De dhimmificering van Nederland

Foto:Een historisch overzicht.In 1951 komen de eerste moslims als groep naar Nederland, Dit betreft een aantal Molukse gezinnen van gewezen militairen.In 1954 verschijnt een Nederlandse vertaling van de Koran. Reeds in 1955 wordt in Friesland de eerste echte moskee van Nederland gebouwd, een tweede in Den Haag.Tot de jaren zeventig roert de moslimgemeenschap zich nauwelijks. Hoewel zij hun geloof trouw blijven, stellen zij -waarschijnlijk mede op grond van hun relatief geringe aantal- geen specifieke eisen aan de Nederlandse samenleving. Het politieke klimaat is zodanig dat als uitgangspunt geldt dat er sprake dient te zijn van het recht op behoud van eigen cultuur en dat de overheid zich afzijdig dient te houden van de integratie van minderheden.1970: De gezinshereniging komt op gang. Dit leidt tot de afschaffing van de wet die een huwelijk tussen bloedverwanten verbiedt.Ingegeven door de bestuursinvloed van de PvdA in de grote steden, begint men langzaamaan faciliteiten te scheppen voor een ongebreidelde expansie van de islam. Omdat integratie niet voorop staat, worden folders van de Sociale Dienst ook in het Arabisch en Turks uitgebracht. In 1977 wordt het Vleeskeuringsbesluit zodanig aangepast dat islamitisch slachten geoorloofd wordt.1988: Het ter gebed roepen vanaf minaretten wordt wettelijk gelijkgesteld aan het luiden van kerkklokken. In hetzelfde jaar worden de eerste islamitische basisscholen geopend.In 1993 wordt de Nederlandse Moslim Omroep opgericht. De NMO is een werkstichting van de Nederlandse Moslim Raad (NMR).1997: In Rotterdam wordt een islamitische universiteit (!?) geopend.Vanaf het begin van de 21ste eeuw versnelt de dhimmificering van Nederland zich met een sneltreinvaart. Na 11 september 2001 wordt het officiele regeringsstandpunt dat er geen relatie bestaat tussen (moslim!)terrorisme en de islam. Het wordt beleid bij de main stream media om systematisch nieuwsfeiten te negeren die een negatieve indruk over de islam zouden kunnen wekken. In toenemde mate worden islamcritici bestempeld tot islamofoben, xenofoben of racist. Op velerlei gebied worden kwaliteitstandaarden en toelatingseisen naar beneden bijgesteld ter bevordering van integratie en arbeidsparticipatie van moslims. Tegen haatpredikende imams wordt zelden opgetreden.2001:In de Tweede Kamer worden serieuze voorstellen bediscussieerd over een verbod op flessen wijn in kerstpakketten.2002:Een kwart van de basisscholen in de Randstad verschuift de viering van Sinterklaas omdat dit samenvalt met een islamitische feestdag, of schaft deze geheel af.Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 benoemt met name de PvdA onevenredig veel gemeenteraadsleden en wethouders met een islamitische achtergrond, waarvan er vele op grond van verleden, danwel daden of sympathieën in het heden, in opspraak komen. In vrijwel alle gevallen neemt de partijleiding de betrokkenen in bescherming.Het aantal incidenten waaraan de islam ten grondslag ligt neemt exponentieel toe: Een stijgend aantal meldingen van homofobie onder islamitische jongeren, antisemitische wanklanken tijdens anti-Israël demonstraties, verstoringen en vernielingen bij dodenherdenkingen en bedreiging van andersdenkenden.2006:Koningin Beatrix woont in Den Haag het vijftigjarig bestaan van een moskee bij en spreekt tevoren af om geen handen te zullen schudden.Wat minister Donner (Justitie) betreft, mag in Nederland de islamitische wetgeving (sharia) worden ingevoerd.Minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking noemt islamcritici intrinsiek gevaarlijke fundamentalistische secularisten.De Brabantse commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen verbiedt het afbeelden van een zwijn in het logo voor de viering van 900 jaar hertogdom Brabant.De homo- en vrouwenhatende moslimfundamentalist Faizel Enait uit Rotterdam wint de hoofdprijs van een essaywedstrijd van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijke bureau van de Partij van de Arbeid.Blijkens het factbook islam nl, vindt in 2006 62% van de autochtone volwassenen dat de leefwijze van moslims niet samengaat met de West-Europese normen. Dit gegeven is en wordt door de opeenvolgende kabinetten volslagen genegeerd.Eisen gesteld aan een pasfoto voor officiële documenten worden aangepast. Voor moslims wordt een uitzondering gemaakt. 2007:Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 worden er bewindslieden met dubbele nationaliteit benoemd. De door rechts hier tegen aangevoerde bezwaren ivm. loyaliteit worden niet serieus genomen.Meerdere islamitische scholen en moskeeën komen in opspraak wegens fraude en misstanden: - As-Soennah moskee in Amsterdam - El Amien I en El Amien II in Amsterdam - Salah Eddin El Ayyoubi in Helmond - Overkoepelende stichting van de Amsterdamse Islamitische basisscholen (SIBA) - As-Siddieq en het ICA Islamitisch College Amsterdam - Ibn Ghaldoun in Rotterdam Er worden nauwelijks maatregelen getroffen.Stadsdeelbestuur De Baarsjes Amsterdam verleent een bouwvergunning voor de megalomane Westermoskee aan de omstreden Milli Görüs beweging en schenkt hen 2 miljoen euro.Binnen één week verklaart ex-hoofdcommissaris Joop van Riessen op tv dat Wilders-stemmers eigenlijk het land moeten worden uitgezet, ontneemt Pauline Meurs ons via de WRR onze Nederlandse identiteit en verklaart Tjibbe Joustra (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) in het AD dat de toon van het debat inzake de islamisering van Nederland hem niet aanstaat.Restaurant Tweede Kamer serveert halal kebab.Tijdens het autorijden mogen moslima’s een hoofddoek, nikaab of boerka dragen. Ook tijdens het rijexamen mag dat, hoewel de examinator dan minder goed kan zien of de vrouw wel goed in de spiegels kijkt en of ze genoeg oogcontact maakt met medeweggebruikers.Het aanbrengen van kompasrozen in politiecellen om de richting van Mekka aan te wijzen voor islamitische gevangenen is een grondwettelijk recht. Dat antwoordt minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) op Kamervragen van de Partij voor de Vrijheid (PVV). Door de stippen of kompasrozen in de cellen worden moslims in staat gesteld om in de juiste richting te bidden.De Leidse hoogleraren W.A. Shadid en P.S. van Koningsveld vinden dat van moslimstudentes geneeskunde niet kan worden verwacht dat ze zich laten onderzoeken door medestudenten.In de Tweede Kamer vindt een discussie plaats over het toestaan van een hoofddoek bij politiefunctionarissen.Uitspraak minister Vogelaar: "De ramadan is van ons allemaal."Universiteiten passen het curriculum voor vrouwelijke islamitische geneeskundestudenten aan; zij hoeven het mannelijk geslachtsdeel niet te bestuderen.2008:De minister van Justitie wil, om de islam tegemoet te komen, de strafbaarstelling van godslastering nieuw leven inblazen.Een religieus huwelijk zonder burgerlijk boterbriefje is strafbaar. Ondanks de druk van een aantal politici en een burgemeester geeft minister Hirsch Ballin echter steeds weer aan niets in het uitschrijven van bekeuringen (€ 3.350,--) te zien. Hij geeft de voorkeur aan voorlichting en wil de dialoog aangaan over ’dit voor Nederland nieuwe fenomeen’.Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam wil kerstfeest personeel afschaffen.De Amsterdamse burgemeester Job Cohen neemt afstand van vroegere pogingen om de ontwikkeling van de islam in een liberale richting te stimuleren en vindt dat straatcoaches (gemeenteambtenaren) een vrouw geen hand hoeven geven als hun geloof dit niet toestaat.Het aantal moslims in ons land is gegroeid van 54.000 in 1971 tot 1.000.000. Nederland heeft momenteel 450 moskeeën. (tegenover een totaal van 467 gemeenten).Bisschop Muskens zegt "Allah = God" en pleit er voor om de Tweede Pinksterdag af te schaffen als vrije feestdag en die dan terug te geven aan de moslims voor het Suikerfeest of Offerfeest.Fitna gaat uitkomen. De Nederlandse regering kiest op voorhand de zijde van de moslims en legt de schuld van eventuele geweldsuitbarstingen bij Wilders.Bouwvakkers in Almere wordt gesommeerd lange broeken aan te trekken omdat moslims zich aan hun zomerse kleding ergeren. Decente naaktschilderijen worden om dezelfde reden uit het gemeentehuis in Huizen verwijderd.Nederlandse bedrijven zijn gezwicht voor de dreigende boycot in Jordanië tegen Nederlandse en Deense producten. Zwanenberg (Zwan-worsten) en Friesland Foods (kaas) hebben in advertenties in Jordaanse kranten afstand genomen van Geert Wilders’ film Fitna.Fortis neemt het spaarvarken uit de roulatie om moslims niet tegen het hoofd te stoten.De NOS kiest er welbewust voor om in de grafische presentatie van haar weerbericht de islamitische halve maan als symbool voor de nacht te gebruiken.Polygame huwelijken die in de veelal islamitische landen van herkomst zijn toegestaan, worden in Amsterdam -in strijd met de wet- gewoon geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie.750.000 autochtone Nederlanders houden ook ramadan.Staatssecretaris Tineke Huizinga (ChristenUnie, Verkeer en Waterstaat- waar bemoeit ze zich mee!?), wil dat het Suikerfeest een nationale feestdag wordt.Een proces tegen een roofovervaller wordt uitgesteld vanwege de ramadandeelname van de verdachte.Moslimadvocaat hoeft niet op te staan voor rechter.Een aantal ziekenhuizen houdt buiten de reguliere polikliniektijden vrouwelijke artsen oproepbaar voor het geval moslims dit eisen.Openbare scholen sluiten deuren tijdens suikerfeest.Politiekorps Hollands-Midden staat moslims toe hun ambtseed af te leggen aan Allah.2009:Het partijbestuur van de PvdA gaat onder druk van de leden de nieuwe integratievisie herschrijven. Het stuk legt de nadruk volgens de achterban te veel op de problemen met allochtonen en de islam, terwijl "de kracht van diversiteit" amper wordt benoemd.De gemeente Utrecht gaat twee informatieloketten openen in moskee Omar Al Farouk bij station Overvecht. Het ene loket is speciaal bedoeld voor mannen, de ander voor vrouwen.In maart worden in Theater Zuidplein Rotterdam voor een optreden van Salaheddine, 50 stoelen gereserveerd speciaal voor moslimvrouwen, die niet naast mannen willen zitten. Dit onder het mom van een ‘experimenteel marketinginstrument’ Daarmee handelt het theater in strijd met het verbod op het maken van direct onderscheid bij het aanbieden van een dienst en het uitvoeren van een overeenkomst zoals dat te vinden is in artikel 7, lid 1 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling.Al jaren blijken gemeenten er aan mee te werken dat Marokkaanse ouders bij de aangifte van de geboorte van hun kind een lijst van de burgerlijke stand krijgen met daarop (islamitische) voornamen die zijn goedgekeurd door de Marokkaanse overheid. Daaruit moeten ze een naam kiezen.De door een paar moslima's opgerichte Poldermoslima Hoofddoekbrigade organiseert een conferentie in de Al Kabir moskee in Amsterdam. Daarbij aanwezig zijn onder anderen voorzitter van vakbond FNV Agnes Jongerius en voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad. De eerste Hoofddoekprijs wordt uitgereikt aan een bedrijf dat zich heeft ingezet voor de maatschappelijke acceptatie van de hoofddoek op de werkvloer.Het ministerie van Defensie wil de omstreden radicale moslim Ali Eddaoudi aanstellen als geestelijk verzorger van Nederlandse soldaten.De Gemeente Haarlem financiert 5.000 oranje hoofddoeken voor koninginnedag.Om moslims geen aanstoot te geven, wordt reeds na twee weken besloten om in de nieuwsvoorziening niet meer te spreken van varkensgriep, maar van Mexicaanse griep.Het gerechtshof in Amsterdam gaat definitief over tot vervolging van Wilders vanwege het aanzetten tot haat en discriminatie. Er zal een politiek proces worden gevoerd tegen een democratisch gekozen Nederlandse politicus die als enige het lef toont om al de hierboven vermelde hypocriete dhimmitude aan de kaak te stellen. Wilders vormt een te grote electorale bedreiging voor de gevestigde politiek en moet worden uitgeschakeld. Door middel van een veroordeling wil men hem op voorhand een mogelijke aanspraak op het premierschap ontnemen.In een publiciteitscampagne van de provincie Overijssel wordt door middel van een reclameposter aandacht gevraagd voor de kwaliteiten van het Overijsselse landschap. Op de poster staat prominent een moslima met hoofddoek afgebeeld.De gemeente Apeldoorn wil een stemlokaal inrichten in de As Soena Moskee.Gedetineerden in tal van Nederlandse gevangenissen krijgen alleen nog islamitisch eten. Dat komt doordat Justitie voordelige contracten heeft afgesloten met leveranciers die alleen halal voedsel leveren. Varkensvlees staat nu dus helemaal niet meer op het menu in veel Nederlandse gevangenissen.De Amsterdamse burgemeester Job Cohen (PvdA) vindt het prima dat de politie medewerkers gaat werven in moskeeën. Zo zorgt het korps voor een 'divers team', een wens van het kabinet.De Rotterdamse GGD verleent Mekka-gangers korting op vaccinatie.Een democratisch gekozen parlementslid wordt vervolgd voor het beledigen van de islam.Men wil het christelijke kruis op de Sinterklaasmijter verbieden omdat dit voor moslims kwetsend zou kunnen zijn.Amsterdam bant daadwerkelijk kruis van mijter Sinterklaas.Christelijke school serveert halal kerstmaaltijd.School verwijdert kerstboom om moslims niet te kwetsen.Geweldpleging door moslims -Gouda, Culemborg- en ernstige begreiging van ziekenhuispersoneel -Bergen op Zoom- blijft onbestraft. Politie kijkt slechts toe.2010:De gemeente Tilburg verstrekt voor bijna 150.000 euro subsidie aan moslimvrouwen voor saunabezoek, eftelingbezoek en reisjes naar Brussel.Uitspraak van prof. dr mr Maurits Berger (Universiteit van Leiden): “De sharia en het Nederlands recht zijn voor meer dan 95% aan elkaar gelijk”.De website van het ministerie van Buitenlandse Zaken vermeldt dat er een subsidie van 1 miljoen dollar is toegekend aan de organisatie American Society for Muslim Advancement. Die organisatie is, in samenwerking met de islamitische organisatie Cordoba Initiative, verantwoordelijk voor het honderd miljoen dollar kostende islamitische centrum inclusief moskee, dat bij Ground Zero gerealiseerd moet worden.2011:Amsterdam bedekt zwembadramen als moslima's baantjes trekken.2012Attractiepark Walibi Holland introduceert islamitsche gebedsruimteenzovoort.....

Een historisch overzicht.

In 1951 komen de eerste moslims als groep naar Nederland, Dit betreft een aantal Molukse gezinnen van gewezen militairen.

In 1954 verschijnt een Nederlandse vertaling van de Koran.

Reeds in 1955 wordt in Friesland de eerste echte moskee van Nederland gebouwd, een tweede in Den Haag.

Tot de jaren zeventig roert de moslimgemeenschap zich nauwelijks. Hoewel zij hun geloof trouw blijven, stellen zij -waarschijnlijk mede op grond van hun relatief geringe aantal- geen specifieke eisen aan de Nederlandse samenleving.
Het politieke klimaat is zodanig dat als uitgangspunt geldt dat er sprake dient te zijn van het recht op behoud van eigen cultuur en dat de overheid zich afzijdig dient te houden van de integratie van minderheden.

1970: De gezinshereniging komt op gang. Dit leidt tot de afschaffing van de wet die een huwelijk tussen bloedverwanten verbiedt.

Ingegeven door de bestuursinvloed van de PvdA in de grote steden, begint men langzaamaan faciliteiten te scheppen voor een ongebreidelde expansie van de islam. Omdat integratie niet voorop staat, worden folders van de Sociale Dienst ook in het Arabisch en Turks uitgebracht. In 1977 wordt het Vleeskeuringsbesluit zodanig aangepast dat islamitisch slachten geoorloofd wordt.

1988: Het ter gebed roepen vanaf minaretten wordt wettelijk gelijkgesteld aan het luiden van kerkklokken. In hetzelfde jaar worden de eerste islamitische basisscholen geopend.

In 1993 wordt de Nederlandse Moslim Omroep opgericht. De NMO is een werkstichting van de Nederlandse Moslim Raad (NMR).

1997: In Rotterdam wordt een islamitische universiteit (!?) geopend.

Vanaf het begin van de 21ste eeuw versnelt de dhimmificering van Nederland zich met een sneltreinvaart. Na 11 september 2001 wordt het officiele regeringsstandpunt dat er geen relatie bestaat tussen (moslim!)terrorisme en de islam. Het wordt beleid bij de main stream media om systematisch nieuwsfeiten te negeren die een negatieve indruk over de islam zouden kunnen wekken.
In toenemde mate worden islamcritici bestempeld tot islamofoben, xenofoben of racist.
Op velerlei gebied worden kwaliteitstandaarden en toelatingseisen naar beneden bijgesteld ter bevordering van integratie en arbeidsparticipatie van moslims.
Tegen haatpredikende imams wordt zelden opgetreden.

2001:

In de Tweede Kamer worden serieuze voorstellen bediscussieerd over een verbod op flessen wijn in kerstpakketten.

2002:

Een kwart van de basisscholen in de Randstad verschuift de viering van Sinterklaas omdat dit samenvalt met een islamitische feestdag, of schaft deze geheel af.

Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 benoemt met name de PvdA onevenredig veel gemeenteraadsleden en wethouders met een islamitische achtergrond, waarvan er vele op grond van verleden, danwel daden of sympathieën in het heden, in opspraak komen. In vrijwel alle gevallen neemt de partijleiding de betrokkenen in bescherming.

Het aantal incidenten waaraan de islam ten grondslag ligt neemt exponentieel toe:
Een stijgend aantal meldingen van homofobie onder islamitische jongeren, antisemitische wanklanken tijdens anti-Israël demonstraties, verstoringen en vernielingen bij dodenherdenkingen en bedreiging van andersdenkenden.

2006:

Koningin Beatrix woont in Den Haag het vijftigjarig bestaan van een moskee bij en spreekt tevoren af om geen handen te zullen schudden.

Wat minister Donner (Justitie) betreft, mag in Nederland de islamitische wetgeving (sharia) worden ingevoerd.

Minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking noemt islamcritici intrinsiek gevaarlijke fundamentalistische secularisten.

De Brabantse commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen verbiedt het afbeelden van een zwijn in het logo voor de viering van 900 jaar hertogdom Brabant.

De homo- en vrouwenhatende moslimfundamentalist Faizel Enait uit Rotterdam wint de hoofdprijs van een essaywedstrijd van de Wiardi Beckman Stichting (WBS), het wetenschappelijke bureau van de Partij van de Arbeid.

Blijkens het factbook islam nl, vindt in 2006 62% van de autochtone volwassenen dat de leefwijze van moslims niet samengaat met de West-Europese normen. Dit gegeven is en wordt door de opeenvolgende kabinetten volslagen genegeerd.

Eisen gesteld aan een pasfoto voor officiële documenten worden aangepast.
Voor moslims wordt een uitzondering gemaakt.
2007:

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2006 worden er bewindslieden met dubbele nationaliteit benoemd. De door rechts hier tegen aangevoerde bezwaren ivm. loyaliteit worden niet serieus genomen.

Meerdere islamitische scholen en moskeeën komen in opspraak wegens fraude en misstanden:
– As-Soennah moskee in Amsterdam
– El Amien I en El Amien II in Amsterdam
– Salah Eddin El Ayyoubi in Helmond
– Overkoepelende stichting van de Amsterdamse Islamitische basisscholen (SIBA)
– As-Siddieq en het ICA Islamitisch College Amsterdam
– Ibn Ghaldoun in Rotterdam
Er worden nauwelijks maatregelen getroffen.

Stadsdeelbestuur De Baarsjes Amsterdam verleent een bouwvergunning voor de megalomane Westermoskee aan de omstreden Milli Görüs beweging en schenkt hen 2 miljoen euro.

Binnen één week verklaart ex-hoofdcommissaris Joop van Riessen op tv dat Wilders-stemmers eigenlijk het land moeten worden uitgezet, ontneemt Pauline Meurs ons via de WRR onze Nederlandse identiteit en verklaart Tjibbe Joustra (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) in het AD dat de toon van het debat inzake de islamisering van Nederland hem niet aanstaat.

Restaurant Tweede Kamer serveert halal kebab.

Tijdens het autorijden mogen moslima’s een hoofddoek, nikaab of boerka dragen. Ook tijdens het rijexamen mag dat, hoewel de examinator dan minder goed kan zien of de vrouw wel goed in de spiegels kijkt en of ze genoeg oogcontact maakt met medeweggebruikers.

Het aanbrengen van kompasrozen in politiecellen om de richting van Mekka aan te wijzen voor islamitische gevangenen is een grondwettelijk recht. Dat antwoordt minister van Binnenlandse Zaken Guusje ter Horst (PvdA) op Kamervragen van de Partij voor de Vrijheid (PVV). Door de stippen of kompasrozen in de cellen worden moslims in staat gesteld om in de juiste richting te bidden.

De Leidse hoogleraren W.A. Shadid en P.S. van Koningsveld vinden dat van moslimstudentes geneeskunde niet kan worden verwacht dat ze zich laten onderzoeken door medestudenten.

In de Tweede Kamer vindt een discussie plaats over het toestaan van een hoofddoek bij politiefunctionarissen.

Uitspraak minister Vogelaar: “De ramadan is van ons allemaal.”

Universiteiten passen het curriculum voor vrouwelijke islamitische geneeskundestudenten aan; zij hoeven het mannelijk geslachtsdeel niet te bestuderen.

2008:

De minister van Justitie wil, om de islam tegemoet te komen, de strafbaarstelling van godslastering nieuw leven inblazen.

Een religieus huwelijk zonder burgerlijk boterbriefje is strafbaar. Ondanks de druk van een aantal politici en een burgemeester geeft minister Hirsch Ballin echter steeds weer aan niets in het uitschrijven van bekeuringen (€ 3.350,–) te zien. Hij geeft de voorkeur aan voorlichting en wil de dialoog aangaan over ’dit voor Nederland nieuwe fenomeen’.

Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam wil kerstfeest personeel afschaffen.

De Amsterdamse burgemeester Job Cohen neemt afstand van vroegere pogingen om de ontwikkeling van de islam in een liberale richting te stimuleren en vindt dat straatcoaches (gemeenteambtenaren) een vrouw geen hand hoeven geven als hun geloof dit niet toestaat.

Het aantal moslims in ons land is gegroeid van 54.000 in 1971 tot 1.000.000. Nederland heeft momenteel 450 moskeeën.
(tegenover een totaal van 467 gemeenten).

Bisschop Muskens zegt “Allah = God” en pleit er voor om de Tweede Pinksterdag af te schaffen als vrije feestdag en die dan terug te geven aan de moslims voor het Suikerfeest of Offerfeest.

Fitna gaat uitkomen. De Nederlandse regering kiest op voorhand de zijde van de moslims en legt de schuld van eventuele geweldsuitbarstingen bij Wilders.

Bouwvakkers in Almere wordt gesommeerd lange broeken aan te trekken omdat moslims zich aan hun zomerse kleding ergeren. Decente naaktschilderijen worden om dezelfde reden uit het gemeentehuis in Huizen verwijderd.

Nederlandse bedrijven zijn gezwicht voor de dreigende boycot in Jordanië tegen Nederlandse en Deense producten. Zwanenberg (Zwan-worsten) en Friesland Foods (kaas) hebben in advertenties in Jordaanse kranten afstand genomen van Geert Wilders’ film Fitna.

Fortis neemt het spaarvarken uit de roulatie om moslims niet tegen het hoofd te stoten.

De NOS kiest er welbewust voor om in de grafische presentatie van haar weerbericht de islamitische halve maan als symbool voor de nacht te gebruiken.

Polygame huwelijken die in de veelal islamitische landen van herkomst zijn toegestaan, worden in Amsterdam -in strijd met de wet- gewoon geregistreerd in de Gemeentelijke Basisadministratie.

750.000 autochtone Nederlanders houden ook ramadan.

Staatssecretaris Tineke Huizinga (ChristenUnie, Verkeer en Waterstaat- waar bemoeit ze zich mee!?), wil dat het Suikerfeest een nationale feestdag wordt.

Een proces tegen een roofovervaller wordt uitgesteld vanwege de ramadandeelname van de verdachte.

Moslimadvocaat hoeft niet op te staan voor rechter.

Een aantal ziekenhuizen houdt buiten de reguliere polikliniektijden vrouwelijke artsen oproepbaar voor het geval moslims dit eisen.

Openbare scholen sluiten deuren tijdens suikerfeest.

Politiekorps Hollands-Midden staat moslims toe hun ambtseed af te leggen aan Allah.

2009:

Het partijbestuur van de PvdA gaat onder druk van de leden de nieuwe integratievisie herschrijven. Het stuk legt de nadruk volgens de achterban te veel op de problemen met allochtonen en de islam, terwijl “de kracht van diversiteit” amper wordt benoemd.

De gemeente Utrecht gaat twee informatieloketten openen in moskee Omar Al Farouk bij station Overvecht. Het ene loket is speciaal bedoeld voor mannen, de ander voor vrouwen.

In maart worden in Theater Zuidplein Rotterdam voor een optreden van Salaheddine, 50 stoelen gereserveerd speciaal voor moslimvrouwen, die niet naast mannen willen zitten. Dit onder het mom van een ‘experimenteel marketinginstrument’
Daarmee handelt het theater in strijd met het verbod op het maken van direct onderscheid bij het aanbieden van een dienst en het uitvoeren van een overeenkomst zoals dat te vinden is in artikel 7, lid 1 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling.

Al jaren blijken gemeenten er aan mee te werken dat Marokkaanse ouders bij de aangifte van de geboorte van hun kind een lijst van de burgerlijke stand krijgen met daarop (islamitische) voornamen die zijn goedgekeurd door de Marokkaanse overheid. Daaruit moeten ze een naam kiezen.

De door een paar moslima’s opgerichte Poldermoslima Hoofddoekbrigade organiseert een conferentie in de Al Kabir moskee in Amsterdam. Daarbij aanwezig zijn onder anderen voorzitter van vakbond FNV Agnes Jongerius en voorzitter Doekle Terpstra van de HBO-raad. De eerste Hoofddoekprijs wordt uitgereikt aan een bedrijf dat zich heeft ingezet voor de maatschappelijke acceptatie van de hoofddoek op de werkvloer.

Het ministerie van Defensie wil de omstreden radicale moslim Ali Eddaoudi aanstellen als geestelijk verzorger van Nederlandse soldaten.

De Gemeente Haarlem financiert 5.000 oranje hoofddoeken voor koninginnedag.

Om moslims geen aanstoot te geven, wordt reeds na twee weken besloten om in de nieuwsvoorziening niet meer te spreken van varkensgriep, maar van Mexicaanse griep.

Het gerechtshof in Amsterdam gaat definitief over tot vervolging van Wilders vanwege het aanzetten tot haat en discriminatie. Er zal een politiek proces worden gevoerd tegen een democratisch gekozen Nederlandse politicus die als enige het lef toont om al de hierboven vermelde hypocriete dhimmitude aan de kaak te stellen. Wilders vormt een te grote electorale bedreiging voor de gevestigde politiek en moet worden uitgeschakeld. Door middel van een veroordeling wil men hem op voorhand een mogelijke aanspraak op het premierschap ontnemen.

In een publiciteitscampagne van de provincie Overijssel wordt door middel van een reclameposter aandacht gevraagd voor de kwaliteiten van het Overijsselse landschap. Op de poster staat prominent een moslima met hoofddoek afgebeeld.

De gemeente Apeldoorn wil een stemlokaal inrichten in de As Soena Moskee.

Gedetineerden in tal van Nederlandse gevangenissen krijgen alleen nog islamitisch eten. Dat komt doordat Justitie voordelige contracten heeft afgesloten met leveranciers die alleen halal voedsel leveren. Varkensvlees staat nu dus helemaal niet meer op het menu in veel Nederlandse gevangenissen.

De Amsterdamse burgemeester Job Cohen (PvdA) vindt het prima dat de politie medewerkers gaat werven in moskeeën. Zo zorgt het korps voor een ‘divers team’, een wens van het kabinet.

De Rotterdamse GGD verleent Mekka-gangers korting op vaccinatie.

Een democratisch gekozen parlementslid wordt vervolgd voor het beledigen van de islam.

Men wil het christelijke kruis op de Sinterklaasmijter verbieden omdat dit voor moslims kwetsend zou kunnen zijn.

Amsterdam bant daadwerkelijk kruis van mijter Sinterklaas.

Christelijke school serveert halal kerstmaaltijd.

School verwijdert kerstboom om moslims niet te kwetsen.

Geweldpleging door moslims -Gouda, Culemborg- en ernstige begreiging van ziekenhuispersoneel -Bergen op Zoom- blijft onbestraft. Politie kijkt slechts toe.

2010:

De gemeente Tilburg verstrekt voor bijna 150.000 euro subsidie aan moslimvrouwen voor saunabezoek, eftelingbezoek en reisjes naar Brussel.

Uitspraak van prof. dr mr Maurits Berger (Universiteit van Leiden): “De sharia en het Nederlands recht zijn voor meer dan 95% aan elkaar gelijk”.

De website van het ministerie van Buitenlandse Zaken vermeldt dat er een subsidie van 1 miljoen dollar is toegekend aan de organisatie American Society for Muslim Advancement. Die organisatie is, in samenwerking met de islamitische organisatie Cordoba Initiative, verantwoordelijk voor het honderd miljoen dollar kostende islamitische centrum inclusief moskee, dat bij Ground Zero gerealiseerd moet worden.

2011:

Amsterdam bedekt zwembadramen als moslima’s baantjes trekken.

2012

Attractiepark Walibi Holland introduceert islamitsche gebedsruimte

enzovoort…..

 Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel
Dagelijksestandaard.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën (cookies) onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden. Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op dagelijksestandaard.nl die aansluiten op uw interesses. Ook derden kunnen uw internetgedrag volgen. Cookies kunnen gebruikt worden om op sites van derden relevante advertenties te tonen. Cookies van derde partijen maken daarnaast mogelijk dat u informatie kunt delen via social media zoals Twitter en Facebook.

Like nu onze nieuwe pagina voor nieuws en opinie!