Leuk hoor, de VN

Dit zijn de spelregels van de VN Algemene Vergaderingen, waar niet bindende resoluties worden behandeld: elke staat heeft één stem, ongeacht hun trackrecord wat mensenrechten betreft, ongeacht het feit of zij een democratie zijn en ongeacht hoeveel zij financieel bijdragen aan de VN als instituut.

De VN telt sinds de proclamatie van Zuid-Soedan 193 lidstaten. Binnen de VN zijn er politieke allianties die meestal als één blok hun stem uit brengen. West-Europa behoort, samen met de Verenigde Staten tot de Western European and other Groups (WEOG). Dit blok telt 28 staten.

De twee grootste groepen binnen de VN zijn de G77 & China en de Non Aligned Movement (NAM) en bestaan uit respectievelijk 132 en 117 lidstaten. De G77 stelt het zich als doel de derde wereld economie te bevorderen. De NAM verwijst naar een alliantie die zogenaamd neutraal was tijdens de koude oorlog, maar van neutraliteit is absoluut geen sprake meer. 

Binnen de NAM behoort de Organisations of Islamic Cooperation (OIC) met 56 islamitische landen tot grootste blok. De OIC is o.a. bekend door hun Cairo Verklaring van de Mensenrechten, die alle mensenrechten eventjes als ondergeschikt aan de sharia verklaren, en hun onvermoeibare strijd tegen vermeende islamofobie – overigens een door henzelf geëxploiteerde strijdkreet.

Het probleem met de VN is, gek genoeg, dat het daadwerkelijk een afspiegeling van de wereld is. En de wereld is op het Westen na, politiek gezien een nare bedoeling. In de VN telt alleen kwantiteit en het Westen is hopeloos in de minderheid. Dit zou allemaal in principe geen probleem zijn, maar het onvergefelijke is: het Westen betaalt deze grap.

De VS betaalde in 2010 $7,691,822,000 aan de VN, dit is 22% van het hele VN budget. De verplichte contributie van een lidstaat aan de VN wordt bepaald aan de hand van hun Bruto Nationaal product, maar de realiteit komt op het volgende neer:

Negen landen, namelijk de VS, Japan, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië, Canada en Spanje betalen meer dan 70% van het gehele VN budget. Dit terwijl bijvoorbeeld de meest prominente kracht binnen de OIC en dus binnen de NAM, het steenrijke Saoedi Arabie, slechts 0,7% van het budget betaald.

De VN Algemene Vergadering is een onwaardige en moreel failliete poppenkast, maar hun resoluties zijn godzijdank niet bindend. Is de Veiligheidsraad dan nog een baken van hoop? Nee, want de Veiligheidsraad heeft China en Rusland als permanente leden en hun buitenlands beleid kent geen enkele ethiek, verantwoordelijkheidsgevoel of compassie voor menselijk leven. Als het hun belangen schikt zullen zij zelfs de ergste genocide door de vingers zien.

Dan is er nog de mensenrechtenraad. Van het totaal aantal leden behoren er 117 tot een blok dat zich vrij consistent tegen West Europa en V.S. keert en dat beschikt over een wanstaltelijk trackrecord waar het draait om mensenrechten. Denk hierbij aan Cuba, Rusland, Saudi Arabie en China. Binnen deze groep van 117 behoort het grootste blok tot de OIC. OIC lidstaten zijn de machtigste eenheid binnen de VN Mensenrechtenraad en hebben de raad succesvol gereduceerd tot een bijkantoor van hun islamitische zaak.

De mensenrechtenraad heeft het als taak de implementatie van de universele mensenrechten te bevorderen, zoals deze in 1948 zijn vast gelegd in het meest verlichte document ooit: de Universele Verklaring van de Mensenrechten. Hier stuit men op een probleem. De islamitische wereld heeft in 1990 te kennen gegeven geen boodschap te hebben aan de Universele Verklaring, en kwamen via de OIC met een eigen versie: de Cairo verklaring van de mensenrechten in de Islam. Deze verklaring wijkt op essentiële punten af van de Universele verklaring. Zo beperkt artikel 22 de vrijheid van meningsuiting tot meningsuitingen die in overeenstemming zijn met de sharia. Artikel 10 sluit de vrijheid van godsdienst uit, het is als moslim verboden uit de islam te treden of zich te bekeren. Ook regelt artikel 6 een fundamentele rechtsongelijkheid van mannen en vrouwen, en artikel 24 en 25 stellen en passant dat alle rechten en vrijheden onderschikt zijn aan de sharia en dat de sharia als enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van de Verklaring mag gelden.

Onder leiding van de OIC is de raad tot nu toe goed voor twee dingen: het bestrijden van vermeende islamofobie en het delegitimeren en verzwakken van de staat Israel. Hun strijd tegen islamofobie manifesteerde zich het duidelijkst tijdens de cartoonrellen van 2005, die veroorzaakt werden door Deense blasfemische tekeningen van profeet Mohammed. Terwijl delen van de islamitische wereld de rest van de wereld blijk gaven van hun hysterische kleinzerigheid, kwam de V.N. mensenrechtenraad met een resolutie tegen de ‘defemation of religion’. Alhoewel de resolutie bij naam alle religies betrof, was het natuurlijk duidelijk dat het een resolutie ter bescherming van de islam was.

Als een raad die als moreel ijkpunt moet dienen, geleid wordt door geperverteerde geesten, kan dit bizarre taferelen als gevolg hebben. In 1989 werd er een internationale mensenrechtenprijs in het leven geroepen door Muammar Khadaffi- u weet wel, die woestijnrat die het Westen onlangs nog uitschakelde omdat hij zijn eigen bevolking dreigde uit te roeien. Deze eerbare prijs is o.a. uitgereikt aan zachtaardige types als Fidel Castro, Hugo Chavez en Recep Tayyip Erdogan. Overigens zat Libië zelfs nog als bestuurslid in de mensenrechtenraad toen Khadaffi zijn wreedheden begon.

De mensenrechtenraad blijft stil rondom de repressie door het Iraanse regime, stil rondom de wandaden in Soedan en stil rondom de vele opgesloten journalisten in Turkije en ga zo nog maar even door. . De wereld moet een pijnlijk gegeven inzien: de VN Mensenrechtenraad, is dat niet. De islamisten van de OIC hebben de mensenrechtenraad gekaapt en om die reden zijn al hun resoluties ten zeerste gepolitiseerd en wordt het concept van mensenrechten slechts gebruikt ter legitimering van hun agenda.

Like De Dagelijkse Standaard op Facebook en word lid van onze sprankelende, levendige community.

9 reacties
 1. Na de oprichting van de Verenigde Naties is niet gebleken dat er na meer dan zestig jaar verandering is gekomen, sterker nog, de situatie is sterk verslechterd. Er wordt gehandeld in mensen, er zijn vele oorlogen, er is dus geen vrede gekomen, vrijheid van meningsuiting is er niet, welvaartsverdeling is er ook niet. Dus wat hebben de Verenigde Naties bereikt in al die jaren?
  Lilaïsch gezien blijkt de VN een zeer log apparaat te zijn, wat geldverslindend is en niet adequaat te werk kan gaan. Het zijn mensen, die leven in een roes van goed willen zijn. En met dat goed willen zijn verdienen ze heel veel geld, en klappen ze voor zichzelf omdat ze zo goed zijn. Maar inspelen op wat er werkelijk aan de hand is met de mens, dat doen zij niet. Zou dat zijn omdat hun goede baan anders op het spel staat? Toch eigenbelang dus?

 2. Ti’s heel simpel.
  De vn is alleen maar goed om uitgerangeerde politici aan een (veel te goed betaald) baantje te helpen.
  En das dus meteen de reden dat diezelfde politic de vn nooit zullen opblazen of zelfs maar afwaarderen.

 3. Het zal wel aan mij liggen hoor, maar ik vind vooral Rusland maar ook China veel ethischer in hun internationale beleid dan “Europa” (de EU) of de VS. Dit heeft twee oorzaken:

  1) Ik word niet aan de lopende band voorgelogen door China en Rusland; wel door de EU en de VS. 

  2) China en Rusland zitten níet continu lukraak andere landen aan te vallen; de VS en EU doen dit wel. 

 4. En het is botte pech dat je eigen demokratische regering je aan de meerderheidswil van de rest van de landen in de wereld uitlevert.

   

  Timon Dias: “(…) Muammar Khadaffi- u weet wel, die woestijnrat die het
  Westen onlangs nog uitschakelde omdat hij zijn eigen bevolking dreigde
  uit te roeien.”

   

  - Dat is en blijft een leugen; het is net zo’n leugen als dat de PVV weggelopen zou zijn.

 5. Zo zonder definities en vooral ook kritisch gehalte is dit wel een beetje een merkwaardig artikel.

  ongeacht hun trackrecord wat mensenrechten betreft

  Welke ‘mensenrechten’ doelt u op? Die uit 1789, de ‘echte’, zeg maar, die natuurlijke rechten erkende, of de revisies van daarna, van 1948 (die hier genoemd wordt), toen ‘sociale rechten ‘werden toekend, of van nog later, waar meer positieve rechten worden toegekend dan negatieve erkend. Rechten zijn namelijk niet toe te kennen, bij togekende ‘rechten’ hebben we het over privileges, die in de context van de ‘mensenrechten’ altijd een aantasting van de rechten inhouden van hen die die privileges dienen te verwezenlijken. De UVRM uit 1948 is dan ook beslist niet “het meest verlichte document ooit”.

  trackrecord wat mensenrechten betreft” is dus zonder nadere aanduiding nogal nietszeggend, en bij hantering van een andere aanduiding dan die uit 1789 nogal misleidend.

  Frank van Dun (PDF alert) schreef er dit over: ” De  natuurlijke  rechten  zijn  rechten  van mensen als zodanig, dus rechten van natuurlijke personen. De politieke rechten zijn daarentegen rechten van burgers. Burgers zijn geen natuurlijke maar artificiële of fictieve personen, door de wetten van de staat gedefinieerde maatschappelijke posities (die  evenwel  meestal  door  natuurlijke  personen  worden. Het  idee  dat  burgerrechten  mensenrechten  zijn, impliceert  dat  mensen  recht  hebben  op  een  bijzonder  soort staatsordening.”

  Over “ongeacht het feit of zij een democratie zijn” kan ik een soortgelijk betoog schrijven; democratie als staatssysteem staat namelijk haaks op die mensenrechten uit 1789.

  Wat te denken van deze formulering: “ En de wereld is op het Westen na, politiek gezien een nare bedoeling.

  Hoezo, ‘op het Westen na’? Al eens om u heen gekeken wat er de laatste decennia in het Westen aan de hand is? Hoe de politici in het Westen een full-fledged oorlog voeren tegen hun onderdanen? Hoe de politici in het Westen werkelijk niets nalaten om de beschaving en de saamhorigheid in de hen toevertrouwde *kuch*  samenlevingen te ontwrichten? Hoe eerlijke, ‘brave’ burgers aan alle kanten gepakt en geplunderd worden, terwijl zware criminelen met een weekje schoffelen, dat niet eens wordt afgedwongen, worden heengezonden?

  Ook in het Westen is politiek een nare bedoening, heer (?) Diaz!

  U geeft een aantal misstanden goed weer, maar tegelijkertijd geeft u blijk van zware indoctrinatie aangaande uw ‘eigen’ politici en overheid. Nog iets om aan te blijven werken, dus.

   

 6. Er zit dus niets anders op dan ook deze VN club te verlaten, ook hier worden onze vrijheden beknot!

  En het is ook een erg dure club!

 7. Goed gezien. Khadaffi was beter voor ‘zijn’ volk dan ‘onze’ overheid ooit voor ons geweest is.Maar hij was niet slaafs genoeg naar zijn ‘bondgenoten’.

   

  Heer (?) Diaz blijkt ook hier gevoelig voor de propaganda van staat en MSM. (Dat vraagteken is niet denigrerend bedoeld, ik weet slechts niet of ‘Timon’ mannelijk dan wel vrouwelijk is, maar ik vermoed het eerste).

 8. ‘Mensenrechten’ zijn dan ook een fout woord. Want in feite—en dus in de praktijk—is het de afgeleide van ‘mensheidsrechten’. Oftewel, groepsrechten per land waaraan je onderworpen bent. Degenen die menen boven de individuele mens te staan, aangezien ze beweren jou te vertegenwoordigen—de politici aller partijen dus, altijd met de mond vol over de mensheid waar ze toch zo het beste mee voorhebben—bepalen welke rechten jou toekomen … en aldus consequenterwijze ook weer afgenomen kunnen worden. Aan de individuele mens hebben ze, echter, geen boodschap, behalve: ‘Zitten en koest, kreng’. Wij zijn hoogstens klapvee, maoeuvreermassa en kannonnenvoer. In een demokratie sta je dan ook ten allen tijde onder curatele. De ellende begint al in eigen land, want anders zou je namelijk van al de VN- en EU-ellende niet eens last hoeven te hebben—maar helaas, je bent er met huid en haar aan uitgeleverd.

 9. De cartoonrellen van 2005 werden niet veroorzaakt door Deense tekeningen van profeet Mohammed; de rellen werden veroorzaakt door de voortdurend broeiende haat tegen het Westen zoals in veel Arabische landen wordt gevoed. De tekeningen werden door agitatoren als aanleiding gebruikt om oproer te veroorzaken.

   

  Het zijn ook slechts mohammedanen die de tekeningen blasfemisch noemden. U kunt die kwalifikatie beter niet overnemen.

   

Reacties zijn niet (meer) mogelijk.