Klik hier als u meer wilt lezen over ons privacybeleid en gebruik van cookies.

(Niet meer tonen)

Geert! Gebruik mijn islamparadigma, dan heb je een sluitend verhaal

Geplaatst door Timon Dias op 27 februari, 2013 - 08:59

Beste Geert, onvermoeibaar en schijnbaar onbevreesd zet je je wereldwijd in ter bestrijding van de islam. Echter, je boodschap vindt te weinig weerklank en mijns inziens komt dat in essentie omdat het paradigma dat je hanteert niet sluitend is.

Ik onderschrijf je doelstelling, namelijk het zonder enig compromis behouden van de moderniteit en het onschadelijk maken van de islam.

Maar de stelling dat de hele islam slecht is en er geen vormen van islam zijn waarmee te leven valt, is onhoudbaar. Het stoot mensen af en maakt dat veel minder mensen je werk onder schrijven dan mogelijk zou zijn.

Daarbij vervreemdt de stelling je van potentiële islamitische bondgenoten  uit het fel 'anti-islamistische' kamp, zoals bijvoorbeeld Tarek Fatah, Zuhdi Jasser en Irshad Manji. Ook dat is jammer, want ook zij strijden voor een onschadelijke islam.

Onderstaand betoog ik dat het onderscheid tussen islam en politieke islam inderdaad niet legitiem is, maar dat er dus wel degelijk een onderscheid nodig is. Ik stel een nieuw paradigma voor: het onderscheid tussen islam en niet- politieke islam. Dit paradigma eert de realiteit door er niet omheen te draaien dat expansie drang en sharia inherent zijn aan de islam, maar tegelijkertijd erkent het vormen van islam die verenigbaar zijn met de moderniteit, in hun bestaan:

Het onderscheid tussen islam en politieke islam is wijd verbreid. In zowel academische als politieke kringen gebruikt men, op de PVV na, de term politieke islam om islamitisch activisme te duiden. De term 'islamisme' is echter een westerse vinding. Door 'isme' achter islam te zetten geeft men aan dat het bij islamisme om een ideologie gaat, net als nationaal socialisme of communisme. 

'Islamisten' kennen geen onderscheid tussen islam en islamisme. Zij noemen zichzelf moslim en hun ideologie islam. Dit onderscheid kan zelfs als beledigend worden opgevat. Zo stelde de huidige islamitische premier van Turkije, Recep Tayyip Erdogan in reactie op de westerse beschrijving van zijn AK partij als gematigd islamitisch: 'These descriptions are very ugly, it is offensive and an insult to our religion. There is no moderate or immoderate Islam. Islam is Islam and that's it'. 

Dit doet de vraag rijzen waarom men in het Westen dit onderscheid dan wel maakt. De intenties achter dit onderscheid zijn nobel; bij het onderscheid tussen islam en islamisme kan men kritiek leveren op het islamisme, zonder kritiek te hebben op de islam an sich. Op deze manier wordt vermeden dat een gehele religie bekritiseerd wordt en probeert men te voorkomen dat gematigde moslims, die zich ook aangesproken zien onder de noemer 'islam', beledigd raken. Deze nobelheid impliceert echter niet de legitimiteit van het onderscheid. 

Expansiedrang en sharia

Het hoofdeigenschappen van de politieke islam is de expansiegerichtheid en het (uiteindelijk) ongeldig verklaren van niet-islamitische wetgeving. Islamitisch recht heeft primair betrekking op moslims, maar kent ook een veelheid aan regelingen die betrekking hebben op niet-moslims. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ongelovigen belasting, de Djizzia, die niet-moslims moeten betalen om hun vrijheid van religie en fysieke veiligheid af te kopen. Wel waren er onder Ottomaans bewind constructen als het Millet systeem. Hier werden minderheden toegestaan hun eigen recht te spreken, maar een dergelijke regeling is nergens ter wereld meer van kracht.

Het probleem met het onderscheid tussen islam en politieke islam, is dat het suggereert dat de islam zelf de bovengenoemde eigenschappen niet bezit. Nu is de vraag wat 'de islam' eigenlijk is, altijd een heikel punt. 

Maar als het aan de professionele voorhoede en de schriftgeleerden van de islam ligt, is 'de islam' toch min of meer een afspiegeling van zoals profeet Mohammed de religie zelf beleefde en bedoeld heeft. Er kan met recht gesteld worden dat de islam die profeet Mohammed beleed, een intense vorm van politieke islam was. Tijdens zijn leven veroverde Mohammed het Arabische schiereiland, en na zijn dood is er in de naam van Allah en zijn gezant Mohammed, een islamitisch rijk gesticht dat zich uitstrekte van het Iberische schiereiland tot aan Afghanistan.

Mohammed was een profeet, maar net als velen in zijn tijd was hij ook een krijgsheer. En hij deed wat krijgsheren doen: veroveren. 

De significantie hiervan is dat elk aspect van het leven van Mohammed in de islamitische theologie nastrevenswaardig is, aangezien Mohammed tijdens zijn leven door Allah van zonden werd beschermd. Om deze reden is de expansiedrang inherent aan de islamitische religie.

Expansiedrang in Koran
Het is dan ook geen toeval dat de expansiedrang duidelijk doorklinkt in de heilige islamitische rechtsbronnen, de Koran en Hadith.

In de Koran, die het ‘ongeschreven’ en letterlijke woord van god bevat, klinkt de expansiedrang door in o.a. de volgende passages;

- Soera 9 vers 5, ook wel het zwaardvers;

But when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, and seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practice regular charity, then open the way for them...

- Soera 9 vers 11;

9:11 But if they repent and establish worship and pay the poor-due, then are they your brethren in religion.

- Soera 9 vers 29;

Fight those who believe not in Allah nor the Last Day, nor hold that forbidden which hath been forbidden by Allah and His Messenger, nor acknowledge the religion of Truth, (even if they are) of the People of the Book, until they pay the Jizya with willing submission, and feel themselves subdued.

Expansiedrang in Hadith
Naast de Koran zijn er de overleveringen van de profeet die als rechtsbron gelden, Hadith genaamd. Deze liggen besloten in Hadith handboeken. Voor Soenieten geldt het boekSahil al- Bukhari als meest authentiek. In dit handboek klinkt de expansiedrang o.a. door in de volgende overleveringen, toegeschreven aan de profeet;

I have been ordered (by Allah) to fight against the people until they testify that [..] none has the right to be worshipped but Allah and that Muhammad is the messenger of Allah, and give Zakat so if they perform all that, then they save their lives and properties from me except for Islamic laws, and their reckoning [..] will be with[..] Allah.

While we were in the Mosque, the Prophet came out and said, "Let us go to the Jews" We went out till we reached Bait-ul-Midras. He said to them, "If you embrace Islam, you will be safe. You should know that the earth belongs to Allah and His Apostle, and I want to expel you from this land. So, if anyone amongst you owns some property, he is permitted to sell it, otherwise you should know that the Earth belongs to Allah and His Apostle.

In het tweede meeste authentieke Hadith handbook, Sahih Muslim, klinkt de expansiedrang door in o.a. de volgende overleveringen, toegeschreven aan de profeet;

The Messenger of Allah said: "I have been commanded to fight against people till they testify that there is no god but Allah, that Muhammad is the messenger of Allah, and they establish prayer and pay zakat.

When you meet your enemies who are polytheists, invite them to three courses of action. If they respond to any one of these, you also accept it and withhold yourself from doing them any harm. Invite them to (accept) Islam; if they respond to you, accept it from them and desist from fighting against them ... If they refuse to accept Islam, demand from them the Jizya. If they agree to pay, accept it from them and hold off your hands. If they refuse to pay the tax, seek Allah's help and fight them.

De islam is net als het christendom een missionaire religie, maar het verschil is dat de islam daarbij ook nog een vrij alomvattende en gedetailleerd wetsysteem kent. Ook is het christendom middels de 'centrifuge van verlichting' verworden tot een privégeloof en bezigt slechts een marginale groep zich met een christendom dat volstrekt incompatibel is met de moderniteit. Over de islam kan zo'n stelling simpelweg niet verdedigd worden. Geen enkele politieke stroming in de islamitische wereld kan zich qua organisatiegraad en financiële mogelijkheden meten met 'islamisten' en de ongekende populariteit van deze stroming in de nasleep van de Arabische revoluties illustreren dat zij bepaald geen marginale beweging zijn, maar de dominante. 

De sharia is het wetssysteem dat volgens de islamitische rechtsbronnen zou moeten gelden voor alle moslims, evenals voor alle ongelovigen nadat zij zich bekeerd hebben. De sharia stelt ook onomwonden, gebaseerd op de bovengenoemde rechtsbronnen, dat de gehele wereld aan de islam toebehoort en dat het de heilige plicht van moslims is om dit te bewerkstelligen.

De Organisatie van de Islamitische Conferentie (O.I.C) is de organisatie waarbij alle islamitische landen zijn aangesloten. Het is een islamitisch orgaan, maar bedrijft een niet te miskennen vorm van 'politieke islam'. Maar als alle islamitische landen deze vorm van islam onderschijven, dan is het toch 'de islam'?

Mensenrechten
In 1990 bracht de O.I.C de Cairo-verklaring van de mensenrechten in de islam uit. Het geldt als het islamitische antwoord op de uit 1945 stammende Universele verklaring van de rechten van de mens. Deze verklaring wijkt op essentiële punten af van de Universele verklaring. Zo beperkt artikel 22 de vrijheid van meningsuiting tot meningsuitingen die in overeenstemming zijn met de sharia. Ook sluit artikel 10 de vrijheid van godsdienst uit, het is als moslim verboden uit de islam te treden of zich te bekeren. Ook regelt artikel 6 een fundamentele rechtsongelijkheid van mannen en vrouwen, en artikel 24 en 25 stellen dat alle rechten en vrijheden onderschikt zijn aan de sharia en dat de sharia als enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van de Verklaring mag gelden.

Daarbij zijn er in de islamitische wereld geen gezagdragende instituties die de islam reduceren tot privégeloof, en de expansiedrang achterwege laten. De theologische faculteit van Egyptische al-Ahzar universiteit geldt als een van de belangrijkste religieuze autoriteiten in de soennitische islam. Deze faculteit bracht het boek uit: Reliance of the Traveller. Dit werk stelt heel duidelijk dat islam een publieke juridische en ordenende functie heeft. Het is volgens dit boek geen privé geloof maar een ‘contrat social’ tussen de Ummah en Allah. Een politieke ordening an sich.

Ook zijn er geen gezagdragende instituties die, mede blijkens de Cairo verklaring, civiele wetgeving bovengeschikt achten aan de heilige islamitische wetgeving. Het westen hoeft niet te bepalen wat 'de islam' is, dat doet de islamitische wereld zelf. 

Huis van de zending
In de islamitische traditie wordt de wereld opgedeeld in drie 'huizen'. Het reeds islamitische deel van de wereld heet de 'dar al- islam´, het huis van de islam. Het niet- islamitische deel van de wereld staat te boek als 'dar al- harb', het huis van de oorlog. De gebieden waar een wapenstilstand van kracht is, heet 'dar al- suhl', het huis van verdrag. Sinds het duidelijk werd dat permanente vestiging van moslims in de niet islamitische wereld een feit was, hebben islamitische schriftgeleerden een nieuw 'huis' ontwikkeld. Het betreft de 'dar al- dawa', ofwel het huis van de zending. 

Het huis van de zending is het gebied dat middels islamitische propaganda, zending, religieuze voorlichting en dergelijke geïslamiseerd dient te worden. Sinds de wereld in zijn geheel iets beschaafder is geworden en oorlogsverklaringen tussen landen niet meer aan de orde van de dag zijn, heeft ook het concept van de dar al- harb aan gehoor verloren. Feitelijk gezien heeft de dar al- dawa het concept van de dar al- harb verdrongen, behalve in gewelddadig islamitische kringen.

Wat opvalt aan deze vier huizen, is dat er bij allen een expansiedrang in besloten ligt. Zelfs het huis van verdrag impliceert in de islamitische traditie, middels het verdrag van Hudaibiya, dat de strijd hervat dient te worden zodra het leger weer op krachten is. Er is in de islamitische leer geen toestand die aangeeft dat een streek niet onderworpen hoeft te worden. 

Omdat de expansiedrang en de exclusieve rechtsgeldigheid van de sharia voor moslims, een intrinsiek onderdeel zijn van 'de islam', is het onderscheid tussen islam en politieke islam niet legitiem. 

Noodzaak van een onderscheid
Een onderscheid is echter wel degelijk nodig, aangezien er veel moslims zijn die een vorm van islam belijden zonder expansiedrang en met oprecht respect voor niet-islamitische wetgeving. Het kan hierbij gaan om de gewone privé beleving van de islamitische religie.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de onlangs in Nederland nog belaagde islamhervormster Irshad Manji, maar ook aan heldhaftige mannen als Tarek Fatah en Zuhdi Jasser die zich met een bewonderenswaardige overtuiging en daadkracht verzetten tegen de Moslimbroederschap en soortgelijke bewegingen.  

Maar denk ook aan sufi genootschappen als de Barelvi, die hun accent leggen op spiritualiteit en al sinds hun conceptie in 1857 zijn verwikkeld in een strijd tegen het Wahabisme en de Deobandi school die de Taliban belichaamt. 

Ongeacht de in essentie agressieve aard van de islam, kunnen moslims toch een islam belijden die verenigbaar is met de moderniteit. Maar dit betekent niet dat 'de islam' tolerant en vredelievend is. Dit betekent dat deze vorm van islam tolerant is omdat deze moslims de intolerante delen van hun religie links laten liggen. 

Als dat is hoe iemand (mits oprecht) zegt zijn religie te beleven, wie is een ander dan om te zeggen dat hun vorm van islam toch een totalitaire ideologie is? Eigenlijk niemand. 

Het onderscheid tussen islam en politieke islam deugt niet, maar er is dus wel degelijk een onderscheid nodig. Wil men de realiteit dekken, dan dient er juist een onderscheid gemaakt te worden tussen islam en niet-politieke islam. Op deze manier is het immers onmogelijk elke vorm van islam weg te zetten als een totalitaire ideologie, omdat het vormen van niet- politieke islam in hun bestaan erkent. Tegelijkertijd eert het onderscheid de realiteit door te bevestigen dat islamisten geen geperverteerde vorm van islam belijden, maar slechts hun islamitische traditie trouw zijn. 

Dit wel legitieme onderscheid kent wel een wat ongemakkelijke implicatie. In lijn met dit onderscheid worden islamisten namelijk niet meer als zodanig geduid, maar als moslims. Een schrale troost is dat 'islamisten' dit zelf nooit anders gedaan hebben, zij noemen zich moslims en geen islamisten. 

De moeilijkheid ligt hem nu in de vraag: hoe noemt men moslims die een islam belijden die oprecht verenigbaar is met de moderniteit, en waar expansiedrang geen deel van uitmaakt? Privé moslims? Niet- politieke moslims? Gereformeerde moslims? Hervormde moslims? Culturele moslims? Gematigde moslims is een term die reeds te bevuild is, aangezien deze ook is toegepast op Moslimbroeders als Yusuf al- Qaradawi en Tariq Ramadan.

Een juist paradigma
Een dergelijk paradigma doet recht aan alle betrokken partijen, kan uw electoraat vergroten en moslims die een vorm van islam belijden die verenigbaar is met de moderniteit aan u binden. Het is toch minstens een overweging waard?

Reacties

Luctor et emergo op 27 februari, 2013 - 09:16

  Goed geschreven! Dit

Goed geschreven! Dit onderscheid moet zeker gemaakt worden, dit om te voorkomen dat gewone moslims zich aangevallen voelen!! Dat zijn ze toch al snel ;-)

Niehielist op 27 februari, 2013 - 09:18

De gematigde Moslim is als

De gematigde Moslim is als een Marihuanaroker. Soft, en niet gevaarlijk maar wel vatbaar voor de hardrugs.In dit geval de radicale Islam.

Wil je de hardrug uitroeien dan moet je de dealers oppakken. Wil je de radicale Islam uitroeien dan moet je de verspreiders oppaken. Dat zijn de Imams, de linkse collaborateurs en natuurlijk de terroristen.

ik denk dat op 27 februari, 2013 - 09:26

Met respect Timon Dias.

Met respect Timon Dias.

Gielah op 27 februari, 2013 - 09:35

Overtuig ons!

In het geheel niet mee eens... tot mijn spijt.

Er bestaat geen onschadelijke islam!

Hoe kan men toch in godsvredesnaam zo naïef zijn om te denken dat er een gematigde vorm van een duivels systeem ( in politieke en religieuze vorm)   kan bestaan?

Wáár in de wereld treft meneer Dias een positieve vorm van de islam aan.... resulterend in vrijheid, vrede en veiligheid voor allen.... dus niet alleen maar voor moslims?

Het is zelfs nog nooit voorgekomen dat er voor alle moslims zélf ergens iets in die richting is geweest!

Maar.... gewoon voor de lol......mag ik daar dan even enkele overtuigende voorbeelden ( vanaf 622 na Christus tot nu.....)   van aangeleverd krijgen?

( Stopt u maar bij 20 landen of streken.....).

Timon Dias op 27 februari, 2013 - 09:41

@Gielah

Volg even de hyperlinkjes in de vierde alinea over Tarek Fatah, Zuhdi Jasser en Irshad Manji. Dat zijn moslims die een vorm van islam belijden die verenigbaar is met de moderniteit, en zich bovendien dapperder dan menig westerling inzetten ter bestrijding van de gevaarlijke islam. De stelling dat alle islam overal en altijd even slecht is, ontkent deze lui en hun manier van leven in hun bestaan. Zeverdienen in mijn ogen beter veel beter. Vandaar het hierboven voorgestelde paradigma. 

KCMO op 27 februari, 2013 - 09:42

@Gielah

Zou maar geen spijt hebben.

Ze hebben geen flauwe notie waar tegen ze vechten.

baksteen op 27 februari, 2013 - 09:42

Goed stuk, maakt de discussie

Goed stuk, maakt de discussie duidelijker, inderdaad, nu de naam nog.

Het onderscheid dat TD maakt is tussen de Islam en de niet politieke Islam. Het geeft aan dat de niet politieke Islam niet op verovering uit is. Dat betekent voor de Islam dat de niet politieke Islam een vijand is met alle gevolgen van dien voor deze groep. Ze zullen met dezelfde middelen bestreden worden zoals bv de Sufi's, zij worden gelijkgeschakeld met Christenen en Joden of mogelijk nog erger.

Een kleine groep Islamieten binnen een gemeenschap van hoofdzakelijk niet politieke islamieten zal deze groep volkomen overvleugelen. Een duidelijke herkenbaarheid en naamgeving van de groep niet politieke islamieten is essentieel om zichzelf te kunnen verdedigen binnen een seculiere maatschappij.

Karina op 27 februari, 2013 - 09:47

Niet met alles eens

"Ongeacht de in essentie agressieve aard van de islam, kunnen moslims toch een islam belijden die verenigbaar is met de moderniteit. Maar dit betekent niet dat 'de islam' tolerant en vredelievend is. Dit betekent dat deze vorm van islam tolerant is omdat deze moslims de intolerante delen van hun religie links laten liggen". 

Bovenstaand stukje sprak mij enorm aan. Want ik weet zeker dat een klein (herhaal: klein!!)gedeelte van onze immigranten wel degelijk op westerse en sociale wijze hun godsdienst willen beleiden.

Dankzij de positieve discriminatie van ons aller links en wegkijkend van alle criminaliteit wat uit dit geloof voortkomt zweven deze islamieten  tussen 2 gemeenschappen in. Kansloos bij Islamieten en kansloos bij hun nieuwe landgenoten.

Zou het niet fantastisch zijn voor deze mensen als er meer mensen op PVV zouden stemmen?

Vasti op 27 februari, 2013 - 09:59

waarheid & liefde

Timon Dias, ik ben het helemaal met je eens. Ik ben er van overtuigd dat er veel moslims in

Nederland zijn die de islam als tweede huid dragen, als cultuur beleven. In hun hart de politieke Islam en de wereldwijde gevolgen hiervan verafschuwen. Misschien vraagtekens zetten bij Mohammed etc.

Afscheid nemen van je religie, je groep, kost wat. Altijd.

Als moslim raak je misschien wel je gehele sociale wereld kwijt. Je veiligheid. We kennen immers de inhoud van de Koran....

Onze samenleving zou een uitnodigende, warme en liefdevolle uitstraling naar seculiere moslims moeten hebben. Zij hebben ondersteuning nodig op hun 'reis'. Door een bepaalde ongenuanceerdheid en onprettig woordgebruik van Wilders dreigen ze uit de trein te stappen.  Ik hoop dat Wilders je stuk leest.

Het doet recht aan alle betrokken  partijen en heeft een duidelijke rode lijn richting gevaar van de politieke islam.

gvi1966 op 27 februari, 2013 - 10:06

Islam is Islam

De islam is wat het is. Het verschil zit hem in het karakter en de cultuur van de groep en/of het individu die de islam beleid. Simpel gezegd zullen moslims die een hekel hebben aan discriminatie, bloed, oorlog en allerlei ongemakken die een wettische godsdienst nu eenmaal met zich meebrengt zoeken naar wegen om een vreedzame invulling te geven aan zijn religieuze leven.

Jean Wanningen op 27 februari, 2013 - 10:07

nieuw paradigma?

Ik mis in deze goedbedoelde poging islam en vrije samenleving dichter bij elkaar te brengen de essentie, namelijk, dat we te maken hebben met twee fundamenteel verschillende culturen. Dan kun je wel proberen een nieuw paradigma te framen maar dat is nogal kunstmatig en gaat voorbij aan het wezenlijke verschil tussen de islamitische cultuur en de Westerse cultuur: vrijheid.

De islamitische cultuur is in hoofdzaak, maar niet uitsluitend, een arabische cultuur, waarbij individuele vrijheid ondergeschikt is aan het dominante geloof. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid om een andere godsdienst te belijden, gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen, überhaupt de plaats van de vrouw in een islamitische samenleving, om nog maar te zwijgen over homosexualiteit, al die vanzelfsprekende vrijheden van de Westerse cultuur bestaan niet in de islamitische.

Ik ben veel minder optimistisch dan Timon dat water en olie zullen mengen, maar hoop doet leven...

gvi1966 op 27 februari, 2013 - 10:07

mijn comment van 10:06

zijn religieuze leven moet het religieuze leven zijn

P.S. op 27 februari, 2013 - 10:26

De genoemde 3 moslims zullen

De genoemde 3 moslims zullen hetzelfde lot ondergaan als de andere ongelovige honden, tenzij ze  zich tijdig confirmeren aan de hordes, wat de meeste "gematigden" uit eigen belang zeer zeker zullen doen: "sorry, buurman, het was jij of ik"  Dus om vanwege de latente jihadisten nu maar je kop in het zand te steken lijkt me wat gedurfd en precies wat die paar mensen die het gevaar wel zien nou juist niet zouden moeten doen.

Jos op 27 februari, 2013 - 10:28

niet in islam maar in moslims

Het streven van zijn betoog volg en begrijp ik, maar meneer Dias gaat mee in precies die denkwijze die hij nu juist ten dele afwijst: islamisme noemt hij bedacht, maar in diezelfde lijn redeneert hij door met 'politieke islam'.

Als je al een onderscheid wilt maken dan kan dat nooit zijn in of over de islam, maar juist wel de aanhangers ervan. De 'politieke islam' is een gekunstelde, door het westen bedachte vorm van de islam die niet werkelijk bestaat. Net als - inderdaad - het islamisme. De islam is wat het is. Dat de aanhangers ervan de islam om een verschillende wijze vertegenwoordigen, uitdragen en beleven, dat lijkt mij van een andere orde. Ik denk ook dat moslims zelf niets willen horen over verschillende vormen van islam.

En juist daarin zit het eventuele winstpunt wat meneer Dias beoogt: het onderscheid tussen mensen, tussen moslism. Er zijn moslims zie de koran letterlijk wensen te nemen (het is immers een keuze) en op grond daarvan christen menen te kunnen uitmoorden, vrouwen te kunnen verkrachten en slaan, en de hele wereld te kunnen onderwerpen, zo nodig met geweld; en er zijn moslims die het standpunt kiezen dat die soep niet zo heet gegeten wordt, die meegaan in de moderniteit van de samenleving en de hun geloof belijden als een privé-kwestie.

Maar voor zover ik weet benoemt Wilders de groep inderdaad vaak als 'de moslims' maar heeft hij weldegelijk oog voor de welwillende individu.

cmsuijkerbuijk op 27 februari, 2013 - 11:21

Dan vraag ik me tóch af, als

Dan vraag ik me tóch af, als dit allemaal waar zou zijn, waar dan de protesten van deze "westerse" moslims blijven, na de zoveelste gruweldaad van hun "niet-westerse" "geloofs"-genoten.

De stelling deugt niet en de paar namen die genoemd worden? Wel eens van Schindler gehoord? Redde duizenden joden, maar was een overtuigd Nationaal Socialist! Maakt dat, dat er een verschil is? Natuurlijk niet. Het betreft gewoon uitzonderingen, die in feite de regel bevestigen.

Vasti op 27 februari, 2013 - 11:22

@PS

Juist daarom.

Er is binnen de Islam geen ruimte voor het individu of voor kritiek.

Juist daarom moet er vanuit onze samenleving oog voor de individuele moslim zijn.

Islam wordt vaak als een zieke ideologie bestempelt, haar volgelingen patienten.

Aan ons als '  verlichte samenleving' onze hand uit te strekken.

Hoe gaan we dat doen?

Daar hoort wat mij betreft ook een maatregel bij als afschaffing byzonder onderwijs, controle op

moskee/imam etc. Verspreiding van politieke islam is een groot gevaar.

Pas gelezen: twee man - een agent van de dierenpolitie en iemand van
de dierenbescherming - leggen drie keer een bezoek af bij persoon die 2
konijntjes in een winkelwagentje huisvest.
Er is een hok afgeleverd en een vierde controle- bezoek staat in de planning.

Reken even uit hoeveel energie dit hele gebeuren kost.

Stel deze energie wordt gestopt in de sprirituele/emotionele ontwikkeling van onze kinderen, in vroeg stadium(!)
Gewoon op school.
Het is 2013.

Karina op 27 februari, 2013 - 11:23

Hoe goed suggesties ook kunnen zijn...

Het is al te laat om ooit  een culturele samenleving te verwachten. Er is al teveel gebeurt. De doorgedraaide politieke arrogantie is hiervan schuldige. Momenteel wordt er alleen stilgestaan bij de kleine groep PVV stemmers. Maar wat wordt vergeten is de grootste groep die Nederland vertegenwoordigd.

Weliswaar stemmend op bestaande politieke partijen met hun immigratievoorkeur worden islamieten niet meer omarmt. Een soort van....je kan mijn vriend zijn, maar ik ga er niet om smeken. Of zoiets als...misschien wel beter zo dat ze niets van mijn kinderen willen weten...opvoeden is al moeilijk genoeg zonder dat ze de verkeerde vrienden hebben.

Met of zonder partijen zoals PVV...het politieke culturele gevecht is verloren. De twee groeperingen (Islam en niet Islam) zijn ontstaan. De meeste  Nederlanders zijn niet meer geinteresseerd en hebben geen zin meer om tijd te investeren in vriendschap met deze groep.

A3aan op 27 februari, 2013 - 11:27

Heel dubbel allemaal !

Allereerst mijn complimenten voor het artikel...

Ik ben een ontzettend felle tegenstander van de Islam...

Je ziet dat mensen die zich expliciet heel gematigd uitspreken binnen de islam, bepaalde zaken aanvallen, in no-time bedreigd worden !

Maar, een tijdje geleden heb ik veel geschaakt met een Afghaan, waarbij we (uiteraard) ook op die (vervloekte) Islam terecht kwamen. Hij verdedigde deze. Toen ik een aantal zaken aanhaalde over het doden van ongelovigen etc. werd dit door hem van alle kanten ontkend en zei hij dat hij zich meteen tot het Christendom zou bekeren als dit waar was...

Dus een Islamiet die maar weinig op de hoogte was van deze slechte zaken die ook allemaal in de Ko 'r an voorkomen.

Ik vermoed dat er behoorlijk wat van deze (gematigde, onwetende) gasten rondlopen op moeder aarde, maar dat zijn wel de degenen die straks al dan niet verplicht worden je benen vast te houden terwijl de radicale je kop er af slaat... 

En dan is het inderdaad, het was jij of ik....zoals al eerder gesteld,

Verder zijn hier al vaak genoeg statistieken verschenen over wat de gevolgen zijn voor landen bij steeds hogere percentages islamieten onder de bevolking !

Indien maar 1000 muggen van de miljoen dodelijk zijn, laten de linksen ze leven en roeien de rechtsen ze uit...

(Dit dan expliciet wat muggen betreft, maar die islam moet verboden worden, enige optie ter voorkoming dat de gematigden overheerst gaan worden door de radicalen, al dan niet met geweld !) en vervolgens wij het haasje zijn !

geweta op 27 februari, 2013 - 11:41

Goede moslims bestaan, niet tenzij ze zijn...

Saoedische Fatwa: er komen en zijn geen liberale  moslims.
De Saoedische sjeik Saleh al-Fozan is één der prominentste
islam geleerden. Deze sjeik laat regelmatig van zich horen
door wereldwijde Fatwa's te lanceren. Nu(2008) heeft deze sjeik
laten weten dat, indien er moslims zouden zijn die op een
liberale islam hopen, zij dit kunnen vergeten. In een Fatwa
voor de gehele islam heeft Daleh al-Fozan de islamieten
gewaarschuwd, dat een liberale islam ingaat tegen Allah's wil.

Deze imam heeft dus een persoonlijk lijntje naar boven.

Zijn Fatwa betekend dat er geen ‘goede’ moslims bestaan, tenzij ze

zijn overleden.

Dag

pietkremer op 27 februari, 2013 - 12:03

niet-politieke moslims

Ik ben overtuigd van het bestaan van goede moslims. die het beste voorhebben met ongelovigen. Volgens Diaz hebben we dan te maken met niet-politieke moslims. De erkenning van het onderscheid tussen islam en niet-politieke islam, oet echter niet af aan het feit dat de islam een bedreiging vormt voor de vrijheid. De invloed van de niet-politieke islam is immers verwaarloosbaar en doet geen afbreuk aan de machtshonger van de islam. In de oorlog maakten we ook onderscheid tussen nazi's en niet politieke nazi's, want je had ook goede Duitsers. Maar als de geallieerden de nazi's niet op de knieen hadden gekregen, zouden de niet-politieke nazi's nooit de overhand gekregen hebben in Duitsland en  zou Nazi-Duitsland ook nu nog bestaan hebben. Hetzelfde geldt voor het communisme. Je had ook goede communisten. Dus kon je een onderscheid aanbrengen tussen communisten en niet-politieke communisten. De Sovjet-Unie is echter niet te gronde gegaan door de invloed van de niet-politieke communisten, maar is bezweken aan de aan het communisme inherente inefficiency. Nu is de islam ook een inefficiente institutie op economisch gebied maar de islam zal daar nooit aan bezwijken, omdat de daardoor persisterende armoede als de wil van God wordt aanvaard, ook door de niet-politieke moslims.

shrimpocat op 27 februari, 2013 - 12:10

"De moeilijkheid ligt hem nu

"De moeilijkheid ligt hem nu in de vraag: hoe noemt men moslims die een islam belijden die oprecht verenigbaar is met de moderniteit"

Kafirs.

Jan Van op 27 februari, 2013 - 12:25

@ Baksteen, te veel minnetjes

"Het onderscheid dat TD maakt is tussen de Islam en de niet politieke Islam. Het geeft aan dat de niet politieke Islam niet op verovering uit is. Dat betekent voor de Islam dat de niet politieke Islam een vijand is met alle gevolgen van dien voor deze groep. Ze zullen met dezelfde middelen bestreden worden zoals bv de Sufi's, zij worden gelijkgeschakeld met Christenen en Joden of mogelijk nog erger.

Een kleine groep Islamieten binnen een gemeenschap van hoofdzakelijk niet politieke islamieten zal deze groep volkomen overvleugelen. Een duidelijke herkenbaarheid en naamgeving van de groep niet politieke islamieten is essentieel om zichzelf te kunnen verdedigen binnen een seculiere maatschappij."

-

Je krijgt te veel minnetjes.......

Hele omslag voor je. Bravo!!

Zie je wel dat je je gezonde verstand kunt gebruiken??

Mvg. 

R.Sorensen op 27 februari, 2013 - 12:32

Islam

Waarom Engels?

BigLjohn op 27 februari, 2013 - 12:33

@Timon Dias@ Zo naief als een klein kind

@Timon Dias@ U bent zo naief als een klein kind, als het over de Islam gaat. Als u ziet wat de Islam in de wereld aan het aanrichten is, gunt u onze eigen Islamieten een soort van tweede kans. 'De islam streeft de wereldheerschappij na, en als een roofdier stort hij zich op het zwakste dier in de kudde: Europa ! Een kankergezwel wat zich steeds verder uitbreidt, en waar velen het niet nodig vinden om het te bestrijden.

Eenmaal in een gevorderd stadium gaat het over in de Sharia. Deze ontwikkelingen ziet men overal ter wereld. En gematigde Moslims bestaan niet, dit is reeds een uitgemaakte zaak ! Dus gaat u zich eens goed verdiepen in wat Islam nu werkelijk betekent, en schrijf dan maar eens een geloofwaardiger artikeltje !

staleo op 27 februari, 2013 - 12:47

Het is jammer dat dit bericht

Het is jammer dat dit bericht zo negatief wordt beoordeeld, terwijl er best wel een grond van waarheid in zit.

Hebben deze reageerders zich wel eens afgevraagd waarom nog zoveel mensen op de VVD en de PvdA hebben gestemd?

Als er weer een fuhrer op zou staan, zou deze zeer veel volgelingen krijgen.

We moeten gewoon beginnen met geen aparte regels voor moslims, alleen de Nederlandse taal,buitenshuis alleen Nederlandse gebruiken, dus geen boerka's of soepjurken waardoor je geen baan kunt krijgen.

Iedereen die dit niet schikt retour afzender.

besserwessi op 27 februari, 2013 - 13:06

voedingbodem

De Jihad kan gedijen op de voedingsbodem van de zogenaamde gematigde moslims.

In de UK is een complot voor een tweede 9-11 verijdeld.

Woud-be zelfmoord terroristen werden door hun familie uit Pakistan teruggehaald toen die erachter kwamen dat ze daar op terroristen cusrsus waren. Nergens lees je dat die gematigde familie de autoriteiten hebben ingelicht.

Lees ook de lauwe reactie van gematigde moslims na de grote aanslagen waaronder 9-11 en 7-7.

Ze waren woedend toen Thatcher daar destijds op wees, dat weer wel.

http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/guilty-the-ringleaders-who-plotted-a-terror-spectacular-to-rival-911-8505036.html

Breinbrouwsels op 27 februari, 2013 - 13:11

Propagandastukje

Knap dat de columnist op deze site propaganda meent te moeten maken voor een verdunde religie.

De ware gelovige beleeft zijn ontzag voor Het Leven, onder welk etiketje dan ook, in stilte, in zichzelf en in zijn daden. Elke religie, hoe ook genaamd, hoe ook verdund en tegen welke contributie dan ook is een verderfelijke politieke partij met dealers en verslaafden.

Johanna op 27 februari, 2013 - 13:16

 Een boek dat "gelovigen"

 Een boek dat "gelovigen" iedere dag 5 maal  moeten " bidden".

Een boek dat zijn aanhangers leert  geweld te gebruiken tegen Joden en ongelovigen deugt niet.

Een boek dat oproept tot geweld,  bedreigingen, moord en doodslag deugt  niet in een samenleving.

Een boek dat oproep tot  antisemitisme op een wijze die nog erger is dan  het boek van Hitler ,deugt niet.

Peter Pan op 27 februari, 2013 - 13:19

@ Timos: Zand in de machine

.

Timos, hoe meer omhaal van woorden u nodig heeft om Satan van de Duivel te scheiden hoe onwaarschijnlijker uw gelijk. Religie is een functie van cultuur. Het is de spiegel van de cultuur. Politiek is ook een functie van cultuur. Tal van interacties tussen politieke bewegingen en religie voltrekken zich buiten onze aandacht.

WILDERS IS VERLOREN ALS HIJ HIEROP INGAAT.

.

De slapende moslimmassa's kunnen niet permanent in staat van oorlog gebracht worden. Maar wanneer de politieke islam het sein geeft zullen zij alle opstaan. Wat u hier aanhaalt is een normaal menselijk verschijnsel. Is het ook niet zo dat men in Iran wacht op de komst van de zoveelste profeet.

Maar dan nog Timos, hoe meer omhaal van woorden u nodig heeft om uw gelijk te halen, hoe meer belletjes er bij u moeten gaan rinkelen. Natuurlijk zijn er aardige moslims, but that's to miss the point. Dat is gewoon het slapende kader. Weet u wat politieke islam is? De permanente religieuze indoctrinatie, de Jodenhaat, de gewone islam. Timos er is geen verschil, behalve dan het verschil van het hellend vlak.

Een moslim blijft voor 100% verantwoordelijk voor zijn cultuur, dus ook voor zijn religie. Hij heeft islam niet gemaakt maar zich er wel achtergesteld.Hij is aanspreekbaar op alle uitwassen van zijn (politieke) islam:

Het ligt voor de hand dat men aanspreekbaar is op zijn overtuiging. Men heeft ervoor gekozen en aanvaardt daarmee verantwoordelijkheid voor zijn standpunt. Dat betekent dat ook moslims verantwoordelijkheid zijn voor hun islam.


Een belangrijk onderscheid is dat moslims niet verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van islam, het ontstaan van de koran. Maar wanneer uit hun overtuiging misdaden tegen de menselijkheid worden begaan, dienen zij expliciet medeverantwoordelijk te aanvaarden voor het gedachtegoed dat hiertoe leidt. Zij hebben zich tenslotte achter islam gesteld. Zij zijn dan weliswaar niet direct verantwoordelijk voor begane misdaden, maar maken wel deel uit van de groep waarin moslimcriminelen dekking zoeken.


Deze verantwoordelijkheid is er de oorzaak van dat moslims hun positie moeten bepalen ten aanzien van de gevolgen van hun overtuiging. Zij moeten zich duidelijk uitspreken tegen misdaden die geïnspireerd zijn op islam. Doen zij dat niet dan faciliteren zij impliciet deze misdaden tegen de menselijkheid. En dat maakt hen uiteindelijk toch medeverantwoordelijk.

Johanna op 27 februari, 2013 - 13:21

Er is maar een koran Timon

Er is maar een koran Timon Dias die al  haar aanhangers  oproept tot geweld. Dus, oproepen tot geweld is in islamitische landen toegestaan. In het Westen is oproepen tot geweld via wet verboden. Kennelijk tenzij het via een boek wordt verkondigd is het toegestaan en gelden er andere wetten.

Johanna op 27 februari, 2013 - 13:23

Timon Dias 09.41  Hebben zij

Timon Dias 09.41  Hebben zij een andere koran?

EternalVigilance op 27 februari, 2013 - 13:27

Wetenschappelijk maar niet politiek bruikbaar

Afgezien van het feit of dhr. Wilders het met uw bovenstaande Islamparadigma eens zou zijn of niet, is dit verhaal voor hem totaal onbruikbaar.

Hij moet namelijk in maximaal drie minuten spreektekst zijn boodschap overbrengen aan de 'gemiddelde' Nederlandse kiezer, die wellicht onder het eten langs Politiek 24 zapt. Er is dus helemaal geen ruimte voor een dergelijke wetenschappelijke uiteenzetting zoals u heeft gedaan hierboven.

Bovendien zal de 'gemiddelde' Nederlander niet eens weten wat een paradigma is, laat staan dat ze van uw uiteenzetting hierboven chocola kunnen maken. Geert Wilders heeft begrepen dat Jip en Janneke taal en one-liners nog het beste blijven hangen.

Dit is wellicht een mooie uitdaging voor u, Timon Dias: Denk politiek schrijf bovenstaande verhaal nog eens op, in maximaal 500 woorden en in begrijpelijke taal voor een publiek van gemiddelde Nederlanders.

Johanna op 27 februari, 2013 - 13:39

Jos 10.28  Geef eens een

Jos 10.28 

Geef eens een voorbeeld dat Wilders spreekt over  "De Moslims"?

Johanna op 27 februari, 2013 - 13:51

 Wafa Sultan " mensen

 Wafa Sultan " mensen proberen al eeuwen om de islam  een beetje bij te sturen, ze zijn vermoord". 

"Islam is islam".  "Er is geen vreedzame of radicale islam." Islam is islam".   "De islam is geen religie, maar een gewelddadige ideologie".  Zij kan het weten. Ze moet dagelijks worden beveiligd zoals Wilders en vele anderen in de wereld.  Dat is de islam.

Moslims zijn slechts in de verdediging voor hun islam.

Johanna op 27 februari, 2013 - 13:54

Eternal Vigilance 13.27   Wat

Eternal Vigilance 13.27

Wat een geluk dat u alles zo goed begrijpt.Nietwaar?

André van Delft op 27 februari, 2013 - 13:56

Verwatering

Laat Wilders gewoon zijn eigen mening blijven verwoorden. Dan vertegenwoordigt hij veel mensen, waaronder mij. Ik wil niet dat zijn harde maar terechte oordeel over het Mohammedanisme verwatert.

Als veel mensen bezorgd zijn om de islam maar denken dat er een niet-politieke islam mogelijk is, zodat zij niet op Wilders stemmen, laat hen dan gewoon een eigen politieke partij oprichten.

Leo KarelJan op 27 februari, 2013 - 14:14

Timon Dias zit fout!

Timon zit fout en goed ook! Er zijn geen gematigde moslims: er zijn hooguit gemakzuchtige moslims.

Maar een moslim dient te geloven in het in de koran opgetekende 'woord van allah". Letterlijk en niet voor interpretatie vatbaar. En verovering hoort daarbij! Als je dat niet gelooft, ben je gewoon geen moslim volgens de islam.

En dan die paar namen van gematigde moslims: die houden zichzelf voor de gek: als je echt in westerse waarden gelooft, stap je uit de islam.

En waar blijven die massa's "gematigde moslims" ? De verkiezingen in Egypte, Libië en Tunesië laten helaas wel wat anders zien. Ook bij protesten tegen islamterreur valt de opkomst van "gematigde" moslims heel vies tegen.

hulshagen op 27 februari, 2013 - 14:28

islam onderwerp

MET INTERESSE DE COMMENTAREN GELEZEN

GOED DAT ER NOG VELE ZIJN DIE HET POTENTIEEL GEVAAR ONDERKENNEN...

 EN "CHAPEAU" VOOR WILDERS !

François op 27 februari, 2013 - 14:46

En dan nog

Een rekkelijke- of rituele islam lijkt mij alleen mogelijk wanneer de precieze islam in al zijn vormen en uitingen ver buiten de deur gehouden wordt héél actief tegenwerkt... En dan nog. Ik heb ooit in een dorpje vol met belijders van de rituele islam--hartelijke en intelligente mensen--van dichtbij meegemaakt hoe gemakkelijk het misgaat met de islam tegenwoordig. Er is maar één nodig die als pecieze fanaat terugkomt van de pelgrimstocht naar de apartheidshoofstad om zo'n gemeenschapje in de islamitische treurigheid te chanteren en compleet naar de religieuze achterlijkheid te helpen. De rekkelijke islam komt te voet, maar aan een springveer: het schiet omiddellijk terug in de precieze islam zodra een of andere geflipte hadji zijn vrouw als spook verpakt en met die ellendige koran gaat staan zwaaien.

Vasti op 27 februari, 2013 - 15:09

De inhoud van Koran en het

De inhoud van Koran en het leven van Mohammed is duidelijk. De polariserende werking op samenlevingen en de vernietigende werking op het wezenlijke van de mens van is duidelijk.

Facisme.

Er worden honderden kinderen grootgebracht met deze religie. Natuurlijk gaan de meeste wel eens twijfelen aan de juistheid van hun geloof. Het zijn wat dat betreft net mensen......

Deze twijfel uiten en bespreken is binnen eigen gemeenschap vaak onmogelijk maar wel erg nodig wil je kunnen groeien in je mening, als individu:  in vrijheid ontwikkelen. Maar de samenleving om je heen heeft blijkbaar al bepaalt: Of je bent moslim en dan sta je automatisch achter de letterlijke inhoud van de Koran, óf je bent ex- moslim.

Alsof er geen tussenstadia kunnen zijn. Alsof het geen proces is.

Je onderbreekt de mens in zijn reis in plaats van dat je met hem mee vaart.

Jos op 27 februari, 2013 - 15:12

@Johanna

Da's dus mijn punt: dat weet ik niet eens of dat zo is. Sterker nog, ik weet niet anders dan dat hij het over de islam heeft, maar ALS hij het doet, zou hebben gedaan of heeft gedaan, dan met oog voor het individu. Zoveel bleek ook wel uit de rechtzaak tegen Wilders.

Dit kwam er inderdaad niet al te best uit, maar dit was wel mijn bedoeling.

Tante Poes op 27 februari, 2013 - 16:03

helaas

dit is nog een beetje teveel van " we lossen het samen op". Islam is gevaarlijk, gematigd bestaat niet.

Tante Poes op 27 februari, 2013 - 16:03

helaas

dit is nog een beetje teveel van " we lossen het samen op". Islam is gevaarlijk, gematigd bestaat niet.

Guus op 27 februari, 2013 - 16:17

Religie is Onzin

Timon Dias heeft zich echt veel moeite gedaan om een ideologie als iets deugdelijks neer te zetten . Zo ken ik er ook een paar:

Jezus liep over water, Allah kom je wel eens bij de Hema tegen , Spekman is een knappe playboy, Sinterklaas bestaat echt, Willem  2 wordt kampioen,....hou toch op man. We leven in 2013. Al die achterlijke middeleeuwse sprookjes en achterhaalde religietoestanden. Religie is de oorzaakl van alle kwaad. Islam of Islamisme....Katholicisme,... Boedhisme........allemaal kul. Wordt wakker!! Alex wordt koning!!!

D. G. Neree op 27 februari, 2013 - 16:54

Ik moet de eerste moslim,

Ik moet de eerste moslim, laat staan imam of mullah, nog horen die de jihadistische aanvallen op doelen wereldwijd veroordeelt.

D. G. Neree op 27 februari, 2013 - 17:05

Waar zijn de zogenaamd

Waar zijn de zogenaamd gematigde moslims die afstand nemen van de politieke, suprematistische en racistisch/sexistisch en discriminatoire onderdelen van de Islam? Ik hoor ze niet. In plaats daarvan proberen ook de zogenaamde gematige moslims, dus de gewone mensen, die vanwege afkomst door dat duivelse systeem gevangen zijn, me tot hun 'godsdienst' (ofwel sekte) te bekeren.

De jongere Marokkanen, die alles doen wat de Islam verbiedt, onttrekken zich daarnaast zo goed als mogelijk van de strengere rituelen die de Islam voorschrijft, maar doen dat in het geniep, want de sociale (familie- en stam)druk is immens. In het Christendom bepaalde de paus wie er geëxcommuniceerd werd. In de Islam is ieder familiehoofd, imam, stamhoofd of anderszins bendeleider rechter beul en  executeur.

Bes Tolen op 27 februari, 2013 - 17:48

balen van die clubs

Godsdiensten proberen om de drommel wel, doen dat ook, om de maatschappij te beïnvloeden. Die beïnvloeding vind ik op zich al niet legitiem maar al helemaal niet als ze illegaal handelen. Nog minder zoals in de westerse wereld ze met hun verwerpelijke praktijken kunnen door gaan met stiekem gedogen door de overheden, ja in toenemende mate als gesprekspartner waarbij de illegale praktijken geheel worden ontzien. Godsdiensten zijn niet aanspreekbaar want het hoogste gebod is altijd dat van god. Ik lees herhaaldelijk in kranten over christenplicht als hoogste goed. Dan baal ik al wetend waarover het gaat. Ondermijnende activiteiten.

Hier pal over de grens is het een Rooms katholieke streek. In dit dorp wonen nakomelingen van ridders (zelfs met dezelfde achternaam) uit die streek, die nog tegen het jaar 800 aan tegen de christenen vochten toen ze voor de zoveelste keer in een paar honderd jaar werden aangevallen. Er kwam een keer dat de ''heidenen'' het onderspit dolven. Rustig is het nadien lange tijd niet gebleven en toen een groot deel van de bevolking in de tijd van de godsdienstoorlogen dacht na 1648 voorgoed als protestanten verder te kunnen gaan, bleek de Rooms katholieke kerk daar anders over te denken. De gebieden werden bij herhaling gewapender hand aangevallen en uiteindelijk weer definitief onder het Roomse geloof gebracht. Gedwongen dus. Zo zie je, godsdienst handhaaft zich door dwang. Reden ook waarom godsdiensten of hun leden zoveel mogelijk geestelijk isoleren en/of de maatschappij zoveel mogelijk onder controle brengen. En vanaf de geboorte van mensen indoctrineren. Anders redden godsdiensten het niet. Maar misschien straks als die godsdiensten lang genoeg bestaan en bepaalde bevolkingen, die niet vertrouwd worden, zijn verdwenen en er alleen nog van de Afrikanen. Aziaten en dergelijke overblijven, die nooit die ellendige incubinatieperiode van stel tweeduizend jaar hebben meegemaakt, wel ja dan .... Reden natuurlijk voor een bepaalde bevolkingspolitiek van de godsdiensten. Vandaar. Want in propaganda en uitwissen van de geschiedenis en andere culturen zijn het grootmeesters in het kwadraat. In het kwaad. Want om de waarheid in pacht te hebben en de eeuwigheid te claimen is dat wel een vereiste.

lauwebal op 27 februari, 2013 - 18:37

Er uit met die moslims!

Het is simpel: Elke moslim het land uitzetten. Dat durft Wilders niet te zeggen, dus doe ik het voor hem.

Positieve bijwerkingen

- Minder criminaliteit

- Minder uikteringstrekkers

- Land minder vol

- Minder gezinsmigranten

Ik zeg: Doen!

hibatunnoer op 27 februari, 2013 - 18:43

Ware Islam

Aanhangers van de Ware Islam zijn de echte bondgenoten van hen die een vreedzame samenleving nastreven. De Ware Islaam te alleen te vinden, met stipte in achtnemning van de volgorde van prioritiet:

1. Koraan als onveranderde Woord van God, zonder tegenstrijdigheden: http://www.alislam.org/quran/ met commentaar: http://www.alislam.org/quran/tafseer/guide.htm?region=E1

2. Voorbeeld van Mohammed, en zijn rond de half miljoen uitspraken. Indien in strijd met de Koran, zijn zij niet te gebruiken als onderbouwing http://www.alislam.org/holyprophet/

3. Biografieen, Sharia, etc. moeten gebaseerd zijn op 1 en 2

4. Dat is te vinden bij de Rechtvaardige Rechter: de Beloofde Messias en Mahdi: http://www.alislam.org/topics/messiah/index.php

Niets mag ons er van afhouden om dit principe te gebruiken als basis om te onderzoeken en te beoordelen wat de Islaam is. Hoofstuken  8 en 9 gaan over het voeren van verdedigingsoorlogen

Toestemming tot verdedigen werd gegeven aan de Profeet na de 13 jaar vervolging en verdrijving uit Mekka (dood of levend 100 witte kamelen beloning) nadat de 313 vluchtelingen werden aangevallen bij Badr door een leger van 1000 man, tot de tanden bewapend. De strijd waarover in beide hoofdstukken wordt geproken is niet tegen alle ongelovigen omdat zij ongelovig waren en ook niet tegen alle afvalligen omdat zij de Islam verlieten maar omdat zij actief betrokken waren bij gewapende vijandigheden, of vredesverdragen schonden. Hiermee vervalt het citeren van Hoofdstuk 9:  5, 11 en 29 als bewijs dat de Koran met geweld werd verspreid, Het is een groot onrecht de contekst niet te betrekken bij de uitleg. Bijvoorbeeld: 9. 12: "Als zij hun eden breken na hun verdrag en uw godsdienst
aanvallen, bestrijdt deze leiders van het ongeloof...." en vers 13:"Wilt
u een volk niet bestrijden die hebben samengesmeed om de Boodschapper
te verdrijven en de eerste waren vijandigheden tegen u te beginnen http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=914&region=E1

De Ahmadiyya Moslim gemeenschap heeft deze argumenten (stammend uit de middeleeuwen)  eerder weerlegd via persberichten en per post naar politiek en media duidelijk gemaakt: Reactie op film fitna en reactie op Liberaal Reveil)

Film Fitna -
Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland

http://www.ahmadiyya-islam.org/nl/islam/persberichten/film-fitna/

 Motieven Koran
verbod weerlegd - Ahmadiyya Moslim Djamaat Nederland

http://www.ahmadiyya-islam.org/nl/ahmadiyya/misverstandenreacties/motieven-koran-verbod-weerlegd/

Voor "islaam en Mensenrechten"  geschreven door de hoogste juridische autoriteit, president van het int gerechtshof: http://www.alislam.org/library/books/Islam-HR.pdf

[email protected]   www.islamnu.nl   www.alislam.org

:

Waarheidszoeker op 27 februari, 2013 - 19:00

Epansie van Islam

Beste Hibatunnoer,

De Islam heeft de schijn tegen als het gaat om het handelen uitsluitend uit zelfverdediging. Want heel toevallig is er nooit een rijk geweest dat in zo'n korte tijn zo hard groeide als het Islamitische rijk. Bovendien is er veel bewijs dat laat zien dat eigenlijk alleen Indonesie en China zonder dwang zijn bekeerd tot de Islam.

Spanje is veroverd door het Kalifaat, daarvoor ook alle Christelijke gebieden zoals Jerusalem. Men heeft vrijwel overal een inval gedaan met militaire expedities. Als er geen dreiging was dan verzonnen ze het wel.

Hoofdstuk 9 (at Tawbah) laat duidelijk zien dat Christenen en Joden moeten worden gedood of onderworpen. In dat laatste geval moeten zij Jizya betalen of ze nou willen of niet. In vers 30 staat duidelijk wat de legitimatie is voor deze misdadige aanvallen op Joden en Christenen en dat is niet het handelen uit zelfverdediging maar puur het feit dat Joden en Christenen een ander ("vals") geloof hebben.

Islam is een geloof waarvan de jurisprudentie (de Madhabs / Fiqh) het allen eens zijn dat er op afvalligheid de doodstraf staat. Dat is geen geloof beste hibatunnoer, dat is een totalitaire ideologie.

Beste Hibatunnoer, als u zoekt naar de religie die haar volgers opleid om alleen uit zelfverdediging te handelen of zelfs niet eens dan, dan moet u bi het Christendom zijn waar men zelfs gevraagd wordt te houden van de vijand en te bidden voor wie hen vervolgd. Dat is liefde, dat is vergeving, dat is God's standaard.

Poitiers732 op 27 februari, 2013 - 19:43

Waarheidszoeker, de

Waarheidszoeker, de islamitische interpretatie en invulling van het begrip "zelfverdediging" is een heel andere dan de westerse. Als er in de islam sprake is van zelfverdediging, dan zou dat het beste voor de westerling vertaald kunnen worden met de Latijnse uitdrukking "casus belli", of beter gezegd het eeuwig en altijd op zoek zijn naar een reden tot oorlog, een reden tot agressie jegens anders- en niet-gelovigen. Iets banaals als het niet willen ingaan op de (verplichte) uitnodiging om je tot islamiet te laten bekeren, wordt volgens de islamitische doctrines al als een daad van agressie tegen de islam beschouwd, en bijgevolg moet, volgens dezelfde islamitische doctrines, er tot "zelfverdediging" overgegaan worden. De islam is al ruim 1400 jaar bloedig aan het "zelfverdedigen".

En de schrijver van het artikel bedoelt het in al zijn naïviteit wellicht goed, maar vergeet dat er maar één islam en maar één -onveranderlijke- koran is. Daarbij zit islamisme/politieke islam in de islam als het kuiken in het ei. Tot slot: zichzelf moslims noemenden die enkel een spirituele islam belijden die met de moderniteit verenigbaar is, kunnen goede mensen met goede intenties zijn, maar zij zijn per definitie slechte moslims, sterker nog, volgens de islamitische doctrines zijn zij gewoon afvalligen.

Paul op 27 februari, 2013 - 21:18

Tarek Fatah - Leftist Muslim

Tarek Fatah - Leftist Muslim Warns of Muslim Brotherhood & Islamofascism

http://www.youtube.com/watch?v=19X7m_NhzeQ

hibatunnoer op 27 februari, 2013 - 21:35

"Geen dwang in de godsdienst" (2.257)

Hoofdstuk 9 vers 30 betreft de mensen van het Boek (Joden en Christenen) die betrokken waren bij de vijandigheden tegen de islaam, en die geen vredesverdragen hadden gesloten 

Vrijheid van godsdienst 2

De Jizia is een belasting die lager is dan de zakaat die voor moslims geldt, en die vrijheid van godsdienst inhoud met vrijstelling van dienstplicht. Toch een duidelijk bewijs dat er geen dwang in de godsdienst wordt toegepast.

vrijheid van godsdienst 3

Vrijheid van godsdienst blijkt ook uit het recht van een moslim man om te trouwen met een Jodin of Christen

vrijheid van godsdienst 4

In Medina leefden Moslims Joden en Christenen onder Mohammed samen en ieder had zijn eigen rechtspraak

Vrijheid van godsdienst: 5

Geen doodstraf voor afvalligheid: "Hoe zal Allaah een volk leiden, dat heeft verworpen, na te hebben geloofd,....behalve degenen die daarna berouw hebben...(3. 87-90) Hoe kan dat als er doodstraf op afvalligheid zou staan ? Een volledig boek over alle aspecten van vrijheid van godsdienst, gebaseerd op Koran en Mohammed is geschreven door de hoogste juridische autoriteit, de president van het Internationaal Gerechtshof; http://www.alislam.org/books/apostacy/index.html

(illustratie: de Profeet stond op voor een rouwstout die het lichaam van een Jood droeg)

Ook al verklaart de Islamitische Hoge Raad dat er doodstraf op afvalligheid staat, maar het staat niet in de Koran, (integendeel) dan toch zal de Ware islaam zich verspreiden door het met verstandelijke argumenten winnen van de harten

Waarheidszoeker op 27 februari, 2013 - 22:06

@Hibatunnoer

De Koran is duidelijk toch? Dan lezen we dus gewoon wat er staat in 9:30

30. "En de Joden zeggen: "Ezra is de zoon
van Allah" en de Christenen zeggen: "De Messias is de zoon van Allah."
Dit is, hetgeen zij met hun mond zeggen. Zij spreken de woorden na van
degenen die voor hen ongelovig waren; Allah's vloek zij over hen, hoe
zijn zij afgekeerd!"


Dat spreekt zich uit over alle Christenen die geloven dat Jesus de zoon van God is. Ik kan u vertellen, dat zijn nog steeds alle Christenen. En de 4 madhabs zijn het daarover eens. Waarom zou ik hen wantrouwen en u vertrouwen? Zij kennen de Sunnah van de profeet.

In die Sunnah staat ook dat Muhammad gezegd heeft dat een afvallige dood moet. Vandaar dat het opgenomen is in de Sharia. Begrijpt u dan waarom wij liever geen Islam zien groeien? Want ik denk niet dat het uw versie van de Sharia is die geimplementeerd zal worden. Het is die van Saudi Arabie en dergelijke. En u weet net zo goed als ik dat die Sharia geen voordeel voor mij zal opleveren, alleen maar onderdrukking.

Een Dhimmie zal niet gelijk staan aan een Moslim in een Sharia samenleving. Ontkent u dit? Ik hoop het niet.

Die site die u me geeft is een Achmadiyya website en deze stroming binnen de Islam wordt door de meeste moslims gezien als niet-Islamitisch, oftewel Kuffar. U spreekt dus niet namens de Islam, helaas. Ik kan er dus niet vanuit gaan dat als ik de Islam toelaat in mijn land, ik uw Islam krijg. Ik zal de Islam van Hanafi, Maliki etcetera krijgen. Ik zal de onderdrukking en tirannie krijgen. Vandaar dat velen van ons inmiddels wakker zijn en de Sharia verwerpen. Dat neemt u ons niet kwalijk neem ik aan. Het kan best zijn dat uw Islam een vredelievende is, maar u bent een roepende in de woestijn.

gegroet


huuskesgait op 28 februari, 2013 - 00:13

Wàt een lulverhaal!

Zeg jôh, dat je niet objektief bent verraad je door elke keer maar weer over de profeet Mohammed te spreken. Hoezo, profeet? Moet ik dat zo maar zonder bewijs aannemen? Je lijkt dat islam-kontlikkende NOSsjenaal wel! Hou daar nu eens mee op. Of heb je het bewijs dat dat figuur, dat met een kind van 9 jaar het bed in dook, 'van boven' een seintje had gekregen dat de buit van de roofoverval op een karavaan allemaal voor hem was, en 13 vrouwen had, voor jou het bewijs dat'ie een PROFEET  was? Nooit aan de definitie 'oversexed' gedacht?

Dat er andere dan veroveringszuchtige islamieten zijn weet ik uit eigen ervaring. Wie in het uiterste Noorden van Pakistan gaat kijken, of in de regio Gorno Badakhstan, in Zuidoost Tajikistan, komt ècht met vredelievende lui in aanraking. Het zijn aanhangers of volgers van de Aga Khan, en dat krijgen nu gelukkig meer en meer mensen in de gaten. Geerts veroordeling van de islam geldt zeker niet voor hen, en daarom heb ik er moeite mee om zonder meer de volgende keer op hem te stemmen.

En ook, Timon, geldt daar niet jouw (onbewezen) stelling: 'daarbij zijn er in de islamitische wereld geen gezagdragende instituties die de islam reduceren tot privégeloof, en de expansiedrang achterwege
laten.' Dat mag zo zijn in het Noordpakistaanse Gilgit, daar niet ver vanaf, bij de nòg Noordelijker wonenden Ismaili's beslist niet.

"Het niet- islamitische deel van de wereld staat te boek als 'dar al- harb', het huis van de oorlog." Nou, dat is duidelijk genoeg, of niet, 'profeetnoemer'?

"De islam is net als het christendom een missionaire religie".... Wàt een onzin! Je noemt niet de essentiële verschillen tussen islamitische en Christelijke missionering!

"Ook is het christendom middels de 'centrifuge van verlichting' verworden
tot een privégeloof en bezigt slechts een marginale groep zich met een
christendom dat volstrekt incompatibel is met de moderniteit.". Als ik nog dacht weer zo'n Westnederlander te treffen die niet weet waarover 'ie ratelt, dan heb ik hier het definitieve bewijs.

 En dàt wil ook nog Geert zeggen wat hij doen moet? Zeg jôh, ga toch fietsen! En vertaal die stukken modetjes-Engels eens in normaal Nederlands.

Goodgoan: Gait H.M. Leferink

hibatunnoer op 28 februari, 2013 - 00:33

Waarheidzoeker

Geachte Waarheidzoeker

Is er een misverstand ? 9.30 is in sommige vers-nummeringen, die het beginvers "In naam van Allaah, de Barmhartige, de Genadevolle" weglaten 9.29. Uit uw vorige posting begreep ik dat dat hier ook het geval was. Mede omdat u het doden en de belasting erbij vermelde. Wij horen bij degenen die dat vers wel meetellen. Trouwens hoofstuk 9 is het enige hoodstuk waarbij dat beginvers niet voorkomt (omdat het onderwerp 'oorlogsvoering' wordt voortgezet.

Mijn enige punt is in de discussie over Ware Islaam, dat die exclusief te vinden is in de Koran (zonder tegenstrijdigheid) en vervolgens bij Mohammed (illustratie en voorbeeld), met dien verstande dat er onder de grote hoeveelheid gezegden van de Profeet de context summier is, vaak ontbreekt en er ook vervalsingen onder zijn, zodat je alleen die overleveringen mag accepteren, die niet in strijd zijn met de Koran.

Dan blijkt wel dat er een volstrekt ander beeld naar voren komt dan wat je te zien en te horen krijgt. De Profeet zei: "De Joden waren verdeeld in 71 groepen, de Christenen in 72 en mijn volgelingen zullen verdeeld raken in 73, waarvan er alleen 1 de ware is; zij die gelijken op mij en mijn volgelingen".Dus je moet de Ware Islam kunnen onderbouwen op ten eerste de Koran en vervolgens op Mohammed (niet op 72 sekten of verchillende mazhabs) om na grondig onderzoek te kunnen komen tot het inzicht wat de Ware Islaam is.

De Beloofde Messias (= 2de komst van Jezus) staat trouwens ook vermeld in vers 33. De Pofeet voorspelde dat de 'religieuze' geleerden in de tijd van de Messias de slechtste schepselen zouden zijn onder het firmament. Terrorisme, zelfmoordaanslagen, doodstraffen voor afvallighei, godslastering, overspel, homosexualiteit (gepromoot door de 'religieuze' leiders). etc,etc. Tot en met het (trachten te) doden van hun Messias en zijn volgelingen, ner zoals het met de Profeet het geval is geweest (zie hierboven voor een punt van overeenkomst)    http://www.thepersecution.org/

Kortom; de Ware Islam is niet onze islaam het is de Islaam zoals die makkelijk en overduidelijk te vinden is in de Koran en in het voorbeeld van Mohammed. Door de Genade van Allaah is dit lichtend inzicht zich dank zij de grootse persoon van de Beloofde Messias over de gehele wereld aan het verspreiden.

Een (onderdeel van tietallen miljoenen) roepende (speciaal voor waarheidzoekers) in de woestijn (in 202 landen)

Een dhimmi betaalt belasting. Doen wij dat niet allemaal ? Daarvoor is de Dhimmi vrij om zijn geloof uit te oefenen, hoeft niet in militaire dienst en wordt door anderen (die meer betalen dan hij) verdedigd in geval van aanval van buiten. Dan heb je toch niet te klagen, dacht ik. Tot slot wees niet bevreesd. Vrede met hem die de leiding van God volgt.

Deze links waren in een vorige mail niet goed gelukt:

http://www.ahmadiyya-islam.org/nl/persberichten/2012/03/12/persbericht-m-b-t-film-fitna/

http://www.ahmadiyya-islam.org/nl/persberichten/2012/01/05/motieven-koranverbod-weerlegd/

toetssteen op 28 februari, 2013 - 00:47

hibbatunoer

Denkt u nu nooit eens: waarom geloof ik wat een mens heeft geschreven? Waarom interpreteer ik woorden van deze mens en neem ze aan als zijnde waar?

hibatunnoer op 28 februari, 2013 - 08:01

via Profeten kun je God vinden

Geachte heer Toetssteen

Ja, ik stel mezelf vaak devolgende vraag: "Als ik in de tijd van Jezus had geleefd, zou ik dan een volgeling van hem zijn geweest, of had ik de kant van de "geestelijke" leiders gekozen, of was ik een toeschouwer geweest ?"

Nu is de tijd dat iemand er aanspraak op maakt de voorspellingen over de 2e komst van Jezus te vervullen. Gebaseerd op voorspellingen uit OT, NT, Koran en Hadies. Daar zie ik met grote verbazing alle stukjes van de grote puzzel waar alle profeten precies in passen bijeen komen.

Het is de toetssteen om nu te tonen wie er werkelijk een Chrisen is, Namelijk hij die zou hebben geloofd in Jezus bij zijn 1e komst, omdat hij ook gelooft in zijn 2e komst. Halleluja !

(Een aardig en belangrijk gezegde van Mohammed: "Een woord van waarheid is het verloren bezit van een gelovige. Waar hij dat ook vindt, mag hij dat als zijn eigendom beschouwen".

Iemand of iets geloven hangt van de beste onderbouwing af. En dan ben je verantwoordelijk om ongeacht wie het zegt het als waar aan te nemen. De waarheid moet ja aannemen ook al komt die van een kind

Waarheidszoeker op 28 februari, 2013 - 09:52

@hibatunnoer

Ik heb niet zoveel tijd om te reageren, maar u doet alsof Bukhari voor niets al die hadith heeft verzameld en onderzocht. Zijn collectie wordt Saheeh genoemd hetgeen Arabisch is voor authentiek. U kunt wel stellen dat de helft of hoeveel dan ook vervalsingen zijn, maar dat zou betekenen dat u slimmer en doortastender bent dan Bukhari en Ibn Kathir, om er maar twee te noemen. Ik vermoed dat u dat niet kunt waarmaken. Dit zijn namelijk geleerden die tot de grootsten in de gehele Islamitische geschiedenis behoren.

En ik heb u al aangegeven dat uw Ahmediyyan stroming van Islam een kleine minderheid betreft. Wij richten ons op het Soennisme van Saudi Arabie en dergelijke landen. Daar vinden we de Islam aan die wij ooit zullen gaan treffen als een kracht die ons zal proberen te overmeesteren. Niet die stroming van u. Om het even oneerbiedig te zeggen: uw stroming is niet relevant. Pas als u een grote minderheid dan wel meerderheid wordt, zal ik uw interpretatie een serieuze kans geven.

Bes Tolen op 28 februari, 2013 - 12:28

Hibatunnoer. Misschien kunt u

Hibatunnoer. Misschien kunt u de mensheid beter dienen door alles goed kritisch te onderzoeken wat die godsdiensten beweren. Er zit toch aan alle het aspect dat ze ontzettend veel beweren wat onaannemelijk lijkt en naar veler oordeel ook is. Elk beweert het met uitsluiting van anderen aan het juiste eind te hebben. Niet overal is een al dan niet plezierige oplossing voor en dood gaan doet iedereen. Na een kort leven en naar mijn idee definitief. Het is niet anders en om me daarop te laten manipuleren, vind ik zelf zinloos en tijdversplliing. Daar heb ik trouwens al genoeg aan gedaan toen ik jong was.

hibatunnoer op 28 februari, 2013 - 12:33

waarheidzoeker of leugenaar ?

..Uw onnauwkeurigheid doet mij twijfelen aan uw naam

over vervalsingen zei ik:" ....dat er onder de grote hoeveelheid gezegden van de Profeet de context
summier is, vaak ontbreekt en er ook vervalsingen onder zijn, zodat je
alleen die overleveringen mag accepteren, die niet in strijd zijn met de
Koran....28 febr 00.33

Voor alle duidelijkheid: dit betekent dat je per definietie geen Hadies de voorrang mag geven boven de Koraan

Beleefd verzoek ik u om rectificatie

hibatunnoer op 28 februari, 2013 - 13:02

Kritiisch godsdienstonderzoek

Bas Tole: "alles goed en kritisch onderzoeken" betreft iedereen wanneer het gaat om de vragen: Is er een God. Wat wil hij. Is er een leven na de dood ? Waar kan ik antwoord vinden

Voor antwoord op deze vragen hebben wij informatie over 124.000 profeten vanaf Adam op de wereld, En zijn openbaringen aan die Profeten gegeven. Onder hen waren 313  wetgevende profeten zoals Abraham, Mozes en Mohammed. Door hun betrouwbaarheid en getuigenissen van hun inspirerende voorbeeld vonden zij geloof zodat hun volgelingen dat reflecteerden. Vlg. de Islam zijn geloof in alle Boeken en alle Profeten twee fundamentele geloofspunten. Niet alleen geloof IN maar ook geloof ALS. Doel: ontwikkeling van dier > mens > humanist > kind van God > profeet (dwz nabijheid tot God zodat God gebeden verhoort, visioenen geeft en spreekt, niet wetgevende openbaring geeft, dwz openbaringen zijn mogelijk die geen wijzigingen in de Koran inhouden) > uiteindelijk God's Eigenschappen weerspiegelend, een oneindig proces dat voortgaat na de dood. Dit is wat er in de Koran staat

Waarheidszoeker op 28 februari, 2013 - 13:58

@Hibatunnoer

Ik weet wel wat u zei. En ik geef aan dat Bukhari zijn collectie niet voor niets heeft gemaakt. Al de door hem gevonden hadith zijn authentiek vanwege de ketting van overlevering. Ze bieden dus een prima inzicht in de Sunnah van de profeet. Natuurlijk is het zo dat de Quran voor gaat. Maar dat wil niet zeggen dat zo'n hadith geen enkele waarde heeft. En nogmaals uw zienswijze is AHMEDIYYA en dus niet dezelfde als de gebruikelijke. Uw zienswijze is niet relevant derhalve.

hibatunnoer op 28 februari, 2013 - 14:39

relevantie

Waarheidzoeker zei 09.52 uur : U kunt wel stellen dat de helft of hoeveel dan ook vervalsingen zijn

1. naam van Bukhari of van iemand anders heb ik niet genoemd

2. half miljoen of ander getal heb ik niet genoemd

3. relevant voor islam onderzoek is het principe om welke Hadies dan ook, die in strijd is met de koran niet mag worden gebruikt als onder bouwing van een mening

4. relevantie van de Ahmadiyya Moslim gemeenschap bestaat hierin dat van de 73 groepen dit de grootste eenheid is. De overige 72 zijn het het alleen op 1 punt eens en dat is dat de Ahmadi Moslims afvalligen zijn en moeten worden gedood. Verder verschillen zij over van alles en nog wat.

5. Relevant is de onderbouwing van meningen Daarvoor is de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap

dacht ik wel kampioen.

www.alislam.org

Waarheidszoeker op 28 februari, 2013 - 15:16

subjectieve mening

Dat de ahmadiyya de grootste eenheid is en de beste in het onderbouwen van meningen is natuurlijk uw eigen subjectieve mening. Daar kunnen we niet zoveel mee. Er zijn geleerden in alle sektes van de islam. die vinden allemaal dat zij het beste geloof hebben.

Ik erken dat u een andere Islam belijdt dan bijvoorbeeld de salafi. Ik erken dat het best zou kunnen dat uw islam vredelievend is. Maar dat wil niet zeggen dat het zal gaan domineren voordat het moment komt dat Islam mijn leven zal domineren. Ik ken een Islam die mij wil onderwerpen als dhimmi met minder rechten dan een moslim inclusief geen geloofsvrijheid. Daar heb ik geen zin in. Dat kunt u me niet kwalijk nemen toch?

Laat ik het anders vragen: Erkent u dat de salafi maar ook andere soennitische sektes het allen eens zijn dat ik die dhimmie status - waarbij ik zal worden onderworpen of gedood (als ik terugvecht) - dien te krijgen op het moment dat zij hun versie van de Sharia (die niet de uwe is wellicht) implementeren in het land waar ik woon?

hibatunnoer op 28 februari, 2013 - 18:18

Ware Islaam

Ref Waarheidzoeker 15.16 uur

De discussie hoort te gaan over de vraag wat is de Ware Islaam ? Is dat wat je hoort en ziet ? Of wat je vindt in de bronnen. ?

Vlg mij kan de discussie verder gaan en ben ik overtuigd dat via absolute rechtvaardige principes het antwoord over wat de Ware Islaam leert dan eenvoudig te vinden is.  De waarheid is gekomen en heeft de leugen overwonnen (17.82)

"Hij is het Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de Leiding en de Godsdienst der Waarheid om deze te doen zegevieren over iedere andere godsdienst (9.33, 48.29, 61.10)

Commentatoren van Sunni en Shia richting stemmen overeen dat deze Koranverzen refereren naar de Beloofde Messias,  Het Gods belofte dit Zelf te bewerkstelligen. Dus daar is hoop en vertrouwen dat de Ware Islam (Koran > Mohammed > Beloofde Messias) zal zegevieren en daar zijn de bondgenoten voor degenen die een vreedzame wereld wilen.

besserwessi op 28 februari, 2013 - 19:56

haarkloven

Je kunt je eindeloos verdiepen in de Bijbel en de Koran en hoe je die moet interpreteren.

Je kunt beter een blik werpen op de landen waar het Christendom of de Islam overheerst.

Mensenrechten en welvaart: no need to say more.

Waarheidszoeker op 28 februari, 2013 - 20:56

@hibatunnoer

Ik neem aan dat u dezelfde Quran heeft als de andere stromingen waar u het niet mee eens bent.

Daar staat toch echt in over de Christenen "moge Allah hen bestrijden"

Er staat toch echt in :

"Doodt (qaatilu) hen dan onder de mensen van het Boek (Joden en Christenen), die niet in Allah en niet in de Laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat Allah en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de belasting met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn."

Wat is daar voor context voor nodig? Geen. Er staat duidelijk dat de Joden en Christenen moeten worden aangevallen tot zij zich onderwerpen. Niet Christenen in een bepaalde tijd op een bepaalde plaats, nee overal en altijd. Dat dit niet gebeurt is dankzij het niet navolgen van deze verzen van niet-fundamentele Moslims.

Dat is uw Koran. En dit is mijn Nieuwe Testament:

"Maar Ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie je vervolgen, dan zullen jullie kinderen worden van je Vader in de hemel, want die laat zijn zon opgaan over slechten en goeden, en Hij laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als je liefhebt wie jou liefheeft, welk loon verdien je dan? Doen de tollenaars dat ook niet? Als je alleen je broeders groet, wat voor bijzonders doe je dan? Doen de heidenen dat ook niet? Jullie zullen dus onverdeeld goed zijn, zoals jullie hemelse Vader onverdeeld goed is." - Mattheus 5:44-48

Ik wil u dus de wedergunst geven u uit te nodigen tot het geloof in onze Heer Jezus Christus, door wie het eeuwige leven mogelijk is.

hibatunnoer op 28 februari, 2013 - 23:22

vrijheid van godsdienst

ref: Waarheidszoeker om 20.56 uur

Het door u aangehaalde Koranvers uit Hoofdstuk 9, vers 30 heb ik al behandeld op 27 febr om 18.43 uur (na punt 4) en om 21.35 uur. In het kort: de hoofdstukken 8 en 9 gaan over oorlogsvoering; dus bij uitleg moet de context een alles bepalend rol spelen, en het weglaten ervan duidt op onverantwoordelijke onwetendheid of opzettelijke kwaadwilligheid. (ervan uitgaande als je iets maar vaak herhaalt, is het waar)

Vrijheid van Godsdienst in de Ware Islaam

In het algemeen is de vrijheid zo opvallend te vinden in de Koran dat je kunt stellen dat "vrijheid van Godsdienst synoniem is met Islam" Dit gezegd hebbende is wat het oog ziet en het oor hoort, in en van "islamitische" landen het tegendeel. Daar hebben we het ook al over gehad: "Hun (in de tijd van de Beloofde Messias) 'religieuze' leiders zijn de slechtste schepselen onder het firmament, van hun komt de 'fitna' (gewelddadigheid) maar die keert zich tegen henzelf ".(Mohammed, vrede zij met hem). Moge Allaah door Zijn barmhartigheid en genade, hun geesten verlichten.

" Er is geen dwang in de godsdienst. Voorzeker het juiste pad is van dwaling onderscheiden". (2.257)

Een kort, volledig hoofdstuk (109) gaat hierover; "In naam van Allaah, de Barmhartige, de Genadevolle, Zeg o ongelovigen!  Ik bid niet zoals u bidt, noch bidt u zoals ik bid. Ik aanbid niet degenen die u aanbidt, noch aanbidt u Hem die ik aanbid; dat is omdat u een geloof volgt en ik een ander geloof volg" .

"Verkondig o Profeet: Dit is de waarheid van uw Heer: Laat hij die wil geloven,die laat hij die wil, niet geloven". (18.30)

"Verkondig o Profeet: O mensdom, de Waarheid is inderdaad tot u gekomen van uw Heer. Hij dan die de leiding volgt, volgt die slecht ten bate van zichzelf, en wie dwaalt, doet dat ten nadele van zichzelf. Ik ben geen bewaker over u". (10.109)

"Velen van de mensen van het Boek wensen, nadat de Waarheid hen duidelijk is gerworden, uit afgunst die in hun geest is opgewekt, dat u na te hebben geloofd, zij u tot ongelovigen kunnen maken. Maar vergeef hen en wees verdraagzaam, tot Allaah Zijn beslissing neerzendt. Zeker Allaah bezit volledige macht alles te doen wat Hij wil". (2.100)  

Koranverzen tegen doodstraf op afvalligheid: (geloof kan je toch niet worden veranderd door materiele middelen of fysiek geweld.)

"Zij die geloven, daarna verwerpen, dan weer geloven, dan weer verwerpen en daarna toenemen in ongeloof, Allaah zal hen nooit vergeven, nog hun op de rechte weg leiden". (4.137) 

"De werken van hen onder u die zich afwenden van hun geloof en sterven in staat van ongeloof zullen vruchteloos zijn in deze wereld en de volgende. Zij zijn de bewoners van het vuur, waarin zij zullen vertoeven" (2.218). Zie ook  3.86-90, 5.55 en 16.105,107 

De afvalligen die werden gedood volgens sommige overleveringen, werden niet gedood omdat zij de islaam verlieten (want daar geeft de Koran geen toestemming voor), maar omdat zij actief betrokken waren bij gewapende vijandigheden. Dwang en geweld kan mensen huichelaars maken maar geen gelovigen

de_mol op 28 februari, 2013 - 23:41

Taqiya-ridder

dus bij uitleg moet de context een alles bepalend rol spelen @hibatunnoer op 28 februari, 2013 - 23:22 Beetje de taqiya-ridder aan het uithangen? Het staat er toch gewoon? Kan je wel ontkennen, maar die verzen staan er gewoon. En niet alleen in Sura's 8 en 9 hoor, ook in anderen. In zowel Sura 8, 9 als 2 vindt je de vreselijkste uitspraken over bijvoorbeeld dat Allah de Joden heeft vervloekt. Dat is ook in overeenstemming met de houding van de moslim over de wereld tov de Jood.   Gelukkig weet waarheidsvinder veel te veel dat jij die gaat overtuigen, en vooral niet na al die wazige en kronkelende plemps van je. Zo zei je eerder dat "Vrijheid van godsdienst blijkt ook uit het recht van een moslim man om te trouwen met een Jodin of Christen" en dat dat bewijs van vrijheid van godsdienst zou zijn. Je vertelt er alleen helaas niet bij dat een moslima niet met Jood of Christen mag trouwen, behalve als deze Jood of Christen de shahada uitspreekt. En ook vertel je niet waarom hij wel met een joodse of christen vrouw mag trouwen. Dat mag omdat in islam de man de baas van de familie wordt geacht te zijn en dus zullen de kinderen islamitisch opgevoed worden. Ten aller tijde wordt in islam getracht te voorkomen dat nieuwe kinderen als niet-moslim opgroeien (en dus niet kunnen worden gehersenspoeld), wat zou kunnen gebeuren als de man Jood of Christen is. Vandaar.   Op alle andere onzin ga ik verder niet reageren hoor, dat doet Waarheidsvinder wel. Groetjes.
hibatunnoer op 28 februari, 2013 - 23:45

mag ik de referentie

Je vertelt er alleen helaas niet bij dat een moslima niet met Jood of
Christen mag trouwen, behalve als deze Jood of Christen de shahada
uitspreekt.

Waarheidszoeker op 1 maart, 2013 - 12:47

@hibatunnoer

Ik
behandel 9:29 opnieuw omdat uw antwoorden niet bevredigend waren. Ik blijf dus
bij mijn standpunt. En natuurlijk gaat het over oorlogvoering. Maar als dat de
context is van 9:29 (oorlog) dan is dit vers dus op dit moment terwijl wij
spreken ZEER actueel toepasbaar in landen als Somalie, Nigeria, Sudan,
oost-Timor, Thailand, Libie, Syrie, (binnenkort Libanon) Egypte (in beperkte
mate). En zo zijn er nog wel meer landen waar men in oorlog zegt of denkt te
zijn met de ongelovigen. Niet Sharia-landen worden niet voor niets aangeduid
met Dar al Harb (het huis van oorlog). Probeert u er niet onderuit te komen.

Nogmaals
alle madhabs zijn het eens dat afvalligheid met de doodstraf moet worden
bestraft.

Daarnaast wil ik u wijzen op die verzen die u allemaal opsomt. Velen van hen
zijn overschreven. Ik wijs u graag op Nasikh en Mansukh om te leren wat dit
betreft. Dat gaat niet enkel over dingen als een geleidelijk intredend alcoholverbod.
Integendeel.

Dutch Renitent op 1 maart, 2013 - 21:21

@Timon Dias

Tarek Fatah en Zuhdi Jasser zijn geen "bondgenoten die strijden voor een onschadelijke islam" maar zijn helaas apologeten voor de islam. Lees over Zuhdi Jasser  bv deze twee artikelen: http://www.americanthinker.com/blog/2011/02/where_are_all_the_jassers.html 

http://www.debbieschlussel.com/5181/the-sad-truth-about-dr-m-zuhdi-jasse...

Over Tarek Fatah: http://www.jihadwatch.org/2010/03/fitzgerald-the-michael-coren-show-we-are-all-homers.html

En helaas stelt ook Irshad Manji teleur:

http://www.jihadwatch.org/2007/01/fjordman-why-i-criticize-irshad-manji....

http://www.jihadwatch.org/2009/11/fitzgerald-irshad-manji-islam-and-ment...

hibatunnoer op 1 maart, 2013 - 22:21

"natuurlijk gaat het om oorlogvoering"

Geachte Waarheidzoeker

Dank u voor bavenstaande opmerking.

Stellingen:

1. In de Koran staan geen geweldverzen; behalve voor gerechtvaardige zelfverdedigingsoorlogen

Terririsme,  in velke vorm en voor welk doel dan ook zijn verboden ! Over regels van oorlogsvoering is dit forum niet de plaats. Verwijzing naar voorwaarden en andere gedetaillerde aspecten: http://www.alislam.org/library/books/Life-of-Muhammad.pdf   Speciaal de hoofden:

Did the Prophet Seek to Continue Warfare? .......................163 Teachings of Judaism And Christianity About War ..............168 The Qur’an On War And Peace .............................................170 The Prophet's Precepts About War......................................182

2. De overgeschreven verzen is net zo een gevaarlijke dwaling die de Beloofde Messias heeft rechtgezet: Waren er ooit 400 koranverzen aangewezen die zouden zijn afgeschaft door latere openbaringen, daarvan is er geen een meer overegebleven.

http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=162&region=E1&CR=

http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=1382&region=E1

Wie heeft het recht / kennis gekregen en van wie om te bepalen welk vers, dat door Allaah is geopenbaard, is afgeschaft ? En nog wel de verzen over vrijheid van Godsdienst ! Wanneer de Koran spreekt over Aaya (teken, wet, koranvers) die zijn vervangen is de betekenis natuurlijk niet koran vers maar religieuze Wet. De Koran vraagt geloof in alle voorafgaande Boeken (met Wetten, zoals de Thora) maar geeft aan dat de laatste Wet, in vorm van de Koran onder Gods' wijsheid veranderingen in vooragaande geopenbaarde wetten heeft aangebracht. De Koran is daarmee het laatste Wetboek met leiding voor de gehele menshieid voor alle toekomstige vragen en behoeftes tot aan het einde der tijden. De Koran is een bescherm Boek: "Voorwaar Wij hebben de Koran geopenbaard en Wij zullen er de Bewaker over zijn" (15.10) Een boek zonder tegenstrijdigheden (4.83) Daarom: zonder afgeschafte verzen ! Vrijheid van Godsdienst ! Geen dwang ! Geen wereldse straf voor ongeloof, afvalligheid, Godslastering,  

3. Niet islamitische landen waar de islaam vrij kan worden beleden, heten Daarus Sulh (Gebieden van vrede) Bij deze dank aan de Nederlandse overheid (en andere overheden waar ook ter wereld) die de Ahmadiyya Moslim gemeenschap in Nederland sinds 1926 de vrijheid heeft gegeven, hun geloof te beleiden en te verkondigen. Wat dit punt betreft verdient Nederland de eretitel Darus Sulh (chapeau !)

4. Wanneer het paradigma wordt gehanteerd dat alle geweldverzen onderstrikte voorwaarden louter en alleen zefverdedigingsoorlogen betreft,  hoeven de vredesverzen niet te worden afgeschaft en zijn alle problemen opgelost.  Dan heb je alleen Islaam, de godsdienst van Vrede over en kunnen groepen die in naam van de Islaam gewelddaden plegen worden aangesproken op hun anti - islamitische handelwijze.

Waarheidszoeker op 2 maart, 2013 - 21:56

@hibatunnoer

Hoofdstuk 8, vers 59-60:

"En als jij van bepaalde mensen verraad vreest, zeg dan het verbond met
hen klaar en duidelijk op. God bemint de verraders niet.
59
Zij die ongelovig zijn moeten er niet op rekenen [Ons] te
vlug af te zijn; zij kunnen er niets tegen doen. En maakt tegen hen zo goed als jullie kunnen de bewapening
en de inzetbare paarden gereed om Gods vijand en jullie vijand daarmee
vrees aan te jagen en afgezien van hen anderen die jullie niet kennen,
maar die God kent. En wat jullie ook als bijdrage op Gods weg geven, het
zal jullie worden vergoed en jullie zal geen onrecht worden aangedaan."

Ik vraag me af of de Ahmediyya deze vrijheid ook aan de Nederlandse mensen met een ander geloof zou geven als zij het voor het zeggen hadden. Bestaat er gelijkheid in uw versie van Islam? Bestaat er geloofsvrijheid (volledige!) in uw versie van de Islam? Ik betwijfel het. De niet-Moslim heeft niet voor niets een aparte status, aparte naam met aparte plichten en rechten, die anders zijn dan die van de Moslim.

hibatunnoer op 2 maart, 2013 - 23:21

Allaah zal u liefhebben

@waarheidzoeker

Waar dient een zo'n mooi kommentaar voor anders dan om 8.59-61 uit te leggen ? http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=897&region=E1&CR=

Er bestaat een weegschaal met aan de ene kant honderden verzen die vrijheid van godsdienst inhouden en in de andere kant die verdediging toestaan, Dit onderscheid is er maar deze zijn niet met elkaar instrijd. Er is een zeer bijzonder vers dat een fundamentele en principiele vraag beantwoord. Leert de Islam: "Oog om Oog" (OT) ? of "....Rechterwang.... Linkerwang..." (NT) ?

Koran (42.41) :"De vegelding van het kwade is het daaraan gelijke (oog om oog); maar wie vergeeft en verbetering voor ogen houdt, zijn loon rust bij Allaah" (42.41)  dwz: Vergelden mag, maar als je vergeeft en dat heeft een goed resultaat ten gevolge, dan moet je vergeven. Dit is wat heet: de Gouden Middenweg. Neem het commentaar even mee;  http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=2353&region=E1&CR=

De kleine selectie verzen over absolute vijheid van godsdienst (28 febr. 20.56)  is niet de Islam van de Ahmadiyy Moslim Gemeenschap maar de Islaam van de Koran. Dit zijn Echte Keiharde Feiteni: "Er zij geen dwang in de godsdienst, voorzeker leiding is van dwaling onderscheiden". 2.257 Direct na het "Troonvers", beschouwd door de Profeet als het meest verheven vers vasn de Koran en vlak voor: "Allaah is de Vriend der gelovigen: Hij leidt hen uit de duisternissen tot het licht". http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=2353&region=E1&CR=

"Zeg, indien gij Allaah liefthebt, volg mij dan, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven".

(3.32)     http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=382&region=E1&CR=

Sinds ik in 1986 van harte toegetreden ben van RK achtergrand tot de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, heb rondom sinds die bijna halve nooit een grijntje dwang kunnen bespeuren, en altijd als er ontmoetingen plaats vonden in de moskee met anderdnekenden zijn zij altijd gerust en tevreden naar huis gegaan. Dat vergroot mijn overtuiging dat uitleg van de Islaam zoalsa hiervoor heb proberen te geven, gebaseerd op feitelijke informatie, maar dan wel gebaseerd op de simpele en absoluut rechtvaardige Ahmadiyya Moslim methodede, de Ware Islaam zich zal verspreiden. Luidt overigens het gezegde niet: "Wie het zwaard opneemt zal met het zwaard verslagen worden" ?  

Ron op 2 maart, 2013 - 23:41

persoonlijk relatie met

Dag Hibatunnoer, is een persoonlijke ralatie met ... mogelijk, zoals Reve die heeft met zijn

voor meneer God

(...) Laatst waren er nog individuen van een godsdienstige groepering
van andersdenkenden aan de deur. U komt net te laat, zei ik. Ik heb al
radio, stofzuiger en televisie, want ik ben rooms-katholiek geworden, en
dat moet ik eerst afbetalen. Ze zeurden dat ik op die manier in de hel
zou belanden. Laat dat nou precies zijn wat ik wil! riep ik. Al mijn
vrienden komen daar ook, maar u niet. U komt
derde klas van het fonds in de hemel te zitten, maar
mijn vrienden en ik komen in de hel, particulier en eerste klas. Want
God betaalt alles. En vrij drinken. Als je wat bestelt en ze vragen voor
wie het is, dan zeg je gewoon voor meneer God, die heb toch de
geldpest. Daar keken ze van op. Voel jij soms iets voor de hemel, oude
happer? Ik niet. God Zelf is trouwens in de hel, tenminste dat geloof
ik. Hij heeft spijt van een hele hoop dingen, maar nu is het te laat. En
intussen blijven ze aan de deur komen, want je hebt in ons land een
hoop andersdenkenden. Maar ik blijf trouw aan mijn geloof, en ik ben ook
blij dat ik homofiel ben. Van dat revistiese verboden seksboek 'Nader
tot U' verschijnt binnenkort het Honderdduizendste (100.000ste)
Eksemplaar! Ik blijf sober leven en kleed mij in nederige lompen. Je
trouwe kunstbroeder Gerard Reve.

Het Parool, 5 februari 1971 (Gerard Reve - Schoon Schip 1945-1984, pag. 215-216 Manteau.)

Ron op 3 maart, 2013 - 08:59

waarom in een openbaringsclub?

Dag Hibatunnoer,  mijn vraag aan u is eigenlijk: waarom zou een wijs persoon in een geloofssysteem (openbaring aan een derde) met een door zijn/haar, geschapen schepper tot een dialoog willen komen...dat kan toch heel goed, of beter, in een persoonlijke dialoog?

Openbaringen van de een botsen met openbaringen van een ander en zorgen voor wedijver: wijze mensen zeggen: ieder zijn/haar weg.

Alhoewel de Joodse openbaring gelukkig voorbehouden is aan het Joodse volk, geen evangelisatie: particulier voor de Joden en dus geen overheersings- of wedijveringsdrang.

hibatunnoer op 4 maart, 2013 - 07:57

vrijheid van godsdienst 2

@Ron

"Aan mij mijn werk en aan u uw werk". (10.42 - 28.56 - 42.16)

Hoofdbeschuldiging van het hoordartikel is dat de islaam gewelddadig bekering leert. Bovenvermelde versen bevestigen vrijheid van godsdienst. Het is een recht en ook de plicht om verkeerde leerstellingen die aan de islaam worden toegeschreven te weerleggen; en ook om de juiste leer bekendheid te geven. "Zijn de boodschappers voor iets verantwoordelijk dan voor de duidelijke verkondiging ?".(16.36)

Openbaring

Was profeetschap voorheen erfelijk (Adam > Noach > Abraham > Isaaq > MOZES (wetgever voor het Israelische volk), gevolgd door vele niet-wetgevende profeten, met als laatste Jezus, waarna het profeetschap voortgezet onder de afstammeling van Ismael > MOHAMMED (wetgever voor de gehele wereld, en genoemd het Zegel der Profeten): en met zijn komst is het niet - wetgevende profeetschap verruimd van erfelijk tot in principe iedereen:

"Wie aldus Allaah en deze boodschapper (Mohammed) gehoorzaamt, zal zijn
onder degenen wie Allaah, Zijn zegeningen heeft geschonken, namelijk, de
profeten, de waarachtigen, de getuigen en de goeden". (4.70) http://www.alislam.org/quran/tafseer/?page=536&region=E1&CR=

Waarheidszoeker op 4 maart, 2013 - 10:05

@Hibatunnoer

Natuurlijk is er op dit moment geen spoortje dwang in de Islam.

Die dwang komt pas als men hier dominant kan zijn. En dan nog zal het geen dwang zijn om toe te treden tot de Islam. Want dat interesseert ze niet.

Het doel is alle moslims en niet-moslims te onderwerpen aan de Sharia. Of iedereen dan moslim is boeit ze echt niet.

U zou zich moeten verdiepen in de expansie van Islam. Het feit dat Islam tijdens het leven en vlak na de dood van Muhammad zo snel verspreide met het zwaard zegt genoeg. Dat zijn nameljik de fundamenten van Islam. De fundamenten van Christendom is het pad van Jezus die vreedzaam is. Los van hoe "christenen" zich daarna misdragen hebben. We kunnen tenminste zeggen dat zijn eigen discipelen en hun leerlingen geen geweld gebruikt hebben. Dat kunnen we niet zeggen van de companen van Muhammad.

hibatunnoer op 4 maart, 2013 - 22:50

vrijheid van godsdienst 3

@Waarheidszoeker

Primaire bron is d e Koran, die in geen enkel vers dwang in godsdienst toestaat, integendeel de Koran staat synoniem voor vrijheid van godsdienst. Secundaire bron is Mohammed, die niet in strijd met de Koran kan hebben gehandeld, Een frappante fragment van tolerantie in de volgende episode tegen het einde van zijn leven wanneer hij een delegatie christenen waaronder een bisschop toestemming geeft in de Moskee hun eredienst te houden en een verdrag met hen sluit:

"Sometime later, a deputation of fourteen chief men
from Najran, in the centre of Arabia, repaired to Medina; among them was
Abdul Masih of Bani Kinda, their chief, and Abdul Harith, Bishop of
Bani Harith. On reaching Medina, they were permitted by the Holy Prophet
to enter the Mosque and to perform their service, which they did
turning towards the east. After some discussion, a treaty was made with
them, which provided: ‘The Pledge of God and His Prophet is given that
no Bishop shall be removed from his bishopric, nor any monk from his
monastery, nor any priest from his priesthood; their authority and
rights shall not be interfered with, nor anything that is customary
amongst them; so long as they conduct themselves peaceably and
uprightly. They shall not be oppressed, neither shall they oppress.’
With this they returned to Najran. Sir William Muir’s comment on the
religious aspect of the discussion between the Holy Prophet and the
Christian embassy from Najran is (Life of Muhammad, p. 460): We
cannot but see throughout the earnestness of Muhammad’s belief, and his
conviction that a spiritual illumination had been vouchsafed to him,
bringing with it knowledge and certainty, where to the Christian, as he
conceived, all was speculation and conjecture".

http://www.alislam.org/library/books/muhammad_seal_of_the_prophets/chapter_14.html

Nok op 4 maart, 2013 - 23:15

Gaat niet om de islam

De Nederlandse identiteit, die is van waarde. Anti-islamistische moslims, vegetarische moslims, PVV-stemmende moslims of wat voor moslims dan ook zullen die waarde altijd verminderen. Dat begrijpt Wilders natuurlijk prima en dat Timon Dias dat niet begrijpt is niet meer dan logisch. 

hibatunnoer op 4 maart, 2013 - 23:32

vrijheid van godsdienst 4

THE COVENANT OF JERUSALEM The covenant that Hadhrat Umar (ra) gave to the people of Jerusalem speaks volumes of his character and the religious freedom that is a fundamental character of Islam. The treaty stated:“This is the protection that the servant of God, Umar (ra), the ruler of the Believers, has granted to the people of Eiliya (Jerusalem).The protection is for their lives and properties, their churches and crosses, their sick and heal thy and for their co-religionists. Their churches shall not be used for habitation, nor shall they be demolished, nor shall any injury be done to them or to their compounds, or their crosses, nor shall their properties be injured in any way. There shall be no compulsion for these people in the matter of religion, nor shall any of them suffer any injury on account of their religion. The Jews are not to live with them in Jerusalem. It is a duty on the citizens of Jerusalem, like other cities, that they pay Jizya (the tax for their defense). The citizens of Jerusalem are to expel the thief and the Greeks (or the Romans) among them. The Greeks who leave the city have protection to their lives and their properties until they reach a secure place. The Greeks who choose to stay have protection of their property an d lives. They will also have to pay Jizya. Those citizens of Jerusalem who choose to go with the Greeks have protection of their lives and property also and their churches and crosses until they reach their destination. Whatever is written herein is under the covenant of God and the responsibility of His Messenger, of the Caliphs and of the believers and shall hold good as long as they pay Jizya (the tax for their defense) imposed on them. The witnesses of this document are Khalid bin Walid, Umaro bin Al Aas, Abdur Rahm bin Auf and Muaviah bin Abu Sufian. This document was written in 15th year after the Hijra.”17 18 Karen Armstrong says about the covenant that Umar accepted every Christian request, except one - he would not permit the Jews to remain banned from Jerusalem as had been the case during the period of Christian rule. 19 Commenting on this treaty Alamma Shibli Noomani writes: “In this document there is very clear description of the security for life, property and religion of the Christians. It is self evident that whatever rights a nation has can pertain to these three domains only. There is very detailed description about the churches that they should neither be demolished nor their buildings should suffer any injury. It is also mentioned that their compounds and courtyards should not be interf ered with. The religious freedom is mentioned more than once in the treaty. As the Chritians thought that the Jews had crucified Jesus Christ as on the cross, and this had happened right in Jerusalem, therefore, for the sake of the Christians this term was greed upon that the Jews should not live in Jerusalem. Even though the Greeks (or the Romans) had fought the Muslims and they were the real enemies, they also had the right to stay or leave. They had security in both situations. Their churches and religion were not to be interfered with. Furthermore, the local Christians were allowed to go with the Greeks (or the Romans) in complete peace (where they could regroup against the Muslims). Can any victor nation treat the conquered with a greater sense of justice?” 20
Bes Tolen op 4 maart, 2013 - 23:54

Vrijheid van godsdienst dient

Vrijheid van godsdienst dient in te houden geen godsdienst hoeven te belijden en hiervan ook geen enkel nadeel te ondervinden door de staat, organisaties, groepen en individuen of wat anders valt te bedenken. Hiervoor dient, gezien het overheersend karakter van de godsdienst(en) in veel landen een afzonderlijke bepaling in een wet waarin de vrijheidsrechten voor de mens worden genoemd, te worden opgenomen. Voor het overige dient vrijheid van godsdienst te vallen onder bepalingen van vrijheid van meningsuiting, vergadering en eventuele andere vrijheidsrechten, die voor iedereen gelden. Een afzonderlijke bepaling is op dit laatste punt niet nodig en ook niet gewenst omdat zulks anders tot verschil in rechten zou leiden tussen godsdienstbelijders en niet-godsdienstbelijders..

Siphra op 5 maart, 2013 - 01:00
© 2009 - heden Dagelijkse Standaard. Alle rechten voorbehouden.