Het dode kapitalisme

Het kapitalisme is eigenlijk al een paar decennia dood. Onze meest gelauwerde econoom, Jan Tinbergen, wist deze stelling in 1974 goed te onderbouwen in zijn boek Een leefbare aarde“:

“Wanneer men deze gedachtengang, die wel de convergentietheorie wordt genoemd, voorlegt aan de officiële ideologen van het Oostblok, antwoorden zij dat er altijd een fundamenteel verschil blijft bestaan tussen West en Oost, omdat in het Westen particuliere eigendom van produktiemiddelen bestaat.
Daarop is het juiste antwoord gegeven door Adler Karlsson, die het eigendomsbegrip, in navolging van Undén, ontleedt in een groot aantal beslissingsrechten: het recht om te beslissen wat men gaat produceren, wie men in dienst neemt, hoe lang men hem laat werken, tegen welk loon, tegen welke prijs men zijn produkten verkoopt, waaraan men zijn winst besteedt, met welke andere ondernemingen men samenwerkt enzovoort. Op vele van deze gebieden, betoogt Adler Karlsson, bestaat tegenwoordig in het Westen voor de bezitter van produktiemiddelen maar een klein deel van de vrijheid van beslissen die hij een eeuw geleden had. Het particuliere bezit van produktiemiddelen, als een eigendomsrecht, is dus belangrijk uitgehold en bestaat nog maar voor een klein deel”.

Voor de verandering slaat Jan Tinbergen een keer de spijker op zijn kop. Zonder particulier eigendom is er geen kapitalisme. Als eigendom niet absoluut is dan verschuift de rol van de eigenaar meer en meer naar die van de houder. Net zoals de fabrieksdirecteuren en planners in een communistische maatschappijstructuur houders van productiemiddelen zijn. Het is een politieke keuze de eigenaren op meer en meer deelgebieden te onteigenen.

Deze vergaande onteigening was midden jaren ’70 al zover gevorderd dat het kapitalisme eigenlijk grotendeels dood was. We weten allemaal dat toenemende staatsinvloed met een prijs komt. Die van stagnatie. Die van verspilling. Die van achteruitgang. De ambtenaren krijgen meer en meer invloed, kleine ondernemingen bezwijken onder de regelgeving en de noodzaak niet alleen een goed product te leveren maar ook nog eens alle regels te snappen en uit te voeren. Maar weinig ondernemers zijn geschikt om de regelbrij te snappen.

Grotere organisaties verschijnen op het toneel. Met meer en meer managers. Waar de markt terugtreedt komen managers op als onkruid. Managers die echter net als de planners in het communistische tijdperk jammerlijk falen. Het zure is dat men managers associeert met kapitalistische bedrijvigheid. Managers zijn het alternatief voor de markt die maar al te vaak buiten de deur is gezet. En zijn dus juist het tegengestelde van de markt, ze moeten de negatieve effecten van de verdwenen markt compenseren en een vorm van marktwerking simuleren. Om zo met veel moeite te zorgen dat er toch een minimum productie en kwaliteits niveau gehaald wordt. Ze zijn derhalve vaak in hoge mate impopulair en ineffectief.

Na de jaren ’70 is er weinig veranderd, het is eerder erger geworden. Bedrijven zijn de overheid daarnaast meer en meer gaan gebruiken om concurrentie voor zover die er nog was, door middel van special interest wetgeving buiten de deur te houden. Dat is op meerdere gronden een immorele ontwikkeling. In de eerste plaats is gedwongen onteigening immoreel. In de tweede plaats wordt door de politici die stellen dat we moeten ingrijpen in de markt, het hele verhaal verzwegen. Iedere ingreep in de markt en beslissingsbevoegdheden van eigenaren is een vorm van onteigening. Met de daarbij horende stagnatie en economische achteruitgang. De staat eigent zich keer op keer zeggenschap toe over een deelaspect van de productie middelen. Dit is een vorm van collectivisering. De staat stelt dat in het algemene belang de eigendomsrechten dienen te worden ingeperkt. De politici en de meeste economen laten u in de waan dat we in een grotendeels kapitalistische maatschappij leven. En een partij als de VVD roept dat de overheid zelfs in de hedendaagse constellatie best wat meer marktmeester mag spelen……

Doordat de ambtenaren en politici in de gemeente, provincie, Den Haag en Brussel intussen zoveel bepalen, is er intussen sprake van een door ambtenaren en politici gestuurde maatschappij. Zoals Tinbergen stelt is er al lang geen eigendom meer en dus ook geen kapitalisme. Ach, als u de helft of meer van uw inkomen afdraagt aan de staat dan hadden uw ogen allang open moeten zijn gegaan. Als u onlangs vernomen heeft dat het IMF een vermogensafroming van 10 procent voorstelt, dan betekent dit dat ze menen recht te hebben op uw vermogen en moet u dit eigenlijk lezen, dat u als gunst van het IMF nog 90 procent van uw vermogen mag behouden. We geloven collectief in sprookjes, net als in de tijd van heksen. We geloven dat we vrij zijn en eigendom hebben en in een kapitalistische maatschappij leven. Zonder dat we het beseffen zijn we meer en meer in een kooitje gestopt. En met iedere extra regel maken we ons kooitje kleiner, met iedere nieuwe regering wordt het harnas knellender. En neemt de stagnatie toe.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

21 reacties

 1. Jansma

  QUOTE: “Toen de mens nog jaagde en verzamelde was iedereen eigenaar van alles en werd de inspanning van het jagen en verzamelen beloond met de consumptie.”

   

  Fout. Iemand die niet jaagde of verzamelde, was niet eigenaar van hetgeen de jager/verzamelaar met zijn inspanningen wist te verwerven. Ergo: Niemand was eigenaar van alles. Iemand was alleen eigenaar van hetgeen hij middels het verrichten van inspanning wist te verwerven. Diegenen die niet jaagden, verzamelden of op andere wijze inspanning verrichtten om het leven in stand te houden, stierven. Hence: The nature of reality….Dat was toen zo en is vandaag de dag nog steeds zo, al lijkt het voor velen enorm complex om te zien door de complexiteit van een grote en moderne samenleving, alsmede het gegeven dat men “gewend” is op te groeien in een socialistische samenleving.

   

  Ik vind het veelzeggend dat u geen argumenten heeft in te brengen tegen de nastrevenswaardigheid en moraliteit van eigendomsrecht, zoals door mij uiteengezet, maar kennelijk wel blijft volharden in uw stelling dat materieel eigendom geen nobel principe is….Hiermee ontkent u dat iemand recht heeft om zijn eigen leven in stand te houden ten faveure van een ander, wanneer dit neerkomt op het delen van de laatste beschikbare aardappel, ongeacht wie de aardappel heeft geproduceerd.

   

   

 2. nog_1

  Wie bepaalt dat het eigendomsrecht een ‘natuurrecht’ is? En uit welke natuurlijk voorbeeld wordt dit eigendomsrecht dan gehaald?

   

  ‘Van wie ‘mag’ een overheid belasting heffen?’

   

  Van alle parlementen die we gekend hebben. Wel gaven die parlementen er als beperking bij dat zij dan mee mochten praten over de besteding van die belastinggelden.

   

 3. R. Hartman

  “EIgendom is nooit absoluut, en is dat ook nooit geweest. Enkel het feit
  dat een overheid belastingen mag heffen zorgt hier al voor. En dat recht
  heeft de overheid al zo lang zij bestaat.”

  Eigendom is absoluut, het is een basaal natuurrecht. Het feit dat een roverheid dat recht weigert te erkennen zegt niets over dat recht, maar alles over die roverheid.

  Waar u vandaan haalt dat belastingheffing een recht zou zijn ontgaat me volledig. Van wie ‘mag’ een overheid belasting heffen? Van haarzelf, en verder van niemand. En zij kan het slechts omdat ze een gewapende overmacht is.

  U heeft geen recht een ander te bestelen en die ander heeft dat evenmin. Rechten die u niet heeft kunt u ook niet aan derden delegeren, dus ook niet aan een overheid. Macht die u niet heeft evenmin. U kunt wel de zeggenschap over uzelf afgeven, maar nooit die over een ander, omdat u die niet heeft. Een overheid kan zich dus slechts macht toeëigenen middels het gebruik van agressief geweld, door het onderdrukken van rechten. Daarom is zij gewapend en u niet.

 4. R. Hartman

  “ik kan me toch niet voorstellen dat eigendomsrechten absoluut zouden zijn. Ik ben namelijk zelf de eigenaar van mijn arbeidskracht en kan die eventueel aanbieden aan een ondernemer.”

  De laatste zin volgt niet logisch uit de eerste. In tegendeel zelfs: u kunt uw arbeidskracht aanbieden juist omdat die kracht uw absolute eigendom is. Zou dat niet zo zijn dan zou u eerst anderen (mede-eigenaren) om toestemmming dienen te vragen.

   

  “Ook zou ik niet graag zien dat een ondernemer kan doen en laten wat hij
  wil met andere productiemiddelen, zonder dat hij op zijn omgeving hoeft
  te letten!” Waarom zou een niet-eigenaar zeggenschap over productiemiddelen moeten hebben? En waar schrijft Ratio dat een ondernemer niet op zijn omgeving hoeft te letten? Denkelijk doelt u hier op milieuvervuiling. Maar een vervuilende ondernemer is verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor de door hem aangerichte schade.

   

  “Om niet opnieuw in 19e eeuwse kapitalistische toestanden te verzeilen,
  met al zijn verschrikkelijke bijeffecten, zijn we met elkaar veroordeeld
  tot overleg over welke belangen gediend moeten worden.”

  Die 19e eeuwse toestanden moet u naar de tijd beoordelen, en niet vanuit de huidige optiek van de verwende westerling. En vergeet niet dat ook toen al overheden hun taak, bescherming van de individuele vrijheid van de burger tegen agressie uit binnen- en buitenland, verzaakten. Net als nu. Overheden geven een ‘milieuvergunning’ af, die inhoudt dat het bedrijf toestemming heeft te vervuilen, waarmee benadeelde partijen geen schade meer kunnen claimen.

   

  Een verhelderende docu voor u is mogelijk deze van Johan Norberg.

 5. nog_1

  EIgendom is nooit absoluut, en is dat ook nooit geweest. Enkel het feit dat een overheid belastingen mag heffen zorgt hier al voor. En dat recht heeft de overheid al zo lang zij bestaat.

 6. bandini

  Tja Ratio, ik ben geen econoom en ben dus ook niet zo geschoold in die economische begrippen en theorieën maar ik kan me toch niet voorstellen dat eigendomsrechten absoluut zouden zijn. Ik ben namelijk zelf de eigenaar van mijn arbeidskracht en kan die eventueel aanbieden aan een ondernemer. Ook zou ik niet graag zien dat een ondernemer kan doen en laten wat hij wil met andere productiemiddelen, zonder dat hij op zijn omgeving hoeft te letten! Dus als iemand stelt dat het eigendomsrecht absoluut is dan lijkt me die stelling toch behoorlijk achterhaald! Om niet opnieuw in 19e eeuwse kapitalistische toestanden te verzeilen, met al zijn verschrikkelijke bijeffecten, zijn we met elkaar veroordeeld tot overleg over welke belangen gediend moeten worden. En jammer genoeg zijn daar tussenfiguren als ambtenaren en politici bij nodig.

 7. R. Hartman

  Bent u eigenaar van uw eigen lichaam of is iemand anders dat?

  Al het andere volgt uit het antwoord op deze vraag.

 8. trias politica

  Niets is absoluut, dat hangt sterk samen met percepties over werkelijkheid. Dat wil echter niet zeggen dat alles relatief is. Maar enige nuance is wel broodnodig. @Nog1 heeft wel degelijk een punt.

  Om over na te denken.

 9. Job

  Voor menselijke inspanning geldt dit natuurlijk niet, maar alles wat al bestond voordat het iemands eigendom was, is door de eerste eigenaar domweg ingepikt. Het is niet gekregen, want wie heeft hrt dan geschonken? Het is niet verworven, want aan wie is er betaald? De eigenaar die het voor zichzelf heeft opgeeist, heeft het dus gestolen. Daarom kan eigendomsrecht niet absoluut zijn.

 10. Job

  Toen de mens nog jaagde en verzamelde was iedereen eigenaar van alles en werd de inspanning van het jagen en verzamelen beloond met de consumptie. Dát is de oersituatie, in bijbelse termen het paradijs van voor de zondeval. Ik zeg niet dat we daarnaar terug zouden kunnen en erken nogmaals dat de meent tot roofbouw leidt, maar ik bestrijd (overigens voor de vuist weg) dat materiële eigendom (in tegenstelling tot immateriële) een nobel principe zou kunnen zijn. Het is een praktische realiteit van ná de zondeval, nu de mens in het zweet zijns aanschijns brood moet eten.

 11. Jansma

  Geeft u eens antwoord op mijn vraag: Van wie wordt de appel gestolen…..? Van niemand. Dus dan kunt u toch niet van diefstal spreken? Tenzij u handelt op basis van het morele uitgangspunt dat “iedereen eigenaar van alles is” en op basis van dit uitgangspunt ook per definitie recht(?) heeft op een gelijk deel van alles…….Is dit het uitgangspunt, dan zou er inderdaad gesproken kunnen worden van “diefstal” op het moment dat iemand een appel plukt in niemandsland en besluit deze op te eten. Let op, hier is dan ook geen sprake van “recht” op eigendom, maar PLICHT om te delen…..Ziet u dit fundamentele verschil? Er kan niet zoiets bestaan als het “recht” om alles te MOETEN delen met iedereen. Dat zult u met mij eens zijn, neem ik aan?

   

  Sterker nog, in een dergelijke situatie is het zelfs “diefstal” als iemand een aardappel plant, teelt, bemest, verzorgt, rooit, wast, kookt en besluit op te eten, ondanks al zijn inspanningen(!)……Zuivere diefstal zelfs, want ongeacht de inspanning die de persoon er voor geleverd heeft, iedereen is eigenaar van alles. Dus ook van zijn aardappel. En dat is dus waarom eigendomsrecht primair berust op het leveren van een inspanning die u het recht geeft om te handelen met de vruchten van uw arbeid naar eigen inzicht. Had u de aardappel niet geplant tenslotte, dan was de aardappel er niet eens geweest…..Dan kan er wel een “recht” bestaan dat er uit bestaat dat alles en iedereen eigenaar van alles is, maar dit is in strijd met de nature of reality, die vereist dat een mens productief is om zijn of haar leven in stand te houden…….Dat is ook het afgrijselijke van socialisme. Al doet u NIETS, u heeft nog steeds “recht” op een deel van de aardappel van de teler. Nogmaals, dit is geen recht (ook al wordt dit zo genoemd), maar een PLICHT. Voor de teler. Een plicht die nota bene de teler in grote problemen kan brengen op het moment dat een oogst mislukt waardoor hij net voldoende aardappelen heeft om zichzelf in leven te houden. Echter, conform de PLICHT (die stelt dat alles en iedereen eigenaar is van alles), dient hij de aardappel te delen. Hierdoor zullen teler en niet productieven sterven….Juist deze vorm van “verdeling” is gebaseerd op geweld. Want wie gaat er voor zorgen dat alle plichten worden nagekomen………..? En hoe………..? Zie daar uw geweld dat gepaard gaat met een situatie waarin iedereen eigenaar van alles is.

   

  Derhalve dienen we een onderscheid te maken tussen verdedigend geweld (moreel!!) en agressief geweld (immoreel!!). Eigendomsrecht omvat dan ook het recht om uw eigendom te verdedigen tegen agressoren. U heeft de aardappel geplant, verzorgt, geteeld en gewassen. Dan is het ook aan u om te bepalen over het lot van de aardappel en verdeling, daar er zonder u niet eens een aardappel was geweest……Ziet u nu de onjuistheid van de stelling van Proudhon? Proudhon maakt geen onderscheid tussen verdedigend en agressief geweld, omdat hij de factor “geleverde inspanning”, waar eigendom op berust, volkomen buiten de vergelijking laat.

   

  Eigendom is dan ook niet gebaseerd op geweld. Een eigenaar vraagt er niet om beroofd te worden en handelt vreedzaam. Het zijn de “onteigenaars” die geweld is gebruiken…..En daarom vind ik dus dat er een basisbeginsel dient te zijn voor intermenselijk handelen die in lijn is met de nature of reality en daadwerkelijk “goed” is. Het ENIG denkbare basisprincipe dat hieraan voldoet is: Ieder mens is eigenaar van zijn of haar vruchten van arbeid en lijf. Iedere afwijking op deze grond, ook al is het een millimeter (probeer maar), gaat juist per definitie gepaard met agressief geweld.  

   

  Nu begrijpt u ook waarom groepsrechten geen “rechten” kunnen zijn, maar plichten voor individuen.

   

   

   

   

 12. Job

  In niemandsland is het nog altijd zo dat degene die het eerst komt en het eerst zich iets toeëigent, dit voor de neus van anderen wegkaapt, wat ik diefstal noemde om aan te sluiten bij Proudhon. In geval van overvloed is dit geen probleem, en daarom hoeven we niet te vechten om de lucht die we inademen, maar in geval van schaarste, zal het toegeëigende met geweld worden verdedigd, waarmee materiële eigendom dus gebaseerd is op geweld.

  Dit geld ook voor de afbakening van territorium waar anderen met geweld wordt belet er inspanningen te leveren en vruchten te plukken. Er is helemaal geen niemandsland, appels worden met geweld bewaakt. Nu ken ik de tragedie van de meent, en weet ik dat communisme in de echte wereld niet werkt, maar ik wil maar zeggen dat materiele eigendom evengoed gebaseerd is op geweld als belastingheffing/herverdeling. Nogmaals, voor de inspanning zelf en immateriële eigendom gaat dit niet op. Ik had het dan ook over de hulpbronnen.

  @toetssteen,
  nee, de eekhoorn levert ook inspanning om deze voorraad te verbergen, maar als een ander hem vindt, heeft ie pech gehad. Overigens zijn in de natuur geweld en gewelddadige toeëigening, waaronder toeëigening van ander leven als voedsel, aan de orde van de dag.

 13. toetssteen

  U was sneller met tikken zie ik.

 14. toetssteen

  Een eekhoorn betaald ook niet voor de eikels die hij verzameld en begraaft, toch is het zijn wintervoorraad. Of meent u dat de eekhoorn ook eerst licensie aan moet vragen?

  Ik weet dat het een rare vraag lijkt, maar niet raarder dan de uwe.

  Me dunkt als u grond bewerkt de vruchten van uw arbeid van u zijn en niet van een overheid die meent dat zijn de grond bezit.

  Het is in dat licht bezien ook niet zo vreemd dat de huizenprijzen door het dak zijn gegaan en op wat spaarzame verkopen na (failissement , overlijden en waar werkgevers goede werkkrachten niet willen verliezen en bijpassen), de boel volkomen in het slot zit. De gemeenten vragen woekerprijzen voor grond, grond die meestal ook nog eens opgekocht is voor een prikkie. Landbouwgrond.

  Maar met welk recht?

 15. Jansma

  Leest u uw comment nog eens terug. Hoe een dergelijke tegenstrijdigheid door uw doorgaans uitstekende oplettendheid is geglipt, is me een raadsel.

   

  “Alles wat bestond voordat het het iemands eigendom was, is ingepikt?” Ingepikt van wie dan….? Als het “ingepikt” is dan moet dit van een eigenaar zijn. Een eigenaar waarvan u zelf zegt dat die er niet was……Tegenstrijdigheden bestaan niet, check uw premisse.

   

  Dat de eigenaar het voor zichzelf heeft opgeeist, wil niet ook zeggen dat het gestolen is. Zelfde verhaal. Immers, vertelt u mij maar eens van wie het gestolen is dan……?

   

  Overigens schijnt ook u dezelfde denkfout te maken als vele anderen die zich nog nooit in natuurrecht en eigendomsrecht hebben verdiept. Ik weet niet of dat toeval is. U schijnt te denken dat eigendomsrecht een recht op een object is. Dat is het niet! Eigendomsrecht omvat de vrijheid van HANDELEN naar eigen inzicht met een object. U kunt geen “eigenaar” zijn van een object genaamd bijvoorbeeld een appel. U kunt slechts de vrijheid hebben om met de appel te doen en laten zo u wenst omdat het uw appel IS. Ziet u? Als u een auto koopt dan bestaat uw eigendomsrecht uit de vrijheid om te HANDELEN naar eigen inzicht met de auto, en niet op het “object” auto. Een recht kan enkel betrekking hebben op een handeling. Dat is de basis van eigendomsrecht. En ook de basis van uw denkfout……

   

  Laten we diezelfde appel nemen als voorbeeld. Hij groeit hier aan een boom in de natuur. Op een stuk niemandsland. Wie is er dan eigenaar van de appel……? Niemand. Dus kan de appel ook niet gestolen worden van iemand, maar natuurlijk kan iemand wel eigendomsrecht over de appel verwerven. Diegene die de inspanning voor levert om de appel te plukken (en daarmee een productieve handeling verricht, waaraan eigendomsrecht ontleent wordt) kan de enige zijn die op basis daarvan recht heeft om te handelen met de appel zo hij of zij wenst……Olie onder de grond in niemandsland? Zelfde verhaal. De olie is eigendom van niemand, totdat iemand de inspanning levert om de olie onder grond vandaan te halen en daarmee het recht verwerft om te doen en laten met de olie zo men wenst. Ook hier wordt dit recht ontleent aan de factor geleverde inspanning.

 16. Peter Pan

  .

  [Kunt u dit onderbouwen? Lagen die hulpbronnen zomaar voor het grijpen en
  kwam daar zomaar gratis productie uit, zonder enige inspanning?]

   

  Die hulpbronnen waren kippen die een negatief recht op zelfbeschikking hadden maar door de boer werden geslacht en gevild en toen als eigendom op de markt verkocht. En het erge was dat de energie die de boer gebruikte voor het vermoorden van zijn eigendom bestond uit calorieën die van aardappels kwam, die ook een negatief recht op zelfbeschikking hadden maar door de egocentrische boer zomaar uit de grond getrokken waren en gekookt op gas dat ook al niet van de boer was maar dat hij uit de mesthoop van koeiepoep dat ook niet van hem was verkregen had. Zo leidt de definitie van natuurrechten naar eigendomsrechten van mensen tot helemaal niets, nada, noppes, je kletst maar wat.

 17. Peter Pan

  Goed, u beschrijft het proces, dat is belangrijk. Maar hoe zit het nu werkelijk in elkaar? Wat zijn de onderliggende oorzaken?

   

  Onderliggende oorzaak is dat het groepsinstinct van de mens in deze tijd strijdig is met optimale economische expansie. En omdat economische expansie zelf geen instinct is, legt zij het af tegen dit groepsinstinct. Dat is de kern van het probleem.

   

  Dat ziet men treffend in de EU, die het instinct naar de grootste groep tot uiting brengt. De mens denkt intuïtief dat de grootste groep ook haar economische belangen het best zal dienen. Dit onbewuste proces verschijnt thans in het bewuste als policor.

   

  Maar die een op een relatie gold alleen vroeger bij eenvoudige landbouw- en verzamelingsculturen. In de huidige state of the art van culturele evolutie speelt individueel intellect bij economische expansie de hoofdrol.

   

  Dus spoort het groepsinstinct niet meer met optimale economische expansie

   

  De groepsleiding beschikt per definitie niet over voldoende vrijheidsgraden om alle mogelijkheden optimaal te benutten. Er zijn hiervoor in Brussel veel te weinig ambtenaren, dat hadden er miljarden moeten zijn. Want er zijn op zakelijk niveau in de EU miljarden vrijheidsgraden in bilaterale betrekkingen in te vullen, wat alleen door betrokkenen zelf optimaal kan worden gedaan.

   

  Zie bijvoorbeeld het verkeer als mierenhoop van interacterende deelnemers. Toch gebeuren er weinig ongelukken. Maar zou men de besturing van al die personen integraal willen overnemen dan wordt dat schier onmogelijk. Men kan weliswaar wetten en regels stellen, zoals de EU doet, maar die zijn alleen beperkend en niet creatief op economische expansie gericht. Wat betekent dat het falen van een planeconomie boven libertarisme wetenschappelijk kan worden aangetoond. Een planeconomie optimaliseert de vraag en de markt het aanbod.

   

  Dat zag men zoals u schrijft al eerder aankomen. Economische expansie vindt in de regel plaats door de vindingrijkheid van individuen. Schiet dat te ver door zoals in het kapitalisme, dan dreigt het individu sterker te worden dan de groep. En daarom kwam het menselijk instinct in verweer. Toen kreeg men het dialectische proces tussen kapitalisme en socialisme. En in die strijd zijn wij nog steeds verwikkeld.

   

  Zelfs kapitalisten die zich in de VVD verenigden bekenden zich later toch weer tot de groep toen zij per ongeluk een socialistische mol tot leider kozen. Ook de VVD zwichtte uiteindelijk voor het socialisme.

   

  Het gaat ook niet zozeer om eigendomsrechten of het negatieve recht op zelfbeschikking, maar alle rechten zijn als subset genest binnen het recht van de sterkste. En dat was van oudsher de groep. Alleen nu komt het probleem dat individuen in het digitale tijdperk een greep naar de macht zouden kunnen doen (Soros) en het groepsinstinct ontwortelen.

   

  Omdat wij het bank- en verzekeringswezen niet tijdig nationaliseren zullen in het digitale tijdperk enkelingen door financiële manipulaties de wereldmacht veroveren. Dat zijn de ware kapitalisten. Zij zullen de groep tijdelijk uitschakelen, maar vervolgens weer door blinde groepsinstincten worden afgeslacht. Maar ook wanneer de groepsleiding van de EU niet in staat is om welvaart en economische voorspoed te brengen, wacht haar hetzelfde lot. Want de groep verwacht nu eenmaal economische voorspoed van haar leiders.

   

  Met het libertarisme zal het nooit wat kunnen worden. Dringt men de staat terug dan ontstaan er op markniveau eerst kleine concentraties die samensmelten tot maffiose multinationals, die vervolgens in een kartel een nieuwe staatstructuur opzetten. De staat wordt niet aan het volk opgedrongen, maar het volk schept zich telkens weer een nieuwe staat.

 18. Job

  Alle natuurlijke hulpbronnen zijn door hun eerste “eigenaren” zomaar geclaimd en dus gestolen. Daardoor is alle materiele eigendom in wezen op heling gebaseerd.

 19. Peter Pan

  .

  Absolute waarheden bestaan niet. En dat geldt ook voor het eigendomsrecht. Eerst zult u moeten bewijzen dat eigendom een absoluut (basaal) natuurrecht is alvorens u hieruit conclusies kunt trekken, die nu slechts op cirkelredenaties berusten. De feiten wijzen uit dat het eigendomsrecht en het negatieve recht op zelfbeschikking (van anderen) ressorteert onder het recht van de sterkste van machthebbers. En kom mij niet weer aan met rechtsorde en rechtstaat zoals Jansma, want ook alle recht berust op kaartenhuizen die geen fundament in de werkelijkheid hebben.

 20. R. Hartman

  “Alle natuurlijke hulpbronnen zijn door hun eerste “eigenaren” zomaar geclaimd en dus gestolen.”

  Kunt u dit onderbouwen? Lagen die hulpbronnen zomaar voor het grijpen en kwam daar zomaar gratis productie uit, zonder enige inspanning?

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.