Hoe bestrijdt een tolerante samenleving de intolerantie?

In een eerder column Tijd voor bezinning wees ik erop dat de tijd van wegkijken en goedpraten voorbij is.

Er is veel aan de hand in onze samenleving, er borrelt enorm veel onder de oppervlakte. Schokkende gebeurtenissen zoals het neerstorten van vlucht MH17 of het conflict tussen Israël en de Palestijnen hebben een splijtende werking in onze pluriforme samenleving.

In feite zien we nu gebeuren waar denkers als Pim Fortuyn maar ook de sociaal-democraat Paul Scheffer (de man van Het multiculturele drama) eind jaren negentig al voor gewaarschuwd hebben. Deze twee totaal verschillende denkers kwamen in hun analyse van de multiculturele samenleving sterk overeen. Kort gezegd komt het erop neer, dat Nederland door massa-immigratie op een totaal naïeve manier verzeild raakte in een muliculturele samenleving, waarbij bewust of onbewust door de elite de oude principes van de verzuiling toegepast werden. Het was iedere groep voor zich.

Niemand bekommerde zich over iets als een nationale identiteit of daaraan gekoppeld een aantal bindende normen en waarden, waaraan iedereen zich dient te houden. Dat was voor de relativerende, progressieve Nederlanders iets waar je überhaupt niet over nadacht. Normen en waarden, of patriottisme, dat was iets van de jaren vijftig, iets voor fanatieke Amerikanen, daar hielden wij ons niet mee bezig in ons polderland van vrijheid-blijheid!

Paul Scheffer vergeleek in Het multiculturele drama (2000) de sociale kwestie van de 19e eeuw met de allochtonenproblematiek en schreef daarover:

“Juist daarom is de gelaten manier waarmee gereageerd wordt op het ontstaan van een nieuwe, veel venijniger tweedeling in de Nederlandse samenleving zo onvoorstelbaar. Want waarom wordt er niet in veel dwingender termen gesproken over het achterblijven van hele generaties allochtonen en over de vorming van een etnische onderklasse? Zo energiek als `de sociale kwestie’ van weleer te lijf is gegaan, zo aarzelend wordt nu omgegaan met het multiculturele drama dat zich onder onze ogen voltrekt”.

Scheffer kon zeker niet verweten worden dat hij last had van politieke correctheid. Zo schreef hij ook nog in zijn essay:

“Wie alle beschikbare gegevens overziet komt tot een ontnuchterende conclusie: werkloosheid, armoede, schooluitval en criminaliteit hopen zich op bij de etnische minderheden. En de vooruitzichten zijn over de gehele linie niet gunstig, in weerwil van individuele succesverhalen”.

Scheffer wees erop dat de elite maar bleef geloven in de succesformule van het poldermodel voor het oplossen van de problemen van de multiculturele samenleving, zich niet realiserende dat etnische verdeeldheid iets is, dat veel dieper gaat dan de religieuze scheidslijnen waarmee we te maken hadden in de 19e en de 20e eeuw. Hij wees er ook op dat het niet aanvaarden van de scheiding tussen kerk en staat door veel moslims, tot grote spanningen en problemen zou leiden.

Ook de columnist/politicus Pim Fortuyn kwam in zijn vele geschriften in de jaren negentig tot vergelijkbare conclusies. Wellicht is het grootste verschil tussen Scheffer en Fortuyn gelegen in de oplossingen. Waar Fortuyn meer ging voor het debat en de keiharde confrontatie – hij wilde zelfs Artikel 1 afschaffen om de discussie van ieder taboe te ontdoen, zocht Scheffer (als sociaal-democraat) het meer in het bevorderen van een nieuw “wij”: het werken aan een nieuwe, gemeenschappelijke nationale identiteit.

Waar Scheffer en Fortuyn wél in overeenstemden, is dat zij integratie – in de betekenis van het deel uitmaken van een normen en waarden gemeenschap – veel dwingender op wilden leggen, in scholen, in bedrijven en in gemeenten. Fortuyn zei daarover in zijn beroemde interview met Theo van Gogh:

“Het zijn wel ónze Marokkanen, we hebben ze zélf hier naar toe gehaald. Ik ga niet de landen van herkomst met onze problemen opschepen. Het moet gewoon keihard aangepakt worden. Desnoods halen we de tuchtkampen van Lubbers weer van stal. En ik zal met de vrouwen beginnen, ja, die zal ik eerst laten emanciperen”.

Scheffer schreef in zijn essay Het Multiculturele Drama:

“Zoals de Rushdie-affaire laat zien, houden neutraliteit en relativisme ergens op. Sterker nog: tolerantie moet  verdedigd worden tegenover gewetensdwang. In het openbare leven behoort geen plaats te zijn voor stromingen die de scheiding van staat en kerk of de gelijke rechten van man en vrouw willen opheffen. Religieuze symbolen als hoofddoekjes horen bij het privéleven en niet bij een openbare functie als de politie”.

Ik zou haast zeggen: hoe duidelijk wil je het hebben? Toch heeft onze politieke elite het erbij laten liggen. Al jaren maken de gevestigde partijen zich voornamelijk druk om de uitspraken van Wilders en hebben het kruitvat van de multiculturele samenleving op zijn beloop gelaten, in weerwil van de glasheldere analyses van Scheffer, Fortuyn en anderen. Ze gingen verder op het pad van de  selectieve verontwaardiging, veelal ingegeven door politieke correctheid.

De prijs voor die onachtzaamheid is hoog, want we zien nu in onze straten en op social media hoe groot het gapend gat is tussen de beleving van autochtone en die van allochtone groepen. Uiteraard met tal van uitzonderingen, maar toch. Een rapper van Marokkaanse afkomst, Appa, roemt tijdens Gaza-demo’s het heldendom van Hamas en predikt haat tegenover “de zionistische honden”. Hij werd toegejuichd door een duizenden mensen, die in extase Allah Akbar scandeerden. Andere, nog fanatiekere figuren, riepen tijdens demonstraties zelfs op tot dood aan de Joden.

Dezelfde politici die de afgelopen jaren steeds voorop stonden om Wilders te veroordelen, zwegen angstvallig of lieten een woordvoerder verkondigen dat er niets aan de hand was. Zo zijn we afgegleden als samenleving en hopeloos gepolariseerd geraakt. Het is niet gelukt de inzichten van Fortuyn en Scheffer om te zetten in iets positiefs. Misschien waren we als natie teveel uit het lood geslagen na de brute moord op Fortuyn. Het probleem is er nog steeds en het zal zich niet vanzelf oplossen.

Ieder heeft zijn eigen grens, maar bij het openlijk ventileren van Jodenhaat door bepaalde groepen is die van mij wel zo’n beetje bereikt. Zoals Scheffer schreef: neutraliteit en relativisme houden ergens op. Het is nu tijd om de strijd aan te binden, de strijd voor het behoud van onze tolerante, liberale en open samenleving. Het klinkt zo tegenstrijdig als de pest, maar iets anders kan ik er niet van maken.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

35 reacties

 1. Wilhelmson

  @ jan gajentaan

  Je verward het land nederland met de staat nederland. Ik ben met je eens dat het bestuurlijke nederland , net zoals een bedrijf zich dient aan te passen aan zijn omgeving, dus ook aan haar nieuwe onderdanen moet tegemoed komen , maar evengoed magen moet verplichtingen opleggen. Vakantie en feestdagen passen dan hierin.


  Anderzijds moet het land nederland hoog worden gehouden op demografisch, cultureel , geografisch en andere.

   

  Zeker in het licht van de EU , van het dogmatische islam tegenover onze verlichtingsidealen, en ook in licht van het algemeen globalisme.

   

  Ontbreekt dit laatste, als er geen gemeenschappelijk nederlander gevoel en cultuur meer is,  dan zal het nederlandse volk ( in al haar diversiteiten) uiteenvallen en ophouden te bestaan. Of dat wenselijk is blijft nog een vraag die men kan voor of tegen beantwoorden , maar ik ga hier uit van dat het de moeite is die te houden. 


  Denk eventjes dat het omgekeerde ( streven naar het opheffen van naties, landen etc..) feitenlijk een  primaire marxistische en later communistische dogma is.

 2. fredvdB

  Iets tolereren, tolerant zijn, is natuurlijk niet helemaal gelijk aan “open minded” zijn.

   

  “Open minded” suggereert, dat er iets van wederzijds, onbevangen, gelijkwaardig contact moet bestaan tussen partijen, waarbij naar iets positiefs gestreeft lijkt te worden.

   

  “Open minded” heeft bij mij niet dezelfde betekenis als tolereren, wat meer iets weg heeft van de luitenant kolonel die het tolereert dat de manschappen vandaag na een zuippartij de orders niet geheel en al conform hebben uitgevoerd. 

   

  Een onbevangen samenleving heb ik nog meegemaakt en is iets heel anders dan de tolerante samenleving van nu.

   

   

   

   

   

 3. Trudy

  Hoe onze toekomst in Nederland eruit komt te zien…Theo van Gogh heeft er al mee te maken gehad..

   

  http://www.barenakedislam.com/2014/06/23/uncensored-video-isis-terrorists-behead-a-3-star-iraqi-general-on-tv/

 4. Wilhelmson

  @ jan gajentaan
  Nobele woorden in uw besluit hiernet boven. Maar hoe ga je dat doen ? Het is net die vraag waar niemand ter wereld een antwoord op kan geven. Daarom zijn de bestuurders machteloos en inert, omdat zij geleerd hebben enkel te investeren in wat zij op kort termijn , misschien middellang termijn kunnen oplossen. Wij herhalen de politiek correcte woorden en de doorgaan de emoties maar blijven stilstaan , terwijl de wereld van Henk in de straat instort. Henk is nu gefrustreerd. Ik heb er wel een relatief onschuldig antwoord op , helaas niet politiek correct , maar eigenlijk nu al in voege. Zoek Japie !

 5. rinus

  Als we ons land, cultuur en vrijheid willen behouden in de komende tientallen jaren zullen we drastische maatregelen moeten nemen. En dat kan, hoewel moeilijk en pijnlijk, toch echt maar op één manier. En dat is inperken en beperken van alles wat met die Islam te maken heeft. Het is niet anders. Ook de Islam en hun volgelingen gebruiken (of liever misbruiken) onze vrijheden. Ze bouwen aan de lopende band (steeds grotere) moskeeen die gefinancierd worden door Saoedi Arabie en andere regimes. Ze openen Islamitische scholen (zoals nu weer in Amsterdam waarvan één lid roept ”LEVE ISIS”). Ze krijgen voor alles en nog wat subsidies om (vaak) hun haat te verspreiden. En die haat richt zich nu juist uitgerekend op ”ongelovigen” en ook vooral Joden. We zullen bepaalde wetten en vrijheden waar wij als westerlingen altijd voor staan (en waar honderden jaren bloed voor is vergoten) moeten afschaffen/inperken voor moslims, om te beginnen de immigratie van die mensen. 

   

  Het is gewoon niet anders, kijk over werkelijk de hele wereld. Nergens zijn de volgelingen van Mo in de hand te houden. Overal maken ze problemen omdat ze niet kunnen samenleven. Ze misbruiken juist die vrijheden om te Islamiseren en hier straks de boel over te nemen. Het is een regelrechte schande dat (ook in mijn) Den Haag intolerante galbakken lopen te schreeuwen tegen nota bene het land dat ze heeft binnen gelaten. Een burgemeester die toelaat dat er geschreeuwd wordt dat Joden wereldwijd afgemaakt moeten worden. En dat om de doodeenvoudige reden omdat zij alles haten, in het bijzonder Joden. Vinden wij dat normaal? 

   

  Pijnlijk inderdaad voor velen, maar de Islam en de immigratie van moslims luidt de val van het westen in en moet gestopt worden. En dit is het enige wat ervoor kan zorgen dat we onze vrijheid behouden. Natuurlijk zijn er genoeg van deze mensen die het goed doen in de samenleving. Maar het gevaar ontstaat als er veel teveel moslims in een land wonen. Fanatiekelingen gaan de boventoon voeren en om niet uit de toon te vallen zullen andere moslims zich daarbij aansluiten.

   

   

 6. nog_1

  Hoe kom je daar nou toch weer bij, nog 1′

   

  Nou, je bent tegen abortus, tegen het homohuwelijk, en nog wat van die christelijke standpunten die de oorzxaak waren dat je bij de JOVD mocht vertrekken. Zo kwam ik erbij (in jouw geval), voor de rest heb ik gewoon de opinieonderzoeken in de gaten gehouden. Zoals dat van het CIDI waaruit bleek dat slechts 15% van de Nederlanders de Palestijnen als enige schuldige aanwijzen, en dat deze mensen vooral bij de ouderen en chistenen te vinden waren.

   

   

  ps; In het internationaal recht zijn historische aanspraken niet relevant, maar is het zelfbeschikkingsrecht ‘leading’. Dwz dat de rechtmatige bewoners bepalen; dat geldt voor Israel, maar ook voor de rest van de wereld. Ja, zelfs voor de Palestijnen.

 7. JC

  Ik ben het in grote lijnen eens met uw hiervoor weergegeven bijdrage, maar vind deze op sommige punten iets te kort door de bocht. Ik denk niet dat de “elite” zich bepaalde dingen niet realiseerde.

   

  De PVV kiezers worden vooral door “hoogstaande, intelligente en zeer sociale Nederlanders” nogal eens
  aangduid als dom tokkievolk. Waarom begrijpt dat domme tokkievolk de
  PVV wel vanaf het begin en de “betere kaste van Nederland” niet? Daar
  ligt volgens mij de kern van het probleem: de werkelijke maar moeilijk te achterhalen motieven voor de keuzes van “de elite”.

   

  Uit het feit dat een steeds groter wordende groep mensen, door de recentelijke ontwikkelingen in ons land, nu ook tot dezelfde conclusies komen als de heer Wilders 8 jaar geleden reeds verkondigde, wordt de vraag op grond van motieven de elitairen steeds niet hebben willen luisteren, steeds prominenter geworden. Was het carriereplanning, was het onwil, was het onkunde, was het gebrek aan inzicht, was het kwaadaardigheid, was het een verborgen agenda………….?

   

  Ik heb wel eens het gevoel, zoals ik al vaker hier op DDS aangegeven heb, dat wij niet de waar krijgen waar wij onze belasting voor betalen.

 8. Jan Gajentaan

  We kunnen er eindeloos over discussieren hoe diep de kloof is tussen allochtoon en autochtoon, maar ik denk dat deze er wel zeker is. Ik denk overigens dat deze ook zo ervaren wordt aan allochtone kant, maar dan meer in de vorm van zich niet welkom voelen. 

   

  De strekking van het artikel is dat de problemen alleen maar groter worden als we zo doorgaan met doormodderen.
  Er zal in ieder geval voor een behoorlijke periode een grote rem moeten komen op de immigratie, desnoods zeggen we daarvoor een aantal verdragen op. Anders blijft het dweilen met de kraan open.

  Daarnaast zal er keihard gewerkt moeten worden aan integtratie. Overigens zie ik dat zelf (maar dat is een persoonlijke mening) niet als een eenzijdig aanpassen van allochtonen aan de autochtone cultuur. Ik denk dat er van de autochtonen ook wel aanpassingen gevraagd mogen worden, al vind ik ook weer niet dat autochtonen hun eigen cultuur zoudem moeten verloochenen. Ergens hier tussenin zullen we het moeten zoeken.

  Wat dat betreft zit ik misschien wat meer op de lijn van Scheffer dan op die van Fortuyn. Ik ben dan ook geen voorstander van het afschaffen van Artikel 1 van de Grondwet, zoals Fortuyn wilde. Wel van het helder benoemen van de problemen, duidelijk grenzen stellen en werken aan een daadwerkelijke integratie. 

 9. Wilhelmson

  Een land en zijn maatschappij evolueert als een dynamisch geheel op interne en externe invloeden binnen het kader van zijn cultuur. Dat was zo vroeger en is nu nog steeds zo. De staat daarentegen is per definitie een statisch gegeven die probeert de bewegende maatschappij binnen het bestuurlijke kader van wetten en plichten te houden. Wanneer een oorlog of massa immigratie wordt opgelegd over een kleine periode ontwricht zoiets elke maatschappij in die zin dat het de limieten test. Die limieten kunnen worden overschreden , waarbij een maatschappij met haar tekort komende staats bestel uiteenvalt , of men kan wat meestal gebeurt het bestuur aanpassen aan het nieuwe gegeven. Dat laatste gebeurt meestal , maar ook meestal over een heel lange periode wegens de inherente traagheid van het bestuurlijk systeem. Anderzijds kan ook via revoluties of staatsgrepen een andere structuur worden ingeënt op het oude. Hoe,dan ook is de uitkomst moeilijk in te schatten. De massa van het volk is passief ingesteld , een kleine groep vooraan zal in hun tijdgeest een toekomst uitstippelen.
  Nog niet zolang geleden liepen 80 miljoen oosterburen achter een elite van snorreman die via een staatsgreep aan de macht kwam . Dat doet je wel.eventjes nadenken als van links en rechts samen tot zeer extreme maatregelen wordt gescandeerd op straat of op het web. Het hart , de massa , van onze samenleving kan goed of kwaad beide richtingen uitlopen als reactie op of ernaartoe gedreven als kudde schapen.

  Gelukkig bestaat ook een aangroeiende groep van verstandige mensen die elk met hun eigen talenten tonen hoe Nederlanders voornamelijk met recht Nederlanders kunnen blijven.
  Wat is de rol van de Nederlander , anders dan Nederlander te zijn. Beter kan ik het niet verwoorden.
  Want is dat nu niet de essentie van al dat hatelijk geroep in vreemde acroniemen !?

 10. Jan Gajentaan

  nog_1, het klopt dat de gemiddelde Nederlander kritischer is t.o.v. Israel in vergelijking met veertig jaar geleden en dan met name t.a.v. het nederzettingenbeleid.

  Echter, de gemiddelde Nederlanders vindt niet dat iedere Israëlier die een eigen staat wil een “zionistische hond” is en gelooft ook niet dat NOS, Volkskrant en alle andere Nederlandse media in een soort complot zitten om alleen maar pro-Israel informatie door te geven (integendeel, vinden velen de NOS juist te eenzijdig anti-Israel).  De gemiddelde Nederlander is ook niet anti-westers qua opvattingen.

  Nu wil ik ook niet zeggen dat iedere allochtoon er zo over denkt, maar als je de duizenden mensen ziet die rapper Appa toejuichen, of je leest de reacties van allochtone medelanders op facebook, dan zie je gewoon dat ze daarover vaak denkbeelden hebben die in lijn liggen met hetgeen Appa verkondigt, ook al zijn de meesten (gelukkig) nog niet zo geradicaliseerd als Appa dat is.
  De toon van Facebool postings is vaak anti-westers en respectloos tegenover Nederland. Veel allochtonen met een Nederlands paspoort spreken over “ze” wanneer het over Nederland gaat, niet over “we”. Daarmee wordt al meteen een hoop duidelijk. 

   

  Daarom constateer ik toch een kloof, ook als het gaat om Gaza. Het Gaza conflict is nu juist zoiets, dat de kloof nog verder verdiept..

   

 11. nog_1

  Ik geloof wel in een kloof tussen etniciteiten, maar het voorbeeld mbt Gaza is niet correct. Daarover denkt de gemiddelde Nederlander niet wezenlijk anders dan de minderheden.

   

  Dat een klein groepje pro-Israel aanhangers dit beeld weet te verwringen verdient een compliment voor de volharding en vooral ook de tijd die men in de hasbara steekt.

   

  Maar behalve het kleine groepje christelijk bevindelijken, aangevuld met wat joodse-nederlandse zionisten (beslist niet alle joden) en een groepje ouderen dat opgevoed is met het politiek correcte filosemitisme dat na de WOII hoogtij vierde, zijn de Nederlanders niet te spreken over Israels politiek van bezetting, oorlogsmisdrijven en agressie. 

   

   

   

 12. zeeman

  Een artikel naar mijn hart !

   

  Jammer dat er nu strijd moet worden gevoerd zoals in het artikel hierboven beschreven.

  Als de “elite”, dat is niet alleen de politieke elite maar de meeste hoog opgeleide mensen in het algemeen zich niet verstopt hadden, of liever hun kop in het zand hadden gestoken, door op de duurdere lokaties in het land te gaan wonen waar geen zwarte scholen bestaan en af en toe als het zo uitkomt iets politiek corrects te beweren dan was die strijd nu niet nodig geweest.

  Dezelfde witte scholen in dure gemeentes waar lustig aan Marokkanen knuffelarij wordt gedaan, theoretisch weliswaar want er zijn daar geen Marokkanen om te knuffelen, en onderstussen wordt de politieke correctheid in de kleine hersentjes gepompt.

  De meeste universiteiten zijn ook links en Marokkanen knuffelaar instellingen. Herspoeling werkt gewoon erg goed. Totaal blind en doof zijn de elites jaren lang doorgegaan met die politiek correctheids waanzin. En dit gaat nog steeds door.

  Men is gewoon te bang om voor politiek incorrect te worden aangezien. Dit misplaatste zelf respect, deze arrogantie, zal duur worden betaald.

 13. oudgediende

  Tolerantie is  het aanvaarden van andere denkbeelden dan die van jezelf. Tolerantie is persoonlijk. Tolerantie kan zijn het verdragen van het lawaai van spelende buurtkinderen, het weggedrag van anderen. Tolerantie houdt ook in dat anderen tegenover jou tolerant moeten zijn. Dat ouders als het lawaai te erg wordt de kinderen tot de orde roepen. Dat je iemand op fatsoenlijke wijze kunt aanspreken over zijn weggedrag.

  Tolerantie moet niet verward worden met het niet durven optreden tegen gedrag dat niet past in onze samenleving. De grenzen van tolerantie liggen in die Balkenendense normen en waarden maar niet op de Balkenendse manier van alleen het poneren en voorts wegkijken.

  Onze politici, gesteund door media, hebben bewust wegkijken uitgelegd als tolerantie.

  We zijn door onze politici gedwongen geweest om weg te kijken, te negeren terwijl zij het ontkenden. Door een eenzijdige discriminatie politiek toe te passen is het zo verworden dat wij geen verweer hebben tegen het gedrag van minderheden terwijl elke poging daartoe desnoods met behulp van een willige rechterlijke macht in de kiem wordt gesmoord en wij monddood worden gemaakt. Dat houdt ook in dat voor die minderheden juist wel de weg openstaat om te discrimineren want dan wordt dat ontkend, weggekeken. Men mag wel zeggen dat er oost europese bendes Nederland onveilig maken en meer dan evenredige misdrijven plegen. Waag dat niet van een minderheid te zeggen want dan barsten de media uit.

  Ik heb zelf het idee dat het OM maar één hoofdtaak heeft: het in toom houden van de autochtone Nederlanders, ervoor zorgen dat die geen zelfs maar  denkbeeldige grens overschrijden. Dan wordt stevig ingegrepen terwijl anderzijds ervoor wordt gezorgd dat demonstraievan die minderheden niet gehinderd zouden kunnen worden en van alles wordt goedgepraat of niet gezien en gehoord.

  Iedere groep in de samenleving zoekt zijn grenzen op. Dat is de menselijke natuur. Daarom zijn er normen en waarden vastgelegd in wetten en regels waaraan men zich moet houden. Iedereen, ongeacht zijn afkomst. In Nederland is dat niet meer zo.

  Daarom kan het tot dit soort excessen komen, die zelfs dan nog ontkend, genegeerd of als incidentjes worden afgedaan door onze politici. Want dat zijn onze vertegenwoordigers die hetzover hebben laten komen. In plaats van een wetgeving te produceren die dit soort halve opstanden onmogelijk maakt, maken zij het alleen ons onmogelijk

  ons te verzetten. Het is niet alleen verzuimen maatregelen te maken maar zelfs een atmosfeer scheppen alsof wij ons moeten aanpassen en als het zo doorgaat moeten onderwerpen aan minderheden.

 14. Twan 21

  Hoe bestrijdt een tolerante samenleving de intolerantie?”

   

  Simpel. Met de wapenstok, traangas, waterkanonnen, rubberkogels.

   

  En als dat nog niet helpt: heupvurend voorwaards!

 15. Jan Gajentaan

  @JC misschien is het inderdaad goed om te constateren dat velen te ongenuanceerd zijn omgegaan met de PVV, waarmee niet gezegd is dat de PVV het altijd bij het juiste eind had en verder kun je ook hebben over de toon natuurlijk. Zoals gezegd ben ik ervoor om zaken te benoemen. De meothode van de PVV is/was vaak om te shoqueren, bijv. met de term kopvoddentax. De vraag is en blijft of je daarmee iets oplost, of dat het alleen maar het gevolg heeft dat moslims nog meer in hun schulp kruipen en er dus ook geen emancipatieproces op gang komt.

   

  Wilhelmson ik heb ook de wijsheid niet in pacht. In zekere zin ben ik een eclecticus, sommige gedachten van Fortuyn spreken me wel aan en andere niet, idem dito voor Scheffer, Hirsi Ali, etc. Ook Wilders zal wel goede punten hebben maar zoals hierboven al aangegeven zit zijn toonzetting me vaak dwars.

  Nu kunnen we ook niet verwachten van overheden dat ze alles oplossen maar het zou wel helpen als ze beginnen de feiten onder ogen te zien. Als je onder ogen ziet dat er honderdduizenden mensen in NL zijn die nioet of slecht geïntegreerd zijn met alle gevolgen van dien (criminaliteit, onveiligheid, Syriëgangers etc.) dan is stat 1 een heel ander en veel strenger immigratiebeleid. Verdrag van Schengen en Vluchtelingenverdrag moeten we ter discussie durven stellen. Door de toevloed te stoppen verschaffen we onszelf wellicht een adempauze.

  Stap 2 is dan werken aan een betere integratie. Mij boeit het niet zo of iemand een moslim is of een christen of een hindoe of een atheist, etc.. Waar het om gaat is dat je het met elkaar eens bent over een aantal essentiële normen en waarden, zoals gelijkberechtiging van mannen en vrouwen, emancipatie van homo’s, respect voor het individu, respect voor alle bevolkingsgroepen, etc,  Met Paul Scheffer ben ik het wel eens dat we onze nationale identiteit meer moeten durven uitdragen, juist immigratiemaatschappijen hebben dat hard nodig. Een soort stars and stripes. In plaats van steeds maar de verschillen te benadrukken moeten we werken aan een gemeenschappelijke identiteit.

   

 16. rinus

  De link vanTrudy 16.51u zou verplichte kost moeten zijn in iedere Nederlandse huiskamer. De aanhang van deze koppen-klievers staan op de Hoefkade ”dood aan de Joden” te schreeuwen terwijl ”onze” burgemeester niets doet.  Ook meneer Abdou Koulahni riep ”Leve ISIS”!! Deze man zit als lijsttrekker in de Haagse gemeenteraad! Ook een zekere Arnoud van Doorn hoort bij die club. Dat is dezelfde vDoorn die drugs verkocht aan kinderen en die met jongetjes het bed deelde en daarmee onlangs door Powned mee werd geconfronteerd. Achterlijker en walgelijker vindt je ze niet.

   

  De ISIS-boys staan in de link bij Trudy op 16.51u. Al die wegkijkers zoals de burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en vooral die van Den Haag moeten maar eens gaan kijken en blijven kijken naar die video, dus niet het hoofd wegdraaien. Deze gevaarlijk beesten hebben in Nederland zelfs hun eerste Kalifaat (kalifaat Schilderswijk) uitgeroepen. En waar zijn onze leiders?? Nergens!! Ja, straks in het vliegtuig naar ”betere oorden”.

   

  Ook opvallend is wederom de rol van de media. De hele dag worden we dood gegooid met het Nigeriaans leger dat ”leden” van het Islamitsiche Boko Haram afslacht. Ja, dan zijn is de NOS er wel als de kippen bij!!

   

   

   

 17. JC

  Met u eens, dat de term kopvoddentax misschien weinig gelukkig gekozen was. (Het voorgaande misschien heeft betrekking op het feit dat het gebruik van het woord kop in Limburg wat minder gevoelig ligt dan bij de “wereldburgers” uit de Randstad). Verder kan ik geen choquerend woordgebruik van de heer Wilders benoemen. Wel vilein misbruik van anderen, die de woorden van de heer Wilders bewust een onjuiste lading geven en deze bij herhaling blijven noemen. Zo werd bijna kermend gesuggereerd door veel andere Tweede Kamerleden, dat de heer Wilders het door hem aangevraagde debat over “het Marokkanenprobleem”, door die aanduiding, voor de meeste “zeer beschaafde” Tweede Kamerleden als wel heel erg choquerend werd ervaren. En ze zeiden het voor de buhne op een toon alsof ze het meenden. Voor de “gechoqueerde Tweede Kamerleden” werden daarmee echter twee vliegen in één klap geslagen: 1. De heer Wilders kon weer als ongeciviliseerd weggezet worden en 2. het debat was al dood voor het begonnen was.

   

  En het maakt ook helemaal niets uit wat de heer Wilders zegt. Neem nu bijvoorbeeld de casus minder, minder, minder. De zogenaamde “gechoqueerden” pakten hun vergrootglas en voeren hun “wij zijn geshockt show” tot in het ridicule op. Het gaat zelfs zover dat zijne excellentie de minister president Rutte in het jeugdjournaal de Islamitische kindertjes gerust  gesteld en dat het hen aangeprate “minder, minder, minder Marokkanen” niet betekent, dat zij weg moeten (overigens: na het “alle Joden dood” van de afgelopen weken, lijkt die noodzaak bij de Joodse kindertjes niet aanwezig voor Rutte II).

   

  Kortom: het is naar mijn mening niet zozeer de toon van de PVV, die maakt dat de PVV zogenaamd niets kan bereiken (wat ik overigens ten zeerste tegenspreek), maar  veel meer het demoniseren, wegzetten en plaatsen van de cordon sanitaire door de policor eurofiele partijen in Nederland en de EU, met in hun kielzog een groot aantal antisemitische elementen.

   

  De PVV zegt het iets directer, draait niet en draait niet om de hete brij heen. Ik ben tevree met de PVV.

 18. Jan Gajentaan

  @Mar dat ben ik ten dele met je eens dus daar zal dan aan gewerkt moeten worden.
  Toch denk ik dat er echt wel een basis is, en dat is gewoon wat er in de wet staat.

  Verder zijn we het denk ik ook wel met z’n alles eens dat respect voor het individu een belangrijke grondslag is.
  Niet voor niets heeft zelfs de KNVB tegenwoordig de leus “zonder respect, geen voetbal”. 

   

  Dus daar kunnen we mee beginnen. Gewoon respect en fatsoen voor een ieder ondanks afkomst of geaardheid etc. en je houden aan de wet. En dat allemaal veel strenger handhaven dan nu het geval is.

 19. Mar

  @Jan Gajentaan

   

  “Er zal gewerkt moeten worden aan een gezamenlijk besef van normen en waarden.”

   

  Daarvoor zal er toch eerst een consistent besef moeten zijn van normen en waarden bij de ‘autochtonen’ en uitdragen daarvan.

   

  En die is er niet. 

   

  Nederlanders rollebollen over elkaar heen als er een poging wordt gedaan om tot een eensluidende omschrijving te komen. Conformeren aan ‘onze’ normen en waarden wordt toch heel lastig als er verschillende boodschappen worden afgegeven aan immigranten.

 20. Jan Gajentaan

  @Jean, ik ben het helemaal met je eens dat er grenzen gesteld en bewaakt moeten worden. Dat is ook hetgeen ik bepleit in dit artikel en in eerdere artikelen. Stoppen met die hele slachtoffer-ideologie van links. Voor een deel is het simpel want de kern staat al in de Grondwet en in de wet en dat moet door iedereen nageleefd worden.

  We moeten niet bang zijn om eisen te stellen.
  Rotjochies die bijv. homo’s terroriseren of joden belagen in hun wijk mag je van mij meteen een jaar in een heropvoedingskamp zetten, ook in dat opzicht ga ik met Fortuyn mee. En gewoon mee doorgaan tot ze het wel een keer snappen.

   

  Waar ik de aanpassing van onze (autochtone) kant meer in zie is in zaken als het cultuurbeleid, hoe we omgaan met nationale feestdagen, etc. Daar zul je wat meer rekening moeten houden met een veranderde samenstelling van de bevolking. In ieder geval ben ik wel bereid daarover na te denken en het debat aan te gaan, zonder direct in een defensieve reflex te springen. Zolang maar duidelijk is – en blijft – dat de kern van de zaak is, onze moderne, open, geëmancipeerde samenleving met belangrijke principes als de scheiding van kerk en staat, de trias politica, de vrijheid van meningsuiting, etc..

  Wie hier is gekomen om daaraan te rommelen, die heeft wat mij betreft geen toekomst in Nederland.

   

 21. Pimsch

  Gisterenavond Knevel en vdBrink. Kwestie: conflict Israel-Palestina. Oplossing:homofilie.

  Twee mannen van in de dertig maken theatervoorstellingen. De ene een Jood uit Nederland die pro-Israel is, de andere een Syrische vluchteling die pro-palestina is.

  Grote truc: 1) de Syrier was geen moslim maar een christen. 2) beiden zijn partners.

  Vind je het nog gek dat moslimse allochtonen ons flikkers noemen.

   

  Eergisterenavond Knevel en vdBrink. Kwestie: conflict Israel-Palestina. Oplossing:kwetsbaarheid.

  Priester Bodar reikt ons het Elfde Gebod aan: gij zult niet verharden. Weest kwetsbaar.

  Nou, daar hebben die 8 onthoofde christenen in Mosul geen boodschap meer aan. Tenzij God ons nekken geeft waar geen zwaard doorheen komt.

   

 22. nick

  Deze zin van ‘oudgediende’ zegt eigenlijk alles.

  Ik heb zelf het idee dat het OM maar één hoofdtaak heeft: het in toom houden van de autochtone Nederlanders, ervoor zorgen dat die geen zelfs maar denkbeeldige grens overschrijden.

  En precies het tegenovergestelde voor de intolerante agressieve misdragende allochtoon. Dat is het beeld en precies datgene waar de meeste Nederlanders schoon genoeg van hebben.

  Maatregelen, strenge harde drastische maatregelen zoals ‘Rinus’ hier meld is dan ook de enige manier om onszelf en ons land te beschermen en behouden. Van de huidige regering hoeven we niets te verwachten dus….er is nog maar een keus en die keus is aan u! 

 23. Jean Wanningen

  “Er zal gewerkt moeten worden aan een gezamenlijk besef van normen en waarden” – Theorie. Mijn punt is: alles mag hier lijkt het wel. Dat kan in het beste huwelijk niet verdedigd worden. Ik zie het somber in zolang wij geen grenzen stellen en daar is nog niet eens een begin mee gemaakt. Sterker, er wordt met 2 maten gemeten in dit land. Van wie is dit land eigenlijk? Van de nieuwkomers of van ons? Islamitische cultuur past niet in de open, vrije samenleving. Ik zeg: u mag hier blijven maar u past u aan. Wilt u dat niet? Dan enkele reis retour. Weg ermee. Heeft niks met vrijheid van religie te maken, maar alles met de door jou geroemde normen en waarden. Ik wens op geen enkele wijze ‘een gezamenlijk besef van normen en waarden’ als dat betekent dat ik mij moet conformeren aan een achterlijke cultuur.

  PS En dat fatalisme van ‘het is al te laat’,  daar krijg ik de kriebels van. Het is nooit te laat om van een verkeerd pad af te wijken.

 24. pierreofzo

   

  Ik heb ooit geleerd, dat wij westerlingen in Afrika grenzen hebben getrokken dwars door etnische samenlevingen heen en daarmee veroorzaker zijn geweest van onnoemelijk leed in Afrika. Wij hebben stamverbanden uit elkaar gerukt en onverenigbare taal en cultuurgroepem met elkaar opgezadeld.

   

  Dat blanke boeren in Zuid Afrika wn Zimbabwe na vele generaties van hun landerijen werden verjaagd, was niet meer dan rechtvaardig. Afrika voor de Afrikanen nietwaar.

   

  De verdrijving van Nederlanders, Indo’s en Molukkers uit Indonesie was een kwestie van historische rechtvaardigheid.

   

  Dat er miljoenen Duitsers zijn verdreven uit Sudetenland en Oost Pruisen etc. is niet meer dan normaal.

   

  De honderdduizenden joden, die na WO 2 uit Marokko mochten afreizen hoeven er echt niet op te rekenen, dat ze ooit hun bezittingen aldaar mogen terugvorderen.

   

   

  Wat mij betreft mogen moslims in Nederland hun eigen kalifaat oprichten. Ze mogen dan hun eigen systeem van gezondheidszorg, hun eigen bijstandsuitkeringen, hun eigen. hun eigen onderwijs, hun eigen ouderenzorg, hun eigen sociale huurwoningen en hun eigen haattempels financieren.

   

  Als we eens heel simpel Nederlandse wetten zouden toepassen en handhaven zouden we makkelijk het kaf van het koren kunnen scheiden.

   

   

   

 25. Wilhelmson

  @ jean Wanningen
  Ik denk dat daar precies de kat gebonden ligt. Onszelf hebben wij hopelijk in de greep van het mogelijke en daarin moeten de autochtone Nederlanders zich vinden. Dat heeft Nederland groot gemaakt in de wereld . Dat werd langzaam onder het poldermodel , ontkerstening en multiculturele feest vanaf de jaren 70-90 met het badwater weggegoten. Niets is zo aantrekkelijk als een zelfverzekerd persoon , groep of land. Niets zo afstotelijk als een hoer , eenmaal de lust zijn moment heeft gehad. Dit laatste duidt op hoe de allochtoon van volgende generatie de Nederlanders en Nederland ziet. Het eerste zal dan de vrouw zijn waarmee je een leven wilt delen.
  Daarenboven is mijn ervaring uit zuid Afrika dat men nooit multicultureel maar enkel pluricultureel kan samenleven. Een mens heeft een thuis nodig zonder confrontatie dat hij enkel kan vinden in zijn comfortzone het bekende en gekende. Tijdens het verfoeilijke apartheid in suid Afrika werden mensenrechten geschonden. Na de.val.van apartheid werd.iedereen vrijgelaten en ging zwart , bruin en blank door elkaar leven. Jaren nadien zoeken meesten vermoeid van het onmogelijke opnieuw volledig vrij hun eigen comfortzones op in hun townshIps , wijken en ander zeer homogene culturele groepen van zwarte stammen tegen over elkaar , van zwarten , bruinen en Blankes. Zij werken samen maar leven en wonen apart in het gemeenschappelijke zuid Afrika. Zo rooskleurig.is de realiteit nog niet, maar het is wel de tendens. Gebeurd dit nu,ook niet in Europa , waar gehele wijken homogeniserend van elkaar afstoten naar een feitelijk enkel vir Marokkanen , Turken en Nederlanders ? Is dat dan slecht als men hier de lijn ook naar de plichten en niet alleen de rechten van het bestuurlijke doortrekt? Het ondergraaft wel de natiestaat zoals die er nu is , maar redt wel het land. Of is dit net de bedoeling van de EU ?

 26. Jan Gajentaan

  @Jean, ik begrijp heel goed dat veel mensen helemaal geen zin hebben in de multiculturele maatschappij, maar ik denk dat het te laat is om het nog helemaal terug te draaien. Ga maar eens kijken op een willekeurige middelbare school…
  Overigens vergeten veel mensen dat het Koninkrijk der Nederlanden in brede zin, dus inclusief de koloniën, al vier eeuwen lang een multiculturele maatschappij is, die zelfs tot 1949 door een meerderheid van moslims werd bevolkt. Je zou dus wel verwachten dat we er een beetje aan gewend zijn en er wat soepeler mee kunnen gaan.

  Ik ben voor een zeer restrictieve immigratiepolitiek. Ik denk dat de fout van de afgelopen veertig jaar is geweest dat er nauwelijks een selectie aan de poort plaatsvond, er is gewerkt met juridische criteria (de meeste immigranten komen op basis van recht op familiehereniging of asielzoeker). Vergelijk het maar met een bedrijf, dat bij het instroombeleid als enig criterium had dat de sollicitant familielid as van een andere werknemer of dat hij ergens anders eruit getrapt is en nergens anders heen kan. Zo’n bedrijf zou na veertig jaar goed naar de kloten zijn. Dus het immigratiebeleid is het eerste wat we moeten veranderen, in dit opzicht ga ik mee met Fortuyn.

  Verder zit ik wat betreft integratie wat meer op de lijn van Scheffer. De multiculturele maatschappij is er nu eenmaal, je draait het niet meer terug. Er zal gewerkt moeten worden aan een gezamenlijk besef van normen en waarden en wellicht zal de scheiding tussen kerk (moskee) en staat nog veel scherper gesteld moeten worden dan nu het geval is. Ik ben er dus helemaal voor om véél meer eisen te stellen aan immigranten, maar je kunt mensen hun eigen culturele en religieuze identiteit niet ontzeggen. Dat zou ik ook niet willen overigens.

  In zijn boek “Het land van aankomst” (een werk dat hij ongerveer 12 jaar naar zijn essay “Het multiculturele drama” heeft geschreven), stelt Scheffer: “Wie migranten vraagt kritisch naar hun eigen tradities te kijken, moet ook zelf bereid zijn de eigen vanzelfsprekendheid tegen het licht te houden”. Ik denk dat hier de kern zit waar jij en ik het niet over eens zijn. Dat wil overigens niet zeggen dat ik onze eigen Nederlandse cultuur in de uitverkoop wil doen, integendeel, maar ik ben het wel eens met Scheffer dat de veranderde samenstelling van onze bevolking ook van ons als autochtonen de bereidheid vraagt om sommige aanpassingen te doen.

  Nogmaals, wat mij betreft is er helemaal niet zoveel nieuws onder de zon. Mijn grootouders van moederskant zaten voor WO2 in Nederlands Indië en die hadden ook rekening te houden met de gevoelens van moslims en hindoes.   Zoals oud-premier Piet de Jong vertelde in zijn interviews waarin hij zijn bezwaren tegen Wilders uiteenzette, had hij in Nederlands-Indië het commando over een kleine boot die stampvol zat met christenen én moslims en viel er nooit een onvertogen woord, omdat mensen elkaars geloof respecteerden. Misschien kunnen we in dat opzicht nog iets opsteken van onze voorouders… Men vergeet vaak dat Nederlands-Indië, met alle fouten die het ook had, in feite een multiculturele maatschappij was avant la lettre.

  Maar goed, ik dwaal af. De problematiem waarmee onze voorouders kampten in Nederlands-Indië hebben we nu in zekere zin in eigen huis gehaald. Natuurlijk kunnen we proberen om van al deze migranten haring etende, Sinterklaas vierende en de gereformeerde kerk bezoekende burgers te maken, maar ik denk niet dat dit zal lukken. Daarom denk ik, dat we in sommige opzichten nieuwe wegen moeten inslaan… in plaats van steeds maar te verlangen naar een verleden van Hollands glorie, dat al lang niet meer bestaat, niet alleen door de komst van vele immigranten, maar ook door grote sociologische veranderingen in eigen land sinds de jaren zestig en zeventig, die je evenmin helemaal terug kunt draaien.

 27. Jean Wanningen

  Mijn inschatting is dat de gevestigde orde vóór alles bang is voor de-stabilisatie van de samenleving en hoopt dat de tijd haar werk doet. Lees: dat de hier binnengelaten moslims uiteindelijk assimileren. Ik ben er niet zeker van dat dit lukt. Enkele succesexamplaren maken nog geen zomer. En als je kijkt naar die volstrekt achterlijke barbaren uit dat filmpje van Trudy dan geeft dat alleen maar meer te denken.

  Jan vindt dat wij ons maar gedeeltelijk moeten aanpassen. Waarom zo zou ik hem willen vragen? Ik heb er niet om gevraagd om die lui met die wereldvreemde namen en haaks op onze cultuur staande opvattingen binnen onze landsgrenzen te halen. Een onverstaanbaar en afschuwelijk lelijk koeterwaals te horen spreken in het land waarin ik ben opgegroeid. Weg ermee! Ik wil in mijn land mijn eigen taal horen en geen onmogelijke namen als mijn landgenoten beschouwen. Ik heb daar niets mee, wil er niets mee hebben en verafschuw wat er is gebeurd met ons mooie Nederland.

  Ik zeg met Pim Fortuyn: “wij laten over ons lopen! En ik doe het niet meer. Mensen hebben er meer dan genoeg van!”

   

 28. arno

  voor gevochten zal moeten worden. De islam is net zoals de meeste isme’s een intollerante en dominantie haatideologie die te alle tijde bestreden zal moeten worden om vrijheid te kunnen waarborgen.

  De stichters van de vs hebben niet voor niets gezegd dat de boom van vrijheid om de zoveel tijd verfrist moet worden met/door het bloed van patriotten en tirannen.

  De tirannen zijn in dit geval de roverheid die de islamisering bevorderd en ondersteund.

 29. Trudy

  Bedankt Rinus……Bedankt Hans!!!

 30. Frank

  Sorry Nog1, ik ben niet Frank Verhoef maar een ander exemplaar. Voor het homohuwelijk, voor abortus.

 31. Hans Kramer

  Trudy, bedankt voor de link.

   

  Helaas zal de nederlandse msn de video vast niet uitzenden. Als ze het wel doen zeggen ze dat de gewapende personen Israéliers zijn.

 32. dirk1940

  Stuur maar eens een email naar 1e en 2e Kamerleden. Het komt steeds vaker voor dat de email naar het secretatiaat gaat. Grote kans dus dat jouw bericht niet eens onder de ogen komt van degene waar je naar schrijft.

  Ook dit schept agstand tussen politici en stemmers.

   

  Maar de dames en heren zijn over het algemeen laf. Dat blijkt in praat programma’s. Om directe vragen wordt een grote boog gelegd. Nooit een lik op stuk antwoord. Want o jé, je zult misschien op iemands tenen trappen en nog erger, je krijgt een kras op je auto. 

   

  Degene die wel man en paard noemen worden verguisd. Zo lang dit het geval is wordt het nooit wat met dit land.

  Ik ben bang dat het  ‘point of no return’ al dertig jaar geleden achter ons ligt.

 33. nog_1

  Net zo min als ik de internet-hasbara een teken van de werkelijke meningen beschouw, neem ik ook de reprensentiviteit van extremistische internetmoslims met een korrel zout. De gemiddelde Nederlander verdoet zijn tijd niet met intertnetdiscussies, dat is maar een heel beperkte groep. Het verdwijnen van LINGO was voor veel Nederlanders (moslim en niet-moslim) belangrijker nieuws dan Gaza,

   

  Er bestaat op dit punt slechts een kloof tussen  groepen fulltime internetters, die door hun concentratie op de virtuele Nederlanders het zicht op de werkelijke Nederlanders soms aan het verliezen is.

   

  De gemiddelde Nederlander (moslim en niet-moslim) vindt dat Palestina onafhankelijk moet worden, dat Israel de bezetting voorgoed moet stoppen, en dat de Palestijnen in ruil daarvoor ook op moeten houden met geweld.

 34. nick

  Al die politici en hun aanhang zijn alle jaren zo druk geweest met het bestrijden van Wilders en de PVV dat ze niet in de gaten hadden dat de man zijn grote gelijk weer aan het krijgen is. Al gekregen heeft feitelijk.

  Dat zal de bevolking uiteindelijk niet ontgaan, de hoop is dat ze ook daar naar zullen gaan handelen en het gelijk van Wilders zullen erkennen en belonen zodat er werkelijk iets gedaan zal gaan worden tegen de ramp die zich in ons land (en daarbuiten) aan het voltrekken is. 

 35. Frank

  Hoe kom je daar nou toch weer bij, nog 1? Ik ben niet joods, niet christelijk en niet oud, maar ik sta achter Israel. En met mij vrijwel iedereen met wie ik bevriend of goed bekend ben. Redenen? Afkeer van de doodscultus, het eeuwige slachtofferschap, de onwil om zich om het welzijn van elkaar te bekommeren en alle energie op de vernietiging van de Staat Israel te richten (in plaats van een eigen maatschappij op te bouwen), de onmenselijke aanslagen van vóór de plaatsein van de muur, de ongefundeerde historische aanspraken (noem eens één staatshoofd van het luidbeweende toenmalige Palestina, of wijs eens aan waar de grenzen van dat land liepen?), en alles dat dit “Palestijnse volk” nog meer onderscheidt van een beschaafde samenleving.  

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.