Filippica Jan Paul van Soest tegen klimaat’saboteurs’

Door de aanhangers van de menselijke broeikashypthose (AGW= Anthropogenic Global Warming) worden klimaatsceptici vaak met ‘deniers’ aangeduid – een term die is afgeleid van ‘holocaust deniers’. Alsof dit nog niet genoeg was, heeft Al Gore ze onlangs ook nog vergeleken met racisten.

In een recent gepubliceerd rapport, ‘Klompen in de machinerie. Bewuste en onbewuste sabotage van de transitie naar een duurzame energiehuishouding’, vergelijkt Jan Paul van Soest – geen onbekende voor mijn trouwe lezers – klimaatsceptici nu met saboteurs. Genealogisch is dat woord afgeleid van ‘sabot’ (klomp). Waarschijnlijk stamt het woord sabotage uit 1886, toen Luikse arbeiders de broze gietijzeren productiemachines stillegden door een klomp tussen de raderen te steken, uit angst dat de vooruitgang hun banen in gevaar zou brengen.

En waar zijn die saboteurs bij uitstek te vinden?

Jean Paul van Soest:

De saboteurs van klimaatbeleid en energietransitie zijn vrijwel niet meer individueel aan te wijzen en door naming & shaming aan te spreken.

Dat is natuurlijk jammer. Maar na enig zoeken blijkt het Jan Paul kennelijk toch te zijn gelukt:

Voor wie die percepeties in rauwe, ongekuiste vorm wil waarnemen is het blog De Dagelijkse Standaard verplichte kost, meer nog dan Elsevier en de Telegraaf, waar een vernislaag van journalistiek en redactie over de diepgewortelde weerzin tegen transitie en klimaatbeleid is gekwast. De Dagelijkse Standaard fulmineert voortdurend tegen klimaatbeleid, windmolens, biomassa, zonne-energie en hun voorvechters: klimaatwetenschappers, milieuorganisaties en linkse politieke partijen. [sic]

Ik heb die zin een paar keer overgelezen. En mijn conclusie was: die Jan Paul kan goed schrijven en is een scherp waarnemer. Hij is dan ook een van mijn favoriete opponenten.

Maar wat zijn nu de achterliggende krachten?

Jan Paul:

De ‘tijdgeest’ is veranderd, de afgelopen jaren. De actieve onderstroom die zich bij voortduring inzet voor lokale en bedrijfsinitiatieven ten spijt is het gevoel voor urgentie voor een stevig klimaatbeleid en een versnelling van energietransitie er niet groter op geworden. Is de tijdgeest bewuste hindermacht, antilobby? Nee niet direct, maar graaf- en spitwerk in lobby’s en belangen leert dat in elk geval een deel van de huidige tijdgeest, of het denkraam (frame) waarmee we naar energie en klimaat kijken is georkestreerd door een tandem van fossiele energiebelangen en een neoliberale marktideologie.

Via een uiterst effectieve serie van PR-technieken, ontleend aan de succesvolle lobby van de tabaksindustrie, is deze belangenideologische tandem erin geslaagd het wereldbeeld te doen kantelen. De campagnes in de VS zijn inmiddels de oceaan overgestoken en dringen in vele hoeken en gaten in Europa en vooral in Nederland door.

Ik heb die zin een paar keer overgelezen. En mijn conclusie was: die Jan Paul kan goed schrijven en is een scherp waarnemer. Maar hij ziet wel een paar zaken over het hoofd en is voor het overige verkeerd geïnformeerd.

In mijn perceptie en ervaring heeft de fossiele-brandstoffenindustrie slechts een marginale rol gespeeld in de opkomst van de klimaatscepsis. Het was oorspronkelijk een ‘grass roots’-beweging van individuele wetenschappers, die onafhankelijk van elkaar, in de ‘peer-reviewed’ en ‘non-peer-reviewed’ literatuur, maar ook vaak op hun websites, kritiek uitoefenden op AGW. Maar gegeven de decennialange succesvolle hersenspoeling van de zijde van de door overheden gesponsorde AGW-propagandisten, en de trucs die van die kant werden toegepast om de klimaatsceptici buiten de deur te houden (zoals onder meer uit Climategate is gebleken), kregen zij geen poot aan de grond. Pas toen zij hun krachten bundelden, kwam er schot in de zaak.

Een belangrijke stap in dat proces was de klimaatconferentie in Stockholm (september 2006). Zie hier. Ook de vorming van het NIPCC (Non-Governmental International Panel on Climate Change), o.l.v. Fred Singer, als klimaatsceptische tegenhanger van het IPCC, was een keerpunt. Dat gebeurde op een bijeenkomst in april 2007 in Wenen (zie afbeelding). Enige maanden daarna kwam het Amerikaanse Heartland Institute in Chicago in beeld, een pro-markt denktank, die kort daarop zo’n beetje alle vooraanstaande klimaatsceptici in de wereld uitnodigde voor zijn conferenties in de VS. Heartland beklemtoont altijd dat deze conferenties worden gefinancierd door ‘private donations’, dus geen ‘corporate donations’.

Kwam de neo-liberale framing, zoals Jan Paul dat noemt, nu werkelijk overwaaien uit de VS?

Opnieuw mijn perceptie en ervaring zijn anders. Ik heb zelf jarenlang geschreven voor het Amerikaanse blog Tech Central Station (TCS), dat ideologisch op dezelfde lijn zit als verschillende pro-markt denktanks in de VS. Ondanks het feit dat het al weer heel lang geleden lijkt, hebben ze mijn bijdragen op internet bewaard. Wat de framing betreft lijkt deze ‘posting’ mij illustratief: ‘On Creeping Collectivization’.

Conclusie: de framing heeft vele vaders en is beslist niet exclusief Amerikaans.

Al met al heeft Jan Paul een interessant en goed leesbaar rapport geschreven. Maar hij kan maar niet uit zijn hoofd zetten dat de groeiende weerstand tegen de mooie plannetjes van hem en zijn kornuiten wordt gesaboteerd door duisterse financiële en ideologische krachten en niet wordt veroorzaakt door intrinsieke tekortkomingen daarvan. Hij slaagt er niet in om de hand in eigen boezem te steken en te erkennen dat de voorstanders van al dat moois geen open kaart hebben gespeeld en die tekortkomingen altijd hebben verzwegen – uiteraard met de beste bedoelingen: het redden van de planeet! De teneur van het rapport is dan ook absurd.

Wie zou daar nu weer voor hebben betaald? Dat blijkt de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur te zijn. Dat zal wel weer allemaal zijn gefinancierd uit belastinggeld. Maar dat is natuurlijk legitiem, want Jan Paul verstrekt uitsluitend strikt neutrale en objectieve informatie en dient daarmee de publieke zaak – heel wat anders dan al die ongesubsidieerde klimaatsceptische saboteurs.

Ik denk erover na om maar eens retroactief een rekening bij de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in te dienen voor al die onbezoldigde analyses, die ik door de jaren heen heb geschreven om de samenleving te behoeden voor de verspilling van miljarden aan plannetjes à la Van Soest c.s., die geen enkel meetbaar effect zullen hebben, noch op het klimaat, noch ook op de energiezekerheid van ons land.

Zou zo’n retroactieve subsidieaanvraag enige kans van slagen hebben?


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

37 reacties

 1. Hans Labohm

  janos 73,

   

  Je wijst erop dat de hoofdredacteur van ‘Remote Sensing’ is opgestapt n.a.v. de plaatsing van het artikel van Spencer.

   

  Wat een vreemde reactie! Als het artikel zo slecht was, waarom is het dan niet ingetrokken? Of waarom komt er in het volgende nummer van ‘Remote Sensing’ dan niet een weerlegging ervan? Dat is toch de normale gang van zaken in de wetenschap?

   

  Voor een nadere analyse van deze onverkwikkelijke gang van zaken, zie Bishop Hill:

   

  http://www.bishop-hill.net/blog/2011/9/3/critiques-and-responses.html

   

   

   

   

   

    

 2. Ejo60

  Ik vind het altijd zo leuk hier te lezen dat mensen het woord “geloven” in de mond nemen als het gaat om het bewijs dat CO2 de aarde opwarmt. Het heeft niets met geloven te maken, het heeft met “zeker weten” te maken. De forcering door CO2 is meetbaar, verifieerbaar in het laboratorium, verklaart precies wat het paleoklimaat heeft gedaan etc. Waterdamp is een versterkende factor, en geen oorzaak. Kosmische straling is niet de oorzaak, het CERN experiment heeft niets opgeleverd er gaat ook niets uitkomen. Aerosolen geven een negatieve feedback. Dit alles ontkennen is onwetenschappelijk.

  Nu het maatschappelijke aspect. Doe er een Canadees teerzand project bij, en je weet zeker dat de extra forcering door de uitgestoten broeikasgassen alleen nog maar erger wordt. De logische vraag wordt vervolgens, is er dan “nu” al een probleem, volgens Hans Erren blijkbaar niet. Ik zie het probleem wel, je ziet nu namelijk al de response in zeespiegelvariatie, het aantal stormen, en de factor menselijk inertia vs klimaat inertia.
  Het  mondiale zeeniveau blijkt in het paleoklimaat een prima thermometer te zijn, er zit alleen een tijdsvertraging tussen zeeniveau en forcering. Hans Erren vergeet dit dus te noemen. De zeeniveau thermometer wordt a.h.w. vanzelf nog wel een keer wakker in de nabije toekomst. Er is nu al een kleine versnelling in het zeeniveau waarneembaar, ook de afsmeltgrafieken uit GRACE van Groenland en Antarctica vertonen een opmerkelijke versnelling. Ook dit valt allemaal onder de categorie “weten” en niet “geloven”. “Geloven” is een woord dat ik ga vermijden, het heeft een interpretatie die een inherente onzekerheid veronderstelt in een wetenschapskerk.
  De huidige trend van 20 a 30 cm per eeuw aan zeespiegelverandering doortrekken naar 2100 is dus onrealistisch, het gaat eerder, als je de papers van Rahmstorf leest, tussen de 40 en de 140 cm per eeuw worden. Hoe dan ook, als je zo’n 500 jaar wacht denk ik dat Nederland een oud probleem weer heviger op zijn bord krijgt. Op een gegeven moment zul je je namelijk niet meer kunnen beschermen tegen die zeespiegelstijging. Een ander aspect is daarbij dat het aantal stormen zal toenemen omdat de opwarming deze alleen maar aanwakkert. Steeds vaker ga je berichten krijgen over hurricane Katrina, Irene, Hugo en Andrew.

  Kun je “het” nog stoppen? Ik vrees het van niet, en zeker niet als we aan de teerzanden beginnen. Dit is de menselijke inertia in de discussie. Er heerst een ontzettende ‘apres nous le deluge’ stemming, en daar sprak ik mijn zorgen over uit. Daarom noemde ik de teerzanden petitie. Laat dat spul nu lekker onder de grond zitten en gebruik liever minder energie, of schakel om op duurzame energie. Duitsland heeft na Denemarken nu 20% duurzame elektriciteit. En waar blijft Nederland? Wij steggelen nog over de bouw van een kolencentrale die zeker niet duurzaam is, en die ook eigenlijk niet nodig is als we beter ons best zouden doen het met elkaar eens te zijn over energie en klimaatbeleid.

  Maar, er was ook een lichtpuntje deze week, Rene Leegte is langs geweest en ik heb met hem over dit alles gepraat. Hij neemt tenminste de moeite beide kanten van het debat te volgen.

  @ejo60

 3. NN

  @Erren, 16:31. Dus een “schone kolencentrale”. Geen CO2, geen warm afvalwater, nul NOx. Gewoon schoon. Yeah right. Spin, spin.

 4. Johnathan

  Natuurlijk is er geen klimaatprobleem. Dat bestond slechts in het hoofdje van een malle professor uit Amsterdam. Jacqueline (K)Cramer, zij werd in 2007 Minister van Milieu. En wist het nota bene klaar te spelen dat haar opvattingen, ontwikkeld in haar vorige leven als voorzitter van de actiegroep Milieudefensie, tot beleid werden verheven.

   

  Wie even googled, ontdekt snel dat J.P. van Soest kind aan huis was bij dat ministerie (VROM) om als zzp-er  onderzoeksopdrachten binnen te slepen. Opdrachten waarvan de uitkomst al bij voorbaat vaststond.

  Want zo gaat dat op een ministerie. Het woord van de Minister is wet.

  Met wetenschap heeft dat uiteraard niets van doen.

 5. janos73

  Hans:

   

  Als dat bewijs aantoonbaar is heb je vast wel een wetenschappelijk linkje…..

 6. Hans Erren

  @Ejo60

  1 Er is aantoonbaar bewijs dat de geringe opwarming die de aarde de afgelopen eeuw heeft doorgemaakt een netto gunstig effect op de aarde heeft gehad.\

  2 Er is dus geen klimaatcrisis

  3 Mocht er een sterke relatie zijn met CO2 uitstoot (wat nog geenzins bewezen is) dan hebben China en India al aangekondigd dat zij geen CO2 uitstootbeperkende maatregelingen zullen nemen.

  4 Wat het westen dus ook besluit, het CO2 niveau zal blijven stijgen.

   

  Er zijn dus twee opties,

  1 Je gelooft dat er niets aan de hand is, dan hoef je niets te doen

  2 Je gelooft dat er wel iets aan de hand is, dan kunnen jij en ik er niets aan doen

   

 7. Sjoerd

  @Ejo60

   

  Er is nog helemaal niet aangetoond dat CO2 uitstoot het klimaat catostrofaal beinvloed. Het is een theorie, en er zijn maar bitter weinig voorspellingen van die theorie tot dusver uitgekomen.

   

  Prima dat jij *gelooft* dat het zo is, maar tja, geloven die je in je prive-ruimte, en geloof dring je niet aan anderen op.

 8. Ejo60

  @Hans en op die manier geef je aan dat je niets wenst te begrijpen van het klimaatprobleem. Het klimaat is mondiaal, het heeft geen politieke voor keur, het kent geen landsgrenzen. We weten al wat de verandering in het klimaat veroorzaakt, en we weten ook hoe je het moet tegengaan. Maar daar wil je natuurlijk allemaal niets van horen, en dus gebruik je het argument, ik ben geen amerikaan en ik teken niet. De rekening wordt ondertussen vrolijk doorgeschoven naar de generaties na ons.

 9. NN

  Spin, spin, wat een onzin. ‘Deniers’ komt niet van de Holocaust (knap trouwens, een Godwin op #1 zie je niet vaak). Het komt van het ontkennen van de wetenschap.

  Sceptici duiken niet in de wetenschap omdat ze er geen verstand van hebben. Het zijn economen, vrije-markt-denkers, museumbedienden, journalisten. Maar zelen of nooit mensen die d wetenschap doorgronden

  Vandaar dus de term ontkenners. Niks met Holocaust of Hitler te maken. Dat is jouw spin. De underdogpositie innnemen. That’s it.

 10. janos73

  en ook nog maar even hier…

  De hoofdredacteur van remote sensing is opgestapt vanwege het artikel van Spencer in Remote Sensing…..

   

  http://tinyurl.com/3w6x2ua

   

  ===

  The staggering news today is that the editor of the journal that
  published the paper has just resigned, with a blistering editorial
  calling the Spencer and Braswell paper “fundamentally flawed,” with both
  “fundamental methodological errors” and “false claims.” That editor,
  Professor Wolfgang Wagner of the Vienna University of Technology in
  Austria, is a leading international expert in the field of remote
  sensing. In announcing his resignation, Professor Wagner says “With
  this step I would also like to personally protest against how the
  authors and like-minded climate sceptics have much exaggerated the
  paper’s conclusions in public statements.”

  ====

 11. janos73

  en ook nog maar even hier…

  De hoofdredacteur van remote sensing is opgestapt vanwege het artikel van Spencer in Remote Sensing…..

   

  http://tinyurl.com/3w6x2ua

   

  ===

  The staggering news today is that the editor of the journal that
  published the paper has just resigned, with a blistering editorial
  calling the Spencer and Braswell paper “fundamentally flawed,” with both
  “fundamental methodological errors” and “false claims.” That editor,
  Professor Wolfgang Wagner of the Vienna University of Technology in
  Austria, is a leading international expert in the field of remote
  sensing. In announcing his resignation, Professor Wagner says “With
  this step I would also like to personally protest against how the
  authors and like-minded climate sceptics have much exaggerated the
  paper’s conclusions in public statements.”

  ====

 12. PB

  Wat een prachtig stukje. Hans volgens mij is het opnieuw een vorm van zelfprojectie. Islamisten en Socialisten hebben daar voortdurend een neiging toe. Hun eigen misdaden projecteren ze op hun tegenstanders. Zo  wordt klimaatbeleid in het bijzonder ingegeven door een socialistische herverdeling van rijkdom van Noord naar Zuid… in de vorm van klimatologische herstelbetalingen en CO2 emissie rechten…

 13. Sjoerd

  @Ejo60

   

  Ik *wil* dat die pipeline er juist wel komt. Dus tja, logisch dat ik die petitie niet onderteken.

   

  Daarnaast vind ik dat niet USA ingezeten niets te maken hebben met een pipeline door de USA; nederlanders die die petitie tekenen vallen bij mij onder “inmenging bij binnenlandse zaken van andere staten”. Wij willen ook niet dat de USA ons vertelt dat we softdrugs moeten verbieden.

   

 14. Ejo60

  Het artikel is ingetrokken omdat het inhoudelijk ronduit fout en misleidend is. De editor houdt de eer aan zichzelf, en zegt dat hij misleid is door de propaganda die achter het artikel schuilt.

   

  Lees ook dit: http://klimaatverandering.wordpress.com/2011/09/03/roy-spencer-artikel-fundamenteel-incorrect-hoofdredacteur-stapt-op/

   

   

   

 15. Hans Labohm

  Ejo 60,

   

  Waar staat dat het artikel is ingetrokken? Ik kan dat nergens vinden.

   

  Gaarne citaat plus bron.

 16. Ejo60

  de wens was de vader van de gedachte, dit artikel moet mijns insziens onmiddelijk ingetrokken worden omdat het fundamenteel fout en misleidend is.

   

 17. Jan Paul van Soest

  Beste Hans,

   

  Het woord ‘guilt’ komt in mijn essay noch mijn bijdragen hier voor. Discreditering ook niet. Het gaat me ook helemaal niet om schuld. Ik vind het van belang te analyseren hoe het klimaatdiscours verandert, en welke machten, krachten en gedachten daarop van invloed zijn. Dit alles parallel aan het inhoudelijk debat, waaraan ik hier zoals je weet ook maandenlang heb deelgenomen.

   

  Op een aantal van je opmerkingen zal ik nog terugkomen in mijn gastblog, later. 

  Voor nu heb ik twee vragen voor je:

  – was je je bewust van de historie en rol van de sceptici in de dossiers roken, ozon, verzuring e.a. toen je je met klimaat ging bezighouden, en van de verstrengeling met de industrie wiens belangen destijds werden belaagd?

  – als  je je daar toen niet van bewust was: wat vind je nu je deze historie en rol wel kent? verandert dat je beeld? 

 18. Hans Labohm

  Jan Paul,

   

  Heel degelijk en scherp weer!

   

  Maar ….

   

  Ik kan mij niet vinden in die ‘guilt by association’ verhalen. Dat soort vermenging heeft in mijn visie alleen maar tot doel om de klimaatscepsis te discrediteren. Het is een hele effectieve taktiek gebleken, waar sommige AGW-radicalen veel tijd, moeite en geld in hebben geïnvesteerd. Maar het is een wetenschappelijke discussie onwaardig.

   

  Ik vind dat we ons moeten concentreren op de wetenschap rond AGW en de onopgelosten vragen die daarbij rijzen. De recente voordracht van Fred Singer bij het KNMI heeft bewezen dat het hier om een excellente wetenschapper gaat die strikt volgens de wetenschappelijke methode tewerk gaat. De georkestreerde discrediteringscampagne tegen hem acht ik beneden alle peil. Het zou me wat waard zijn als jij ook eens op een andere golflengte ging debatteren.

   

  We dienen ons te concentereren op de inhoudelijke argumenten over en weer. Op die manier kunnen we in open discussies samen verder komen.

   

  De door jou genoemde Pat Michaels en Sally Baliunas hebben zich nooit bezig gehouden met de neo-liberale framing van het thema. We publiceerden op dezelfde website (TCS) en we zijn samen ook wel eens als spreker opgetreden in een programma in Madrid. De door mij ontwikkelde ‘framing’ was niet hun ‘cup of tea’ – en nog steeds niet denk ik. Sterker nog: ik heb er jarenlang mee geleurd in klimaatsceptische kringen, maar niemand had er belangstelling voor. Dat is nu anders – gelukkig.

 19. Jan Paul van Soest

   

  Beste Hans, 


   

  Een artikel over mijn essay plaatsen als ik een paar
  dagen weg ben, tja, dan kan ik niet meteen reageren.
   

   Maar je roert een paar interessante punten aan. 


   Je schrijft: In mijn perceptie en ervaring heeft de
  fossiele-brandstoffenindustrie slechts een marginale rol gespeeld in de opkomst
  van de klimaatscepsis
  ”. 

   In je perceptie en ervaring misschien
  wel, maar het is aantoonbaar dat er grote geldstromen van de
  fossiele-brandstoffen-industrie naar tal van ‘sceptische’ denktanks zijn
  gegaan. Eerst om de wetenschap rondom roken en gezondheid tegen te spreken,
  later om de kennis over zure regen en verzurende emissies, alsook chloorchemie
  en het gat in de ozonlaag te ondermijnen. Veel van die geldstromen zijn intransparant
  (ze lopen onder meer via tussenstichtingen zoals de Scaife Foundation en staan
  dan niet meer als industriegeld maar als ‘charity’ te boek), maar delen ervan zijn
  wel achterhaald of openbaar. Bijvoorbeeld ExxonMobil heeft lijsten van
  denktanks en programma’s waaraan gedoneerd is op zijn eigen site gepubliceerd.
   


  Je schrijft:  Het was oorspronkelijk een ‘grass
  roots’-beweging van individuele wetenschappers, die onafhankelijk van elkaar,
  in de ‘peer-reviewed’ en ‘non-peer-reviewed’ literatuur, maar ook vaak op hun
  websites, kritiek uitoefenden op AGW.

   Het kan best zijn dat je het zo hebt
  waargenomen. Je waarneming is niet per se strijdig met mijn analyse. Ik
  beschrijf dat de industrie tal van pseudo-grassroots organisaties heeft opgezet
  en gesponsord. Dat heet ‘astroturfing’, astroturf is kunstgras, geen ‘grassroots’
  dus. Dat geldt bijvoorbeeld voor een organisatie als CFACT, Committee for a
  Constructive Tomorrow, opgericht in 1985, betaald door o.a. Scaife en
  ExxonMobil. In 2004 werd een ‘dochter’ CFACT-Europe opgericht, waar jij in de board
  of advisors zit, en nog weer later EIKE, waar je in de Fachbeirat zit.


  Je schrijft: “Een belangrijke stap in dat proces was de klimaatconferentie in
  Stockholm (september 2006). (…) Ook de vorming van het NIPCC (Non-Governmental
  International Panel on Climate Change), o.l.v. Fred Singer, als
  klimaatsceptische tegenhanger van het IPCC, was een keerpunt.

   Je begint hier erg laat in de historie. Al van voor 1990 (verschijnen van
  het eerste IPCC-rapport) begonnen de sceptische geluiden te klinken. S. Fred
  Singer, recent te gast bij het KNMI, begint vanaf ca. 1990 tegen de
  klimaatwetenschap te publiceren, zie bijvoorbeeld
  http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/es00078a607. Hij richtte daarvoor vooral zijn ‘sceptische’ pijlen op de
  gezondheidswetenschappen (roken) met door de tabaksindustrie gefinancierde
  instituten en projecten, op zure regen en op de relatie tussen
  chloorverbindingen en het gat in de ozonlaag. Vanaf dit tijd, kort voor 1990,
  dateert ook Singer’s Science and Environmental Policy Project, SEPP.


  Ik vond uit die tijd wat teksten van
  Singer over chloorchemie en het gat in de ozonlaag, zoals deze ingezonden brief
  in Science,
   http://www.sciencemag.org/content/261/5125/1101.full.pdf. Ze laten precies dezelfde werkwijze zien
  die nu ook rond klimaat wordt gebezigd: cherry-picking, onzekerheden
  uitvergroten, wetenschappelijke studies zonder onderbouwing junk-science
  noemen, enz.

  Deze is heel bijzonder: Singer schreef (in
  1993 in Science): “My comments have pointed to the lack-so far-of convincing
  observational evidence for long-term ozone depletion”.
   Hij lanceerde
  in zijn brief in Science o.a. de gedachte dat vulkanen chloor in de atmosfeer
  zouden brengen waarmee de ozonlaag werd aangetast. Nog geen 2 jaar later wonnen
  Paul Crutzen, Mario Molina en Sherwood Rowland de Nobelprijs chemie voor het
  blootleggen van de mechanismen, ihb de rol van CFK’s, achter de aantasting van
  de ozonlaag, op basis o.a. van een oorspronkelijk artikel in Nature in nota
  bene 1974.

  Het is dan niet zo vreemd in dat geval, met ‘scepsis’ over
  chloor en ozon die tot in 1995 aanhoudt, over 
  denial te spreken. Dat
  heeft, in tegenstelling tot wat je beweert, niks met de Holocaust te maken. Denial is eenvoudigweg ‘ontkenning’ van de werkelijkheid.
  Wikipedia: Denial is a defense mechanism postulated by Sigmund Freud, in which a person is faced with a fact that is
  too uncomfortable to accept and rejects it instead, insisting that it is not
  true despite what may be overwhelming 
  evidence

   

  Je schrijft: de
  neoliberale framing is, in tegenstelling tot wat ik beweer, niet uit de VS overgewaaid,
  en illustreert dat met artikelen van je uit 2006, 2007.

   Het kan natuurlijk best dat je zelf, zonder weet te
  hebben van opvattingen uit de VS, je eigen beelden en frames hebt gevormd. Maar
  de conservatieve denktanks waren toen al vele, vele jaren met hun
  wetenschapsondermijnende en framing-strategieën bezig. Ik noemde al een paar
  jaartallen. 

  De grondslagen werden gelegd door de combinatie van
  denktanks en tabakslobby, in de jaren ’60 en ’70. Uitvoerig gedocumenteerd,
  niet alleen door Oreskes en Conway in Merchants of Doubt, en David Michaels in
  Doubt is their Product, maar ook gewoon zelf te verifiëren via o.a. de Legacy
  Tobacco Documents Library,
   http://legacy.library.ucsf.edu/, 70
  miljoen pagina’s authentieke documenten (waaronder ook diverse van en over Fred
  Singer).

   

  Je hebt zelf vaak geschreven dat je je een dikke tien
  jaar geleden in klimaat bent gaan verdiepen. Toen waren o.a. Singer en de
  zijnen al zeker 10 jaar aan de slag met hun obstructie van de
  klimaatwetenschap, en daarvoor ook al vele jaren met vergelijkbare acties rond
  roken, ozon, verzuring en andere kwesties waar de wetenschap sterk stond én
  waar grote belangen op het spel stonden.

  Het is dus gemakkelijk mijn uitspraak te staven dat de
  strategie van wetenschapsobstructie in combinatie met neoliberale ideeën uit de
  VS is overgewaaid. Wat – ik schreef het al – niet uitsluit dat je zelf vergelijkbare
  denkbeelden hebt ontwikkeld.

  Maar het is wel aannemelijk dat die ook door het
  voorwerk in de VS zijn beïnvloed.

  In je boek Man-Made Global Warming, unraveling a dogma
  (geschreven met Simon Rozendaal en Dick Thoenes) uit 2004 blijkt dat je in die
  tijd kennis hebt van de werken van o.a. Fred Singer, en nog enkele andere aan
  de eerdergenoemde Amerikaanse conservatieve denktanks verbonden personen, zoals
  Pat Michaels, Sallie Balliunas, e.v.a. Een betere illustratie van het
  ‘overwaaien’ van het in de vele jaren daarvoor in de VS opgebouwde
  paralleluniversum kan ik eigenlijk amper geven.

   

  Naar aanleiding van deze discussie: het zou interessant zijn eens een (studenten)onderzoek te wijden aan de opkomst van de klimaatscepsis in Nederland.

   

   

 20. Natteaap

  ook de editor in chief van Remote Sensing denkt er zelf zo over:

   

  http://www.mdpi.com/2072-4292/3/9/2002/

 21. Hans Labohm

  janos,

   

  Het klimaatdebat wemelt van spelers die zich niet als zuivere wetenschapper opstellen.

   

  Neem nu Al Gore, Pachauri en Van Ypersele. Die hebben nog nooit wat in de ‘peer-reviewed’ literatuur over klimaat geschreven, maar hebben daar wel vastomlijnde ideeën over. Spencer daarentegen heeft vele ‘peer-reviewed’ artikelen op zijn naam staan. Bovendien worden de metingen van hem en John Christy door idereen gebruikt. Daar mogen we ze dankbaar voor zijn.

   

  Over Pachauri en Van Ypersele hoor je de AGWers nooit. Datzelfde geldt voor Sir John Houghton, voormalig vice-vz. van het IPCC, die uit zijn Christendom inspiratie putte om ons AGW aan te praten. 

   

  Verder verwijt je de klimaatsceptici: ‘Veel geschreeuw, weinig wol en weinig wetenschappelijke diepgang. Dat zijn van die dingen die mij ervan overtuigd hebben dat de AGW theorie wel waar moet zijn omdat de “skeptische” boodschappers zich steeds van de zelfde afgedraaide theorien bedienen die al jaren naar het land der fabelen verwezen zijn.’

   

  Ik vraag me toch werkelijk af of je het verslag van het bezoek van Fred Singer aan het KNMI goed hebt gelezen en de nasleep daarvan: een uitstekende discussie op Climategate.nl en de Staat van het klimaat.

   

  Daaruit blijkt zonneklaar dat er vele onbeantwoorde vragen zijn. Bij het KNMI en het PBL zijn er uitstekende professionals van wie klimaatsceptici behoorlijk wat kunnen opsteken. Van klimaatsceptische kant zijn we echter zo eigenwijs te denken dat ze ook iets van ons kunnen opsteken. Nu men uit de loopgraven komt om serieus met elkaar van gedachten te wisselen, ontstaat er iets moois.

   

  Het zou goed zijn als je je openstelt voor de ontwikkeling van het debat en ophoudt met die grijsgedraaide plaat van je.

    

   

   

 22. Hans Erren

  Zozo Natte aap herdefinieert wetenschap, hij is dan ook een trouwe volgeling van Trenberth die alles in het werk stelt om de peer review te veranderen tot bunker”wetenschap”.

 23. Natteaap

  Dat hebben Trenberth en Turnbull al gedaan, dus dat hoef ik niet meer te doen. Maar net zoals ik in de Volkskrant geen wetenschappelijke publicaties vind, vind ik ze dus ook niet in Remote Sensing . Dat is geen ad hominem, maar een eenvoudige constatering.

 24. janos73

  Hans,

   

  Roy Specer stelt zich ook niet puur als wetenschapper op.

   

  Ik lees in ieder geval ook sites als WUWT en andere “Skeptische” websites. Ecter de skeptische websites staan nu niet direct bekend om het objectief en terug houdend behandelen van de wetenschap. Ieder onbeduidend onderzoek is “de nagel aan de doodskist” vand de AGW theorie maar daarna wordt het ook weer snel stil. Veel geschreeuw, weinig wol en weinig wetenschappelijke diepgang.

   

  Dat zijn van die dingen die mij ervan overtuigd hebben dat de AGW theorie wel waar moet zijn omdat de “skeptische” boodschappers zich steeds van de zelfde afgedraaide theorien bedienen die al jaren nar het land der fabelen verwezen zijn

 25. Hans Labohm

  Ejo,

   

  Nadat je ons hebt geschreven dat het artikel van Spencer zou zijn ingetrokken, erken je nu dat je ons verkeerd hebt geïnformeerd met de volgende woorden: ‘de wens was de vader van de gedachte, dit artikel moet mijns insziens onmiddelijk ingetrokken worden omdat het fundamenteel fout en misleidend is.’

   

  In de eerste plaats heb je ons dus verkeerd voorgelicht. Opzet? Ik neem aan dat het onzorgvuldigheid is geweest. Maar dat is voor een wetenschapper ook niet zo best.

   

  Dan moet het artikel volgens jou worden ingetrokken. Hoe zo? Ben jij deskundig op het gebied van wolken en CO2-terugkoppeling? Ik dacht dat het meten van ijsmassa’s je specialiteit was.

   

  Ik heb al eerder het vermoeden geuit dat je je veel meer als activist dan als wetenschapper opstelt. Als wetenschapper zou je moeten weten dat er in dit soort gevallen in het volgende nummer van het betrokken tijdschrift een weerlegging hoort te volgen, waarop de auteurs dan weer mogen reageren enz. enz. Zo schrijdt de wetenschap voort. Maar volgens jou hoeft ‘good scientific practice’ hier niet te worden gevolgd. 

   

  Evenals ik aan janos schreef, zou je je m.i. wat breder moeten oriënteren en je niet steeds moeten laten verleiden om er als de kippen bij te zijn om de opvattingen van de AGW-protagonisten na te papegaaien. Ga nu eens een keer voor je zelf denken.

   

  Als de kanteling van het paradigma doorgaat zoals de laatste tijd het geval is geweest, sta je binnenkort alleen en dan is er niemand meer die je kunt napapegaaien.

 26. Sjoerd

  @Natteaap

   

  Weer een ad-hominem: al is het niet direct tegen een mens gericht, je valt de reputatie van de boodschapper aan i.p.v. het bericht.

   

  Ik neem aan dat je dus geen wetenschappelijke argumenten hebt om dat artikel te ontkrachten!

 27. Natteaap

  Staat niet in Web of Science. Dat zegt eigenlijk wel genoeg.

 28. Hans Labohm

  janos 73,

   

  Je zou er m.i. goed aan doen om je wat wat breder te oriënteren.

   

  Je zou bijvoorbeeld eens de opvatting van Roy Spencer kunnen lezen over de rel bij ‘Remote Sensing’:

   

  http://www.drroyspencer.com/2011/09/a-primer-on-our-claim-that-clouds-cause-temperature-change/

   

  Wat de hockeystick betreft zou je misschien eens kennis kunnen nemen van de berg aan ‘peer-reviewed’ literatuur die aantoont dat Mann et al de ‘outlier’ is:

   

  http://www.co2science.org/data/mwp/mwpp.php

   

   

 29. janos73

  Hans:

   

  Het artikel is zo slecht dat de hoofdredacteur zich gewoon de ballen uit zijn broek schaamt.

   

  http://tinyurl.com/3lsqtmz

   

  Misschien omdat Spencer gewoon politiek gemotiveerd is.

   

  ==

  Spencer, on the other hand, has said “I view my job a little like a
  legislator, supported by the taxpayer, to protect the interests of the
  taxpayer and to minimize the role of government.”

  ==

   

  Een echte wetenschapper is net politiek gemotiveert.

   

  MBT Michael Mann

   

  die is weer eens een keertje vrijgesproken.

   

  http://tinyurl.com/3nkc74e

   

  Natuurlijk heeft Mann ondertussen weer een nieuwe reconstructie gemaakt die iets anders is dan de eerste, maar samen met alle andere reconstructies in een richting wijzen, huidige temperturen zijn hoger dan de MWP.

 30. Ejo60

  The hockeystick was NEVER broken, spin spin spin, en lees het echte verhaal daarover maar gewoon hier:

   

  http://www.skepticalscience.com/broken-hockey-stick.htm

 31. Hans Erren

  Als je het hebt over een fundamenteel fout en misleidend wetenschappelijk artikel hebt, dan moet je zeker eens naar de hockeystick van Mann kijken.

 32. Ejo60

  Please sign this petition to convince Obama to reject the notoriously destructive Keystone XL pipeline:

   

  http://t.co/jA1kUUo

   

  Denk over het Keystone XL project nu eens na, denk wat het voor de toekomst betekent, en vraag je dan nog eens af waarvoor die klimaatskeptici nu eigenlijk spreken. Wetenschappelijk hobbyisme is klimaatskepsis al lang niet meer, nee, het gaat om het verdedigen van gevestigde belangen zoals bij de ontginning van teerzanden.

   

  Stop met dit soort onzin. Luister niet naar klimaatskeptici omdat het erom gaat te lobbyen voor dit soort idiote Keystone XL projecten die in staat zijn 200 ppm extra aan CO2 de atmosfeer in te pompen. Jan Paul van Soest begrijpt tenminste waar het om gaat en spreekt duidelijk uit waar de pijnpunten liggen.

   

  Ik ga een voorspelling doen, vrienden van Hans Labohm durven de petitie niet te ondertekenen.

 33. Hans Labohm

  Beste Jan Paul,

   

  Je schrijft: ‘Het woord ‘guilt’ komt in mijn essay noch mijn bijdragen hier voor. Discreditering ook niet.’

   

  Toch wordt het door veel mensen, waaronder ikzelf, zo gelezen. 

   

  Je schrijft voorts: ‘Ik vind het van belang te analyseren hoe het klimaatdiscours verandert, en welke machten, krachten en gedachten daarop van invloed zijn. Dit alles parallel aan het inhoudelijk debat, waaraan ik hier zoals je weet ook maandenlang heb deelgenomen.’

   

  Je hebt daar een scherpe en interessante analyse aan gewijd. Maar in onze discussie voor de EO, kwam naar voren dat je niet op de hoogte bent van het probleem van de zogenoemde terug- of meekoppeling dat optreedt nadat het primaire effect van CO2 zijn werk heeft gedaan. Dat is een cruciaal probleem, waarover verschillende meningen zijn.  

   

  Je schrijft voorts:  ‘Op een aantal van je opmerkingen zal ik nog terugkomen in mijn gastblog, later.’

   

  Je bent welkom. Dat hebben we afgesproken. 

   

  Ten slotte schrijf je: ‘Voor nu heb ik twee vragen voor je:

   

  – was je je bewust van de historie en rol van de sceptici in de dossiers roken, ozon, verzuring e.a. toen je je met klimaat ging bezighouden, en van de verstrengeling met de industrie wiens belangen destijds werden belaagd?

  – als  je je daar toen niet van bewust was: wat vind je nu je deze historie en rol wel kent? verandert dat je beeld?’

   

  Deze vraag is verkeerd. De klimaatsceptici zijn niet identiek met de door jou bedoelde sceptici. Dat geldt ook grotendeels voor Fred Singer, die je waarschijnlijk op het oog hebt.

   

  De industrie behartigt haar belangen. Vooral in de VS gebeurt dat op actieve/assertieve wijze. In Europa is dat wat minder. Daar moet men rekening mee houden als men achter de waarheid wil komen.

   

  Mijn positie is de volgende. Roken: slecht voor de gezondheid, vooral bij inhaleren. De industrie heeft daar een negatieve rol in gespeeld. Secundair roken: niet bewezen dat het slecht is voor de gezondheid. Maar een roker mag anderen geen overlast veroorzaken met zijn gewoonte. Verzuring (ik neem aan dat je ‘Waldsterben bedoelt): niet bewezen dan wel sterk overdreven, zoals ik al eerder heb geschreven. Ozon: niet bewezen, ondanks de Nobelprijs van Crutzen. Nieuw onderzoek heeft nieuwe vragen doen rijzen, zoals ik eerder heb geschreven.

   

  Dit is gelijk het antwoord op de tweede vraag.

   

  Maar we moeten die discussies niet door elkaar halen. De klimaatdiscussie is al ingewikkeld genoeg.

   

   

 34. Hans Erren

  Ik zie regelmatig groene klompen als het gaat om een stabiele electriciteitsproductie:

   

  Saboteren van vervoer van kernafval waardoor de gemeenschap wordt opgezadeld met hoge kosten

  Saboteren van de bouw van een schone kolencentrale in de eemshaven.

 35. Hans Erren

  O jee een alarmist kan niet verhinderen dat een wetenschappelijk artikel verschijnt dat zijn geloof ondermijnt en stapt daarom op. Dat heet “poisoning the well” maar nu van een compleet vakblad. Door deze actie wordt Remote Sensing toegevoegd aan de pariatijdschriften.

   

   Ik heb gehoord dat een “refutation” binnenkort al verschijnt in een bevriend blad dat het niet zo nauw neemt met rigoreuze peer review.

 36. Hans Erren

  Natuurlijk ben ik een voorstander van diversificatie van de oliereserves van de VS.  Maar zelfs als er een petitie was ten faveure van de pijplijn, dan zou ik hem niet ondertekenen omdat ik geen Amerikaan ben.

   

  Ik zou niet durven.

 37. hugo matthijssen

   

  Jan Paul

   

  Er is geen enkele reden om aan te nemen dat co2 geen broeikasgas is.

  Ook wordt niet betwist dat de hoeveelheid Co2 is toegenomen en er nu sprake is van ongeveer 400 ppm co2 in de atm.

  Echter

  Waterdamp is ook een broeikasgas met 40.000 tot 60.000 ppm in de atmosfeer.

  In de praktijk is waterdamp verantwoordelijk voor 60% van de broeikaswerking.

  Daarnaast is waterdamp in de vorm van wolken echter ook verantwoordelijk voor het terugkaatsten van zonlicht en de adiabatische afkoeling in cumulusbewolking zorgt dat er b.v. bij de walker circulatie zeer veel warmte tot boven de tropopauze wordt getransporteerd.

   

  Met andere woorden naats de werking van waterdamp wordt 40% van de broeikaswerking veroorzaakt door andere gassen zoals Co2, methaan, drijfgassen en gassen als isofluraan, desfluraan en sevofluraan ( verdovende gassen bij operaties b.v). 

   Om de werking van co2 wat scherp te zetten:

  1 kilo van de genoemde  “verdovende” gassen hebben bijvoorbeeld dezelfde broeikaswerking als 1620 kg co2.

   

  Waar denken we verschillend?

   Er is met name  een groot verschil in inzicht in de bijdrage van co2 als broeikasgas aan de broeikaswerking in relatie tot totale werking van alle broeikasgassen in de atm tussen de zogenaamde klimaatwetenschappers en de wetenschappers die er wat meer genuanceerd tegen aan kijken.  

  De bijdrage aan de broeikaswerking van een relatief geringe toename van co2 de afgelopen jaren blijkt ook uit het ver uiteenlopen van de temperatuurontwikkelingen en de voorspellingen van het IPCC de afgelopen 20 jaar.


  De klimaatwetenscchappers hebben de werking van co2 als broeikasgas dan ook zeer geisoleerd bekeken en in hun modellen te zwaar aangezet en vervolgens is het ipcc er mee aan de haal gegaan.

  Zoals de kaarten nu liggen blijkt dat de klimaatgevoeligheid voor verdubbeling van co2 al vanaf 1990 veel te hoog is ingeschat en daarmee kregen we ook overdreven alarmistische uitkomsten die de hele wereld op het verkeerde been hebben gezet.


  Kijk hier eens naar:

  Een reactie van H.N Geraedts op de site van het NRC hij geeft het goed weer.

  Het hele IPCC AR5 Summary for Policymakers rapport is nu gelekt. Het blijkt frapant genoeg dat dit door het IPCC zelf gedaan is, aan “vriendelijk gezinde” journalisten. Op het motief hiervoor ga ik verder niet in. Dat laat ik over aan het voorstellingvermogen van de lezers hier. Hoe dan ook, een copie is ook bij wat meer skeptisch gezinde media terecht gekomen -daar konden zij bij het IPCC toch bak op zeggen?

  Het volgende zijn citaten uit het artikel van Rose in de Mail van vandaag op basis van de Summary for Policymakers. Over ontkoppeling gesproken!
  Veel plezier. En hopelijk een onderwerp voor dit blog na de officiele bekendmaking eind september.

  What they say: ‘The rate of warming since 1951 [has been] 0.12C per decade.’

  What this means: In their last hugely influential report in 2007, the IPCC claimed the world was warming at 0.2C per decade. Here they admit there has been a massive cut in the speed of global warming – although it’s buried in a section on the recent warming ‘pause’. The true figure, it now turns out, is not only just over half what they thought – it’s below their lowest previous estimate.

  What they say: ‘Surface temperature reconstructions show multi-decadal intervals during the Medieval Climate Anomaly (950-1250) that were in some regions as warm as in the late 20th Century.’

  What this means: As recently as October 2012, in an earlier draft of this report, the IPCC was adamant that the world is warmer than at any time for at least 1,300 years. Their new inclusion of the ‘Medieval Warm Period’ – long before the Industrial Revolution and its associated fossil fuel burning – is a concession that its earlier statement is highly questionable.

  What they say: ‘Models do not generally reproduce the observed reduction in surface warming trend over the last 10 – 15 years.’

  What this means: The ‘models’ are computer forecasts, which the IPCC admits failed to ‘see… a reduction in the warming trend’. In fact, there has been no statistically significant warming at all for almost 17 years – as first reported by this newspaper last October, when the Met Office tried to deny this ‘pause’ existed.In its 2012 draft, the IPCC didn’t mention it either. Now it not only accepts it is real, it admits that its climate models totally failed to predict it.

  What they say: ‘There is medium confidence that this difference between models and observations is to a substantial degree caused by unpredictable climate variability, with possible contributions from inadequacies in the solar, volcanic, and aerosol forcings used by the models and, in some models, from too strong a response to increasing greenhouse-gas forcing.’

  What this means: The IPCC knows the pause is real, but has no idea what is causing it. It could be natural climate variability, the sun, volcanoes – and crucially, that the computers have been allowed to give too much weight to the effect carbon dioxide emissions (greenhouse gases) have on temperature change.

  What they say: ‘Climate models now include more cloud and aerosol processes, but there remains low confidence in the representation and quantification of these processes in models.’

  What this means: Its models don’t accurately forecast the impact of fundamental aspects of the atmosphere – clouds, smoke and dust.

  What they say: ‘ECS is likely in the range 1.5C to 4.5C… The lower limit of the assessed likely range is thus less than the 2C in the [2007 report], reflecting the evidence from new studies.’

  What this means: ECS – ‘equilibrium climate sensitivity’ – is an estimate of how much the world will warm every time carbon dioxide levels double. A high value means we’re heading for disaster. Many recent studies say that previous IPCC claims, derived from the computer models, have been way too high. It looks as if they’re starting to take notice, and so are scaling down their estimate for the first time.

  Een mooie weergave.

   

  Wat betekent dit:

  De alarmisten hebben op grond van onjuiste modelberekeningen de politiek op het verkeerde been gezet.

  De voorgestelde oplossingen waren in de praktijk ook nog eens “onzin oplossingen”

  Biobrandstof,  we verbranden het voedsel van de armsten op deze wereld en slopen onze bossen voor gesubsidieerde bijstook  terwijl nu ook greenpeace en europa tot de conclusie zijn gekomen dat veel van deze brandstoffen meer co2 uitstoot opleveren dan dat zij uitsparen dan wel de negatieve werking van het kappen van bossen b.v. niet opweegt tegen de veronderstelde co2 winst.

   

  Windmolens 

  Windmolens leveren tot windkracht 4 vrijwel geen stroom. Bij het oplopen van windkracht 4 tot windkracht 6 zie je het vermogen oplopen van vrijwel 0 tot het max van het opgestelde vermogen.

  Op een vraaggestuurt net zal dit waanzin blijken en kost win energie boven 5 á 6% vervolgens per geplaatste molen alleen maar extra co2 uitstoot.

   

  Zonne energie 

  We zitten op de aarde dichter bij de noordpool als bij de evenaar. 

  Veel energie heb je er dan ook niet van zeker in de winter als je juist meer nodig hebt.

  In Duitsland de afgelopen 10 jaar 60 miljard subsidie voor zonne energie met als resultaat:

  3% van de elektriciteitsproductie komt van zonnestroom. dat is 0,6% van het totale energiegebruik in Duitsland.

   

  Met wat minder nette  woorden waarin ook doorklinkt dat ik en met mij veel anderen erg boos zijn:

  Man made global warming op basis van een geringe toename van co2 in de atm is bullshit en groene energie over het geheel genomen een grote leugen.


  Jan Paul de verkoper van de nieuwe kleren van de keizer.

  Lees dat sprookje nog eens na.

   

  De vraag is dan ook hoe lang dit nog zo kan doorgaan.

  En de Nederlandse burger die wordt uitgeknepen en kapot bezuinigd door onze overheid terwijl er voor meer dan 20 miljard windstroom gepland wordt is nu de realiteit.

  Stroom 5 cent productiekosten met milieu en andere toeslagen en BTW betalen we nu 24 cent.

  Veel met name armere gezinnen zijn al afgesloten.

  In 2020 gaat ieder Nederlands gezin 1200 euro per jaar extra betalen voor de doorgeslagen opwarmigsleugen.

  Verwacht wordt dat we binnen korte tijd 980.000 werklozen hebben en wat doen we ?

  We gaan molentjes bouwen die volgens Rutte op subsidie draaien.

   

  Dan is Nederland failliet.

   

  Wat ik echter nog veel kwalijker vind is de wijze waarop nu de wetenschap is verzand in moddergooien.

  Even een stukje historie.

  1930 – 1940 In die periode werd in Duitsland een bevolkingsgroep en individuele tegenstanders zwart gemaakt.

  De volgende stap was deze mensen de schuld geven van alles wat fout was.

  Daarna werd het gepeupel opgeroepen om hun bezittingen te verwoesten door bedrijven te oormerken en kapot te maken en als laatste.

  De rest is duidelijk.

   

  Dat zelfde zag je regelmatig gebeuren in de historie van de katholieke kerk.

  Heksen verbrandingen en ketters op de pijnbank.

   

  Het zit in de mens.

  Dat een stel onwetende malloten in de VS met meneer Goor vooraan dit soort dingen ook doen is hun niet aan te rekenen het gaat om hun inkomen en het zijn mensen die echt de weg kwijt zijn maar Jan Paul  dat jij die onzin hier importeerd is ronduit schandalig.

   

  Wat greenpeace betreft het is een wereldwijd opererende club die afgestemd op de cultuur van het land acties ontwikkelen waarbij ze nu een aantal grenzen ver over zijn gegaan en daarop afgerekend zouden moeten worden.

  Wat mij betreft zolang we bezuinigen op de ouderen, de  zorg en er kinderen in Nederland zonder eten en met nauwelijks goede kleren naar school moeten gaan geen cent van de overheid meer naar deze club ze zijn nu maatschappelijk gezien voor mij de grens gepaseerd

   

  Nogmaals

  wetenschap

  Wetenschapsfilosofie vormt de basis niet het begrip concensus dat is politiek.

  Echte wetenschappers nodigen wetenschappers uit om kritiek te geven hun cijfers onder uit te halen om te zien of hun theorie kan stand houden. Dan staan ze stevig en hoef je andersdenkende niet onderuit te halen ook dat is(over het algemeen slechte) politiek.

   

   

   

   

   

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.