Klimaatsceptici verzoeken KNAW klimaatrapport in te trekken

Eerder publiceerde ik een kritiek van Theo Wolters op het recente klimaatrapport van de KNAW. Zie hier.

Kort daarop hebben zo’n twintig Nederlandse klimaatsceptici de KNAW verzocht dat rapport in te trekken omdat dit geen juiste weergave bevat van de huidige stand van de klimaatdiscussie.

Hier volgt de inhoud van hun verzoek.

17 oktober 2011

L.S.,

Ondergetekenden, wetenschappers en anderen die zich gedurende vele jaren in de klimaatproblematiek hebben verdiept, hebben met belangstelling kennis genomen van de brochure “Klimaatverandering, wetenschap en debat”, die vorige week door de KNAW is uitgegeven. Wij zijn echter van mening dat deze brochure niet een juiste berichtgeving inhoudt over de stand van de kennis en betreffende het wereldklimaat. Daardoor is dit rapport naar onze mening niet geschikt als voorlichting voor het parlement, voor de pers of voor het algemene publiek.

Wij vinden dat het belangrijk is om steeds goed onderscheid te maken tussen de volgende categorieën van kennis op dit gebied:

1. Kennis over zaken die voldoende door betrouwbare feiten worden gestaafd, zodat vrijwel iedereen het daarmee eens kan zijn.

2. Zaken waarover voldoende betrouwbare gegevens bestaan, doch die verschillend worden geïnterpreteerd. Op dit gebied bestaan serieuze controverses.

3. Kennis over de natuurlijke bronnen van klimaatverandering. Deze zijn door het IPCC lange tijd buiten beschouwing gelaten, omdat dit buiten hun expliciete opdracht viel. Deze luidde immers “om gegevens te verzamelen over de invloed van de mens op klimaatverandering”. En niet over de oorzaken van klimaatverandering zelf.

Inmiddels is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat er een aantal natuurlijke oorzaken is, waarvan het effect minstens gelijk is aan het veronderstelde broeikaseffect van CO2 of groter. Ook hierover bestaan ernstige controverses.

4. Gebieden waarover we beslist onvoldoende kennis hebben. Deze betreffen verschijnselen die tot nu toe onverklaard zijn gebleven. Velen hebben de neiging die dan te verwaarlozen. Ook dit is een bron van controverses.

Aldus is ons overwegende bezwaar tegen dit rapport dat het de misleidende indruk geeft over wat de hypothese is en op welke gronden deze stoelt.

Ad 1. In feite zijn er maar weinig zaken op het gebied van de mogelijke invloed van de mens op het klimaat die door voldoend betrouwbare feiten worden gestaafd. De belangrijkste is dat het CO2-gehalte van de atmosfeer in de loop van de laatste honderd jaar aanzienlijk is gestegen (van ongeveer 270-370 ppm).

Ad 2. Over de temperatuurstijging bestaan verschillen van inzicht. Het is een feit dat de gemiddelde wereldtemperatuur in de eerste 40 jaar van de vorige eeuw duidelijk is gestegen. Daarna is de temperatuur op grillige wijze op en neergegaan. Er is onvoldoende zekerheid over de nauwkeurigheid van de berekende gemiddelde wereldtemperatuur, waarbij locale temperaturen kunnen variëren van + 40 tot –70 graden Celsius. In het KNAW-rapport wordt met stelligheid beweerd dat de temperatuur van de aarde stijgende is, terwijl de stijging sinds 1940 wellicht binnen de meetnauwkeurigheid valt.

Er wordt stilzwijgend uitgegaan van de zogenaamde “broeikastheorie”, die inhoudt dat de temperatuur van de atmosfeer moet stijgen naarmate het gehalte aan “broeikasgassen” (met name CO2) toeneemt. Dit effect is betrekkelijk klein.

Een tweede stilzwijgende aanname is dat de aanwezigheid van water en waterdamp leidt tot een positieve terugkoppeling, waardoor de temperatuurverhoging veroorzaakt door CO2 ongeveer een factor 3 wordt versterkt. Deze aanname is de basis van de IPCC-rapporten, maar is zeker niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd. Verschillende gerenommeerde onderzoekers stellen juist dat waterdamp een negatieve terugkoppeling veroorzaakt.

Er wordt in het rapport gesteld dat de “fysica” van het broeikaseffect voldoende zeker is. Dit is inderdaad een populaire opvatting maar dit achten wij beslist onjuist. De theorie over de absorptie van infrarood door CO2 is aangetoond in het laboratorium, maar of deze werking zich in de atmosfeer significant manifesteert, is niet bevestigd.

De tweede theorie, betreffende de positieve terugkoppeling, is een hypothese, die niet gefundeerd is. Er bestaat zelfs een belangrijk argument tegen deze hypothese. Deze zou betekenen dat er een inherente instabiliteit van het wereldklimaat bestaat, waardoor bij een ernstige verstoring de temperatuur uit de hand zou kunnen lopen. Dit is voor zover wij weten in de ruim 4 miljard jaar dat de aarde bestaat en is afgekoeld, nog nooit gebeurd, ondanks de aanzienlijke verstoringen die zich hebben voorgedaan (vooral de inslag van asteroïden).

Bij een nadere studie van de energie-transportprocessen in de atmosfeer blijkt, dat hier een groot aantal verschijnselen gelijktijdig een rol speelt (zie bijlage), waaronder enkele die duidelijke negatieve terugkoppelingen veroorzaken. Het stralingseffect van CO2 is maar een van de vele effecten die een rol spelen. Veel onderzoekers zijn van mening dat er zo veel negatieve terugkoppelingen zijn dat van een broeikaseffect weinig overblijft. Dit is een belangrijk onderwerp waarover de meningen ernstig verschillen. Dit had in het rapport genoemd moeten worden.

Ad 3. De belangrijkste natuurlijke invloeden op het klimaat zijn de invloed van de wisselwerking van de zonnewind (die in de tijd sterk varieert) en de kosmische straling en daarnaast zijn de relatief sterke fluctuaties van de van de zon afkomstige UV-straling en de invloed van de oceaanstromingen, die eveneens in de tijd variëren, waarschijnlijk zeer bepalend voor het klimaat. Van overheersend belang is de invloed van het variërende wolkendek. Die laatste hangt samen met de eerste twee. In een rapport over klimaatverandering dienen deze punten vermeld te worden. Hun totale effect is waarschijnlijk groter dan het stralingseffect van CO2. In het rapport wordt het belangrijke onderzoek op dit gebied afgedaan als “speculaties”. Dat is onverantwoord.

Ad 4. Onder de zaken waarover we beslist onvoldoende kennis hebben noemen wij allereerst de stofbalansen voor CO2. Door de atmosfeer circuleert door natuurlijke oorzaken (verrotting van vegetatie, opwelling uit diepzee in de tropen, opname door vegetatie, terugkeer naar de diepzee aan de polen), ca 150 GtC/y. De humane emissie is ca 7 GtC/j. Van deze totale CO2-stroom die de atmosfeer binnenkomt wordt 98% door de natuur opgenomen. De 2% die overblijft zorgt voor de gemeten toename. Waarom die relatieve opname 98% is, en of die stijgende of dalende is, wordt nog niet begrepen. De opmerking dat van de menselijke emissie “de helft wordt geabsorbeerd” is onjuist.

Verder zijn de oorzaken van de variaties in de zonne-activiteit en in de oceaanstromingen onvoldoende begrepen. Dit geldt ook voor de wolkenvorming en het variërende wolkendek, dat van groot belang is voor het aardse klimaat. Deze zaken zijn natuurlijk van cruciaal belang als men uitspraken wil doen over toekomstige klimaatveranderingen.

Het Klimaatrapport is gebaseerd op een zeer onvolledig beeld van de klimaatproblematiek. De meeste van de zeven “Samenvattende statements” zijn daarom onhoudbaar en zelfs onverantwoord.

Wij dringen er op aan dat de KNAW dit rapport terugtrekt.

Wij zouden het op prijs stellen indien u de ontvangst van deze brief zou willen bevestigen.

Met vriendelijke groet,

Peter Bloemers, em. hoogleraar biochemie, Radboud Universiteit Nijmegen

Ralf Dekker, voorzitter Groene Rekenkamer

Hans Erren, geofysicus

Bas van Geel, hoofddocent paleo-ecologie, universiteit van Amsterdam.

Kees de Groot, geochemicus, ex-Vice President E(xploratie en) P(roductie) Research and Technology, Royal Dutch Shell

Albert Jacobs, geoloog

Hub Jongen, elektrotechnisch ingenieur

Rob Kouffeld, em. hoogleraar energievoorziening, TU Delft

Kees Kwantes, mijningenieur, gepensioneerd ex Shell  

Hans Labohm, econoom en voormalig “expert reviewer” van het IPCC en met Dick Thoenes en Simon Rozendaal auteur van “Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma.”

Kees Le Pair, ex-directeur FOM & STW, Akademie Penning

Gerrit van der Lingen, geoloog, paleoklimatoloog

Rob Meloen, em. hoogleraar moleculaire herkenning, Universiteit Utrecht

Jan Mulderink, chemisch technoloog, oud-directeur AKZO research Arnhem, oud-voorzitter Stichting Duurzame Chemische Technologie in Wageningen

Henk Schalke, voorzitter management team IUGS-UNESCO

Hajo Smit, klimatoloog

Dick Thoenes, em. hoogleraar chemische proceskunde TU Eindhoven, oud-voorzitter Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

Theo Wolters, ingenieur TU Delft (Industrieel Ontwerpen), directeur-eigenaar van Fabrique Invent, ingenieursbureau voor productontwikkeling

Rypke Zeilmaker, natuur/wetenschapsauteur

Arthur Rörsch, moleculair bioloog, oud vice-voorzitter RvB TNO

Frans Sluijter, em. hoogleraar theoretische natuurkunde TU Eindhoven, voorzitter Stichting Skepsis

Henk Tennekes, voormalig directeur wetenschappelijk onderzoek KNMI

Peter Ziegler, em. hoogleraar geologie Universiteit van Basel, ‘rustend’ lid van de sectie aardwetenschappen KNAW

BIJLAGE BIJ BRIEF AAN DE KNAW WAT HOUDT KLIMAATONDERZOEK IN?

Een historisch perspectief In het KNAW-rapport wordt gesteld (pagina 30): Onderzoek naar het klimaat, en zeker naar de veranderingen in het klimaat, is pas sinds kort goed op gang gekomen. De natuurlijke variaties kunnen vrij groot zijn. Dit is een verkeerde voorstelling van zaken. Zie bijvoorbeeld Encl. Britannica (1932) Volume 5 page 814 – 827 “Climate and Climatology”, Encl. Britannica (1964) Volume 5 page 914 – 927 “Climate and Climatology”. Sinds het onderzoek van Von Humboldt (1845) en in ons land Buys Ballot (1850) zijn de grondbeginselen wel bekend. Klimaat is in de eerste plaats het gevolg van energietransport. We kunnen daarbij onderscheid maken tussen horizontale en verticale energietransporten. Het verticale energietransport is ingewikkeld. Daarbij spelen een rol: instraling van de zon, absorptie van kortgolvige straling door wolken en atmosfeer, reflectie aan wolken en aan het aardoppervlak, absorptie van straling in water en op land, verdamping van water, transport van waterdamp omhoog, condensatie, wolkenvorming en regen (negatief energietransport), convectie, thermiek, infraroodstraling vanaf het aardoppervlak omhoog, absorptie van infrarood door wolken en “broeikasgassen”, emissie van infrarood (omhoog) door wolken en “broeikasgassen”, warmte-uitwisseling tussen lucht en wolken.

Sommige van deze processen verlopen trapsgewijs, van de ene wolkenlaag naar een hogere. En ze verlopen bij sterke verticale temperatuur- en drukgradiënten. Tenslotte wordt de ingestraalde zonne-energie weer uitgestraald (als warmtestraling) door wolken en door kooldioxide op grote hoogte. Het zogenaamde “stralingseffect” van kooldioxide is maar een kleine schakel in dit complex van processen, die elkaar wederzijds beïnvloeden. Wel kan men stellen dat onderzoek naar het laatst genoemde effect, waarop sinds 1980, 1985 (Villach Conferenties, Oostenrijk) de aandacht is gevestigd, na 30 jaar nog steeds in de kinderschoenen staat, ondanks toegenomen technische mogelijkheden voor het doen van waarnemingen (bv. met satellieten) en groeiend theoretisch inzicht in het verloop van niet-lineaire dynamische processen die zich ver van het thermodynamisch evenwicht afspelen (complexiteitstheorie).

Eén van de grondleggers van dit laatste, wat betreft de atmosferische processen, was Lorenz (“Deterministic Nonperiod flow”, J. Atmos. Sci 20, 130-141, 1963) die de gecombineerde massa-transport processen als eerste modelleerde. Het gaat hier om wetenschappelijke grondbeginselen die in IPCC-kringen grotendeels zijn genegeerd.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

29 reacties

 1. janos73

  Peter Klein,

   

  Bedankt voor de link. Ik heb hem nog niet helemaal bekeken, maar zal dat zeker doen.

   

  Toch heeft het CERN onderzoek nog geen echte resultaten opgeleverd over de invloed van Cosmic Rays op het klimaat

   

  “”At the moment, it actually says nothing about a possible cosmic-ray
  effect on clouds and climate, but it’s a very important first step,”

   

  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=cloud-formation-may-be-linked-to-cosmic-rays

 2. janos73

  Smur,

   

  Inderdaad Best kan ik niet als bron gebruiken, je kunt ook naar de lange termijn trend in een andre dataset kijken die zijn namelijk precies hetzelfde. Dat is ook waarom ze bij real climate niet echt onder de infruk of verrast zijn. Ze wisten het al.

   

  En nee niet iedereen is het er over eens dat de aarde opwarmt.

   

  Kijk bijvoorbeeld eens hier http://tinyurl.com/3f3b7fy

 3. janos73

  Hans,

   

  In die “miljarden” voor onderzoek zitten ook satelieten die wetenschappelijke gegevens verzamelen, die zijn redelijk tot goed beschikbaar dus je kunt die gegevens gewoon gebruiken voor je onderzoek. Kost niets.

   

  Met een miljoen zou je eindelijk bijvoorbeeld van de verschillende onderzoeken van CO2 science naar de MWP eens een keurig multiproxy onderzoek moeten kunnen doen. Als alles zo simpel is als de sceptici beweren dan denk ik dat het ook wel met de helft lukt. Dat geld zo beter besteed zijn dan het laatste rapportje van Singer die nog steeds beweert dat de opwarming tussen 1979 en 1997 niet sygnificant is…

 4. Hans Labohm

  Antoon DV,

   

  Opnieuw de bekende zijsporen en rookgordijnen.

 5. Antoon DV

  “Kom eens met een inhoudelijke weerlegging in plaats van dit soort beledigende losse flodders.”

   

  zullen we afspreken dat ik daarmee begin de dag nadat jij glansrijk hebt deelgenomen aan een eerstejaarsexamen natuurkunde Hans ?

   

   

 6. Matthijs

  Van mij mag je die temperatuur troefkaart gewoon hebben.

  Van mij mag je ook claimen dat de Himalaya smelt.

  Van mij mag je ook claimen dat de Sahel droger wordt!

  etc, etc, etc

   

  Al die gebeurtenissen bewijzen op geen enkele wijze de AGW hypothese! Dat is het mooie van een theorie die je niet kan ontkrachten, je kan hem ook niet bevestigen!

   

  Al stijgt de temperatuur tot wel 20.000K, het bewijst nog steeds niet dat de door mensen uitgestootte hoeveelheid CO2 leidt tot klimaat verandering.

   

  Al zijn de gletsjers tot op Mars teruggetrokken, het bewijst nog steeds AGW NIET!

   

  Ik daag U uit Janos, waar kan ik AGW met eigen ogen zien? Dan heb ik het niet over deze rand verschijnselen, maar waar kan ik zien dat er menselijk geproduceerde CO2 de lucht in gaat en dat het klimaat veranderd?

   

  Heb namelijk een jaar bij Corus op het terrein gewerkt, was een jaar lang hetzelfde klimaat! En daar werd me toch een CO2 uitgestoten, niet te kort!

 7. Hans Labohm

  Janos,

   

  Hoe vaak moet ik nu nog schrijven dat AGWers over oneindig veel meer geld beschikken dan de sceptici. (Zo uit mijn hoofd: meer dan duizend keer zo veel.)

   

  Joanne Nova heeft dat grondig geanalyseerd. Lees dat nog eens over.

   

  Serieuze wetenschap betekent ook serieuze discussie. De KNAW is anderhalf jaar bezig geweest met het opstellen van een rapport dat niet meer is dan het herkauwen van het IPCC-standpunt. Verschillende klimaatsceptici zijn enkele dagen bezig geweest met de weerlegging daarvan. Zij hebben daaraan het verzoek verbonden om het rapport in te trekken.

   

  De KNAW heeft nu twee opties:

  – de weerlegging van de bezwaren van de klimaatsceptici. Dat zal moeilijk zo niet onmogelijk zijn, want het gezamenlijk wetenschappelijk gehalte op klimaatgtebied van de ondertekenaars van het verzoek is n.m.m toch wel een paar niveaus hoger dan dat van de opstellers van het KNAW-rapport.

  – de intrekking van het rapport en de start van een serieuze discussie.

   

  De KNAW zou het verzoek ook kunnen negeren. Maar tot dusver is uit onze contacten met hen gebleken dat dat niet het geval zal zijn.

   

   

 8. T2000

  pffff, hahahahaha. Goeie grap! Ik snap ‘ m hoor….

 9. Smur

  Het BEST artikel is nog niet peer reviewed ( dus volgens je eigen richtlijnen mag het nog niet aangehaald worden). Zal uiteindelijk vast wel door de Pal review komen…

  Zelfs je vrienden van RealClimate zijn lichtelijk teleurgesteld in BEST :

  “Anybody expecting earthshaking news from Berkeley, now that the Berkeley Earth Surface Temperature group being led by Richard Muller has released its results, had to be content with a barely perceptible quiver. As far as the basic science goes, the results could not have been less surprising if the press release had said “Man Finds Sun Rises At Dawn.” This must have been something of a disappointment for anyone hoping for something else.” Aldus Dr. Eric Steig

 10. janos73

  Ad 2: Ik las van de week nog ergens dat sceptici niet aan de stijging van de temperatuur twijfelen, is dat nu toch weer wel het geval?

   

  Kunnen de sceptici zich nu einelijk eens gaan bezig houden met wetenschap in plaats van met vage stukjes schrijven… Als het geld dat besteed wordt aan vage denktanks en conferenties eens besteed zou worden aan serieuze wetenschap dan zou er misschien een serieuze aandacht aan besteed worden.

   

  Of zijn scptici bang dat serieus onderzoek in hun gezicht zal ontploffen en de AGW theorie zal bevestigen net als BEST de opwarming heeft bevestigt….

 11. Smur

  Janos,

  Je haalt vaak aan dat sceptici beweren dat het simpel is, maar het zijn juist de AGWers die een simpele hypothese aanhangen, zij beweren dat CO2 de belangrijkste zo niet enige factor is, de rest is feedback.

   

  De sceptici (als je zal onder één noemer kunt vangen) beweren juist dat er veel meer en belangrijker invloeden zijn op het wereldklimaat, zoals varieties in zonneactiviteit, oceaanstromingen, wolkenvorming. Niet simpel dus.

   

  En, nee, natuurlijk is niet iedereen het er over eens dat het opwarmt, zoals er ook nog mensen zijn die de evloutietheorie verwerpen (uit jouw link), of dat de aarde rond is. Wat mij betreft is het wel vrij zeker dat er de vorige eeuw enige opwarming geweest is, komende vanuit een kleine ijstijd. De vraag is of het zoveel is als door sommige datasets gesteld wordt (en ook bijgesteld in het geval van GISS) en of het ernstige gevolgen heeft voor de mensheid. Over het eerste heb ik mijn twijfels, in elk geval over de integriteit van de landmetingen zoals als we al eerder bediscusieerd hebben. Over het laatste is duidelijk dat een warmere wereld over het algemeen voorspoed brengt en dat van de voorspelde rampen uit de AGW nog bar weinig te zien is. Net als van de versnelde opwarming trouwens.

   

   

   

 12. janos73

  @ Smur,

   

  Als alles zo simpel is waarom zijn er dan bibliotheken met onderzoek geschreven? Waarom is het IPCC raport dan zo dik?

   

  Er zijn diverse factoren van invloed op het klimaat en al deze kunnen als forcing op treden.

   

  Belangrijke forcings zijn

   

  1 Zonneactiviteit

  2 De hoeveelheid broeikas gas in de atmosfeer (CO2 en CH4 niet waterdamp want die heeft een te korte verblijf tijd)

  3 De afstand van de aarde to de zon

  4 De hoek van de aardas.

  5. Aerosolen

  6. Cosmic Rays (niet helemaal duidelijk maar goed)

   

  de punten 3 en 4 werken op mee geologische schaal en kunnen geen sterke opwarming verklaren zoals in de afgelopen 40 jaar

   

  5. Aerosolen hebben een afkoelende werking

   

  1 Zonneactiviteit is de afgelopen 40 jaar min of meer vlak en neemt zelfs iets af

  6. Cosmic rays zijn ook min of meer vlak.

   

  Vele sceptici hebben vrij eenvoudige verklaringen voor de opwarming, Hans claimt al tijden “het is de zon” en ook Matthijs zit in dat kamp.

   

  Een warmere wereld is misschien beter dan een koudere, maar je kan het ook over drijven, de laatste keer dat het CO2 gehalte zo hoog was was er geen ijs op Antarctica en lag de zee spiegel een meter of 70 hoger. Nee en dat gebeurt nier morgen en zelfs niet deze eeuw. Toch denk ik dat het erg schadelijk is voor Nederland als het gebeurt.

 13. Peter Klein

  ‘ Als alles zo simpel is waarom zijn er dan bibliotheken met onderzoek geschreven? Waarom is het IPCC raport dan zo dik?’

   

  Janos , heeft u wel eens gezien hoe dik de bijbel is, en hoeveel literatuur de bijbel omlijst? Bibliotheken kan je er mee vullen. Maar dat is nog steeds niet de bevestiging voor DE THEORIE van het ontstaan van de wereld in 6 /7 dagen.

   

  Vreemd dat in de klimaatdiscussie nog steeds het argument van grootte, aantallen en meerderheid opgeworpen wordt, terwijl wetenschap toch zou moeten zijn: methodische twijfel, en -simplistisch- het bestuderen van verschijnselen en het geleidelijk wegstrepen van mogelijke factoren. En zolang er nog steeds nieuwe mogelijke oorzaken worden gevonden, moet men heel erg oppassen zich op 1oorzaak vast te leggen.

  Want het blijft bizar dat de ‘bepaalde oorzaak’, de menselijke uitstoot van co2, eerst verantwoordelijk wordt gesteld voor een nieuwe ijstijd, dan voor een klimaatopwarming, dan voor een klimaatverandering en tot slot voor de noodzaak van energiebesparing.( Terwijl met schaliegas de wereldvoorraad gas verdubbeld is, en middels diepteboring ook de voorraad olie drastisch toeneemt)

  De wereld wil bedrogen worden. Madoff zit daarvoor in het gevang, maar de klimaatalarmisten hebben ons in het westen opgezadeld met onrendabele windparken, extra energiebelasting en rechten op co2 uitstoot, etc en komen ermee weg. Ben benieuwd hoelang dat zal duren


 14. Smur

  @Antoon

  Selectief quoten kan je, en beledigen ook. Verder nog iets?

   

   

 15. Antoon DV

  Smur, 

   

  uit je eigen link :

  “Note that
  the most recent warming, since around 1975, has not been considered in the
  above correlations. During these last 30 years the solar total irradiance,
  solar UV irradiance and cosmic ray flux has not shown any significant secular
  trend, so that at least this most recent warming episode must have another
  source.”

   

  je geeft janos dus gelijk.

  Al heb ik een vermoeden dat dat vooral komt omdat je geen flauw idee hebt wat er in de artikels staat die je linkt, laat staan dat je ze gelezen hebt.

 16. Peter Klein

  Janos,

   

  jasper kirkby is het cloud experiment begonnen omdat o.m. co2 geen verklaring gaf voor geobserveerde verschijnselen. Zie

   

  http://www.youtube.com/watch?v=63AbaX1dE7I

 17. janos73

  Peter:

   

  Dat onderzoek van CERN ken ik niet. Kun je me een linkje sturen?

   

  Ik ben helemaal mee eens dat in een wetenschappelijk debat de wteenschapelijke argumenten de hoofdrolmoeten spelen, dus moet je je baseren op wetenschappelijk onderzoek en als je het er niet mee eens bent moet je zelf onderzoek doen.

   

 18. Smur

  Janos, je blijft herhalen dat de zon geen invloed kan hebben omdat hij al 40 jaar constant is (vorige week was het nog 30). Daarmee ga je voorbij aan een flink aantal peer reviewed artikelen die juist wel een correlatie vinden tussen (wel) veranderende zonneactiviteit en de temperatuur. In veel van die artikelen wordt geconcludeerd dat de variatie in zichtbaar licht weliswaar klein is, maar de variatie in UV straling en magnetisme juist wel groot.

  O.a.

  Scafetta (2009)

  Le Mouël et al (2009)

  Usoskin et al (2004)

  Coughlin & Tun (2004)

   

  Er zijn dus meerdere theorieën over de invloed van de zon, die elk een veel betere correlatie hebben met de gemiddelde temperatuur dan de CO2 AGW, daar kan en mag je niet aan voorbijgaan als je pretendeert een totaalplaatje van het klimaat, en de invloed van de mens daarop, te maken. Hoe kun je concluderen wat de invloed is als je de baseline niet kan reconstrueren?

   

 19. Peter Klein

  Janos,

   

  sceptici willen wel een verklaring accepteren, maar zolang als er ruimte bestaat voor andere opvattingen.

   

  Cern had vastgesteld dat CO2 GEEN OORZAAK is voor opwarming. Maar die gaat dan ook verder met onderzoek. En dat doen alarmisten niet, die doen verder onderzoek alleen om zich verder in te graven in hun co2 dogma, De reusachtige afbeelding van de witte zwaan die ze met zijn allen hebben opgehesen, steeds weer.

  Lijkt een beetje op 1984 , geloof wat we zeggen dat je moet geloven.

   

  Wetenschap bloeit in vrijheid, wanneer alle meningen worden toegelaten en het argument uiteindelijk de doorslag geeft. Uiteindelijk, ook wanneer dat politiek ongewenst is, of  maatschappijvisionair ongepast.

  Wl je dan toch argumenten OPLEGGEN, dan hebben we met politiek te maken, niet met rationaliteit, niet met wetenschap

 20. janos73

  Peter,

   

  Graag een lijstje ,met “Terwijl er zoveel mogelijke, onvoldoende bestudeerde, factoren zijn.”

   

  Wat irriteert in de discussie (en die mag best gevoerd worden ) is dat de sceptice nooit een verklaring willen accepteren en zich niet baseren op gepubliceerd onderzoek.

 21. janos73

  @ Peter Klein,

   

  in de wetenschappelijke discussie is er nauwelijks nog discussie over de rol van CO2 in de opwarming van het klimaat. Het lijstje “wetenschappers” wat gepresenteerd wordt door Hans is een lijstje waar weinig publicerende wetenschappers op staan en al helemaal geen wetenschappers die zich actief bezig houden met publiceren over het klimaat. De klimatoloog Hajo Smit heeft zelfs eens geschreven 

   

  “als ik een
  wetenschapper was moest ik me inlaten met alarmistische wetenschappers
  en publiceren in dezelfde journals en me mengen in het debat met deze
  andersdenkenden. Aangezien ik al bijna 20 jaar wetenschapper af ben, mag
  ik doen wat me goed dunkt. Als een sceptische wetenschapper mijn
  woorden hierboven zou debiteren dan zou ik dat verwerpelijk vinden. Als
  de uitgever van Playboy zegt dat hij een blad maakt voor mannen die van
  bloot houden dan is dat prima toch? Nochmaals wij bieden hier voor de
  wetenschappelijk geïnteresseerde economisch rechts geörienteerde in
  vrijheid gelovende democratische zich zorgen makend over
  milieu-alarmisme en graag leuke klimaat-anecdotes voor de borreltafel
  verzamelende en soms nieuwe feiten en scherpe commentaren wensende lezer
  een dagelijkse portie varieté. Prima toch?”

   

  En dat is het ook variete en geen wetenschap

 22. janos73

  Smur,

   

  De zonneactiviteit heeft zeker wel invloed op het klimaat en heeft in het verleden ook tot veranderingen in het klimaat geleid, echter de zonenactiviteit is al heel erg lang van het lijstje afgestreept.

   

  De activiteit van de zon kan niet de verklaring zijn voor de opwarming sinds de jaren 70. Een stijging van de temperatuur wordt ergens door veroorzaakt dat gebeurt niet “zomaar”.

   

 23. Peter Klein

  Janos,

  ‘ Als we alle dingen die onderzocht en gedocumenteerd niet verantwoordelijk zijn weg strepen houdt je ene heel erg kleine lijstje over, een lijstje met 1 regel, CO2. De wetenschap is al meer dan 100 jaar bezig met strepen en het plaatje is duidelijk. En natuurlijk zijn er nog openstaande vragen maar de fundamentele vraag daar wordt nauwelijks meer over getwijfeld.’

   

  Als er een lijstje met 1 regel, co2 , overblijft, wat kan er dan nog getwijfeld worden? Want je geeft zelf aan: ‘daar wordt nauwelijks meer over getwijfeld.’. Maar die twijfel is er dus toch.

  Gaan die resterende twijfelaars dan uit van een nog andere oorzaak? Waarom zijn die niet te overtuigen?

   

  Moet daarom co2 niet de witte zwaan zijn naar de opvatting van Popper, met vrijdenkenden die met dit in het achterhoofd actief op zoek gaan naar de zwarte zwaan? Waarom doen de alarmisten dat niet en zijn die eigenlijk alleen bezig om in elke discussie een grote afbeelding van de witte zwaan op  te hijsen?, met opgave van het gewicht, de aantallen helpers, de grootte van de afbeelding.


  Monocausaliteit is bijna niet bestaand. Behalve volgens de alarmisten in de klimaatdiscussie. Terwijl er zoveel mogelijke, onvoldoende bestudeerde, factoren zijn. En het lijkt alsof alle alarmisten een funnel /trechter /oogkleppen opvatting hebben als u, met uw ‘1 regel, co2’

  Dat irriteert .

 24. Smur

  @Janos

  Leuk dat je zonneactiviteit als eerste noemt. Deze wordt in het IPCC rapport afgedaan als niet relevant als verklaring voor de opwarming. Dat nl CO2. 

   

  Verder is het IPCC rapport zo dik  omdat het vol staat met onderzoeken mogelijke gevolgen wanneer de temperatuur stijgt, niet zozeer de oorzaken.

   

  In de brief aan het KNAW, mede ondertekend door Hans Labohm staat expliciet dat het klimaat ingewikkelder is dan voorgesteld door het KNAW, je kunt hem niet van simplisme betichten.

   

   

   

   

 25. janos73

  Peter Klein,

   

  Er is sprake van methodische twijfel en er is sprake van het uitsluiten van factoren, maar als je de meest voor de hand liggende hebt gehad dan wordt het plaatje wel steeds duidelijker natuurlijk.

   

  Als we alle dingen die onderzocht en gedocumenteerd niet verantwoordelijk zijn weg strepen houdt je ene heel erg kleine lijstje over, een lijstje met 1 regel, CO2. De wetenschap is al meer dan 100 jaar bezig met strepen en het plaatje is duidelijk. En natuurlijk zijn er nog openstaande vragen maar de fundamentele vraag daar wordt nauwelijks meer over getwijfeld.

   

  CO2 oorzaak voor een nieuwe ijstijd? Dat is nieuw, kan je me daar wetenschapelijke literatuur voor wijzen? Ik weet al dat Time magazine daar over bericht heeft maar dat is geen wetenschap.

 26. T2000

  Bewonderenswaardig hoe deze mannen publiekelijk de strijd aangaan met de hoeders van Gaia.

 27. Antoon DV

  Het mooie is dat het lijstje netjes opsomt welke Nederlandse klimaatskeptici voor geen meter ernstig te nemen zijn.

  Enig verder nut heb ik niet kunnen ontdekken aan die brief.

 28. Hans Labohm

  Antoon,

   

  Dat is een denigrerende opmerking van je. Ik dacht dat je beter kon.

   

  Kom eens met een inhoudelijke weerlegging in plaats van dit soort beledigende losse flodders.

 29. Hobbykip

  Mijn steun hebben jullie!

   

  Op dit moment wordt je op andere fora al om de oren geslagen met dit klimaatrapport van de KNAW. Vooral het copy/pasten van de “7 samenvatting statements” ben ik al een paar keer tegengekomen.  

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.