De Haagse handlangers van de Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC)

Twee handen op één buik. 

Op 16 januari jl. stelden 4 fracties uit de Haagse gemeenteraad vragen aan het college van B&W over extreme islamofobie in Den Haag. Marieke Bolle (PvdA), Heleen Weening & Inge Vianen (GL), Joris Wijsmuller (HSP) en Hasan Küçük (IslamDemocraten) wilden graag weten hoeveel strafbare feiten er in Den Haag in 2011 hadden plaatsgevonden met extreme islamofobie als rechtvaardiging. Buiten het feit dat de vragenstellers hun zieleheil reeds veiligstelden door op te komen voor al die vreselijk achtergestelde mohammedanen in de Hofstad, werd het persmomentje benut om aan te geven dat de negatieve houding ten opzichte van het mohammedanisme gevoed en versterkt wordt door extreme uitlatingen in het publieke debat, waar als voorbeeld de door mij uitgesproken teksten tijdens een integratiedebat in de Haagse raad werden geciteerd:

“… fascistische Islam die uit is op de overheersing van Europa” en “Nu leven we in de derde Jihad. Die wordt volgens Islamitische geestelijken gevoerd, strategisch en bewust, via massale immigratie, de baarmoeder en intimidatie”.

Islamofobie

Laat ik allereerst ingaan op het gebruikte begrip ‘extreme islamofobie’. Wat de islam/het mohammedanisme inhoudt, dat weten gelukkig steeds meer mensen, vooral aan de rechterkant van het politieke spectrum. Linksmensen lijken voor de ware bedoelingen van het mohammedanisme een aangeboren blinde vlek te hebben, wat de linkse verontwaardiging verklaart wanneer het vale schijnsel der halve maan door de PVV publiekelijk wordt gederomantiseerd. Om die verontwaardiging te dhimmen, zal ik de definitie (van mohammedanisme) geven, die de Centrale Raad van Moslims in Duitsland hanteert:

De soenna en de koran vormen de basis van het islamitische geloof, van het islamitische recht en van de islamitische levenswijze… Daarom is de islam geloof, ethiek sociale orde en levenswijze tegelijk.

Maar ook in Den Haag winden mohammedaanse leiders er geen doekjes om. Wie wil weten op welke aspecten van het leven het mohammedanisme invloed heeft, leze de webstek van de (leidende) As Soennamoskee. Het antwoord: op alle aspecten! Ga gerust even zitten voor alle vragen en antwoorden.

Voor de volledigheid citeer ik een uitspraak van Recep Tayyip Erdo?an, de Turkse premier:

“Er bestaat geen gematigde islam. Islam is islam, en dat is het” (uitspraak in Turkse krant Milliyet, 21-08-2007).

Waar sociale orde, levenswijze, ethiek en recht samenkomen in een omvattend systeem, spreken we over een ideologie. Het religieuze aspect van het mohammedanisme functioneert als dekmantel. In het westerse referentiekader aangaande het religieuze aspect van het mohammedanisme ligt de fout verborgen die apologeten van het mohammedanisme (ook wel: nuttige idioten) steeds weer maken. De zogenaamde profeet Mohammed en zijn volgelingen slagen er al ruim 1400 jaar in deze blinde vlek bij de bewoners van de Dar-al-Harb (de mohammedaanse term voor het huis van de oorlog, dat zijn alle gebieden op aarde die nog niet geïslamiseerd zijn) te conserveren. Een prestatie van formaat en mede de reden dat bovengenoemde vragen aan het college van B&W werden gesteld.

Het begrip fobie is volgens de DSM-IV (het door Nederlandse artsen gehanteerde handboek voor psychiatrische aandoeningen) een ziekelijke angst, ook als er geen reëel gevaar is. Een fobie belemmert volgens dit handboek het dagelijks handelen in ernstige mate, evenals het beroepsmatig functioneren, sociale activiteiten en relaties.

Mensen die het mohammedanisme niet zien zitten, worden door de vragenstellende partijen aldus bestempeld als geestesziek. Volgens het in de raadsvragen aangehaalde onderzoek zou de helft van de niet-mohammedaanse jongeren in Nederland negatief staan ten opzichte van de ‘religie van de vrede’. Ik ben benieuwd of mijn teksten er voor gaan zorgen dat de klaslokalen straks half leeg zijn, omdat deze jongeren niet meer kunnen functioneren. Ik acht de kans groter dat veel van deze jongeren uiteindelijk op de enige islamorealistische partij zullen stemmen, de Partij voor de Vrijheid.

Het is niet geheel toevallig dat de psychiatrisering van tegenstanders uit de hoek van Groen Links en de PvdA komen. Hun gedachtegoed wortelt nog immer in de (momenteel onvruchtbare) aarde van het socialisme en communisme, precies die systemen die uitstekend borg stonden voor het behoud van zuivere gedachten in hun heilstaten. Met gezonde mensen die een afwijkende mening ventileerden, wisten de mannen met witte jassen levenslang raad. Het mohammedanisme kiest voor andere oplossingen, zoals we konden zien toen Neda Agha Soltan in juni 2010 om vrijheid vroeg, maar op straat de kogel kreeg van handlangers van Mohammed en zijn Ayatollahs. Neda is helaas niet het enige voorbeeld.

Terechte angst?

De afgelopen 1400 jaar heeft het gebied waar het mohammedanisme heerst (er is geen scheiding tussen staat en religie) zich gestadig uitgebreid. Vanaf het Arabisch schiereiland werden grote delen van Azië, maar vooral het noordelijk deel van Afrika en ook delen van Europa gemohammedaniseerd. Dat gaat steeds volgens het patroon van Al Hijra (ofwel immigratie), zoals Mohammed migreerde naar Yathrub (Medina) en later naar Mekka. In de gastomgeving stelde hij zich met zijn volgelingen eerst beschaafd en meewerkend op, tot hij een meerderheid van de bevolking achter zich had. Vanaf dat moment werd met geweld de rest van de inwoners gedwongen tot bekering, onderworpen of vermoord. Dit patroon te volgen, is de opdracht van iedere mohammedaan en we zien het overal terug: Immigratie, de vrijheden van de gastnatie gebruiken om instituties te stichten, harten veroveren, consolideren, eisen stellen, wederom consolideren en uiteindelijk overnemen. Zo ging het overal waar het mohammedanisme uiteindelijk leidend werd.

Dat dit met Nederland en andere West-Europese landen kan gebeuren, is zeker. Het mohammedaanse denken loopt niet langs landsgrenzen of bestuurlijke eenheden. Het gaat uit van veroverde en nog niet veroverde gebieden. Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad. Ter illustratie de vraag hoe de Schilderswijk er 35 jaar geleden uitzag. Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes, minaretten, islamitische slagerijen, burqa’s, islamitische scholen en djellaba’s? Neen. En nu? En wat was het patroon? Juist. Exact zoals ik hierboven beschrijf.

Mensen die in de wijken wonen waar dit proces zich voltrekt, zien wat er gebeurt en voelen aan wat er gaat gebeuren. Hun angst is gerechtvaardigd, omdat een 1400 jaar oud en steeds herhalend patroon zich manifesteert in hun straat, hun wijk, hun stad. Deze mensen (door de elite in raadsvergaderingen steevast met enig dedain betiteld als ‘de burgerij’)hebben geen fobie, zij zijn niet ziek, integendeel. Zij zijn realistisch in hun observatie en eerlijk in hun gevoel.

We helpen een handje (contantje)

Dat is de houding van van de linkse partijen die de opmars van het mohammedanisme faciliteren en subsidiëren, onderwijl zich afvragend hoe het komt dat hun partij van binnenuit wordt opgegeten door de ‘bruggenbouwers’ van de Al Hijra-doctrine. Maar die hulp is overbodig, want mohammedanen komen wel voor zichzelf op:

“O Allah, bezorg Van Gogh een ziekte die door alle bewoners van de aarde niet kan worden genezen. O Allah, verblindt het gezicht van Hirsi Ali zoals u haar hart hebt verblind. O Allah, verblindt haar gezicht en bezorg haar hersenen een kanker, O Allah, bezorg haar een tongkanker”.

Aldus haatbaard Fawaz Jneid in 2004 tijdens zijn wekelijkse vrijdagmiddagtirade.

Tot slot

De Organisatie voor de Islamitische Samenwerking (OIC) is een samenwerkingsverband van 57 landen (waaronder Albanië en Suriname!) waar veel of grotendeels mohammedanen wonen en heeft in 1990 een eigen Verklaring voor de Rechten van de mens opgesteld. Daarin wordt het volgende gesteld:

-Art. 10 het beoefenen van of bekeren tot een andere godsdienst dan de Islam is verboden

-Art. 22: De vrijheid van meningsuiting komt wordt beperkt tot meningsuitingen die in overeenstemming zijn met de sharia

-Art. 24: Alle rechten en vrijheden genoemd in deze Verklaring zijn ondergeschikt aan de Islamitische sharia

-Art. 25: ‘De Islamitische sharia is de enige referentiebron ter uitleg en verduidelijking van alle artikelen van deze Verklaring

In mei 2007 besloten de ministers van Buitenlandse zaken van het OIC dat islamofobie “de ergste vorm van terrorisme vormt”. In dat kader kunnen we stellen dat de PvdA, Groen Links, de Haagse Stadspartij en IslamDemocraten zich middels een politiek feit gesteld hebben achter dit besluit van de OIC. Een schrikbarend gegeven, dat aantoont dat de mohammedanisering van Den Haag zijn officiële handlangers vindt in deze partijen. De gestelde vragen zouden potsierlijk overkomen als het geen bewuste actie was. Mocht de angst al worden aangewakkerd, dan komt dat niet door mijn realistische uitingen in het debat, maar door de kruiperige houding van deze ruggengraatloze partijen.

NB: Uit de beantwoording van het college kwam naar voren dat er in Den Haag geen incidenten met zg. islamofobische achtergrond zijn geweest in 2011.

Machiel de Graaf

Fractievoorzitter Partij voor de Vrijheid in de Haagse gemeenteraad en de Eerste Kamer der Staten Generaal


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

12 reacties

 1. vanhetgoor

  Even laten bezinken en dan er nog eens over nadenken, Extreme Angst! Want een fobie is toch al een ongefundeerde en buitenproportionele angst. Geen gewone angst, geen schrik of bibberigheid, maar nu spreken we over een EXTREME ANGST. Het is natuurlijk voor de veroorzakers van die angst zinnig om te weten wat de resultaten zijn, dan kan de volgende keer er nog verfijnder worden opgetreden. Maar ik zit hier nu met die extra toevoeging om aan te duiden dat het echt menes is! Extreem dus, niet normaal meer, buitengewoon bang, èn ongefundeerd èn buitensporig. Als dat geen Zen moment is dan weet ik het niet meer. 

 2. Dutchman

  Hoe dankbaar we de PVV mogen zijn en diegenen die hier het publieke debat over durven te voeren! Anders waren we echt overgeleverd aan de wolven!

 3. CMdJ

  ESM, ESM, en ESM (verdrag)

   

  is dat wij (Nederlandse volk) en de PVV-stemmers in het bijzonder, onze vrijheid, (financiele) soevereiniteit en democratie niet willen verkwanselen en dat gebeurt er met het toestemmen/ratificeren van het ESM-verdrag (Europees Stabiliteits Mechanisme).

   

  Dat is hoogverraad en meewerken/gedogen van een kabinet dat ons (Nederlandse volk) laten bezetten en beroven maakt je even verantwoordelijk!

   

  De PVV dient op te komen voor ons land, onze vrijheid en onze welvaartstaat en alles en iedereen die dat bedreigt is onze vijand en die van de PVV, ook een landverraderlijk kabinet dat het ESM-verdrag steunt.

   

  Informeer en mobiliseer de mensen over ESM, laat Rutte en deJager hier niet mee weg komen en doe wat en het goede onderzoek (euro) dat Wilders heeft laten doen gebruiken om uit de euro(zone) te stappen, dat een doodlopende weg is en ons naar de afgrond brengt.

   

  Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

   

   

  http://adbroere.nl/web/nl/columns/de-minachting-van-de-eurocraten.php 

  Landelijk protest tegen het ESM

  zaterdag 17 maart wordt er om 13:30 een landelijk protest tegen het ESM op het Malieveld in Den Haag georganiseerd.

   

   

   

   

 4. J.A. Kapteyn

  Belangwekkend stuk heer De Graaf. Blijft u vooral hameren op de feiten, feiten, feiten. Feiten die voor zichzelf spreken. Dat er islamieten zijn die ons hun ideologie willen opleggen. Die de invoering van de sharia, beperking van de  vrijheid van meningsuiting (lees verbod op islamkritiek) , homohaat, de achterstelling van vrouwen en wat dies meer zij openlijk nastreven.

   

  Blijf het herhalen en er op hameren. Alleen dan is er nog hoop dat steeds meer mensen zullen begrijpen dat we met de islam een ongewenste ideologie in huis hebben gehaald.

   

  Waar we weliswaar niet meer vanaf komen, maar die we in ieder geval naar een onbeduidend hoekje van onze samenleving moeten verwijzen. 

 5. nick

  Heel goed artikel Machiel de Graaf. ! Het lijkt er een beetje op dat de hele islam problematiek wat naar de achtergrond is verdwenen door de cirsis en de bezuinigingen maar niets is minder waar! 

  Het stuk is zo doeltreffend en beelden voor wat er gaande is in heel het land en heel Europa dat we het van de daken moeten schreeuwen! Het kan inderdaad niet vaak genoeg worden gemeld. Helaas heeft de MSM besloten hierover geen meldingen meer te maken en te doen alsof er weinig tot niets aan de hand is. 

  Het is tekenend dat de diverse fractieleden van de PVV hun stukken moeten plaatsen bij DDS bij gebrek aan een ander podium. Het wordt tijd voor een eigen PVV onlinekrant! De PVVwebsite is niet doeltreffend genoeg. Een krant waarin ieder standpunt kan worden uitgelegd, iedere aanval gepareerd, iedere motie verdedigd en gehamerd kan worden op wat er werkelijk gebeurd in ons land en Europa is hard nodig. Dat iedereen zich kan informeren en een mening kan vormen zonder de manipulaties van de linkse propaganda machine.

  Bij deze mijn oproep aan de PVV! Zorg voor uw eigen PR! 

 6. Nog1

  Een beter bewijs dat sommige islamcritici doorschieten in een psychiatrische aandoening dan dit artikel is moeilijk te vinden. Maar met enige medicijnen en een goede behandeling kunnen we misschien voorkomen dat Machiel een Breivik wordt.

   

  Of had/heeft Breivik geen ‘ziekelijke angst, ook als er geen reëel gevaar is’?

   

 7. Havank

  Laat U toch niet uit de tent lokken. U en de andere scribenten hebben gewoon gelijk, de Islam brengt overal onvrede, strijd en overlast. Maar dat wensen bepaalde mensen niet te zien. Het was nota bene de Turkse premier Erdogan die zei: “Democratie is als een trein, als je je doel bereikt stap je er uit”.  Dat betekent dat de Islamisten niets op hebben met onze democratische samenleving.

 8. drs. Nee

  Aanpak van extreme islamofobie was goedkoop scoren en stemmingmakerij.
  Het stadsbestuur veegde die schriftelijke vragen dan ook van tafel en
  liet weten dat er geen van sprake is, er was niet een incident bekend.

  Afgelopen jaar werd wel in een Gandhicentrum in stadsdeel Duindorp
  ruiten ingegooid. Islam Democraten wees in de stadskrant met een
  beschuldigende vinger naar de bewoners in die wijk. Een ongefundeerde
  uitspraak, want van de dader(s) ontbreekt elk spoor.
  Feit is dat in aanloop naar de laatste gemeenteraadsverkiezingen die
  wijk bezocht werd door moslims die bij bewoners de ruiten ingooiden
  omdat daar een PVV-poster hing. Dat is extreem.

 9. baksteen

  “Geen incidenten met islamofobische achtergrond geweest”

  En hoe zit het het met incidenten in Den Haag met een islam-sharia achtergrond.

  Graag een lijstje, of waren er geen eerwraken, homo-attacks etc

 10. mariska

  Nog1, welja joh, haal Breivik er maar weer bij. Je moet tenslotte wat bij gebrek aan argumenten.

 11. Ann

  Ook als er geen reeel gevaar is @ Nog1 ? Onder welke steen heb jij de afgelopen 35 jaar gelegen ? Als je een keer tijd hebt , doe je  oogkleppen  af en verdiep je in dat barbaarse  haatboek  ,  doe er je voordeel mee , zou zo maar je ogen kunnen openen , beetje laat , maar ach ……. ))

 12. J.A. Kapteyn

  @Nick 12:57

  Uitstekende suggestie om de PVV een eigen PR-site te laten optuigen. Door alle aandacht rond de Euro, Europa en de bezuinigingshype raakt de islamproblematiek inderdaad op de achtergrond. Dat mag niet gebeuren!

   

  Het is zaak dat de PVV alle onterechte verwijten zoals tweedeling, mensen op één hoop, haatzaaien, rascisme, fascisme enzovoorts weerlegt en weerspreekt. Met argumenten onderbouwd. Steeds weer. De kracht zit ‘m in de herhaling. Blijven hameren!

   

  Alle politici praten elkaar na in hun afkeer tegen de PVV. Ze gaan nooit inhoudelijk in op de PVV-standpunten, terwijl de PVV haar islamkritiek feitelijk kan onderbouwen. Dooddoeners als hierboven kunnen ze eenvoudig weerleggen. Laten ze dat dan ook doen. Elke PVV-sympathisant snakt ernaar dat de kretologie van de anti-PVV stemmingmakers grondig wordt doorgeprikt!

   

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.