De Olympus antwoordt niet

Reeds eerder schonk ik aandacht aan het verzoek van een groot aantal klimaatsceptici aan de KNAW om haar klimaatbrochure in te trekken omdat deze tal van onjuiste en tendentieuze stellingen bevatte. De KNAW heeft daarop tot op heden niet formeel gereageerd, ondanks een tweetal ‘herinneringen’.

Dat schiet dus niet erg op. Daarom hebben de klimaatsceptici heden een nieuw, herhaald verzoek aan de president van de KNAW gericht van de volgende inhoud:

Geachte Heer Dijkgraaf,

Ondergetekenden hebben met zorg de ontwikkelingen gevolgd rond het uitbrengen van de KNAW-klimaatbrochure in oktober 2011. Kort na het uitkomen hiervan is door 23 wetenschappers en bij de klimaatdiscussie betrokkenen een zorgvuldig onderbouwd en gemotiveerd schriftelijk verzoek gedaan om deze brochure terug te trekken.

De reden hiervoor was dat u in het voorwoord van deze brochure stelde dat deze “de harde feiten over het klimaat” bevatte, en dat de stellingen in het laatste hoofdstuk “zaken betrof waarover de wetenschap het eens is”. Dit is een zeer stellige en principiële stellingname in het klimaatdebat, die grote gevolgen heeft voor de basis waarop in Nederland overheidsbeleid tot stand zou moeten komen. De brochure is ook duidelijk met die intentie gemaakt, aangezien hij ogenblikkelijk na het uitkomen aan het parlement is aangeboden ter onderbouwing van het klimaatbeleid.

Nu is het moeilijk om aan te tonen welke wetenschappers gelijk hebben als het gaat over het klimaat, de aanhangers van de AGW-hypothese of de zogenoemde sceptische wetenschappers, maar het is wel eenvoudig vast te stellen of er over een bepaald onderwerp al dan niet verschil van mening is onder wetenschappers.

De 23 ondertekenaars van de aanvankelijke brief hebben een aantal voorbeelden genoemd van punten in de brochure waar wel degelijk ernstige wetenschappelijke onenigheid over bestaat. Bij het seminar in Nieuwspoort op 12 december 2011 is hier inhoudelijk nog veel dieper op ingegaan, in aanwezigheid van de voorzitter van de brochurecommissie prof Rabbinge.

De brief van de 23 en het seminar leverden overvloedig bewijs dat de brochure niet alleen harde feiten over het klimaat bevat: veel van de standpunten erin zijn die van het IPCC, en vormen juist de kern van het debat tussen de sceptische wetenschappers en het IPCC.

Bij het seminar heeft Prof Rabbinge bovendien herhaaldelijk en nadrukkelijk gesteld dat de brochure niet de harde feiten over het klimaat bevat, zoals in het voorwoord door u gesteld, maar juist bedoeld is als aanzet tot verdere discussie.

Hieruit kan alleen maar geconcludeerd worden dat uw claims in het voorwoord onhoudbaar zijn, en de brochure dus in zijn huidige vorm misleidend is. Hiermee is het parlement verkeerd geïnformeerd.

Gezien de plaats die de KNAW ambieert als objectief voorlichter van het parlement vanuit de wetenschap, is er hier dus sprake van een betreurenswaardige situatie, die zo snel mogelijk rechtgezet dient te worden.

Het verbaast ons zeer dat de schrijvers van het verzoek tot terugtrekking in de zes maanden sinds het versturen ervan niet één formele reactie van de KNAW hebben ontvangen – niet eens een ontvangstbevestiging, hoewel daar nadrukkelijk in de brief én in de begeleidende email om was gevraagd. Ook op herhaalde schriftelijke verzoeken om alsnog op de brief in te gaan op 8 februari en 16 april is tot nu toe niet gereageerd.

Hierdoor ontstaat ons inziens een nieuwe situatie, die de KNAW fundamenteel raakt, los van de klimaatdiscussie. De KNAW is een zelfstandig, volstrekt onafhankelijk instituut, dat geen verantwoording hoeft af te leggen aan de politiek, ondanks dat het jaarlijks ca €150 miljoen overheidsgeld ontvangt voor het vervullen van haar taken. Deze zelfstandigheid garandeert een onafhankelijke stem van de wetenschap over wetenschapsaangelegenheden, en waar dat te pas komt ook over beleidsaspecten die met wetenschap te maken hebben. Dit is een belangrijke verworvenheid van de wetenschappelijke gemeenschap.

Maar dit houdt ons inziens niet in dat het de KNAW vrij staat zich bij voorbaat volledig te onttrekken aan elke vorm van kritiek. Zeker niet wanneer deze komt van gerespecteerde mede-wetenschappers, waaronder een ter zake kundig eigen KNAW-lid. De KNAW mengt zich nadrukkelijk in het publieke debat, en dient dan ook aanspreekbaar te zijn op haar inbreng.

Wanneer de KNAW haar wetenschappelijke objectiviteit verliest en een politiek gekleurd standpunt inneemt, daarbij alle kritiek uit de maatschappij én uit eigen wetenschappelijke gelederen naast zich neerlegt, en zich niet eens verwaardigt erop te reageren, dan ontstaat er een onwenselijke situatie die redressering behoeft. 

Wanneer de KNAW volhardt in het negeren van de serieuze kritiek op haar klimaatbrochure, spelen er dus inmiddels twee kwesties:
1 . De aangetoond misleidende claims in de klimaatbrochure.
2 . De wijze waarop de KNAW serieuze kritiek van medewetenschappers negeert en daardoor haar onafhankelijke positie in diskrediet brengt.

Het bovenstaande overwegende zijn de ondergetekenden van mening:

a. dat van u als president van de KNAW gevraagd mag worden dat u alsnog schriftelijk reageert op het aan u gestuurde verzoek tot intrekking van de brochure;

b. dat deze reactie het terugtrekken van de brochure zou moeten inhouden;

c. dat, mocht besloten zijn tot het niet terugtrekken van de brochure, u daarvoor een motivering dient te overleggen, die recht doet aan de in de eerdere correspondentie geuite inhoudelijke bezwaren tegen de claims in de brochure.

In afwachting van uw reactie,

Hoogachtend,

De ondertekenaars:

Peter Bloemers, em. hoogleraar biochemie, Radboud Universiteit Nijmegen
Anne Debeil, chemica
Ralf Dekker, voorzitter Groene Rekenkamer
Hans Erren, geofysicus
Bas van Geel, hoofddocent paleo-ecologie, universiteit van Amsterdam.
Kees de Groot, geochemicus, ex-Vice President E(xploratie en) P(roductie) Research and Technology, Royal Dutch Shell
Albert Jacobs, geoloog
Hub Jongen, elektrotechnisch ingenieur
Rob Kouffeld, em. hoogleraar energievoorziening, TU Delft
Hans Labohm, econoom en voormalig “expert reviewer” van het IPCC en met Dick Thoenes en Simon Rozendaal auteur van “Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma.”
Michael Limburg, Dipl. Ing.; Buchautor (Die Klimahysterie – was ist dran), Vizepräsident EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie)
Kees Le Pair, ex-directeur FOM & STW, Akademie Penning
Gerrit van der Lingen, geoloog, paleoklimatoloog
Henri Masson, chemisch ingenieur, em. hoogleraar Universiteit van Antwerpen, visiting professor Maastricht School of Management, ex member of the Board & Executive Committee of the European Society for Engineers and Industrialists (SEII), ex Vice-President van de ‘Société Royale Belge des Ingénieurs et Industriels’ (SRBII, franstallige ingenieurs van Belgie)
Rob Meloen, em. hoogleraar moleculaire herkenning, Universiteit Utrecht
Jan Mulderink, chemisch technoloog, oud-directeur AKZO research Arnhem, oud-voorzitter Stichting Duurzame Chemische Technologie in Wageningen
Harry Priem, geoloog, em. hoogleraar planetaire- en isotopengeologie, oud-directeur ZWO/NWO Instituut voor Isotopen-Geofysisch Onderzoek, oud-voorzitter Koninklijk Nederlands Geologisch en Mijnbouwkundig Genootschap
Arthur Rörsch, moleculair bioloog, oud vice-voorzitter RvB TNO
Henk Schalke, voorzitter management team IUGS-UNESCO
Frans Sluijter, em. hoogleraar theoretische natuurkunde TU Eindhoven, voorzitter Stichting Skepsis
Hajo Smit, meteoroloog
Henk Tennekes, voormalig directeur wetenschappelijk onderzoek KNMI
Dick Thoenes, em. hoogleraar chemische proceskunde TU Eindhoven, oud-voorzitter Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging
Theo Wolters, ingenieur TU Delft (Industrieel Ontwerpen), directeur-eigenaar van Fabrique Invent, ingenieursbureau voor productontwikkeling 
Rypke Zeilmaker, natuur/wetenschapsauteur
Peter Ziegler, em. hoogleraar geologie Universiteit van Basel, ‘rustend’ lid van de sectie aardwetenschappen KNAW

Voor verdere bijzonderheden, zij verwezen naar Climategate.nl.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

25 reacties

 1. Matthijs

  Vaak is meten, nog minder weten. Maar ben het wel met Janos eens dat er goed gemeten moet worden.

  Waar onze wegen scheiden, is waar hij conclusies gaat trekken en draconische maatregelen voorsteld vanuit de gedane metingen.

  Het is logisch, dat als je iets gaat meten dat je nog nooit eerder hebt gemeten, dat je voor een verassing komt te staan. Zo ook met de temperatuur en de CO2. We meten dat nog niet eens zo lang,. We kunnen wel wat reconstructies doen, maar dat zijn op zijn best educated guesses.

  Iedere keer wanneer de klimaat (of andere wetenschap) weer eens begint iets te meten, breekt de pleuris uit. Gelijk worden er doomscenario’s geschetst en wordt de meting gezien als een handvat om iemand anders te dwingen zich anders te gedragen.

  Enige tijd later blijkt de soep niet zo heet gegeten te worden als hij wordt opgedient en blijkt het allemaal een storm in een glas water.

  Zo ook met AGW, oh sorry CAGW, of extreem weer, kies er maar één. We begrijpen er nog geen klap van, maar wel het gebruiken als handvat om de burger mee om zijn oren te slaan.

  Niets doen en afwachten is vaak de meest logische vorm van handelen. Er is een oud Chinees gezegde; als je gaat rennen, ga dan eerst even zitten.

 2. NN

  Dank T2000, ik vind de vergelijking idd ook wel aardig. Wat denk je, als je alle AEX-variabelen op LT constant veronderstelt behalve 1, zal de AEX dan de kant op gaan die je op basis van die ene variabele mag verwachten?

 3. T2000

  Goeie vergelijking NN! Ook het verloop van de AEX is niet te voorspellen, terwijl ontelbare charletans het tegendeel beweren.

   

 4. T2000

  janos73 kan het niet verkroppen dat hij in de blog ‘Hoe zit het nu precies met het broeikaseffect?’ onder tafel gepraat wordt door de heer Rorsch. Hij haalt nu zijn gram…. STOER HOOR JANOS73!! 😉

 5. Matthijs

  “Verklaar dan eens de stijging van 290 ppm naar 395 ppm zonder de uitstoot van fosiele brandstoffen.”

  Natuurlijke variabiliteit.

  Zo, hebben we dat ook weer gehad.

  Volgende vraag aub!

 6. Ook Boos

  Beste Janos,

   

  Lees nu zelf die voorlaatste zin van je eens goed door, herhaal deze een paar keer en probeer het dan aan jezelf uit te leggen. 

   

  Buiten de fouten die je maakt met interpunctie, grammatica en schrijfstijl, schrijf je bijzonder regelmatig ook maar wat voor God, Vaderland en de AGW-zaak in het wilde weg.

   

  Janos, jij moet hier nog heel veel schrijven wil je een behoorlijke redeneertrant gaan beheersen. Je schoffelt in die voorlaatste zin je betoog even helemaal onderuit.

   

  Wederom een 1 voor het opschrijven van je naam!

 7. janos73

  Ik heb de originele brief er nog maar eens even bij gehaald om hem nog eens te lezen…..

   

  http://tinyurl.com/867ex4v

   

  Ik zou als KNAW ook niet weten wat ik er mee zou moeten. Een kort en bondig antwoord schrijven, uitgebreid antwoord geven of gewoon negeren, alles wat je doet is verkeerd.

   

  De heeren ondertekenaars zijn nl. niet geïnteresseerd in het debat ze zijn bezig met hobbyen.

   

  Het is jammer dat de KNAW geld en tijd moet besteden aan zo’n flut stukje wat door een echt geïnteresseerde leek binnen 2 weken makkelijk uit te zoeken is.

   

  “Er wordt in het rapport gesteld dat de “fysica” van het broeikaseffect
  voldoende zeker is. Dit is inderdaad een populaire opvatting maar dit
  achten wij beslist onjuist. De theorie over de absorptie van infrarood
  door CO2 is aangetoond in het laboratorium, maar of deze werking zich in
  de atmosfeer significant manifesteert, is niet bevestigd.”

   

  Dit is gewoon gelogen, het is in de echte wereld gewoon gemeten en het versterkte broeikas effect is waargenomen.

   

  “De 2% die overblijft zorgt voor de gemeten toename. Waarom die relatieve
  opname 98% is, en of die stijgende of dalende is, wordt nog niet
  begrepen. De opmerking dat van de menselijke emissie “de helft wordt
  geabsorbeerd” is onjuist.”

   

  Verklaar dan eens de stijging van 290 ppm naar 395 ppm zonder de uitstoot van fosiele brandstoffen.

   

  “Verder zijn de oorzaken van de variaties in de zonne-activiteit en in de oceaanstromingen onvoldoende begrepen”

   

  Inderdaad de oorzaken zijn misschien niet 100% duidelijk, de effecten op het klimaat echter wel.

   

  Maar goed blijf lekker calimero-en zo ik zeggen

 8. besserwessi

  Waarschijnlijk is het KNAW onder een grote tegel  weggekropen.

  Zolang die tegel niet wordt gelicht bereiken de klachten over haar verpolitiekte wetenschap beoefening de leiding niet.

 9. T2000

  @NN, ja hoor! Dat is het mooie van een modelmatige opzet.

 10. NN

  U is Alpha?

 11. janos73

  MAtthijs,

   

  de aarde heeft de laatste tijd heel veel CO2 ingevangen en zet nu uit?

   

  T2000,

   

  ik heb mijn voorlaatste ziin nog even doorgelezen:

   

  “Inderdaad de oorzaken zijn misschien niet 100% duidelijk, de effecten op het klimaat echter wel.”

   

  Waarschijnlijk had ik beter “inderdaad, de oorzaken [van de variaties in de zonne-activiteit en in de oceaanstromingen] zijn misschien niet 100% duidelijk, de effecten op het klimaat echter wel.

   

  Zo beter?

   

  Ik zal het ook nog even uitspellen.

   

  We weten nog niet wat de veroorzaker is van El Nino en La Nina we weten echter wel dat het effect cyclisch is, ongeveer 12-24 maanden duurt en zich over een langere periode uit middeld en dus over een langere periode de invloed precies 0 is. Ook weten we nog niet preceies wat de exacte oorzaak is van de veranderingen in de zon, we meten echter wel de variaties in TSI en het resultaat daarvan kunnen we dus wel berekenen.

   

  Ik akn best met Arthur discusieren ik heb echter een stuk minder tijd dan een gepensioneerde en ik had geen zin met iemand te discusieren die geen ja / nee antwoord kan geven op een ja / nee vraag.

 12. Ook Boos

  Die Janos brengt het weer zo leuk met “meten is weten”. Vermoedelijk gaat hij voorbij aan de betrekkelijkheid van metingen, evenals het feit dat je vaak wel iets kunt meten, maar er geen conclusies aan kunt verbinden, al was het maar omdat er meer parameters benodigd zijn.

   

  Het is iedere keer wat we hier stellen, Janos, zie toch de betrekkelijkheid van je argumenten in!

   

 13. Matthijs

  spelvout 🙂

 14. Matthijs

  Wat is er mis met een hogere CO2 concentratie?

  Waarom is het nu niet 3-4 graden warmer?

  Waarom is de zeespiegel dan nu niet 25 meter hoger?

  Misschien omdat CO2 niet in verband staat met deze zaken?

  Maar vertel, wat zou de CO2 concentratie moeten zijn volgens jou? En wat zouden we moeten doen om deze concentratie te berijken? De mensheid wegvagen?

 15. janos73

  MAtthijs,

   

  Het CO2 niveau is hoger dan in de afgelopen 3 miljoen jaar…..

   

  De laaste keer dat CO2 zo hoog was was het op aarde 3-4 graden warmer

   

  De laatste keer dat CO2 zo hoog was was de zeespeigel 25 meter hoger

   

  Maar dat is natuulijk allemaal toeval (en de aarde was natuurlijk veel kleiner…)

 16. Matthijs

  Trouwens,..

  Waarom denk je dat de CO2 concentratie stabiel moet zijn? Is er een natuurlijke balans? Wat is deze balans? Waarom moeten we deze balans nastreven? Waaruit concludeer je dat?

  Volgens mij zijn natuurlijke processen continue in beweging, dus het menselijke signaal in zowel de toename van CO2 concentratie als in de voorgestelde effect van deze toename op de temperatuur valt of staat bij het begrijpen van dit natuurlijke proces.

  Aangezien we van beide nauwelijks iets begrijpen, lijkt het me nogal voorbarig om te roepen; WE VERPESTEN DE PLANEET!!!1!!één! 

 17. Matthijs

  Jij aanwijzingen dat de stijging in de CO2 concentratie in de afgelopen 100 jaar drastische vormen heeft aangenomen?

  Volgens mij verloopt het al enige tijd redelijk met hetzelfde tempo, dus waarschijnlijk zijn er andere processen aan het werk dan de menselijke?

  En daarnaast zien we dat de afgelopen 15 jaar de temperatuur vlak blijft en de CO2 concentratie blijft stijgen, als CO2 de buschaffeur van het klimaat is, dan is de temperatuur twee haltes geleden uitgestapt.

  Zoals ik al zei; volgende vraag.

 18. janos73

  Inderdaad bij remineralisatie vindt inderdaad een uitstoot van CO2 plaats, heb je er aanwijzing voor dat dat in de afgelopen 100 jaar extreem toegenomen is?

   

   

 19. Matthijs

  Volgens mij vindt er tijdens het remineraliseren wel degelijk een uitstoot van CO2 plaats.

  Maar daar heb jij vast een link van dat dit niet zo is?

 20. janos73

  MAtthijs,

   

  nee want er is gemeten (meten = weten) dat de oceaan CO2 opneemt en niet afgeeft. Volgende poging

 21. Matthijs

  Precies!

  Of de zee wordt warmer en laat CO2 los, kan ook.

  Per defacto maar de mens de schuld geven is zo ontwetenschappelijk;

  “We zijn te stom om ook maar iets anders te bedenken. En daarom zijn we er uit, het is de mens”

 22. André van Delft

  De klimaatbrochure van de KNAW is inderdaad misleidend. Uit de Nota Wetenschappelijke Integriteit van de KNAW, de universiteiten en NWO:

   

    “Ten tweede vormt misleiding een schending van de wetenschappelijke integriteit”

   

  http://www.cs.uu.nl/groups/AD/integrityKNAW.pdf

   

  De KNAW fraudeert dus. Aanklagen heeft geen zin, want de KNAW mag voor eigen rechter spelen (via haar schertsorganisatie Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit). 

   

  De nieuwe voorzitter zou zijn augiasstal uit moeten mesten. Anders lijkt het me beter om de KNAW gewoon op te heffen. 

 23. NN

  Heren van het circus Jeroen Bosch, als de AEX op een dag 5 punten daalt, dan kan niemand exact zeggen wat de koersen deed dalen. Je kunt wel met zekerheid stellen dat ie 5 punten lager staat.

 24. Ook Boos

  Maar de wetenschap waarom en hoe is toch de essentie NN? Of begrijp ik nu dat ook jij twijfelt?

 25. NN

  Ook Boos, dat is het juist. Consumentenvertrouwen, groei, kwartaalcijfers, nieuwe contracten, wisselkoersen, rentes … ze hebben allemaal invloed op de AEX. We weten ook welke voor invloed ze hebben. Maar we weten niet waar die 5 punten op de AEX door verklaard worden.

  Zo weten we ook dat de temperatuur een graad of 3 stijgt bij verdubbeling van CO2, maar er zijn nog n handje vol andere factoren die (analoog aan de AEX) de invloed op de dagkoersen lastig maakt.

  Zie Janos 2 mei

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.