Bestuur natuurkundige vereniging manipuleert maar door

Dit artikel is geschreven door Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange en Dr. C. (Kees) le Pair.

De Nederlandse Natuurkundige Vereniging (NNV) is de beroepsvereniging van Nederlandse Natuurkundigen. De natuurkunde als wetenschap is sinds de dagen van Galileo Galilei de bron van Verlichting geweest die onze samenleving uit de duistere Middeleeuwen verheven heeft. Fundamentele natuurkunde is de bron van vrijwel alle innovatie en de cruciale schakel in de wetenschappelijk-technologische spiraal die de moderne maatschappij gevormd heeft tot wat zij nu is. Misschien wel de belangrijkste reden achter het succes van de natuurkunde is gelegen in de kritische houding van haar beoefenaren. Natuurkunde is belangrijk en de rol van natuurkunde als natuurwetenschap en als bron van rationele vooruitgang dient gekoesterd te worden. En laten we eerlijk zijn, het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde (NTvN) is al decennia lang een medium van goed niveau en heeft op hoofdlijnen veel te bieden. Zolang het maar niet over klimaat of energie gaat, want dan begint de NNV trekken van een godsdienstige sekte te vertonen en is de kritische natuurkunde instelling zoek.

Eerst maar wat geschiedenis. Op 29 oktober 2015 organiseerde de NNV een symposium over energie en klimaat. Op zichzelf genomen een goed initiatief, omdat deze onderwerpen volop in de belangstelling staan en de essentie van de problematiek zonder natuurkunde niet begrepen kan worden. Het symposiumprogramma was echter eenzijdig. Sprekers waren uitsluitend klimaatalarmisten, een van de twee scholen, alarmisten en sceptici, die elkaar over klimaatvraagstukken tegenspreken. Het bestuur had op voorhand partij gekozen door ook nog een reeks politieke stellingen te formuleren en de leden te vragen daarmee in te stemmen. Diverse leden, waaronder wij, klommen daarover in de pen. Het antwoord dat wij van de voorzitter ontvingen bevredigde ons niet. Eén van ons, KdL, maakte het dispuut hier (1) en hier (2) openbaar en de ander, ClP, hier (3)

Het NNV-bestuur reageerde defensief. Liever dan de discussie aan te gaan, werd op het laatste moment een kritische deskundige in de persoon van Marcel Crok aan het programma toegevoegd, die als excuus-scepticus mocht optreden. NNV-leden Kees le Pair en Kees de Lange verkregen uiteindelijk elk drie minuten spreektijd op het symposium. Overleg over hun voorgenomen bijdragen werd niet gevoerd. Die werden zonder enige vooraankondiging op ongeschikte momenten aan het programma toegevoegd. Duidelijk was, dat hun bijdragen niet geweigerd konden worden, maar zeer ongewenst waren.

Op de bewuste 29 oktober 2015 werd dan het symposium gehouden. Een wel zeer ruim podium was gereserveerd voor Jan Terlouw, gepromoveerd in de natuurkunde maar al vele jaren vooral actief als D66 politicus. In een welsprekend maar zeer emo-politiek betoog bepleitte hij dat de NNV zich als vereniging diende uit te spreken dat het klimaat door menselijk ingrijpen catastrofaal veranderde en dat zeer vergaande politieke klimaatmaatregelen noodzakelijk waren. Natuurkunde ontbrak in zijn betoog. Dat deze stelling betwistbaar is, kwam op het symposium behalve in de uitstekende bijdrage van Marcel Crok nauwelijks meer aan de orde. Later in de dag kregen Kees de Lange en Kees le Pair hun obligate drie minuten toegemeten, zonder dat er tijd voor vragen of discussie was ingeruimd. Toen was de heer Terlouw al lang op weg naar dringender bezigheden. Een echte discussie met onze D66 spreekbuis was ook nooit de bedoeling.

In het novembernummer 2015 van het NTvN verscheen een samenvatting van het symposium van 29 oktober 2015 van de hand van voorzitter Jan van Ruitenbeek. Het was een merkwaardig verslag. Op de NNV website waren alle bijdragen van de sprekers op het symposium vermeld, maar niet die van ons. De teksten van die beide bijdragen waren overigens wel bij het NNV bestuur aangeleverd. In het verslag van Van Ruitenbeek werden de bijdragen en namen van de discussanten niet genoemd. Een probaat middel om eensgezindheid te suggereren. Wel werd aangekondigd dat een bestuursadviescommissie zich over de problematiek zou gaan buigen, waarbij een ledenconsultatie nadrukkelijk open werd gehouden.

En toen werd het stil. Zonder dat de leden kennis konden nemen van het advies van de ‘klimaatcommissie’ meldde het bestuur in oktober 2016 (!) dat de NNV als vereniging geen politiek klimaatstandpunt zou innemen of zich over eerder geformuleerde stellingen zou uitspreken. Leden waren niet geraadpleegd. Het verstand leek doorgebroken.

Helaas, de werkelijkheid is anders. Het NNV-bestuur blijft bezig met redding van de planeet door wind en zon in de strijd te werpen tegen CO2. Op 9 juni 2017 is er opnieuw een symposium over energie en klimaat waarbij wederom het kritische geluid volkomen ontbreekt. Het is natuurlijk onmogelijk een verstandige discussie over klimaat, energie en kosten van een en ander te hebben als het geluid van onafhankelijke deskundige sceptici ontbreekt. De NNV-elite denkt daar toch anders over. De keuze van sprekers heeft niet tot doel een discussie tot stand te brengen waarbij alle relevante argumenten gehoord worden, maar dient vooral ter bevestiging van de klimaat-alarmistische standpunten van het NNV-bestuur.

Zo is de eerste spreker Gerard van der Steenhoven, directeur van het KNMI, het staatsweerbureau dat nu niet direct bekend staat om de openheid waarmee minder gewenste wetenschappelijke opvattingen ontvangen worden. De directeur die er anders over dacht is door de politiek, niet door de fysici, indertijd vervangen. Het bureau hamert sindsdien voortdurend op de rampspoed die ons zal treffen als gevolg van te verwachten extreme weersomstandigheden die zelfs het IPCC niet voorspelt. Met een omstreden deeltijdsbenoeming aan Universiteit Twente met als veelzeggende leeropdracht Meteorological and Climatological Disaster Risk Reduction is Van der Steenhoven met zijn breed bekritiseerde alarmistische uitspraken nu niet de bij uitstek de geschikte man om zonder tegengeluid de NNV-leden een evenwichtig beeld van de klimaatproblematiek te presenteren.

Hoe kom je als NNV ook op het idee om een PvdA politicus als Rick van der Ploeg zonder enige oppositie een podium te bieden voor zijn politiek zeer betwiste ideeën die hij al jaren in de media uitvent? Dat dat tegengeluid in Nederland zeker ook onder onafhankelijke fysici volop voorhanden is, is iedereen die ook maar oppervlakkig op de hoogte is van de klimaat- en milieuproblematiek ten volle bekend. Maar alweer, het gaat het NNV-bestuur niet om een goede afweging van relevante argumenten.

Ook Pieter Boot (Plan Bureau voor de Leefomgeving, PBL), vertegenwoordiger van een overheidsinstantie die CO2 als een enorme bedreiging ziet, mag uitgebreid zijn visie geven op wat men graag het klimaatakkoord van Parijs noemt. Dat iedereen die van wanten weet beseft dat het niet gaat om een afdwingbaar akkoord, maar om een vrijblijvende intentieverklaring, blijkt geen reden deze bewuste misleiding te beëindigen. Van beide heren verwachten wij geen bijdrage aan de natuurkunde.

Het alles bepalende vraagstuk van de EROIE (energy return on invested energy) bij wind zon en biomassa komt niet aan de orde. Evenmin als de verliezen in het systeem als gevolg van de ontbrekende vraagsturing. Politieke instanties bepaalden dat een reeks verliezen niet in rekening hoeven te worden gebracht. Sinds wanneer leggen natuurkundigen zich bij zoiets neer?

Om het hoge Greenpeace-gehalte van het symposium geen geweld aan te doen, komt het onderwerp kernenergie ook ditmaal niet aan de orde. Het is ons een raadsel hoe bij een programma dat beoogt de aanwezigen een inzicht te geven in de energieproblematiek, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van thorium MSR systematisch genegeerd worden. En dat is niet omdat in Nederland geen sprekers te vinden zouden zijn met eminente kennis van zaken. Het vermoeden rijst dat het NNV-bestuur een serieuze afweging van veelbelovende methoden van energieopwekking op politieke gronden niet opportuun vindt. Een dergelijke eenzijdigheid is uiteraard in strijd met basisprincipes van de natuurkunde en daarmee de natuurkunde onwaardig.

En zo gaat het maar door. Kennelijk heeft het NNV-bestuur inhoudelijk niets geleerd van het symposium van oktober 2015, behalve dat het niet hoeft te proberen een verenigingsstandpunt te forceren. Kennelijk is het NNV-bestuur zo overtuigd van het eigen religieuze gelijk, dat zelfs een poging om een programma te organiseren waarin de normale ‘checks and balances’ van de kritische natuurkunde aan bod komen, ongewenst is. Kennelijk zijn een evenwichtig programma en een evenwichtige inhoudelijke discussie niet wat onze beroepsvereniging, die geacht wordt van ALLE natuurkundigen te zijn, voor ogen staat. Voor veel natuurkundigen is het onverdraaglijk dat hun vereniging door politiek gemotiveerde alarmisten gekaapt wordt. De voortdurende eenzijdige manipulatie van het NNV-bestuur is gênant.

Prof. Dr. C.A. (Kees) de Lange
Dr. C. (Kees) le Pair

Kees de Lange was lid van de Eerste Kamer van 2011 tot 2015, namens de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) en later als onafhankelijk lid. Hij studeerde wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde aan de Universiteit van Amsterdam en was hoogleraar moleculaire spectroscopie.

Kees le Pair was 31 jaar verbonden aan organisaties van natuurkundig en technisch onderzoek. In 1968 trad hij toe toe tot de directie van de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie, FOM. In 1981 werd de Technologiestichting STW opgericht. Hij was de eerste directeur en bleef dat tot zijn pensioen in 1999. Daarnaast was hij lid van de Algemene Energieraad en lid van de Raad voor het Defensieonderzoek. Hij ontving De Zilveren Penning van de Koninklijk Nederlandse Akademie van Wetenschappen en de Technische Universiteit Delft promoveerde hem tot eredoctor in alle daar bloeiende wetenschappen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

12 reacties

 1. Ni28

  Het is jammer dat de wetenschap zo gepolitiseerd is. Zeker wat betreft een vak zoals natuurkunde. Waar je vroeger tegen de roomse inquisitie moest vechten is het nu tegen het politiek correcte establishment. De aarde bleek uiteindelijk toch te draaien en is het met de CO2 misschien toch anders. Het boek van Marcel Crok laat veel openingen zien in het klimaatvraagstuk die goed onderzocht zouden moeten worden en dan echt op wetenschappelijke wijze zonder politiek. Wetenschap is een discussie van verschillende meningen die door bewijzen aangevuld moeten worden en dan door goede bewijzen. Crok laat zien dat daar nogal wat aan mankeert en het helpt de klimaatprobleem niet om standvastig en eenzijdig het probleem te benaderen. Niemand ontkent dat de CO2 een probleem vormt maar mogelijk wordt hier te veel waarde aan gegeven. Door symposia zo eenzijdig te voeren maakt de zaak alleen maar meer en meer verdacht en daar is niemand van gediend. Ik denk dat het invloed van de mens nogal vergroot wordt als een klein onderdeeltje van de totale invloed op de natuur. De natuur zal altijd de mens de baas zijn en niet andersom. Ook ten kosten van de mens. De mens zal ooit ook verdwijnen net als de dinosaurussen. De mens kan wel de natuur voor zijn door elkaar uit te roeien. Dat lijkt mij een reëlere optie dan de CO2.

 2. Syntha

  Misschien wachten ze op Planet X?

 3. Henk Digitalum

  Ja veilige en radioactief-afval loze kernenergie heeft de toekomst. Mocht dit haalbaar zijn. Los van CO2 lijkt mij onafhankelijkheid van olie uit het MO noodzakelijk. Daarom ook investeren in accu-technologie en zonne-energie. Als interim oplossing, plan B en voor je eigen energie-onafhankelijkheid.

  1. Anna

   Henk Digitalum. Ach u wil heel olie rijk Afrika en Midden-Oosten terug naar de woestijn en de Russen volledig aan de afgrond? Belanghebbenden hebben de Scheep en Luchtvaart de aller, aller grootste vervuilers uit de concepttekst laten verdwijnen. Dus, wat voor zin had dan de conferentie in Parijs? Die geldwolven liegen alles bij elkaar en snoeren alle critici de mond. De grote heren kwamen allemaal met het vliegtuig of eigen vliegtuig naar Parijs. De hypocrieten. Deze rijke heren zullen de hardwerkende man/vrouw financieel laten bloeden. Zelf krijgen ze er nog een miljoentje bij.

  2. Anna

   Henk Digitalum. ” eigen energie en onafhankelijkheid”. Zie Nederland in de toekomst al voor me zonder miljarden gasinkomsten en honderdduizenden nieuwe Nederlanders uit niet westerse landen die levenslang afhankelijk worden van onze opgezette verzorgingsstaat tot en met AOW. Overbevolking niet alleen in Afrika en Midden-Oosten.
   De reële problematiek wordt niet genoemd: OVERBEVOLKING!

   1. Henk Digitalum

    Bedoelde vooral dat je zelf met zonnepanelen, een grote accu en een houtkachel redelijk energie-onafhankelijk zou kunnen zijn…

 4. Ome Ga

  NI28, idd totaal gepolitiseerd, die zeer kostbare waanzin (hai Bilderberg-, Vrijmetselaars- en globalisten mafia’s).

  En dat niet alleen, het is een religie geworden. Kunst zelfs, die vele mensen niet begrijpen maar wel net doen alsof. In minn werk heb ik dat meegemaakt, huichelachtig landverraad maar met het paradigma excuus van religie, politiek, kunst. U betaalt van uw belastingcenten, en wij zorgen wel dat we denken voor u… en de biljoenen incasseren voor het machtige NWO! Heil!

  HAHAHAHA! We worden totaal voor de gek gehouden. Neem nu bijv. ‘kunst’.
  Een bril op de grond, voor de muur van een museum = k u n s t

  U zegt, off topic? Het heeft wel allemaal met elkaar te maken.
  Met zieke, egocentrische, geldbeluste, linkse en godloze geesten
  = gewoon k u t dus, bullshit, crap.

  Huiver, moet zien:

  https://youtu.be/PRWJcrRO0GM

 5. Anna

  Men heeft weinig of niks in te brengen als mensen zoals Klaas Knot zich vandaag bij de kabinetsformatie kan aansluiten en het op kan nemen voor het grote geld van KLM,Heineken, Philips, DSM,Akso,Nobel,Unilever, Shell,Friesland- Campina en VNO-NCW. We zijn weer het braafste jongetje van de klas terwijl critici worden geweerd. Bevolking moet de miljarden ophoesten.

 6. Jantje

  Moeten we ons niet drukker maken over Fukushima in plaats van het klimaat?
  Zes jaar na dato lekken er nog steeds meerdere reactoren water de oceaan in.
  Niets of niemand kan in de buurt van die reactoren komen.
  De wereld hult zich in stilzwijgen.

 7. Ome Ga

  Jantje, ja Fukushim! Dat wil je niet weten, daar wil je niet bij zijn.

  De fietsenmakers in de ‘wetenschap’ maken het soms wel ontiegelijk bont.
  Als er bij de Peking-mens later wat apenbotjes werden gevonden bijv. Er is zoveel hoax en nep, maar wel keihard geld natuurlijk!
  Maar DAAR hoor je dan niets meer over.

  NB. EEN VOORBEELD. Van de vele. GEBEURD. Echt waar, no fake; it’s true!

  Iemand herinnert zich de zgn. ‘Vogelgriep’ of de ‘Aziatische griep’?
  Op de BBC verscheen in Oktober 2005, DE (speciale) ‘Health expert’ van de UK op dit SPECIALE gebied van Pandemieën. De absolute topspecialist op dit medisch gebied, deze ‘wetenschapper’ (naam vergeten) verklaarde; “Het is niet de vraag OF het gebeurt, maar wannéér: het kan over een of twee jaar zijn(??!!) maar EEN DERDE deel van de wereldbevolking zal sterven aan deze epidemie”. WAAAAAATTTTH?!

  Na twee jaar kon je lezen (USA Today enz), in Oktober 2007, dat er totaal 12 (twaalf) menselijke doden waren door deze zgn ‘Vogelgriep’. HAHAHAHAHA! Dus hoax, total fake, nep, manipulatie, moneymoney, macht, leugens, links, NWO.

  Een Amerikaanse vriend* kwam beide jaren in de UK. Hij zag in 2015 bergen schapen daar levenloos opgestapeld en hoorde dit stomverbaasd, rechtstreeks op de BBC. In 2007 hoorde hij de ‘schade’ daar, maar van die prul’wetenschapper’ hebben we nooit meer iets van gehoord, laat staan dat hij ooit zijn excuses aangeboden heeft! Laat staan dat de BBC dat ooit deed! Dat is het ergste, de leugens worden zelden openbaar gemaakt en gerectificeerd.

 8. Ome Ga

  Correcte: “…Hij zag in 2015” moet zijn: 2005

 9. Bes Tolen

  Ik neem het klimaatalarm niet serieus. Dat heeft redenen. Allereerst is er de massa immigratie. Lang geleden werd ik al wakker geschud toen in de buurt van mijn ouders lieden uit de tropen kwamen wonen. De hele buurt wist al gauw dat ze de CV altijd op 26 graden C hadden staan. Toen de vreemdelingen landverhuizers naar Amsterdam vertrokken, lieten ze wel een massa onbetaalde rekeningen achter waaronder die van het gas. Nota bene over de hele periode van ruim twee jaar, die ze in het huis hadden gewoond. De tweede reden is, dat ik het klimaatalarm onzin vind, is de enorme bevolkingstoename in Afrika en enzovoort. Die bevolkingstoename wordt door de westerse ontwikkelingshulp nog gesteund ook. De Chinezen zijn reëler maar de Roomse criteria om zoveel mogelijk sperma in kinderen om te zetten, zijn voor die gebieden nog altijd maatgevend. Alle nonnen daar werken ook uitsluitend in geboorteklinieken. Kortom, ”mijn possie aan fikkie”. Zo lang m.i. de idioten het voor het zeggen hebben, wil ik niet meewerken. Goed, voor eigen normhandhaving doe ik niet aan verspilling.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.