Gepensioneerden, pas op: jullie dreigen op te draaien voor de kosten van de coronacrisis

“De meeste pensioendeelnemers zijn uiteraard over het algemeen wat ouder,” schrijft Frits Bosch: “Het is per definitie een rustig en bescheiden slag mensen. Ze mopperen hier en daar wat, maar ze staan niet op het Malieveld.” Daarom dreigen uitgerekend zij de rekening gepresenteerd te krijgen van de hele coronacrisis. Daarom spoort Frits pensioenfondsen aan om goed op te letten dat zij niet leeggeroofd worden: “let op uw saeck!”
Corona heeft slecht één voordeel: het zet de zaken op scherp. We móeten positie kiezen. Het gaat om de belangen van onze burgers en om die van onze pensioensector. Dit memo bestaat uit twee delen. Het eerste betreft de ontwikkeling van de pensioensector. Het tweede gaat over de Europese Unie en de relevantie daarvan voor onze institutionele sector. De essentie van mijn verhaal is dat ons pensioenvermogen van verschillende kanten ernstig op de tocht staat. Er wordt naar mijn mening te weinig opgekomen voor de belangen van onze pensioendeelnemers. Pensioenfondsen, let op uw saeck!

Ons land heeft omvangrijke pensioenreserves. Dat is een groot goed, maar het is ook een kwetsbaar bezit. Onze pensioenpotten worden hard getroffen door de corona-beurskrach en daarmee pensioendeelnemers.

Het is alle hens aan dek om de economie overeind te houden en getroffenen in het bedrijfsleven te steunen. Dat is terecht en er is in het overheidsbudget ruimte voor. Dat neemt niet weg dat ook de pensioensector de nodige aandacht verdient. Begrijpelijk is dat dit er wat bij ingeschoten lijkt de laatste tijd. Hoe hard de klap aankomt bij de pensioenfondsen hangt sterk af van de duur van de coronacrisis en van de diepte en duur van de recessie. We moeten er van uitgaan dat er een economische dreun wordt uitgedeeld van circa – 7%. Het kan meevallen, maar ook tegenvallen. Ga maar uit van het ‘worst case scenario’.

Het Nederlands belegd pensioenvermogen bedroeg per eind 2019 1544,4 miljard euro met een dekkingsgraad van 104%. Voor de meeste pensioenfondsen geldt een vereiste beleidsdekkingsgraad van 102%. Eind 2019 stond 63% van de pensioenaanspraken bij fondsen die niet voldeden aan de dekkingsgraadeis. Vóór 2007 fondsen had nog meer dan de helft van de pensioenfondsen een dekkingsgraad boven 130; eind 2019 zijn ze amper meer in die regionen te vinden. Men kan wel met gemiddelden rekenen, maar de verscheidenheid in pensioenland is groot, zoals in matching- en returnportefeuilles. In het algemeen geldt: het is geen vetpot, dat weten we allemaal. Al heel lang wordt niet geïndexeerd voor prijsstijgingen.

Hamvraag is nu: hoe zwaar is ons pensioenvermogen getroffen? Mijn ruwe schatting is dat door de coronakrach het totaal belegd vermogen thans geslonken is naar circa 1320 miljard euro, bij een dekkingsgraad die nu niet verder komt dan 88%. Dat betekent dat door de krach zo’n 224 miljard ‘verdampt’ zou zijn, tijdelijk. Ik ga er hierbij van uit dat pensioenfondsen niet of slechts beperkt afgedekt zijn voor beleggingsverlies door de coronakrach. De grote fondsen zijn relatief veel minder afgedekt en lopen dus forse schade op, “als je geschoren wordt moet je stilzitten’. De schatting van de huidige verliezen op de voornaamste beleggingscategorieën schommelen van min 30% voor aandelen tot min 10% voor vastrentende waarden. Vastgoed is geheel onzeker, maar min 15% lijkt realistisch voor winkelbeleggingen op basis van omzethuur, waardedaling en leegstand in kantoorruimte en hotels. Een schatting van een negatief beleggingsrendement over het eerste kwartaal 2020 van 15 procent lijkt plausibel.

Hanneke Veringa, Countrymanager van AXA Investment Management:

“Gemiddeld verwacht ik dat ze inderdaad 10 % economische dekkingsgraad ingeleverd hebben en nog verder kunnen zakken. Voor pensioenfondsen is nu de hoop vervlogen dat een stijgende rente ze uit het dal zal halen. De aandelenmarkt kan mogelijk nog 10% naar beneden als de winsten tegenvallen. China loopt drie maanden voorop in deze crisis. De recente ontwikkelingen daar zijn een goede indicator van wat kan volgen bij ons. Met de verdere versnelling naar een online economie in combinatie met de crises is commercieel vastgoed fors geraakt in China (vastgoed zou daar zelfs met 50% zijn gedaald in waarde, FB). De aandelenmarkt zal mogelijk op termijn herstellen. Maar een lang laag rentescenario is nu in beton gebeiteld. Voor de pensioenfondsen is het nu noodzaak om naast het lange termijnbeleid ook een realistisch beleid voor de kortere en de middellange termijn te ontwikkelen. De focus ligt op het matchen van het verschil tussen de inkomende premies en de uitgaande betalingen. Er moet dus cashrendement zijn. Liquiditeit heeft de voorkeur boven een rendement op papier dat voor jaren niet verzilverd kan worden en niet bijdraagt aan het vullen van het gat dat nu geslagen is.”

De situatie van de fondsen stelt hen dus voor een megagroot cash- en rendementsprobleem. Gelet op de aanzienlijke onderdekking kan het niet anders dan dat fors gekort moet worden. Maar wellicht wil minister Wouter Koolmees zijn kruit droog houden in afwachting van meer economische duidelijkheid. Een dekkingsgraad van 120% is vereist om weer te kunnen indexeren onder het huidige stelsel. Dat betekent dat pas bij een totaal vermogen van 1800 miljard euro geïndexeerd kan worden. Het huidige tekort daarvoor bedraagt circa 480 miljard. Dit geeft aan over welke bedragen we praten om te kunnen indexeren. Dit is een irreëel bedrag om aan te vullen, zeker gezien de huidige stand van de economie. Het zicht op prijsindexatie is nu dus helemaal verdwenen. Bovendien krijgen de fondsen door de lagere dekkingsgraden van de toezichthouder minder ruimte om meer risico te nemen via aandelen, dus ze kunnen minder gemakkelijk terugveren. Toch zullen ze de beleggingsportefeuille moeten herzien omdat obligaties met een BBB rating naar de ontoelaatbare status van junkbonds zijn afgedaald.

Bedrijfstakpensioenfondsen moeten korten en dat is zuur. Gepensioneerden hebben al tien jaar geen indexatie gehad en raken nog meer pensioen kwijt. Hoeveel ze moeten korten, hangt mede af van hoe snel de economie weer gaat draaien. Zonder pensioenhervorming en overheidssteun lijkt niet te vermijden dat ook na 2020 kortingen zullen volgen. De economische vooruitzichten zijn minder gunstig voor Nederland, mede gelet op terugvallend Duitsland. De crisis zal diverse sectoren structureel raken, transport, toerisme, cultuur, MKB. Hoekstra komt voor de vraag te staan: welke sectoren en bedrijven hebben een overlevingskans en welke moeten we laten gaan. Als de rente zou oplopen, dan gaat het faillissementen regenen, verslaafd als we zijn aan ultra lage rentes. Zoals de situatie nu is kunnen werknemers niet rekenen op een pensioen van rond zeventig procent van hun laatst verdiende inkomen, eerder de helft, zelfs dertig procent wordt genoemd.

Met instemming van de pensioensector is een voorstel ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) dat pensioenfondsen de producten uit de zogenaamde ‘derde pijler’ mogen distribueren. Bij individuele pensioenopbouw in de derde pijler opent de werknemer zelf een rekening. De werknemer en de werkgever maken onderling afspraken over betaling van kosten en inleg. De werknemer kan elk moment opzeggen en desgewenst zijn of haar kapitaal overdragen naar een andere (lijfrente) aanbieder. De pensioenbelegger krijgt dan zowel rendementsverliezen als de winsten individueel ‘voor de kiezen’. Maar dat voorstel is voorlopig weggestemd omdat eerst het hele pensioenstelsel op de schop zou gaan. De vraag is wanneer we de al zo lang beloofde pensioenhervorming krijgen. Er wordt nu gesuggereerd om de rekenrente ‘los te laten’. Dat suggereer ik al tien jaar (terug naar die goeie ouwe 4%) en telkens was het antwoord “dan bevoordeel je de ouderen”. Nu komt de nood aan de man en kan het opeens wel. Als we naar een individueel systeem toegaan dan zijn we inderdaad eindelijk van die vermaledijde UFR af. Dat werd tijd. Maar daarmee zijn we allerminst uit de problemen.

Het huidige stelsel is onhoudbaar. Het is te voorzien dat de hervorming in de richting gaat van individuele opbouw, zoals in die derde pijler. Althans, dat is de bedoeling. Dan doemt de zogenaamde invaarproblematiek op, de overheveling van het ene systeem naar het andere. Hoe gaan we dat doen? Dat kost geld, veel geld en er is geen “zoete lieve Gerritje”. Als we naar een individueel systeem overgaan, al dan niet collectief beheerd, dan gaat dat niet ‘zomaar’. We hebben nog levendig in gedachten hoe er is potverteerd met ons pensioenvermogen in het verleden en waar Mark Rutte toen “zand over” gestrooid heeft. Als we nú – het meest ongunstige moment dat je maar kunt bedenken! – naar een individueel systeem willen overgaan, dan krijgen onze pensioendeelnemers alweer een scheur in de broek waarmee ze niet over straat durven gaan. Kortom, er moet geld bij en niet zo’n klein beetje ook. Kom eens over de brug, overheid!

De meeste pensioendeelnemers zijn uiteraard over het algemeen wat ouder. Het is per definitie een rustig en bescheiden slag mensen. Ze mopperen hier en daar wat, maar ze staan niet op het Malieveld. Ze steken in stilte wel hun vinger op: “wees ook solidair met ons!” Niemand lijkt solidair te zijn met onze pensioendeelnemers. De Pensioenfederatie is een tandenloze tijger. We horen deze club niet en nu legt de voorzitter haar functie nu al neer. Wat een sof! ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool kijkt ons vriendelijk aan en meldt dat het fonds forse schade oploopt, maar dat wisten we al. Wouter Koolmees blinkt uit in beloftes, het Pensioenakkoord komt! Ze worden niet nagekomen. De pers horen we er niet over. In al het geweld over ondersteuning van het bedrijfsleven horen we niets over de belangen van onze pensioenfondsdeelnemers.

Hyperinflatie is niet denkbeeldig. Het mega-grote monetaire noodpakket van de ECB bij een fors terugvallende economie roept dit risico op. De mondiale schuldenberg is opgelopen tot 255.000 miljard dollar, al vóór de Coronacrisis. Volgens het IIF bedraagt de totale mondiale schuldenberg 322% van het BNP, terwijl 60% maximaal haalbaar is. Alles draait om “vertrouwen”. Zou hyperinflatie toeslaan, dan is het “game-over”, gaarkeuken.

We moeten “moreel leiderschap” betonen. Nederland is niet meer geloofwaardig na de weigering mee te doen met Eurobonds, Coronabonds”. De Italiaanse woede over gebrek aan solidariteit goed voorstellen is terecht.” Onzin. Bertold Brecht: “Erst kommt das fressen, dan die Moral!”. Eerst eten, dan de moraal. Eerst rekenen, dan eten en dan de moraal. Laat je niet enkel door emotie leiden. Van bestuurders wordt verwacht dat ze rationeel zijn. Nederland verdient goed aan de export, maar we zijn een forse netto EU-betaler en dat wordt meer door Brexit. We zijn een steunpilaar voor EU-transferunie. Kom dus niet met dat we nu opeens ongeloofwaardig zijn. Kijk naar de feiten. Als we de macrocijfers van Italië, Spanje, Griekenland en Portugal op een rijtje zetten, dan is het schrikken.

De positie van Zuid-Europese landen is desastreus. De financieel-economische profielen van die landen lijken sterk op elkaar. Ik heb hun macrocijfers eens op een rijtje gezet en als u ze wilt hebben, laat me weten. Je wordt er niet vrolijk van. Ze hebben torenhoge werkloosheid, megahoge staatsschuld, negatieve handelsbalans, snel verouderende bevolking, ernstig pensioenprobleem, overmatig begrotingstekort, eenzijdige afhankelijkheid van toerisme. Daarnaast is er welig tierende corruptie, enorm zwartgeldcircuit, toenemende maffia en politiek wanbestuur. Dat was al hun profiel vóór de coronacrisis. Daarachter komen nu enorme uitroeptekens te staan. In dát licht staat de weigering om niet onze creditcard aan die landen af te geven. Rutte en Hoekstra weten dat. Ze beseffen ook dat onze financiële malheur bij lange na niet geklaard is. Zo liggen de kaarten. We hebben altijd de ogen gesloten voor die realiteit, maar dat kan niet langer.

Ons gebrek aan solidariteit”. Daar weten pensioenbestuurders alles van. Solidariteit vanuit ‘moraliteit’ dreigt pervers uit te pakken en kan tot misbruik leiden. Hoe staat het eigenlijk met de solidariteit van Zuid-Europese landen ten opzichte van ons? Die is er niet. Noord-Europese landen dringen al decennia aan dat zij de tering naar de nering zetten. Het is aan dovemansoren. Men steekt de hand nooit in eigen boezem. Premier Giuseppe Conte is als een klein kind: “ik wil eurobonds!” Nee, die krijg je niet!” Nu de nood het hoogst is en wij iedere euro zelf hard nodig hebben om de ellende het hoofd te bieden, vindt men onze weigering “walgelijk”. Eén miljard gift vinden ze te mager! “Nederland heeft fier het huishoudboekje op orde”. Ik moet nog zien hoe fier als de rook rond coronacrisis opgetrokken is. Dat zou best kunnen tegenvallen!

Maar er is meer dan cijfers en rekenen. Mediterrane landen overleven fundamenteel anders dan wij. Wij zijn calvinistisch en luthers, zij katholiek. Wij zijn sober, zij bourgondisch. Wij hebben vertrouwen op onze instituties, zij niet. Zij hebben devaluaties nodig, maar die mogelijkheid hebben ze niet. Zij worden in ons keurslijf worden gedwongen, maar dat willen ze niet. Het Noorden en het Zuiden hebben twee verschillende snelheden. Dat wringt en past moeilijk binnen één munt. Vermogensoverdracht van Noord naar Zuid betekent dat Zuid naar Noord moet luisteren, naar onze regels, onze levenswijze. Maar je kunt een ander niet jouw overlevingsstrategie opleggen. Dat loopt uit op voortdurend heftige ruzie, zoals ook nu. Eurofielen willen een federaal Europa. Dan zou Europa sterk staan in de wereld. Het tegendeel is het geval. Hoe kan Europa sterk worden met landen die zo sterk sociaal-cultureel van elkaar verschillen. Zuid is failliet zonder de ECB, zonder Noord. Zuid vraagt Noord om structureel geld te gooien in hun bodemloze put. Wordt Europa daar sterk van in de wereld? Lijkt me niet. Juist deze sociaal-culturele discrepantie verhindert de mogelijkheid om financiële problemen te klaren. Het is decennia zo en wordt nooit anders. Dat wreekt zich nu in een Europese Unie die qua opzet niet deugt.

En dan het bekende argument “als we ze niet steunen dan gaan wij ook onderuit”. Hier komt de aap opeens uit de mouw. Men beseft blijkbaar dondersgoed wat er aan de orde is. Men weet dat Zuid failliet is. Maar als zó de kaarten liggen, dan bliksemsnel eruit. We worden al zo lang door Zuid gegijzeld, wordt het dan geen tijd om te zeggen “adios”, “antío”, “addio” en “adeus”. We komen graag nog eens bij jullie op vakantie, als we nog welkom zijn bij jullie. Maar dat zal wel loslopen, want jullie hebben onze centen hard nodig.

In hoeverre willen we het welzijn van onze samenleving in de waagschaal stellen ten behoeve van het welzijn van een ander land”. Wat is “moreel” verantwoord? Wat willen we met belastinggeld en pensioenpremies van ónze burgers, bedoeld voor hún noden. We moeten eindelijk eens de waarheid onder ogen zien. Ons afvragen of het verantwoord risico is in hetzelfde bootje te varen met landen die in onze ogen nooit deugen, zonnige landen, maar zonder zonnige toekomst. Willen wij daaraan gekoppeld blijven? Of willen we gewoon wel zien wat er van komt?

De Nederlandse pensioensector is als een schip met een vrachtruim gevuld met gouden dukaten. De boot is gammel en nog maar net zeewaardig. Aan het stuurwiel staat een kapitein, een zekere Wouter Koolmees. Het is een sympathieke gozer, maar opvarenden hebben weinig fiducie in hem. IJsbergen doemen op. Ter linkerzijde “hyperinflatie”, ter rechterzijde de EU schuldenberg, verderop begerige klauwen van Zuid-Europese landen en nog verderop Chinese en Russische monsters. Er zijn plannen om deze gammele schuit op te doeken, en te vervangen door kleine sloepjes. Maar dit is een uiterst ongelukkig moment daarvoor. De stuurman, een zekere Klaas Knot, zegt tegen kapitein Koolmees “vaar maar door, we zien aan het einde van dit jaar wel waar het schip strandt.” De opvarenden roepen in koor “niets daarvan! Wat blijft er voor ons over, nadat ‘iedereen’ al een greep in de pot heeft kunnen doen? Stuurman Knot, vertel ons hoe we ondersteund worden! Dit is geen tijd voor ‘wait and see.’” Op de boot roepen een paar economen “verschaf eurobonds!” en een ander “verschaf ESM kredietlijnen! Doe wat!” De ijsbergen komen steeds dichterbij. Kapitein Koolmees en stuurman Knot zien het ook, maar doen niets. Als dit maar goed afloopt! Laat het schip niet tegen een ijsberg varen! Pensioenfondsen, let op uw saeck!

Bent u het met me eens? Of niet? Laat me s.v.p. weten op frits@dutchinvestor.com.

Mijn beste wensen voor u om deze periode in alle opzichten goed door te komen.

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel
   

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

19 reacties

 1. LifeBuddy

  Ik heb gister een bericht gezien dat het GasWaterenLicht in nederland spotgoedkoop is. Ik weet nu al dat binnen 5 maanden U en ik dubbel gaan betalen daarvoor. We krijgen nog meer miljonairs.

  1. DennisEijs

   Ja, iedereen zal een veer moeten laten, dus ook pensionada’s. Dus ja, babyboemelaars zullen ook hun bijdrage moeten leveren.

   1. Shadow1100

    Ik kreeg 50 jaar geleden medegedeeld dat ik na 40 jaar werken mocht stoppen en met pensioen kon gaan.
    NEE, nu door tot 67 jaar en 4 maanden.
    Het pensioen zou gebaseerd zijn op basis het laatst genoten salaris.
    NEE, het is nu gebaseerd op het middelloon.
    Het zou waardevast zijn.
    Nee, zie volgende.
    Het pensioen zou jaarlijks geïndexeerd worden.
    Nee, al 12 jaar niet geïndexeerd. Het wordt misschien zelfs gekort.
    Vrijwel alle gepensioneerden hebben sinds 2008 tot wel 12 procent ingeleverd.
    Al mijn werkzame jaren is iedere maand meer dan 1/4 van mijn salaris ingehouden voor mijn pensioen (27,6%). Dus gewoon achtergesteld, dus niet uitbetaald, salaris.
    NIKS uitkering; MIJN eigen geld.

    Gezamenlijke waarde pensioenpotten:
    Eind 2007: 683 miljard euro
    Eind 2012: 916 miljard euro
    Eind 2017: 1.338 miljard euro
    Tussenstand 2019: €. 1.600.000.000.000,00 (1.6 biljoen €)

    Bijna alle fondsen hebben, ondanks crisis en lage rente, een rendement behaald van 8,6(!) procent (PFZW) per jaar (=137,6 miljard). Echter, de door de overheid en De Nederlandse Bank opgelegde kunstmatig lage rekenrente van 1,577 procent, zorgt ervoor dat de voor indexering vereiste dekkingsgraad van 110 procent niet wordt gehaald. 
    Het geld klots tegen de plinten op. Jaarlijks maken de pensioenen vele miljarden €uro’s winst maar ze doen zich voor als de armste kerkratten.

    Dekkingsgraad bij geen pensioenroof
    Wat als de overheid in de vorige eeuw het niet geringe vermogen niet had afgeroomd (gestolen!). Hoe zou de financiën er nu voor staan? In totaal is 32,86 miljard gulden door de (r)overheid (Lubbers/Kok) afgepakt en dat komt overeen met 32,86/2,20 = 14,91 miljard euro. Voor het gemak houden we 1990 als gemiddelde jaar aan voor de periode, dat de overheid geld aan het pensioenfonds heeft onttrokken. Tussen 1990 en eind 2015 zit 25 jaar. Oftewel het zou inmiddels gaan om een opgebouwd bedrag van 14.910.000.000 * 1,062^25 = 67,08 miljard euro, waarmee het ABP een vermogen van 351 + 67 = 418 miljard euro zou hebben. Dit vertaalt zich naar een theoretische dekkingsgraad van 418/(351/0,982) = 117%. Hiermee zou het ABP aan de minimale eis van 110% voldoen, waardoor een verhoging van de pensioenen terecht zou zijn.

    De pensioenuitvoerders hebben zichzelf wel een salaris aangemeten van tussen de 250.000,00 en 600.000,00 €uries. Dik boven de Balkenende Norm van €. 187.000,00,
    inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, belastbare onkostenvergoedingen en pensioenbijdragen.
    Eén van de bestuurders, Sinke, kreeg vorig jaar maar liefst 721.000 euro, blijkt uit onderzoek van de SP. In 2017 kreeg deze bestuurder nog 360.000 euro.
    Daarnaast streken vier bestuurders van pensioenuitvoerder APG in 2018 alles bij elkaar bijna twee miljoen euro op. Als straks onze pensioenpotten verdeeld gaan worden over de Europese landen zullen de arme(?) landen daar heel blij mee zijn en kunnen ze daar nog eerder met pensioen.

    Kijk ook eens naar de grote tekorten in de pensioenpot van “onze” europarlementariërs.
    Die betalen weinig premie, worden niet gekort en krijgen toch een riant pensioen, rara.
    Het tekort bij het aanvullende pensioenfonds van het Europarlement is opgelopen tot ruim 326 miljoen euro. Een groot probleem dat dan op het bord van de Europese burger, de belastingbetaler, komt te liggen. De uitkering van het aanvullende pensioenfonds aan de deelnemers is namelijk gegarandeerd. Ook wanneer de pot leeg is.

 2. C.A.Barstow

  Dat krijg je als die bende land en volksverraders in Den Haag door blijft gaan met het wegsluizen van miljarden euro’s naar dat fascistische machtsbeluste linkse ratten nest in Brussel.

  Al die miljarden euro’s zijn keihard nodig voor ons eigen land en volk!!!

  Stem voor een Nexit, stem tegen verachtelijk links, stem voor onze soevereiniteit,
  Stem FvD/PVV.

 3. Cootje

  Ik stemde vroeger al Hans Janmaat en ben altijd tegen de zakkenvullers in de politiek geweest die er voor hun zelf zitten en niet uit ideologische overtuiging , Lubbers greep al grof in de toen zogenaamde overvolle pensioen potten , het kwartje van kok is nooit terug gekomen terwijl de ouds vakbondsman zich wel verrijkte met weelderige baantjes , Zalm gaf 10% korting om mee te mogen doen met de Europese idioten , terwijl hij omdat moment het sterkste jongetje was van de klas, diezelfde Zalm ging zakkenvullen bij de DSB bank , maar die kwamen niet opzij CV te staan bij zijn sollicitatie ABNAMRO . Wellink hield een belastend stuk onder de tafel. Geen geld naar Griekenland dat verhaal kunnen we wel , maar het internet is nu zo razend vlug met informatie dat zelfs Jan de arbeider nu alles kan snappen , en dan zie je en dan lees je dat ze er allemaal voor hun eigenbelang zitten , zo kan Orban doen wat die wilt en stroomt het geld binnen , kan Polen doen wat ze willen , kunnen Oekraine Bulgarije en Roemenië zo corrupt wezen als ze willen , als de multinationals hun goedkopen personeel maar krijgen , kan een euro premier van Malta Europese paspoorten legaal verkopen om zich te verrijken . En kunnen de zuid Europese landen ons uitkleden tot het bod , ik schrijf al 20 jaar EEN Europa wel een ARM Europa

 4. 75

  Een heel helder stuk ++++++

 5. rexm

  De maffia loopt in Brussel, de EU in en uit, de burgers moesten eens weten wat daar allemaal gebeurd, met geen pen te beschrijven.
  Een journalist zou een held worden als hij alles aan de kaak zou stellen.
  Pensioen gelden zouden direct moeten omgezet worden, zeker een gedeelte in goud, als garantie voor een vaste buffer.
  Misschien wil Italie en Spanje hun goud verkopen aan de pensioen fondsen, dan hebben ze hun steun.

 6. perry

  Men moet niet gaan overdrijven mbt het kostenplaatje van veel pensioenfondsen, het bejaardenleger is tegen de tijd dat het Coronavirus is uitgeraasd, flink gekrompen!
  Velen hebben de pijp aan Maarten moeten geven!
  Veel pensoenen blijven dus in de honingpot van de EU??

 7. J.Rademaker

  Lijfrentes, goed idee valt er weer leuk te verdienen door AXA,NN en consorten.
  Woekerpolisje iemand ??

 8. m.van.rosmalen

  Voor velen ook echt terecht.
  Zeker degene die lekker vanaf 58 a 60 jaar met pensioen zijn gegaan.
  Allerlei riante VUT regelingen gehad waar de vitale beroepen van nu alleen maar kunnen dromen
  Huisje toendertijd gekocht voor 100 gulden en daar na verkocht voor het 1000 dubbele
  De zorg heeft hun steen wel bijgedragen lijkt me zo

 9. Bolland

  Goed stukje, DDS waardig, eindelijk…..

 10. Waarom 1

  Hun hebben in ieder geval nog een beetje pensioen. Wij straks niets meer. Mijn vader was bij Rijkswaterstaat ambtenaar. Met 54 vervroegde pre VUT. Ik ben chauffeur en werkte 80 uur. Nu 60 uur en om 0200 beginnen. Ik mag misschien met 68 met pensioen.
  Verder wordt de rekening van dit k.t virus aan de gewone man doorgerekend. Gemeentelijk lasten gaan volgend jaar weer flink omhoog is nu al toegezegd. En dat zal niet het enigste zijn ben ik bang. Ik voorspel dat Jan modaal wel eens Jan in de goot wordt. Rutte met z’n bende weg en heel snel stoppen met Brussel EU

  1. Bolland

   Beste waarom 1, is het plan achter Corona, grootscheepse nivellering, arm zijn we beter te sturen ook.

   Bekijk piramide van Maslov

 11. Cycle25

  Haha, en maar raaskalken op de Engelsen, daar blijft de pensioenpot overeind en verdwijnt niet in siësta economieën, over een jaar worden we nóg meer jaloers op ’t VK.

  Alweer het bewijs dat Engelsen hun burgers respecteert,

  Brussel gaat op ramkoers richting fascisme, Italië is opgegeven en de maffia neemt de regering over, dit land is niet meer te redden.

  Wellicht Franco opgraven ergens..en hem voorzitter maken van de EU.

 12. Shadow1100

  Ik kreeg 50 jaar geleden medegedeeld dat ik na 40 jaar werken mocht stoppen en met pensioen kon gaan.
  NEE, nu door tot 67 jaar en 4 maanden.
  Het pensioen zou gebaseerd zijn op het laatst genoten salaris.
  NEE, het is nu gebaseerd op het middelloon.
  Het zou waardevast zijn.
  Nee, zie volgende.
  Het pensioen zou jaarlijks geïndexeerd worden.
  Nee, al 13 jaar niet geïndexeerd. Het wordt misschien zelfs gekort.
  Vrijwel alle gepensioneerden hebben sinds 2008 tot wel 12 procent ingeleverd.
  Al mijn werkzame jaren is iedere maand meer dan 1/4 van mijn salaris ingehouden voor mijn pensioen (27,6%). Dus gewoon achtergesteld, dus niet uitbetaald, salaris.
  NIKS uitkering; MIJN eigen geld.

  Gezamenlijke waarde pensioenpotten:
  Eind 2007: 683 miljard euro
  Eind 2012: 916 miljard euro
  Eind 2017: 1.338 miljard euro
  Tussenstand 2019: €. 1.600.000.000.000,00 (1.6 biljoen €)

  Bijna alle fondsen hebben, ondanks crisis en lage rente, een rendement behaald van 8,6(!) procent (PFZW) per jaar (=137,6 miljard). Echter, de door de overheid en De Nederlandse Bank opgelegde kunstmatig lage rekenrente van 1,577 procent, zorgt ervoor dat de voor indexering vereiste dekkingsgraad van 110 procent niet wordt gehaald. 
  Het geld klots tegen de plinten op. Jaarlijks maken de pensioenen vele miljarden €uro’s winst maar ze doen zich voor als de armste kerkratten.

  Dekkingsgraad bij geen pensioenroof
  Wat als de overheid in de vorige eeuw het niet geringe vermogen niet had afgeroomd (gestolen!). Hoe zou de financiën er nu voor staan? In totaal is 32,86 miljard gulden door de (r)overheid (Lubbers/Kok) afgepakt en dat komt overeen met 32,86/2,20 = 14,91 miljard euro. Voor het gemak houden we 1990 als gemiddelde jaar aan voor de periode, dat de overheid geld aan het pensioenfonds heeft onttrokken. Tussen 1990 en eind 2015 zit 25 jaar. Oftewel het zou inmiddels gaan om een opgebouwd bedrag van 14.910.000.000 * 1,062^25 = 67,08 miljard euro, waarmee het ABP een vermogen van 351 + 67 = 418 miljard euro zou hebben. Dit vertaalt zich naar een theoretische dekkingsgraad van 418/(351/0,982) = 117%. Hiermee zou het ABP aan de minimale eis van 110% voldoen, waardoor een verhoging van de pensioenen terecht zou zijn.

  De pensioenuitvoerders hebben zichzelf wel een salaris aangemeten van tussen de 250.000,00 en 600.000,00 €uries. Dik boven de Balkenende Norm van €. 187.000,00,
  inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, belastbare onkostenvergoedingen en pensioenbijdragen.
  Eén van de bestuurders, Sinke, kreeg vorig jaar maar liefst 721.000 euro, blijkt uit onderzoek van de SP. In 2017 kreeg deze bestuurder nog 360.000 euro.
  Daarnaast streken vier bestuurders van pensioenuitvoerder APG in 2018 alles bij elkaar bijna twee miljoen euro op. Als straks onze pensioenpotten verdeeld gaan worden over de Europese landen zullen de arme(?) landen daar heel blij mee zijn en kunnen ze daar nog eerder met pensioen.

  Kijk ook eens naar de grote tekorten in de pensioenpot van “onze” europarlementariërs.
  Die betalen weinig premie, worden niet gekort en krijgen toch een riant pensioen, rara.
  Het tekort bij het aanvullende pensioenfonds van het Europarlement is opgelopen tot ruim 326 miljoen euro. Een groot probleem dat dan op het bord van de Europese burger, de belastingbetaler, komt te liggen. De uitkering van het aanvullende pensioenfonds aan de deelnemers is namelijk gegarandeerd. Ook wanneer de pot leeg is.

  1. Pjotter

   Shadow 1100.@ volledig correct, ik ben een ambtenaar van bijna 90 jaar met 40.6 dienstjaren waarvan het grootste gedeelte met een salaris om te gillen en dus een aanvullend ABP pensioentje 12 jaar zonder indexering en 3 kortingen, tel uit je winst, maar die smerige CDA glibber en grootste dief aller tijden (pensioenroof) met zijn uitnemings wet en zelf een onaantastbaar pensioen (net als de Zwarte Weduwe) en het smerige jong en oud tegen elkaar opzetten en de gepensioneerden labelen als de rijken van NL. een grof schandaal, bedank voor je rekenwerk.

 13. Sabreur

  Het is met Z-Europa net als met onze overzeese gebieden in de Caraïben. En ook daar is er een heel goede oplossing voor de inzet van geld uit NL. Zelf Lubach heeft dat begrepen. Kijk maar : https://youtu.be/Z3OCiF61ccU

 14. harte385

  De overheden zijn bezig pom de burger bevolking zoveel mogelijk uit te dunnen, het lijkt er op dat dit gecreëerde virus de zwakste onder ons aanvalt. En de overheid heeft zolang mogelijk gewacht om in actie te komen en ook toen zijn ze begonnen met halve maatregelen want alle grenzen en vliegvelden bleven open, ze zijn pas maanden later begonnen met het verzamelen van allerlei hoog nodige hulpmiddelen als mondkapjes enz,
  en zelf nu hebben ze het nog niet voor elkaar. ze hebben de afgelopen 10 jaar op alle fronten van gezondheidszorg, veiligheid volledig weg bezuinigd, ziekenhuizen die nu zo hard nodig zijn wegbezuinigd alles om hen en hun rijke vriendjes nog rijker te maken. en dit alle met de gevolgen dat ze ook nog eens onze welvaart om zeep hebben geholpen en tevens zitten we allemaal in de staat gevangenis, en en zij die dit allemaal georchestreerd zullen binnen kort ook nog een greep doen in andere voorzieningen en worden we als burgers behandeld als slachtvee in de jaren 50 – 60. De prijzen zullen de pan uit vliegen en 90 – 95% van de bevolking zal afhankelijk worden van de voedsel banken. En vakanties zullen niet meer mogelijk zijn. Dit alles van wegen paniek of door bewuste manipulatie door rijkste maffia ter wereld. die allerlei experimenten uit voert om zich op grote schaal nog meer te verrijken.

 15. Maks

  Welke crisis?

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.