Miljardensteun voor Zuid-Europa, maar niets voor onze pensioenfondsen in grote nood. Politici laten ons stikken!

Onze pensioenfondsen verkeren in grote nood. De dekkingsgraad komt nog niet boven 90. Het korten dreigt nog steeds. Begin juli besloot minister Koolmees om het korten een jaar uit te stellen, mits de dekkingsgraad boven 90 uitkomt. ABP haalde de laatste drie maanden een aandelenrendement van 18% maar de dekkingsgraad komt toch niet verder dan 85. Deelnemers van pensioenfondsen zien de bui van korten al hangen. Geen wonder dat ze er niets meer van begrijpen: 1.400 miljard in de pensioenkas, hoge rendementen en toch korten. En dan als klap op de vuurpijl de miljarden voor corrupt Zuid-Europa, maar geen cent voor onze pensioenfondsen in vreselijke nood. Op veler verzoek pel ik de ui nog eens af, inclusief de pensioenhervorming. Het is complexe materie. 

Wat zijn pensioenfondsen? Pensioenfondsen zijn potten met geld, via premies bijeengebracht door deelnemers. Het geld wordt eigendom van het collectief van deelnemers, i.c. het fonds. Het doel van pensioenfondsen is te zorgen voor geld voor later als deelnemers met pensioen gaan. De fondsen beleggen het geld collectief met risico om rendement te behalen over de inleg. Fondsen matigen het risico om voldoende uitkeringszekerheid te genereren. Deelnemers moeten immers vertrouwen hebben dat er voldoende geld is als ze afzwaaien. Daarin is het nut van het pensioenfonds gelegen. Pensioenfondsen zijn financiële instellingen met een sociale doelstelling met een risicomijdend karakter. Ons pensioenstelsel wordt nu nog één van de beste ter wereld genoemd.

Wat zijn vermogensbeheerders? Vermogensbeheerders zijn de beleggers van het opgepotte geld. Ze brengen het geld op kapitaalmarkten zo optimaal mogelijk onder met hun visie op risico en rendement. Om dat goed te doen brengen ze kennis, data, informatisering, inzicht en operationaliteit bijeen. Het zijn bolwerken van intellect, creatief en dynamisch. Ze voldoen aan diverse eisen van de toezichthouder DNB  inzake zorgplicht en gedrag. Deze beheerders zijn uitvoerders van het pensioenfondsbeleid binnen de kaders van het fonds dat eindverantwoordelijk is.

Waardoor daalden dekkingsgraden?

 1. crises op de financiële markten, vooral ICT crisis, Kredietcrisis en Coronacrisis.
 2. loslaten van de vaste rekenrente van 4% naar marktwaardering rond 1%. Deze lange rentedaling werkt sterk door via discontering naar hogere verplichtingen.
 3. “lang leven”, we worden ouder dan gebudgetteerd waardoor de verplichtingen oplopen.
 4. Uitholling, de inkrimping van pensioenreserves door premiekortingen, premie holidays, rechten toekennen waar geen adequate premie voor geheven werd, vermogen terugstorten naar het bedrijf, vele miljarden van ABP naar de overheid, ‘rooftochten’ genoemd.
 5. Verkeerde visie op ‘risico’. Risico gaat meer om ‘impact’ van een negatieve gebeurtenis, dan om de ‘kans’ erop. DNB keek te veel naar kans van op neerwaartse koersen en te weinig naar de impact daarvan. Te veel is gedacht “op lange termijn komt het goed” en niet begrepen is dat een heftige koersdaling op korte termijn desastreus kan zijn voor het stelsel. Modellenbouwers wezen pensioenfondsen naar een te riskante beleggingsmix.

Waarom móest het pensioenstelsel vernieuwd worden? Er moest een einde komen aan het alsmaar niet kunnen nakomen van de garantiegedachte dat pensionado’s mogen rekenen op 70% van hun gemiddeld salaris bij pensionering. Het voortdurend (al 10 jaar) niet kunnen indexeren voor inflatie ondermijnde het vertrouwen van deelnemers in het stelsel. De tweede reden is dat het huidige stelsel onbegrijpelijk was. Hoge beleggingsrendementen kwamen niet tot uiting in uitkeringen. Sterker nog: er kwam geen indexering ondanks hoge rendementen. Hoe kan dat? Dat komt omdat de rekenrente op het ultra lage niveau van rond 1% werd gezet, waardoor bij discontering van de verplichtingen de dekkingsgraad extreem laag bleef. Maar bij rentestijging (slecht voor beleggingsrendementen) gaan de uitkeringen juist wel omhoog. Dit is invers en voor deelnemers onbegrijpelijk.

Zijn er in het nieuwe stelsel ‘dekkingsgraden’? Nee, die verdwijnen evenals de rekenrente. Overgegaan wordt op kasstromen. Er komt een overgang naar het nieuwe stelsel in 2026, waarbij de waarde van de verplichtingen wordt berekend maar hoe precies, is nog onbekend.

Wordt het nieuwe pensioenstelsel individueler? Ja en Nee. JA, iedereen krijgt optisch een eigen pensioenpot met een eigen beleggingspotje: ‘life cycle’. Een jongere heeft een potje met veel aandelen, een oudere een potje met veel obligaties. Het wordt makkelijker pensioen ‘mee te nemen’ naar een nieuwe werknemer. NEE, deelnemers krijgen geen ‘echt’ eigen pensioenpot. Het gestorte en opgebouwde vermogen wordt onteigend bij overlijden en gaat in de gezamenlijke pot als afgedwongen solidariteit. Bij pensionering mag je 10% van je pensioenaanspraak opnemen als sigaar uit eigen doos. De ‘Persoonlijke pensioenrekening’ bevat niets substantieels. Als gezegd wordt dat het nieuwe stelsel “veel individueler” is, dan is dat overdreven.

Wordt het nieuwe pensioenstelsel onzekerder? Ja, deelnemers gaan fors meedeinen op de beleggingsrendementen. Ze gaan dus van het ene uiterste naar het andere. Zeeziek van het deinen?  Vandaag kunnen ze naar Australië op vakantie, maar morgen op een houtje bijten. Er worden geen toekomstige uitkeringen meer beloofd, wel meer fluctuaties. De resultaten van het potje komen voor rekening van het individu. Het pensioenfonds kan besluiten om tekorten bij ouderen aan te vullen uit de collectieve buffer, waarin werknemers en werkgevers verplicht tien procent van de pensioenpremie storten. Maar dat is niet zeker en hangt af van het bestuur. Het wordt transparanter, zodat duidelijker wordt waarom uitkeringen fluctueren. Maar je kan er niets mee.  Je bent als oudere nog steeds afhankelijk van de rentestand omdat in het persoonlijke life cycle potje voornamelijk obligaties zitten. De waarde daarvan hangt voor een groot deel af van de stand van de rente. Er komt in een nieuw stelsel meer kans op korten als de persoonlijke life cycle de waarde van het persoonlijke pensioen niet dekt. Als die waarde hoger is, krijg je indexatie als het bestuur dat besluit. Flinterdunne solidariteitsreserves moeten voor een doekje voor het bloeden zorgen. Maar bij een forse recessie vervliegt het als sneeuw voor de zon. De doelstelling van het fonds om een solide zekerheid te bieden bij pensionering wordt veel geringer. Het nut van een pensioenfonds is dus fors afgenomen.

Is het een probleem dat het stelsel onzekerder wordt? Ja. Deelnemers krijgen bij een gemiddelde dekkingsgraad van nog geen 90%, een historische onder dekking, de beleggingsrisico’s vol voor de kiezen. En dat in een beleggingsklimaat dat volstrekt onvoorspelbaar is. Als we vermoeden dat het ‘mooie’ er vanaf is dan is dat een understatement. Bovendien leven we in een sociaal-cultureel klimaat dat alle kanten op gaat, behalve de goede. Deelnemers wordt nu korten in het vooruitzicht gesteld plus een hoog risico bij een ultiem lage dekkingsgraad. En dit op een moment dat miljarden belastinggeld naar Zuid-Europa gesluisd wordt. Is dan niet wat onrechtvaardig? Wordt hier niet wat losjes omgesprongen met de zorgplicht voor de eigen burgers?

Wordt de samenstelling van de beleggingsportefeuilles van de fondsen anders? Ja, als deelnemers afhankelijker worden van beleggingsrendement, zullen de fondsen ook meer risico nemen. Dat betekent meer in aandelen, minder van obligaties en minder in vastgoed. Wat aandelen betreft zal minder in indexfondsen belegd worden en meer in specifiek sterke aandelen beleggen. Zullen de mooiste bloemen geplukt bij de rand van de afgrond? De portefeuilles worden over de volle breedte risicovoller. Deze trend is sowieso aanwezig aangezien bij een rentestand van rond het nulpunt het beleggen in obligaties en geldmarkt-producten onaantrekkelijk is. Beleggingen worden nog kwetsbaarder voor een rentestijging.

Wordt het vertrouwen hersteld? “Everybody happy?” Nee. De doorsneeproblematiek, waarbij jongeren onvoldoende aanspraak opbouwen uit hun inleg, blijft dubieus. Want het wordt nu afhankelijk van toekomstig risicovol beleggingsrendement. Jongeren zullen een lager pensioen hebben dan de babyboomers door nog langer leven en de ‘aanslag’ van de babyboomers op de verplichtingen. De onzalige gedachte “er zal wel niets meer in de pot zijn als wij met pensioen gaan” blijft bestaan. Ouderen blijven ‘unhappy’ omdat ze meer fluctuaties om de oren krijgen.

Wordt het verloren vertrouwen vanwege de handeling van het stelsel opgelost? Nee. In het Nationaal Pensioendebat 2018 kwam naar voren de stapeling van functies van de grote pensioenfonds bobo’s, (te) hoge salarissen, fouten niet toegeven, te hoge premies bij te lage uitkeringen. Directies van grote pensioenfondsen tonen de geringste solidariteit. Ik heb contact met de groep “Verontruste ouderen” in Brabant en weet hoe zij zich hebben ingespannen voor inspraak met voorstellen. Ze kregen nul komma nul op het rekest. Hoe kun je dan het vertrouwen herstellen? Vertrouwen was lek en blijft lek.

Welke oplossingsmogelijkheden waren er? Koolmees had de keuze uit drie oplossingen:

 1. handhaaf het huidige collectieve stelsel, maar verander de rekenrente naar een vast hoger niveau, weg van het huidige irrationele niveau, los de doorsneeproblematiek op en herstel het vertrouwen. Dit was het minst ingrijpend geweest. Het had gehandhaafd dat ons pensioenstelsel één van de beste ter wereld is,
 2. handhaaf het huidige collectieve stelsel, verwijder de rekenrente, laat deelnemers meedeinen met beleggingsrendementen, kasstromen. Maar deelnemers worden daarvoor gecompenseerd met een forse miljarden overheidsdonatie. Los de doorsneeproblematiek op en herstel het vertrouwen.
 3. ga over op een individueel stelsel met ‘echt’ eigendom van gestort vermogen. Deelnemers dragen dan meer beleggingsrisico’s, maar worden daarvoor gecompenseerd met een forse miljarden overheidsdonatie. Dit was de meest ingrijpend oplossing geweest.

‘Wie van de drie’ is het geworden? Geen van drieën! Koolmees gaat voor het slechtst denkbare: geen eigendom van inleg, veel meer risico voor deelnemers, geen risicocompensatie en korten. Dit lijkt geen oplossing dat vertrouwen herstelt. Met uitzondering van vakbonden, werkgevers (vaste premies!) en politici is er geen professional die dit stelsel een goed idee vindt. Het is goed voor consultants, maar niets van dit nieuwe stelsel is dermate nieuw dat het ook niet gewoon in het bestaande stelsel had gekund.  Het nieuwe stelsel lijkt optisch een verbetering, maar biedt exact wat deelnemers niet wensen, namelijk veel meer risico en korten. Bovendien is het ‘invaren’ van het bestaande stelsel naar de nieuwe opzet een vraagteken binnen Europese regelgeving. Ons pensioenstelsel is niet langer één van de beste ter wereld. Opnieuw wordt een belangrijk deel van de verzorgingsstaat afgebroken.

Doet de EU een greep in de Nederlandse pensioenkas? Nee, maar indirect natuurlijk wel: vele miljarden van ons belastinggeld gaat naar corrupt Zuid-Europa en niets naar onze pensioenfondsen in grote nood. Italiaanse burgers zijn rijker dan Nederlandse huishoudens (FD, 18-6-20). Toch gaat belastinggeld van onze burgers naar dit corrupte land. Blijkbaar liggen de prioriteiten primair bij Zuid Europa en niet bij de Nederlandse burger. Ze laten ons stikken! Goed dat we het weten…..

Frits Bosch, auteur van “Risico als obsessie”, “Dat is het risico”, “Wereld op een keerpunt” “Onbehagen bij de elite”, “Schaft ook Nederland zich af?” en “Feminisme op de werkvloer”.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

20 reacties

 1. Petrazoveel

  Tja, ik zou zeggen: verstuur dit artikel aan iedereen die u kent opdat een ieder kennis kan nemen van de besluiten van onze (r)overheid!

  1. hans-e-pans

   Twee oplichters die elkaar de hand geven dat kan niet goed gaan.

   Ik weet al wie het gelag zal gaan betalen.

 2. Piet Klein

  Wellicht als toevoeging. Je spaart voor je eigen pensioen. Maar omdat niemand weet hoe oud je wordt en de gemiddelde leeftijd heel stabiel is (stijg iets, misschien niet tijdens de corona) delen pensioendeelnemers het overlijdens risico. Wie jonger dan de gemiddelde leeftijd sterft doneert zijn/haar pensioen aan degene die ouder wordt dat de gemiddelde leeftijd. Een uiterst zeker pensioen.

  Je spaart je pensioen gedurende over 40 jaar en voor een pensioen dat je van ongeveer 67ste tot en met de gemiddeld leeftijd ongeveer 81.

  Het pensioen dat je spaart wordt ook belegd en dat geeft rendement. Je hoeft dus minder premie te betalen dan wanneer er geen rendement zou zijn. Dat rendement kan verschillen. Tegenwoordig wordt er veel belegd in aandelen en de rendementen van pensioenfondsen zijn hoog.

  De DNB houdt toezicht op de pensioenbeheerders en legt regels op ter bescherming (althans dat had dat moeten zijn) van de pensioendeelnemers. Echter de DNB kijkt totaal niet naar de feitelijke rendementen maar doet alsof er ongeveer een rendemente is gelijk aan de bankrente die nagenoeg nul % is. Dit is grote onrechtvaardigheid want de rendementen zijn uitstekend er kan makkelijk het toegezegde pensioen plus indexering worden uitbetaald. Een argument is dat de toekomst anders kan zijn maar juist de ECB en DNB zijn regievoerders waar het rendement vandaan kan komen.

  Het is nog een tandje erger want dat lage rendement waar de DNB zo graag mee rekent, het rendement op spaargeld wordt kunstmatig laag gehouden door de ECB de Europese centrale bank waarin Knot, de baas van de DNB mede bepaalt wat er gaat gebeuren. Dat laag houden geschiedt door veel geld bij te drukken.

  De argumentatie achter deze kunstmatig laag houden van de rente en het vele geld bijdrukken is dat dit bedrijven stimuleert om te lenen en te investeren en dat daarmee de economie een boost krijgt. Dat is een mechanisme dat in principe/kwalitatief klopt, alleen het heeft pakweg de afgelopen 12 jaar totaal niet gewerkt, want behalve geld is er ook nog potentie van de markt nodig en als je alles in China goedkoper kan kopen dan investeer je niet in Europa. Dat geld gaat nagenoeg niet de economie in waar diensten, producten worden gemaakt en lonen worden verdiend. Het gaat nagenoeg geheel de kapitaalmarkten in waardoor beurskoersen kunnen stijgen. Dat is dan ook één van de redenen dat het werkelijk rendement in de pensioenfondsen hoog is, maar dankzij de DNB mag dat niet gebruikt worden om de pensioen te betalen en te indexeren.

  Er is tweede effect van dat geld bijdrukken door de ECB en dat is dat landen zich krom geleend hebben. Met name Italië heeft zich krom geleend. Stopt de ECB met geld bijdrukken dan stijgt de rente en kunnen de Italianen meer rente gaan afdragen waardoor de kosten voor Italiaanse belastingbetaler stijgen

  De officiële reden voor het bijdrukken van geld (In absurde hoeveelheden, vloekt met de principes van het goed monetair beleid) is dat het de economie zou moeten stimuleren maar de praktijk lijkt te zijn dat het de kosten voor de Italiaanse (en Franse etc._schulden laag moet houden. En dan dankzij onze DNB en politici mogen de opbrengsten die in de pensioenfondsen die door dit beleid ontstaan niet uitgekeerd worden aan de pensioendeelnemers. We worden achter elkaar gepakt, door lage rente waardoor onze spaargelden te weinig rendement hebben. En als er dan wel rendement in onze pensioenen ontstaat mag dat weer niet gebruikt worden volgens de DNB in samenwerking met onze politici, En als dit wel zou gebeuren is dat natuurlijk fijn voor de pensioendeelnemers, maar wat is fijn als je hooguit krijgt waar je recht op had, maar het is ook goed voor onze economie, want de pensionado’s geven dat geld uit. In de economie.

  We zien dus dat we jarenlang gepakt worden door een te lage kunstmatige rente, door de DNB die de pensioendeelnemer de rente niet gunt die ontstaat Doordat er absurd veel geld wordt bijgedrukt wat kan gaan leiden tot grote instabiliteit (hyperinflatie), er schuldenposities in Europa zijn toegestaan die met de huidige economische perspectieven niet meer binnen één generatie kunnen worden weggewerkt of erger.

  Met dan aan onze politici. Het politici die niet opkomen voor NL-burgers, zelfs als raak schieten is voor open doe eenvoudig kan. Maar goed u heeft er zelf op gestemd.

  1. Aardvark blues

   Een sterk betoog Piet, chapeau!

  2. AS210854

   Piet, plaats deze bijdrage een maand voor de verkiezingen in maart, naar alle kranten.

  3. omgekvanteworden

   goed verhaal Piet maar ik denk dat het is nog veel erger is.
   Bij de nieuwe pensioenvoorstellen die nu gemaakt zijn worden de uitkeringen gekoppeld aan het het beurs rendement, nu is het al zo dat het geld van de werkende voldoende is om de pensioenuitkeringen te betalen. Zo gaat het in de meeste landen van Europa ook al jaren, zij hebben geen pot gevormd, of in ieder geval veel minder als wij. (NL heeft 60% van al het pensioengeld van de EU) Maar eigenlijk hebben we die buffer dus niet echt nodig, want wat er vandaag uit gaat komt er vandaag ook weer in, een gesloten systeem.
   Met een wetje van de EU – over bemoeienis van de EU met de Europese pensioenen – wat Kleinsma, zonder dat de 2e kamer het goed gezien had snel even door de kamer gejast heeft, is de mogelijkheid gecreëerd voor de EU om iets met die berg geld te gaan doen. Niet opmaken natuurlijk maar wel…echt geld wat er nu in zit, in aandelen vastgoed, obligaties enz, straks omruilen voor leningen die de EU uitgegeven heeft aan de zuidelijke landen. We hebben dan leningen ipv aandelen, vastgoed etc.
   Je kunt je nog wel de rommelhypotheken uit de US herinneren? Zo ongeveer gaan wij er dan na jaren achter komen dat onze pensioenen niets waard zijn maar de EU – cq de zuidelijke landen – zijn van hun schulden af….Lang leve de EU, misschien toch maar Nexit

 3. Bullshit10

  Dit boekwerk hoef ik niet helemaal te lezen ieder mens met gezond verstand weet al lang dat Rutte en zijn bende ons Nederland verraden heeft we weten ook al lang dank zei Rutte en koozoten dat zei ons Nederland verkocht hebben
  Al eerder gezegt wij mogen doorwerken tot dat wij er dood bij neer vallen
  Stem fvd of PVV….. uit de eu

  1. George D

   “Bullshit10”
   U bent en blijft een hardleers persoon. Waarschijnlijk bent u een vrouw. Grammatica 0 = nul punten. PVV en FVD wegstemmen uit de EU is van een bedenkelijk links niveau.

 4. Lex

  En wie kan dat gaan betalen, juist de belastingbetaler.

  Er maak je borst maar nat er komen afschuwelijke bezuinigingen aan zeg maar dag tegen je pensioen, je zult het alleen met AOW moeten doen.

  Het geld word vrolijk opgemaakt door die gezellige italianen.

  Nou ik ga geen vakanties meer boeken naar Italie.

  1. Bullshit10

   Lex
   Zou iedereen moeten doen boycotten die landen zweden Noorwegen is ook mooi

 5. Xander XXL

  En die ouwetjes maar weer getrouw tot aan hun dood op de gevestigde partijen blijven stemmen. Blijven doen zou ik zeggen tot ze je helemaal uitgewrongen hebben dan heb je geen pil of spuitje nodig.
  Ik kan er geen medelijden meer mee hebben.

  1. Janna47

   @Xander
   Nou zeg, ik ben ook een oudje maar stem al jaren niet meer op die zooi en velen om mij heen ook niet. Het zijn juist de jongelui die GL, D66 en ook VVD stemmen.

   1. Xander XXL

    Nederland vergrijsd in rap tempo. Kan jij het aan het stemgedrag zien? Ik niet in ieder geval, dus dan zijn die paar die jij opnoemt van geen belang op het totaal.
    In 2019 was van het totaal van 14 miljoen (geregistreerde) inwoners, 7 miljoen ouder dan 50 jaar. Als die allemaal eens aan hun pensioen zouden denken en ook overeenkomstig zouden stemmen dan zou het een genot zijn in politiek Nederland.

 6. AS210854

  Zogenaamde grote nood.

 7. C.A.Barstow

  Dat land en volksverrader Rutte zich van het Nederlandse geen draad aantrekt,
  en het stukje voor stukje steeds verder in de shit drukt wisten wij natuurlijk al.

  Als deze misleidende onbetrouwbare verrader volgend jaar geen halt toegeroepen wordt,
  zal het nog veel erger worden, verlies het einddoel niet uit het oog, Rutte probeert op allerlei slinkse manieren de aandacht daarvan af te leiden, namelijk de verenigde staten van Europa, dat is het uiteindelijke doel van die verachtelijk machtsbeluste linkse rovers bende in Brussel en landverrader Rutte gaat natuurlijk ondanks al zijn leugenachtig en misleidend verzet daarin, als het puntje bij paaltje komt, gewoon mee.

  Bij de eerst komende verkiezingen moet deze verrader en zijn linkse vriendjes gestopt worden voordat de overdracht van onze soevereiniteit daadwerkelijk plaats vind!

  Stem tegen die bende landverraders in Den Haag, Stem voor de politieke vernietiging van links, Stem tegen de EU, stem voor een Nexit, Stem voor je eigen land en volk!!!

  Stem FvD/PVV.

 8. macsjang

  Wordt onderhand tijd dat Rutte, Koolmees, Kaag en Ollongren onder curatele worden gesteld. Doen ze ook met burgers die hun eigen financiën niet meer op orde hebben. Wat een verachtelijke bende is het toch geworden. Hopelijk herrinnert stemgerechtigd NL zich volgend jaar in maart deze en voorgaande graaierijen nog.

 9. Shadow1100

  Ik kreeg 50 jaar geleden medegedeeld dat ik na 40 jaar werken mocht stoppen en met pensioen kon gaan.
  NEE, nu door tot 67 jaar en 4 maanden.
  Het pensioen zou gebaseerd zijn op basis het laatst genoten salaris.
  NEE, het is nu gebaseerd op het middelloon.
  Het zou waardevast zijn.
  Nee, zie volgende.
  Het pensioen zou jaarlijks geïndexeerd worden.
  Nee, al 12 jaar niet geïndexeerd. Het wordt misschien zelfs gekort.
  Vrijwel alle gepensioneerden hebben sinds 2008 tot wel 12 procent ingeleverd.
  Al mijn werkzame jaren is iedere maand meer dan 1/4 van mijn salaris ingehouden voor mijn pensioen (27,6%). Dus gewoon achtergesteld, dus niet uitbetaald, salaris.
  NIKS uitkering; MIJN eigen geld.

  Gezamenlijke waarde pensioenpotten:
  Eind 2007: 683 miljard euro
  Eind 2012: 916 miljard euro
  Eind 2017: 1.338 miljard euro
  Tussenstand 2020: €. 1.600.000.000.000,00 (1.6 biljoen €)

  Bijna alle fondsen hebben, ondanks crisis en lage rente, een rendement behaald van 8,6(!) procent (PFZW) per jaar (=137,6 miljard). Echter, de door de overheid en De Nederlandse Bank opgelegde kunstmatig lage rekenrente van 1,577 procent, zorgt ervoor dat de voor indexering vereiste dekkingsgraad van 110 procent niet wordt gehaald. 
  Het geld klots tegen de plinten op. Jaarlijks maken de pensioenen vele miljarden €uro’s winst maar ze doen zich voor als de armste kerkratten.

  Dekkingsgraad bij geen pensioenroof
  Wat als de overheid in de vorige eeuw het niet geringe vermogen niet had afgeroomd (gestolen!). Hoe zou de financiën er nu voor staan? In totaal is 32,86 miljard gulden door de (r)overheid (Lubbers/Kok) afgepakt en dat komt overeen met 32,86/2,20 = 14,91 miljard euro. Voor het gemak houden we 1990 als gemiddelde jaar aan voor de periode, dat de overheid geld aan het pensioenfonds heeft onttrokken. Tussen 1990 en eind 2015 zit 25 jaar. Oftewel het zou inmiddels gaan om een opgebouwd bedrag van 14.910.000.000 * 1,062^25 = 67,08 miljard euro, waarmee het ABP een vermogen van 351 + 67 = 418 miljard euro zou hebben. Dit vertaalt zich naar een theoretische dekkingsgraad van 418/(351/0,982) = 117%. Hiermee zou het ABP aan de minimale eis van 110% voldoen, waardoor een verhoging van de pensioenen terecht zou zijn.

  De pensioenuitvoerders hebben zichzelf wel een salaris aangemeten van tussen de 250.000,00 en 600.000,00 €uries. Dik boven de Balkenende Norm van €. 187.000,00,
  inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering, belastbare onkostenvergoedingen en pensioenbijdragen.
  Eén van de bestuurders, Sinke, kreeg vorig jaar maar liefst 721.000 euro, blijkt uit onderzoek van de SP. In 2017 kreeg deze bestuurder nog 360.000 euro.
  Daarnaast streken vier bestuurders van pensioenuitvoerder APG in 2018 alles bij elkaar bijna twee miljoen euro op. Als straks onze pensioenpotten verdeeld gaan worden over de Europese landen zullen de arme(?) landen daar heel blij mee zijn en kunnen ze daar nog eerder met pensioen.

  Kijk ook eens naar de grote tekorten in de pensioenpot van “onze” europarlementariërs.
  Die betalen weinig premie, worden niet gekort en krijgen toch een riant pensioen, rara.
  Het tekort bij het aanvullende pensioenfonds van het Europarlement is opgelopen tot ruim 326 miljoen euro. Een groot probleem dat dan op het bord van de Europese burger, de belastingbetaler, komt te liggen. De uitkering van het aanvullende pensioenfonds aan de deelnemers is namelijk gegarandeerd. Ook wanneer de pot leeg is.

 10. rujoleki

  Hopelijk raakt het de gepensioneerde keihard. Daar stemmen Ze tenslotte zelf voor.
  Er zijn maar twee partijen die het voor de Nederlanders opnemen namelijk de PVV en het Fvd. Hopelijk komt u zwaar in de problemen. Eigen schuld.

  1. Bolland

   @Rujoleki U bent een echt mensen mens, hopelijk wordt u gepakt voor zwart reclamefolders rondbrengen en fiks gekort op uw uitkering

 11. Robin Hoed

  Wat wilde je eraan doen?
  O ja, op een andere partij stemmen de volgende keer.
  Hen loopt het dun nu al door de broek.
  Als je je vrijheid afgeeft krijg je het zelden weer terug.
  Er zal steeds weer opnieuw voor gevochten moeten worden.
  Thomas Jefferson zei ooit “The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants.”
  Onze voorouders vochten voor onze vrijheid, en velen betaalden met hun leven.
  Wij hebben die vrijheid verkwanseld, omdat mensen zelden waarderen wat ze gratis krijgen.
  We zullen er opnieuw voor moeten vechten, zoals onze voorouders deden.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.