De CO2-obsessie (2)

In reactie op de verschillende commentaren op zijn eerdere bijdrage verzocht Arthur Rörsch mij deze ‘posting’ te plaatsen.

Arthur Rörsch:

De wetenschappelijke instelling en competentie van de verkondigers van de hype

In mijn voorgaande bijdrage werd betoogd dat de CO2-hype wordt gevoed door:

(1) het voorbijgaan aan de oorsprong van de regulerende werking van de waterhuishouding op een mondiale schaal,

(2) een verkeerd gebruik van modellen,

(3) het veronachtzamen van waarnemingen en

(4) gebrek aan objectieve onderzoekers die daadwerkelijk nieuwe inzichten over de werking van de complexe atmosferische processen ontwikkelen.

Voorts is door het openbaar worden van e-mail correspondentie binnen de kerngroep van de verkondigers van de CO2-hype, twijfel gerezen aan hun wetenschappelijke integriteit wegens selectieve verwerking van data (Climategate). De ongeveer tien leden van deze kerngroep hebben daarmede hun wetenschappelijke geloofwaardigheid grotendeels verspeeld. Daarmede is echter zeker niet al het hedendaags mainstream klimaatonderzoek gediskwalificeerd. Het onvoldoende handhaven van regels voor ‘Good Scientific Practice’ (GSP) komt regelmatig in vrijwel alle disciplines voor. De achtergrond daarvan is niet noodzakelijkerwijs een bewuste intentie tot frauderen, maar blijkt veelal het gevolg van een wetenschappelijke incompetentie – van onvoldoende kennis van de wetenschappelijke literatuur en van een gebrekkig vermogen om onderscheidene, vaak tegenstrijdige, gegevens uit de literatuur tegen elkaar af te wegen. Doet zich een geval voor van twijfel aan bepaalde wetenschappelijke conclusies, dan blijkt dat uit daarop volgende evaluatie door andere wetenschappers.

Het is in een discussie hierover van belang om te constateren dat onder de luide verkondigers van de CO2-hype slechts enkelingen zijn die zelf het probleem van de regeling van de oppervlaktetemperatuur grondig hebben bestudeerd. De luide verkondigers zijn zij die de evaluatie van de literatuur hebben verricht, in Nederland bijvoorbeeld het Planbureau voor de leefomgeving. (PBL). En in het verlengde daarvan het PCCC. Die evaluatie moet op zijns minst gezegd, onkritisch zijn geweest. Van de evaluatiedeskundigen zou men hebben mogen verwachten dat zij voordat Climategate plaatsvond, het eerder gepubliceerde kritische commentaar op de dataverwerking van bovengenoemde kerngroep serieus zouden hebben genomen. Het tegendeel was het geval. Zelfs na Climategate bleef men de schending van de GSP nog goed praten.

De grondslag voor de evaluatie van het onderzoek dat op klimaatverandering zou wijzen, is het selectief gebruik van literatuur die aan peer review onderworpen is geweest , zonder opnieuw eigen kritisch onderzoek naar de onderbouwing van het gepresenteerde wetenschappelijke ‘nieuws’ te verrichten. Dit onvoorwaardelijk vertrouwen in wat één keer onder peer review is gepresenteerd is in andere disciplines ongekend. Gebruikelijk is bij ‘Good Assessment Practice’ (GAP) juist reproductie van resultaten door onafhankelijke onderzoekers af te wachten alvorens op conclusies voort te borduren.

Een andere groep van luide verkondigers zijn zij die allerhande interessante aspecten van mogelijk klimaatverandering over een periode van 200 jaar bestuderen (terugtrekking van gletsjers, smeltend Groenlandijs, zeespiegelstijging, het voorkomen van extreme weersomstandigheden, biotoopveranderingen). Zonder enig blijk te geven van kennis van de in de atmosfeer optredende processen, slepen zij de CO2-hype daarbij. Terwijl de signalen voor opmerkelijke klimaatveranderingen vooralsnog niet significant zijn op een historische tijdschaal van 200-1000 jaar, wordt onvoldoende overwogen of andere oorzaken een rol spelen dan de verandering van de optische dichtheid van de atmosfeer. Zo schiet het doorgronden van het complexe klimaatsysteem niet op.

De CO2-obsessie wordt gedreven door suggestieve mededelingen van ‘horen zeggen’ van een kleine groep atmosferische wetenschappers, die zeer wel mogelijk op een dwaalspoor zitten. En de hype wordt uitgedragen door bepaalde onderzoekers op andere gebieden die er geen blijk van hebben gegeven de problematiek te kunnen doorgronden. Niettemin, met het aureool van hun wetenschappelijke status lijken ze toch overtuigend over te komen op een breed publiek, dat niet vertrouwd is met de vele struikelblokken die zich bij de vooruitgang van de wetenschap voordoen.

Overigens heb ik het gevoel dat de CO2-hype inmiddels van zelf aan het overwaaien is. Zie wat men in landen in het Verre Oosten ervan denkt. De westerse suprematie  is bijna voorbij, ook op wetenschappelijk en technisch gebied. De ‘renaissance’, met name in China, wordt denk ik, vooral gedreven door meer gedegen opvoeding in (wetenschaps-)filosofie en de grote leergierigheid van de jonge generatie studenten. Die twee aspecten vielen mij 15 jaar geleden al op gedurende drie maanden verblijf aan de universiteit van Chengdu in Si Shuan en het naburige ‘gymnasium’.

De westerse wetenschappelijke wereld wordt wellicht toch nog tijdig wakker, als men het droombeeld verlaat dat klimaatmodellen enige aanwijzing kunnen zijn voor geforceerde klimaatverandering door CO2-stijging. Enig andere aanwijzing, op waarnemingen berustend bewijs, is er niet. De confrontatie tussen de westerse en oosterse filosofische benaderingen wordt voorts ook om andere redenen interessant, geheel los van de CO2-problematiek. In het Westen is er sprake van een groeiende belangstelling voor de mystieke wereld van de Tao. In het Oosten werd die met de paplepel ingegoten, maar thans met veel meer nuance dan 100-1000 jaar geleden en met historisch besef gedoceerd. Daarentegen wordt in de tweede klas van de middelbare school in China nu de geschiedenis van Galilei onderwezen. En in de voortgezette opleiding de wetten van de thermodynamica (waarvan met tot 1990 weinig besef had). De realiteitszin gaat, denk ik, in het Oosten omhoog, in het Westen omlaag. ‘China’ beleeft een ‘renaissance’, het Westen, vrees ik, een terugkeer naar het dogmatisch denken en ‘geloven’ van de Middeleeuwen.

Voor de gelegenheid teken ik met de naam die mij in China is gegeven. (Luo Shu). ??

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

107 reacties

 1. RR Kampen

  Ik verwacht dat de denialists binnenkort gewoon het bestaan van CO2 gaan ontkennen en u bent uitstekend op weg.

  “Je gaat uit van een premisse voor het bestaan
  van een ander broeikas gas dan H20  in de
  aardse atmosfeer.”

  Geen wonder. Naast H2O bestaan er de facto heel wat GHG’s, waarvan CO2 (na H2O) veruit het belangrijkste aandeel heeft. Voorts CH4, N2O, CFK’s en nog wel zo het één en ander.

  Van belang is CO2 omdat daarvan de concentratie sterk toeneemt, met de snelste en grootste klimaatverandering in zeker 10.000 jaar als gevolg.

 2. arthur rorsch

  De RR Kampen theorie

  Allereerst dank voor je
  uitgebreide bijdrage om je (eigen) standpunt en visie duidelijk te maken.

  Hierbij mijn commentaar (AR)
  op je  vier eerste serieus te nemen
  punten.

  1. Verandering van de concentratie van een
   broeikasgas verandert het
   klimaat (‘elementaire natuurkunde’). In hoeverre is veel lastiger te
   beantwoorden, juist gezien het eventuele bestaan van al die feedbacks
   in dit complexe systeem

       AR:  je gaat uit van een premisse voor het bestaan
  van een ander broeikas gas dan H20  in de
  aardse atmosfeer. Dit is een mank gaande vergelijking met de glazen broeikas,
  waarin CO2 als zodanig geen rol speelt.

  1. . De concentratie van een bepaald
   broeikasgas, CO2, neemt sterk toe.

  AR dat is evident . Maar is het een broeikasgas?
  Niet dus volgens opvattingen van andere fysici, e.g Noor van Andel.

  1. De wereldtemperatuur vertoont een versneld
   stijgende trend (ondanks
   alle ruis. Empirie).

        AR onzin. We zien sinds 1850
  helemaal geen versnelde stijgende trend. Kijk nog eens naar de curve van D’Aleto
  hoe door een wolk van waarnemingen een trend kan worden afgeleid.

  1. De CO2-toename is mensenwerk, zoals
   ondubbelzinnig blijkt uit,
   onder meer, isotopenonderzoek.

  AR:  het isotoop onderzoek wijst uit
  dat bij de verbranding van fossiele brandstof een aanzienlijk deel van de antropogene
  productie in de atmosfeer achter blijft. 
  Fysisch en meteorologisch volstrekt verklaarbaar.  Maar waaruit wordt daarna dan een effect op
  de oppervlakte temperatuur afgeleid?

         5. Afgezien van deze positieve gegevens
  kan er geen ándere oorzaak
              voor de klimaatverandering
  worden aangewezen.

              AR: nonsens, er zijn er vele voor handen.

  Tenslotte je bewering:

  Deze kennissituatie is
  het resultaat van enkele decennia steeds
  intensiever wordend wetenschappelijk onderzoek.

  Ik concludeer het
  tegenovergestelde.

  De intensivering van het
  onderzoek leidt mijns inziens binnenkort tot erkenning van de misvatting dat
  CO2 enige invloed op de waterthermostaat kan hebben.

   

  Als ik in een vorige post
  stel “Dat is de stand van zaken in het huidige klimaatonderzoek.” – merk je
  op “Ik mis een stuk in uw post. Waar doelt u op? De facto vormt AR4 van het
  IPCC de beste omschrijving van de huidige stand van zaken in het
  klimaatonderzoek”:

  Wat je ‘mist’ heb ik
  uitvoerig beschreven in CO2 obsessie (1). : Als om één of andere reden de
  optische dichtheid van de troposfeer toeneemt, er meer IR terugstraling naar
  het oppervlak optreedt, wordt deze potentiële warmtetoevoer ongedaan gemaakt
  door toenemende waterverdamping, die het oppervlak afkoelt. Dit is ‘natuurkunde’
  (en meteorologie) waarin in AR4 voorbij wordt gegaan.  Er wordt in AR4 wel een positieve feedback ‘berekend’
  maar die wordt door de waarnemingen in situ niet bevestigd.

   

  Nogmaals dank voor je
  kanttekeningen bij mijn beschouwingen, maar veel kan ik niet met opmerkingen
  als “De realiteit van AGW is niet meer of minder een ‘dogma’ als de realiteit
  van de gravitatiekracht.”  En  “Consensus science’ vormt een onderwerp bij de
  AGW-ontkenners, die immers pur sang dogmatisch de realiteit van AGW
  ontkennen”. Lees aub nu toch eens even door op http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Global_warming_controversy
  wat de drijfveren zijn van de twijfelaars aan AGW.

   

   

 3. RR Kampen

  ieder die met kritische wetenschapsbeoefening bezig is, houdt de logische geest constant bezig met het oplossen van logische puzzels. Zinvolle puzzels in het algemeen. Sudoku’s kunnen alfa- en gammawetenschappers helpen, per slot van rekening hebben die nogal eens een logisch deficiet, maar voor bèta is het letterlijk tijdverdrijf en dus eigenlijk zonde van de tijd.

   

  “Dat is de stand van zaken in het huidige klimaatonderzoek.” – Ik mis een stuk in uw post. Waar doelt u op? De facto vormt AR4 van het IPCC de beste omschrijving van de huidige stand van zaken in het klimaatonderzoek.

 4. arthur rorsch

  Sudoku, vergeleken met de
  klimaatpuzzel

  Ik kan iedereen die zich
  met kritische wetenschapsbeoefening bezig houdt, aanraden om twee puzzels per
  dag op te lossen om de logische geest vaardig te houden. Een simpele gemerkt **
  kost 10 min of  minder, een echt moeilijke  **** zoals in vorige posting weergegeven, 50
  min of meer. Heel interessant is om verder te onderzoeken waarom de ene puzzel
  een fluitje van een cent is en de andere zo vreselijk moeilijk. Maar nog
  interessanter is het onderzoek van een puzzel waarin een gegeven ontbreekt,
  zodat meerdere oplossingen mogelijk zijn, of een puzzel waarin één cijfer in
  het verkeerde hokje is geplaatst. En de puzzel onoplosbaar wordt.

  Onder klimatologen, die
  tevens wiskundig zijn onderlegd, 
  discussiëren we momenteel over dit onderwerp intensief. Onze visie is
  dat te overwegen valt dat in de huidige AGW theorie, het veronderstelde effect
  van CO2, in vergelijking tot een Sudoku puzzel, in een verkeerd hokje is
  geplaatst. En aldus een onoplosbare puzzel oplevert.

  Dat is de stand van zaken
  in het huidige klimaatonderzoek. CO2 staat mogelijk  in het verkeerde hokje, om allerhande ander
  signalen die op enige mondiale klimaatveranderingen wijzen, te verklaren.

   

 5. RR Kampen

  Anthropogenic Global Warming is op zich een eenvoudige theorie met een
  aantal componenten, die élk aannemelijk gemaakt zullen moeten worden
  wil de hele theorie aannemelijk worden. Te weten:

  1. Er is sprake van veranderend wereldgemiddeld klimaat, waarbij het
  hier concreet gaat om de parameter: temperatuur (hieruit blijken
  andere klimaatgegevens, vooral eigenschappen van neerslag, afgeleid te
  kunnen worden). De ‘G’ en de ‘W’.
  2. Van een klimaatverandering zijn verschillende oorzaken denkbaar,
  waarbij de verandering van concentratie van een broeikasgas er één is.
  In casu: de concentratie van broeikasgas CO2 neemt toe.
  3. De toename van de concentratie CO2 is een gevolg van mensenwerk.
  4. De toename van de concentratie CO2 is de oorzaak van de waargenomen
  klimaatverandering, en andere oorzaken van die klimaatverandering
  kunnen worden uitgesloten. De ‘A’.
  Deze theorie is in 1896 bedacht, doorgerekend en gepubliceerd door
  Svante Arrhenius. Ook bij hem schreed het inzicht voort en een nieuwe
  doorberekening publiceerde Arrhenius in 1902. Sindsdien is er aan de
  theorie bar weinig gewijzigd – zoals dat met wel meer fysica het geval
  is. AGW is de facto een gevestigde natuurkundige theorie. Deze deed,
  rond 1900 dus, een voorspelling van een klimaatverandering die toen
  nog niet bestond – maar in de tweede helft van de vorige eeuw wel, en
  steeds zichtbaarder.

  De situatie is eenvoudig als volgt:
  1. Verandering van de concentratie van een broeikasgas verandert het
  klimaat (‘elementaire natuurkunde’). In hoeverre is veel lastiger te
  beantwoorden, juist gezien het eventuele bestaan van al die feedbacks
  in dit complexe systeem.
  2. De concentratie van een bepaald broeikasgas, CO2, neemt sterk toe.
  3. De wereldtemperatuur vertoont een versneld stijgende trend (ondanks
  alle ruis. Empirie).
  4. De CO2-toename is mensenwerk, zoals ondubbelzinnig blijkt uit,
  onder meer, isotopenonderzoek.
  5. Afgezien van deze positieve gegevens kan er geen ándere oorzaak
  voor de klimaatverandering worden aangewezen.
  Deze kennissituatie is het resultaat van enkele decennia steeds
  intensiever wordend wetenschappelijk onderzoek.

  Iets over punt 4: koolstof, C, komt in verschillende isotopen in de
  natuur voor, met name C12, C13 en C14 (de laatste wordt voor
  oudheidsbepalingen gebruikt: de C14-methode). De verhouding van deze
  isotopen verschilt echter afhankelijk van de bron van die koolstof. In
  het bijzonder verschilt de verhouding in fossiele brandstoffen
  aanzienlijk van die in de ‘vrije natuur’ (lucht, levende biomassa,
  oceanen en vulkanisme). Wanneer je op grote schaal fossiele
  brandstoffen verstookt, gaat geleidelijk de isotopenverhouding van de
  C in de lucht (gebonden als CO2) veranderen. Door af en toe metingen
  aan de lucht te doen (zoals al sinds de jaren vijftig druk wordt
  gedaan) kan je de verandering van de verhouding meten. Daarmee kan je
  opmerkelijk precies berekenen hoeveel C in de lucht afkomstig is uit
  fossiele brandstoffenstook. Je kunt op deze manier zo hard aantonen
  als in de natuurkunde maar kan dat o.a. de toename van CO2 in de lucht
  inderdaad puur mensenwerk is.
  Sterker nog: verbranding kost zuurstof, O2, omdat bij verbranding van
  koolstof bindt tot CO2. Zou je nu verwachten dat de concentratie
  zuurstof in de atmosfeer afneemt, even aangenomen dat die niet direct
  wordt ‘ingevuld’ door andere processen? Jawel, natuurlijk. En sterker
  nog: dit is inderdaad het geval.

  Zo beschouwd is de ‘A’ welhaast het gemakkelijkst te bewijzen
  onderdeel van het geheel. En dat is ook echt zo.

  De enige echte vraag is dus inderdaad: in hoeverre extra CO2 tot een
  tempstijging leidt. Of feedbacks inderdaad ’t effect niet tenietdoen,
  bijvoorbeeld.
  Als klimatoloog moet je twee dingen aannemelijk maken:
  – Dat er blijkbaar nauwelijks feedbacks aan het werk zijn, waardoor de
  waargenomen opwarming zich voorshands perfect verhoudt tot de
  berekeningen van Arrhenius (feit);
  – Dat er geen ándere oorzaken voor de opwarming zijn (zon, vulkanisme,
  ándere menselijke activiteiten, veranderingen in in-/uitstraling door
  sneeuwdekoppervlakte enz.).
  En dit is precies waar het werk van de klimatoloog uit bestaat: om dit
  allemaal uit te zoeken. Dat werk heeft vrucht opgebracht en deze
  vrucht ligt (evenwel vooral buiten de wetenschappelijke kringen) onder
  zwaar vuur.

   

  AGW is natuurkunde – daarom mocht ik daar niet op leunen, nietwaar?

  Sudoko’s zijn zonde van de tijd. Wie een beetje is ingevoerd in Zen weet precies dat sudoko’s bedacht zijn om je dit feit bij te brengen 😉

 6. arthur rorsch

  Op dit blog wordt een
  poster gevraagd om een soort ‘code’ te reproduceren voor ‘opslaan’.
  Waarschijnlijk als test of de inzender wel lezen kan.  Hierbij stel ik een iets hogere test voor, en
  wel op logisch denken. Dat is dan het 
  dagelijks oplossen van een Sudoku puzzel door logisch redeneren;  niet met een computer programma. Dat voorkomt
  tenminste overhaaste reacties. Onderstaande puzzel kost ca. 50 minuten. Probeer
  het eens.

   

  000 350 000

  008 000 206

  060 008 340

  309 700 002

  000 060 000

  700 002 108

  075 200 030

  802 000 900

  000 075 000

 7. RR Kampen

  “Dito roken. In 1959 werd daarover alarm geslagen maar pas in 1992 werd er iets aan gedaan.”

  Inderdaad. De auteur van dit succes is de illustere (bona fide corrupte) wetenschapper S. Fred Singer geweest. Eén keer raden wie een grote naam in het AGW-ontkennerscircuit is…

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Fred_Singer (tip: er is één verwijzing in dit wiki-artikel dat u allen zorgvuldig overslaan moet. Het is vast en zeker een vergissing).

   

 8. arthur rorsch

  RR K kritiek op D’Aleo

  Je schrijft: “Die tien
  punten had ik in een andere draad al behandeld.” 

  T2000 en ik hebben
  voorzichtig onder je aandacht proberen te brengen, dat deze ‘behandeling’ niet
  meer is dan kreten plukken uit de IPCC propaganda machine.

  Nu kom je met één andere detaillering:
  “Maar goed, een botje uit het eerste deel, pp 8 e.v. gaat over de recente
  winters van het noordelijk halfrond. Pagina na pagina kersen plukken en het
  feit negeren dat met name de winter 2009-2010 de warmste ooit gemeten op het
  noordelijk halfrond was. ‘It snows somewhere – thus disproving AGW’ is de naam
  van dit staaltje misleiding. Ook afgelopen winter was op het noordelijk
  halfrond buitengewoon warm. Het is okee om te vermelden dat november ’10 in Noorwegen en december ’10 in Engeland en bij ons
  buitengewoon koud waren, maar het is in het bestek van het verhaal niet okee om
  te verzwijgen dat voor het eerst in mogelijk duizenden jaren de Hudsonbaai pas
  na de jaarwisseling toevroor.”

  Meen je nu echt dat dit
  een redelijk weerwoord is? D’Aleo onderbouwt zijn betoog met vele

  grafieken van
  waarnemingen. De draagwijdte van zijn betoog ontgaat je. Hij laat zien de IPCC
  plukt met incidentele lokale waarnemingen, en dat even zovele daar tegenover
  kunnen worden gesteld. En jij gaat door met plukken uit de IPCC  propaganda machine.

  Meen je nu echt dat de
  herhaling van onderstaande stelling van je zoden aan de dijk zet bij een
  inhoudelijke discussie?:

   “Het door u gelinkte werk is broddelwerk. Daar
  zijn enkele oorzaken voor denkbaar. Ten eerste: mislukte poging zich op
  een ander dan eigen vakgebied te begeven. Ten tweede: achteruitgang van de
  geestelijke vermogens. Ten derde: opzettelijke misleiding van de publieke
  opinie (bona fide wetenschappers laten zich niet misleiden). Het eerste van
  deze drie mogelijkheden kunnen wij laten vervallen.”

  Verzoek: Kom nu eens zelf
  met een eigen logisch betoog waarom de veronderstelling dat AGW nog serieus
  moet worden genomen. Zonder geschetter over ‘Natuurkunde’. Laat zelf zien dat
  je die op de klimatologie kunt toepassen op een niveau dat uitgaat  boven aanhaling van Arrhenius dat CO2, omdat
  het IR absorbeert, tot  opwarming moet
  leiden. Laat zien dat je inzicht hebt in de gecombineerde warmte-stof processen
  die op mondiale schaal de temperatuur regelen en het broeikas effect
  veroorzaken.

 9. F.Floor

  Dat heeft u goed gezegd: bonafide wetenschappers laten zich niet misleiden. Houen zo!

  Daarvoor was er een tijdperk dat GSM-EMstralen geen enkele uitwerking op organischme’s hadden en onafhankelijk onderzoek in Zwitserland bevestigde dat. Probleem is alleen dat in Zwitserland alle GSM-masten slechts 45 minuten werken, namelijk van 10:00-11:45 in de aether zijn en de rest van de dag heb je helemaal niets aan je dure toestel: dát staat toch echt zo in hun rapport te lezen.

  Dito lood door de superbenzine, Ook een heel geruststellend Zwitsers rapport jaja uit de jaren ’60 en nu? Heden wordt zelfs het lood uit soldeertin verwijderd.

  Dito roken. In 1959 werd daarover alarm geslagen maar pas in 1992 werd er iets aan gedaan.

  Dito asbest. Was in Canada in 1945 al bekend dat het longkanker oplevert, pas in 1992 werd er iets aan gedaan.

  Dito hoogspanning. De vele gerustellende rapporten vlogen je in 1994 nog zowat om de oren en in Odijk waren hoogspanningsmasten zelfs 2x zo gezond om eronder te slapen dan in de rest van heel Nederland.

  Staat toch echt in het “wetenschappelijk rapport” van de Zeisterse GGD te lezen – en nu? Het wordt zelfs zo gevaarlijk geacht dat de afstandsnorm van 6 mtr opeens naar 120 mtr werd verhoogd, echter allèèn voor nieuwe woningen want die zijn namelijk gasdicht.

  Over wetenschappelijk wangedrag ken ikzelf al 5 boekentitels (wo. 2 NL) van, maar er bestaat veel meer op dit gebied. We hoeven slechts maar naar de spectaculaire genezingsresultaten van de “medische stijve” door de radiomonteur Siegmund Freud te lezen om te weten dat ieder tijdperk gegarandeerd ook een zeker aantal aan dubieus wetenschappelijk onderzoek zal opleveren en dat vooral als er heffingen kunnen worden opgelegd.

 10. RR Kampen

  ik maak dus wel onderscheid tussen persoon, diploma’s en werk. Elke prof levert weleens broddelwerk af, dat zult u toch met me eens zijn.

   

  “Voorts, als je zijn werk ‘misleidend’ durft te noemen, dan dien je aan te geven waarom.” – Natuurlijk, maar één keer is genoeg. Die tien punten had ik in een andere draad al behandeld. Maar goed, een botje uit het eerste deel, pp 8 e.v. gaat over de recente winters van het noordelijk halfrond. Pagina na pagina kersen plukken en het feit negeren dat met name de winter 2009-2010 de warmste ooit gemeten op het noordelijk halfrond was. ‘It snows somewhere – thus disproving AGW’ is de naam van dit staaltje misleiding. Ook afgelopen winter was op het noordelijk halfrond buitengewoon warm. Het is okee om te vermelden dat november ’10 in Noorwegen en december ’10 in Engeland en bij ons buitengewoon koud waren, maar het is in het bestek van het verhaal niet okee om te verzwijgen dat voor het eerst in mogelijk duizenden jaren de Hudsonbaai pas na de jaarwisseling toevroor.

   

  Het door u gelinkte werk is broddelwerk. Daar zijn enkele oorzaken voor denkbaar. Ten eerste: mislukte poging zich op een ander dan eigen vakgebied te begeven. Ten tweede: achteruitgang van de geestelijke vermogens. Ten derde: opzettelijke misleiding van de publieke opinie (bona fide wetenschappers laten zich niet misleiden). Het eerste van deze drie mogelijkheden kunnen wij laten vervallen.

   

   

 11. arthur rorsch

  The second grand
  titration

  Na mijn verblijf aan de
  universiteit van Chengdu in Sishuan (1995) schreef ik een verslag onder
  bovengenoemde titel voor de KNAW (die mij de beurs verstrekte).  De oorspronkelijke ‘grand titration’ werd in
  1960 geschreven door de sinoloog Joseph Needham in Cambridge (Eng) , die ik
  daar tijdens een post-doc in 1959 ontmoette. (Zijn hoofdwerk zou worden ‘
  Science and Civilisation in China’, in 16 delen). Needham probeerde te
  verklaren waarom tijdens de Ming dynastie (16de eeuw) de wetenschap
  in China achteruit ging, terwijl die in het Westen juist opkwam. (Renaissance).
  Zijn verklaring was dat in China het dogmatisme onder invloed van de
  Mandarijnen toenam, terwijl het Westen bezig was zich van de Middeleeuwse
  opvattingen te bevrijden. In the ‘second titration’ betoogde ik dat in de 21ste
  eeuw het proces omgekeerd zal zijn: het Westen gaat terugvallen in dogmatisme
  (onder invloed van de Mandarijnen in het wetenschappelijke circuit) terwijl in
  China de jongere generatie zich daarvan aan het losmaken is, met een veel
  groter wetenschappelijk potentieel dan in het Westen aanwezig is. Tijdens mijn
  verblijf in Chengdu woonde ik drie maanden op de campus als Chinees onder de
  Chinezen, zonder één westerling te ontmoeten en leerde de samenleving anders
  beleven dan de hedendaagse westerse ‘toerist’.

  Twee dingen zijn mij in
  het bijzonder opgevallen:  het sterke
  onderwijs in filosofie in alle disciplines (een cursus van de 1ste
  klas middelbare school tot het laatste jaar in de universiteit). Men leert nog
  steeds de klassieken, maar nu ook westerse wetenschapsfilosofie. Ten tweede het
  gevoel voor humor, wat de Chinezen eigen is, maar dat tijdens Mao ernstig onder
  druk kwam te staan. Ik heb wat met ze afgelachen, tijdens colleges en
  uitstapjes met gezinnen. (Grapjes maken over Mao is echter uit den boze). In
  het bijzonder zijn grapjes met de taal favoriet.

  Nu heb ik maar aan een
  klein deel van China geroken, de provincie Sishuan (80 miljoen inwoners) . Ik
  heb nog steeds weinig kijk op ‘groot China’. Sishuan is wel de bakermat van de
  Chinese beschaving, sinds de Han dynastie. Op het leven in Peking en Shanghai
  heb ik geen kijk. Van eerdere bezoeken (jaren ’80) aan Taiwan en Singapore op
  het leven daar, weer wel een beetje omdat we als TNO daar opdrachten hadden op
  milieugebied. Hoe de PRC zich na de gebeurtenissen op het Tien An Men plein had
  ontwikkeld, was voor mij een grote verrassing. Enerzijds terug naar de
  klassieken,  anderzijds met aandacht voor
  nieuwe ontwikkelingen in de rest van de wereld. Menige  Chinese collega-docent had wel een jaar, met
  name in Europa gewerkt of gestudeerd. Maar mijn indruk is, ze hebben ons niet
  langer nodig. (Behalve dan als afzetgebied voor hun exportproducten).   

 12. RR Kampen

  De ondertitel was ik inderdaad kwijt, mijn dank. Er is trouwens zowaar overlap in onze belangstelling.

 13. WHS

  Dank voor de link “scienceblogs.com etc. “

   

  Juist dergelijke internet-info geeft aan dat er van alles gebeurt, edoch: zonder samenhang, zonder onderdeel uit te maken van een vooraf gepland onderzoek.

  Allerlei deelstukjes  leiden  tot afzonderlijke klimaatgrootheden, die blijkbaar het totaal overzien.

  Dat is het pijnlijke punt.

   

  Ik kan je moeilijk namen geven van mensen die ik heb benaderd , op deze publieke site.

  De klimaatwereld wordt dan een soort Amerikaans voetbal ….

   

  De  ( Nederlandse ) deel-onderzoeken naar klimaatperikelen zijn onsamenhangend.  Willekeurige voorbeelden:

  Jeroen v.d. Sluijs,  Pier Vellinga,  Planburo v.d. Leefomgeving en ga zo maar door 

   

  Bij herhaling heb ik Robbert Dijkgraaf gevraagd om mij een opleiding te noemen waarbij de kwalificatie-eisen en eindtermen voor een opleiding tot klimaatonderzoeker bekend zijn.  Die zou ik graag willen volgen.

   Helaas: het antwoord blijft achterwege.

   

  Alsof ik de stommeling ben die daarnaar vraagt.

   

  Mijn vragen naar reacties op een computermodel waren/zijn van dien aard dat iedere wetenschapper ze moet kunnen beantwoorden. Probleem: dat kunnen ze niet …..

   

  Dat maakt ,mij ( als niet-natuurkundige ) tot klimaatscepticus.

   

  Ik deel de opvatting van Rörsch dat we in Nederland gewoon slecht onderwijs geven aan de universiteiten ( door de bank genomen dan …) De vele honderden studierichtingen zijn daarvan een prachtig voorbeeld.

  Herleid die eens tot subject van wetenschappelijk onderzoek. Dan kun je met gelijkblijvend budget nog veel meer bespraren dan het kabinet  Rutte wil …..

   

   

   

   

   

  .

   

   

   

   

   

 14. WHS

  Je links geven uitsluitend: pagina niet te vinden ….

   

 15. WHS

  Als niet-natuurkundige doe ik geen uitspraken over punt 1)  de regulerende werking van de waterhuishouding op een mondiale schaal.  Bekend met de litteratuur inzake klimaatperikelen valt me wel op dat de meeste AGW-aanhangers dit onderwerp negeren dan wel bagatelliseren.

   

  Punt 2: verkeerd gebruik van modellen.  Ik heb vele tientallen klimaatdeskundigen gevraagd te reageren op een simpele tekst over modellen. Opvallend is dat klimaatsceptici zonder voorbehoud reageerden.  De AGW-aanhangers reageerden niet ( ook na herhaald verzoek … ) De sceptici ondersteunden de kritiek op de computermodellen in grote lijn.

   Van de AGW-gelovigen was er slecht één die reageerde en daarna nog contact onderhoudt.

   

  Punt 3: het veronachtzamen van waarnemingen lijkt me vooral een kwestie van onvermogen die te plaatsen in een onderzoeks-contects.

   

  Ondanks het IPCC als coördinatiepunt is er voor zover mij bekend geen sluitend onderzoek naar de werking van wat er in onze atmosfeer gebeurt. Er vinden allerlei veelal dure onderzoeken plaats maar die variëren van onderzoek naar ijsboringen, duikers laten zoeken naar koraalriffen, suggesties doen inzake verzuring van de oceanen, en noem maar op.

   

  Ik hoop dat de bijdrage van Arthur Rörsch bijdraagt aan het wakker worden van  Robbert Dijkgraaf.

   

  De universiteiten kunnen honderden miljoenen besparen als onder aanvoering van de KNAW onderscheid wordt gemaakt tussen hobby-onderzoek omwille van het subsidie of de promotie  en een gezamenlijk opgezette onderzoekspoging.

   

  Zeker in Nederland lig de kwestie gevoelig:  zelfbenoemde deskundigen met eigen adviesburo’s  munten niet uit in zoeken naar de feiten.

   

   

   

   

   

 16. Mies

  1. Liu Xiaobo, Peace, 2010
  2. Tenzin Gyatso (The 14th Dalai Lama), Peace, 1989

  Yuan Tseh Lee, Chemistry, 1986

  Chen Ning Yang, Physics, 1957

  Tsung-Dao Lee, Physics, 1957

   

   

  Mies

 17. Reinier

  ‘De confrontatie tussen de westerse en oosterse filosofische benaderingen wordt voorts ook om andere redenen interessant, geheel los van de CO2-problematiek. In het Westen is er sprake van een groeiende belangstelling voor de mystieke wereld van de Tao. In het Oosten werd die met de paplepel ingegoten, maar thans met veel meer nuance dan 100-1000 jaar geleden en met historisch besef gedoceerd.’

   

  Weg met de weersattelieten! Weg met al die dwaze thermometers! Weg met de regenmeters! We gaan met z’n allen mediteren op een matje, klimaatprobleem opgelost. Geniaal!

 18. RR Kampen

  Dit gaat helemaal niet over CO2 en klimaat immers.Vandaar natuurlijk dat de gehele klassieke natuurkunde terzake wordt genegeerd (Fourier, Tyndall, Arrhenius).

  En China? Tja, China:

  Renewable energy is helping the People’s Republic of China complete its economic transformation and achieve “energy security“. China rapidly has moved along the path of renewable energy development.[1]
  About 17 percent of China’s electricity came from renewable sources in
  2007, led by the world’s largest number of hydroelectric generators.[2] China had total installed capacity of hydropower up to 197 GW in 2009.[3] China has set a target of 190 GW for 2010.[4]
  Technology development and increased amounts of investment in renewable
  energy technologies and installations have increased markedly
  throughout the 2000s in China, and investment in renewables is now part
  of China’s economic stimulus strategy.[5] Researchers from Harvard University and Tsinghua University have found that the People’s Republic could meet all of its electricity demands from wind power by 2030.[6]

  http://en.wikipedia.org/wiki/Renewable_energy_in_the_People%27s_Republic_of_China

   

  Het land geeft de fossiele brandstoffenindustrie per jaar harder het nakijken.

   

   

 19. RR Kampen

  Aanloop is studie/propedeuse natuurkunde of wiskunde of geofysica of meteorologie/oceanografie. Masters atmosferische wetenschappen. Ik weet niet precies hoe het tegenwoordig zit (mijn studietijd was 1988-94), wel dat je je papieren aan de universiteiten van Utrecht en Wageningen kan bij elkaar harken.

  http://www.vwkweb.nl/cms/index.php?id=399&option=com_content&task=view

  Master: http://www.uu.nl/faculty/science/en/education/masterphd/gsons/masterstudents/programmes/mpoac/Pages/default.aspx

  Als bijvakje: http://studiegids.uva.nl/web/uva/2010_2011/nl/c/9816.html .

  Ben benieuwd naar je vragen over computermodellen. Weet ik wat kleinigheden van.

   

 20. RR Kampen

  ook dat gaat helemaal niet over CO2 en evenmin over obsessies, maar ik heb absoluut genoten. Voorts geleerd, namelijk dat een aantal van mijn vooroordelen over China via deze steekproef kloppen. Taalgrapjes. Geen wonder. Super. Ben benieuwd wat ze ervan gaan maken.

   

   

 21. arthur rorsch

  @ RR Kampen

  Sorry, ik merkte op de D’Aleo geen amateur is, zoals je suggereerde met het woord ‘amateurbroddel werk.’

  Voorts, als je zijn werk ‘misleidend’ durft te noemen, dan dien je aan te geven waarom.

  Stop aub met verdachtmakingen als ‘ mislukte pogingen op een ander vakgebied bewegen’ of ‘achteruitgang van geestelijke vermogens’, of suggesties dat iemand opzettelijk het publiek misleidt.

  Mee eens, bona fide wetenschappers laten zich niet misleiden. Zeker niet door onderzoekers die slechts lineaire trends in een waarnemingswolk aannemen. Dat is in strijd met ‘curve fitting theory’ in de natuurkunde.  Kijk nog eens naar de laatste figuur  in part 1 van de icecap referentie. 

  D’Aleo claimt dat de consensuscultuur aanhangers geen bona fide wetenschappers zijn. Zie ook het werk van eerder aangehaalde Martin Cohen waarin het woord oppurtunisten valt.

   

 22. RR Kampen

  Ik ga totaal niet in op de persoon of op ander werk van d’Aleo of anderen. Maar het hier gepresenteerde is broddelwerk.

  Overigens schijnt Anthony Watts ook een professionele meteoroloog te zijn. Hij was de eerste profmeteoroloog die ik ooit mocht tegenkomen die niet eens weet wat een Polar Low is (zoals vorig jaar bleek).

  Overigens: wanneer profs amateuristisch of zelfs misleidend werk gaan afleveren, zijn daar enkele oorzaken voor denkbaar. Ten eerste: mislukte poging zich op een ander dan eigen vakgebied te begeven. Ten tweede: achteruitgang van de geestelijke vermogens. Ten derde: opzettelijke misleiding van de publieke opinie (bona fide wetenschappers laten zich niet misleiden).

 23. arthur rorsch

  @ RR Kanpen,

  Je mag denken wat je wilt
  van het werk van D’Aleo, maar een amateur is het niet.

  Joseph
  (Joe) D’Aleo
  , is a
  retired meteorologist who is a well known
  climate change skeptic. He contributes to publications such as Tech
  Central Station
  , where he is described as “the first Director of Meteorology at
  the cable TV Weather Channel. He has over 30 years experience in professional
  meteorology. Mr. D’Aleo was Chief Meteorologist at WSI Corporation and Senior
  Editor and “Dr. Dewpoint” for WSI’s popular Intellicast.com web site. He is a
  former college professor of Meteorology at Lyndon State College. He has
  authored and presented papers and a published a book focused on advanced
  applications enabled by new technologies and how research into ENSO and other
  atmospheric and oceanic phenomena has made possible skilful seasonal forecasts.
  Mr. D’Aleo also has authored many articles and made numerous presentations on
  the roles cycles in the sun and oceans have played in climate change.. D’Aleo
  is a Certified Consultant Meteorologist and was elected a Fellow of the
  American Meteorological Society (AMS). He has served as member and then
  chairman of the American Meteorological Society’ Committee on Weather Analysis
  and Forecasting, and has co-chaired national conferences for both the American
  Meteorological Society and the National Weather Association. Mr. D’Aleo was
  recently elected a Councillor for the AMS.

   

  Klik ook eens op de link
  climate change skeptic (boven aangegeven) voor de definitie van een climate
  skeptic.  In dit opzicht veronderstel ik  een misverstand bij je.

   Klik ook eens op de naam van Martin Cohen , om
  te leren wat een

  wetenschapsfilosoof er
  van vindt. http://www.sourcewatch.org/index.php?title=Martin_Cohen

   

  Nogmaals het werk van D’Aleo
  is gebaseerd op waarnemingen.

 24. RR Kampen

  De realiteit van AGW is niet meer of minder een ‘dogma’ als de realiteit van de gravitatiekracht. In feite hebben dogma en realiteit weinig met elkaar te maken, behalve dan dat dogma’s erg vaak antirealiteiten zijn.

  ‘Consensus science’ vormt een onderwerp bij de AGW-ontkenners, die immers pur sang dogmatisch de realiteit van AGW ontkennen. Het onderwerp heeft verder niets met de natuurkunde, waar klimatologie deel van uit maakt, uitstaande. De consensus is hier het gevolg van de realiteit, net zoals de consensus over de gravitatietheorie of het irrationale karakter van Pi. Uiteraard heeft over deze dingen eeuwen geleden geen consensus bestaan maar dat deed noch doet iets af van werkelijkheden als gravitatie of de onmogelijkheid van de kwadratuur van de cirkel.

  Het materiaal van ‘d Aleo is amateurbroddel.

 25. arthur rorsch

  @ RR Kampen

  Over taalkunstjes. Verontschuldiging als ik je kennis in deze heb onderschat. Over realiteitszin. Deze opmerking als “AGW is zo’n realiteit” lijkt mij niet vrij van dogmatisme. Voorts ben ik inmiddels bezig alle commentaren op mijn betogen opnieuw te bekijken en hierop te toetsen.

  Hans Labohm wil helaas niet dat de 10 punten van T2000 verder op deze site worden besproken. Het ging hier om de “Ten Major Failures of consensus science” van J.D’Aleo

  .http://icecap.us/images/uploads/The_failures_part_1.pdf http://icecap.us/images/uploads/The_failures_part_II.pdf

  T2000 verweet je dat je in je reactie 3 juni 10.13 op de argumenten, met waarnemingen onderbouwd,  van DÁleo niet inging, Realiteitszin?

 26. RR Kampen

  “Ik neem aan dat je niet weet wat in het chinees een ‘taalgrap’  is.” – Toch weet ik dat wel. Overigens staat het begrijpen van de Chinese geest gelijk aan het begrijpen van de geest van homo sapiens. Daarnaast helpt een beetje begrip van de realiteit, die immers voor iedereen dezelfde is – ongeacht interpretaties. AGW is zo’n realiteit.

 27. arthur rorsch

  @ WHS Over opleiding

  We hebben nu de CO2
  obsessie teruggevoerd op ‘slecht’ onderwijs. Maar we moeten oppassen voor
  doordraven.  Als we nader bezien wat
  Nederland op het gebied van onderzoek in de meeste exacte vakken in de wereld
  presteert, wordt toch niet zo’n slecht figuur geslagen. Laten we eens bekijken
  wat mijn collega, oud hoogleraar  en
  referee van mijn bijdragen, aan de laatste toegevoegd wilde zien

   (1)  op
  inhoudelijk gebied wordt veel minder onderwezen dan vroeger (en dan bijv. in
  België).

  (2)  de kinderen leren niet meer kritisch denken.
  Zoals Louise Fresco eens betoogde in de NRC: “Denken is uit”. Het
  gaat om het gevoel. Men moet een mening kunnen formuleren, maar het is niet van
  belang of die op feiten is gebaseerd. Het gaat zelfs zover dat men in de
  politiek hoort:”feiten zijn ook maar opinies”. Dit heeft tot akelige consequenties
  geleid.

   

  Of (1) zo gekwantificeerd
  kan worden kan ik niet goed overzien, maar wat ik wel meen te kunnen opmerken,
  is dat vele vakken erg cursorisch, in korte blokken worden gedoceerd. Dat geeft
  weinig gelegenheid tot ‘zelf nadenken’ en dat is wat in (2) aan de orde komt.
  En daarmee hangt samen,  de opgelegde
  dwang van in een jaar voldoende ‘studiepunten’ te verzamelen, of weg wezen.

  Dan toch blijkt dat veel
  afgestudeerden die een onderzoekcarrière volgen, het op den duur zo slecht nog
  niet doen. Voor hen geldt, denk ik, dat de kennis en het niveau van inzicht ten
  tijde van het halen van de academische graad, daarna in een vrij harde praktijk
  wordt bijgespijkerd.

  Maar voor hen die daarna (MS
  of zelfs Dr)  een maatschappelijke
  loopbaan gaan volgen, is het eind van de academische studie het ‘hoogste’ wat
  ze ooit van de wetenschap hebben geproefd. In een analytisch boekje uit de
  jaren ’70 met de titel ‘De doctorandussen plaag” werd dat al beschreven. Zonder
  nadere uitleg is wel duidelijk wat daarmee werd bedoeld. Wat zich voordeed als
  ‘academicus’ , is ie dat wel na een cursorische opleiding?  En ons bestel is thans dik bezaaid met dit
  soort academicussen, die aan de touwtjes is gaan trekken van de
  wetenschappelijke sturing. En de opleiding. Aldus denk ik dat juist voor dit
  soort mensen, hun primaire opleiding in gebreke blijft. Zij in het bijzonder
  ontberen onderwijs in de grondbeginselen van de wetenschapsfilosofie.

  Maar het geldt ook voor de
  afgestudeerde die doorstudeert en daarin specialistisch onderzoeker wordt. Het
  valt wat minder op omdat zij zich ontwikkelen tot, wat we vroeger noemden,
  ‘vakidioten’, die best succesvol kunnen zijn in de peer-reviewed literatuur.
  Dat verklaart, denk ik, waarom Nederland aan de top van de experimentele
  wetenschapsboefening zo’n slecht figuur niet slaat.  Het wordt weer wat bedenkelijk als deze
  ‘specialisten’ , ook met weinig filosofische achtergrond, uitspraken gaan doen
  die buiten hun werkgebied vallen, zonder daarin veel inzicht te hebben getoond.
  Hiermee komt de aanhaling van Fresco in het beeld “Het gaat om het gevoel”. En
  minder om de logica.

   

   Nu terug naar de meteorologie/klimatologie.
  Naar aanleiding van climategate nam een (Telegraaf) journalist mij een interview
  af waarin een uitspraak van mij werd aangehaald dat de klimatologie een zieke
  wetenschap is. Dat heeft een oud hoofddocent meteorologie in Wageningen heel
  boos gemaakt. Hij vond, ik beledigde zijn vak en ontmoedigde studenten dit
  ‘mooie’ vak te kiezen. Het gevolg was een heftige e-mail uitwisseling, maar na
  een paar maanden kwamen we toch nader tot elkaar, nadat ik had toegeven de
  meteorologie ook een heel mooi en boeiend vak te vinden, want anders had ik er
  de laatste acht jaar niet zoveel aandacht aan gegeven. Waar het mij om ging
  was, dat de aansturing van het klimatologisch onderzoek (internationaal via
  IPCC)  niet deugt. Korte herhaling van
  mijn bezwaren. Het onvoorwaardelijke geloof in peer-review en expert
  uitspraken. Onvoldoende objectiviteit bij het onderzoek  Bij klimatologische fenomenen, het mogelijk
  effect van CO2 er met de haren bijslepen. Met de verdenking dat dit moét, om
  bij de heersende mode, financiering voor onderzoek te krijgen. Het napraten,
  zeg maar rondzingen van opinies.

  Op een ander site
  (climategate.nl) is besproken dat een achtergrond hiervan is, het te groot
  worden van het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC) waarin ‘middelmatige’
  academici zijn gaan mee zingen.

   

  Ik denk dat de aansturing
  van een ‘mooi’  en veelbelovend vak als
  de klimatologie op een geheel andere leest dan die van IPCC moet worden
  geschoeid. Dit schreef ik er over in een recent artikel in SPIL, naar
  aanleiding van mijn ervaringen met EMBO, de European Molecular Biology Organization
  , en diens politieke Council (EMBC) .

  “Indien voor de klimatologie de
  inrichting van een nieuwe internationale onderzoekorganisatie wordt overwogen,
  zou EMBO daar model voor kunnen staan. Of CERN waar inmiddels al een stukje
  onafhankelijk klimaatonderzoek ter hand is genomen. (
  J. Kirkby CERNSPSC-2010-013
  SPSC-SR-061, April 7, 2010)
    Beide hadden een halve eeuw geleden vanwege
  sterke behoefte aan kostbare instrumentatie overheidssteun nodig. Vanaf het
  begin af aan zijn echter politieke en wetenschappelijke invloed scherp van
  elkaar gescheiden gehouden. De EMBC functioneerde met vertegenwoordigers van
  lidstaten als een soort (Europese, niet Amerikaanse !) raad van commissarissen.
  Het wetenschappelijk beleid lag volledig in handen
  van de EMBO council, bestaande uit uitsluitend
  wetenschappelijke onderzoekers die door de achterban
  van leden, zonder overheidsinmenging werden gekozen. Dat gold
  overigens ook voor dat ledenbestand zelf, dat met een zware wetenschappelijke
  selectie werd opgebouwd. Het was ondenkbaar dat iemand vanwege zijn
  betrokkenheid bij een overheidslaboratorium van het gezelschap deel zou kunnen
  gaan  uitmaken. Of in het later
  ingestelde laboratorium te Heidelberg aan het werk gaan.”

   Voorts
  EMBO munt al 50 jaar uit in het geven van internationale cursussen aan jonge
  onderzoekers. In de klimatologie is mij daarvan niets bekend. Gebrek aan
  voortgezette, en kritische opleiding is wellicht ernstiger dan de twijfel aan
  lokale kwaliteit ervan.

   

 28. T2000

  Heb je gegeten? De Chinese beleefdheidsgroet in Mandarijn, zoals ik die tijdens mijn avondcursus ‘Chinese taal en cultuur’ heb geleerd. Leuk om te leren, kan het iedereen aanraden. Overigens dat het vraagteken eigenlijk achterwege moet blijven, want de woordkeus bepaalt of een vraag gesteld wordt. Daarnaast dat de volledige uitspraak in Pinyin wordt weergegeven. Dat wil zeggen dat je aan de toegevoegde symbolen kan zien welke toon je moet gebruiken. Moeilijk is het niet om Mandarijn te leren spreken, pinyin te kunnen lezen. In tegenstelling tot het doorgronden van de Chinese cultuur; Mijn hemel…

 29. arthur rorsch

  @ RR K

  Ik neem aan dat je niet weet wat in het chinees een ‘taalgrap’  is. Een karakter bestaat uit een aantal streken. Toevoegen of verwijderen ervan kan de betekenis volledig wijzigen hoewel de uitspraak vrijwel gelijk blijft. Zo bestaat de naam voor Japan uit twee karakters, die de rijzende zon aangeven. Voeg je aan het eerste een paar streken toe, zonder dat de uitspraak verandert, wordt de naam het land van de dwaze zon. Dat vinden ze in China geweldig want de haat tegen de Japanners is nog steeds heel groot.

  Meer gecompliceerde taalgrappen betreffen veranderingen in historische uitspraken. Door  enkele karakter te veranderen, kan de betekenis volledig wijzigen. Wel alleen zinnig als je de oorspronkelijke betekenis kent. Voorbeelden: wie hoog staat kijkt ver. Even anders dan hoge bomen vangen veel wind. Of een spreuk van Mao: een verre vriend is ook een goeie vriend. Even anders dan, uit het oog uit het hart.

  Maar historisch is het manipuleren van de taal helemaal geen grap. In tegendeel. Het was een examen opgaaf voor de Mandarijnen tijdens de Ming. Zij kregen als opgaaf één zin, zeg bestaand uti 15 karakters, met een bepaalde betekenis. Gevraagd werd een vervolg zin te produceren, waarin slechts éen karakter door een ander te vervangen, maar met wel verandering van de betekenis. Die ook wel zinnig moet blijven En dan een volgende zin,, met weer de vervanging van een enkel karakter.  En zo voorts, tot men na 15 veranderingen tot een totaal andere zin komt, met een totaal andere betekenis,  maar wel met de voorwaarde dat elke stap tot een zinnige uitspraak bleef leiden.

  Deze ‘les’ in Chinese taalkunde is ver buiten de orde van onze huidige discussie. Het is ook niet zo makkelijk om de betekenis ervan uit te leggen. Het Chinees kent geen gramatica wat betreft persoonlijke voornaamwoorden, verleden, heden toekomstige tijd. Maar wel een complexe idioom. Dat maakt het begrijpen van de Chinezen zo moeilijk. Er zijn nu allerhande cursussen voorhanden, die je binnen een jaar ‘ chinees’ leren. Heel goed, om de handelsbetrekkingen te verbeteren.  Maar of deze tot een beter begrip van de ‘Chinese mind’ leiden, waag ik te betwijfelen.

 30. WHS

  Wie kan beter dan prof. Smalhout uitleggen wat de negatieve effecten zijn van mangers in zorg en onderwijs ?

  De docent was de oude rot die van toeten en blazen wist in zijn vak. Hij had de bevoegdheid en de bekwaamheid om persoonliojk te toetsen of een student geschikt was voor de opleiding, de af te leggen toets dan wel het eindexamen….

   

  Daar ontbreekt het ten enen male aan tegenwoordig.

   

  Trek die lijn door naar de huidige generatie opleiders in klimaatwetenschap (zie RR Kampen 19.48 u ) en het wordt glashelder waarom klimaatwetenschappers uitsluitend zichzelf zo kunnen noemen maar nimmer omdat ze een dilpoma hebben behaald wat daar ook maar enigzins op slaat.

   

  dat is volgens mij de basis van de waanzin rond de C02-obsessie….

 31. arthur rorsch

  @WHS

  Verzuchting. Ja, ik ben buitengewoon ongelukkig over de kwaliteit, of zeg de inhoud, van het huidige universitaire onderwijs. De refee, die mijn vorige bijdrage ‘the grand titration’ voor posting becommentariseerde, net als ik een oud docent, wenste dat ik daar meer de nadruk op zou leggen. Maar dat is een onderwerp apart, waarover ik overigens ook voorgaande maanden uitgebreid met onze studietijdgenoot uit Delft ,Van Andel,  discussieerden. Maar wij zijn oude heren met ouderwetse opvattingen over wat betreft een academische opleiding zou moeten betekenen., en hebben weinig meer in te brengen. Als ik met Leidse emiriti onder de aandacht breng van het CvB dat meer filosofisch onderwijs in alle disciplines gewenst is, worden we met een kluitje in het riet gestuurd. Kwaliteit is voor de huidige bestuursbestuurs dat de studenten in zo hoog mogelijk tempo de hoogste mogelijke cijfers halen voor wat als te verwerven kennis van te voren wordt opgelegd. Noor en ik (die een wetenschappelijke reputatie na de studie hebben opgebouwd), haalden niet voor alle vakken de hoogste cijfers, wel voor die welke ons werkelijk interesseerden. Maar we zijn nooit voor een tentamen gezakt, omdat we er pas voor opgingen als we meenden de stof te beheersen. En dan was er het mondeling examen van de docent. En daar leerden we meer van dan van zijn hoorcolleges.

  In China ervoer ik het als bijzonder verfrissend, dat na mijn college, opweg naar mijn appartement, ik omzwerfd bleef met studenten die ‘meer wilden weten’. En zo’n sessie, met soms best hinderlijke vragen, kon wel een hele dag doorgaan.

   

   

 32. RR Kampen

  zoals u ziet neem ik volledig nota van dat risico. De discussie over die punten is over. Dat maakt T2000 keer op keer duidelijk. Voilà.

 33. RR Kampen

  “Wanneer je niks levert,” – Dank u, ik heb dus alles geleverd;

  “… dan moet je ook niet zeuren dat mensen op basis daarvan een conclusies trekken die je niet aanstaat.” – Inderdaad, ik zeur dus helemaal niet 🙂

   

  “Breng het eens ter berde!” – Alstublieft!

   

 34. NN

  Staan de tien (of elf) belangrijkste punten van kritiek van de ‘sceptici’ nu vast? Ik dacht dat HL ervoor was gaan liggen.

 35. T2000

  RR Kampen,

   

  Je schrijft:

  “Gewoon alle inhoudelijke repliek afdoen met ‘je wil er niet op ingaan'”

   

  Sorry, maar welke inhoudelijke kritiek op mijn elf punten? Breng het eens ter berde!

   

  Wanneer je niks levert, dan moet je ook niet zeuren dat mensen op basis daarvan een conclusies trekken die je niet aanstaat.

   

   

   

 36. RR Kampen

  “Also as predicted only sooner, the world was
  beginning to suffer historically unprecedented heat waves, droughts, floods and
  storms. The sea level was rising while mountain glaciers, the Greenland
  and Antarctic ice sheets, and Arctic sea ice melted back, all at accelerating
  rates. Important ecosystems from alpine meadows to coral reefs were showing
  signs of stress. For the scientists, as one of them remarked, “Seeing
  their own predictions come true has been a frightening experience”
  ENZ, ENZ, ENZ.

   

  Klopt allemaal. AR4 is inderdaad te conservatief gebleken. Par exempel Nederland…

   

  Het echte ClimateGate is natuurlijk het plagiaatschandaal rond het Wegmanrapport.

  http://deepclimate.org/2011/05/15/retraction-of-said-wegman-et-al-2008-part-1/ en

  http://deepclimate.org/2011/05/16/retraction-of-said-wegman-et-al-2008-part-2/ .

   

  ” En zoals eerder opgemerkt, op een
  geologische tijdschaal is de CO2 concentratie in de atmosfeer veel en veel
  hoger geweest dan nu.”

  Klopt, en het was toen navenant warmer, uiteraard.

   

   

 37. arthur rorsch

  @ RR Kampen

  Haalt als betrouwbare
  geschiedschrijving van de CO2 theorie aan: http://www.aip.org/history/climate/co2.htm

  Lijkt mij
  grotendeels  juist, maar tegen het eind
  komt de IPCC propaganda machine aan het woord:

  Also as predicted only sooner, the world was
  beginning to suffer historically unprecedented heat waves, droughts, floods and
  storms. The sea level was rising while mountain glaciers, the Greenland
  and Antarctic ice sheets, and Arctic sea ice melted back, all at accelerating
  rates. Important ecosystems from alpine meadows to coral reefs were showing
  signs of stress. For the scientists, as one of them remarked, “Seeing
  their own predictions come true has been a frightening experience”
  ENZ, ENZ, ENZ.

  Merk op dat het
  climategate schandaal juist op dit soort zogenaamde waarnemingen betrekking
  heeft (AR4-2). Zogenaamde peer-reviewed publicaties bleken voor een deel op
  propaganda geschriften van NGO’s gebaseerd. E,g 
  Himalyagate en een stuk of 20 andere.

  Eén wetenschappelijke
  kritiek in het begin van het stuk, n.l. dat het heel lang zou duren voor de
  anthropogene accumulatie eeuwen aanwezig zou blijven, zelfs als de emissie zou
  stoppen. Na het stoppen van de atmosferische kernbom proeven, was de 14C vrij snel verdwenen. Nu
  houdt men de verblijftijd van een CO2 molecuul in de atmosfeer op 5 tot 10
  jaar. Bij dit soort berekeningen die ‘eeuwen’ zouden aangeven, houdt men
  onvoldoende rekening met de natuurlijke circulatie van de CO2 door de
  atmosfeer, opwelling uit de diepzee nabij de equator, down welling nabij de
  pool, waarin naar schatting 150 GtC/j om gaat. (Antropogene emissie is 10
  GtC/j).  Er zijn meer dingen die niet
  kloppen, ook met de isotoop/ berekeningen 12C/13C.  Het totaalbeeld dat we van de mondiale CO2
  circulatie hebben is verre van compleet. En zoals eerder opgemerkt, op een
  geologische tijdschaal is de CO2 concentratie in de atmosfeer veel en veel
  hoger geweest dan nu.

 38. RR Kampen

  Niets, en dat is inmiddels rijkelijk aangetoond.

 39. arthur rorsch

  @NN Sudoku

  Je had het snel door. In
  een 9*9 hokjes Sudoku is een ‘fout’ echter niet zo makkelijk te vinden.

  Over de parallel met het
  klimaatsysteem.

  In de eerste plaats is
  die mijnerzijds emotioneel. Hoewel ik meen altijd logisch te denken, blijkt bij
  een moeilijke puzzel door mij een foutje toch wel eens te worden  gemaakt. 
  De basis van de aanpak van de puzzel is Boolean Algerbra, met statements
  zoals  If X is true and Y is true, than Z
  is false. Als je in gedachte een verkeerde vraag stelt, dan gaat er snel iets
  mis. Voorts bij een makkelijke puzzel** laat ik vaak een gegeven weg om het wat
  moeilijker te maken. Dan blijkt veelal dat er meer oplossingen zijn. Aldus de
  ‘les’:  zelfs in de natuurwetenschappen,
  kan je fouten maken, al denk je nog zo hard dat je strikt logisch bezig bent.
  (Tussen haakjes, RR Kampen liet enige twijfel doorschemeren over de logica in
  alfa en gamma wetenschappen. Lijkt me met name in de taalwetenschappen niet
  juist.  Er zijn wat meer
  ‘vrijheidsgraden’. )

  Voorts zie ik in de Sudoku
  puzzel een metafoor: Als we in de klimaatpuzzel een gegeven missen, of verkeerd
  interpreteren, wat verandert er dan aan de oplossing?  In concreto, ik vermoed dat de blote fysische
  gegevens van CO2, via Tyndall, Arrhenius, in een verkeerd hokje zijn geplaatst.

 40. NN

  RRK, het risico is dat je je nu mee laat slepen in een discussie over 11 punten, waarna de heren ‘sceptici’ rustig verder gaan met een nieuwe lijst van elf punten. De volgorde lijkt mij: eerst de kritiekounten op een rijtje, het er over eens worden dat dat ze zijn en vervolgens de punten een voor een aftikken.

 41. Verwilderd

  Heeft ’t te druk met Anti Geert Wilders ipv met AGW   ?

   

  “RR Kampen heeft nog steeds geen weerwoord op het feitenmateriaal dat D’Aleo aandraagt.”  Sja, maar nu komt ie natuurlijk wel …

 42. arthur rorsch

  @T2000 Verlies je geduld niet.

  Ik lees in RR Kampen nog steeds geen weerwoord op het feitenmateriaal dat D’Aleo aandraagt.

  Slechts een response uit de IPCC propaganda machine.

 43. NN

  T2000, dat minnetje komt van mij, vanwege het uit de context citeren van RRK. Foei!

 44. T2000

  RR Kampen,

  “….(maar nét niet) significant te noemen. Een zeer krachtig AGW-signaal”

   

  Een niet-significante stijging is vanuit AGW perspectief een zeer krachtig signaal……

   

  HAHAHA! Wat een wetenschap zeg, dat AGW! Geen speld tussen te krijgen. Keihard…..

 45. RR Kampen

  “1. Warming is said to be unprecedented and accelerating.”

  Klopt volkomen, nog boven verwachting van AR4.

  “2. Global warming is not GLOBAL”

  De wereldgemiddelde temp stijgt en de temp stijgt op bijna alle plaatsen ter wereld. Global Warming is global.

  “3. Winters would grow increasingly warm”

  Klopt, voor beide halfronden maar vooral voor de noordelijke (conform verwachtingen).

  “4. The entire Northern Hemisphere would experience less snow and snowcover”

  Niet
  helemaal volledig weergegeven. In sommige streken neemt het aantal
  grote sneeuwstormen toe, zoals verwacht: vooral in de VS. Logisch:
  neerslag neemt toe. Sneeuwstormwinters in de VS zijn vrijwel altijd
  zachte winters. Over het algemeen en in het grootste deel van het jaar
  klopt deze vorospelling verder gewoon.

  “5. The arctic oscillation (AO) would become increasingly positive, aiding in the warming”

  Wist
  niet dat dit een voorspelling was (en dat wil best wat zeggen hoor).
  Deze eeuw lijkt er bepaald wel aanwijzing voor te zijn.

  “6. Global warming would lead to a permanent or semi-permanent El Nino”

  Da’s geen voorspelling geweest, evenmin als 5.

  “7. Atmosphere will warm faster than surface (because that is where the heat trapping gases are).”

  Wat
  betekent dit? We hebben het toch alleen over de atmosfeer? Enfin, de
  opwarming zit onderin. Daardoor koelt het boven de tropopause af,
  trouwens (gewoon meetbaar).

  “8. Record highs and heat waves are increasing”

  Nou, en of. Boven verwachting gewoon.

  “9. Sea levels are rising at an increasing, alarming rate”

  Klopt. Dat gaan we deze eeuw goed weten ook.

  “10. Droughts and floods will worsen”

  Nou, en of. Boven verwachting gewoon.

 46. T2000

  RR Kampen:

   

  “Dank u, ik heb dus alles geleverd”

   

  Okay, de elf punten blijven dus staan! Mooi, is dat ook weer duidelijk. Mocht je toch nog in staat zijn… Je mag ze altijd alsnog weerleggen.

 47. RR Kampen

  Zoals u ziet constateert Jones zelfs voor die heel korte periode 1995-2009 opwarming, die voor die heel korte periode zelfs al bijna (maar nét niet) significant te noemen is. Een zeer krachtig AGW-signaal dus.

  Het signaal wordt al significant op 95% door het jaar 2010 erbij te nemen, tevens is het daarmee zelfs nog iets sterker.

 48. RR Kampen

  “Mijn indruk is dat er statistisch niets overblijft van de incidentie beschouwingen.”

  Dat kan natuurlijk. Feiten geven nu eenmaal niet iedereen dezelfde indruk. Indrukwekkend zijn de feiten desondanks: http://tamino.wordpress.com/2011/05/25/year-of-the-twister/ .

   

  De fictie van die één- à tweemaal daagse MPH’s kunt u viermaal daags hier beschouwen: http://www.wetterzentrale.de/topkarten/fsavnnh.html .

   

   

 49. T2000

  Reinier,

   

  Je schrijft:

  “Nog een jaartje of 5 recordhoge temperaturen, wereldwijd?”

   

  Maak je niet zo druk. De wereld gaat niet ten onder. Lees het interview van de BBC met Phil Jones (hoofdrolspeler in climategate): http://news.bbc.co.uk/2/hi/8511670.stm

   

  Excerpt:

   

  BBC – Do you agree that from 1995 to the present there has been no statistically-significant global warming

  Yes, but only just. I also calculated the trend for the period 1995 to 2009. This trend (0.12C per decade) is positive, but not significant at the 95% significance level. The positive trend is quite close to the significance level. Achieving statistical significance in scientific terms is much more likely for longer periods, and much less likely for shorter periods.

   

 50. NN

  Heer Rorsch, aardig dat u schrijft dat bij een makkelijke puzzel, waarbij een gegeven weggelaten wordt, er meerdere oplossingen mogelijk zijn. Hier zie ik wel duidelijk een parallel met het klimaat. Er zijn zoveel onbekenden en het systeem is chaotisch, waardoor er ontelbare oplossingen volgen. Denk ook eens aan de invloed van onbekenden, zoals vulkaanerupties, toekomstige emissies en dergelijke.

   

  Dat gezegd hebbende is er wel een rode draad, namelijk dat het de afgelopen eeuwen warmer is geworden, dat het klimaat uit het verdelen niet verklaard kan worden zonder de invloed van thermostaat-CO2 en allerlei wetten der natuurkunde en logica. Een zo’n wet is dat wij het niet snel eens zullen worden 😉

   

  Overigens maak ik ook graag Sudoku’s. Het aardige eraan is dat er vele wegen naar Rome leiden. Weer zo’n parallel.

 51. RR Kampen

  Het is inderdaad zo dat ik een langdurige, bestendige en hier en daar cutting edge interesse heb in logica, Lao Tzu/taoïsme en linguïstiek 🙂

 52. Verwilderd

  Heb wel lol ..dat wel

 53. RR Kampen

  Zoals geconstateerd wordt elke beschrijving van de realiteit van AGW afgedaan als propaganda, want feiten zijn taboe en logica is giftig.

   

  T2000 13:38,zoals u ziet constateert Jones zelfs voor die heel korte periode
  1995-2009 opwarming, die voor die heel korte periode zelfs al bijna
  (maar nét niet) significant te noemen is. Een zeer krachtig AGW-signaal
  dus.

  Het signaal wordt al significant op 95% door het jaar 2010 erbij te nemen, tevens is het daarmee nog iets sterker.

 54. RR Kampen

  “Hans Labohm wil helaas niet dat de 10 punten van T2000 verder op deze site worden besproken.”

  Wanneer leert u dit?

   

  Op punt 11 kan ik wel even ingaan. Het is flauwekul. Absorbtiewaarden worden niet in graden Celsius gemeten. Verder is 1.2 ongelijk aan 2.1. Nog vragen?

   

 55. T2000

  RR Kampen,

   

  Zoals de heer Rorsch ook al schreef 5 juni, 2011 – 12:40

   

  “Hans Labohm wil helaas niet dat de 10 punten van T2000 verder op deze site worden besproken. Het ging hier om de “Ten Major Failures of consensus science” van J.D’Aleo

  .http://icecap.us/images/uploads/The_failures_part_1.pdf http://icecap.us/images/uploads/The_failures_part_II.pdf

  T2000 verweet je dat je in je reactie 3 juni 10.13 op de argumenten, met waarnemingen onderbouwd,  van DÁleo niet inging, Realiteitszin?””

   

  Wat is de reden dat je nu nog steeds aan de toelichting voorbijgaat?

   

  Punt 11 laat je ook weer buiten beschouwing. Zal ik ook voor je herhalen:

   

  “Weet je dan helemaal niet dat Arrhenius door voortschrijdend inzicht in 1906 herziene berekeningen heeft gepubliceerd? Arrhenius kwam tot de ontdekking dat de gebruikte infraroodmetingen van Allegheny feitelijk waterdampmetingen waren (goh, waterdamp? Waar heb ik dat eerder gehoord..)  In zijn gecorrigeerde publicatie kwam hij uiteindelijk tot een absorptiewaarde van 1.2′ C voor CO2.”

   

  Graag je reactie. Bij voorbaat dank.

   

   

 56. arthur rorsch

  RR Kampen zegt: Zoals geconstateerd wordt elke beschrijving van de realiteit van AGW
  afgedaan als propaganda, want feiten zijn taboe en logica is giftig.

  Dat bestrijd ik. Ik beweer juist het tegenover gestelde. De AGW is (nog) geen realiteit. En dat wordt juist met feiten en logisch redeneren van de CO2 theorie bestreden. Jouw aanhalingen komen rechtsstreeks uit de propaganda machine.

 57. arthur rorsch

  @RR Kampen,

  Mijn indruk is dat er statistisch niets overblijft van de incidentie beschouwingen. Het is propaganda die niets met het kernprobleem te maken heeft (Is er een CO2 effect?) (Hans L, kun je Khandakar aanreiken? )

  Ja, in Nederland is de gemiddelde temperatuur de laatste decennia sneller gestegen dan het wereldgemiddelde. Maar wel eens over een mogelijke oorzaak nagedacht/? De jaren van sterke stijging in Nederland vallen samen met persisterende warme ZW winden, soms met meer zoninstraling en waarschijnlijk ook doordat minder Mobile Polar High’s  (MPH, waarvan er dagelijks 1 a 2 aan de pool worden gevormd) een traject onze richting hebben gevolgd, en meer van deze koude anticyclonen langs de VS oostkust volgden. (Daarvan bestaat een mooi plaatje uit de periode 1980-1990)

  De ZW warme wind warmt ook de Noordzee op.  Gevolg meer verdamping en in de kuststreek wat meer regenval. Vervolgens strijkt die wind over het ‘Hot Island’  Randstad Holland. Dit ‘hot island’ , dat onstaat als bijproduct van de energie-omzettingen, is ca driemaal zo sterk als het dunner bevolkte en geiindustraliseerde grensland Duitsland.  Daarom, eerst eens natuurlijke oorzaken bekijken, alvorens CO2 er met de haren bij te slepen.

  Nee, op een gelogische tijdschaal is een periode met 10 – 20 % CO2  in de atmosfeer (nu 0.04 %) niet altijd navenant warmer geweest.

   

 58. RR Kampen

  de realiteit van AGW hangt niet af van beweringen. Ze hangt zelfs niet af van decreten.

 59. NN

  RRK (14:47), zie comment van HL op 3 juni (00:30) op http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/05/de-co2-obsessie#comments 

   

  Straks heb je de 11 punten van T2000 afgetikt, maar dan begint HL de discussie rustigjes van voor af aan.

 60. RR Kampen

  Efficiënt werken. De elf punten zijn (ondanks hr. Labohm’s lauwe enthousiasme) afgetikt. Omdat het aftikken op basis van feiten gebeurt, en feiten taboe zijn, kan de ‘discussie’ (dat is dit helemaal niet) ad infinitum gevoerd worden. Enfin, om gelijk even dat efficiënte werken te demonstreren: de realiteit van AGW hangt niet af van beweringen. Ze hangt zelfs niet af van decreten.

 61. arthur rorsch

  NN Sudoku

  Schrijft: “Dat gezegd
  hebbende is er wel een rode draad, namelijk dat het de afgelopen eeuwen warmer
  is geworden, dat het klimaat uit het verleden niet verklaard kan worden zonder
  de invloed van thermostaat-CO2 en allerlei wetten der natuurkunde en logica “.

  Dit ben ik niet met je
  eens.

  Ja het is een tikkeltje
  warmer geworden, mondiaal gemiddeld gezien. 
  Maar dat is mogelijk te verklaren met veranderingen van de grenzen van
  de zes hoofdklimaat zones, zoals 60 jaar geleden werd verondersteld. Zo’n
  mondiaal berekend gemiddelde van de orde van grootte van tienden graden, heeft
  maar een relatieve betekenis. Even terug naar de discussie over de
  opmerkelijke, relatieve temperatuurstijging in Nederland over de laatste
  decennia, waarbij ik een verklaring gaf met de persisterende ZW warme wind.
  (Heb ik overigens niet zelf bedacht. Staat in een KNMI rapport van enige jaren
  geleden). Kijk, als Nederland, of iets breder gezien, West Europa, door een
  natuurlijke oorzaak, wat warmer wordt dan het gemiddelde, dan draagt die lokale
  klimaatverandering ook bij aan het wereld gemiddelde en wat is daar de
  betekenis dan van? (Overigens hebben we destijds GISS er op betrapt een andere
  correctie op de Nederlandse data toe te passen dan KNMI zelf. Dat neemt het
  verschijnsel op zich niet weg, maar wel blijft er de  mogelijkheid 
  bestaan van het  overtrokken
  effect  van een lokaal verschijnsel op
  een berekend wereldgemiddelde. Met Jones op de achtergrond, bij het gebruik van
  de data van Wang
  voor China, (geknoei met verplaatste stations) 
  blijft  dit stof tot nadenken over
  de claims, de stijging is hoger dan ooit.)

  Dan je opmerking “Overigens
  maak ik ook graag Sudoku’s. Het aardige eraan is dat er vele wegen naar Rome
  leiden. Weer zo’n parallel.”

  En daar ben ik het
  (uiteraard)  wel mee eens. En ik studeer
  zo nu en dan nog op de vraag, wat is de snelste methode? (Dat is zeker niet die
  je op Wikipedia kunt vinden).

  Nu even terug naar de CO2
  discussie. Ik hoop dat duidelijk is dat ik een mogelijk effect van CO2 op de
  warmtehuishouding niet uitsluit. Haar fysische kenmerken zijn niet te
  ontkennen. Maar welk effect?  Het is
  bijvoorbeeld ook een kenmerk dat CO2 tot hoger in de atmosfeer doordringt dan
  waterdamp en daar dus de uitstraling naar het heelal bevordert. Daar wordt in
  ieder geval ‘gekoeld’.  Dan hebben we het
  opmerkelijke verschijnsel dan in de gematigde klimaatzones (en boven de
  polen)  de uitstraling naar het heelal
  groter is dan de zon instraalt. Een soort negatief broeikaseffect? Dat is een
  beetje te snel geredeneerd. Maar het zijn allemaal onderdelen van de
  ingewikkelde puzzel, waarnemingen,  waar
  we RR Kampen nooit over horen. En ook niet over andere waarnemingen die twijfel
  zaaien over een direct opwarmingseffect van CO2. (Zie daarover Van Andel die
  zich daar in een discussie met KNMIers erg boos over ging maken. In het laatste
  SPIL artikel noemt hij er een zestal op. Ik zal de SPIL redactie toestemming
  vragen om dit betoog op dit blog te zetten. Ik waag het er op zijn conclusies
  al vast te vermelden).

  Vergelijking met de
  Suduku puzzel, ik ervaar vaak dat ik in hele korte tijd alle cijfers vind in
  vier van 3*3
  blokken, maar dan nog een uur bezig moet zijn om die in de overige vijf te
  vinden, in een echt moeilijke puzzel. Zoals ik die  op 5 juni 19.37  presenteerde, een echt moeilijke met een kneep
  er in die je niet zo snel herkent. Ik veronderstel dat RR Kampen niet de
  uitdaging aanneemt om die kneep te vinden. Les: je komt er niet om de
  klimaatpuzzel op te lossen met je op onderdelen van de puzzel te concentreren.

   

   Over voorspellingen (volgens Van Andel)

  Tot slot
  nog enkele vaststellingen die alarmerende berichten

  ontkrachten
  die het IPCC graag verspreidt en die de media graag

  overnemen.

  • Er is
  geen enkele aanwijzing dat de zeespiegel sneller stijgt dan in

  voorbijgegane
  eeuwen.

  • Er is
  geen enkele aanwijzing dat het aantal extreme

  weerstoestanden,
  zoals orkanen, droogten, overstromingen,

  toeneemt.

  • Er is
  geen aanwijzing dat het afsmelten van gletschers versnelt. In

  de warme
  Middeleeuwen waren ze veel korter dan nu.

  • Er is
  geen enkele aanwijzing dat meer CO2 schadelijk is;

  integendeel,
  planten groeien sterker en hebben minder last van

  watertekort
  als er meer CO2 is.

  • Er is
  geen aanwijzing dat het bleken van koralen versnelt door

  opwarming.

  • Er is
  geen aanwijzing dat stijging van de zuurgraad van de zee

  nadelige
  invloed heeft op het leven daar.

  • Er is
  geen enkele aanwijzing voor een achteruitgang van de

  voedselproductie
  door ‘klimaatverandering’.

  • Er is
  geen enkele aanwijzing dat menselijk gezondheid in gevaar

  gekomen is
  als gevolg van een toegenomen concentratie van CO2

  in de
  lucht.

 62. RR Kampen

  • Er is
  geen enkele aanwijzing dat de zeespiegel sneller stijgt dan in

  voorbijgegane
  eeuwen.

   

  Inderdaad: factor drie sneller, en versnellend door toenemend aandeel smeltend ijskapijs.

   

  • Er is
  geen enkele aanwijzing dat het aantal extreme

  weerstoestanden,
  zoals orkanen, droogten, overstromingen,

  toeneemt.

   

  Inderdaad, aanwijzingen alom, en hoe! En dat nog wel overal ter wereld – de gigantische overstromingen van Pakistan, Australië; de recorddroogte dit jaar in West-Europa, de Hudsonbaai die tot ruim na de jaarwisseling niet toevroor, … enz enz enz. O ja: http://tamino.wordpress.com/2011/05/25/year-of-the-twister/ is ook duidelijke aanwijzing, wat zeg ik: keiharde waarschuwing.

   

  • Er is
  geen aanwijzing dat het afsmelten van gletschers versnelt. In

  de warme
  Middeleeuwen waren ze veel korter dan nu.

   

  Inderdaad, de smelt gaat ongekend hard en gedurende de gehele Middeleeuwen waren de gletsjers overal ter wereld langer, veelal véél langer dan nu (waarschuwing: ik beschouw de uitspraak ” In

  de warme
  Middeleeuwen waren ze veel korter dan nu.” als een leugen!!).

   

  • Er is
  geen enkele aanwijzing dat meer CO2 schadelijk is;

  integendeel,
  planten groeien sterker en hebben minder last van

  watertekort
  als er meer CO2 is.

   

  CO2-toename veroorzaakt AGW en de rest doet er niet toe.

   

  • Er is
  geen aanwijzing dat het bleken van koralen versnelt door

  opwarming.

   

  Inderdaad: daar zijn steeds meer aanwijzingen voor. Het bleken/sterven van koraal was een onverwacht gevolg van AGW en werd daar aanvankelijk natuurlijk niet eens mee in verband gebracht. We weten nu beter.

   

  • Er is
  geen aanwijzing dat stijging van de zuurgraad van de zee

  nadelige
  invloed heeft op het leven daar.

   

  Bij decreet?

   

  • Er is
  geen enkele aanwijzing voor een achteruitgang van de

  voedselproductie
  door ‘klimaatverandering’.

   

  Inderdaad, aanwijzingen alom. Het is één van de twee oorzaken van de ‘Arabische Lente’. Voeding, kolonialwaar zoals koffie, cacao, pepers en andere specerijen, kleding obv katoen zijn recentelijk veel duurder geworden als direct gevolg van AGW-gerelateerde incidenten. Mbt katoen bijv het feit dat vorig jaar Pakistan voor een kwart onder water stond.

   

  • Er is
  geen enkele aanwijzing dat menselijk gezondheid in gevaar

  gekomen is
  als gevolg van een toegenomen concentratie van CO2

  in de
  lucht.

   

  Boeit niet. De enige uitspraak die hier klopt, boeit niet. Boeiend!

 63. RR Kampen

  Actueel kan men het schier verdwijnen van de poolwervel op ons halfrond weer aanschouwen.

   

  “Maar dat is mogelijk te verklaren met veranderingen van de grenzen van
  de zes hoofdklimaat zones, zoals 60 jaar geleden werd verondersteld.”

   

  Tornado’s steeds noordelijker: http://www.loe.org/shows/segments.html?programID=11-P13-00018&segmentID=2 en heviger natuurlijk.

   

  http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=ozone-hole-may-have-cause-australian-floods

  Dat zit zo: AGW koelt de stratosfeer af, en zorgt een contractie van vooral de zuidelijke poolwervel. Deze combinatie blijft de jaarlijkse ozonverdunning in stand houden. Tegelijk gaan alle klimaatzones vanuit de tropen in uitbreiding zuidwaarts.

  En noordwaarts, uiteraard.

 64. NN

  Heer Rorsch, hij was pittig doch te doen. Met enkele onbrekingen kost het iets meer dan n half uur.
  124356789
  538497216
  967128345
  359781462
  281964573
  746532198
  675219834
  812643957
  493875621

 65. arthur rorsch

  @RR Kampen rampen

  Ik heb er een beetje
  spijt van dat ik de ‘conclusies’ van
  Noor van Andel heb gemeld, want zo blijft de discussie
  beperkt tot een wellis-niettes-spelletje. Want, mijnerzijds toegegeven, ook
  Noor onderbouwt in het betreffende stuk zijn stellingen niet, maar presenteert
  ze als voorbeeld hoe de media de CO2 obsessie in stand houden. Jammer dat hij
  er niet meer is, want ik denk dat hij ze na drie jaar uitgebreide
  literatuurstudie wel zou kunnen onderbouwen. (Hij heeft ons 3 Gb archivering
  nagelaten) Noor was een ‘binnenhuis’ klimatoloog die heel goed wist het de
  glazen broeikas werkt, en diens functioneren ook wist te verbeteren. Die, toen
  hij kennis nam van alles wat er wordt bijgehaald om de verandering in de aardse
  broeikas te ondersteunen, nogal verbijsterd was over het gebrek over de
  fysische onderbouwing. Juist hij was iemand die in de klimaatdiscussie als
  strijdkreet voerde ‘Alles omwille van de Natuurkunde’ En dat voorbeeld wil ik
  graag blijven volgen. En dat doe ik ook als moderator in de mondiale discussie
  over zijn nalatenschap, die voortgaat. 
  Daarom ga ik mij zelf ook niet verdiepen in al die andere verschijnselen
  waaruit een klimaat verandering sinds de laatste kleine ijstijd (na 1850) wordt
  afgeleid. Meer Tornado’s omdat het warmer wordt? Kom nou.

  Hans L wil ook niet dat
  we op dit blog op de bijverschijnselen doorborduren. (Hij voorziet binnenkort
  een presentatie op een ander blog (climategate.nl)) . Maar we zouden de
  stellingen van Noor
  ook kunnen lezen , als een uitdaging om aan te tonen, dat een berekende
  gemiddelde mondiale temperatuurverandering, aanleiding zou (kunnen) geven tot
  verschijnselen die direct aan die temperatuur verandering te relateren zijn. Er
  zijn er mijns inziens maar twee .

  1. Versnelde zeespiegel stijging.
  2. Versneld afsmelten van gletsjers

  Verzoek aan RR Kampen:
  uit welke waarnemingen  leid je dit
  concreet af? Kom aub niet met incidenten in de Hudsonbaai. En vergeet
  kletspraat over ‘Arabische lente’ , katoenprijzen e.d.

   

   

 66. arthur rorsch

  @ NN Bravo! Je was sneller dan ik. Hij kostte mij 50  min.  Maar je bent waarschijnlijk een stuk jonger dan ik (78). Vandaag merkte ik weer met een puzzel dat als ik overhaast te werk ga, ongenullige foutjes maak. Wat zijn de foutjes die AGW protagonisten en antagonisten maken?

 67. RR Kampen

  “Verzoek aan RR Kampen: uit welke waarnemingen  leid je dit concreet af? Kom aub niet met incidenten in de Hudsonbaai. En vergeet kletspraat over ‘Arabische lente’ , katoenprijzen e.d.”

  Ik begrijp dat wel: al die feiten wijzen op gevolgen van AGW – maar logica is giftig en feiten zijn taboe. Het is onbeleefd om mij op deze manier te dwingen tot het verkopen van onzin of de mond te snoeren – het laatste, in feite, want ik denk dat u wel doorheeft dat ik me niet laat dwingen. Uw formulering van uw verzoek kan mij slechts verleiden tot het copiëren van dingen die ik hierboven of elders al gezegd heb. Ik zal dat foefje nu even nalaten.

  “Meer Tornado’s omdat het warmer wordt?” – Jazeker. Zie het stukje (met verwijzingen) van Tamino. Het is ook logisch. Een ander fenomeen is de noordwaartse uitbreiding van ‘Tornado Alley’.

   

  AGW is op twee manieren te zien: sterke toename wereldgemiddelde temperatuur en het gevolg daarvan: veranderingen neerslag, in zowel spatiële als chronologische distributie. Voor de gematigde breedten geldt hierbij: gemiddeld méér, echter zowel langduriger als intensere droogteperioden én meer wolkbreuken. Nederland is hier typisch mee: de laatste twintig jaar vertonen een opeenstapeling van zowel absolute droogterecords als natheidsrecords. Het spijt me wel, maar zelfs de sneeuwveelvuldigheid van de laatste winters passen perfect in dat patroon.

   

 68. T2000

  Arthur Rorsch schrijft:

  “Maar het lijkt mij  niet nuttig om  RR Kampen rampen daarbij te betrekken.”

   

  ‘RR Kampen rampen’, die houden we er in!

 69. arthur rorsch

  @ RR kampen rampen. 

  Als het niet zo eenvoudig is om mijn simpele vraag over de onderbouwing van de veronderstelde toenememde zeespiegel stijgimg te bevesstigen, waarom blijf je dan bluffen dat die drie keer zo groot is?

  Met T2000 krijg ik dan kriebels over je gedrag in deze discussie. T2000 durft ze immoreel te noemen.

  Ik zeg: oliedom.  

 70. RR Kampen

  “Voorts stel ik vast dat je nog steeds weigert de absurde veronderstelling van de versnelde zeespiegel stijging te onderbouwen. Het moet voor je toch een fluitje van een cent zijn?”

  Zo gemakkelijk is dat niet en daar is een bekend gezegde over. Het komt bijster vaak voor dat één persoon meer kan vragen dan tien wijzen ooit (let wel: ooit!) kunnen beantwoorden, bijvoorbeeld.

  Zeespiegelstijging, algemene reactie op uw ruisbevinding: http://tamino.wordpress.com/2011/05/10/five-years/

  Specifieker: http://tamino.wordpress.com/2011/04/18/cherries-jubilee/ en als we JASON in een langere reeks bekijken: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Recent_Sea_Level_Rise.png

 71. arthur rorsch

  @ RR Kampen rampen (4)

  Ik laat het nu veder maar
  aan anderen over om de logica die je aan de dag legt, tot uitdrukking te brengen op
  8 juni 17.01.  De eerste min is van mij,
  bij uitzondering, want gewoonlijk geef ik geen waardering aan postings.

  Voorts stel ik vast dat
  je nog steeds weigert de absurde veronderstelling van de versnelde zeespiegel
  stijging te onderbouwen. Het moet voor je toch een fluitje van een cent zijn?

  Voorts, ik heb nu genoeg
  geleerd van je onlogisch denken om dat in een meer degelijk artikel aan de orde
  stellen. Zie voor mijn vervolg benadering http://www.climategate.nl
  onder het blog Voordracht Marcel Crok bij KIVI.

  Aan de kritische
  beschouwingen van NN blijf ik wel aandacht besteden.

 72. RR Kampen


  als je aan AGW een rol wilt
  toeschrijven, lijkt het mij veel logischer om uit te gaan van de gedachte van
  de natuurlijke variabiliteit die we ook onder de ‘feiten’ kunnen rangschikken.
  Feiten die ook verklaard kunnen worden met natuurkunde en kennis van de
  meteorologie. Vervolgens zou moeten worden aangetoond dat een eventuele AGW die
  natuurlijke variabiliteit beïnvloedt. Gevolgd door een verklaring waarom.”

  Dus:

  1. Verandering van de concentratie van een broeikasgas verandert het
  klimaat (‘elementaire natuurkunde’). In hoeverre is veel lastiger te
  beantwoorden, juist gezien het eventuele bestaan van al die feedbacks
  in dit complexe systeem.
  2. De concentratie van een bepaald broeikasgas, CO2, neemt sterk toe.
  3. De wereldtemperatuur vertoont een versneld stijgende trend (ondanks
  alle ruis. Empirie).
  4. De CO2-toename is mensenwerk, zoals ondubbelzinnig blijkt uit,
  onder meer, isotopenonderzoek.
  5. Afgezien van deze positieve gegevens kan er geen ándere oorzaak
  voor de klimaatverandering worden aangewezen.
  Deze kennissituatie is het resultaat van enkele decennia steeds
  intensiever wordend wetenschappelijk onderzoek.

  De enige echte vraag is
  dus: in hoeverre extra CO2 tot een
  tempstijging leidt. Of feedbacks inderdaad ’t effect niet tenietdoen,
  bijvoorbeeld.

  Als klimatoloog moet je twee dingen aannemelijk maken:
  – Dat er blijkbaar nauwelijks feedbacks aan het werk zijn, waardoor de
  waargenomen opwarming zich voorshands perfect verhoudt tot de
  berekeningen van Arrhenius (feit);
  – Dat er geen ándere oorzaken voor de opwarming zijn (zon, vulkanisme,
  ándere menselijke activiteiten, veranderingen in in-/uitstraling door
  sneeuwdekoppervlakte enz.).
  En dit is precies waar het werk van de klimatoloog uit bestaat: om dit
  allemaal uit te zoeken. Dat werk heeft vrucht opgebracht en deze
  vrucht ligt (evenwel vooral buiten de wetenschappelijke kringen) onder
  zwaar vuur.

  Zeespiegelstijging,
  algemene reactie op uw ruisbevinding: http://tamino.wordpress.com/2011/05/10/five-years/

  Specifieker: http://tamino.wordpress.com/2011/04/18/cherries-jubilee/
  en als we JASON in een langere reeks bekijken: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Recent_Sea_Level_Rise.png

  Tornado’s: niet alleen
  maakt AGW zo’n bizar seizoen als die van thans mogelijk – en mss hadden de
  meteorologische condities van 1974 tegenwoordig ook zoiets opgeleverd -, ook
  bestaat er een duidelijke trend van toename: http://tamino.wordpress.com/2011/05/25/year-of-the-twister/
  . Een toename van zo’n 50%, dat is niet niks.

  En waarom dan specifiek dit
  jaar, en niet twee jaar geleden toen dat wereld temperatuur gemiddelde op
  vrijwel het zelfde niveau lag.

  Meteorologische condities,
  zoals u weet. De vraag is of DEZELFDE meteorologische omstandigheden dertig
  jaar geleden tot minder tornado’s geleid zou hebben als thans (reken maar van
  wel). Alleen denialists kunnen dit argument opwerpen, of AGW ontkennen omdat
  ergens een sneeuwvlok valt!

  U had mbt tornado’s een
  intelligent bezwaar kunnen maken. We weten immers dat de opwarming op hoge
  noordelijke breedtegraden een stuk sterker is dan aan de keerkring. De kleinere
  opwarming aan de grond wordt overgecompenseerd door een grotere opwarming van
  overshooting poollucht die het convectief explosieve gebeuren mogelijk maken;
  het verticale tempverschil zou dus afnemen en daarmee de tornado-incidentie.
  Waarom gebeurt dit niet? Omdat die graad opwarming in de warme, vochtige lucht
  voor veel meer telt dan twee graden afkoeling op 12 km hoogte. Dat heeft met de
  H2O-huishouding, condensatiewarmte enzo, te maken.

  Je blijft maar hameren op de
  ‘sterke toename van de wereldgemiddelde temperatuur’. Hoe groot is die nu
  feitelijk? 0.6 – 0. 7 C over een eeuw?

  +0.8° C en dus veruit de
  grootste opwarming over zo korte tijd in minstens 10.000 jaar. De consequenties
  zijn uitstekend merkbaar – ik hoef het lijstje niet te herhalen. En dat
  hameren? Bizarre opmerking. Het is toevallig het topic hier.

  Over d’Aleo, “Nogmaals, de draagwijdte van
  zijn betoog is je ontgaan, namelijk dat daaruit geen onderbouwd bewijs voor AGW
  kan worden afgeleid.”
  – Dat ziet u
  verkeerd. Uit dat betoog is geen enkel onderbouwd bewijs voor wat dan ook af te
  leiden, behalve dan dat d’Aleo zijn meteorologische en klimatologisch kennis is
  vergeten, of liegt, of geestelijk achteruitgaat. Leer dat ik niet op
  broddelwerk inga verder.

  En verder ben ik
  gewaardeerd lid van de Pi-Sekte. Een hechte club gebouwd rond het ‘vooroordeel’
  dat de verhouding tussen omtrek en middellijn van een cirkel geen rationaal
  getal is.

 73. arthur rorsch

  RR Kampen Rampen (7 juni
  20.29)

  De logica achter je
  betoog ontgaat mij.

  Verandering van
  incidentie van allerhande natuurverschijnselen kàn op klimaatverandering
  wijzen. Als je dat tenminste ‘verandering’ wilt noemen.  bijvoorbeeld dat er perioden zijn, ongeveer
  een decennium lang , ook gedurende de laatste anderhalve eeuw, dat een
  bijzonder verschijnsel met een verhoogde frequentie voor komt. De ‘dust bowls’
  voor WOII in de VS bijvoorbeeld. Of de tropische orkaan frequentie.  De tijd rond Katerina was er zo één. De
  orkaan frequentie is inmiddels al weer behoorlijk afgezwakt. En  de hoogste orkaan frequentie valt nog altijd
  in de periode 1940.  Wie ontkent er nu
  eigenlijk ‘feiten’ ?

  Je blijft maar hameren op
  de ‘sterke toename van de wereldgemiddelde temperatuur’. Hoe groot is die nu
  feitelijk? 0.6 – 0. 7 C
  over een eeuw? Op een planeet waar op één plek de temperatuur soms even + 40 C is (boven de tropische
  oceaan niet boven de 28 C
  kan uitkomen). Met op een andere plek – 40 C.

  Voorts als je aan AGW een
  rol wilt toeschrijven, lijkt het mij veel logischer om uit te gaan van de
  gedachte van de natuurlijke variabiliteit die we ook onder de ‘feiten’ kunnen
  rangschikken. Feiten die ook verklaard kunnen worden met natuurkunde en kennis
  van de meteorologie. Vervolgens zou moeten worden aangetoond dat een eventuele AGW
  die natuurlijke variabiliteit beïnvloedt. Gevolgd door een verklaring waarom.  De redenering omdraaien, omdat er in een
  periode van toegenomen incidentie van een bepaald weerverschijnsel is, wijst dit
  op AGW, lijkt mij geen logische benadering. Neem de tornado. Hoe ontstaat die
  nu eigenlijk?  Mijn ‘leerboek’ zegt: ‘ Door
  zeer sterke, lokale verhitting van de bodem. In de VS , wanneer koude lucht van
  de Noordpool, en vochtige warme lucht uit de tropen elkaar ontmoeten  en daarmede de onstabiliteit aanwakkeren’ . Is
  het logisch te veronderstellen dat een  toename van de gemiddelde mondiale temperatuur
  met 0.7 C
  , zo’n lokale opwarming opwekt? En waarom dan specifiek dit jaar, en niet twee
  jaar geleden toen dat wereld temperatuur gemiddelde op vrijwel het zelfde
  niveau lag. (Voorts zegt mijn leerboek “de laatste grote uitbraak was 3-4 april
  1974. Was dat niet in de periode van afkoeling?)

  Eerder heb ik je gevraagd een enkele stelling waar te maken, over
  een verschijnsel als zeespiegelstijging, dat we wel met een gemiddelde
  wereldtemperatuur stijging in verband kunnen brengen. Die was “see levels are rising at an increasing
  alarming rate”.  
  Kijk nog eens
  naar de gegevens die D’Aleto aanhaalt. http://icecap.us/images/uploads/The_failures_part_II.pdf
     Zijn die onjuist?  En ook de bewering  “See how sea
  level rises have actually slowed in recent years as this has taken place and as
  oceans cooled and contracted. (source NOAA lab at UCO) with a only a
  brief pop with the El Nino of 2009/10).”
  Het verband met de
  wereldtemperatuur is overigens die met die van de oceanen. Die vooralsnog een
  lichte daling laat zien.

  Die coïncidentie zeepspiegel stijging en temperatuur   is al
  lang bekend, vanaf de middeleeuwen, aan de hand van de (lineair optredende)
  vertraging van de aarde om zijn as. Zo nu en dan zie je die boven of onder de
  gemiddelde trend vallen. Maar zeker niet accelereren gedurende de laatste
  decennia. Opmerkelijk is dat dit verschijnsel ook al in de voorganger van AR4
  werd besproken en men constateerde een tegenspraak met de veronderstelling van
  de versnelde zeespiegel stijging. Maar in de summaries for dummies, vindt men
  die niet vermeld.

  Zo schrijdt de toepassing van ‘logica’ en erkenning van ‘feiten’
  onder de AGW protagonisten voort. Bijvoorbeeld ook met het verwijderen van
  bovengenoemde NOAA source van het web. Maar misschien heb je wel een andere
  bron waaruit wel een versnelde zeespiegel stijging blijkt. Is het werkelijk te
  veel gevraagd om daar naar te vragen?

  Verkeerd in je betoog vind ik ook dat je AGW antagonisten  verwijt dat zij ‘feiten’ over incidentele
  weerverschijnselen niet zouden willen erkennen. D’Aleto doet niet anders dan deze erkennen.. In
  het voetspoor van de protagonisten. Nogmaals, de draagwijdte van zijn betoog is
  je ontgaan, namelijk dat daaruit geen onderbouwd bewijs voor AGW kan worden
  afgeleid. Je blijft vastzitten in een bepaald vooroordeel over de
  (wetenschappelijke) benaderingen van de antagonisten. Dat vooroordeel wordt
  krampachtig in stand gehouden met spookverhalen over het vooronderstelde belang
  van de ‘olieindustrie’. De motivatie van de serieuze antagonisten is mijns
  inziens de onlogica aan de kaak te stellen die door protagonisten aan de dag
  wordt gelegd. En hun selectief gebruik van waarnemingen, en onvoldoende
  onderbouwde theorieën die in modellen worden gebruikt.

  Je voelt je te oud om Sudoku’s 
  op te lossen. Vreemd, juist onder bejaarden is dat een favoriete bezigheid
  om het logisch denken op peil te houden.  

   

 74. RR Kampen

  “Je laat mij dus geen andere keuze dan je dit tot in lengte van dagen na te dragen.”

   

  Ik ben niet verantwoordelijk voor die keuze. Waarom zou ik me dit aantrekken – in feite het verwijt dat ik me probeer aan een aanwijzing van Hans Labohm, wiens podium dit is, probeer te houden?

   

  Uw elf punten en nog veel meer worden hier afdoende behandeld: http://scienceblogs.com/illconsidered/2008/07/how_to_talk_to_a_sceptic.php . Zie mbt het elfde punt mijn post van gisteren 14:47. Dat hele elfde punt is geen letter meer waard dan dat. Ik heb trouwens sterk het gevoel dat u mij tot het doen van sudoku’s wil verlokken. Sorry, ik ben daar te oud voor.

   

 75. T2000

  RR Kampen,

   

  “De elf punten zijn weerlegd, maar omdat dit met feiten is gebeurd moet u almaar de andere kant op kijken. Dat is mij überhaupt niet te verwijten.”

   

  Je laat mij dus geen andere keuze dan je dit tot in lengte van dagen na te dragen. Het is niet anders, zo zal het dan maar moeten gaan. Van een weerlegging zonder feiten wegkijken, dat vind ik overigens ongehoord en immoreel. Maar goed, ook dat is binnen AGW blijkbaar normaal.

   

   

 76. RR Kampen

  “CO2 is plantenvoedsel”. Water is ook goed voor ons, daarom steken wij de dijken door. Enfin, een kwartiertje (verboden) leesplezier: http://www.nytimes.com/2011/06/05/science/earth/05harvest.html .

 77. RR Kampen

  dus ik ben verwijtbaar omdat ik niet aan uw overtreding medeplichtig wens te zijn 🙂

  De elf punten zijn weerlegd, maar omdat dit met feiten is gebeurd moet u almaar de andere kant op kijken. Dat is mij überhaupt niet te verwijten.

   

  http://scienceblogs.com/illconsidered/2008/07/how_to_talk_to_a_sceptic.php

 78. T2000

  Je schrijft:
  “Wanneer leert u dit?”

  Precies met die intentie vraag ik je om de elf punten te weerleggen. Zodat we er daarna over kunnen ophouden, conform de regel van de heer Labohm. Zolang jij niet hiertoe overgaat, zal ik het ter sprake moeten blijven brengen. Dan ben ik in overtreding, maar jij bent dus verwijtbaar.

  Los daarvan; doordat jij je nu pas beroept op deze regel, heb ik nog sterker het vermoeden dat je uberhaupt niet in staat bent ook maar enig punt van deze elf te weerleggen. Geef gewoon toe RR Kampen, dan kunnen we er ook over ophouden. Bij voorbaat dank.

 79. RR Kampen

  mijn straight flush ligt voor u, en u weigert hem te zien. Het is niet aan mij om iets aan die weigering te doen. Ik kan slechts nog een keer op de kaarten wijzen.

   

  Zeespiegelstijging, algemene reactie op uw ruisbevinding: http://tamino.wordpress.com/2011/05/10/five-years/

  Specifieker: http://tamino.wordpress.com/2011/04/18/cherries-jubilee/ en als we JASON in een langere reeks bekijken: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Recent_Sea_Level_Rise.png

   

  Wat is hier niet duidelijk aan? Zeespiegelstijging begin vorige eeuw ruim een mm per jaar, gemiddeld over de twintigste eeuw 1.8 mm/jaar, gemiddeld over de afgelopen vijftien jaar 3 mm/jaar. Dus: sterk toenemende zeespiegelstijging. In de laatste link vindt u 24 (vierentwintig) meetreeksen voor die bewering. Meer onderbouwing is niet nodig. Ontkennen is, vermoedelijk vrij letterlijk, oliedom.

 80. arthur rorsch

  RR Kampen rampen

  Je leest deze referenties niet goed. Er is geen sprake van versnelling van zee spiegelstijging over anderhalve eeuw. 

 81. NN

  Heer Rorsch, met “… de wijze waarop publieke opinievorming tot stand komt. En hoe engerds die proberen te beïnvloeden’ bedoelt u toch Hans Labohm.

   

  Het zou mij namelijk te ver gaan om eerbiedwaardige instituten als het KNMI en de Nobelprijs ‘engerds, die de publieke opinie proberen te beinvloeden’ te noemen.

 82. RR Kampen

  Argumentjes op, dus op de man en dan er maar finaal (finaal?) aan voorbij. Geen ramp wellicht, al kan de communicatie daarover wat helderder dunkt me.

   

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/05/klimaatdebat-uit-de-startblokken en het vierde comment daaronder, om 20:56, brengt toch wel een interessante verwachting te berde.

   

 83. arthur rorsch

  @NN en Reinier

  Het is me niet zondermeer duidelijk waar jullie het wel met mij eens zijn of niet. Het lijkt mij dat we nog steeds verschillende meningen kunnen hebben over de CO2 theorie, maar desalnitemien daarover vruchtbaar kunnen discusieren. Maar het lijkt mij  niet nuttig om  RR Kampen rampen daarbij te betrekken.

   

 84. Theo Prinse

  Hier alvast de eerste alinea:

   

  Zwaartekracht of gravitatie wordt veroorzaakt door deeltjes. Deze gravitonen staan relatief gezien stil in de ruimte terwijl de Aarde b.v. er met 80.000 km doorheen vliegt. Gravitonen zijn 30 machten kleiner dan het tot dusver bekende kleinste deeltje, het elektron. Gravitonen bevinden zich binnen en buiten alle vormen van materie van sterren tot elektronen. 

   

  Door het ‘verdringingsproces‘ binnen elektronen en protonen in planeten, sterren enz. worden gravitonen – collectief gezien – gedwongen tot een beweging of lokale oriëntatie die een sterkere kracht (gravitatie) overdraagt op de lokaal aanwezige deeltjes. Geordend zoals met steeds sneller draaiende wieltjes in een vliegtuig laadvloer

 85. Reinier

  Deze draadjes zijn leuk om mee te lezen. Gaarne morgen een nieuwe over de zwaartekracht-obsessie.

 86. NN

  Theo, pint die stellingen uit en spijker ze op de deur van de Tweede Kamer. Over eeuwen zullen de mensen jouw naam nog steeds kennen (Theo Prinse, weet je wel!)

 87. Reinier

  @NN. Lol. U was me net voor.

 88. NN

  Heer Rorsch, ik ben het volledig uw laatste zinnen eens.

 89. Theo Prinse

  De Global warming hypothese is van een theorie omgevormd tot de demagogische leugen van das Grüne Totalitarismus voor een linksch politieke agenda op dit moment olv George Soros en voor hem Al Gore. Duurzaamheid (sustainability) en anti-kernenergie zijn twee andere. 

  De linxen ontbreekt het aan het bewijs dat: 

   

  1. in de controverse tussen de voor- en tegenstanders inzake de AGW hypothese – welke hypothese insinueert dat over een aantal decennia de atmosfeer opgewarmd zou zijn met grote schade voor mens en natuur tot gevolg – de tot die hypothese dienende CO2 metingen (rural versus populated) satellites sinds de ’70er jaren etc. een falsifieerbaar bewijs zijn tot die vermeende opwarming over een aantal decennia in de toekomst.

  2. en dat daarom deze (s)linksche “poging” tot louter onbewijsbare speculatieve aanname moet worden afgedaan

  3. de polemiek over de validiteit van CO2 metingen en andere ‘methoden’ buiten beschouwing latend – of de vermeende opwarming niet volledig buiten de mens maar meestendeels autonoom en onomkeerbaar door de natuur wordt veroorzaakt, 

  4. dat de vermeende toename van CO2 i.p.v. een vermeende opwarming net zo goed een koude periode kan inluiden. (waterdamp)

  5. of de vermeende opwarming (als gevolg van toename CO2 in atmosfeer) de daling van de temperatuur door een daling van de zonnevlek activiteit de vermeende opwarming geneutraliseerd wordt.

  6. dat de vermeende opwarming of koude periode – al of niet door de mens veroorzaakt – toch niet meer in voldoende mate met welke CO2 besparing of ieder andere technologie dan ook substantieel terug gedraaid kan worden. 

  7. dat de natuur de extra door de mens veroorzaakte CO2 in rijkere gewassen voldoende consumeert en al of niet een bijdrage levert aan de toekomstige voedselschaarste.

  8. dat de eventuele schade uit de vermeende opwarming dan wel koude periode eigenlijk wel substantieel zal zijn

  9. dat eventuele andere natuurrampen zoals een eruptie van de Caldera Yellowstone, de impact van een Near Earth, Object, Tsunami’s op Aziatische en Amerikaanse kusten de reële kans op en de hoogte van de schade niet vele malen die van de zogenaamde en vermeende AGW hypothese overstijgt 

  10. dat de AGW hypothese in werkelijkheid slechte enkel en alleen een door huidige politieke elites bedacht abject collectivistisch instrument is waarmee de islamisering van het westen bewust of onbewust wordt bevordert.

  Dit zijn tien punten over de linksche leugen van

  1. de Global Warming

   

  Maar daarnaast is er dus ook in de wereldwijde aanval op de westerse Verlichting 

  2. anti-kenrenergie leugen 

  3. de leugen van de duurzaamheid. (Dat de zon en de wind grondstoffen zijn !?!)

  Daarnaast is er de linksche demagogie van het

  4. multiculturalisme, (dat er oneindige veel klassen zijn waarbij elke klasse slachtoffer is van de door de Nederlandse Gouden Eeuw begonnen Verlichtings ideën), het cultuur-relativisme, het post-modernisme

  5. de (voornamelijk) sociaal-democratische re-distributie met verzaking van a. innovatie en b. kennis economie 

  6. islamizering en anti-secularisme

   

 90. RR Kampen

  Zeespiegelstijging begin vorige eeuw ruim een mm per jaar, gemiddeld over de twintigste eeuw 1.8 mm/jaar, gemiddeld over de afgelopen vijftien jaar 3 mm/jaar. Dus: sterk toenemende zeespiegelstijging. In de laatste link vindt u 24 (vierentwintig) meetreeksen voor die bewering. Meer onderbouwing is niet nodig. Ontkennen is oliedom. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Recent_Sea_Level_Rise.png .

   

  Uw bijdrage van 20:37 is nog meer off topic als de sudoku’s. Ik concludeer hieruit dat u de door mij in deze draad gedane inhoudelijke uitspraken over de klimaatverandering en haar oorzaken niet bestrijdt.

   

   

 91. arthur rorsch

  Nog een laatste woord
  mijnerzijds op dit blog.

  De laatste weken heb ik
  twee boeken gelezen van Annejet van der Zijl, 
  over twee heel verschillende persoonlijkheden, Prins Bernhard (PB) en
  Annie MG  Schmidt (haar brieven). Ik heb
  ze beiden vrij goed leren kennen in persoonlijke relaties, en derhalve ben ik
  het ook niet altijd eens met van Zijl’s analyses. Maar zeker wel met de analyse
  dat PB op een wonderbaarlijke manier de harten van het Nederlandse volk
  aanvankelijk heeft weten te veroveren, terwijl hij toch eigenlijk een minkukel
  was. Annie was een van de weinigen die dat omstreeks 1936 al door had, en dit
  in een brief aan haar moeder schreef.  

  Het AGW verhaal  van de protagonisten lijkt op dat van PB. Uit
  zelf overtuiging je eigen belangrijkheid verkondigen. Terwijl het feitelijk
  niets voorstelt, als je even buiten de deur van het lokale paleis kijkt.

  Annie MG heb ik
  persoonlijk pas op veel latere leeftijd leren kennen. Als buurman/vrouw in Zuid
  Frankrijk omstreeks 2000. Onze dochter (toen 12)  vond het geweldig om bij haar op bezoek te
  gaan. Maar wij hadden ook meer serieuze discussies over ‘Heerlijk duurt het
  langst” . We waren beiden nog al cynisch over de wijze waarop publieke
  opinievorming tot stand komt. En hoe engerds die proberen te beïnvloeden.

   

   

 92. RR Kampen

  ik heb maar heel kort het genoegen gehad met deze man te mogen discussiëren. Kende die dappere krijger slechts luttele weken voor zijn overlijden. Uit zijn activiteiten bleek niets van zijn slopende ziekte en ik was dan ook volkomen verrast. Ik kon slechts mijn deelneming betuigen toen Hans Labohm zijn overlijden hier op DDS kenbaar maakte.

 93. Reinier

  ‘De westerse suprematie  is bijna voorbij, ook op wetenschappelijk en technisch gebied. De ‘renaissance’, met name in China, wordt denk ik, vooral gedreven door meer gedegen opvoeding in (wetenschaps-)filosofie en de grote leergierigheid van de jonge generatie studenten’.

   

  Nog even en de medicijnen tegen kanker zullen hier in de apotheken vervangen worden door gemalen tijgertanden ed.;). Wanneer was de laatste nobelprijs voor een chinese wetenschapper? Kopieren, en masse, dat kunnen ze. 

 94. RR Kampen

  Tav punt 2, hoe luidde die tekst?

  Welke tientallen klimaatdeskundigen heeft u ermee aangeschreven?

   

  http://scienceblogs.com/illconsidered/2008/07/how_to_talk_to_a_sceptic.php

  Zie categorie 2. Geschreven door profs terzake. Bijvoorbeeld http://scienceblogs.com/illconsidered/2006/03/models-are-unproven.php .

   

  “Ondanks het IPCC als coördinatiepunt is er voor zover mij bekend geen sluitend onderzoek naar de werking van wat er in onze atmosfeer gebeurt.”

  Elk klimaatmodel, en die bestaan er eigenlijk al meer dan een eeuw (Arrhenius had een modelletje geschreven immers), is een poging daartoe.  

   

  “Er vinden allerlei veelal dure onderzoeken plaats maar die variëren van onderzoek naar ijsboringen, duikers laten zoeken naar koraalriffen, suggesties doen inzake verzuring van de oceanen, en noem maar op.”

  Dat klopt. Dat is het verzamelen van empirisch bewijs. In stukjes en brokjes. Dat is keihard nodig zolang a) AGW zo’n ontzettend belangrijk probleem lijkt te gaan worden of mogelijk al is (als we elk jaar zoveel bosfik gaan hebben is het allemaal gauw steppe, niks heide ook) en b) zolang Hans Labohm op DDS over klimaat en CO2 blijft posten 😉

  Er wordt gezocht naar zowel huidige effecten van de klimaatverandering, als naar aard en oorzaken van verleden klimaatveranderingen, als naar overeenkomsten en ijkingen en verschillen met de huidige toestand. Al die stukjes bewijs leveren het gezochte totaalbeeld op. En laten we wel wezen: wat de oorzaak van de momentele klimaatverandering ook is, het is echt wel dik de moeite waard om die te achterhalen!

   

   

 95. RR Kampen

  Chinese Nobelprijswinnaars. Google de namen dan. De fysici van 1957 deden hun werk overigens in de VS, helemaal ‘Chinees’ kan je die Nobelprijs dus niet noemen; in China was het wetenschapsklimaat er nog lang niet naar. Dat verkeert pas nu in volle groei.

 96. arthur rorsch


  @ Reinier.

  Mijn indruk is dat je wat
  betreft China slechts afgaat op wat de westerse pers daarover weet te melden.

  Wat betreft klassieken
  Chinese medicijnen, zowel in China, als in Taiwan en Singapore,. zelf in
  Leiden, wordt hard gewerkt aan het identificeren van de werkzame bestanddelen,
  waarbij Genetic Engineering behulpzaam is. Een recent heel interessante
  ontwikkeling is Artemisinin, oud middel uit China tegen malaria, dat heel
  anders werkt dan de bekende westerse kinine derivaten. Er is twintig jaar
  geleden door de westerse farmaceutische industrie  wel overwogen om in het tropisch regenwoud
  nieuwe natuurlijke bronnen voor medicijnen te gaan zoeken. Dat is vastgelopen
  bij gebrek aan succes. Het onderzoek van de klassieke Chinese medicijnen heeft
  het voordeel dat de werking (3000 j) bekend is.

  @ RR K.

  Verkeerde posting? Het
  onderwerp dat ik heb aangesneden is de oorzaak van de CO2 obsessie. Daarop
  borduur ik voort. Helaas heeft Hans L de ondertitel van obsessie (2) weggelaten.
  Die was:
  De wetenschappelijke instelling en competentie van de verkondigers van de
  hype.
  En dat is het hoofdonderwerp
  van mijn belangstelling in de klimaatdiscussie.

  @ Reinier 2

  Natuurlijk niet weg met
  de weersatellieten, de thermometers, maar wel even kijken of de resultaten van
  die waarnemingen wel logisch worden verklaard.

  Op een matje mediteren?
  Dat is niet het voorbeeld dat de hedendaagse Chinese wetenschap ons geeft. Ik
  constateer juist het tegendeel, dat hier de in het westen de mystieke benaderingen
  floreren.  

  @ Mies

  Wat beoog je met deze
  referenties? De politieke problematiek is mij wel bekend, maar we hebben het
  hier over wetenschap. Overigens, de opvattingen van de Dalai Lama zijn mij ook
  wel bekend. Een naaste vriend van mij (een management consultant)  is zijn ghost writer en het manuscript van
  zijn laatste boek (2009) heb ik op diens verzoek zin-voor-zin van commentaar
  voorzien. Hij propageert een wereldwijde introductie van de Hindu
  gedachtewereld, die in het geheel niet zo mystiek is als men in het Westen soms
  denkt.

  In een volgende posting
  zal ik mijn ervaring post Tien An Men weergeven. Voor die tijd mocht ik de PRC
  niet in. Maar ik heb een Chinese pleegdochter die in Leiden een post doc kreeg,
  vòòr het Tien An Men disaster, die mij de taal (beter)  leerde, die we na Tien An Men hier hebben
  gehouden en zij heeft in Leiden een bliksem carrière in Genetic Engineering
  gemaakt. Ze reist nu driemaandelijks terug naar haar ‘roots’ om ideeën voor
  onderzoek (in Leiden) op te doen. (Persoonlijk ben ik vooral geïnteresseerd in
  de thee struik, en waarom diens componenten anti-carcinogeen zijn) Haar ouders,
  beiden wiskundigen, zijn ternauwernood aan de Culturele revolutie ontsnapt.
  Gedurende de laatste 10 jaar konden zij vrij naar ons land reizen en zo volgen
  we met verbazing de ontwikkelingen die zich nu in de PRC voordoen.

  @WHS

  Dijkgraaf heb ik, ondanks
  uitgebreide gedachtewisseling nog niet wakker gekregen. Hij reist
  waarschijnlijk wel zo nu en dan naar officiële ontmoetingen met de Academie in
  Peking,  maar ik betwijfel of hij met
  stokjes kan eten, bij wijze van speken. Van de schoonheid van de taal en de cultuur,
  buiten het plaatselijke Hilton hotel waar men westerlingen onderbrengt,  heeft hij waarschijnlijk in het geheel geen
  kaas gegeten.

 97. RR Kampen

  De historie van de obsessie was ongeveer als volgt: http://www.aip.org/history/climate/co2.htm .

  Ik zie trouwens niet in wat het met ‘religie’ te maken heeft allemaal.

  De methode met quotes kan ik wel waarderen 🙂

 98. T2000

  RR Kampen,

   

  Goed om te zien dat je nu ook het woord obsessie bezigt, want dat is de AGW-houding richting CO2 inderdaad.

   

  Verder bemerk ik dat ik op punt nummer 11 bij je ben gestuit, waar je inhoudelijk niet op in wilt gaan. Wat moet ik met een link naar een historisch overzicht? Dat is toch geen antwoord op mijn opmerking dat Arrhenius de publicaties waar jij op doelt, heeft gecorrigeerd.

  Maar goed, je wilt er gewoon niet op ingaan, zoveel is duidelijk. Niet voor niks dat je  het complete paradigme van de heer Rorsch, zonder enig inhoudelijk argument terzijde schuift. Past blijkbaar ook niet in je straatje.

   

  In die context plaats ik ook je opmerking over wat dit al met ‘religie’ te maken heeft. Het onderscheid is absoluut niet zichtbaar voor je. Omdat je alleen een opmerking maakt en geen vraag stelt kom ik niet in de verleiding om aan je uit te leggen wat het verschil is. Als je het echt wilt weten, dan hoor ik het wel.

   

   

 99. RR Kampen

  Gewoon alle inhoudelijke repliek afdoen met ‘je wil er niet op ingaan’. Is de toename van CO2 de oorzaak van AGW? Is dat de realiteit? Jazeker – DUS doet T2000 in Wonderland dat af als onzin 🙂

   

  “Als je het echt wilt weten, dan hoor ik het wel.” – Goed gezien, T2000: ik weet het verschil immers 🙂

 100. Reinier

  T2000 in Wonderland? Mmm. Ik zat meer te denken aan Doornroosje. Slapend en dromend. De vraag is wat de AGW-sceptici wakker zal maken. Nog een jaartje of 5 recordhoge temperaturen, wereldwijd?

 101. T2000

  Mijn 10 punten niet willen weerleggen omdat de auteur je niet aanstaat! Jammer hoor. Ach goed, dan blijven ze in ieder geval staan totdat je wel in de gelegenheid bent om er normaal op te reageren. Doe ik niet moeilijk over. Ik zal je er alleen regelmatig aan blijven herinneren.

   

  Verder schrijf je in een van je brodelwerkpostings richting de heer Rorsch:

   

  “Deze theorie is in 1896 bedacht, doorgerekend en gepubliceerd door

  Svante Arrhenius. Ook bij hem schreed het inzicht voort en een nieuwe
  doorberekening publiceerde Arrhenius in 1902. Sindsdien is er aan de
  theorie bar weinig gewijzigd – zoals dat met wel meer fysica het geval
  is. AGW is de facto een gevestigde natuurkundige theorie. Deze deed,
  rond 1900 dus, een voorspelling van een klimaatverandering die toen
  nog niet bestond – maar in de tweede helft van de vorige eeuw wel, en
  steeds zichtbaarder.”

   

  Mijn best RR ‘Broddelwerk’ Kampen,

   

  Weet je dan helemaal niet dat Arrhenius door voortschrijdend inzicht in 1906 herziene berekeningen heeft gepubliceerd? Arrhenius kwam tot de ontdekking dat de gebruikte infraroodmetingen van Allegheny feitelijk waterdampmetingen waren (goh, waterdamp? Waar heb ik dat eerder gehoord..)  In zijn gecorrigeerde publicatie kwam hij uiteindelijk tot een absorptiewaarde van 1.2′ C voor CO2. 

   

  Jeetje, weer een pijler onder je religieuze opvattingen weggeslagen.  Rot voor je….

   

   

   

 102. arthur rorsch

  Onderzoek naar
  klimaatwerking  CO2 allang gedaan?  Kom nou. 
  De berekende 2-4 C
  is het gevolg van modellering met de volgende aannamen. (1) CO2 toename leidt
  tot meer IR absorptie en daarmee (2) stijging van de troposfeer temperatuur (3)
  een warmere troposfeer heeft een hogere waterdamp spanning, waardoor de
  terugstraling naar het oppervlak wordt vergroot.  (1) is so-wie-so kwestionabel . De golflengte
  die het aard oppervlak bij de abosorptieband van CO2 uitzendt, is bij de
  huidige concentratie CO2 binnen de eerste honderd meters al geabsorbeerd. Veel
  meer kan er niet geabsorbeerd worden, en CO2 is op zich geen warmtebron. Bij
  (3) moet men zich afvragen waar de verhoging van de waterdampspanning vandaan
  komt.  Dat is verdamping en dat koelt het
  oppervlak.

  Voorts, zonder verhoging
  van de waterdampspanning is iedereen het er over eens  (ook de AGW protagnisten)  dat verdubbeling van de CO2 concentratie (in
  een laboratorium proef)  tot 1 C stijging aanleiding zou
  kunnen geven, door meer absorptie aan de flanken van de absorptie band. Maar de
  veronderstelde temperatuurverhoging in de troposfeer is niet waargenomen. Verklaring
  dus: de waterthermostaat doet zijn werk. Dat kun je ook in elk handboek lezen
  (bv, Global Phyiscal Climatology, D. Hartmann). Als het broeikaseffect
  uitsluitend door de optische dichtheid van de atmosfeer zou worden bepaald, zou
  de mondiaal gemiddelde oppervlakte temperatuur 30 C. bedragen. Zij is de
  helft daarvan.

  Wat mij blijft verbazen
  is, dat de AGW protagonisten niet willen onderkennen, dat door onevenredige
  belichting van de zon, zonder broeikaseffect, de temperatuur in de equatoriale
  zone 90 C
  zou zijn. Het aardse broeikaseffect werkt in de eerste plaats als een koeler
  (zie CO2 obsessie (1) )  En dat is ook volstrekt
  begrijpelijk.

 103. arthur rorsch  Toch nog één keer over de
  Sudoku naar aanleiding van RR kampen’s opmerkingen:”Ieder die met kritische
  wetenschapsbeoefening bezig is, houdt de logische geest constant bezig met het
  oplossen van logische puzzels “, en dat hij het oplossen zonde van de tijd vindt.
  Ik vermoed dat hij ook niet van bridgen houdt,  omdat de kaartverdeling soms even anders is
  dan de speler(s) veronderstellen. Wat ik regelmatig van Sudoku leer, is dat ik
  soms een ‘domme’ fout maak, niet tot een oplossing kom, en dan ga uitzoeken waar
  ik de fout heb begaan. Ik vrees dat de achtergrond van RR Kampen’s opmerking
  is, dat hij de eerder gepresenteerde opgave niet weet op te lossen. Daarom voor
  (andere) belangstellenden hier een vereenvoudigde uitleg.

   

  EEN SUDOKU PUZZEL VOOR DUMMIES

  Dat wil zeggen met
  slechts vier te plaatsen letters, in plaats van de gebruikelijke met 9 cijfers.

  De opgave bestaat uit een
  aantal gegeven posities van de vier letters A tot D. Gezocht wordt naar een
  oplossing waarbij alle rijtjes horizontal en verticaal en alle 2*2 blokjes alle
  letters A tot en met D bevatten.

  Eerste opgave met zes
  gegevens. Vul op O de gezochte letter A,B,C of D in

  AB OO

  OO OB

  OA OC

  OO OA

  Deze opgave leidt niet
  tot een unieke oplossing. Er zijn er meerdere mogelijk. Waarom?

  Tweede opgave, er is een
  zevende  gegeven toegevoegd, is een  D.

  AB OO

  OO OB

  OA OC

  OO DA

  Er is nu een unieke
  oplossing. Welke?

  In de derde opgave zijn D
  en A . verwisseld.

  AB OO

  OO OB

  OA OC

  OO AD

  Deze opgave is fout. Waarom
  ?

  De drie puzzels worden
  voorgelegd aan hen die al enige ervaring hebben met het oplossen van de meer gecompliceerde puzzels met negen
  cijfers. Wie die niet heeft wordt aanbevolen toch eens na te denken over de
  problematiek, met vier letters: Wanneer zijn er met een beperkt aantal
  gegevens  meerdere oplossingen mogelijk,  maar met één gegeven meer, niet, en wanneer een
  opgave fout zal zijn.

  Zoals eerder opgemerkt,
  ik denk dat klimaatpuzzel vergelijkbaar is met een gecompliceerde Sudoku,
  waarin wellicht nog gegevens ontbreken, of op een verkeerde plaats staan.

  Recente gedachtewisseling
  met de puzzelredactie van mijn krant, die een opgave publiceerde waarvoor ik
  geen unieke oplossing kon vinden. Men ontkende aanvankelijk in alle toonaarden
  dat er een fout in de opgave zat: De krant maakt geen fouten. Maar na een week
  moest men toch toegeven dat de ‘zetter’ een fout had gemaakt.  

 104. arthur rorsch

  RR Kampen schrijft: “Ik
  verwacht dat de denialists binnenkort gewoon het bestaan van CO2 gaan ontkennen
  en u bent uitstekend op weg”.

  Dank voor het compliment.
   Maar het bestaan van CO2 wordt niet
  ontkend.  Wel dat het geen broeigas, maar
  een groeigas is. Met ‘natuurkunde’ proberen we dat in situ  te berekenen. En de voorlopig uitkomst is dat
  verdubbeling van CO2 een mondiaal gemiddelde temperatuurstijging van 0.15 C zou kunnen
  veroorzaken. (Die van geen betekenis is).

  Overigens, op een
  geologische tijdschaal is de huidige concentratie sinds het ontstaan van de
  aarde heel laag, nog geen  0.1 % van die
  in het Paleozoïcum, toen het leven op aarde begon te floreren.

 105. RR Kampen

  Het onderzoek naar de klimaatwerking van CO2 is allang gedaan en verdubbeling van de concentratie van het spul lever 2-4° C tempstijging op. Houd het gezien de waargenomen AGW maar op de bovengrens. We hebben met een derde meer al bijna een graad erbij namelijk.

  Het is mij overigens een raadsel wat de ontkenners tegen een warmere planeet hebben, gezien ze klaarblijkelijk wel voor een vergroting van de plantengroei zijn!

   

   

 106. NN

  ABCD

  CDAB

  DABC

  BCDA

   

  De derde puzzel klopt niet, omdat in de rechterkolom een A bovenin moet komen, terwijl die al in de eerste rij staat. De parallel tussen het klimaatsysteem en een sudoku kan ik maar lastig volgen.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.