Pier Vellinga: Hoezo klimaatverandering? Feiten, fabels en open vragen

Onlangs publiceerde Pier Vellinga, een van de meest prominente pleitbezorgers van de menselijke broeikashypothese – ofwel klimaatalarmist – in ons land, een boekje, getiteld: ‘Hoezo klimaatverandering. Feiten, fabels en open vragen’. Inmiddels is daar op de radio aandacht aan geschonken. (Luister hier en hier.) Hierbij werd Pier Vellinga onder meer geïntroduceerd als IPCCer (IPCC: Intergovernmental Panel on Climate Change) van het eerste uur en succesvol ‘fundraiser’ van klimaatprogramma’s. Het eerste werd door hem instemmend bevestigd. Over de aankondiging van het tweede toonde hij zich minder gelukkig.

Aan de introductie van het boekje ontleen ik het volgende:

Wie moeten we geloven als het om klimaatverandering gaat, de doemdenkers of de sceptici, en waarom? Kan het zijn dat de klimaatonderzoekers overdrijven? Hoe reëel is de opwarming zolang het IJsselmeer nog dichtvriest? Wat is de rol van de zon? En, hoe erg is dat trouwens, een iets warmere wereld? Is overschakelen op andere energiebronnen niet veel te duur? Hoe zit het met alle vragen die er leven over het klimaat, en hoe kunnen we de feiten van de fabels onderscheiden?

Naar aanleiding van alle tegenstrijdige geluiden in de afgelopen jaren over klimaatverandering heeft Pier Vellinga het zich opnieuw afgevraagd. Zonder de onzekerheden uit de weg te gaan, biedt hij in Hoezo klimaatverandering een helder inzicht in wat we weten over het broeikaseffect – en wat we kunnen doen. In klare taal, met een genuanceerd oog voor de twijfels, maar vooral ook met een scherpe analyse van de werkelijke feiten en ontwikkelingen, geeft Vellinga zijn visie op een van de belangrijkste onderwerpen van onze tijd: de verhouding tussen mens en natuur op de schaal van de aarde.

Pier Vellinga schrijft helder, didactisch zéér goed en dus toegankelijk voor een breed publiek. Voor klimaatsceptici is dat vervelend, want daarmee zal zijn boekje misschien een positievere weerklank krijgen bij het publiek dan het verdient. Zijn toonzetting is rustiger dan we van hem gewend zijn. Maar zijn boodschap is natuurlijk weer méér van hetzelfde: pro-AGW (AGW= Anthropogenic Global Warming), de rapporten van het IPCC worden als onaantastbare wetenschap gepresenteerd – ja, zelfs als ‘de’ wetenschap – , contra-indicaties en alternatieve opvattingen worden genegeerd, zonder (overtuigende) tegenargumenten afgeserveerd of tendentieus weergegeven.

M.a.w., hoewel het boekje in het algemeen juiste en neutrale beschrijvingen geeft van opvattingen die onder AGWers leven, is het minder juist en neutraal – om het maar eufemistisch uit te drukken – waar het de opvattingen van klimaatsceptici betreft.

In de radio-interviews vertelde Vellinga dat het bewijs van een verband tussen CO2 en opwarming ‘keihard’ is. In zijn boek tapt hij echter uit een ander vaatje (blz. 123).

Een direct bewijs van de remmende werking van broeikasgassen op de schaal van de aarde is […] niet te leveren.

Maar dan komt hij met een aantal indirecte ‘bewijzen’: de invloed van CO2 op andere planeten; CO2 en temperatuur in het geologische verleden van de aarde; satellietmetingen van de werking van broeikasgassen in de atmosfeer; en metingen van de opwarming van de aarde sinds 1990.

Volgens hem houden alternatieve verklaringen geen stand. Maar het daaraan gewijde hoofdstukje is wel erg summier.

Vellinga echoot het standpunt van het IPCC wat betreft de invloed van het menselijke broeikaseffect voor de komende 100 jaar: 2 – 6 graden opwarming. Maar is dat nu wel waarschijnlijk? Dan zou er wel snel wat dienen te veranderen, want de laatste tien jaar is er geen statistisch significante opwarming opgetreden, ondanks de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Dit is in strijd met de projecties van alle klimaatmodellen die door het IPCC worden gebruikt.

Extra broeikasgassen hebben volgens Vellinga een ‘eigen vingerafdruk’ in de atmosfeer. Hij wekt de indruk dat die vingerafdruk is gevonden. Maar dat is niet juist. Douglas et al hebben aangetoond dat de door klimaatmodellen gegenereerde vingerafdruk (een ‘hot spot’ op zo’n tien kilometer hoogte rond de evenaar) in werkelijkheid niet aanwezig is.

Wat betreft de samenhang tussen CO2 en temperatuur erkent Vellinga dat gedurende de laatste vier ijstijden (ruim 400.000 jaar) de opwarming van de aarde voorafging aan de stijging van de CO2-concentratie in de atmosfeer. Maar hij voegt daaraan toe dat volgens de AGWers die CO2 vervolgens een versterkend effect heeft op de temperatuurverhoging. Hij verzuimt echter te vermelden dat deze opvatting niet door metingen wordt bevestigd.

Als een hypothese in strijd is met de waarnemingen dient men volgens de wetenschappelijke methode die hypothese te verwerpen en naar een andere hypothese te zoeken. AGWers zoals Vellinga doen dat niet. Daarmee begeven zij zich buiten het terrein van de wetenschap en betreden zij het terrein van de pseudo-wetenschap.

Volgens Vellinga en geestverwanten zou de toevoeging van de uitstoot van CO2 door de mens de natuurlijke ‘balans’ verstoren. Maar is er wel zoiets als een natuurlijke ‘balans’? De aarde heeft in haar bestaan vele uiteenlopende niveaus van CO2-concentratie gekend – veel hoger dan nu – waarbij in honderden miljoenen jaren geen enkele correlatie tussen CO2 en temperatuur valt te ontdekken. Panta rhei! De correlatie tussen zonneactiviteit en temperatuur is daarentegen op alle tijdschalen zó opmerkelijk dat het wel zeer onwaarschijnlijk is dat dat toeval is.

Vellinga beweert dat de snelheid waarmee klimaat thans verandert zonder precedent is. Maar uit de data uit het verleden weten we dat snelle veranderingen al veel vaker zijn voorgekomen. De huidige klimaatverandering valt binnen de grenzen van de natuurlijke variabiliteit, zoals we die vanuit het verleden kennen.

En dan zijn er de alternatieve hypothesen – andere dan AGW. Bijvoorbeeld die van Henrik Svensmark en Kees de Jager. Die stellen dat de zon een veel grotere – zo niet dominante – invloed heeft op het klimaat dan CO2. Ook Bas van Geel is die mening toegedaan, maar dan op grond van paleoklimatologisch onderzoek. Vellinga hoeft het daar natuurlijk niet mee eens te zijn. Maar als wetenschapper had hij ze op zijn minst kunnen noemen – en eventueel kunnen weerleggen.

Wat betreft het cruciale probleem van de klimaatgevoeligheid (het temperatuureffect van een verdubbeling van CO2 in de atmosfeer) negeert Vellinga de meest recente literatuur (bijv. Lindzen, Spencer, Van Andel, Rörsch). Berekeningen wijzen op een klimaatgevoeligheid kleiner dan 0,5 graden Celsius. Dat vormt geen enkel probleem.

Ten aanzien van de kosten en baten van het klimaatbeleid sluit Pier Vellinga zich aan bij het zogenoemde Stern-rapport. Hij maakt weliswaar melding van het feit dat milieueconomen als William Nordhaus en Richard Tol tot andere conclusies komen en van mening zijn dat de baten van het klimaatbeleid niet tegen de kosten opwegen, maar hij verwerpt die opvatting toch. Maar Stern is een buitenbeentje in de gemeenschap van milieueconomen, die zijn rapport in het algemeen als propaganda kwalificeren.

Het sleutelprobleem hierbij is de discontovoet die men toepast om huidige kosten en baten te vergelijken met die in de toekomst. Stern gebruikt een zeer lage discontovoet. Nordhaus en Tol (alsmede alle andere milieueconomen) gebruiken een ‘normale’ discontovoet. Naarmate een hogere discontovoet wordt toegepast, smelt de contante waarde van toekomstige baten van klimaatbeleid als sneeuw voor de zon, waardoor klimaatbeleid verliesgevend wordt.

Vellinga schrijft: ‘Als je in de berekeningen kiest voor een hoge rentevoet, bijvoorbeeld 5 procent, dan ga je er van uit dat de economie blijft groeien.’ Nee, dat is niet zo. De keuze van de hoogte van de discontovoet is afhankelijk van de tijdspreferenties van economische subjecten, die kunnen kiezen tussen consumeren nú of in de toekomst. In het algemeen (er zijn uitzonderingen) geven mensen de voorkeur aan bestedingen nú. Voor uitstel van bestedingen wensen zij een vergoeding in de vorm van rente. Dit is de reden dat men een discontovoet gebruikt om huidige kosten en baten te vergelijken met die in de toekomst. Dit alles heeft niets te maken met toekomstige groei van de economie.

Ook doet Pier Vellinga aan recycling van desinformatie. Dat komt bijvoorbeeld voor bij wat hij schrijft over de conclusies van de verschillende officiële commissies die Climategate hebben onderzocht. Hij schrijft daarover:

Ook de verschillende Engelse onderzoeken naar het gedrag van Engelse klimaatonderzoekers van wie de e-mail correspondentie was gehackt, leverden niets op wat zij kunnen wijzen op kwade wil [sic] of op aanwijzingen dat de aarde minder opwarmt dan eerder aangegeven.

Ondanks het feit dat deze onderzoeken door klimaatsceptici in het algemeen als ‘witwassen’ zijn gekwalificeerd, heeft de commissie onder leiding van Muir Russell de datamanipulatie van Michael Mann et al bij de hockeystick veroordeeld, in het bijzonder die met betrekking tot ‘hide the decline’.

On the allegation that the references in a specific e-mail to a ‘trick’ and to ‘hide the decline’ in respect of a 1999 WMO report figure show evidence of intent to paint a misleading picture,we find that, given its subsequent iconic significance (not least the use of a similar figure in the IPCC Third Assessment Report), the figure supplied for the WMO Report was misleading.

In een discussie met Marcel Crok – na het verschijnen van zijn boek – heeft Pier Vellinga erkend dat ‘Hide the decline’ niet had gemogen. Maar in ‘Hoezo’ zal men tevergeefs naar zo’n afkeuring zoeken. Het resultaat is dat de indruk dat Climategate veel gedoe om niks was in het collectieve geheugen van de lezers zal blijven hangen.

Volgens Vellinga ging het bij Climategate voorts om gehackte e-mails. Deze stelling is op zijn minst prematuur. Het politieonderzoek daarnaar sleept zich nog steeds voort en heeft tot op heden geen uitsluitsel daarover gegeven. Er zijn echter sterke aanwijzingen dat een interne klokkenluider ze naar buiten heeft gebracht. Dat zou deze informatie in een geheel ander licht plaatsen. (In het begeleidend schrijven stond: ‘We feel that climate science is, in the current situation, too important to be kept under wraps. We hereby release a random selection of correspondence, code, and documents).

Verder stelt Vellinga dat de onderzoeken hebben aangetoond dat de AGW-wetenschap nog recht overeind stond? Maar daar gingen die onderzoeken helemaal niet over. Ook het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft zich in dezelfde zin uitgelaten. Maar die uitspraak is door een vooraanstaande vertegenwoordiger van het PBL, Leo Meyer, gecorrigeerd. De stelling had uitsluitend betrekking op het rapport van WG 2 van het IPCC (de mogelijke gevolgen van opwarming van de aarde) en niet op dat van WG 1 (de wetenschappelijke basis). Door deze uitspraak te negeren, draagt Vellinga weer bij aan het verspreiden van rookgordijnen.

Daarnaast stelt Vellinga dat de komende dertig jaar cruciaal zijn voor het klimaatbeleid. Maar waar haalt hij dat vandaan?

Pier Vellinga neemt in zijn boekje wat afstand van doemdenkers die het einde van de wereld voorspellen. Maar hij draait opnieuw de bekende apocalyptische riedel af van versnelling van zeespiegelstijging in combinatie met ecologische rampen, uitgebreide overstromingen, watertekorten en verspreiding van ziekten onder mensen en planten in gebieden waar deze eerder niet voorkwamen. Maar dat blijkt nergens uit de data van langetermijntrends.

Ook wakkert hij angstgevoelens bij het publiek aan door te hameren op zogenoemde kantelpunten (‘tipping points’) in het klimaat. Hoewel die inderdaad in het verleden hebben plaatsgevonden (zonder dat de mens daarop enige invloed heeft kunnen uitoefenen), is er niets dat er op wijst dat de mens hiervoor verantwoordelijk zou kunnen zijn en dat we daarmee in de komende tijd te maken zouden kunnen krijgen. Het is pure speculatie en bangmakerij om een bepaalde (politieke) agenda te kunnen doordrukken.

De laatste tijd neemt Vellinga wat afstand van Al Gore. (‘Wat kort door de bocht hier en daar en wel wat suggestief. Hij heeft wèl het bewustzijn bevorderd, maar hij heeft daarmee de mensen wat wantrouwend gemaakt’). Wat kort door de bocht? Monckton heeft 35 fouten en onnauwkeurigheden in ‘An Inconvenient Truth’ aangetroffen. Dat is gemiddeld zo’n één per drie minuten. Dat is dus zuivere misleidende klimaatpropaganda.

Op het hoogtepunt van de klimaathysterie tijdens het bezoek van Al Gore aan Nederland, toen voormalig milieuminister Jacqueline Cramer en haar volgelingen hun gevoel voor kritische distantie verloren in het licht van de bedwelmende charismatische uitstraling van deze klimaatgoeroe, hebben we helaas geen relativerende opmerkingen van Vellinga gehoord.

Ten aanzien van klimaatmodellen zal men bij Vellinga tevergeefs zoeken naar een kritische beschouwing van de fundamentele tekortkomingen die daaraan kleven. Op grond daarvan kunnen deze niet als basis voor ‘voorspellingen’ dienen.

Wat betreft de mogelijkheden en kosten van overschakeling naar duurzame energie schetst Vellinga een rozig beeld, waarbij hij voornamelijk gebruik maakt van studies die in opdracht van het klimaatcomplex zijn gemaakt. Nuchterder berekeningen, zoals bijvoorbeeld die van Fred Udo, Kees Lepair en Kees de Groot over de hoge kosten en andere nadelen van windenergie, blijven bij hem buiten beeld.

De potentie van schaliegas wordt door hem vermoedelijk niet zodanig hoog ingeschat dat hij daaraan veel woorden vuil maakt. Volgens Vellinga zou zonne-energie in Spanje nu al kunnen concurreren met fossiele energie. Dit is onjuist. Sinds de Spaanse regering de subsidies heeft gekort, verkeert de zonnesector in Spanje in een staat van ultieme ontreddering.

Vellinga stipt wel even aan dat er een spanning is tussen het gebruik van landbouwgrond voor de productie van voedsel en bio-energie. Maar hij verzuimt toch zijn afkeuring uit te spreken over het laatste, zoals de milieubeweging – m.i. terecht – doet.

Vellinga is van mening dat men met een radicaal ingrijpen in de emissie van broeikasgassen de invloed van menselijke activiteiten op het klimaat sterk kan terugbrengen. Hij noemt daarbij een getal van 80% reductie in 2050. Dit is een illusie. Het zou de mensheid terugwerpen naar een welvaartsniveau van honderden jaren geleden. Vellinga stelt: ‘Als je voor armoedebeleid bent dan zou je ook het broeikaseffect wat moeten verminderen.’ Maar wegens de aanzienlijke verhoging van de energiekosten zal geforceerde CO2-vermindering juist tot méér armoede leiden.

Ondanks alle lippendienst die zij daaraan thans bewijzen, zal geen politicus bereid zijn politieke zelfmoord te plegen door het daarbij behorende beleid te steunen. Vellinga ziet dat zelf ook wel. In zijn beschrijving van de stand van de internationale onderhandelingen over een vervolg op het Kyoto-verdrag verwacht hij niet dat het tot bindende afspraken zal komen over vermindering van de CO2-uitstoot. Dat is dan einde oefening.

Kortom, zoals dat ook bij de film van Al Gore en het rapport van het IPCC het geval was, is Vellinga’s betoog uiterst tendentieus. Bijna alles wat hij schrijft gaat maar één kant op: de ondersteuning van de AGW-hypothese en de bestrijding van sceptische geluiden. Vellinga is in deze natuurlijk geen èchte wetenschapper maar een beoefenaar van wetenschapsadvocatuur (‘science advocacy’).

Als catechismus van het broeikasevangelie is Vellinga’s ‘Hoezo klimaat’ dan ook zeer geslaagd. De ware gelovigen kunnen daaruit ongetwijfeld hernieuwde kracht puttten. Voor lezers die willen weten waar het in de klimaatdiscussie nu precies over gaat, schetst  ‘Hoezo klimaat’ een eenzijdig en misleidend beeld.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

78 reacties

 1. arthur rorsch

  In ‘mijn’  weteschappelijk circuit reageren we gewoonlijk niet op beunhaas praat. Zonde van de tijd. Ik steek niet onder stoelen of banken dat Velliga een beunhaas mijns inziens is. Als ook RR Kampen. Waarom besteden we dan toch enige aandacht aan hun argumenten? Ik denk omdat we daarvan leren welke drogredenen worden gebruikt om een CO2 obsessie in stand te houden. .

 2. WHS

  De dogmatiek is vooral aan  te treffen bij AGW-gelovigen.

  Vellinga’s boek bewijst dat. Geen eigen onderzoek maar gedachten ordenen inzake een politiek gevoelige discussie. dat mag maar daarmee plaatst hij zich buiten de  “club ” van  onderzoekers van (deel) onderwerpen van dat wat eigenlijk klimaatchaos is.

  Sceptici dagen nu juist voortdurend uit om op de inhoud van onderzoek in te gaan. Zie b.v. bovenvermelde tekst vanm Rörsch.  dat kan helpen bij een zinvolle info-uitwisseling tussen klimaatonderzoekers.

   

  Vellinga komt niet verder dan in PvdA – kringen gangbare klimaatwaarheden te verduidelijken.

  Dat lijkt van geen meter op onderzoeksrapportage. Wel op napraten van IPCC- rapporten.

   

  Dogmatiek is b.v. de stelling van U : “….. wat het merendeel van de wetenschappers vinden, meer dan 97 %  ”  Dogmatiek is ook het steeds terugkerende verwijt richting Labohm van “cherry-picking …” Als nou iemend probeert dat na te laten en altijd duidelijk is in een verwijzing naar zijn bronnen dan is Labohm dat.

   

  Weerleg b.v. eens de stelling  ” wetenschap is gebaseerd op controleerbare feiten en is geen resultaat van een meerderheidsopinie… “

   

  U zult snel uw eigen dogmatiek ontdekken.  

   

   

   

 3. ennu

  Na het lezen van deze en andere blogs over dit onderwerp vind ik veel verwijten in de dogmatische sfeer. Labohm en de zijnen verwijten Vellinga onwetenschappelijk gedrag . Raar verwijt. In het boek levert Vellinga een waardevolle en inhoudelijke bijdrage die zou moeten leiden tot meer nuance in het ‘debat’, en hij acteert met name sterk door ook zijn eigen visie kritishcte bekijken en te analyseren.

   

  Als Labohm en de zijnen nu ook eens die wijsheid zouden kunnen opbrengen zou het wellicht nog een zinvolle uitwisseling worden i.p.v. het neersabelen van een wetenschapper die een goed overzicht heeft van wat het merendeel van de wetenschappers vinden, meer dan 97%. Labohm en de zijnen reageren met cherry picking, halve waarheden en verdachtmakerij. Zouden zij ook in staat zijn om nuance in het debat te brengen? 

 4. Reinier

  AR: ‘Waarom besteden we dan toch enige aandacht aan hun argumenten? Ik denk omdat we daarvan leren welke drogredenen worden gebruikt om een CO2 obsessie in stand te houden”

   

  Zowel u, HL en T2000 vlogen zich de afgelopen periode gillend en krijsend alle kanten op bij de door Kampen onderbouwde feiten. Op door Kampen geposte kaartjes van zeespiegelstijgen wordt niet meer gereageerd. Tja, ik weet genoeg.

   

 5. arthur rorsch

  @ Reinier 22.12

  RR Kampen heeft niets onderbouwd. En ik ben belist niet ‘gillend’ argumenten van RR Kampen uit de weg gegaan. Ik geef toe, ik ben laatst vergeten nader in tegaan op “geposte kaartjes van zeespiegelstijgen” Deze Tamino interpretaties van ruis versus trend, zijn statische onverantwoord. Ik nam aan dat iedereen dat wel zondermeer zou begrijpen.  

  Probeer nu eens serieus mijn betoog CO2 obsessie 2a onderuit te halen. Zonder geschetter, maar met tonen van enig eigen inzicht in de materie.

 6. Hans Labohm

  Ennu,

   

  Je schrijft: ‘Als Labohm en de zijnen nu ook eens die wijsheid zouden kunnen opbrengen zou het wellicht nog een zinvolle uitwisseling worden i.p.v. het neersabelen van een wetenschapper die een goed overzicht heeft van wat het merendeel van de wetenschappers vinden, meer dan 97%. Labohm en de zijnen reageren met cherry picking, halve waarheden en verdachtmakerij. Zouden zij ook in staat zijn om nuance in het debat te brengen?’

   

  Ik ben nu zo’n kleine tien jaar bezig met de studie van wat vaak – m.i. ten onrechte – als het klimaat’probleem’ wordt aangeduid. In al die tijd wil die verschrikkelijke opwarming van de aarde maar steeds niet komen. Zulks in tegenstelling tot wat alle klimaatmodellen die het IPCC gebruikt, voorspellen (beter: projecteren).

   

  Aan het ‘neersabelen van een wetenschapper die een goed overzicht heeft van wat het merendeel van de wetenschappers vinden, meer dan 97%’ heb ik geen enkele behoefte. ‘Neersabelen’ is niet mijn stijl. Ik heb dat dan ook niet gedaan. Ik heb alleen gewezen op een aantal beweringen in het boekje van Vellinga waar ik het niet mee eens ben. En ik heb daar conclusies uit getrokken. Ik heb daarbij gewezen op alternatieve opvattingen van andere wetenschappers, deels met literatuurverwijzingen. Ik had er nog meer kunnen geven, maar om leesbaarheidsoverwegingen heb ik dat niet gedaan.

   

  Dat is heel normaal in een wetenschappelijk debat. Als men dat als ‘neersabelen’ beschouwd en dus verwerpelijk, dan is – in extremo – de implicatie daarvan dat er geen wetenschappelijk debat meer mag worden gevoerd.

   

  Over die ‘97%’ heb ik eerder geschreven. Die is berekend uit een steekproef van ongeveer 75 klimaatdeskundigen.

   

  Zie:

   

  http://scienceandpublicpolicy.org/originals/climate_qconsensusq_opiate_the_97_solution.html


   

  AGWers zijn erg succesvol geweest in de verspreiding van het sprookje dat bijna alle wetenschappers het eens zijn over AGW. Ik wijs dan altijd op:

   

  http://www.climatedepot.com/a/9035/SPECIAL-REPORT-More-Than-1000-International-Scientists-Dissent-Over-ManMade-Global-Warming-Claims–Challenge-UN-IPCC–Gore

   

  Uit de diverse onderzoeken is inmiddels gebleken dat ‘cherry-picking’ tot de specialiteit van de AGWers behoort. Klimaatsceptici wijzen er voortdurend op dat er nog andere opvattingen zijn dan AGW.

   

  Het zou toch mogelijk moeten zijn dat hierop wordt gewezen zonder dat men onmiddellijk wordt beschuldigd van ‘cherry picking, halve waarheden en verdachtmakerij’.

   

   

   

   

 7. NN

  Hans, je schrijft:

  “… Naarmate een hogere discontovoet wordt toegepast, smelt de contante waarde van toekomstige baten van klimaatbeleid als sneeuw voor de zon, waardoor klimaatbeleid verliesgevend wordt. … De keuze van de hoogte van de discontovoet is afhankelijk van de tijdspreferenties van economische subjecten, die kunnen kiezen tussen consumeren nú of in de toekomst. In het algemeen (er zijn uitzonderingen) geven mensen de voorkeur aan bestedingen nú. …”

   

  Dit lijkt me de kern van onze discussies in de afgelopen vijf (?) jaar. Maximalisatie van de huidige consumptie, zonder rekening te houden met de toekomst VERSUS de mogelijkheid om in de toekomst op een acceptabel niveau te consumeren.

 8. arthur rorsch

  Over ‘cherry picking’ van Hans Labohm? Hij stelt zich mijns inziens op als journalist/waarnemer die rapporteert over wat er in de kring van klimaatsceptici leeft. Hij heeft duidelijk een voorkeur voor het sceptische standpunt. Dat mag, denk ik als waarnemer. En zijn waarneming is dat in sceptische kring geen waarde meer wordt gehecht aan spookverhalen over trends die zouden wijzen op een voortgaande opwarming. Niet meer dan dat.

  Cherry picking door RR Kampen?  Die stelt zich op als kenner in het vak. Dan valt mij toch wel op een ernstige cherry picking uit de AGW alarmistische litteratuur. Dat mag ook, lijkt me. Maar als kenner van het vak verwacht ik van hem nu juist wel een meer afgewogen beoordeling van tegenstrijdige argumenten. Hij roept maar wat vanuit zijn eigen overtuiging. Die hij mijns inziens op geen enkel punt wetenschappelijk weet te onderbouwen. We noemen zijn benadering  in wetenschappelijke kring een ‘shot-gun’.  Een hagelschot in het Nederlands. Veel gepraat, weinig wol. Gelijk Vellinga.

 9. NN

  Heer Rorsch, begrijp ik goed dat u stelt dat HL per definitie kersen plukt, omdat hij een kant van het verhaal laat zien (het ‘sceptische standpunt’) en daar de argumenten bij zoekt? Het zou als bijsluiter boven alle stukjes moeten staan, om te voorkomen dat mensen denken dat ze een objectief stukje over klimaatverandering lezen.

   

  Het siert u in ieder geval dat u RR Kampen een kenner van het vak noemt. Dat is ook mijn waarneming na honderden reacties van hem te hebben gelezen. Of hij kersen plukt uit de literatuur lijkt me lastig te beoordelen door u, aangezien u, voor zover ik, weet minder thuis bent in deze. Om met Cruyff te spreken: “Je gaat het pas zien als je het doorhebt”.

   

  Vriendelijke groet, No-nonsense

 10. T2000

  Een journalist plukt kersen omdat hij anders het hele internet moet inkopieren.

  En RR Kampen weet zo enorm veel dat hij gewoon niet meer in staat is elf simpele, “sceptische” punten te weerleggen, laat staan het paradigma waar de heer Rorsch voor staat. Lastig hoor voor RR Kampen! Maar hij weet gelukkig wel heel veel…

 11. RR Kampen

  Aanleiding: sneeuwval op de hoogste top van Sundonia, pardon, Snowdonia in Wales, Engeland, eergisteren. Waar het om gaat is niet dit juni-incident, dat verre van uniek is natuurlijk, maar om het feit dat het sneeuwdek daar over ’n dozijn jaar met een derde is afgenomen.

  http://wattsupwiththat.com/2011/06/12/bbc-snowed-by-the-whims-of-nature/

  De temps zijn er zowaar even beneden normaal. Wat gek. Ik dacht dat AGW betekende dat het nooit meer ergens op de planeet kon sneeuwen, laat staan dat ergens de temp beneden de normaal 1981-2010 zou kunnen komen! http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/global_monitoring/temperature/tn03414_90.gif .

  Tropisch in Lapland, maar dat zal wel een incidentje zijn, nietwaar? http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/global_monitoring/temperature/tn03414_90.gif . Net als dat incidentje daar van vorig jaar 😉

   

   

 12. T2000

  RR kampen, wat weet jij toch veel! Zo knap dat je op de hoogte bent van deze weersverschijnselen. Nog knapper dat je op basis daarvan het einde van de wereld kan voorspellen! Chappeau!

 13. RR Kampen

  zoals bekend impliceert AGW zowel langduriger en intensere droogteperioden, als zwaardere neerslagen áls het regent (of sneeuwt).  Om een beetje in de buurt te blijven genieten we verder dus van de unieke overstromingen in het zuiden van Noorwegen, bijvoorbeeld deze beelden van gisteren: http://www.nrk.no/video/se_helikopterbilder_fra_flomomradene/9D89BCE080FB603C/ .

  Overigens moet u mijn wens niet de voor de vader van de realiteit houden, hoe jammer dat ook zijn moge. Censeo mundum esse delendum.

 14. T2000

  ‘En de eerste engel blies op zijn bazuin, en er kwam hagel en vuur, gemengd met bloed, en het werd op de aarde geworpen. Een derde deel van de aarde en een derde deel van de bomen gingen in vlammen op, en ook al het groene gras. En de tweede engel blies op zijn bazuin, en iets als een grote berg waar de vlammen uitsloegen, werd in zee gegooid. Een derde deel van de zee veranderde in bloed, een derde deel van alle zeedieren ging dood, en een derde deel van de schepen verging. En de derde engel blies op zijn bazuin, en uit de hemel viel een grote ster die brandde als een fakkel. Zij kwam neer op een derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. De naam van de ster is: Alsem. Een derde deel van het water veranderde in bittere alsem, en veel mensen gingen dood doordat het water bitter was geworden. De vierde engel blies op zijn bazuin, en een derde deel van de zon, een derde deel van de maan en een derde deel van de sterren werden getroffen. Zij verloren een derde deel van hun glans zodat een derde deel van de dag geen licht had, en ook een derde deel van de nacht. En ik zag en hoorde een arend vliegen, hoog in de hemel, en hij riep luid: ‘Wee, wee! Wee de bewoners van de aarde als de bazuinen klinken van de drie engelen die nog moeten komen!’ En de vijfde engel blies op zijn bazuin, en ik zag dat er uit de hemel een ster op aarde was gevallen. Die ster kreeg de sleutel van de schacht naar de afgrond. Toen zij die daarmee opende, steeg er rook op uit de schacht, als rook uit een grote oven; de zon en de lucht werden erdoor verduisterd. Uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde neer die evenveel kracht kregen als de schorpioenen op aarde hebben.
  Openbaring 8:8- Openbaring 9:3

 15. arthur rorsch

  Hans L vroeg mij te reageren op RR Kampen commentaar op zijn blog over Velliga’s boek. Hierbij dan een herziening van CO2 obsessie (2) naar aanlieidng van voorgaande discussies, met o.a RR Kampen

  .

  De CO2
  obsessie (2a)
   

  Over de wetenschappelijke instelling en competentie van de verkondigers van
  de hype. Wat zijn nu werkelijk de feiten (waarnemingen) die op een effect van
  CO2 zouden wijzen en wat is de waarde van de logische redeneringen
  daarachter? 

  In het voorgaande artikel (Obsessie (1)) werd betoogd dat de CO2 hype  gevoed blijft worden door:

  (1) voorbijgaan aan de oorsprong van de regulerende werking van de
  waterhuishouding op een mondiale schaal, 

  (2) een verkeerd gebruik van modellen,

  (3) het veronachtzamen van waarnemingen (zie ondermeer Crok’s betoog bij
  KIVI) en

  (4) door gebrek aan objectieve onderzoekers die daadwerkelijk nieuwe
  inzichten over de werking van de complexe atmosferische processen ontwikkelen.

  Daar tegenover staat

  (a)    
  de waarneming,  het
  feit,  van de coïncidentie dat in
  anderhalve eeuw de gemiddelde mondiale temperatuur 0.8 C steeg en de CO2
  concentratie drastisch toenam, en

  (b)    
  het fysisch gegeven dat CO2 infrarood (IR)
  absorbeert en daardoor een opwarming in situ zou (kunnen) veroorzaken.

  Er mag ernstig getwijfeld worden aan de logica die dan leidt tot de
  conclusie dat CO2 de aardse broeikas, dan wel koelkast, significant
  zou kunnen beïnvloeden.

   

  Akelig om te beginnen is dat door het openbaar worden (hacking files) van
  e-mail correspondentie binnen de kerngroep van de verkondigers twijfel is gerezen
  aan hun wetenschappelijke integriteit wat betreft de selectieve verwerking van
  data. (climategate)  De ongeveer
  tien  leden van deze kerngroep hebben
  daarmede hun wetenschappelijke geloofwaardigheid grotendeels verspeeld.
  Daarmede is echter zeker niet  al het
  hedendaags ‘main stream’ klimaatonderzoek gediskwalificeerd. Het onvoldoende
  handhaven van regels voor ‘Good Scientific Practice (GSP) komt regelmatig in
  vrijwel alle disciplines voor. De achtergrond daarvan is niet noodzakelijkerwijs een bewuste
  intentie tot frauderen, maar blijkt veelal het gevolg van een wetenschappelijke
  incompetentie. Van onvoldoende kennis van de wetenschappelijke literatuur en
  van onder de maats vermogen om onderscheidene, vaak tegenstrijdige, gegevens
  uit de literatuur tegen elkaar af te wegen. 
  Doet zich een geval voor van twijfel aan bepaalde wetenschappelijke
  conclusies dan blijkt dat uit daarop volgende evaluatie door andere
  wetenschappers.

  Voorts is het in een discussie hierover van belang om te constateren dat
  onder de luide verkondigers van de CO2 hype slechts enkelingen zijn
  die zelf aan de regeling van de oppervlakte temperatuur hebben gewerkt.

  De luide verkondigers zijn zij die de evaluatie van de literatuur hebben
  verricht, in Nederland bijvoorbeeld het Planbureau voor de leefomgeving. (PBL).
  En in het verlengde daarvan het PCCC. 
  Die evaluatie moet op zijns minst gezegd, onkritisch zijn geweest. Van
  de evaluatiedeskundigen zou mogen hebben worden verwacht dat zij voor dat file
  hacking, (climategate),  plaats vond, het
  eerder gepubliceerde kritische commentaar op de dataverwerking van
  bovengenoemde kerngroep serieus zouden hebben genomen. Het tegendeel was het geval.
  Zelfs na de file hacking bleef men de schending van de GSP nog goed praten.

  De grondslag voor de evaluatie van het onderzoek dat op klimaatverandering
  zou wijzen, is het selectief gebruik van literatuur die aan peer review
  onderhevig is geweest , zonder opnieuw eigen kritisch onderzoek naar de
  onderbouwing van het gepresenteerde wetenschappelijke ‘nieuws’ te verrichten.
  Dit onvoorwaardelijk vertrouwen in wat één keer onder peer review is
  gepresenteerd is in andere disciplines ongekend. Gebruikelijk is bij Good
  Assessment Practice (GAP) juist reproductie van resultaten door onafhankelijke
  onderzoekers af te wachten alvorens op conclusies voort te borduren.   

  Een andere groep van luide verkondigers zijn zij die allerhande
  interessante aspecten van mogelijk klimaatverandering over een periode van 200
  jaar bestuderen. (Terugtreden van gletsjers, smeltend Groenland ijs, zeespiegelstijging, incidentie
  van extreme weersomstandigheden, biotoopveranderingen). Zonder enig blijk te
  geven van kennis van de in de atmosfeer optredende processen,  slepen zij de CO2 hype
  daarbij.  Terwijl de signalen voor
  opmerkelijke klimaatveranderingen vooralsnog niet significant zijn op een
  historische tijdschaal van 200-1000 jaar wordt onvoldoende overwogen of andere
  oorzaken een rol spelen dan de verandering van de optische dichtheid van de
  atmosfeer. Zo schiet het doorgronden van het complexe klimaatsysteem niet op.

  De CO2 obsessie wordt gedreven door suggestieve mededelingen van
  ‘horen zeggen’ van een kleine groep atmosferische wetenschappers, die zeer wel
  mogelijk  op een dwaalspoor zitten. En de
  hype wordt uitgedragen door bepaalde onderzoekers op andere gebieden die er
  geen blijk van hebben gegeven de problematiek te kunnen doorgronden. (E.g
  Vellinga?)  Niettemin, met het aureool
  van hun wetenschappelijke status lijken ze toch overtuigend over te komen op
  een breed publiek. Dat niet vertrouwd is met de vele struikelblokken die zich
  bij het vooruitbrengen van de wetenschap voordoen.

   

  Ik denk dat ik zo langzamerhand kan identificeren waar de logica achter de
  CO2 theorie ten principale wringt. Men maakt onvoldoende onderscheid
  tussen het vasthouden van warmte, dat is isolatie, door een veronderstelde donsdekenwerking
  van de dampkring,  en het verschijnsel
  van opwarming, dan wel afkoeling, een dynamisch proces dat tot temperatuurstijging,
  dan wel daling leidt. Men mag niet zondermeer veronderstellen dat onder een
  dikker wordende donsdeken, het lichaam daaronder ook werkelijk warmer wordt. Voor
  opwarming van donsdeken plus lichaam is een toenemende energiestroom nodig. En
  CO2 is op zich geen warmtebron. Zo simpel is de redenering van de
  overtuigde AGW antagonisten. Wellicht al te simpel, maar even zo al te simpel
  zijn de redeneringen dat toename van de optische dichtheid van de dampkring tot
  opwarming zou kunnen leiden, zonder in aanmerking te nemen hoe
  temperatuurveranderingen aan het oppervlak worden beïnvloed door de dynamische,
  gecombineerde warmte stof -processen die onmiskenbaar plaats vinden.

   

  We zijn bij de wetenschappelijke discussie over het mogelijk effect van CO2
  weer terug bij ‘AF’’. Bij de vraag, is het fysisch voorspelbaar dat IR fotonen
  absorptie bij de specifieke golflengte van CO2 
  aanleiding kan geven tot transformatie in kinetische energie van eigen
  en omringende moleculen (N2, O2) wat tot temperatuurstijging aanleiding zou
  geven? Die fundamentele discussie onder fysici volg ik thans op de voet. Niet
  die van schreeuwlelijkerds die bij hoog en bij laag blijven beweren dat de
  warmteverwerking van CO2  bewezen zou zijn omdat er allerhande
  klimatologische verschijnselen zouden zijn ( optreden van extreme
  weersomstandigheden,  zeespiegelstijging,
  afsmelten van gletsjers) die daarop zouden wijzen. Ik durf ze
  schreeuwlelijkerds te noemen omdat ze tot dusver geen blijk hebben gegeven van
  inzicht in de fysische problematiek.

  Vellinga voorop. RR kampen in diens voetspoor.

   

   

   

 16. RR Kampen

  De realiteit van AGW heeft niets met subsidies of belastingen te maken. Je kunt volkomen tegen elk beleid om klimaatverandering tegen te houden of de gevolgen ervan op te vangen zijn, maar het is absurd om om die reden de realiteit te ontkennen. Houd die dingen dus gewoon eens uit elkaar.

   

  De Pi-Sekte bestaat uit iedereen die WEET dat de verhouding tussen omtrek en middellijn van een cirkel geen rationaal getal is. http://www.agecon.purdue.edu/crd/localgov/second%20level%20pages/indiana_pi_bill.htm

 17. WHS

  Is de Pi-sekte een alternatief voor Greanpeace ?

  Daar geldt ook: wij behartigen de belangen van alle wereldburgers. automatisch ben je dus lid van onze club.

  Wie ons niet gelooft  zal derhalve toch subsidiegeld moeten ophoesten …wie ons niet gelooft zullen wij ( brandstapel is wel erg  funest …) brandmerken middels de schade die wij aan andersdenkenden toebrengen.

   

  Wie leeft hier in Wonderland en is gevoelig voor van alles behalve argumenten ?

 18. Ook Boos

  Wageningen is te klein voor het ego van Vellinga, de klimaatdiscussie is daarentegen weer een paar maten te groot voor Vellinga.
  Jammer dat dat soort types zo veel aandacht krijgen

 19. WHS

  Vellinga is in de eerste plaats directeur van zijn eigen klimaatadviesburo.  Als hoogleraar kunnen we hem niet betrappen op wetenschappelijk klimaatonderzoek.  Zie zijn publicaties.  Het in aantrekkelijk Nederlands weergeven van meningen over door anderen verricht onderzoek  is voor hem blijkbaar een wetenschappelijke publicatie. Zijn plaats- en tijdgenoot wijlen Bart Tromp  ging als socioloog ook mank aan die werkwijze.  Bedenk daarbij dat Vellinga een vooraanstaand PvdA-lid is en bekend stond als belangrijkste adviseur van mevrouw Cramer ( inclusief bijbehorende subsidies …)  en dan krijgen zijn opmerkingen over  “klimaat “een duidelijke context . 

   

  Vellinga geeft blijkbaar meningen weer maar onderzoekt geen feiten.

   

  Dat zie je bij PvdA-wetenschappers vaker…

   

   

 20. RR Kampen

  […]

  In de radio-interviews vertelde Vellinga dat het bewijs van een verband tussen CO2 en opwarming ‘keihard’ is. In zijn boek tapt hij echter uit een ander vaatje (blz. 123).

   

  “Een direct bewijs van de remmende werking van broeikasgassen op de schaal van de aarde is […] niet te leveren.”

  […]

   

  Kunt u dit wat toelichten, Hans?

 21. Hans Labohm

  RR Kampen,

   

  Er lijkt mij enige tegenspraak aanwezig tussen dat wat Vellinga in een radiointerview heeft gezegd en dat wat hij in zijn boekje schrijft.

   

  Maar je zult je toch echt tot de auteur zelf moeten wenden om hierover duidelijkheid te krijgen. 

 22. RR Kampen

  in dit geval vraag ik het aan u, omdat ik niet inzie wat het citaat van Vellinga over een “remmende werking van broeikasgassen” met “CO2 en opwarming” te maken heeft.

 23. RR Kampen

  ik laat de exegese der appels en peren graag aan Hr. Labohm. Die kan dit echt het beste verduidelijken, toch?

 24. Hans Labohm

  RR Kampen,

   

  Vellinga stelt: ‘Een direct bewijs van de remmende werking van broeikasgassen op de schaal van de aarde is […] niet te leveren.’

   

  Vellinga bedoelt waarschijnlijk (maar vraag het hemzelf): afremming van de warmtestraling van de aarde naar het heelal door een toenemende CO2-concentratie. 

   

  RR Kampen stelt (ik parafraseer zo uit mijn hoofd): AGW is een feit. Sinds Tyndall, Arrhenius en vele anderen staat dat vast. Alle deskundigen (dus uitgezonderd de klimaatsceptici, want dat zijn per definitie geen deskundigen) zijn het daarover eens.

    

  Ik stel dus vast dat Vellinga (een van de meest prominente AGWers in ons land) en RR Kampen daarover verschil van opvatting hebben. 

   

  Wie moet ik nu geloven?

 25. WHS

  Wie moet ik nu geloven?

   

  Geen van beiden. Noch Vellinga ( aangezien die geen klimaatwetenschapper is maar commentator …) en RR Kampen, die ik zeer waardeer vanwege zijn supersnelle reacties  ( veelal nog onderbouwd ook … ) Maar: beiden hebben de makke dat ze AGW-aanhangers zijn.

   

  Dat is een wetenschappelijke doodzonde.

   

  Wie dat nu nog niet weet loopt achter.

   

   

 26. Ook Boos

  RR Kampen, verdiep je anders zelf eens wat meer in Pier Parvenu Vellinga in plaats van anderen te vragen wat Vellinga gezegd heeft.

  De man is kampioen in vage uitspraken over het milieu, inperken van autgebruik, inperken van sociale bewegingsvrijheid en dat terwijl de sleutels van zijn Saab (zo ongeveer de meest foute auto – de gemiddelde Cadillac is milieuvriendelijker) in beeld op zijn  bureau liggen.

 27. RR Kampen

  Thans ga ik ervan uit dat u een citaat van Vellinga uit z’n verband gerukt hebt. U heeft blijkbaar maar één zin uit dat boek gelezen. Daar hebben wij niets aan. U zou hem overigens kunnen uitnodigen om hier te posten.

  U zegt dat Vellinga stelt dat een ”Een direct bewijs van de remmende werking van broeikasgassen op de schaal van de aarde is […] niet te leveren.” en dat dit slaat op “afremming van de warmtestraling van de aarde naar het heelal door een toenemende CO2-concentratie.” In uw plaats had ik dat eerst even aan Vellinga nagevraagd, dat scheelt opzichtige fouten. Het bewijs van wat u bedoelt is namelijk gegeven met satellietmetingen die gewoon laten zien dat minder IR vanuit de aarde de ruimte bereikt. Directer bewijs is niet denkbaar.

   

  WHS 22:16, AGW is realiteit. Kan je niet aanhangen of afvallen, AGW is gewoon. Of had u de Pi-Sekte nog niet begrepen?

   

  Ook Boos 22:22, de man doet gewoon zijn werk.

   

 28. T2000

  Je schrijft:
  ” AGW is realiteit. Kan je niet aanhangen of afvallen, AGW is gewoon.”
  Kijk, hiermee neem je dus wederom een religieus standpunt in. Je verklaart je eigen realiteit tot algemeen bindend. Ik weet nu al wat de strekking van je reactie hierop zal zijn: alle wetenschappers zijn het met mij eens! Daar gaat het niet om want het punt is dat je geen argumenten gebruikt en het ook onmogelijk stelt deze toe te kunnen passen.

  Van hetzelfde laken een pak bij de elf punten die je nog moet weerleggen. Hierbij sprak je een bezwering uit en verklaarde ze vervolgens weerlegd. Deze realiteit werd vervolgens weer algemeen bindend door je gesteld.

 29. Reinier

  T2000 ‘Je schrijft: ” AGW is realiteit. Kan je niet aanhangen of afvallen, AGW is gewoon.” Kijk, hiermee neem je dus wederom een religieus standpunt in’

   

  Mm. Is de realiteit van de zwaartekracht ook een religie?

   

  ‘Ik weet nu al wat de strekking van je reactie hierop zal zijn: alle wetenschappers zijn het met mij eens! Daar gaat het niet om want het punt is dat je geen argumenten gebruikt en het ook onmogelijk stelt deze toe te kunnen passen’

   

  M.a.w: het interreseert je uiteindelijk niet of RR zijn beweringen wetenschappelijk onderbouwt, hij moet zijn argumenten maar zelf uit zijn duim zuigen?

   

 30. T2000

  Nee, het algemeen verbindend verklaren van de inhoud van zwwartekracht wel.

 31. RR Kampen

  zei: “M.a.w: het interreseert je uiteindelijk niet of RR zijn beweringen
  wetenschappelijk onderbouwt, hij moet zijn argumenten maar zelf uit zijn
  duim zuigen?”

   

  Het is inderdaad de bedoeling dat ik daartoe uitgelokt word. Betrekken in de zonde van de onzin. Voor AGW-ontkenners is beschrijving van de realiteit ‘propaganda’ omdat het daar een beetje op lijkt. De gelijkenis zit ‘m in de herhaling, immers de realiteit blijft dezelfde, dus beschrijving daarvan ook (hierom heb ik de Pi-Sekte opgericht, natuurlijk). Het lollige is dat de argumenten ook dezelfde zijn, waardoor AGW-ontkenners de argumenten nooit inhoudelijk zullen opnemen, maar op dezelfde ‘propaganda’hoop gooien. Daarmee wordt elke discussie vernietigd en wordt precies de wetenschap met het postmodernistische vergif getroffen.

  Al wat T2000 in Wonderland interesseert – BEHALVE argumenten. Daarom kan hij de weerlegging (plus bronvermeldingen) van die elf punten helemaal niet zien! Aldus kunnen sommigen meer vragen dan duizend wijzen ooit kunnen beantwoorden; dat doet echter niets af aan de wijsheid van die wijzen. Die vroeg of laat dan ook naar de brandstapel verwezen zullen worden.

   

  T2000 in Wonderland zei om 13:34: “Kijk, hiermee neem je dus wederom een religieus standpunt in. Je verklaart je eigen realiteit tot algemeen bindend.” – Precies. Ik ben de Stichter van de Pi-Sekte!

   

  En T2000 in Wonderland zei: “Ik weet nu al wat de strekking van je reactie hierop zal zijn: alle wetenschappers zijn het met mij eens!” – Nee, dat weet u niet, omdat u niet begrijpt dat de realiteit niet door consensus wordt vastgelegd. Als ik er zonodig anderen bij wil halen zou mijn reactie zijn: ‘AGW is de realiteit en het geval wil dat bijna alle klimaatwetenschappers deze realiteit onderkennen’. Zoals alle wiskundigen automatisch practiserend lid van mijn Pi-Sekte zijn; wie de propaganda dat Pi geen rationaal getal is niet gelooft wordt allicht naar de brandstapel verwezen!

   

 32. RR Kampen

  Temperatuur heeft een fysische relatie met energie, warmte, Joules. Aan uw wens is dus keurig voldaan.

  Zie verder AR4 van het IPCC. Over de laatste jaren: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13719510 .

   

 33. RR Kampen

  Tien punten.

  Heb ze even gepakt van http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/05/de-co2-obsessie#new , alwaar ik er ook al een korte reactie op gegeven heb.

  1. Warming is said to be unprecedented and accelerating. It is neither.

  cRR:
  ‘unprecedented’ is een moeilijk woord. Kunnen we vergelijken met
  bijvoorbeeld vier miljard jaar geleden? Ik vrees van niet.

  De
  GISSTEMP-reeks gaat terug tot 1880 en is gebaseerd op meteorologische
  metingen van stations verspreid overheen de wereld. Binnen deze reeks is
  de opwarming ‘unprecedented’. Daarover kunnen we het sowieso eens zijn.
  We kunnen nog discussiëren over de kwaliteit van deze methode om tot
  een schatting van de wereldgemiddelde temperatuur op neusniveau te
  komen. Zie http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Instrumental_Temperature_Record.png .

  Middels
  proxies en ook nog een beperktere verzameling meteo-metingen
  (bijvoorbeeld in Engeland terug tot ca. 1640, NL terug tot 1706 met nog
  verspreide oudere reeksen beschikbaar) kunnen we op tal van manieren
  pakweg duizend jaar terug. Zie http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/1000_Year_Temperature_Comparison.png 
  voor enkele voorbeelden. Ook op deze tijdschaal kan van ‘unprecedented’
  gesproken worden. Discussie over de methoden (meervoud: er zijn
  tientallen reconstructies) wordt detailwerk: in feite zal élk
  weersproken moeten worden. Of toch minimaal de helft.

  Verdere
  aanwijzingen voor ‘unprecedented’ kunnen gehaald worden uit landbouwdata
  (Europa: half millenium, China en Japan dubbel zo lang of meer),
  gletsjergedrag (laat z’n sporen na en/of kent historische
  beschrijvingen) enzovoort.

  Accelerating blijkt niet alleen uit de
  figuren hier, maar ook uit het feit dat het voorbije decennium het
  warmste van de reeks was, de jaren 19negentig het één na warmste, de
  jaren 19tachtig het op twee warmste waarbij het verschil _oploopt_. Let
  wel: we kijken niet naar individuele jaren en strict genomen mogen we
  niet eens klimaat afleiden uit perioden van tien jaar. Dertig jaar is
  wel zo’n beetje het minimum. Pak je dergelijke staffels, blijken
  ‘unprecedented’ en ‘accelerating’ des te sterker.

  2. Global warming is not GLOBAL

  cRR:
  In zekere zin klopt dit: er zijn een paar kleine gebieden waar het, wel
  heel licht, afkoelt; bekendst is het noorden van India beneden 1500m
  boven zeeniveau (oorzaak: sterke toename industrieel fijnstof). Maar de
  opwarming vindt wel degelijk verder overal ter wereld plaats, van
  betrekkelijk weinig (delen van de VS) tot ruim het wereldgemiddelde
  (bijvoorbeeld Nederland). De wereldgemiddelde temperatuur stijgt, zie
  punt 1.

  3. Winters would grow increasingly warm

  cRR: dit
  punt kan niet ‘weerlegd’ worden omdat het waar is, en wel overal ter
  wereld; op het NH wel veruit het meest. Dat sluit het voorkomen van, let
  wel, _regionaal_ wat koudere winters natuurlijk niet uit: we hebben het
  over gemiddelden over tien, liever dertig jaar. In Nederlanders
  getuigen natuurijsliefhebbers natuurlijk uit de eerste hand.

  4. The entire Northern Hemisphere would experience less snow and snowcover

  cRR:
  ik weet niet zeker of dit een AGW-verwachting is, maar ik doe even
  alsof van wel. In dat geval is het punt deels te weerleggen. Het totale
  sneeuwdek op het NH lijkt de laatste jaren in de tweede helft van de
  winter toe te nemen, in de hele rest van het jaar echter gaat het
  achteruit, in voorjaar en zomer zelfs zeer sterk.

  Delen van het
  NH lijken des winters geregeld dikker sneeuwdek te krijgen. Dat is
  paradoxaal genoeg consistent met AGW: meer neerslag. Vooral in de VS
  valt dit op. Wanneer de gemiddelde januaritemp van -5 naar -2° C
  gestegen zou zijn, ben je uitverklaard: meer neerslag, maar nog altijd
  sneeuw. Van de VS is bekend dat de sneeuwrijkste winters doorgaans (75 à
  80%) zacht zijn!

  Referentie: http://tamino.wordpress.com/2011/03/05/snow/ .

  5. The arctic oscillation (AO) would become increasingly positive, aiding in the warming

  Dit
  is imo een nogal verouderde verwachting (begin jaren negentig, eind
  jaren tachtig) gok ik. Ik zou het tegengestelde verwachten: ze worden
  negatiever maw de zonaliteit neemt af. In werkelijkheid is er geen trend
  van betekenis te bespeuren: http://chartsgraphs.wordpress.com/2010/09/24/arctic-oscillation-1-trends/ .

  Eerlijk
  gezegd zie ik ook niet in hoe toenemende zonaliteit meer opwarming zou
  impliceren; geblokkeerde stromingspatronen zijn juist halfrondgemiddeld
  iets warmer.

  6. Global warming would lead to a permanent or semi-permanent El Nino

  cRR:
  hiervan weet ik dat het een oude voorspelling is. Er blijkt voorshands
  helemaal niets van te kloppen. Er lijkt om precies te zijn geen enkele
  trend in de EN/SO te bespeuren.

  Straks zou nog eens kunnen
  blijken dat hier een negatieve feedback ontstaan: meer Niña! Tgv
  krachtiger passaatwinden. Enfin, we houden dit punt gewoon voor
  weerlegd.

  7. Atmosphere will warm faster than surface (because that is where the heat trapping gases are).

  cRR:
  deze begrijp ik niet helemaal. Op hogere breedten neemt vooral de
  onderste laag (van zeg een paar km dikte) op, binnen de keerkringen zit
  de voornaamste opwarming wat hoger nl. op 3-5 km. Het schijnt erg lastig
  te modelleren te zijn in welke atmosferische lagen de opwarming ’t
  sterkst zou moeten worden. Eén ding staat wel vast: het gebeurt allemaal
  beneden de tropopause; daarboven koelt het juist af.   

  8. Record highs and heat waves are increasing

  cRR:
  Feit. Vrijwel wereldwijd vormt het aantal hitterecords veelal een
  veelvoud van het aantal kouderecords. In Nederland heeft dit absurde
  vormen aangenomen: http://nlweer.com/img/17sep2006.PNG (het
  laatste decennium is inmiddels vol en laat ongeveer dezelfde verhouding
  zien; ik kan ff niet bij de tabel terzake). In de VS bestaat dezelfde
  trend (artikeltje zoek ik desgevraagd wel ff op).

  9. Sea levels are rising at an increasing, alarming rate

  cRR: Increasing: jazeker, en ik heb wat bronnen daarvoor uittentreure verschaft.

  ‘Alarming’,
  hm, nog niet. Vandaag heeft Labohm daar iets over gepost mbt een aantal
  Stille Zuidzee-eilanden. Zelf heb ik me over dit aspect mbt
  bijvoorbeeld de Waddenzee nog helemaal geen zorgen gemaakt: daar spoelt
  het slib net zo hard aan als dat het ‘grondniveau’ daalt door gaswinning
  en de zeespiegel stijgt. Imo wordt het verschijnsel pas met een eeuw
  interessanter. Misschien.

  10. Droughts and floods will worsen

  cRR:
  Absoluut, en ongeveer wereldwijd is dit het geval. Ik zou dit niet
  afmeten aan ‘property damage’ en dergelijke, maar gewoon aan de
  meteometingen zelf (waarom een proxy nemen als je directe metingen
  hebt). Kijken waar in de tijdreeks de neerslagrecords zitten. Ik ken
  helaas nog geen onderzoek waarin dit is gedaan. Voorbeeld voor Nederland
  echter: http://www.knmi.nl/cms/content/99038/klimaatverandering_verklaart_voorjaarsdroogte_ten_dele (let
  wel: altijd ‘ten dele’, omdat de feitelijke meteorologische condities
  het meest aan dit soort dingen verklaren. Je kunt wel zeggen dat voor
  elke graad opwarming er 4-5% meer H2O(g) in de lucht zit, en dat dit –
  als het regent (of sneeuwt) dan ook keurig op de grond valt).

 34. RR Kampen

  In werkelijkheid is er helemaal geen discussie over het absorbtiespectrum van CO2.

  Ook niet sinds 2003.

 35. Hans Labohm

  RR Kampen,

   

  Wat bedoelt McIntyre met ‘terminated’?

   

  Ik denk gewoon ‘beëindigen’.

   

  McIntyre is namelijk qua persoonlijkheid zeer zachtaardig. Ik herinner me nog dat hij tijdens de klimaatconferentie van Heartland in Chicago werd onthaald als een held. Voordat hij zijn voordracht hield, kreeg hij een stormachtig applaus. Tijdens zijn voordracht zei hij dat hij geen voorstander was van de onderzoeksactie van Cuccinelli jegens Michael Mann. Het geschil diende z.i. langs de normale wetenschappelijke weg te worden opgelost.

   

  Na afloop beklaagde hij zich tegenover mij en anderen dat het enthousiasme van zijn gehoor, nadat hij zich aldus had uitegelaten, aanmerkelijk was bekoeld. Het slotapplaus was siginificant minder dan het aanvangsapplaus. 

 36. RR Kampen

  In deze ‘discussie’ kan je je niet permitteren bepaalde taalfoutjes te maken. Klimatologen hebben dat uittentreure ondervonden. McIntyre is nu fijn aan de beurt. In uw vertaling gaat het dus over het ‘beëindigen van mensen’. Het is beneden alle peil, Hans. Ongelofelijk gewoon. “Everyone in IPCC WG3 should be terminated.” Dat ik zelf een buitengewoon zachtaardig mens ben doet er niets aan af.

 37. Hans Labohm

  RR Kampen,

   

  Ik denk dat je het woord ‘terminate’ associeert met de nogal gewelddadige ‘Terminator’-films.

   

  In het woordenboek vind ik echter het volgende:

   

  ter·mi·nate (tûrm-nt)
  v. ter·mi·nat·ed, ter·mi·nat·ing, ter·mi·nates
  v.tr.
  1. To bring to an end or halt: “His action terminated the most hopeful period of reform in Prussian history” (Gordon A. Craig).
  2. To occur at or form the end of; conclude or finish: a display of fireworks that terminated the festivities.
  3. To discontinue the employment of; dismiss: a company that terminated 300 workers.
  v.intr.
  1. To come to an end: The oil pipeline terminates at a shipping port. Negotiations terminated yesterday. See Synonyms at complete.
  2. To have as an end or result: “The Peloponnesian war … terminated in the ruin of the Athenian commonwealth” (Alexander Hamilton).

  ——————————————————————————–

  [Latin terminre, termint-, from terminus, end.]

 38. Hans Erren

  “In werkelijkheid is er helemaal geen discussie over het absorbtiespectrum van CO2. “

   

  Dat klopt, CO2 alleen heeft een opwarmend effect van 1.3 graden bij elke verdubbeling, daar is inderdaad helemaal geen debat over. 

   

  Echter, er is een intens wetenschapplijk debat gaande over de vraag of er een meekoppeling of zelfs een tegenkoppeling in de atmosfeer plaatsvindt, een debat dat het IPCC volledig heeft genegeerd.

   

 39. RR Kampen

  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains2-3.html .

   

  Er is natuurlijk meer, maar begin hier eens in te bladeren. Als klimatoloog denk je natuurlijk continu na over feedbacks en de vrucht van dat vele onderzoek heeft het IPCC uitgebreid behandeld. Allicht!

 40. T2000

  Punt blijft staan dat er de afgelopen 15 jaar amper/geen opwarming is geweest. Maar jij wilt graag een historisch perspectief aanhouden? Prima, MWP was beduidend warmer en een globaal fenomeen. Hoeveel peer-reviewed papers moet ik aanleveren ter onderbouwing? 10, 20, 30, 40 stuks? No problemo!

 41. Hans Erren

  @RR Kampen

  Ik constateer dat het IPCC stelselmatig peer reviewed literatuur negeert, en waar komt u mee aanzetten? Het IPCC rapport.

   

  Lees dit eens:

  http://www.sciencebits.com/OnClimateSensitivity

 42. RR Kampen

  Ik kom gewoon met AR4. Beste wetenschappelijke rapport ooit geschreven. De Calvinballspelers waaronder UEdele hebben er nog altijd geen enkele fout in kunnen aanwijzen. Dat komt hetzij doordat het foutloos is – honderdduizend pagina’s dus – hetzij door een opmerkelijk onvermogen wetenschappelijk werk te beoordelen.

  Voor u zijn feiten natuurlijk taboe, dus moet ik vooral naar marginale schotschriftjes kijken. Helaas ben ik dissident. Laat de brandstapel maar komen dus. Elke afwijzing van AR4 is credit voor dat geschrift. Houd hier rekening mee!

   

  T2000, afgelopen vijftien jaar had je dus (dus: want voor u is het feit taboe) de sterkste opwarming, die over die korte periode zelfs significant op 95%-niveau was. U hoeft geen papers aan te leveren die niet bestaan, of waarvan de ‘peers’ uit circuits als hier beschreven komen: http://rabett.blogspot.com/2011/06/cage-match.html .

 43. Hans Erren

  Als wetenschappers gillend weglopen uit het IPCC dan is dat een bewijs dat deze organisatie tot aan het bot politiek verrot is door ecologische lobbygroepen.

  Het IPCC rapport is een politiek manifest, het is een CO2 zwartboek het is ongebalanceerd en verre van objectief, het zijn slagers die hun eigen vlees keuren.

   

  Het is een WC-Eend rapport: natuurlijk is WC-eend de beste toiletreiniger,

   

  … vinden de makers van WCeend.

   

  Wel eens naar wolken en aerosolen gekeken, en ook zo geschrokken van de modellen?

  Ik wel.

 44. RR Kampen

  Leest u even mee? Er staat: “Everyone in IPCC WG3 should be terminated”. Er staat niets over ontslag. Er staat dat hun leven beëindigd dient te worden.Kan het duidelijker?

   

   

 45. T2000

  Bedankt Hans!

  @RR kampen,

  Twee punten die jij dus niet kan weerleggen:
  – Warming is not unprecedented, not accelarating.
  – Arrhenius heeft zijn metingen gecorrigeerd.

  Ontken het maar niet! Nog 9 te gaan…..

 46. Hans Erren

  RR Kampen vraagt zich af :

  <i>11. Arrhenius zou verkeerde metingen mbt Allegheny hebben gebruikt. Nooit van gehoord, en hiervoor heb ik geen bron kunnen vinden. Misschien kunt u die aanleveren?</i>

   

  Dat heb ik al in 2003 nagetrokken door eens in de metingen van Langley te duiken die Arrhenius gebruikt heeft. Die metingen zitten in het infrarood <b>waterdamp</b>spectrum http://members.casema.nl/errenwijlens/co2/langleyrevdraft2.htm

  zie ook mijn praatje op de nationale ontgroeningsdag

  http://www.klimatosoof.nl/errenontgroeningsdag

   

  – Samuel P. Langley (and Frank W. Very),1890 , The Temperature of the Moon, Memoir of the National Academy of Sciences, vol. iv. 9th mem. 193pp .
  – Langley & Abbot, 1900, Annals of the Astrophysical Observatory of the Smithsonian Institution, Volume I,

   

 47. RR Kampen

  Mbt die elf punten: vraag maar even toestemming aan Hans Labohm (en zorg dat ik daarvan in kennis word gesteld).

   

  Ik heb op die link gezocht en vond slechts verwijzing naar die 22 studies; niet de studies zelf. Mss kijk ik verkeerd, mss kun je even een link posten die me direct toegang tot enkele of alle studies verschaffen.

 48. Hans Labohm

  RR Kampen,

   

  Het staat jullie vrij om onder de commentaren van gedachten te wisselen over klimaathema’s.

   

  Ik waardeer het dat je T2000 suggereert toestemming daarvoor aan mij te vragen. Maar het is niet nodig.

   

  Een héél enkele keer grijp ik wel eens in, bijvoorbeeld wanneer respondenten over de schreef gaan. Maar de laatste keer dat ik dat deed is gelukkig al weer lang geleden.

   

  Toch merk ik dat sommige respondenten af en toe moeite hebben om aan de verleiding weerstand te bieden om de discussie in het persoonlijke vlak te trekken. Degenen die dat betreft zou ik willen verzoeken om hun uiterste best te doen om dat te voorkomen. Hou het zakelijk. Op die manier werpt de discussie de meeste vruchten af voor alle betrokkenen.

 49. RR Kampen

  ik had op de één of andere manier begrepen dat je liever niet had dat er over die punten gepraat ging worden. Enfin, vanavond zal ik er (wéér) even op ingaan.

  Misschien wil T2000 ze nog even op ’n rijtje zetten in deze draad hier. Ik moet zeggen dat mijn hartje zich ’n kriek lacht van ’t strijken eroverheen, dat kan niet tegen kietelen.

 50. T2000

  Okay, RR Kampen! Ik zal ook dit punt op de lijst met open punten zetten! We spreken elkaar…. M.v.g.,

 51. arthur rorsch

  De logica van RR Kampen nader te bekijken..

  Het bestaan van AGW met
  als gevolg klimaatverandering baseert hij op de volgende gegevens:

  1. 1. Antropogene emissie heeft de CO2
   concentratie in de atmosfeer doen toenemen
  2. 2.CO2 absorbeert warmte straling
   (IR), daardoor warmt de aarde op
  3. 3.Dit leidt tot een mondiale
   klimaatverandering, die we waarnemen aan een aantal verschijnselen
   (afsmelten gletsjer, zeespiegelstijging, toenemen extreme
   weersomstandigheden). 

  Afgezien van het feit of
  (3) zo bijzonder is, vergt de conclusie dat (3) het gevolg is van (2) een
  uitgebreidere theoretische onderbouwing, gezien het complexe karakter van wat
  men het aardse broeikaseffect noemt. Met uiteraard de vraag of de verhoging van
  de CO2 de natuurlijke processen kan beïnvloeden.

  Heeft RR Kampen tot
  dusver (zelf) zo’n onderbouwing gepresenteerd met voldoende in aanmerking
  nemend hoe de natuurlijke processen zich aanpassen aan verhoogde zon instraling
  en verhoogde oppervlakte temperatuur?

  Op voorhand, ik ontleen
  mijn kennis voornamelijk aan een aantal handboeken en recente publicaties
  hebben aan de beschreven theorieën weinig toegevoegd.
  (B.V. D.L Hartmann, “Global Phyisical
  Climatology”  K.N. Liou “An Introduction
  do Atmospheric Radiation”).
  Opvallend
  is daarin dan,  dat veel genuanceerder over
  een effect van CO2 wordt geschreven dan fervente AGW verkondigers
  ons willen doen geloven.

  Ik denk dat ik zo
  langzamerhand kan identificeren waar de logica achter de CO2 broeikasgas  theorie ten principale wringt. Men maakt
  onvoldoende onderscheid tussen het vasthouden van warmte, dat is isolatie, door een veronderstelde
  donsdekenwerking van de dampkring,  en
  het verschijnsel van opwarming, dan wel afkoeling, een dynamisch proces dat tot temperatuurstijging, dan wel daling leidt.

  Als RR Kampen bereid is
  zijn theoretisch inzicht weer te geven, zou ik die graag aan een Socratische
  ondervraging willen onderwerpen. (Wellicht wil H.L  RR Kampen’s bijdrage als een nieuw blog
  plaatsen)

  Omgekeerd kan hij dat
  alsnog doen met mijn inzicht dat is weergeven in http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/05/de-co2-obsessie
  .  Teruglezend bleef zijn commentaar
  beperkt tot ‘AGW is een realiteit’ (6 juni 09.29). Ik veronderstel op grond van
  (3) zonder verdere theoretische onderbouwing.

 52. RR Kampen

  Heb ze even gepakt van http://www.dagelijksestandaard.nl/2011/05/de-co2-obsessie#new , alwaar ik er ook al een korte reactie op gegeven heb.

   

  1. Warming is said to be unprecedented and accelerating. It is neither.

  cRR: ‘unprecedented’ is een moeilijk woord. Kunnen we vergelijken met bijvoorbeeld vier miljard jaar geleden? Ik vrees van niet.

  De GISSTEMP-reeks gaat terug tot 1880 en is gebaseerd op meteorologische metingen van stations verspreid overheen de wereld. Binnen deze reeks is de opwarming ‘unprecedented’. Daarover kunnen we het sowieso eens zijn. We kunnen nog discussiëren over de kwaliteit van deze methode om tot een schatting van de wereldgemiddelde temperatuur op neusniveau te komen. Zie http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Instrumental_Temperature_Record.png .

  Middels proxies en ook nog een beperktere verzameling meteo-metingen (bijvoorbeeld in Engeland terug tot ca. 1640, NL terug tot 1706 met nog verspreide oudere reeksen beschikbaar) kunnen we op tal van manieren pakweg duizend jaar terug. Zie http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/1000_Year_Temperature_Comparison.png  voor enkele voorbeelden. Ook op deze tijdschaal kan van ‘unprecedented’ gesproken worden. Discussie over de methoden (meervoud: er zijn tientallen reconstructies) wordt detailwerk: in feite zal élk weersproken moeten worden. Of toch minimaal de helft.

  Verdere aanwijzingen voor ‘unprecedented’ kunnen gehaald worden uit landbouwdata (Europa: half millenium, China en Japan dubbel zo lang of meer), gletsjergedrag (laat z’n sporen na en/of kent historische beschrijvingen) enzovoort.

   

  Accelerating blijkt niet alleen uit de figuren hier, maar ook uit het feit dat het voorbije decennium het warmste van de reeks was, de jaren 19negentig het één na warmste, de jaren 19tachtig het op twee warmste waarbij het verschil _oploopt_. Let wel: we kijken niet naar individuele jaren en strict genomen mogen we niet eens klimaat afleiden uit perioden van tien jaar. Dertig jaar is wel zo’n beetje het minimum. Pak je dergelijke staffels, blijken ‘unprecedented’ en ‘accelerating’ des te sterker.

   

  2. Global warming is not GLOBAL

  cRR: In zekere zin klopt dit: er zijn een paar kleine gebieden waar het, wel heel licht, afkoelt; bekendst is het noorden van India beneden 1500m boven zeeniveau (oorzaak: sterke toename industrieel fijnstof). Maar de opwarming vindt wel degelijk verder overal ter wereld plaats, van betrekkelijk weinig (delen van de VS) tot ruim het wereldgemiddelde (bijvoorbeeld Nederland). De wereldgemiddelde temperatuur stijgt, zie punt 1.

   

  3. Winters would grow increasingly warm

  cRR: dit punt kan niet ‘weerlegd’ worden omdat het waar is, en wel overal ter wereld; op het NH wel veruit het meest. Dat sluit het voorkomen van, let wel, _regionaal_ wat koudere winters natuurlijk niet uit: we hebben het over gemiddelden over tien, liever dertig jaar. In Nederlanders getuigen natuurijsliefhebbers natuurlijk uit de eerste hand.

   

  4. The entire Northern Hemisphere would experience less snow and snowcover

  cRR: ik weet niet zeker of dit een AGW-verwachting is, maar ik doe even alsof van wel. In dat geval is het punt deels te weerleggen. Het totale sneeuwdek op het NH lijkt de laatste jaren in de tweede helft van de winter toe te nemen, in de hele rest van het jaar echter gaat het achteruit, in voorjaar en zomer zelfs zeer sterk.

  Delen van het NH lijken des winters geregeld dikker sneeuwdek te krijgen. Dat is paradoxaal genoeg consistent met AGW: meer neerslag. Vooral in de VS valt dit op. Wanneer de gemiddelde januaritemp van -5 naar -2° C gestegen zou zijn, ben je uitverklaard: meer neerslag, maar nog altijd sneeuw. Van de VS is bekend dat de sneeuwrijkste winters doorgaans (75 à 80%) zacht zijn!

  Referentie: http://tamino.wordpress.com/2011/03/05/snow/ .

   

  5. The arctic oscillation (AO) would become increasingly positive, aiding in the warming

  Dit is imo een nogal verouderde verwachting (begin jaren negentig, eind jaren tachtig) gok ik. Ik zou het tegengestelde verwachten: ze worden negatiever maw de zonaliteit neemt af. In werkelijkheid is er geen trend van betekenis te bespeuren: http://chartsgraphs.wordpress.com/2010/09/24/arctic-oscillation-1-trends/ .

  Eerlijk gezegd zie ik ook niet in hoe toenemende zonaliteit meer opwarming zou impliceren; geblokkeerde stromingspatronen zijn juist halfrondgemiddeld iets warmer.

   

  6. Global warming would lead to a permanent or semi-permanent El Nino

  cRR: hiervan weet ik dat het een oude voorspelling is. Er blijkt voorshands helemaal niets van te kloppen. Er lijkt om precies te zijn geen enkele trend in de EN/SO te bespeuren.

  Straks zou nog eens kunnen blijken dat hier een negatieve feedback ontstaan: meer Niña! Tgv krachtiger passaatwinden. Enfin, we houden dit punt gewoon voor weerlegd.

   

  7. Atmosphere will warm faster than surface (because that is where the heat trapping gases are).

  cRR: deze begrijp ik niet helemaal. Op hogere breedten neemt vooral de onderste laag (van zeg een paar km dikte) op, binnen de keerkringen zit de voornaamste opwarming wat hoger nl. op 3-5 km. Het schijnt erg lastig te modelleren te zijn in welke atmosferische lagen de opwarming ’t sterkst zou moeten worden. Eén ding staat wel vast: het gebeurt allemaal beneden de tropopause; daarboven koelt het juist af.   

   

  8. Record highs and heat waves are increasing

  cRR: Feit. Vrijwel wereldwijd vormt het aantal hitterecords veelal een veelvoud van het aantal kouderecords. In Nederland heeft dit absurde vormen aangenomen: http://nlweer.com/img/17sep2006.PNG (het laatste decennium is inmiddels vol en laat ongeveer dezelfde verhouding zien; ik kan ff niet bij de tabel terzake). In de VS bestaat dezelfde trend (artikeltje zoek ik desgevraagd wel ff op).

   

  9. Sea levels are rising at an increasing, alarming rate

  cRR: Increasing: jazeker, en ik heb wat bronnen daarvoor uittentreure verschaft.

  ‘Alarming’, hm, nog niet. Vandaag heeft Labohm daar iets over gepost mbt een aantal Stille Zuidzee-eilanden. Zelf heb ik me over dit aspect mbt bijvoorbeeld de Waddenzee nog helemaal geen zorgen gemaakt: daar spoelt het slib net zo hard aan als dat het ‘grondniveau’ daalt door gaswinning en de zeespiegel stijgt. Imo wordt het verschijnsel pas met een eeuw interessanter. Misschien.

   

  10. Droughts and floods will worsen

  cRR: Absoluut, en ongeveer wereldwijd is dit het geval. Ik zou dit niet afmeten aan ‘property damage’ en dergelijke, maar gewoon aan de meteometingen zelf (waarom een proxy nemen als je directe metingen hebt). Kijken waar in de tijdreeks de neerslagrecords zitten. Ik ken helaas nog geen onderzoek waarin dit is gedaan. Voorbeeld voor Nederland echter: http://www.knmi.nl/cms/content/99038/klimaatverandering_verklaart_voorjaarsdroogte_ten_dele (let wel: altijd ‘ten dele’, omdat de feitelijke meteorologische condities het meest aan dit soort dingen verklaren. Je kunt wel zeggen dat voor elke graad opwarming er 4-5% meer H2O(g) in de lucht zit, en dat dit – als het regent (of sneeuwt) dan ook keurig op de grond valt).

   

  11. Arrhenius zou verkeerde metingen mbt Allegheny hebben gebruikt. Nooit van gehoord, en hiervoor heb ik geen bron kunnen vinden. Misschien kunt u die aanleveren?

   

   

  Wellicht hebben we nu een beetje – ik geef toe: een heel klein beetje – grondslag voor wat inhoudelijke discussie. Grijp uw kans! Ik steek namelijk niet altijd mijn ergernis over bepaalde drogredenen onder stoelen of banken.

   

   

  @Arthur Rörsch, kunt u eigenlijk uitleggen hoe CO2 stukjes infrarood ‘absorbeert’? Moleculair-dynamisch en/of quantumfysisch, bedoel ik. Imo ligt het niet eens zo gek ver weg van uw levenswerken 🙂 En het is een erg moeilijk punt. Het gaat dus om het verklaren van dat ‘Tyndall-effect’.

 53. RR Kampen

  “The entire Northern Hemisphere would experience less snow and snowcover “

   

  Ik herinner het me weer. Was vanaf half jaren tachtig en zeker in mijn studietijd, 1988-95, inderdaad de verwachting. Blijkens publicaties in Nature, Science, Scientific American, Natuur&Techniek en al die dingen, waar het vaak maar zijdelings en als vanzelfsprekend genoemd werd.

  Prof. H.H. Lamb en Drs. J. Buisman (eerste editie ‘Bar en Boos’) bekeken de mogelijkheid, maar ook de mogelijkheid van het tegengestelde, dus dat meer neerslag juist tot meer sneeuwdek zou leiden. En misschien zou er wel een ‘stuitereffect’ optreden nl afkoeling indien die sneeuw tot ver in de zonnige maanden (lente, zomer) zou blijven liggen en aldus voor betekenisvol albedo kon zorgen. Dat laatste blijkt dus uitdrukkelijk níet het geval. De vele sneeuw blijft meestal korter liggen. Behalve dan dit jaar in delen van de Rockies, waar belachelijk veel sneeuw is gevallen en het met de zomer nog niet wilde vlotten. Kan gebeuren.

 54. T2000

  Nu heb ik je er al herhaaldelijk op gewezen dat er een toelichting is op de 10 sceptische kritiekpunten inzake AGW, die je in acht moet nemen bij je weerlegging. En wat doe je in je reactie van 14-6 19:48? Je gaat voorbij aan de toelichting op de  10 sceptische kritiekpunten inzake AGW. 

   

  Dus bij deze wederom, ter herinnnering, de 10 punten, met motivatie, ditmaal in het Nederlands. Ter verduidelijking jouw reactie erbij enmijn reactie weer daarop. We gaan net zo lang door tot je het kan opbrengen. Geen probleem.

   

  1. Warming is said to be unprecedented (a) and accelerating (b). It is neither.

  Motivatie: 

  – Satellietdata en oppervlaktemetingen laten zien dat er geen opwarming is geweest de afgelopen 15 jaar. – Phil Jones van CRU geeft toe dat er geen significante opwarming is sinds 1998, met een afkoeling tussen 2002 en 2009.

   

  Reactie RR Kampen op (a) UNPRECEDENTED:

  – De GISSTEMP-reeks gaat terug tot 1880 en is gebaseerd op meteorologische metingen van stations verspreid overheen de wereld. Binnen deze reeks is de opwarming ‘unprecedented’. 

  – Middels proxies en ook nog een beperktere verzameling meteo-metingen (bijvoorbeeld in Engeland terug tot ca. 1640, NL terug tot 1706 met nog verspreide oudere reeksen beschikbaar) kunnen we op tal van manieren pakweg duizend jaar terug. Ook op deze tijdschaal kan van ‘unprecedented’ gesproken worden.

  – Verdere aanwijzingen voor ‘unprecedented’ kunnen gehaald worden uit landbouwdata (Europa: half millenium, China en Japan dubbel zo lang of meer), gletsjergedrag 

   

  REACTIE T2000 op Reactie RR Kampen(a):

  I – Satellietdata en oppervlaktemetingen laten zien dat er geen opwarming is geweest de afgelopen 15 jaar.

  II – Phil Jones van CRU geeft toe dat er geen significante opwarming is sinds 1998, met een afkoeling tussen 2002 en 2009.

   

  Waarom is deze tijdsperiode zo van belang (ook voor jou RR Kampen)? Omdat de hoofdconclusie van het IPCC in 2007 was dat het merendeel van de opwarming sinds 1950 door menselijke broeikasgassen komt. 

   

   

  Reactie RR ‘prutswerk’Kampen op ACCELERATING:

  – Accelerating blijkt niet alleen uit de figuren hier, maar ook uit het feit dat het voorbije decennium het warmste van de reeks was, de jaren 19negentig het één na warmste, de jaren 19tachtig het op twee warmste waarbij het verschil _oploopt_.

   

  REACTIE T2000:

  I – Satellietdata en oppervlaktemetingen laten zien dat er geen opwarming is geweest de afgelopen 15 jaar.

  II – Phil Jones van CRU geeft toe dat er geen significante opwarming is sinds 1998, met een afkoeling tussen 2002 en 2009.

   

  Waarom is deze tijdsperiode zo van belang (ook voor jou RR Kampen)? Omdat de hoofdconclusie van het IPCC in 2007 was dat het merendeel van de opwarming sinds 1950 door menselijke broeikasgassen komt. 

   

  Ben benieuwd naar je reactie. Kom ik dan met punt 2.

 55. RR Kampen

  “- Satellietdata en oppervlaktemetingen laten zien dat er geen opwarming is geweest de afgelopen 15 jaar. – Phil Jones van CRU geeft toe dat er geen significante opwarming is sinds 1998, met een afkoeling tussen 2002 en 2009.”

  Zei T2000. Die, de literatuur volgend, dit inmiddels weleens onder ogen gekregen zal hebben: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13719510 .

  Wat betekent ‘significant’ eigenlijk?

   

   

 56. arthur rorsch

  @ RR Kampen T2000

  De  tien punten en de
  logica van RR Kampen.

  Mijn belangstelling gaat primair niet uit naar discussie
  over de tien punten. Maar naar het ontwikkelen van inzicht hoe het aardse
  broeikas (of de koelkast) werkt. De 10 punten hebben alle betrekking op wat ik
  in eerder posting onder punt 3 vermeldde. Terwijl theoretische onderbouwing
  vanuit (2) ontbreekt.  

  Aan de tien wordt een ‘geloof’ in AGW  ontleend ,maar de inhoudelijke discussie gaat
  men uit de weg en vlucht vooruit. Zie hieronder, plagend, (PS) een aanhaling
  uit Plato over een klassieke Socratische discussie.

  Niettemin, RR Kampen stelt mij nu toch een concrete
  (theoretische)  vraag: “@ Arthur Rörsch,
  kunt u eigenlijk uitleggen hoe CO2 stukjes infrarood ‘absorbeert’?
  Moleculair-dynamisch en/of quantumfysisch, bedoel ik. Imo ligt het niet eens zo
  gek ver weg van uw levenswerken) En het is een erg moeilijk punt. Het gaat dus
  om het verklaren van dat ‘Tyndall-effect’”.

  Deze vraag wil ik gaarne proberen te beantwoorden.

  Sinds de atoomtheorie, rijkelijk na Tyndall, tot
  ontwikkeling kwam, (Bohr), herkent men zogenaamde quantum states in een
  molecuul met hogere energie inhoud dan het in de zogenaamde grondtoestand
  heeft. Het wordt in zo’n hoger energie staat gebracht door absorptie van een
  foton met een overeenkomstige energie inhoud als het verschil tussen een hogere
  quantum state en de grondtoestand. CO2 heeft zo’n tiental verschillende quantum
  states boven de grond toestand. CO2 absorbeert dus specifiek fotonen met een
  zeer specifieke energie inhoud ( golflengte) en kan deze ook weer uitzenden bij
  terugvallen in de grondtoestand. Absorptie en emissie vindt dus plaats in heel
  scherp omlijnde energiegebieden. Er is in feite geen sprake van een brede
  absorptie band (bij CO2 rond de golflengte 12 µm) maar die wordt opgesplitst in
  hele smalle banden ( spikes) die met de mogelijke quantum states overeenkomen. Ook
  binnen de breed veronderstelde CO2 band, ontsnappen er dus fotonen aan absorptie
  in deze band en ontsnappen vrijelijk door wat men noemt het atmosferisch
  window. Hoe groot dat ‘window’ binnen de CO2 band nu werkelijk is, daarover
  twisten de quantum geleerden nog steeds. Ik moet bekennen, hun dispuut kan ik
  ook niet volledig  volgen. Maar de claim
  van de twijfelaars aan het sterke vermogen van CO2 om in de 12 µm band te
  absorberen is gebaseerd op een berekening dat die tot dusver met zo’n 20 % is
  overgeschat. (Akelige waarneming mijnerzijds, hun discussie op internet (als
  moderator) volgend, de twijfelaars hebben best AGW protagonisten weten te
  overtuigen dat zij de omvang van het atmosferisch window hebben onderschat,
  maar ze willen het publiekelijk niet toegeven. (e-mail discussie hierover heb
  ik in archief). Wordt wellicht een zoveelste climategate affaire na de 50 die
  we al hebben)

  Toch acht ik deze fundamenteel, fysische discussie van
  onderschikt belang. Wat betekent nu feitelijk 20 % meer of minder absorptie in
  de bredere context van de discussie  hoe
  de waterthermostaat de oppervlakte temperatuur regelt?  Daar gaat het om in het vervolg van de
  klimaatdiscussie, waarin ik dus graag het wederzijds stellen van Socratische
  vragen op prijs stel. Niet op basis van verkondigde Sofistische (eigen) wijsheden.

   

  PS

  Aanhaling uit Plato, verslag van een gesprek van Socrates
  met de sofist Euthyphro  over de
  ‘vroomheid’.

  INLEIDEND GESPREK

  EUTH: Jij hier Socrates!. Wat gebeurd er dat je je
  gesprekken in het Lyceum in de steek laat, om je hier bij de Koningshal op
  houden? Want ik kan toch niet aannemen dat ook jij hier voor de koning bij een
  proces betrokken bent.

  SOCR: De Atheners noemen het inderdaad niet een proces,  maar een openbare aanklacht.

  EUTH: Wat je zegt!. Dan heeft blijkbaar iemand jou
  aangeklaagd, want dat jij een aanklacht tegen iemand anders zou indienen, daar
  kan ik je niet van verdenken.

  SOCR: Inderdaad, dat is ook niet zo.

  EUTH: Dan heeft iemand anders het op jouw gemunt. Wie dan?

  SOCR: Ja Euthyphro. Ik ken zelf de man niet zo goed. Het
  moet inderdaad een jong iemand zijn, weinig bekend. Als ik me niet vergis, is
  zijn naam Meletus.

  [……]

  SLOT

  DE OUDE STELLING KEERT TERUG

  SOCR: Spreek dus mijn beste Euthyphro, en verberg me niet
  wat je voor vroom houdt.

  EUTH: Een andere keer dan, Socrates. Nu moet ik dringend
  ergens anders zijn en het is tijd dat ik ga.

  SOCR: Wat doe je nu mijn vriend, wat doe je!. Mijn
  verwachtingen waren zo hoog gespannen!. En je gaat weg: je laat mij helemaal
  vallen. Ik had zo gehoopt van je te leren wat vroom en zondig is en daardoor
  van het proces van Meletus af te komen door hem aan te tonen, niet alleen dat
  ik nu al bij Euthyphro wijs in goddienst zaken ben geworden en dat ik me niet
  langer uit onwetendheid bezondig aan ondoordachtheid en nieuwlichterij op dit
  gebied, maar ook met name, dat ik, mijn hele verdere bestaan een beter leven
  zou leiden.

   

   

 57. RR Kampen

  “Everyone in IPCC WG3 should be terminated, …” Aldus Steve McIntyre de Denialist!!

  Hij heeft de ontdekking van de eeuw gedaan. Welke ontgaat mij, maar dat hij het NU al ontdekt heeft, wow! Het onvolprezen genie 🙂

   

  http://wattsupwiththat.com/2011/06/16/a-blunder-of-staggering-proportions-by-the-ipcc/#comment-681903

  Kruisig hen! Everyone in IPCC WG3 should be terminated! Terminated!

   

  Heer Labohm, laat u toch niet met dit soort rotzooi in. Vroeg of laat kunt u niet meer met uzelf leven. Ik weet dat u me begrijpt.

   

   

 58. Hans Erren

  Onslagen, RR Kampen, ontslagen.

  Veronderstel eens dat uit was gekomen dat een Rapport van Exxon was overgenomen door het IPCC, en dat de auteur lead author van IPCC zou zijn.

   

  De Wereld zou te klein zijn.

 59. T2000

  RR Kampen,

   

  Je schrijft:

  ” Of geef een link naar die 22 studies plus natuurlijk de link naar de studies die de hand van AGW in incidenten wel aannemelijk maken..”

   

  Voor de derde maal dat ik je een link heb gegeeven. Klik erop en je komt uit bij de 22 studie waaruit blijkt dat er geen AGW conncectie is met belangrijke weersverschijnselen. Hoe vaak moet ik het nog aan je uitleggen? Zo moeilijk is het toch niet… Of moet ik ze anders op je lijstje zetten met punten die nog openstaan? Geen probleem, doen we!

   

  – Bij deze ter herinnering dat je nog tien punten te weerleggen hebt met betrekking tot sceptisch kritiek op AGW.

  – Dat je nog een punt open hebt staan met brekking tot Arrhenius en zijn onderzoeksresultaten.

  – En nu dus ook nog de 22 studies waar je niet op ingaat.

  – Daarnaast dat ik aan je gevraagd heb mij materiaal aan te leveren met daarin AGW standpunten die sceptici ontekennen.

   

  Wanneer denk je hierop te reageren? Nogmaals dat aan jou de keuze is, maar zolang je het niet doet blijf ik het je nadragen.

 60. arthur rorsch

  @ RR Kampen, sorry een uitspraak over CO2 van vulkanen kan niet van mij afkomstig zijn.

  Bewijs ik herhaaldelijk dat ik net doe of ik niets van klimaat weet? Ja, dat is de basis voor de westerse wetenschapsbeoefening, de Socratische ondervraging: “zijn de zaken werkelijk zo als ze op het eerste gezicht lijken.”  En dat heeft niet te maken met ‘bedreigd” voelen, maar met het achterhalen van logische redeneringen die mensen gebruiken om bepaalde visies te verdedigen. En over de logica die in de klimatologie momenteel wordt toegepast heb ik grote twijfels

 61. RR Kampen

  Warmste decennium ‘ooit’ en niks vlak: http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-13719510 .

  Zullen we dit ook niet vergeten? -> http://en.wikipedia.org/wiki/2007_South_Asian_floods . Voor een deel veroorzaakt door zeer sterke smelt van Himalayagletsjers.

  http://www.knmi.nl/cms/content/99038/klimaatverandering_verklaart_voorjaarsdroogte_ten_dele

  U verdwaalt óp het spoor, dat zo breed is dat u de berm niet eens meer zien kan.

   

   

   

 62. Hans Labohm

  RR Kampen,

   

  Ik raak het spoor een beetje bijster.

   

  Leg me nog eens uit hoe al die overstromingen, tornados en het inferno in Rusland oorzakelijk samenhangen met AGW dan wel GW, als de wereldtemperatuur gedurende zo’n tien jaat een vrij vlak verloop heeft gehad.

   

  A.j.b.

 63. RR Kampen

  ‘Bewijzen’, maar liefst. Gooi maar weg, wat ik u brom. Of geef een link naar die 22 studies plus natuurlijk de link naar de studies die de hand van AGW in incidenten wel aannemelijk maken, oftewel: maak een tabel. Tot dan weten we dat de recente Pakistaanse en Australische overstromingen en het Amerikaanse tornadoseizoen deels (nee, nooit geheel) met AGW in verband gebracht kunnen worden. Net als het Russische inferno van vorig jaar: http://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110318091141.htm . Vijftien miljard schade en 55.000 doden.

   

  AR 21:04, probeert u alsublieft niet de verdenking van charlatan op u te laden. U bewijst hier herhaaldelijk net te doen alsof u niets van het klimaat afweet – of u weet er werkelijk niets van. Dacht u echt dat u Vellinga met ‘acht jaar studie van de klimatologie’ (een jaar of vier, vijf geleden beweerde u dat vulkanen de meeste CO2 in de lucht brachten hè…) en moderatorschap in tal van discussiegroepen qua kennisniveau kon benaderen? Of, godbetere het, mij?? Acht jaar? Poeha! Ik doe daar ruim (ruim!) twintig jaar bij, plus een universitaire opleiding, plus het feit dat ik mij de facto meteoroloog mag noemen, mijnheer, zoals de heer Vellinga zich hoogleraar in de klimatologie mag noemen. Niet dat dat ertoe doet allemaal: de realiteit van AGW moge voor zichzelf spreken; ik wijs ‘m slechts aan.

  “RR Kampen proclameert allerhande kennis om zijn inzicht aan anderen op te dringen.” – Zo’n uitdrukking zie ik altijd als een uiting van een gebrek aan zelfvertrouwen. U kunt kennis van mijn kennis nemen en u kunt het laten, maar als u het gevoel heeft dat u mijn kennis wordt opgedrongen dan wijst dat op een soort obsessie: u MOET mij lezen, u KUNT daar NIETS aan doen. Voelt u zich bedreigd, soms?  

 64. T2000

  RR Kampen,

  Joule is een veel betere eenheid om in te meten.

  Waar zijn alle door jou veronderstelde Joules gebleven? In de oceanen, het energiebassin van de wereld, zijn ze niet terug te vinden.
  http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536b58035970c0154331e7d65970c-pi

 65. RR Kampen

  De afgelopen 15 jaar is de temp met 0.19 K gestegen en deze stijging is significant op 95%-niveau. Dat is inderdaad ongekend op minstens duizenden jaren. We zitten overigens ook gewoon ver boven de RWP of de MWP (weleens van Ötzi gehoord?).

 66. T2000

  RR Kampen,

   

  De afgelopen 15 jaar is de temperatuur amper gestegen, zeker in vergelijking met de verwachte waarden. Twee feiten. (of laat anders het tegendeel zien) Desondanks blijf jij bij je standpunt dat ‘de temperatuurstijging’ alarmerend snel gaat.

   

  De temperatuurstijging tussen 1970 – 2000 is niet uniek, maar nagenoeg gelijk aan de stijging tussen 1910 -1940. De eerste is volgens het IPCC aan antropogene CO2 te wijten. Desondanks blijf jij bij je standpunt dat de meest recente stijging van de temperatuur nog niet eerder in de geschiedenis van de mens is voorgekomen.

   

  We moeten vanaf 1860 kijken geef je aan, want dan stijgt de termperatuur ongekend en razendsnel. Mijn reactie hierop die is dat ik dan ook graag het standpunt vanaf de Middeleeuwse Warme Periode wil innemen, maar dat mag niet van jou. Mij is nog steeds onduidelijk waarom dat niet mag. Ik hoor het graag.

   

   

   

 67. RR Kampen

  Mijn dank, maar ik was totaal op de hoogte daarvan! De kwestie is dat de lijst van AGW-gevolgen nu al niet meer te overzien is. I kid u not. Ook ik moet de volle omvang ervan nog tot me door laten dringen, werkelijk waar. Ik verbleek nog om de andere dag. En dat terwijl ik wèl weet hoe kolossaal het Russische inferno van vorig jaar was. Of hoe volkomen ongekend het is dat een Hudsonbaai pas half januari dichtvriest. Of hoe ongelofelijk een tornadoseizoen tegenwoordig uit de hand kan lopen. Tel kwijt, NN. En dit is nog maar het beginnetje!!

 68. NN

  Ziet u de bosbranden in de VS niet over het hoofd?

   

  Drie keer meer dan het gemiddelde in de afgelopen tien jaar.

   

  http://www.nu.nl/buitenland/2546353/bosbranden-verschroeien-vs.html

 69. RR Kampen

  maar een inhoudelijke respons op het kennelijk volkomen foutloze AR4 heeft u niet. U bent het dus volledig eens met dat rapport.

  Laat mij u dan maar even uit de droom helpen. AR4 bevat namelijk drie belangrijke fouten (die in AR5 hersteld zullen worden). Ten eerste: de opwarming gaat wat harder. Ten tweede is de afsmelt van het Arctisch zee-ijs erin gigantisch, ik herhaal: gigantisch onderschat. En ten derde zijn de, an sich verwachte, hittegolven, droogteperiodes en overstromingen (met alweer bijna 3 miljoen evacués in China momenteel) veel ernstiger dan in dat rapport werd voorzegd.

   

  “Wel eens naar wolken en aerosolen gekeken, en ook zo geschrokken van de modellen?

  Ik wel.”

  Ik niet. Totaal niet. Maar ja, daar keek ik alweer ruim een kwart eeuw naar. De modellenmoeilijkheden daarmee zijn sterk afgenomen en het blijkt dat de wolkenkwestie een oorzaak is van de onderschatte opwarming: ze blijken een kleine positieve feedback op te leveren.

   

  Merk trouwens op dat IK, cielo Remko Roderik Kampen, momenteel het AR4-rapport keurt. Waar u geen enkele fout in heeft kunnen ontdekken. Maar ik wel. Wordt u soms door het IPCC betaald??

   

 70. arthur rorsch

  @ NN 12 juni 0935

  Je begint man en paard te noemen met de opmerking dat ik
  minder thuis zou zijn in de materie dan RR Kampen. Dat durf ik toch te
  betwijfelen, na 8 jaar studie van de klimatologie, in tal van internationale discussie
  groepen als moderator te zijn opgetreden en het nodige op het gebied te hebben
  gepubliceerd. RR Kampen etaleert wel een heleboel ‘kennis’ maar heeft die ook
  enige betekenis om tot een verbeterd inzicht te komen? RR Kampen proclameert allerhande
  kennis om zijn inzicht aan anderen op te dringen. De Socratische vraagstelling,
  zijn de zaken echt zo als ze op het eerste gezicht lijken, is hem vreemd. En
  die vraagstelling is nog steeds de basis voor onze serieuze westerse
  wetenschapsbeoefening. RR Kampen predikt wijsheden gelijk de sofisten in de
  tijd van Socrates.  

 71. T2000

  Zie de onderste link in mijn stukje hiervoor. Klik erop en dan kom je uit bij 22 stuks peer-reviewed onderzoeken die bewijzen dat AGW niet in het spel is bij belangrijke weersverschijnselen.

  Heb jij nog iets van materiaal met betrekking tot AGW waaruit blijk dat sceptici zaken ontkennen? Ik ben daar heel benieuwd naar. Bij voorbaat dank.

 72. WHS

  Voorbeeld:

   

  Vellinga presteerde het al geruimte tijd geleden op een PvdA-bijeenkomst te Sneek zijn toehoorders uit te leggen dat de provincie zo snel mogelijk  windmolens moest plaatsen omdat anders grote delen van Friesland onder water zouden komen te staan. Argumenten: nihil. Indruk bij de toehoorders en de Leeuwarder Courant: groot.

  Ik schreef hem dat dit voor een hoogleraar onwaardig was ( inclusief bericht aan b.v. het college van bestuur Wageningen …)  waarop dus nimmer een reactie van hem kwam.

   

  Verwijt hooguit Vellinga dat hij in een radio-gesprek iets anders beweeert dan wannneer hij schrijft ….

 73. RR Kampen

  als er een inconsistentie is, ligt die tussen wat Hans Labohm schrijft en wat hij vervolgens van Vellinga citeert. Ik verwacht wel dat Hans dat voor ons kan verduidelijken, hoor.

 74. WHS

  Dergelijke inconsistenties zijn bij Vellinga vaker waarneembaar.

  Vandaar mijn stelling: een professoraat wordt nog wel eens misbruikt vanwege de status in plaats van de serieuze poging feiten te onderzoeken op hun merites ….

  Zag je o.a. ook bij Diekstra en Tromp ….

 75. RR Kampen

  “despite multiple peer-reviewed studies categorically stating there is no connection between CO2 emissions and disaster losses”

  – Noem er één. Hint: je kunt van een incident niet bewijzen dat ’t niet CO2-gerelateerd is, evenmin als het omgekeerde (in het algemeen, tenminste). Nu is het wel zo dat de bewijslast bij de ontkenners ligt.

   

  Tegenover ‘coldest in 15 years’ ergens staat tegenwoordig veelal ‘hottest in the meteorological record’ op diverse plaatsen tegenover. Die tabel moet je maken. Ik zou nu over de overstromingen in China kunnen beginnen (100 doden, RTL-Z zojuist). In plaats daarvan noteer ik dat veel klimaatalarmisme is bedacht door de AGW-ontkenners en vervolgens in de schoenen van de deskundigen terzake worden geschoven. AGW heeft belangrijke consequenties maar de wereld vergaat natuurlijk niet. Ook de mensheid niet. Maar daarmee hoef je niet je ogen te sluiten voor een aantal nare gevolgen van AGW.

   

   

 76. T2000

  The chart to the left shows that U.S. temperatures for the January-May 2011, year-to-date period was the coldest over the last 15 years. And literally, the U.S. has actually been cooling at a (minus) -10.08°F per century trend since 1997 for the January-May period, not CO2-warming as predicted by big government advocates and politicians.
  http://c3headlines.typepad.com/.a/6a010536b58035970c014e89043521970d-pi

  Even despite NOAA’s forensic climate scientists stating there is no connection between AGW and recent weather events, and despite multiple peer-reviewed studies categorically stating there is no connection between CO2 emissions and disaster losses BLIJFT RR RAMPEN KAMPEN WEL DE CONNNECTIE MET AGW LEGGEN!
  http://www.c3headlines.com/2011/06/extreme-weather-agw-is-sen-lieberman-just-dumb-senile-or-are-all-liberalsleftists-just-anti-science.html

 77. RR Kampen

  Bij Uncle Sam vinden we zowel de verhevigde neerslag die bij AGW hoort, zich uitend in de grote sneeuwplakken in streken waar het nog weleens vriezen wil: de Rockies.

  Tegelijk zien we recorddroogte in de zuidelijke staten: http://www.drought.unl.edu/dm/monitor.html .

  Er was dan ook een zeker temperatuurverschil, waarbij de warmere lucht extra telt vanwege de extra latente condensatiewarmte erin. AGW betekent niet alleen een 50% toename van het aantal tornado’s overheen de afgelopen halve eeuw, of een sterke noordwaartse uitbreiding van ‘Tornado Alley’, maar impliceert ook zo’n curieuze mogelijkheid als deze: http://tamino.wordpress.com/2011/05/25/year-of-the-twister/ .

   

   

 78. Bas

  Eenmaal aan boord kan je niets meer doen als meerijden naar Kopenhagen.

  Duizenden hoopvolle ambtenaren deden dat .

  Wat wel wat zegt over kwaliteit van de denkende passagier.

  Hoopvol zwammen in del lucht heeft nog nooit een stilstaande trein 1m verder gebracht.

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.