Bart Jan Spruyt heeft in wezen gelijk

Maar wat kan Wilders doen?

Naar aanleiding van het drama in Oslo mocht Bart Jan Spruyt gister bij de NOS en Nieuwsuur aanschuiven om toe te lichten of de kogel dit keer nu wel of niet van rechts kwam. Menigeen was verbaasd over zijn kritische houding ten opzichte van Wilders, maar voor wie weet dat beide heren nou niet op al te beste voet uit elkaar zijn gegaan, kwam dat ongetwijfeld als een minder grote verrassing. Grote vraag is natuurlijk of Spruyts verhaal ook daadwerkelijk hout snijdt.

Dat verhaal valt grofweg in twee delen op te knippen. Enerzijds waarschuwt hij de politiek, anderzijds bekritiseert hij Wilders. Zijn waarschuwing aan de politiek komt op hetzelfde neer als waar ik gister al over schreef, namelijk dat we ervoor moeten waken dat deze gruweldaad misbruikt wordt om iedereen die kritiek op immigratie, integratie en islam heeft te brandmerken als een Breivik in de dop. Met een dergelijke nieuwe Godwin zouden we alles wat we de afgelopen tien jaar door middel van het debat over de drie i’s hebben bereikt zomaar de prullenbak in kieperen. Een terechte waarschuwing van Spruyt waar ik volkomen achtersta.

Hoe zit het dan met Spruyts kritiek op Wilders? Spruyt vindt dat Wilders een ‘apocalyptische sfeer […] heeft opgeroepen, van het is oorlog, de politiek doet er niet meer toe, want die kan niet voor oplossingen zorgen, het is vijf voor twaalf, we moeten nu… wat viel er eigenlijk nog te doen? Het was een soort scenario wat hij voorstelde, het was nog een grote strijd tussen goed en kwaad […].’ Het lijkt mij allereerst dat niemand het er oneens mee kan zijn dat het oproepen van een apocalyptische sfeer zoals Spruyt die schetst onwenselijk is. Het is juist een wezenskenmerk van de democratische rechtsstaat dat het woord het wapen is waarmee problemen te lijf worden gegaan, nimmer met geweld. Dat geldt dus ook voor Geert Wilders, die inmiddels al ontelbare keren heeft laten weten en blijken de democratische processen te respecteren.

Het enige wat Wilders dan ook zou kunnen doen, is nog eens – bijvoorbeeld door middel van een videoboodschap – heel duidelijk maken dat zijn verwijzingen naar strijd, oorlog et cetera slechts een intellectuele strijd inhoudt. Of dit veel zal uitmaken? Ik betwijfel het. Een gek als Breivik zal een dergelijke boodschap naar alle waarschijnlijkheid moedwillig negeren/weginterpreteren.

Desalniettemin zou Wilders met een dergelijk, goed onderbouwde boodschap zijn politieke tegenstanders een belangrijke stok uit de handen slaan, de eerder genoemde Breivik-Godwin. En dat is ook veel waard.

(Spruyt begint @ 10:43min)

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

42 reacties

 1. Sven

  Gelukkig lijkt in die poll het gezond verstand de bovenhand te hebben (66% stemt ‘Absurd, tegen gekken als Breivik doe je niets’).

   

  De angst voor het tien jaar in de tijd worden teruggeworpen, deel ik. Maar hoe kan dit worden voorkomen? Door er steeds op te blijven hameren dat dit moet worden voorkomen? Is dat genoeg?

 2. PB

  Niettemin ben ik het met Spruyt eens dat Wilders een apocalyptische sfeer oproept door het probleem als onoplosbaar te doen voorkomen. 

  1. Ten eerste door zijn woordkeus (en dan niet alleen de symbolische woorden over strijd, maar woorden die onoverkomelijke rampen impliceren)

  2. Ten tweede door zijn onmogelijke voorstellen.

   

  Die punten zie ik hier niet weerlegd. Wilders zou allereerst zich wat meer als een ‘honorable gentleman’ kunnen gedragen, dan de platvoerse stamgast die hij zich doet voorkomen. Volgens mij was het laatste een bewust keuze, in de context van ‘het geluid van de PVV’, het Andre Hazes geluid; nou er mag wel wat meer Bach bij. Hij heeft dat met zijn intellectuele bagage zeker in zich. Verder wat minder verontwaardigd en boos. Sorry ik wijk af.

   

  De eigenlijke vraag is natuurlijk: wat is het probleem? Is het oplosbaar dmv democratische middelen? Als Nee, hoe pak je het probleem dan aan?

   

  Maar volgens mij ligt er toch wel een tandje verschil in de probleemanalyse van Spruyt en Wilders en Breivik.  

 3. de grote boze wolf

  Kees Rudolf geeft een aardig voorbeeld over het onderwerp klimaat. Om de publieke opinie te beinvloeden zijn steeds grotere woorden nodig.

   

  En die grote woorden zijn niet exclusief en alleen van Wilders afkomstig. Zijn tegenstanders gebruiken al heel lang de woorden racist en fascist voor iedereen die ook maar over immigratie begint.

   

  Trias vindt dat we een eind zijn opgeschoten op het immigratie dossier (ik vermijd het wordt integratie omdat links het immigratie dossier handig heeft weten om te buigen tot een integratie vraagstuk) ik vind van niet.

   

  Wat zijn we dan beleidstechnisch feitelijk opgeschoten de afgelopen 20 jaar? En dan neem ik voor het gemak even alleen immigratie onder de loep? Bolkestein werd in de jaren 90 nog bestempeld tot racist. Fortuyn was de duivel himself en Wilders? Wilders is erger dan de duivel.

   

  Het beleid inzake immigratie is sinds de jaren 90 niet wezenlijk gewijzigd, De meeste mensen willen totaal geen immigratie. Het is al vol genoeg. En die wens van die meerderheid? Die zal – zoals het er nu uitziet, zonder referendum (riep daar iemand D66?) de eerste decennia niet gerealiseerd worden. En als dat dan wel zou gebeuren? Dan is daar wel het magische “internationale verdrag”. De ondemocratische joker van de huidige machthebbers.

  Dát is het democratisch tekort. En dát maakt mensen ontevreden. 

   

  En die ontevredenheid? Die uit zich nu op de meest extreme wijze. Ik zie in elk geval in de verste verte geen verbetering ten opzichte van 20 jaar geleden. 

   

   

 4. Hannibal

  Het probleem met Bart-Jan Spruijt lijkt te zijn, dat als Geert Wilders of de PVV er sprake komen, er een rood waas voor zijn geestelijke vermogens trekt.

   

  Hij is duidelijk nog steeds niet over het succes van GW heen, die hem volstrekt niet nodig bleek te hebben. Het is jammer dat hij daardoor niet in staat gebleken is er voldoende afstand van te nemen om er een redelijk commentaar op te leveren.

   

  Daarbij laadt hij de verdenking op zich als conservatief niet de beschuldiging te willen krijgen dat hij op enigerlei wijze overeenkomsten heeft met Breivik. Alles bijeen nogal teleurstellend met iemand die zulke pretenties heeft.

 5. Johan T

  In zijn eigen weblog http://bartjanspruyt.blogspot.com/2009/04/islam-in-nederland.html  geeft Spruyt aan dat de islam een rotsblok in het polderland is dat niet meer weggaat. Je kunt het hoogstens nog een beetje bijschaven. Wilders heeft aangegeven wel oplossingen te zien, praktische oplossingen als een immigratiestop, een beperking van de kinderbijslag, het opheffen van de godsdienstbescherming voor de politieke islam, het sluiten van moskeeen die haat prediken, de verplichting om in het Nederlands te prediken, en een riante vergoeding voor moslims die terug naar huis willen.

   

  Het lijkt mij dus dat Spruyt juist doet waar hij Wilders van beschuldigt.

 6. Tom Hendrix

  Hier hoeft niets aan te worden toegevoegd, ik sluit mij hier volledig bij aan.

 7. trias politica

  Met zo’n oerhollandse naam moet je het natuurlijk wel voor de Nederlandse kernwaarden opnemen.

   

  Ik heb zijn stuk inmiddels snel gelezen. Ja, het is mij wel duidelijk welke positie Spruyt inneemt. Ik twijfel geenszins aan zijn goede bedoelingen, al worden die door een bepaald deel van de reaguurders gemeenschap op A7 ernstig in twijfel getrokken. Ik denk dat dit beeld niet klopt.

   

  Spruyt pleit voor een dialoog en dat is goed. Dat debat moet er komen, het moet worden gevoerd. En nee Sven het is inderdaad niet voldoende om te zeggen dat we moeten voorkomen dat er niet meer over gesproken kan worden en we teruggeworpen worden naar het tijdperk van vóór Fortuyn.

   

  Echter, ik vind Spruyt’s stellingname veel te braaf. Hij bepleit het volgende, ik citeer uit zijn artikel:”

  De tweede houding vloeit voort uit het besef dat het allemaal niet vanzelf goed komt. Dat er in bepaalde kringen binnen de islamitische gemeenschap opvattingen circuleren die haaks staan op onze democratische rechtsstaat. Niet alleen over vrouwen en homo’s, maar ook –fundamenteler nog– over de aard van een pluriforme samenleving als zodanig. Dat je dat ook moet zeggen, duidelijk en scherp als het moet, ook al word je dan wel eens onvriendelijk. En dat je op dit punt geen enkele concessie kunt doen.

  Dit lijkt me de houding die christelijke conservatieven innemen. Er staat iets op het spel, er moet een bepaald gevecht worden geleverd, maar die strijd is een woordenstrijd, een debat, zonder bedreigingen of wapens.”

   

  Prima, Spruyt erkent het probleem, signaleert de verschillen in cultuur en benoemt ze als fundamenteel, want haaks staand op onze eigen culturele kernwaarden. Tot zover komt Spruyt’s visie overeen met de mijne.

   

  Vervolgens verwijt hij Wilders het debat buitenparlementair te hebben verklaard. Spruyt stelt: “

  En dan is er nog de politiek van de wanhoop. Aanhangers van deze houding weten zeker dat de islam nooit in ons landschap zal passen. Het is wezensvreemd, vijandig, onverzoenbaar. Het komt zeker niet vanzelf goed, en wie denkt dat het rotsblok kan worden vergruizeld is hopeloos naïef. Slechts één oplossing resteert: de islam moet weg. Omdat de juridische basis voor welke verwijdering dan ook ontbreekt, moet de islam worden weggepest. Dan ga je het bijvoorbeeld hebben over een ”kopvoddentaks”, en roep je het angstbeeld op van een ”tsunami van islamisering” om de geesten rijp te maken voor jouw politieke bedoelingen. Dan dreig je met deportatie van „miljoenen” moslims als ze de gedachte aan de sharia zelfs maar overwegen. En om je te vrijwaren van vervolging maak je telkens een nadrukkelijk en gekunsteld onderscheid tussen ”moslims” en ”islam”, omdat je weet dat de klik tussen die twee in de hoofden van de kiezers toch wel tot stand komt.”

   

  Hij verwijt Wilders een politiek van de wanhoop te voeren. En komt dan aanzetten met:”Die christelijke conservatieven en SGP’ers moeten zich ondertussen realiseren dat zij steeds meer in een omgeving van onkunde en onwelwillendheid verkeren. Dat maakt het steeds moeilijker om hun boodschap nog uit te dragen zonder de verdenking op zich te laden dat zij eigenlijk langs gewelddadige weg een soort theocratie zouden willen vestigen. Je zo duidelijk mogelijk uitdrukken, voorzichtigheid, en de afwijzing van een zich vermeien in apocalyptische fantasieën is de les die zij uit ”Oslo” moeten trekken. En ook dan zullen er politici blijven, van D66-huize bijvoorbeeld, die ”Oslo” en andere incidenten zullen misbruiken om ze verdacht te maken – uit een algemene afkeer van (het christelijk) geloof of uit frustratie over de totstandkoming van een kabinet dat door christelijke conservatieven wordt gesteund en (daardoor) niet de paarse kleur heeft die zij hadden gewild.”

   

  Hoe waar ook, dit is niet de manier om het debat op de agenda te krijgen. Op zich is het goed om zoals Dibi deed het debat op de agenda te zetten, maar niet om de redenen die Dibi aanvoert.

   

  De Tweede Kamer zal kamerbreed van SGP tot D66 en van pvda tot pvv moeten inzien, dat we hier te maken hebben met een samenleving ontwrichtende problematiek, die onvoldoende alert geadresseerd zal leiden tot een verdere verharding van standpunten met alle mogelijke gevolgen vandien: van politieke polarisatie (en dus patstellingen zonder aanpak van de problemen, laat staan oplossingen) tot het opstaan van Nederlandse Breivikjes.

   

  Mijn standpunt is dat we de Islamitische gemeenschap in dit land erbij moeten betrekken en hen klip en klaar voor de keus stellen: wij leven hier in een seculier land, waar scheiding van Kerk en Staat, vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en vrijheid van godsdienst kernwaarden zijn. Die vrijheid van godsdienst betekent dat ook u uw geloof mag belijden, maar betekent niet dat uw geloof andere geloofsovertuigingen mag veroordelen (christendom, joodse leer) en niet gelovigen veroordeeelt. Wij geven u derhalve een keuze: u erkent de joods-christelijke grondslagen van deze samenleving als basis en respecteert onze kernwaarden. Ook de gelijke rechten tussen man en vrouw en ook de gelijkwaardighied van sexueel ‘anders’ geaarden. U verklaart dat publiekelijk en verbiedt preken van Imams die zich hiertegen verzetten. Dat wordt dus strafbaar. Ook verliest u het recht op speciaal Islamitisch onderwijs, dat is een logische consequentie van de erkenning van de Westerse waarden. Uw geloof belijdt u in het prive domein. Visuele en auditieve uitingen zoals moskees en het moskeegeschal in het arabisch worden verboden. Om de demografische tijdbom onschadelijk te maken zouden we het aantal kinderen die moslims mogen krijgen moeten ontmoedigen. Dat kan door afschaffing kinderbijslag (waar ik sowieso voor ben) of door geboortebeperkende maatregelen af te kondigen.

  Sowieso moet er een stop komen op nieuwe immigranten uit moslimlanden. Sowieso. En de uitkeringsafhankelijkheid zal moeten worden verminderd. Taaleisen opgeschroefd.

  De Islamitische gemeenschap moet intern de gapende generatiekloof dichten door te gaan praten met de ouders van de moslimjeugd. Heel belangrijk, want een voortdurende bron van conflict en frustratie.

  Ja, man-en-paard moeten genoemd worden anders blijven we om de hete brij heen draaien. Ik geloof echt dat de cultuur kaart de enige juiste troefkaart is om de thans ontstane impasse te doorbreken.

  Dit standpunt zal mij door velen vast niet in dank worden afgenomen, maar so be it. Als wij niks doen dan spreken we hier over 100 jaar arabisch. Ik en velen met mij zittehn er niet op te wachten dat dit land geleidelijk aan wordt omgetoverd tot een Arabisch kalifaat. Als je door bepaalde delen van onze vermoslimde binnensteden rijdt krijg je nu reeds die indruk. Onwenselijk, ongepast en ongehoord.

 8. Tom Hendrix

  Chapeau voor uw heldere uiteenzetting.

  Dat is mijn inziens ook helemaal in de lijn, met het artikel over het betoog van Maxime Verhaegen, welke voor enige tijd terug de gemoederen bezig hield.

  Ik vond ook die rede, net als de nota van dhr.Donner, zeer gematigd van toon.

  Wat mij als conservatief christen dan stoort, is gelijk het roeptoeteren van de “linkervleugel van het CDA”, bij monde van Balinn, Aardenne, Klink c.s., met name de ARP vleugel.

  Met  die mensen in je partij, is het kwaad kersen eten, en zij hollen het CDA uit en verkopen zich aan de zgn. Progressieven t.w. D66, Gl. PVDA en de SP.

  Triest in en intriest, deze mensen verkwanselen onze NEDERLANDSE KERNWAARDEN.

  Amen.

 9. trias politica

  Ja, dat ben ik met Spruyt eens. Ik heb er op dit forum recent ook op gewezen dat de Integratie Nota van Donner een historisch keerpunt was. Maar ik deel ook Spruyt’s zorgen, dat door het incident in Oslo het debat doodslaat. Als men kijkt hoe in de media wordt gereageerd, van radio tot tv en van blog tot dagblad dan lijkt het wel alsof we 10 jaar terug in de tijd geworpen zijn.

   

  Kijk bijvoorbeeld eens hiernaar: een poll waarin men kan stemmen of de pvv zichzelf moet opheffen. Immers: Noorwegen laat zien waartoe hun ‘retoriek’ kan leiden. De aanhalingstekens zijn van mij, in het echt zijn ze weggelaten. Dat zegt genoeg. Een open debat waar zonder taboes van gedachten wordt gewisseld ?
  Laat me niet lachen. Links weet dat dan de vloer met hen wordt aangeveegd.
  De poll: http://www.westonline.nl/poll/pvv-moet-zichzelf-opheffen-noorwegen-laat-zien-waar-hun-retoriek-toe-kan-leiden

   

  Mensen met gezond verstand, die pleiters zijn voor het behoud van onze culturele kernwaarden en waardering hebben voor onze eigen tradities kunnen niet genoeg blijven hameren op de wezenlijke cultuurverschillen tussen de Islamitische en Westerse cultuur. DAAROVER moet het debat gaan. De Integratie Nota is hierover zeer duidelijk: de Nederlandse cultuur staat hier centraal, we leven hier in een Westers land en niet in een moslim land en dat willen we graag zo houden, inclusief de visuele uitingen. Dat mag met recht een keerpunt worden genoemd. Maar waar blijven de media om dit op te pikken ?

  Als ik dan zo’n hypocriete tweet van een Dibi zie, dan is mijn eerste reactie: zullen we het actief en passief kiesrecht voor mensen met een dubbel paspoort maar eens bij het debat betrekken ?

 10. Sven

  Ik denk dat Nederland qua ‘drie-i-debat’ ver voorop loopt ten opzichte van andere landen. Dat is iets goeds, en zoals Spruyt al zei, leek/lijkt het erop dat we momenteel een nieuwe consensus hebben (zie bv vrijspraak Wilders, notitie Donner).

   

  Zie jij dit ook zo, of vind je dat het debat hier nog niet ver genoeg is gevorderd (en zo ja, is er een land dat in dat opzicht verder is)?

 11. Karl Kraut

  Veel steevaste frequente tv-gasten zullen gedurende deze komkommertijd ver weg vakantie vieren, zodat tv-tijd ter beschikking wordt gesteld aan een komkommer.

 12. tipo

  Breiviks manifest bestaat voor een groot deel uit plagiaat van conservatieve denkers. In ieder geval het gehele (!) eerste hoofdstuk welke in werkelijkheid door zes Amerikaanse conservatieve denkers geschreven is in een geheel andere (Amerikaanse en geweldloze) context. Breivik heeft dat gekaapt, zonder bronvermelding en daarbij slechts enkele woorden verandert, zodat het uit de context getrokken werd.

   

  Hieronder de originele bronnen van het eerste hoofdstuk van Breivik, maar dan geschreven door De werkelijke auteurs (William S. Lind, Raymond V. Raehn, Dr. Gerald L. Atkinson en anderen in 2004).

   

  http://www.lifesitenews.com/ldn/2005_docs/PC1.pdf

  http://www.lifesitenews.com/ldn/2005_docs/PC2.pdf
  http://www.lifesitenews.com/ldn/2005_docs/PC3.pdf
  http://www.lifesitenews.com/ldn/2005_docs/PC4.pdf
  http://www.lifesitenews.com/ldn/2005_docs/PC5.pdf
  http://www.lifesitenews.com/ldn/2005_docs/PC6.pdf

   

  Even verderop in het manifest is het volgende artikel vrijwel volledig overgenomen zonder bronvermelding in Breiviks manifest:

  http://mises.org/daily/2451

  Het is een artikel van Oskari Juurikkala uit 2002.De stekking is conservatief van aard.

  (Oskari Juurikkala is a Research Fellow at the Institute of Economic Affairs
  in London. He was an O.P. Alford Fellow at the Mises Institute in 2002.
  This article was written as part of a larger project on pension and
  social security reform, entitled Empowerment through Savings and funded
  by the Templeton Foundation.)

   

  Er is dus geen beginnen aan, om iedereen die geplagieerd is, genoemd is en uit de context is gehaald door Breivik een videoboodschap te laten maken. Dat is idioot. Wilders heeft allang aangegeven zich in de democratische en geweldloze context te bevinden.

   

  Anders moet de heer Spruyt zelf ook een videoboodschap maken, waarin hij uitlegt dat conservatieve denkers door Breivik uit de context zijn gehaald (en niet eens begrepen).

   

  Jeremy Clarckson van Top Gear wordt overigens ook genoemd in het manifest. Ik kijk vooral uit naar zijn videoboodschap.

 13. Tom Hendrix

  Mijn grootste bezwaren zijn altijd geweest, het feit dat de gevestigde partijen- waar onder ook het CDA en de VVD- niets gedaan hebben met het onbehagen bij grote delen van onze bevolking terzake de IMMIGRATIEPOLITIEK, de INTEGRATIE en de VEILIGHEID.

  Wat het commentaar van Hr.Spruijt terzake betreft, ben ik het met hem volkomen eens, dat onnodig veel mensen die daar voor waarschuwden zijn weggezet als: RACISTEN, NAZI’S, BRUINHEMDEN en meer van dat fraais.

  Een zekere Hfd.Commissaris RIESSEN uit AMSTERDAM ging zeer ver over de schreef, met zijn oproep PVV kiezers te mollen!

  Wat betreft “de strijd” daar kan men inderdaad over debatteren, hoe zou dat moeten gebeuren.

  Nou, wat progressief betreft zou men daar ook eens kunnen beginnen, met het venijn uit de discussie te halen, misschien dat er dan een wending ten goede kan komen…

 14. Padbuffel

  Dankzij Wilders en de PVV heeft de voortdenderende islamisering van NL een stem gekregen. Het lijkt mij gezond voor een democratie dat er ook over dit onderwerp gesproken kan worden ter voorkoming dat de spanning verder hoger oploopt. Na tientallen aanslagen uit naam van de islam nu een aanslag door een tegenstander van de islam. Volgens mij zouden we in NL veel beter af zijn zonder islam.

 15. Tom Hendrix

  Waar ik nog aan zat te denken ja, voor 45 jaar terug, leefden we in Nederland waar we elkaar wel eens politiek in de haren vlogen, van links tot rechts, maar waar in ieder geval nog sprake was van een overzichtelijk ordelijk land.

  Ik blijf het toch duiden, maar sinds de massale immigratie, sinds de jaren 70 van de vorige eeuw is het verschrikkelijk fout gegaan.

  Dat praat niemand mij uit mijn hoofd, wat, het was nota bene de SP begin jaren 80, die grote moeite hadden met de massale immigratie, maar omwille van politiek moverende redenen, 180 graden omgingen- zieltjes-.

  Tevens was het meer dan duidelijk, dat de grote STAATSMAN DREES, faliekant ertegen was dat de sociale zekerheid ook zou gaan gelden voor gastarbeiders, en immigranten.

  Al die keren dat ik hiernaar verwees, is er nooit ruiterlijk toegegeven door opposanten, ook op deze site, dat daar wel eens een oorzaak zou kunnen liggen, nee wegkijken dan is het er niet.

 16. Beukman

   

   

  Spruyt zei nog iets, wat ik in het stuk en in de reacties mis, op die van PB een eind hierboven na:

   

  “… dat probleem, de massale aanwezigheid van de islam in Nederland, is volgens Wilders eigenlijk niet op te lossen. Want de islam is en blijft onverzoenbaar, blijft vijandig staan tegenover onze samenleving. Als je dat gelooft, ook al ben je politicus, geloof je dus niet meer dat een reëel maatschappelijk probleem nog met politieke middelen is op te lossen.

  Dan kun nog maar een ding doen, als het probleem niet is op te lossen door gaan thee te drinken, door debat of politieke discussie, dan kun je alleen nog maar zeggen: het probleem moet verwijderd worden. Dus we moeten ze terugsturen. Daar is geen juridische titel voor. Dus het enige wat je dan nog kan doen is ze wegpesten. Dan ga je dus op een heel deningrerende manier spreken over kopvoddentax en zo. Dat is alleen maar om stemming te kweken waarin moslims zelf tot de conclusie komen dat ze hier niet meer welkom zijn en dat ze hier niets meer te zoeken hebben.”

   

  Wilders moet daar maar eens verantwoording over afleggen, bij voorkeur in de TK.  Hoe denkt hij de problemen met die zogenaamd onverzoenlijke islam op te lossen, als praten kennelijk geen zin heeft? waarom roept hij dat wij in oorlog zijn met de islam, en gebruikt hij in het algemeen oorlogsstoplappen? En waarom spreekt hij met dubbele tong? Immers, tegelijk beweert hij louter de parlementaire weg te willen bewandelen, maar daar is zijn apocalyptische vijf voor twaalf-visie niet mee te rijmen. Die visie roept immers op tot buiten-parlementaire actie tegen moslims.

  Ook zijn hardcore volgelingen hebben wat uit te leggen. Wat verwachten zij van de P.V.V. keuren zij goed dat het enige lid dat de partij rijk is, de islam gelijkstelt aan de vijand, en hun leer voor fascistisch houdt?

  Misschien kunnen die hardcore volgelingen ook eens op bezoek gaan bij de jongerenafdeling van de PvdA, om uit te leggen dat deze niks te vrezen heeft, omdat er zeker weten geen Nederlandse variant van de Noorse Killer bestaat. Ben benieuwd wat ze gaan doen om geloofwaardig over te komen.

 17. kees rudolf

  Trias verwoordt zijn standpunt en voegt daar aan toe: “Dit standpunt zal mij door velen vast niet in dank worden afgenomen, maar so be it.”

  En zo kom ik er toe mij af te vragen of ik dit standpunt Trias in dank afneem. Wat ik hem zeker in dank afneem is dat hij dit standpunt helder verwoordt en dat het een interessant standpunt is. Maar ik heb mijn vraagtekens bij het realiteitsgehalte en de haalbaarheid van zijn voorstellen, om te beginnen bij het belangrijkste punt:

  “Sowieso moet er een stop komen op nieuwe immigranten uit moslimlanden.Sowieso.” Dus geen algehele immigratiestop maar specifiek een stop op de immigratie uit moslimlanden? En wanneer is een land een moslimland? En als nou iemand uit zo’n land wil immigreren en geen moslim is, mag hij dan komen of niet? En als er uit een niet-moslimland een moslim zich zou melden, mag hij dan wél komen? Dus het gaat er om moslims buiten de deur te houden? Ook hoogopgeleide en bewezen intelligente moslims? Dus die allemaal niet, maar als je geen moslim bent, dondert niet wat je verder te bieden hebt, maar kom maar binnen? Dus we zetten aan de grens een bordje met de tekst “moslims niet gewenst”? Wat je ook voor soort moslim bent, je bent een moslim, dus weg wezen? Even afgezien van of “Europa” dat goedkeurt (en of we, als “Europa”het afkeur,”Europa”aan onze laars kunnen lappen) en of we het “juridisch rond zouden kunnen krijgen” (quod non), is dat werkelijk wat we moeten willen? Ik wil natuurlijk niet zeikerig doen, maar vraag me dat toch af, hoezeer ik er ook van doordrongen ben dat over het geheel genomen van alle immigratie de immigratie van moslims feitelijk de meest problematische is, en dat wel gebleken is dat juist bij deze groep wat dan zo mooi integratie heet het minst wil vlotten. Mij lijkt logischer een selectie met inkomenstoets, een taaltoets, een opleidingstoets, of wat dan ook voor toets, maar wel zo dat ook moslims in principe aan de toetsingscriteria kunnen voldoen en niet bij voorbaat zijn uitgesloten op grond van dat ene feit dat ze moslim zijn, of misschien zelfs niet eens erg serieus moslim zijn maar uit een “moslimland” komen.

  ( Tussen haakjes, wat zijn wij dan voor land? Een joods-christelijk-humanistisch land? En zijn wij dan allen hetzij jood, hetzij christen, hetzij humanist?) 

  Dan deze: “Visuele en auditieve uitingen zoals moskees en het moskeegeschal in het arabisch worden verboden”. Dus afschaffing godsdienstvrijheid? Ze moeten dan maar in hun eigen huiskamertjes moslim wezen? Schuilmoskeeen, zoals vroeger katholieke schuilkerken? Maar kerkgebouwtjes van 7de dags-adventisten, apostolische gemeente, hersteld verband hervormden, oud-katholieken en ga zo maar door die mogen er zijn, die mogen desnoods uitbreiden, zich vermenigvuldigen, want die zijn allemaal gegarandeerd okee? En Hindoetempels? Die allemaal wel, maar moskeeen niet? Moeilijk.

  Moskeegeschal verbieden, maar kerkklokken mogen er op los beieren? Moeilijk. Je kunt wel grenzen aan het aantal toegestane decibellen stellen, voor alle voor religie ingerichte gebouwen gelijkelijk, maar hoe verbied je specifiek moskeegeschal binnen de eventueel vastgestelde voor alle religieuze gemeenschappen geldende geluidsnormen? Moskeegebouwen moeten ook aan bouwvoorschriften voldoen, algemene, voor iedereen dus ook voor moslims geldende voorschriften. maar als een moskeegebouw zou voldoen aan die voorschriften, moet je dan toch de bouw van moskeeen verbieden, omdat het immers een moskee is, en dat mag niet?

  Tja, kwestie van keuze, zou je kunnen zeggen, maar een mogelijke keuze? Economisch argument: de betrekkingen met de arabische landen zullen er niet beter van worden, maar we willen toch wel graag benzine kunnen blijven tanken. Los van dit argument, kan dit moreel gezien? Zijn we het dan eens dat een moskee hier per definitie niet most maggen omdat de in een dergelijk gebouw verkondigde leer een verderfelijke ideologie is? Moeilijk, hoezeer ik er ook van op de hoogte ben dat zo nu en dan in enkele moskeeen  “haatpreken” te beluisteren zijn.

  Verder zegt Trias “dat we de Islamitische gemeenschap in dit land erbij moeten betrekken”. een prima idee, maar wat is dat voor gemeenschap? Hoeveel gemeenschappelijks hebben de moslims hier? Salafisten, soefie’s, alevieten, sjiIeten, soennieten, weet ik veel? En wie spreek je dan aan? Zijn er lieden van wie je kan zeggen: kijk, díe vertegenwoordigen “de”‘moslimgemeenschap? Hoe weet je dat je die moet hebben en geen andere?

  Afschaffing kinderbijslag, geheel, vanaf het tweede kind, vanaf het derde kind? Zo maar inene zal niet gaan; het zou bij grote groepen in een verpaupering resulteren met waarschijnlijk geen gunstig effect op de misdaadstatistieken, dus die afschaffing, of gedeeltelijke afschaffing, zal in elk geval geleidelijk moeten gaan. Niet moslims hebben dan dus ook geen kinderbijslag meer, want uiteraard kan je het niet zo regelen dat moslims geen kinderbijslag krijgen maar niet moslims wel.

  Eenvoudig is het dus niet. Waar een wil is is een weg hoor je dan wel eens zeggen. Maar die weg, die zie ik niet goed.

 18. J.A. Kapteyn

  Geachte Trias,

  In uw commentaar van 27/7 21:50 zegt u: “Mijn standpunt is dat we de Islamitische gemeenschap in dit land erbij moeten betrekken en hen klip en klaar voor de keus stellen … enz”.

   

  Dit is een onmogelijke opgave omdat “De islamitische gemeenschap” niet bestaat. Onze islamitische medelanders zijn verdeeld over veel nationaliteiten en diverse islamstromingen.

   

  De oplossing van het probleem ligt in het Vrije Woord en toepassing van het Gelijkheidsbeginsel.

   

  Dus: gewoon benoemen wat er mis is met islamitische uitwassen. NIETS accepteren wat zich tegen onze maatschappij richt. Iedereen gelijk behandelen, geen voorkeursbehandeling voor moslims. Haatzaaipreken van imams juridisch vervolgen en bestraffen. Ontoelaatbaar gedrag van kutmarokkaantjes vervolgen en bestraffen. Polygame huwelijken idem dito. Wensen tot invoering van de sharia of delen ervan ijskoud negeren en uitsluitend de Nederlandse wet van toepassing verklaren. Discriminatie van homo’s en Joden vervolgen en bestraffen. Voorbeelden ten over hoe de normaliteit in ons land kan worden teruggebracht.

   

  Als we ontoelaatbaar gedrag van wie dan ook consequent zouden aanpakken, als we de duidelijke boodschap “Tot Hier En Niet Verder” naar immigranten toe zouden overbrengen, dan  zou het 3-i-probleem binnen de kortste keren zijn opgelost. 

   

  Gewoon de wet toepassen. Iedereen die met ons meedoet is welkom. Dat is toch ook de boodschap van Wilders?

   

 19. Mar

  @J.A. Kapteyn

   

  Ik pleit liever voor de Amerikaanse aanpak. Uw leven is uw leven, tot u de wet overtreedt of staatsondermijnende  activiteiten onderneemt, van toepassing op iedereen! die in Amerika woont.

 20. Bear Market

  Dank voor uw reactie.

   

  Signaleren van problemen doen sommigen, waaronder ik, al 40 (!) jaar. Wat moet er gebeuren ?”

   

  Het schetsen van een negatief scenario leek mij nog minder verontrustend dan te speculeren over mogelijke oplossingen.

  Bovendien is dat door de globale economische verwevenheid van landen zeer complex, heb daar, ondanks dat ik economisch geschoold ben, nog nauwelijks een begin van een antwoord op.

   

  Wat in debatten nog wel te structureel overheen gestapt wordt, ook weer door Spruyt in Nieuwsuur, is dat een politieke oplossing zoals een algehele immigratie stop en het verbieden van religieus onderwijs onmogelijk is; eenieder die dit uitspreekt wordt aangekeken alsof je voorstelt de zwaartekracht op te heffen.

  Maar grondwetten, (internationale) afspraken en juridische regelgeving zijn geen onveranderlijke natuurwetten, ze kunnen wel degelijk aangepast worden en naar gehandeld worden.

   

   Dat gezamelijke rigureuze wijzigingen praktisch onuitvoerbaar zijn vrees ik wel; mensen dus ook politici zullen bij meerderheid niet op een lijn zijn te krijgen.

  Toch moet men blijven zoeken naar een meerderheidsconcensus met de minst negatieve ‘collateral damage’

  Op de huidige voet doorgaan, levert (simplistisch) zoals gezegd 3 keuzes op: onderwerpen/over je heen laten komen, bestrijden/bevechten of vluchten/vertrekken.

   

  Dus pleit ik toch voor inperking van moslimimmigratie, uitzetting van een deel van de huidige populatie en verbieden islamitisch onderwijs als belangrijkste maatregelen.

  Ook dat zal zeer felle, geweldadige reacties opleveren, die tijdelijk gevolgen zal hebben voor onze welvaart en veiligheid. Soms moet je 1 stap terugdoen om er 2 vooruit te gaan.

   

  Ook Islamitische regimes en ideologen zullen dergelijke Europese maatregelen niet accepteren en bestrijden.

  Maar ik support nog liever een (klassieke) oorlog aan de Europese buitengrenzen dan dat ik in een stadsguerrilla moet proberen een beetje prettig te overleven.

   

 21. trias politica

  Boos ? Nee, helemaal niet.

  Ik denk alleen dat het goed is dat er en duidelijke grens wordt gesteld. Nu lijkt het dat wij hier alles maar goedvinden, dat is niet zo. De Integratie Nota biedt aanknopingspunten voor een duidelijk beleid. Ik laat het hier even bij omdat mijn aandacht ook elders gevraagd wordt.

   

   

 22. trias politica

  Ik deel uw opvatting en vooral deze:

  Christelijke partijen zien enerzijds een opleving van nieuw (protestants)christelijk bewustzijn na jaren van ontkerkelijking als tegenreactie op de islamisering en anderzijds een op het eerste gezicht ongebruikelijke bondgenoot in de islam bij het tegengaan van de ontkerkelijking. Atheïsme zien zij mogelijk als een grotere bedreiging van hun bestaansrecht dan de groei van het aantal moslims. ‘

   

  Maar wat nu ?

   

  Signaleren van problemen doen sommigen, waaronder ik, al 40 (!) jaar. Wat moet er gebeuren ?

 23. tipo

  Hier staan al uw antwoorden:

  http://vorige.nrc.nl/opinie/article2584468.ece

 24. Job

  Ik wil niet slijmen of zo, maar ik vind uw bijdragen aan DDS eigenlijk te goed om beperkt te blijven tot de reactievelden.

 25. tipo

  Ik denk ook dat je beter immigranten op overheidsonafhankelijkheid kunt selecteren.

   

  Moskee-en kun je op bestemmingsplanniveau gewoon weren al er klachten van belanghebbenden zijn. Of geen grond verkopen aan moskeebesturen. Geroep dat allah de grootste is, moet ook vanaf nog hogere torens tegengesproken kunnen worden, maar beter kunnen we dat schreeuwen van de daken niet doen in Nederland.

   

  En met die kinderbijslag na het tweede kind ben ik het wel eens, maar er zijn nog 14 andere kindgerelateerde subsidies die dan ook moeten komen te vervallen.

   

  En als de zaak verpauperd? Dan weet je meteen welke cultuur het meest concurerend en succesvol is. Daar kan iedereen toe behoren als ie maar wil.

 26. trias politica

  Goed comment.

   

  Ik realiseer me een aantal juridische hobbels zeer goed. Maar men moet ergens beginnen en het zou goed zijn als de boodschap luid en duidelijk overkomt.

   

  Tav die Islamitische gemeenschap: u heeft geen idee hoeveel belangenorganisaties er zijn. Hup, laten zij zich uitspreken. Als er subsidie gevangen moet worden weten zij de weg in NL ook heel goed te vinden, beter dan de gemiddelde Nederlander durf ik wel te stellen. Let them speak !

   

  Ja, de klokken van Arnemuiden mogen luiden. Die van Istanbul of marrakech zijn wat out of place. Vat u hem ?

   

  Ook het preken in het arabisch zou niet moeten mogen. Dat strookt niet met onze wens tot ‘integratie’, begrijpt u ?

   

  Inderdaad, een volledige immigratiestop lijkt mij inderdaad het beste. Dan kunnen de AZC’s hun achterstanden wegwerken, krijgt het Ministerie van Justitie weer wat meer tijd om zich met belangrijkere zaken bezig te houden en daarna zien we wel weer verder.

   

  Internationale verdragen ? Burgerlijke ongehoorzaamheid ! Ja, het is niet anders. Er is een verantwoordelijkheid van de volksvertegenwoordigers en regering voor de hier wonende burgers, die het salaris betalen van degenen die zich met de uitvoring van het beleid bezighouden. Daaraan mogen eisen worden gesteld. Als internationale verdragen botsen met nationale belangen, dan dient de regering het laatste woord te hebben. Dit dient per wet geregeld te worden. Anders zijn wij slaaf van Brussel en dat lijkt mij ongewenst.

   

  Ja, wij hebben een joods-christelijk, humanistische traditie. Dat is het centrale punt ook uit de integratie nota. Dat is helemaal niet moeilijk, maar wordt ,moeilijjk gemnaakt omdat er geen duidelijk standpunt ingenomen is geowrden tot voor kort. U mag trouwens ook zelf wel met een duidelijk standpunt komen, want mijn kritiek op u is, dat u noch vleesch noch visch bent, doch dat terzijde.

   

  U heeft het over economische argumenten. Wij zouden moeten knielen voor olie. Dat lijkt mij niet. Mogen wij in Arabie doen wat de moslims hier mogen ? Next.

   

  Kinderbijslag: daarvan heb ik gezegd: geheel afschaffen, ook voor autochtonen. Ik zie niet waarom iemand anders zou moeten betalen voor de kinderwens van een ander.

   

  Duidelijk Keesje ?

 27. kees rudolf

  Beukman, wederom dank voor de geboden stof tot nadenken. Ik wil even inhaken  (inpikken, zeggen de Vlamingen) op je slotalinea: “Misschien kunnen die hardcore volgelingen ook eens op bezoek gaan bij de jongerenafdeling van de PvdA, om uit te leggen dat deze niks te vrezen heeft, omdat er zeker weten geen Nederlandse variant van de Noorse Killer bestaat. Ben benieuwd wat ze gaan doen om geloofwaardig over te komen.”

  Mooi beeld. Ik zie die hardcore volgelingen zichzelf als zodanig bekend maken en in hoogst eigen persoon zich tussen de PvdA-jongeren begeven (hebben die eigenlijk nog een eigen jongerenafdeling, of was dat de Socialistische Jeugd?). Misschien zouden díe hardcore volgelingen wel geloofwaardig overkomen, maar wat zouden ze moeten doen om duidelijk te maken dat er nergens onder de Wilders-volgelingen een Nederlandse variant van de Noorse Killer bestaat? Ben je daar echt benieuwd naar, of weet je eigenlijk ook wel dat ze dat überhaupt met geen mogelijkheid ooit kunnen duidelijk maken? En als ze het duidelijk zouden kunnen maken, zouden ze daartoe dan van die PvdA jongeren alle kans krijgen en op hun woord worden geloofd? Wat zouden ze moeten vertellen opdat jij ze zou geloven?

   

 28. Bear Market

  Een tegenvallend stukje
  van Spruyt, het schiet tekort.

  Links en rechts buitelen
  over elkaar heen in beschuldigingen over en weer om politiek garen te spinnen
  bij de dubbele aanslag in Noorwegen door Anders Breivik, zonder mede
  verantwoording te nemen voor hun eigen desastreuze sociaal-economisch beleid.

  De islam ideologen houden
  zich (buiten een onterechte claim van een terroristische splintergroepering)
  opvallend stil, nog te (blij) verrast dat een Europese burger, vermoedelijk een
  eenling, de handschoen opneemt?

   

  Een gewelddadige reactie
  op de vermeende voortschrijdende islamisering van Europa was een kwestie van
  tijd, gezien de voortdurende impasse in het debat in deze. Natuurlijk is
  Breivik de hoofdverantwoordelijke voor zijn daad en moet hij daarvoor gestraft
  worden.

  Verrassend om niet te
  zeggen choquerend is dat deze politieke aanslag niet direct gericht is tegen
  moslims, maar gericht als gewelddadig “startschot” op het linkse multiculturele
  establishment die in de visie van Breivik middels cultuurrelativisme de
  islamisering van de westerse democratieën faciliteerd.

   

  Gezien de uitvoerige
  voorbereiding en politieke motivatie van de “Oslo aanslagen”, is het naïef om
  deze af te doen als een geïsoleerde daad van een gestoorde eenling.

  Daarmee zeg ik niet dat nu
  de Europese anti-islamiseringspartijen of hun socialistische tegenhangers op
  enige wijze verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor deze daad.

  Ik bedoel dat op basis
  van de berichtgeving in de media, het manifest van Breivik geen vage
  neo-ideologie lijkt te bevatten. Het lijkt erop dat hij op een historische,
  bijna technocratische manier een logisch verband heeft willen leggen tussen het
  westerse cultuurrelativisme (cultuur marxisme zoals hij dat noemt) en de islamisering
  van dat westen.

  Voor de rest schijnt zijn
  2083-manifest een verwerpelijke terroristische guideline te bevatten.

   

  Desalniettemin, tussen
  9/11 en Oslo 2011 durf ik de voorlopige conclusie te trekken dat het publieke
  islamdebat in 10 jaar niets concreets heeft opgeleverd, behoudens enige
  symptoombestrijding (door het voorkomen van nog meer aanslagen in het westen en
  de voorbereiding daarvan in Afghanistan) . Laat ik e.e.a. kenschetsen en dit
  illustreren met citaten van de staatsman Winston Churchill.

   

  Citaat: 
  “Democracy isn’t perfect, I just don’t know a better system.”
  Winston
  Churchill.

  De kapitalistische
  democratieën hebben niet zonder offers maar relatief vlot de ideologieën van de
  nazi’s en de communisten verdreven naar een marginaal bestaan.

  Maar is het huidig
  democratisch bestel ook opgewassen tegen een ideologie, al zo’n 1300 jaar
  onveranderd rotsvast verankerd in een keiharde religieuze doctrine?

  Er zijn legio
  christelijk-islamitische oorlogen gevoerd. Een zonnevlekcyclus van honderden
  jaren, islam versus the rest, met afwisselend periodes van afkoeling en
  vervolgens weer oplaaiende solar flares.

  De fundamentalistische
  islamitische scholars zullen nimmer een afwijkende moraal of leefwijze
  accepteren van niet-moslims, of goedkeuring verlenen aan gematigde moslims
  wereldwijd om een niet-islamitische leefwijze te aanvaarden.

  Citaat: “A fanatic is one who can’t change his
  mind and won’t change the subject.”

  Dit wordt vrijwel niet
  onderkent.

  Citaat: “Men occasionally stumble over the
  truth, but most of them pick themselves up and hurry off as if nothing ever
  happened.”

  Wat zijn, naast naïviteit
  en korte termijn belangen in deze, de voornaamste beweegredenen van de “oude”
  politieke stromingen om de islamisering te gedogen en in zekere mate te faciliteren?

  Naast naïviteit dat er
  een soort democratische islamitische stroming post zal vatten onder de moslim
  immigranten, speelt mogelijk een rol bij linkse partijen en N.G.O.’s dat zij
  een grote afkeer hebben van het kapitalistische vrije markt denken en sinds de
  val van het communisme nieuwe 
  aanknopingspunten heeft gevonden voor het legitimeren van haar
  bestaansrecht door het ontstaan van een nieuwe allochtone onderklasse.
    Voorts vind zij bij de islamieten een van
  bovenaf opgelegde en gecentraliseerde ideologie die hen aanspreekt zoals deze
  voorheen binnen het socialisme bestond.

  Christelijke partijen
  zien enerzijds een opleving van nieuw (protestants)christelijk bewustzijn na
  jaren van ontkerkelijking als tegenreactie op de islamisering en anderzijds een
  op het eerste gezicht ongebruikelijke bondgenoot in de islam bij het tegengaan
  van de ontkerkelijking. Atheïsme zien zij mogelijk als een grotere bedreiging
  van hun bestaansrecht dan de groei van het aantal moslims.

  Tenslotte de liberalen,
  daarbij vermoed ik dat de (conservatief) liberalen, in overleg met het
  internationale bedrijfsleven het garanderen van de olietoevoer en het
  beschermen van de handelsbelangen prioriteit geeft boven de gevaren van het
  ‘handjeklap’ met dictatoriale islamitische regimes.

  Citaat: “An appeaser is one who feeds a
  crocodile, hoping it will eat him last.”

   

  Een politicus denkt aan
  de volgende verkiezingen, een staatsman aan de toekomst.

  Als het gros van de
  zelfbenoemde politieke, economische en culturele elite het merendeel van de
  burgers als achterlijk behandeld en haar haar verantwoordelijkheid ontneemt om
  zelf na te blijven denken en zijn/haar leven in te richten, is dat het failliet
  van het sociaaldemocratische Europa.

   

  Wat is het zwartste
  scenario?

  De aan de bevolking opgedrongen
  Europese samenwerking is compleet doorgeslagen en kunnen we als mislukt
  beschouwen. Het economische bankroet heeft zich al aangekondigd met Griekenland
  en binnenkort de rest van de siëstavolken in Zuid-Europa.

  Tezamen met de
  ontwikkelingen in Noord-Afrika en het Midden Oosten waar door het ontstane
  machtsvacuüm tezijnertijd deels de islamitische fundamentalisten de macht zal
  verwerven zal dit de teloorgang van Europa alleen maar versnellen.

  Hoe harder we roepen dat
  het misgaat, hoe groter de minachting van de politieke elite voor haar kiezers,
  een die vergelijkbaar is met die van moslims voor onze westerse leefwijze.

  Dan leven we in een
  schijndemocratie; het continue verraad en misbruik van de kiezer en
  belastingbetaler wordt steeds meer voelbaar, op straat en in de portemonnee.

   

  Wat rest? Onderwerpen,
  vechten of vluchten?

  Ironisch genoeg kun je
  als westerling een fantastisch leven leiden in een Latijnsamerikaanse
  bananenrepubliek….

   

   

 29. Theo Prinse

  Bedankt voor die geweldige links

 30. kees rudolf

  @trias 23.56

  Dank voor de verduidelijking. Ik heb u hoop ik niet boos gemaakt. Maar er blijven vragen, als het mag.

  Preken niet in het Arabisch, zegt u. In het Frans in de Waalse Kerk mag wel? In het chinees? in het Engels voor Amerikaans-christelijke expats? Hebreeuws in de synagoge? Of mag er überhaupt alleen nog maar in het Nederlands gepreekt worden, voor welke taal- en geloofsgemeenschap dan ook? Ik vraag het om zeker te hebben of het er om gaat om van alle mogelijke vreemde talen specifiek het Arabisch tot verboden taal te verklaren -zelfs binnen de beslotenheid van de eigen geloofsgemeenschap. En als die geloofsgemeenschap een Christelijke is, zou dan het Arabisch weer wél mogen? Ik heb wel begrip voor het idee, maar ben ik “vleesch noch visch’ als ik niet precies zie hoe je dat zo zou kunnen doen?

  Algehele immigratiestop? Heeft het voordeel dat je niet hoeft te discrimineren, maar ja, slimme Portugezen, hardwerkende Polen, Duitsers, Engelsen, die ook niet? Goed, die wel, die horen bij de EU. Wat dan te doen met een Duitser met Turkse voorouders, een Engelsman met Pakistaanse voorouders? Niet binnenlaten als het moslims zijn  of moslims zouden kunnen zijn? En briljante Chinezen, Japanners, Koreanen, in het geval dat ze iets bijzonders te bieden hebben, bijv. goede wiskundigen zijn, waarvan er bij ons te weinig zijn? Maar als dat laatste het criterium is, dan kun je ook Marokkanen daarop toetsen en ze binnenlaten als ze aan dat criterium voldoen. Of die dan toch maar niet, omdat ze Marokkanen zijn en Marokko een moslimland is? Het is niet dat ik de zaak wil saboteren door alsmaar problemen op te werpen. Ik heb niets te vertellen. Maar als ik het voor het zeggen had, wat moest ik dan doen?

  Wat de klokken betreft, zonder zelf kerkelijk te zijn ben ik gehecht aan het zondagse gebeier en zou ik het treurig vinden als dit er niet meer is, terwijl ik het gejengel bij een moskee een naar gehoor vind, ook als het niet al te zeer door luidsprekers versterkt wordt. Tja, als een meerderheid dat ook zo voelt dan zou misschien specifiek moskeegejengel kunnen worden verboden. Zou ik daar voor zijn? Dat vind ik een moeilijke.

  Het komt er natuurlijk op neer dat je met z’n allen vaststelt: die islam is een gevaarlijk gedachtengoedje, dat willen wij hier niet, dus als mensen hier moslims willen wezen, dan onzichtbaar en onhoorbaar, of indien hoorbaar, dan in elk geval in het Nederlands, zodat we direct kunnen ingrijpen als er in een preek iets wordt beweerd dat niet al te vriendelijk naar het westen is en dat gaan we die moslims dan eens even vertellen opdat ze weten waar ze hier aan toe zijn. Nou, dan hebben ze vast niet meer zoveel zin om hierheen te komen en dat is precies de bedoeling…Ik vat dat wel, maar zo ver wil ik niet gaan. U vast ook niet. Maar hoe ver dan wel? Ik begrijp de richting, maar zie de concretisering niet.

 31. kees rudolf

  @ J.A. Kapteyn,

  Ik schreef hierboven,13.22, in reactie op uw gewaardeerde reactie van 12.42:  “Had ik de indruk gewekt dat ik het daar misschien mee eens was? Dan bij deze dat misverstand weggenomen” Er had natuurlijk moeten staan: “Had ik de indruk gewekt dat ik het daar misschien NIET mee eens was?” Stom. Dat komt er nou van als ik het voor een keer eens kort wil houden: ik beweer het tegenovergestelde van wat ik wil zeggen!

  Maar nu ik het nog eens nalees begin ik me tóch weer af te vragen hoezeer ik het eens ben met wat u schreef. Zoals u het schreef is er natuurlijk weinig op aan te merken, maar er lijken aannamen achter te liggen die niet helemaal onproblematisch zijn:

  U spreekt van “niet weglopen voor de realiteit.” Dat wil niemand. Nou ja, sommigen misschien. Maar wat is de realiteit? 

   U spreekt van “de werkelijkheid benoemen”, Dat wou Doekle Terpstra óók (“Benoemen en Bouwen”). Daar heb je het weer: wat is de werkelijkheid? Doekle en u zien mogelijk niet dezelfde werkelijkheid. Maar klaarblijkelijk bent u beide erg vóór benoemen. Ik natuurlijk ook. Geen misverstand.

  “Vrijheid van Meningsuiting?” Tuurlijk, vanzelfsprekend, hiep hiep hoera, maar zonder wat voor grenzen dan ook? Toch ergens grenzen? En waar dan? En zijn er naast in het strafrecht vast te leggen grenzen mogelijk ook nog fatsoensgrenzen? Moet “kopvoddentax” kunnen?

  “Het zonder onderscheid behandelen van moslims en Nederlanders.” Zeker, natuurlijk, maar sommigen schijnen van mening te zijn dat dat nu reeds gebeurt, terwijl anderen nog wel verder willen gaan en serieus menen dat de gebruikelijke straffen onvoldoende indruk maken op Marokkaans straattuig, en dat die misschien meer zouden opknappen van straffen zoals naar wordt beweerd in Marokko zelf te doen gebruikelijk, stokslagen op een marktplein, of  af en toe eens even flink afgerammeld worden door gevangenbewaarders, zoiets, maar geen geriefllijke hotelkamer met eigen douche en toilet en kleurenteevee enz. enz. zoals die in onze prachtige gevangenissen aan de criminelen worden geboden. 

  Leg daartegenover je oor te luisteren bij de dames en heren van de Commissie Gelijke Behandeling of bij Anti-discriminatie genootschappen en je verneemt dat er voortdurend sprake is van geweldig ongelijke behandeling van moslims en Nederlanders. Alleen zou de reparatie van die ongelijkheid wat hun betreft mogelijk in een iets andere richting gaan dan in de door u gewenste. Of vergis ik mij?

  “Onze wet is op iedereen van toepassing”. Juist! Ja! Het ei van Columbus! Maar na de euforie die wordt opgeroepen als je het ergens hartelijk mee eens denkt te zijn, komt de twijfel: wie ontkennen dat eigenlijk? Belangrijker: is onze wet een gegeven, of moet daar misschien iets aan veranderd worden? Wat kan je met de wet zoals die nu is doen tegen de immigrantenstroom, de asielzoekersstroom, het bouwen van prachtige hoge moskeeen, het op straat in boerka rondlopen? Het schijnt dat o.a. mensenrechtenadvocaten altijd enorm bezig zijn met het toepassen van de wet. En als ze hun zaak winnen en een asielzoeker voor wie zij optreden kan niet worden uitgezet, dan is, naar ik aanneem, de wet toegepast. En als er bruidegommen uit het buitenland komen, en die komen hier zonder werk te zitten, waarna ze bijstand en huursubsidie ontvangen, dan kan dat allemaal terwijl de wet toch heus op hen van toepassing is; ja, ingevolge die wetten krijgen ze de subsidies en uitkeringen waar ze recht op hebben, net als ieder ander in hun situatie. En als er kinderbijslag naar kinderen in het buitenland gaat, en die kinderen bestaan echt, dan is dat een gevolg van de toepassing van de wet, zoals die voor iedereen gelijkelijk geldt. Goed, dit kan nog eindeloos uitgewerkt worden, daar zal ik u niet mee vermoeien, Maar het geeft misschien aan dat alleen het op iedereen toepassen van de wet niet voldoende is voor “het normaliseren van de verhoudingen in dit land”.

  Tot besluit: “het normaliseren van de verhoudingen in dit land” is ook weer zo’n uitdrukking waar aannamen achter schuil gaan. Ten eerste uiteraard dat die verhoudingen op dit moment niet normaal zijn, ten tweede dat het gewenst is dat ze (weer?) normaal worden. (Waren ze ooit normaal, en was dat dan ideaal?) Ten derde lijkt er een visie achter te liggen over wat normaal is en wat niet. Ik heb daar ook wel mijn visie op, en die zal waarschijnlijk niet sterk afwijken van de uwe, maar wil toch even signaleren dat daar over bestaan die van de onze wel degelijk afwijken. De multiculturalisten (als er mensen zouden zijn die zichzelf zo noemen) zouden bijvoorbeeld ook heel graag de verhoudingen in dit land genormaliseerd zien. En wat vinden zij dan normaal? Vele culturen naast elkaar in pais en vrij, de vrolijke kleurrijke samenleving. Ze willen ook heel graag de wet toepassen om dat te bevorderen, vooral de wet, en daarom werd o.a. Wilders voor de rechtbank gebracht, want verdikkie, hij kon wel eens een struikelblok zijn bij het normaliseren van de verhoudingen in dit land.

   

  Goed, dit was wéér een lang verhaal, maar ik hoop er mee te hebben duidelijk gemaakt dat wat u zo mooi kort formuleerde, toch misschien iets té kort en kernachtig was geformuleerd. Want niet alleen ben ik het er mee eens, ook een heleboel anderen zouden het er van harte mee eens zijn, met wie wij beide het oneens zijn.

  ik hoop dat u hier chocola van kunt maken.

 32. kees rudolf

  @J.A. Kapteyn

  Wat jammer dat mijn betoog voor u te lang was. Ik zou het ook best korter willen maken, maar dan ben ik niet korter maar nog langer bezig. Ik ben altijd jaloers op mensen die in weinig woorden iets kernachtig weten te zeggen. Ik streef daar ook wel naar, maar het lukt me niet zo goed, getuige uw reactie.

  U van uw kant zegt het in elk geval kort en goed:

  ” Ik houd erop dat niet weglopen voor de realiteit – de werkelijkheid benoemen, Vrijheid van Meningsuiting – en het zonder onderscheid behandelen van moslims en gewone Nederlanders – het Gelijkheidsbeginsel, onze wet is op iedereen van toepassing – een enorme bijdrage kunnen leveren aan het normaliseren van de verhoudingen in dit land.”

  Had ik de indruk gewekt dat ik het daar misschien mee eens was? Dan bij deze dat misverstand weggenomen.

  Dan stelt u vervolgens 4 retorische vragen, waarop ik moeilijk anders dan met “ja’ kan antwoorden. Ik voel de verleiding om met wat ‘mitsen’ en “maren’ te komen, maar waarschijnlijk kunt u er dan geen chocola van maken, dus dat zal ik dan nu maar liever niet doen.

  Toch eentje. U schrijft: “

  “Het getuigt toch van achterlijke naïviteit dat we toestaan dat vrouwen volledig ingepakt over straat moeten?” Daar maakt u het mij moeilijk. Ik ben er ook op tegen, maar kom mensen tegen die er niet op tegen zijn. Zijn die achterlijk naief? Misschien. Maar als ik ze van de onjuistheid van hun standpunt zou willen doordringen (gaat niet zo makkelijk hoor, ze hebben argumenten, o zo veel argumenten, en niet te vergeten nobele principes), zou het dan helpen als ik begon ze voor achterlijk naief uit te maken?

  Dat was dan mijnerzijds een retorische vraag.

 33. Mar

  @J.A. Kapteyn

   

  “Gewoon de wet toepassen. Iedereen die met ons meedoet is welkom.”

   

  In Amerika spreekt men niet van “met ons meedoen”. De wet is de norm, voor iedere inwoner van Amerika, ongeacht of men een  geboren Amerikaans burger is, een genaturaliseerde Amerikaans burger is, een immigrant is met een greencard, tijdelijk in Amerika verblijft met een greencard, ongeacht afkomst, ongeacht religie, ongeacht ideologie.

   

  Wie zich houdt aan de wet en geen staatsondermijnende activiteiten onderneemt, vindt niet de overheid met een gebiedend vingertje op zijn (levens)pad.

   

 34. kees rudolf

  @Beukman 12.23,

  Inkoppertje? Met een enkel knikje ligt hij er in? Of kan hij ondanks een redelijke koptechniek toch nog naast gekopt worden? En, indien niet naast, in welk doel komt hij dan terecht? Ik vind het nog zo makkelijk niet, maar dat kan natuurlijk aan mijn koptechniek liggen. Of ben ik van de verkeerde partij? Waarschijnlijk loop ik, om in dit beeld te blijven, een beetje verdwaald over het veld, niet wetend bij welk team ik eigenlijk hoor. Dus dan mis ik jouw messcherpe voorzet. Misschien schiet ik straks in eigen doel. Maar wat is mijn doel? Als ik dat eerst eens wist.

  Ik zie ook wat jij oorlogsretoriek noemt, en je mag gerust weten dat ook ik daar niet van houd. Alleen: PVV-ers zijn niet de enige die zich daarvan bedienen. Niet dat dat het er beter op maakt, maar zo is het nu eenmaal. Veel mensen met aan de PVV verwante standpunten hebben er van hun kant juist nogal last van dat zij nogal snel in de bruine hoek worden geplaatst. Auschwitz herdenkingen gaan tegenwoordig niet meer voorbij zonder dat op plechtige toon voor het gevaar van de PVV gewaarschuwd wordt, dit door sprekers die bij hun ‘volgelingen’ hoog moreel aanzien genieten. Als dat geen oorlogsretoriek is, wat is het dan wel? Is het gewoon waar, wat die sprekers zeggen? Maar kijk, Bosma vindt zijnerzijds gewoon waar wat hij te zeggen had. Daarom heeft hij dat boek geschreven. Inderdaad, er staat een heel hoofdstuk in waarin hij uitlegt dat Hitler eigenlijk links was. Dat zal ongetwijfeld bij veel argeloze lezers niet tot meer sympathie voor het socialisme in het algemeen leiden. En misschien is dat Bosma’s bedoeling. Maar zeer waarschijnlijk denkt hij ook werkelijk dat het zo zit zoals hij het schrijft. Hij heeft daar over nagedacht. Welnu, klopt het ook? Daar kun je misschien gauw mee klaar zijn, vooral als je direct al besluit zijn argumenten niet eens te lezen omdat je de conclusie totaal zot, nee erger, verwerpelijk vindt, maar het is een andere vraag dan: mag hij nadenken, tot zijn conclusies komen en daarvan verslag uitbrengen? Daarop zeg ik: ja. En dat ja, daar sta ik achter. Verdomd, voor een keertje sta ik eens ergens achter. Nou, Beukman, de beuk er in?  

 35. J.A. Kapteyn

  @Mar: Met uw Amerikaanse aanpak bepleit u toch hetzelfde als ik. Of is er verschil?

  @Kees Rudolf: Met uw ellenlange enerzijds/anderzijdsbetoog verspilt u veel woorden maar zegt weinig. Ik kan tenminste geen chocola maken van wat u werkelijk vindt.

   

  Ik houd erop dat niet weglopen voor de realiteit – de werkelijkheid benoemen, Vrijheid van Meningsuiting – en het zonder onderscheid behandelen van moslims en gewone Nederlanders – het Gelijkheidsbeginsel, onze wet is op iedereen van toepassing – een enorme bijdrage kunnen leveren aan het normaliseren van de verhoudingen in dit land.

   

  Het is toch krankjorum dat een haatpredikende imam niet wordt vervolgd?

  Het is toch van de zotte dat een moslimdochter in Nederland (!) de helft erft van wat een zoon krijgt?

  Het getuigt toch van achterlijke naïviteit dat we toestaan dat vrouwen volledig ingepakt over straat moeten?

  Of dat we de oren laten hangen naar “bezwaren van moslimzijde” over een tentoonstelling of toneelstuk?

   

  Een beetje meer rechttoe rechtaandenken zou ons land veel goed doen.

   

 36. Beukman

   

   

   Ik zie die hardcore volgelingen zichzelf als zodanig bekend maken en in hoogst eigen persoon zich tussen de PvdA-jongeren begeven (hebben die eigenlijk nog een eigen jongerenafdeling, of was dat de Socialistische Jeugd?). Misschien zouden díe hardcore volgelingen wel geloofwaardig overkomen, maar wat zouden ze moeten doen om duidelijk te maken dat er nergens onder de Wilders-volgelingen een Nederlandse variant van de Noorse Killer bestaat?”

  Het tragische, beste Kees, is dat deze hardcore volgelingen er nog niet eens in zouden slagen om de verdenking weg te nemen dat ze zelf wel eens tot zoiets in staat zijn. De haat jegens het socialisme in het algemeen en de PvdA is er bij hen immers via het Evangelie van Bosma diep ingefreesd. Van hem en zijn collega hebben ze de boodschap meegekregen dat we in oorlog zijn tegen de islam, en dat de PvdA bestaat uit landverraders, die hun stemvee hebben geïmporteerd om er zelf groter van te worden. Er zijn zelfs P.V.V-aanhangers die deze aanslagen goedkeuren. Gewoon, omdat het nu eenmaal oorlog is

  Kees, wie in de oorlog een N.S.B-er doodschoot, kon na de bevrijding een lintje tegemoet zien, of op z’n minst een heleboel schouderklopjes.

  Inkoppertje, Kees. Maar wat zou zo iemand als Wilders moeten doen om de onrust te temperen onder degenen die zich door het gebeurde niet meer veilig voelen?

 37. kees rudolf

  In de Volkskrant van vandaag in de Opinie&Debatsectie wederom geen onzinnige commentaren, maar daar valt tegenover te stellen wat ik hierboven al inbracht (27 juli 19.09), toen ik schreef dat het oproepen van een apocalyptische sfeer een manipulatietechniekje is waar niet alleen Wilders gebruik van maakt, maar bijv. ook groene politici met ach en wee geroep over de dreigende teloorgang van onze planeet.

  Leen Vervaeke, Volkskrant redacteur, maakt de volgende niet onzinnige opmerkingen:

  “Sommigen beweren dat Anders Breivik een eenzame gek is, voor wiens aanslag niemand verantwoordelijk is behalve hijzelf. Anderen beweren al even stellig dat extreem-rechtse politici en opinieleiders een klimaat hebben geschapen dat onvermijdelijk tot geweld leidt. De waarheid ligt -zoals zo vaak- in het midden. Extreem rechts is niet verantwoordelijk, maar kan evenmin volledig worden vrijgepleit. Eerst de bewering dat Breivik een eenzame gek is. Ik ben geen psychiater -evenmin als de stellige verkondigers van Breiviks krankzinnigheid overigens- maar mijns inziens is het verre van zeker dat deze Noorse terrorist geestesgestoord is.”

  Voorzichtigheid troef, waarheid in het midden, geen stelligheid, dat vind ik allemaal wel aardig. Wanneer noem je iemand krankzinnig? Daar valt een boom over op te zetten, dat spreekt.

  Maar de moraal van het verhaal is samengevat in de subkop boven dit commentaar:

  “Het zou islamcritici sieren als ze hun aanhangers wat minder bestoken met manipulatieve halfwaarheden”.

  Natuurlijk, ietsje minder manpulatieve halfwaarheden, dat zou ze sieren. Dus hier valt niets tegen in te brengen.

  Maar in de eerste plaats is er de moeilijkheid  dat nog niet meteen is uit te maken wat een manipulatieve halfwaarheid is en wat misschien toch een waarheid is, zij het voor andersdenkenden misschien een onaangename waarheid.

   In de tweede plaats is het bestoken van aanhangers met manipulatieve halfwaarheden  niet iets wat alleen islamcritici doen.

   In de derde plaats is het altijd mogelijk dat er een fanatiekeling opstaat, die, gevoed door halfwaarheden, of misschien zelfs wel door waarheden, meent dat op hem of haar de taak rust een daad te stellen, omdat het met de gebruikelijke middelen in de democratie niet gaat. Dat kan bijvoorbeeld ook iemand zijn -al dan niet krankzinnig volgens de psychiatrie- die de kolder in zijn kop krijgt vanwege verhalen over de teloorgang van het milieu, de bonussen van bankiers, de mogelijkheid van een nieuw Auschwitz, maar dan voor moslims, als we Wilders maar zijn gang laten gaan enz. enz.

   In de vierde plaats is het altijd mogelijk dat mensen te goeder trouw menen waarheden te verspreiden, ofschoon hun waarheden slechts half waar zijn. Hoe onderscheid je in wat voor waarheid wordt verkocht tussen propaganda en de eerlijke poging publiek goed te informeren? Als een klimaatalarmist bijvoorbeeld volhoudt dat de globale temperatuur nog steeds stijgt, is dat dan waar, halfwaar of onwaar? Staat niet a priori vast. En zegt die klimaatalarmist dat omdat hij het eerlijk gelooft en hij anderen het licht wil doen zien, of zit hij doelbewust te manipuleren en te liegen en weet hij zelf heus ook wel dat het anders zit? Staat niet a priori vast.

  Vervaeke’s betoog, maar ze zegt het voorzichtig, komt er eigenlijk op neer dat, omdat Breivik zijn aanslag heeft gepleegd, speciaal islamcritici zich er voor moeten hoeden om uit propagandistische motieven de waarheid een tikje geweld aan te doen. Maar op grond van diezelfde redenatie zou je ook aanhangers en propagandisten van de Partij voor de Dieren of voor Groen Links, of voor welke partij dan ook, kunnen manen om toch vooral op te passen met overdrijven, zodra er iemand opstaat die, gevoed door al die halfwaarheden, het noodzakelijk acht een daad van geweld te stellen, bijv. een pelsdierfokker om te brengen, een visserijschip tot zinken te brengen, een trein met kernafval te doen ontsporen, een bankgebouw op te blazen, liefst met de directeur erin, en ga zo maar door. Wie zal zeggen dat zulke dingen niet kunnen gebeuren? En als zoiets is gebeurd, moeten ze dan vervolgens bij de Partij voor de Dieren of bij Groen Links zich niet alleen voortaan onthouden van propaganda, maar ook ophouden met uit  te dragen wat ze zelf in alle eerlijkheid helaas toch voor waar houden?

  Hier nog de slotalinea’s van Vervaeke’s commentaar:

  “Ik pleit hier niet voor het monddood maken van islamcritici. Het blootleggen van de problemen van de multiculturele maatschappij en massa-immigratie is een verademing geweest en is nog steeds noodzakelijk. Maar dat kan evengoed -zelfs beter- op basis van feiten. Álle feiten, niet alleen de feiten die hun toevallig goed uitkomen.

  Het zou islamcritici sieren als ze hun aanhangers wat minder bestoken met verdraaide feiten en manipulatieve halfwaarheden, zeker nu duidelijk is dat één individu gruwelijke conclusies verbond aan het door hen geschapen wereldbeeld.”

  Maar, zoals ik al zei, propagandistische overdrijving hoort bij de politiek. Je kunt moeilijk speciaal islamcritici het recht op overdrijven of feiten verdraaien ontzeggen, terwijl op ieder ander onderwerp dan de islam politici,en opiniemakers rustig hun publiek kunnen bestoken met overdrijvingen en feitenverdraaiingen.

  Dat het blootleggen van de problemen van de multiculturele maatschappij en massa-immigratie beter op basis van feiten, ja, van álle feiten kan geschieden kan ik alleen maar onderschrijven. Maar de vraag blijft natuurlijk wat de feiten zijn, en wat alle relevante feiten zijn, Misschien doet bijv. iemand als Spencer van Jihad Watch juist zijn stinkende best om zoveel mogelijk feiten aan te leveren, niet álle feiten, dat zou ondoenlijk zijn, maar speciaal de feiten die door anderen niet of te weinig naar voren worden gebracht.

  Het zou een onmogelijke eis aan islamcritici zijn van hen te verlangen dat ze slechts te goeder trouw incontestabele feiten naar voren brengen, dus nooit eens een halfwaarheid of een onwaarheid. Wat ook het onderwerp is, je kunt mensen niet verbieden het per ongeluk mis te hebben en sterk te geloven in de waarheid van beweringen die onwaar zijn. En kun je mensen verbieden beweringen voor waarheden te verkopen waarvan ze zelf weten dat het slechts halfwaarheden zijn? Het is om te beginnen niet altijd zo maar vast te stellen of iemand een propaganda- of een informatie motief heeft. Propaganda is beter naarmate het minder doorzichtig is als propaganda, dus als het beter de schijn wekt eerlijke informatie te zijn. Maar zelfs als je het onderscheid goed zou kunnen maken, dan zou het toch onredelijk zijn om alleen islamcritici het recht te ontzeggen aan propaganda te doen.

  Dus wat islamcritici nou precies moeten doen vanwege Breivik, en in het bijzonder vanwege Breivik, dat vind ik nog niet zo makkelijk te zeggen.

 38. Thomas Wentzel

  BJ Spruyt lijkt een revanchemethode te hanteren tegen Wilders, maar waarom?

 39. kees rudolf

  Als wordt gesproken over “het oproepen van een apocalyptische sfeer” moet ik ook denken aan bijv. klimaatalarmisme.. Daar hoor je ook:  het gaat helemaal mis, het is 5 voor twaalf, eigenlijk zijn we al te laat, maar als we nú iets doen valt er misschien nog wat te redden voor onze kinderen en kleinkinderen, maar ai, dan worden we weer  gedwarsboomd door mensen die het gevaar bagatelliseren, en o, er staan allerlei sinistere belangen op het spel, en het kan sommige winstbeluste lieden geen donder schelen als de planeet naar de sodemieter gaat,  zeeen worden leeggevist, de lucht wordt vervuild, de bodem wordt vergiftigd, kernafval vrijkomt, als ze nú maar rijk kunnen worden, die verschrikkelijke ‘na ons de zondvloed mentaliteit” van de kortzichtige zelfverrijkers. Zijn democratische middelen nog wel voldoende om die snodaards te bestrijden? De meerderheid wordt dom en onwetend gehouden over het gevaar. Straks is het te laat!

  Als ik de klimaatalarmisten ‘klimaatalarmisten’ zou noemen en hen zou verwijten een apocalyptische sfeer op te roepen, dan geef ik eigenlijk al aan dat ik niet zo in de aanstaande ondergang van de planeet Aarde geloof, dat ik een “scepticus’ben, die serieus meent dat er heus nog alle tijd is om de zaak eens rustig van alle kanten te bekijken en de zaak voorlopig op zijn beloop te laten. Maar zo denkt een AlGore-aanhanger er natuurlijk niet over. En misschien heeft die Al Gore aanhanger wel gelijk en gaat het inderdaad mis, terwijl wij onze tijd verdoen met discussiëren, terwijl de meerderheid kortzichtig is maar de democratie helaas niet kan worden afgeschaft.

  Wie dus Wilders verwijt een apocalyptische sfeer op te roepen geeft daarmee in zekere aan zelf geen urgent probleem te zien. Maar zo denken Wilders-aanhangers er van hun kant dus niet over.

  Overigens is het niet noodzakelijk dat wie een apocalyptische sfeer oproepen ook zelf zeer serieus met de apocalyps rekening houden. Zo verdenk ik klimaatalarmisten er wel van de ernst van de situatie bewust een beetje te overdrijven, eenvoudigweg om meer aanhang en invloed te winnen. Die grotere invloed kan dan bijv. worden aangewend opdat er subsidies worden verstrekt voor het plaatsen van zo veel mogelijk  windmolens en andere zaken die het milieu zogenaamd zouden redden. Het oproepen van een apocalyptische sfeer is eigenlijk in de politiek een betrekkelijk gewoon manipulatietechniekje om stemmen te trekken en zo invloed te winnen.

  Zou Wilders dan, vanwege zo’n Breivik, er nu toe gebracht moeten worden op te houden met overdrijven en een apocalyptische sfeer op te roepen? Misschien, maar voor hetzelfde geld zou je dan ook van de milieupropagandisten moeten vragen een toontje lager af te stemmen. Wie weet vermindert dat de kans op gevaarlijke acties van mensen die alle propaganda een tikje té serieus nemen. Anderzijds zou misschien de aanhang voor een partij als Groen Links dan slinken, want als minder mensen van de  urgentie van het milieuprobleem doordrongen zijn hebben mogelijk ook minder mensen een reden om op de partij te stemmen die het redden van het milieu als hoofdprogrammapunt heeft.

  Maar zou het niet het meest logisch zijn om allerlei politici gewoon lekker te laten overdrijven, niet alleen klimaatalarmisten maar ook Wilders, en ze dan te bestrijden door zo overtuigend mogelijk te laten zien dat ze overdrijven? Moeten we politici het overdrijven verbieden? Dat zou wel een ingrijpende beperking van het politieke spel zijn. En om alleen Wilders het overdrijven te verbieden, maar andere politici met andere boodschappen niet, tja, dat zou ongelijke behandeling zijn. Niet?

 40. trias politica

  Ik vond die reportage over Oslo minstens zo leerzaam. Ontluisterend om te constateren dat de Noorse anti-immigratie partij nu dit onderwerp van de agenda plaatst. Nog ontluisterender is de constatering dat ook in Noorwegen geen open debat over deze kwestie gevoerd kan worden en dat het nog steeds taboe is om erover te praten.

  Wat dat betreft maakte Spruyt inderdaad een verstandige opmerking waar hij zei dat die ontwikkeling in Nederland voorkomen moet worden. Dat ben ik 100% met hem eens. Open het debat. En ja, ook Wilders moet hieraan volop mee doen. Echter, het probleem met de Nederlandse ‘talkshows’, eigenlijk met de Nederlandse MSM in het algemeen is, dat zij een zeer  vooringenomen standpunt hebben. Dat wil zeggen: tegen Wilders en diens aanhang, waar nog altijd wat meewarig en meesmuilend over wordt gedaan alsof het sukkelaars betreft die nog niet goed hebben nagedacht. Ik kan mij dus heel goed voorstellen, dat Wilders geen trek heeft om zich te laten slachtofferen door de PO. Hij zou wel gek zijn. De bal ligt dus ook bij de media om een open en taboeloos debat te laten plaatsvinden. Misschien wel juist. Er is een probleem met de drie I’s, niet alleen in Noorwegen en Nederland, maar overal waar massale immigratie van moslims is. Het doodzwijgen van die problematiek werkt eerder polariserend dan constructief en, belangrijker nog, het doet het probleem niet verdwijnen. Maar verergeren.

 41. cmsuijkerbuijk

  Spruijt heeft hier op dit blog al zó dikwijls de plank vollédig misgeslagen, dat het er niet meer toe doet, wat hij vindt.

  Kwatch en humbug!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.