De holle retoriek van Roemer

Praatjes vullen geen gaatjes, dat weet iedereen die met hard werk een eerlijke boterham moet verdienen. Jammer dat niemand er in lijkt te slagen om het tot Emile Roemer door te laten dringen.

De man blijft spreken in algemeenheden, halve waarheden en hele leugens. Maar hij zorgt ervoor dat het joviaal klinkt, dus zijn achterban wordt er blij van. Ze zullen van een koude kermis thuiskomen als hij z’n zin krijgt.

In een Nieuwsuur-debat versus Alexander Pechtold wist Roemer herhaaldelijk de kritische vragen (zowel van zijn tegenstander als van de gespreksleider) te pareren met een gulle lach en een bon mot. Mooie woorden – maar er zullen geen mooie daden op volgen. Tenslotte kan iedereen wel gouden bergen beloven, maar als er geen geld voor is komt er weinig van terecht. Daarom probeerde Pechtold ook keer op keer om het debat richting de bekostiging van de plannen te sturen (“Waar haalt u het geld vandaan, meneer Roemer?”). Maar dan komt er dus weer een goedklinkende doch betekenisloze uitspraak uit de mond van Roemer, en er komen geen kritische vervolgvragen.

Toch wordt het pijnlijk duidelijk waar de plannen van de SP op zullen uitdraaien: hogere lasten en meer schulden voor ons hele land. Roemer dreigt graag met grote woorden (“Het land wordt kapotbezuinigd!”), maar hij heeft geen enkel bewijs voor zijn aggressieve stellingen. Een jaarlijks begotingstekort van 3% vindt Roemer veel te radicaal, dus eigenlijk zouden we – dit zegt hij zelf – minder moeten bezuinigen en dus méér moeten lenen. Wat hij totaal negeert is dat zelfs een tekort van 3% betekent dat we jaarlijks zo’n 18 miljard euro bijlenen. Een flinke smak geld!

De staatsschuld is nu al over de 400 miljard, en daar betalen we jaarlijks miljarden rente over. Als dat bedrag ook nog ieder jaar met meer dan 18 miljard omhooggaat wordt óók die rente steeds hoger. Hoeveel wil Roemer bijlenen? 20 miljard per jaar? Of 25 miljard? Of nog meer? Het lijkt wel alsof hij vóór 2020 een staatsschuld van 500 miljard wil realiseren! De rentelasten zouden gigantisch zijn. Dat is allemaal geld dat niet aan nuttige zaken besteed kan worden: geld dat dus elders bezuinigd moet worden. Maar niet in ruil voor een lastenverlichting, zoals het hoort. De lasten blijven hoog, de nuttige bestedingen gaan omlaag, en er worden miljarden verbrand aan rentelasten op de staatsschuld.

Helaas weet Roemer dit behendig te verbergen voor zijn kiezers. In werkelijkheid verhoogt hij de lasten en zal hij uiteindelijk méér moeten bezuinigen dan alle andere partijen. Zijn kreten over het “stimuleren” van de economie hebben al net zo weinig inhoud als de rest van zijn verhaal. Roemer doet alsof er extra geld gemaakt kan worden als de staat “banen schept”. Hij noemt het voorbeeld van talloze sociale huurwoningen die hij wil laten bouwen. Maar wat hij niet vertelt is dat alle lonen en alle andere kosten die daarbij komen kijken moeten worden betaald van belastinggeld. Dat is dus helemaal geen stimulans, maar wéér een extra klap voor ieder werkend mens. Hij stimuleert de economie niet, hij zuigt het land enkel uit.

In dit opzicht doet de economische theorie van het socialisme denken aan Dracula: Roemer meent dat hij ons land gezond kan maken door het bloed er aan de ene kant uit te zuigen, en het er aan de andere kant weer in te spuiten. Netto blijf je achter met twee pijnlijke wondjes en geen druppel extra. Met zijn vriendelijke lach en zijn lege beloften kan hij dit niet verbergen voor de kritische kijker, hoe hard hij dit ook probeert. Graag doet hij alsof het streven naar een gezonde begroting een verplichting is die uit Brussel komt, maar in werkelijkheid is het niets anders dan gezond verstand.

Over de EU moet Roemer sowieso niet te hoog van de toren blazen, want inhoudelijk verschilt hij op dat punt eigenlijk weinig van Pechtold. Allebei verklaarden ze gisteren hard dat ze vóór de EU zijn, maar dat ze dit instituut van binnenuit willen veranderen. Dat horen we D66 nu al decennia beweren, en het is er nog nooit van gekomen. Het zal er ook onder Roemer niet van komen: hij is ondanks zijn ontkenningen inmiddels een EU-apologeet. Wie dus een hekel heeft aan het economische rampbeleid van de SP, maar er uit weerzin tegen de EU op zou willen stemmen, kan die keuze beter heroverwegen.

Dat is uiteindelijk kenmerkend voor alles dat de SP te bieden heeft: woorden zonder daden, kreten zonder inhoud. Alles wordt onder het tapijt geschoven, en een ander wordt met de rekening opgezadeld. Dat is de logica van een socialist: “de kater komt later, denk daar maar niet over na, nu geef ik jullie allemaal cadeautjes”. Het ultieme populisme, dat van alles belooft en uiteindelijk niets levert. Roemer is een man die dit land niets anders kan bieden dan holle retoriek en vreselijke armoe.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

19 reacties

 1. Theo Prinse

   

  Het is zeer zeer waarschijnlijk dat deze zomer de Europese financiele wereld geheel buiten de schuld van meneer Wilders voor vuurwerk gaat zorgen. 

  Los daarvan moet de Nederlandse samenleving 7.5 miljard Euro ieder jaar opnieuw ophoesten aan non productieve buitenlanders volgens het rapport Nyfer. Bovendien 10 miljard ABN Bos, 10 miljard verlies Greece, 10 miljard herinvoering Gulden en er ligt al een bezuinigingsplan van resp. 18 en 12 miljard = 30 miljard.  

  Dit zal rond september een nieuwe regering, een kernkabinet tot nationaal herstel noodzakelijk maken op 2 hoofdlijnen: economisch herstel en 2. staatkundige hervorming. 

   

  Het is op basis van de huidige peiling van de Hond en Innovate zeer voorstelbaar dat PVV VVD en SP op 12-9 in de 25 – 30 range uitkomen. 

  Dit betekent dat als de SP moet formeren en de PVV uitsluit en de VVD zeer waarschijnlijk niet meedoet (samen al 50 zetels !) de SP de PvdA moet paaien als basis van formatie. 

  We hebben dan 25 + 20 zetels = 45 = 35 zetels tekort uit een reservoir van 55 resterende zetels van zeer mogelijk 12 partijen. (OBP en 50+ elk 1 zetel) 

  Neem als derde formatie partij D66 met 15 zetels of minder.

  D66 gaat onder deze economische en electorale omstandigheden niet met PvdA onder Minister President Roemer in de regering zitten … en dan nog moeten er 20 zetels gevonden worden ! 

  Het is in deze voorstelling niet ondenkbaar dat SP 25 PvdA 20 D66 15, CDA 10 en GL nog niet aan een meerderheidsregering komt. 

  We praten dan al over een 5 partijen coalitie zonder meerderheid. 

  Geert Wilders zei een paar dagen geleden op televisie dat deze verkiezingen niet over de islam gaan (daarover heeft Wilders een boek gepresenteerd in Amerika) maar over Europa. In het Europa debacle zit de anti-islam discussie grotendeels verdisconteerd. 

  Daarom moeten PVV’ers in hun politieke wensen tevens rekening houden met een eenvoudige gespreksbasis met de SP over een geloofwaardig economisch banenplan van een PVV SP VVD regering dat geloofwaardig is voor de SP achterban. 

  Aanzetten daartoe is de economie eerst en daarna de islam 2. Europa is slechts SP ver van hun bed show, 3. de druk van de samenleving omgeen nieuwe verkieizngen te forceren maar een regering tot herstel te vormen. 4. Met bestuurlijke vernieuwing ruimte voor D66 in de oppositie te creëren. 

  5. Als de VVD niet de grootste is dan is Rutte weg. Roemer heeft al een situatie geschetst toch fractievoorzitter te blijven als SP in de regering komt en Wilders waarschijnlijk ook om PVV  islam kritiek te laten horen.

  Er komt dan een ministersploeg van PVV VVD en SP uit de gelederen van de Tweede Kamer en Senaatsfracties. 

  6. De SP wil alleen bezuinigen als er geïnvesteerd wordt. Dus hervormen. 

  —————————–

  Er zou voor de nieuwe coalitie een kern akkoord moeten komen op twee lijnen. Economie en bestuur.

  Ad. a. Iedere overheidsuitgave die de innovatieve economie niet stimuleert wordt wegbezuinigt en in de vorm van door de overheid gestimuleerde innovatieve bedrijvigheid terug in de maatschappij geïnvesteerd. Zelfs een PVV-SP-VVD regering zou hiervoor moeten tekenen.

  Ad. b. De senaat wordt afgeschaft,

  De Kamerleden krijgen 2 assistenten/medewerkers 

  Gemeenteraad, Provinciale Staten en Kamer worden om de 3 jaar gekozen.

  Burgemeester en Commissaris van de Provincie worden door resp. Raad en Staten gekozen.

  Kiesdrempel komt voor de 1e bestuursperiode op 2 zetels en de 2e BP op 5 zetels.

  Leden die tussentijds de fractie verlaten mogen alleen op eigen titel blijven bij een kiesdeler van 2 zetels. 

  Stemmen via internet wordt ingevoerd.

  Top ambtenaren van Gemeente, Provincie en Ministeries worden iedere nieuwe bestuursperiode door de regerende partijen opnieuw aangesteld c.q. ontslagen. 

  Rechters worden voortaan om de 12 jaar herbenoemd op basis van een onderzoek door de Kiescommissie naar politieke voorkeur overeenkomstig de actuele machtsverdeling in de kamer. 

  De Grondwettelijke rigide wordt verlicht. B.v 1e ronde: 2/3 2e Kamer – 2e ronde: nieuwe verkiezingen – 3e ronde: 50 % + 1 in de 2e Kamer

  De Wet wordt boven de Grondwet en de Grondwet wordt boven buitenlandse verdragen gesteld.

  Er komt geen Grondwettelijke toetsing van wetten. 

  Er komt een wet flexibilisering (c.q onderlinge concurrentie) reguliere overheveling taken overheden. 

  De constitutionele monarchie wordt vervangen door de Republiek. 

  De President van de Republiek der Nederlanden wordt gekozen door de Kamer.

  De President verblijft voortaan op het Catshuis en dit pand wordt eventueel uitgebreid. 

  Top ambtenaren van de ministeries kunnen worden vervangen door de nieuw aantredende minister. 

  De Republiek stekt een staats zender in met 1 kanaal waarop 24 uur per dag promo’s, informatie, nieuwsflitsen, ministeriele mededelingen, interviews met bewindslieden en uitgebreide zendtijd politieke partijen, live verslag van de handelingen in de Kamer wordt uitgezonden. 

  Het initiatief voor de formatie van de regering ligt in principe bij de grootste stembus overwinnaar. 

  De grootste stembus overwinnaar krijgt 2 weken tot een voorlopige formatie. 

  De voorlopige formatie houdt een debat met de kamer over de tweede formatie op inhoudelijke grondslag. 

  Bij falen formatie krijgt de tweede grootste stembus overwinnaar het initiatief tot voorlopige formatie gedurende twee weken enz. 

  Als zich een buiten de grootse winnaar(s) van de verkiezing een meerderheidscoalitie blijkt te hebben gevormd dan kan deze in de Tweede Kamer zich als legitieme regering presenteren. 

  De Regering biedt formeel bij stemming in de Kamer het voornemen tot regeren en het bereikte regeer akkoord aan de Kamer aan. 

  Het aanbieden van het ontslag van de regering vindt plaats door de regering aan de Kamer. 

  De regering in overleg met de Kamer bepaalt een nieuwe verkiezingsdatum

  Tot die tijd is de regering demissionair en worden met de Kamer de lijst van controversiële onderwerpen samengesteld en eventueel onderhandelingen en debatten gevoerd voor een nieuwe begroting.  

  De monarch en haar koningshuis worden financieel aangeslagen voor minimaal 1 miljard euro naar de koers van heden. 

  Grondwet is een raamwerk voor de Wet. 

  Art. 1 gelijke behandeling wordt geschrapt. Toelichting: het onderscheid moet zijn: merite. 

  Art.2 wordt uitgebreid met een verbod op meer dan een paspoort

  Art 6 vrijheid van Godsdienst en art. 23 vrijheid van onderwijs worden samengevoegd met art 7 Vrijheid van mening en herbenoemd tot art 1. Vrijheid van Mening

  Art.19 wordt verbeterd met initiatief tot innovatie en fundamenteel wetenschappelijk onderzoek 

  Art 20. wordt ondergebracht bij art. 19 

   

 2. PJ

  Alles wat er hier over Roemer geroepen wordt, wordt al uitgevoerd door de eurofielen inclusief VVD. Waarom is dit beleid goed als de VVD het doet, maar fout als het van de SP komt?

 3. Jepe

  Onze Emiel is vast een aardige buurman, maar laat hem alsjeblieft niet aan het financiele roer van NL. staan, want dan volgen er ongelukken.

   

  Emiel bleek een hypotheekstapelaar, die zelfs in de praatjes van de DSB bank trapte.

   

   http://www.welingelichtekringen.nl/19145-emile-roemer-heeft-5-hypotheken-afgesloten-waarvan-1-bij-de-dsb.html

 4. Victor van der Sterren

  Interessant dat men dit stuk typeert als pro-VVD. Ik noem die partij niet, en als eurosceptiscus stem ik er ook niet op. Dat is dus een nogal vreemde en zonder meer onjuiste aanname.

   

  Dergelijk beleid, zoals beschreven in dit artikel, is dus net zo fout als de kunduzpartijen het zouden uitvoeren. Voor wat het waard is, ik stem op de Libertarische Partij, en ik raad iedereen aan om dat ook te doen. Zo niet, dan adviseer ik de PVV of desnoods de OBP. Maar zeker niet de Kunduzpartijen, en ook niet de partijen links daarvan.

   

  Wie dit artikel leest als een pleidooi voor de VVD, heeft een leesbril nodig. 😉

 5. monty1

  Even los van Roemer en de SP. Het is maar terzijde, maar wat staat hier eigenlijk?

   

  “Roemer drijgt graag met grote woorden.”

   

  Op zig kan je erover heen lesen, maar het begindt te iriteren zodra worden woorden gespelt med ei dan wel ij’, d, dan weer dt’s of t etc. willekeurig door auteurs door elkaar heen. Het gebeurt namelijk zo vaak! Ik ben genijgd de slordige spelling over te nemen als ik steeds moet struikelen over worden. Zo woort neigen vanzelf nijgen, een ei wordt een ij enz. Als reageerders dat doen, fooruit dan maar. Maar schreivers van stukjes, nee, dat gaad me te fer. 

   

  Is er geen eindredactie?

 6. Arabist

  Geen helder denkend mens die deze clown serieus neemt. Alle stemmers op de SP zijn opportunisten en/of telleurgesteld in andere partijen..een tegenstem dus.  Elk mens die 1 regel uit hun partijprogramma serieus neemt is een opportunist. 

   

  Gezien de peilingen: de PVV heeft  altijd 6-8 zetels gordijnstemmers bij de SP is dit precies anderom: die zeggen dat ze SP stemmen maar kiezen uiteindelijk toch weer voor de PVDA en/of andere partijen. 

 7. Raaf

  Een groot verschil tussen de SP en de PVV is dat de laatste aangeeft waar wel bezuinigd kan worden terwijl de SP alleen maar denkt in lastenverzwaringen voor de ‘succesvollen’. Wilders wil kappen in het subsidie-moeras, de OS afschaffen, de PO begraven, de immigratie aanpakken, stoppen met absurde buitenlandse oorlogsmissies en de Brusselse riolering dichtmestselen. Dat gesteld hebbende deel ik de mening van de scribenten hierboven wanneer ze stellen dat die punten ook gelden voor de eurfoeile belastingverhogers v/d VVD. Wellicht is het verstandig wanneer Tofik Dibi, Rutte en dat naargeestig Kereltje van de antiDemocraten’66  de koppen bijeensteken en de fusie onderhandelingen gaan beginnen 

 8. Yigal29

  Een beetje dwaas artikel, lastenverzwaringen daar hebben we de Sp niet voor nodig die krijgen we van Rutte al voldoende voor onze kiezen, van bezuinigen heeft die Rutte schijnbaar nooit gehoord wel van lastenverzwaringen,  er is echter 1 ding waarin ik de Sp sterk vind en dat is dat ze af willen van de Vvd ambtenaren cq managerscultuur, het zou eens tijd worden, alleen in de gezondheidszorg gaat 30 tot 40% van het budget op aan ambtenarij en laten we dan maar zwijgen over justitie, politie en het onderwijs,  de Sp is mij te links om op te stemmen maar ze hebben wel een punt, het huidige systeem is gewoon de doodlopende weg waarin Rutte en zijn makkers nog wat extra gas geven, hup weer 40 miljard + naar Europa, maakt niet uit wij betalen wel.

  Jammer is dat de Sp en de Pvv inhoudelijk op sommige punten wat ver uit elkaar staan maar af en toe denk ik weleens dat dit de enige partijen zijn met gevoel voor wat er leeft onder de gewone man, vrouw.

 9. beppie

  Dat zijn ook punten van de PVV. Zeker Agema heeft zich hier altijd sterk voor gemaakt. Meer handen aan het bed. Maar ook, Politie minder bureaucratie, onderwijzers moeten weer lesgeven, minder ambtenaren, snijden in de managerslagen.

 10. euhater

  ik zou me maar eens eerst heel goed verdiepen over de libertarische partij,

  die partij is kansloos en heeft zwaar anarchistische trekken.

   

  voor mensen die de LP overwegen, lees deze uiteenzetting eerst maar eens voor dat je deze fout begaat !

   

  hierbij de link;    http://www.misdefinitie.nl/index.php?nieuws=601&pagina=1

 11. messenger

  Roemer, de gevierde ex onderwijzer, is een Wolf in schaapskleren.

  De Socialistische partij bestaat uit communisten en anti-semieten (Gretta Duisenberg-Van Nieuwenhuizen, Anja Meulenbelt en Harrie van Bommel bijvb.).

  Noch de VVD, noch de PVV heeft daar iets bij te zoeken. Financieel wpprdvoerder Irrgang houdt het voor gezien na 12 sept, dus we houden potverteerders over. Van uw en mijn geld wel te verstaan.

  En de Libertarische partij ? Kansloos. Volledig van de werkelijkheid losgezongen, ook al koester ik zeker sympathie voor de beginselen, het is een totaal overbodige en absoluut kansloze partij.

   

 12. shrimpocat

  Alleen als de LP meedoet aan de Tour de France, geef ik de Luchtfietsers Partij een kans.

 13. Gielah

  Nú een nieuwe partij lanceren toont volgens mij aan:

  a. dat men de vreemde gedachte koestert dat we nog TIJD hebben om een nieuwe partij op te bouwen.

  b. dat men niet beseft dat elke zetel, die hierdoor bij de PVV wordt weggehouden, in het nádeel van het Nederlandse volk en zijn situatie is.

  c. dat men blind is voor de urgentie van dit moment en er écht geen slechter tijdstip denkbaar is om zich met dit soort Spielerei bezig te houden.  

   

  Wélke nieuwe partij zich nu ook maar aandient… ik zal hem straal negeren.

  De PVV moet groot, groter, grootst worden.

 14. AdriePVV

  Dat de LP open grenzen wil en geen oplossing heeft voor het financieren van de kerntaken van een staat zoals o.a. infrastructuur, defensie en rechtspraak omdat er geen belasting mag worden geheven is hier al meer dan eens aan de orde geweest als argument tegen die partij.

   

  Dankzij Tipo kan daar een nieuw argument aan toegevoegd worden ongeacht de vraag of de LP het “beste”” programma heeft. 

   

  “”Wel heeft de LP het beste verkiezingsprogramma die helemaal in mijn straatje past. Het probleem van dat verkiezingsprogramma is echter, dat het enkel werkt als het 100% wordt ingevoerd.”” 

   

  Tipo zelf geeft al aan dat geen enkele partij zoveel macht zal krijgen dus wie op de LP stemt moet niet verbaasd kijken als die partij straks bv meestemt met D66 voor het verder opheffen van Nederland.

   

 15. JaMaS

  tonen wel aan dat het in september nog knap lastig wordt een verantwoorde keuze te maken. Niet dat die ene stem van u of van mij ook maar iets te betekenen heeft, maar voor ons eigen gevoel, meer is het niet, willen we toch een te verdedigen keuze maken. Stel dat er een partijtje in de marge zou zijn die over het geheel genomen zeer lovenswaardige opvattingen verkondigt. Ook dan is een stem op die partij een verloren stem, ook als er een kans bestaat dat het de kiesdeler zou halen. Regeren, daar gaat het om. Dus zullen we moeten kiezen uit partijen die kans maken deel te gaan uitmaken van een bepaalde coalitie. Maar dan weer niet op een partij die mogelijkerwijs een ongewenste coalitie aangaat. Er zit dus voor de strategisch stemmer niets anders op dan de peilingen in het oog te houden, met het risico na de formatie tot de conclusie te komen het vreselijk mis te hebben gehad. Zo heb ik onder meer verscheidene keren VVD, en zelfs één keer PvdA en CDA gestemd. Niet omdat het zulke fijne clubs zijn, maar omdat het alternatief mij nog verschrikkelijker toescheen. Feitelijk is de enige keer dat ik niet na korte tijd alweer spijt had van mijn keuze, die keer geweest dat ik mijn stem uitbracht op iemand die vanwege zijn voortijdig verscheiden nimmer zijn zetel in de 2e Kamer kon innemen. Niet omdat ik veel fiductie had in diens partij, maar omdat het de ultieme gelegenheid was het hypocriete Haagse rapaille, al was het maar voor korte tijd, eens flink de oren te wassen. Fijn voor u als u daar allemaal geen last van heeft, maar er existeert in ons land geen enkele politieke partij waar ik geen bezwaren tegen heb. Maar de kans dat ik ooit op GL (voornaamste bezwaar; vergaande wereldvreemdheid) SP (voornaamste bezwaar; vergaande populistische opportunisme) of D66 (geen vlees en geen vis) stem, acht ik vooralsnog uiterst onwaarschijnlijk.     

 16. Johnathan

  Opnieuw holle VVD-rethoriek van een DDS-redacteur over de noodzaak tot bezuinigen.  Want wat hebben bezuinigingen voor zin, als ons land telkens weer tientallen miljarden moet afdragen aan Brussel? Daar valt toch niet tegenop te bezuinigen? Trouwens, we hebben gezien hoe Kunduz ‘bezuinigd’. Dat is voor 70% lastenverzwaring.

  Bovendien, weet de redacteur wel hoe groot het financieringstekort is in landen als Frankrijk, Italië of de Verenigde Staten. Toch is de welvaart daar echt niet minder dan in NL, integendeel zelfs!

  Ik stem geen SP, maar voor mijn part mag Roemer het een keer proberen.
  Ik zie nog niet in dat hij het slechter zal doen dan Rutte.

 17. tipo

  Als de PVV en Libertarische Partij een meerderheid krijgen, dan zou dat mijn favoriet kabinet zijn. Maar ik zie het niet zo snel gebeuren dat de PVV 75 zetels haalt. 😉

   

  Wel heeft de LP het beste verkiezingsprogramma die helemaal in mijn straatje past. Het probleem van dat verkiezingsprogramma is echter, dat het enkel werkt als het 100% wordt ingevoerd. Als het LP programma voor de helft wordt ingevoerd: open grenzen, zonder veiligheidsketen, maar zonder het opheffen van de verzorgingsstaat, dan is dat funest. Dat is namelijk 1 op 1 het beleid van de D66.

   

   

 18. Arabist

  Victor van der Sterren zei:

   

  “Zo niet, dan adviseer ik de PVV of desnoods de OBP”

   

  Dus jij adviseert serieus om op de OB partij van Zero te stemmen? Jou neem ik dus ook niet meer serieus op het Internet. 

 19. nick

  Dat had ik ook wel gezien Victor en hulde voor het aangeven waar de SP werkelijk voor staat. Stemmen op de SP is echt zot en zou een ramp betekenen. De zoveelste ramp, dat dan weer wel! Roemer is de stopop vam Marijnissen. Het is bijzonder jammer dat de simpelen onder ons, want anders kan ik ze niet duiden, overwegen op Roemer te stemmen. Als ze dat doen om dat hij zo herkenbaar “ons soort mensen is” snap ik dat wel maar hoop toch dat ze wakker worden. Als ze willen stemmen op de SP omdat ze anti EU zou zijn en dus een alternatief voor de PVV van Wilders waar de MDSM zulke lelijke dingen over zegt, dan vergissen ze zich pijnlijk.

  De SP is 100% pro Europa! Ze vinden het alleen nog te Neo-Liberaal….en het gaat ze te snel, eerst het communisme in Nederland invoeren en dan aanschuiven bij de communisten van de nazistaat EU. 

  Daarnaast moet men zich ook goed realiseren dat de SP pro, dus voor, immigratie en Islam is, Dat betekend de grenzen wijd open en de verzorgingsstaat leeg geplunderd. Dat willen de meeste SP stemmers toch echt niet, hun woonwijken zijn al onbewoonbaar geworden door de ongeremde import van de moslims met hun gevaarlijke, geweldadige overheersers ideologie.

  Ook is de SP voor een grote overheid, alles terug naar de staat, zoveel mogelijk ambtenaren en de belastingen huizenhoog om hun potverteren te kunnen betalen. 

  Dank dus voor uw artikel, hoop dat het zich snel zal verspreiden naar de juiste doelgroep.

  Dat u voor de LP wil gaan stemmen is wel een beetje hopeloos, ik zou hun programma toch nog eens goed doornemen. Daar hebben we totaal geen grenzen meer en kan iedereen in en uit lopen…lijkt me niet verstandig, liberaal is ok maar TE is nooit goed. Ik zou het op de PVV houden, dan kan je stem nog zoden aan de dijk zetten. 

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.