PvdA–Kamerlid Jan Vos heeft zijn huiswerk niet gedaan

Sommigen zijn zó in de ban van duurzaamheid dat zij geloven dat recycling van desinformatie ook daartoe behoort.

Hier volgen enkele passages uit een verslag van een algemeen overleg over het parlementair onderzoek inzake de kosten en effecten klimaat- en energiebeleid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en de vaste commissie voor Economische Zaken op 30 mei 2013.

De heer Jan Vos (PvdA): Voorzitter. Wij weten nu zo’n 50 jaar dat de aarde langzaam maar zeker opwarmt door de uitstoot van CO2. Dat meten we en in toenemende mate zijn wetenschappers zich daarvan bewust.

De voorzitter: Er is een vraag van de PVV.

De heer Jan Vos (PvdA): Zal ik het blokje afmaken? Of moeten we meteen voordat ik iets heb gezegd …

De heer De Graaf (PVV): Ik sla meteen aan op de eerste opmerking van de heer Vos: we — de heer Vos schijnt voor ons allen hier te spreken — weten nu zo’n 50 jaar dat de aarde opwarmt. Dan heeft de heer Vos het artikel in Newsweek van 28 april 1975 niet gelezen. Is de heer Vos op de hoogte van de strekking van dat artikel?

[Noot HL: Het gaat hier om een artikel waarin werd gewaarschuwd voor de dreigende afkoeling van de aarde – precies het tegenovergestelde van opwarming dus.]

De heer Jan Vos (PvdA): Als ik spreek van “we”, dan spreek ik vanzelfsprekend voor de fractie van de Partij van de Arbeid. … [Er worden] metingen worden verricht in Hawaï naar de uitstoot van CO2, met name van koolstof-12 en koolstof-13; dat is de menselijke uitstoot van CO2. Sinds de industriële revolutie voegen wij dat CO2 aan de atmosfeer toe door middel van de verbranding van steenkool in stoommachines. Daar bestaat wereldwijd wetenschappelijke consensus over. …

De vraag is natuurlijk of er echt een klimaatprobleem is. Vroeger had de VVD ook nog weleens de neiging om op die lijn te gaan zitten, maar sinds de heer Kamp het bewind voert over het ministerie van Economische Zaken en zich daarin heeft verdiept, stelt men ook daar dat er daadwerkelijk een klimaatprobleem is. Dit kabinet, de volksvertegenwoordiging, onze buren in Duitsland en Engeland: iedereen is het erover eens. Als de heer De Graaf echter nog wil uitweiden over een artikel in Newsweek uit 1975 — dat is misschien wat gedateerd — dan hoor ik het graag.

De heer De Graaf (PVV): … Uit de beantwoording van de heer Vos blijkt wel: je kunt met zo veel mensen spreken, maar de basis van het betoog is dat hij alleen spreekt met mensen die ervan overtuigd zijn. De heer Vos zei letterlijk: ik ben overtuigd van het feit dat het wetenschappelijk bewezen is. Ja, dat klopt, want er is alleen maar overtuiging in die hele gesubsidieerde kliek. Als je iets anders zegt, word je namelijk geëxcommuniceerd. Dat is wat er aan de hand is: het is wetenschappelijk communisme. Waarschijnlijk heeft de heer Vos dan niet met lord Christopher Monckton gesproken, die zegt dat het marxisme is als alles door de opwarming komt. Dat is een groot gevaar waar ik voor wil waarschuwen, want ik wil onze aarde niet achterlaten met de ramp die zich door dit kabinet, gesteund door vele partijen in deze Kamer, aan het ontwikkelen is. Dat is het punt dat ik voor mijn betoog alvast wilde maken.

De voorzitter: Met deze waarschuwing kan de heer Vos zijn betoog vervolgen.

De heer Jan Vos (PvdA): … We meten de uitstoot van CO2 en er is, enkelen uitgezonderd, in toenemende mate consensus over het feit dat er een probleem is dat zich op termijn zal versterken. [Noot HL: Daar is helemaal geen consensus over. Integendeel, de consensus valt uit elkaar.] We spreken namelijk niet over een lineaire toename van de uitstoot en de opwarming, maar over een exponentiële toename. [Noot HL: De CO2–concentratie in de atmosfeer stijgt lineair. De gemiddelde wereldtemperatuur bevindt zich nu zo’n 16 jaar op een plateau. Niets geen exponentiële toename!] …Die exponentiële toename zal ook voor ons land grote consequenties hebben. We weten namelijk dat de zeespiegel in Nederland met een halve tot anderhalve meter zal stijgen als gevolg van de opwarming van de aarde. [Noot HL: Dat weten we helemaal niet. Het KNMI zit op een véél lager cijfer voor deze eeuw. De klimaatsceptici zitten op 20 cm.] …

De heer De Graaf (PVV): … De komende tien jaar zal de voedselproductie ernstig te lijden krijgen onder klimaatveranderingen. In Engeland is het groeiseizoen met 2 weken afgenomen en wel 148 tornado’s hebben de afgelopen maanden al meer dan 300 mensen het leven gekost. De groei van de wereldbevolking en ook nieuwe grenzen zullen ervoor zorgen dat hongerende mensen niet meer op zoek kunnen naar voedsel, ver weg van hun verwoeste velden, maar politici weigeren in te zien dat er oplossingen moeten komen. Zo moeten wij bijvoorbeeld proberen de ijskap van de Noordpool te laten smelten door deze te bedekken met roet. Hé, decarbonisering, maar dan iets anders. Dit is inderdaad het artikel uit 1975. Het is een serieus artikel en geen grapje.

Dit artikel werd nog geen 40 jaar geleden geschreven. 40 jaar geleden is in de tijd van deze aarde nog geen nanoseconde, maar wij kunnen alleen met de menselijke maat naar de tijd kijken. Ik had trouwens van de elite meer verwacht, een wat hoger niveau, maar het is een scheet in de aardse tijd. Dat zien wij bijvoorbeeld bij de zure melk toen het spoorlijntje werd aangelegd tussen Haarlem en Amsterdam, de besmette groente door Tsjernobyl of de millenniumbug. Herinnert u zich deze nog?

Alarmisme is van alle tijden en is het meest effectief — dat heeft de heer Klein effectief laten zien — als het de mens zelf of zijn kinderen dreigt te treffen. Was het eerst de ‘global cooling’, nu is het de ‘global warming’. Alarm, alarm en u bent er schuldig aan, dus hier met uw belastinggeld, want u moet tegen uzelf in bescherming worden genomen. Het energieakkoord dat vanmorgen op de voorpagina van de grootste krant van Nederland stond, klinkt alsof iedereen op een elektrische scooter thuisbezorgd krijgt een soort leerpakket van het rijksinstituut voor herprogrammering.

Het klimaatalarmisme is een nieuwe religie onder de groensocialistische paraplu van de duurzaamheid. Er heeft na de oorlog geen ontzuiling plaatsgevonden in Nederland, maar een herzuiling. De basis van alle klimaatvoorspellingen is eigenlijk de iatrosofie onder de wetenschappen. Het is het moderne piskijken. Het staat nog in de kinderschoenen, het ligt nog in de luiers. Dat geeft niet. De mensen doen hard hun best, maar laten wij niet te snel conclusies trekken. De diagnostische waarde op dit moment, zo hebben wij gezien sinds 1996, is nul komma nul, maar u loopt er allemaal blind achteraan. Lou de Palingboer, Jomanda en zelfs Sai Baba, ze waren allen nog geloofwaardiger dan de gemiddelde IPCC-catastrofist. Als wij deze lijn doortrekken, verdient nepneuroloog Jansen Steur volgens dit kabinet een koninklijke onderscheiding.

Klimaatvoorspellingen zijn in het huidige tijdsgewricht niet meer dan de moderne kwakzalverij. Mevrouw Mansveld en de heer Kamp nomineer ik dan ook bij dezen voor de Meester Kackadorisprijs van dit jaar. Ik vraag de voorzitter of hij dit gedeelte van het stenogram wil doorgeleiden naar de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Alvast dank.

Margaret Thatcher, u allen welbekend en ons helaas kortgeleden ontvallen, zei in 1979: geld komt niet uit de hemel vallen, dat moet op aarde worden verdiend. De Nederlandse versie is al vele eeuwen ouder en luidt: van de wind kun je niet leven. Die windturbines, zoals er vele moeten worden geplaatst volgens de groene Jehova’s, zijn over 20 à 30 jaar afgeschreven. Kunnen de minister en de staatssecretaris aangeven of er rekening is gehouden met faillissementen en met het opruimen van die pokkedingen? Of hebben wij de komende jaren steeds meer Thermphos–debatten, maar dan met windturbines als onderwerp? Zijn de minister en de staatssecretaris bereid deze kosten mee te nemen in de berekeningen en hoe hoog zijn die kosten? Graag een helder antwoord.

Het rapport dat vandaag op het menu staat, laat zien dat wij niet weten waar wij mee bezig zijn. De kosten van het klimaatbeleid kunnen wij niet schatten. Er staat alleen maar een vage grafiek, die laat zien dat het minimaal zo’n 12 miljard euro is geweest. Het rapport leidt tot een aantal bevindingen. Wij hebben de afgelopen jaren geen enkel zicht gehad op de bestedingen, maar daar willen wij natuurlijk wel naartoe, tenminste als de staatssecretaris en de minister persisteren in het weggooien van het geld. Dan willen wij ook het beleid afrekenen. Is de staatssecretaris bereid acuut te stoppen met alle duurzaamheids-, klimaat- en CO2- opwarmingsbeleid? …

Aldus enkele passages uit het verslag van het algemeen overleg.

Uit de daarop volgende discussie bleek dat de aanwezige bewindslieden, Mansveld en Kamp, vasthielden aan het IPCC–dogma dat een verhoging van de CO2–concentratie in de atmosfeer leidt tot opwarming van de aarde, ondanks het feit dat er de laatste 16 jaar geen opwarming meer heeft plaatsgevonden en de mainstream klimatologen hierover met de handen in het haar zitten. Zij beriepen zich op de uitspraken van het IPCC (dat de huidige opwarmings’pauze’ niet kan verklaren), het IEA (dat geen eigen klimaatdeskundigheid in huis heeft, dus het IPCC maar napapegaait) en de EU (waarvoor hetzelfde geldt). Ook hielden zij krampachtig vast aan de internationale afspraken inzake de vermindering van de CO2–uitstoot. Minister Kamp gaf een knap staaltje wensdenken weg door zijn vertrouwen uit te spreken de reparatie van het Europese emissiehandelssysteem (ETS), dat nu op apegapen ligt, terwijl er onvoldoende politiek steun is om dit lijk weer reanimeren.

Kortom, het kabinetsstandpunt was er weer een van een hoog Alice–in–Wonderland–gehalte – eens te meer daar zowel voor– als tegenstanders van de menselijke broeikashypothese het er met elkaar over eens zijn dat dit beleid geen enkel aantoonbaar effect zal hebben op het klimaat. Voorts, dat de klimaatsceptici onweerlegbaar hebben aangetoond dat de huidige duurzame energieplannen noch effect zullen hebben op het verbruik van fossiele brandstoffen, noch ook op de uitstoot van CO2.

De meerderheid van de kamer blijft gefixeerd op de 16%–doelstelling, afgesproken in het regeringsakkoord. Ik citeer: ‘We kiezen voor een aandeel duurzame energie in 2020 van 16 procent.’ Voor de rest zijn het verstand op nul en blik op oneindig gezet. Maar daarbij vergeet men dat óók is afgesproken: ‘In 2016 wordt de voortgang beoordeeld en over het vervolg besloten.’

Zie verder hier

Realistische berekeningen tonen aan dat deze doelstelling onhaalbaar is. De extra beoordeling die in 2016 is ingelast is dus heel verstandig. Want hoe zal de situatie er in 2016 uitzien? Dat is koffiedik kijken. Maar laat ik toch een poging wagen.

Zuchtend onder de last van hoge belastingen en excessieve regelgeving kwakkelt de Europese economie nog steeds door. De werkloosheid is nog verder opgelopen. En er is geen groeispurt in zicht. De schuldencrisis is weer verschillende keren opgelaaid en de staatsschulden zijn inmiddels opgelopen, doordat latente schulden uit hoofde van garanties aan de zwakke zuidelijke broeders dienden te worden geactiveerd. Het besteedbare inkomen van de burgers neemt nog steeds af.

Onder de invloed van het klimaat– cum energiebeleid is het verschijnsel ‘energiearmoede’ niet alleen in Engeland en Duitsland, maar ook in andere Europese landen hoog op de politieke agenda komen te staan.

De gemiddelde wereldtemperatuur is nog steeds niet gestegen en de tekenen dat we een kleine ijstijd tegemoet gaan zijn talrijker geworden. De AGW–hypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) loopt op zijn laatste benen. Tal van prominente verdedigers van deze hypothese hebben inmiddels het zinkende schip verlaten. Regeringen hebben hun belangstelling voor de rapporten van het VN-klimaatpanel (IPCC) verloren. Ze hebben wel wat anders aan hun hoofd.

De internationale besprekingen over een opvolger van het Kyoto–verdrag zijn nog verder in het slop geraakt. Het blijft trekken aan een dood paard. Het emissiehandelssysteem van de EU (ETS) blijft in zombiestaat. Mede onder druk van euro– en klimaatsceptische partijen (zoals de UKIP in Engeland en ‘Alternative für Deutschland’ in Duitsland), alsmede groeiende weerstand onder de bevolking en het bedrijfsleven, hebben regeringen hun duurzame energiebeleid moeten terugschroeven. Subsidies werden gekort en de eens zo onaantastbare doelstellingen voor duurzame energie en CO2–reductie zijn gedaald op de prioriteitenlijstjes van zowel nationale regeringen als de EU en zijn deels in de ijskast geplaatst.

De ambitieuze duurzame energieplannen van Nederland blijken niet te kunnen worden gefinancierd. De elektriciteitsbedrijven hebben geen geld. Particuliere investeerders vertrouwen het niet. De overheid is platzak. Blijven over de pensioenfondsen. Maar die blijken niet bereid de belangen van hun clientèle te verkwanselen.

We weten niet of dit scenario werkelijkheid zal worden. Maar áls dat gebeurt is heroverweging van de heilige 16%–doelstelling in 2016 dringend gewenst. Sterker nog: al veel eerder!

We zijn toch niet gek!?

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen, zie hier

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

36 reacties

 1. Leo KarelJan

  Discussie heeft geen zin. Honderden keren is de aarde warmer geweest dan nu, terwijl er geen mensen waren.

 2. Caroline

  Ik wou dat ik een ijsbeer was. Ten eerste omdat er dan veel over me werd gesproken, en ze beter van je kunnen praten dan kunnen eten, en ten tweede omdat ik het dan half juni, niet zo koud zou hebben.

   

  Vroeger sprak men alleen over het weer als men niets te zeggen had. Tegenwoordig trouwens ook, maar dan wordt het klimaat genoemd.

 3. janos73

  “Een fikse vulkaanuitbarsting zorgt al voor meer uitstoot dan alle menselijke activiteit in jaren.”

   

  Niet dus…

   

  Volcanoes emit around 0.3 billion tonnes of CO2 per year. This is about 1% of human CO2 emissions which is around 29 billion tonnes per year.”

   

  http://tinyurl.com/3m5zvl9

   

  Verder is er geen enkele reden om aan te nemen dat de uitstoot van vulkanen enorm is toegenomen in de afgelopen 100 jaar terwijl er wel een giede reden is om aan te nemen dat mensen door het verbrande van fossiele brandstoffen extra CO2 in de atmosfeer hebben geblazen….

   

  “en vooral de zon ( zonneactiviteit, zonuitbarstingen ) vele, vele malen meer invloed hebben..”

   

  De zon die al sinds de jaren 50 in activiteit afneemt moet dus voor een extra opwarming na de jaren 70 hebben gezorgd… Interessant! Hoe dan? Wat is de correlatie voor en na de jaren 50?

   

  “Maar ja, linkse mensen geven graag de welvaart en de vooruitgang de schuld.” Misschien hechten ze wat meer waarde aan wetenschappelijk onderzoek en niet aan onderbuijk gevoelens…


 4. Leo KarelJan

  De aarde bestaat 4,6 miljard jaar. In die tijd zijn de polen tientallen keren zo groen als gras geweest.

  Een fikse vulkaanuitbarsting zorgt al voor meer uitstoot dan alle menselijke activiteit in jaren. Bewezen is dat de stand van de aardas, platentektoniek, vulkaanuitbarstingen en vooral de zon ( zonneactiviteit, zonuitbarstingen ) vele, vele malen meer invloed hebben. Maar ja, linkse mensen geven graag de welvaart en de vooruitgang de schuld. Al het geld dat wordt besteed aan de klimaathysterie is weggegooid geld. Klimaat wordt er geen 0,0001 % kouder door. Klimaathysterici zijn de nieuwe maffia: het nieuwe communisme: weg met de menselijke vooruitgang en weg met ons.

 5. janos73

  Leo,

   

  Als je met een lege jerycan en een doosje lucifers uit een brandend bos komt kan je ook niet zeggen “bosbranden bestaan al sinds de aarde bestaat, mijnheer de rechter. Ik heb het echt niet gedaan!….

 6. Leo KarelJan

  Klimaat verandert niet door mensen: want de meeste tijd dat de aarde bestaat, waren er geen mensen.

   

  Wel door platentektoniek, vulkanen, zon, stand aardas enz.

 7. janos73

  Knap dat 2 mensen in 3 minuten alles hebben gelezen, mijn bronnen hebben geopend (en gelezen en er over hebben nagedacht voordat zij een minnetje gaven….)

 8. janos73

  Leo KarelJan,

   

  “Klimaatverandering is een natuurlijke toestand: klimaatstilstand heeft noot bestaan.”  Eens, maar waardoor komt dat? Verandert klimaat zomaar “vanzelf” wordt het vanzelf warmer en kouder?

 9. Arwin van Wermeskerken

  @leo dat is het landgebeuren, daar kan ik me alles bij voorstellen. De effecten in de oceanen zijn niet altijd positief. Aangezien de oceanen uiteindelijk ook de longen van de aarde zijn (46% van de zuurstofproductie) is het verstandig dit te onderzoeken. Algen, de organismes die verantwoordelijk zijn voor de zuurstof productie, zijn erg gevoelig voor veranderingen in de omgeving. Ik zeg niet dat de CO2 toename zal leiden tot minder algen, ik pleit ervoor om een klein deel van al die klimaat miljarden eerder te besteden aan goed onderzoek naar de neveneffecten, in plaats van te blijven hangen in een welles nietes discussie over opwarming. Het IPCC en vele anderen zijn te gefocussed op klimaat en laten daardoor andere, wellicht meer belanghebbende effecten links liggen. Als de zon volgende maand besluit een paar goede boeren te laten, merken wij dat direct in onze temperatuur, zeker als die boeren plaatsvinden op het oppervlakte dat naar de aarde gericht is. Ik ben het met de Graaff eens dat er te weinig beschikbare kennis is om definitieve conclusies te trekken. Onderzoek kan dat verhelpen.

 10. Leo KarelJan

  Helemaal eens en wie laat zich nu nog bedonderen door de VVD? Dan moet je wel heel weinig hersenen hebben.

   

  Overigens: wel meer CO2 , maar geen opwarming in de laatste 16 jaar. Je zou toch zeggen dat als er een direct verband is, dat dan de opwarming hand in hand moet gaan met CO 2 toename. Maar neen, plantengroei neemt wel toe, maar de “opwarming” stopt.

 11. cmsuijkerbuijk

  “En waar blijft meneer leegte, met zijn prietpraat op deze site? Ook weer zo’n onbenul.”

  Leegte? Die laat over een week of wat weer van zich horen, als de aandacht voor dit artikel verflauwd is. Dan komt ‘ie weer met héle stoere praatjes, maar daar blijft het dan ook bij! Hij is wél VVD’er hoor, dus Leegte blijft verder Leeg!

 12. Leo KarelJan

  Diverse onderzoeken wijzen uit: laatste 20 jaar meer plantengroei door meer CO2 ( 20 jaar satellietopnames )

  CO2 is goed en is gewoon nodig voor fotosynthese!

 13. Arwin van Wermeskerken

  Beste Hans,

  Ik ben het eens dat er geen causaal verband aangetoond kan worden tussen de CO2 stijging en de opwarming van de aarde. De zon heeft daar mogelijk een veel groter effect op dan enige menselijke activiteit. Dat het gehalte CO2 door menselijk toedoen is gestegen is echter onomstreden. Sinds de industriële revolutie is de toename buiten de normale verwachting enorm gestegen. Doordat de discussie blijft hangen in de effecten op het klimaat komen helaas andere zaken niet of onvoldoende aan de orde. De toenmame van CO2 heeft nogal wat andere neveneffecten, aldan niet met schadelijke werking. Een van die neveneffecten is de beïnvloeding van de zuurgraad in de oceanen. Het blad ‘Nature’, een wetenschappelijk behoorlijk onbetwist blad, heeft daar enkele artikelen aan gewijd. Het is mogelijk dat de toename van CO2 de oorzaak is van het verdwijnen van een aantal koraalriffen, door een toename van de zuurgraad in zee. Dae pH waarde hoeft maar met enkele honderdsten te veranderen om sommige ecosystemen aardig door de war te gooien. Ik hoop dat men die hele klimaat discussie nou eens laat lopen, opwarming en afkoeling is van alle tijden, en wat meer onderzoek gaat doen naar andere neveneffecten.

 14. janos73

  Leo KarelJan,

   

  Vroeger waren er ook 1000-en bosbranden, dat wil nog niet zeggen dat jij er geen een kan aansteken….

   

  Maar goed als jij je mening al hebt bepaald heeft discussie inderdaad geen zin….

 15. Ook Boos

  Af en toe moet ik ook wel hard om je lachen Janos:

   

  Guilt by association

   

  http://en.wikipedia.org/wiki/Association_fallacy

   

  Wat jij er allemaal bijhaalt om je gelijk te krijgen, absurd gewoonweg!

   

  Regelmatig geloof ik dat jij bij DDS in dienst bent of “traffic” te genereren. Zou met niet verbazen dat het zo zou zijn.

 16. Caroline

  Of neem ijsberen. Die zouden ook liever lekker warm in de zon zitten, maar helaas, zij werden door meer succesvolle beren (grizzley’s) verdreven naar die plekken op de wereld waar het minder aangenaam toeven is. En terwijl de Grizzley’s het niet alleen bruin bakken in de bossen, zijn die ook nog lekker bruin gebleven.

   

  Bij mensen zie je hetzelfde: de minder succesvolle worden bergstam of moerasbewoner, de meer succesvolle (Darwinistisch gezien) zitten lekker aan de rivier in vruchtbare vlaktes te genieten van wat is en zal zijn.

   

  Die dame van Greenpeace, nu kamerlid, viel ter zake mooi door de mand toen ze er schande van sprak dat ijsberen en Grizzley’s tegenwoordig weer in contact komen met elkaar en zich dus voortplanten. Daar komen dan een soort gevlekte of beige beren van, en dat zou dan niet goed zijn. Onderwijl is dat dus dezelfde dame die multicul toejuicht en menging van moeras- en woestijnbewoners een nastrevenswaardig ideaal. Het zal allemaal wel, maar de logica ontgaat me.

 17. Caroline

  Ja janos, en wordt het anders, dan passen die plantjes zich weer aan. En de aarde is misschien Gods akker, maar niet de jouwe. Jouw akker is alleen jouw akker, en als je het onkruid daar uit weg houdt, dan vind ik dat verstandig en te prijzen. Liever zie ik er overigens druiven op, maar jouw akker is van jou, en gaat me dus niet aan.

 18. janos73

  CAroline,

   

  Plantjes hebben zich aangepast aan hun lokatie op deze aarde, aan daglengte, seizoenslengte, neerslags patronen, temperaturen etc. etc.

   

  Dan kan je natuurlijk wel wat mee gaan experimenteren, maar het resultaat kan natuurlijk tegen vallen.

   

  “of je beschouwt de wereld als een grote aangelegde tuin, waar plantje X
  op plaats Y hoort, en op plaats Z als onkruid wordt beschouwd.”

   

  Inderdaad ik zie graag graan op een akker en geen brandnetels. Ook goed voor brood en bier enzo….

 19. Caroline

  Planten die het slecht doen bij overvloed, zijn planten die zich aan schaarste hebben aangepast. Neem bijvoorbeeld vegetatie in de woestijn. In de Attacama, de droogste woestijn ter wereld, zag ik de bloeiende woestijn. Een paar druppels water waren genoeg (het gebeurt er dus zelden) om alle verborgen planten boven te brengen en te laten groeien en bloeien. Juist dus omdat ze even overvloed hadden, want overvloed is goed.

   

  Kijk, óf je hebt natuur en dan gaat Gods water over Gods akker, of je beschouwt de wereld als een grote aangelegde tuin, waar plantje X op plaats Y hoort, en op plaats Z als onkruid wordt beschouwd. Janos lijkt me aanhanger van die laatste visie.

   

  En droogtes en overstromingen zijn er altijd geweest. Dit is te betreuren wellicht, maar om nou de hele wereld van Nederlandse dijken te voorzien, dat is ook weer zo wat, en meer de zaak van de mensen die daar wonen dan van ons.

   

  En Frulen, Wilders heeft zijn haar natuurlijk niet voor niets wit geverfd. Ik vermoed een complot.

 20. janos73

  “Dat betekent dat oceanen CO2 loslaten. Vandaar dat Hans met alarmisten
  recent een discussie had welk deel van de toegenomen CO2 in de atmosfeer
  nou man-made was en welk deel vanuit de oceanen komt. Dat betekent dus
  dat de oceanen minder CO2 hebben dan een eeuw geleden, niet meer. Dan
  zou een zuurgraadstijging dus een andere oorzaak moeten hebben, niet
  CO2. Kan niet he, als de oceanen CO2 uitstoten.”

   

  Nee dat heb je dus helemaal verkeerd. Mensen stoten perjaar meer CO2 uit dat de toename in de atmosfeer. De CO2 die “zoek” raakt blijft ergens, gedeeltelijk in de oceanen. .

   

  Meer CO2 is beter, plantjes en diertjes die miljoenen jaren gewend zijn geraakt aan een CO2 gehalte van ongeveer 220-280 ppm zouden het wel eens moeilijk kunnen krijgen als het meer wordt.

   

  En natuurlijk is er het kleine probleem dat het door meer CO2 warmer wordt en sommige plantjes het wat moelijk krijgen. Zeker omdat sommige gebieden droger worden of meer te maken krijgen met overstromingen.

   

  Maar goed dat soort details daar maarkt een “scepticus” zich natuurlijk gene zorgen over

 21. de_mol

  En er komt nog meer bij.

   

  De laatste eeuw is de temperatuur op aarde gestegen (behalve de laatste jaren), daar zijn zowel kritikasters als sceptici het over eens. Dat betekent dat oceanen CO2 loslaten. Vandaar dat Hans met alarmisten recent een discussie had welk deel van de toegenomen CO2 in de atmosfeer nou man-made was en welk deel vanuit de oceanen komt. Dat betekent dus dat de oceanen minder CO2 hebben dan een eeuw geleden, niet meer. Dan zou een zuurgraadstijging dus een andere oorzaak moeten hebben, niet CO2. Kan niet he, als de oceanen CO2 uitstoten.

   

  En in de laatste ijstijd, zo’n 12000 jaar geleden, was de temperatuur veel lager, dus hadden de oceanen veel meer CO2, de lucht minder. Ook toen overleefde het leven op aarde. Wat toen volgens mij veel meer een probleem was, was de temperatuur, niet het CO2. Koralen leven vooral in tropische gebieden. Maar zelfs bij die lagere temperaturen (en hogere CO2 niveau’s) hebben ze de ijstijden doorstaan. Hogere CO2 niveau’s zijn dus, op welke manier je er ook tegenaan kijkt, helemaal geen probleem. In tegendeel.

 22. de_mol

  Dat de zuurgraad met 30% gestegen zou zijn, zegt me niks. 30% van verwaarloosbaar is nog steeds verwaarloosbaar. Grote verzuring is ook gewoon schier onmogelijk, als je gewoon de grootheden van de gassen tov de massa berekent, en het feit dat CO2 maar een zeer zwak ‘zuur’ is. Maar goed ik zag al dat je niet inging op deze grootheden, want dan snap je wel dat dat onzin is.

   

  Over wanneer nou precies die explosie is geweest (Cambrium/pre Cambrium) is wel onzekerheid, maar dat maakt geen ene jota uit. Feit is dat we weten dat in het Cambrium veel leven was (of toen ontstaan, of dus eerder). Immers, we vinden veel fossielen uit die tijd, lees nog maar mijn link. Dat laatste is een knalhard feit. Dat betekent dat het goed leven was in het Cambrium, oftewel men had geen last van CO2. Dus je kunt dat ‘verzuren’ van de oceanen gewoon naar de prullebak verwijzen, en dus wel op dubbele grond: 1. verhouding gas/massa der oceanen, 2. het leven had nooit last van veeeeeeeeel grotere hoeveelheden.

   

  En juist voor kalkhoudende dieren is meer CO2 gunstig, niet ongunstig. Schelpdieren nemen CO2 op, gebruiken het om te groeien voor oa. hun schelpen. Snap je? Doordat ze daarna dood gaan onstaan nou juist kalkstenen: CaCO3. Het vormt onderdeel van de CO2 kringloop. lees maar goed onder het kopje Geological Carbon Cycle:

   

  “Of the carbon stored in the geosphere, about 80% is limestone and its derivatives, which form from the sedimentation of calcium carbonate stored in the shells of marine organisms.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle

   

  En ook koralen leven er juist van joh:

  “Coral reefs are underwater structures made from calcium carbonate secreted by corals.”

  http://en.wikipedia.org/wiki/Coral_reef

   

  Dus hoe meer CO2, hoe meer ‘bouwstenen’ om te groeien voor koralen en schelpdieren.

   

  Maar goed, de aantallen die ik hierboven al toonde (wet van Henry) zijn verschrikkelijk klein voor de oceanen. Kortom, nog geen zeedier die iets merkt, en we zullen nog flink moeten doorpompen een paar eeuwen voordat die dieren er baat bij gaan krijgen, helaas zou ik zeggen.

   

  Daar komt nog veel meer bij, namelijk dat CO2 over de 100-miljoenen jaren dus is afgenomen, en wel van 7000 ppm naar om en nabij de 300 vandaag de dag. Dat in combinatie met de wet van Henry (50x meer in de oceanen) betekent dat dus dat sinds het leven bloeit er dus een overweldigende hoeveelheid CO2 is verdwenen. Dat is logisch, want er zijn heel veel kalkstenen, en ook olie gas en kolen gesteentes, waar opgeslagen CO2 uit de oceanen en atmosfeer zich bevinden. Aan kalkstenen kunnen we niet veel doen, of althans daar halen we geen CO2 uit, om het terug te brengen naar waar het was, maar met olie gas wel.

   

  Als de, op grote tijdschaal, dalende trend zich voortzet (komt nou juist door de planten en zeedieren die het gebruiken, dat groter is dan het terugbrengen van CO2 in de atmosfeer (behalve de laatste 100 jaar, gelukkig maar), dan komt op een dag het niveau onder de 150 ppm, dat is het niveau waar de plantjes vandaag de dag het loodje gaan leggen, zeg maar het zuurstof niveau op de top van de Mount Everest. Plantjes stikken dan.

   

  Oftewel het ombuigen van deze CO2-verdwijnende trend op aarde is goed, zeer goed zelfs. Het kan het leven op aarde gaan verlengen. En als we dat weten kunnen onze nazaten door steeds weer CO2 toe te voegen het leven met miljoenen jaren gaan rekken. Meer CO2 is ook goed voor oogsten: fotosynthese. Kortom: bij CO2 (en water en licht) begint al het leven.

   

  Kortom: CO2 is goed voor de aarde en zijn leven.

   

 23. Frulen

  Caroline,

   Met uw ijsberentheorie kan ik een eind meegaan. Ikzelf denk dat het meer de schuld van Wilders is.

 24. janos73

  Ook Boos,

   

  “Guilt by association” die moet je even uitleggen….

 25. Arwin van Wermeskerken

  @de_mol

   

  Over de explosie in het Cambrium zijn lang niet alle geleerden het eens over het hoe en waarom. De biotopen van toen verschillen echter behoorlijk ten opzichte van die van nu. Mijn uitganssituatie is de biotopen die wij nu kennen. Als we daar verandering in brengen door menselijk toedoen, moeten we anticiperen op die veranderingen. De zuurgraad van de oceanen is de afgelopen 150 jaar met 30% gestegen. Dat heeft vooral effect op calcium houdende diersoorten, zoals oesters, maar ook op koraal.

  Ons hele economische systeem is gebouwd op een maximaal profijt van de natuur. Als die natuur veranderd, zullen we ook moeten anticiperen op die verandering. Dat ijsberen uitsterven, heeft dat geen effect op ons leven, hooguit emotioneel. As de hele oester en mossel kweek komt stil te liggen heeft dat wel degelijk effect en dan kun maar beter vroeg voorbereid zijn. er zijn vele dorpen en gemeenschappen die volledig afhankelijk zijn van deze economische activiteit. Omdat regeren vooruitzien is, moet je daarover goed geïnformeerd zijn en tijdig kunnen bijsturen. Ons huidige bestuur leeft bij de dag en als de vis op is door overbevissing gaat  men pas maatregelen nemen. Als dadelijk het gas op is, gaat men pas bedenken hoe we dat gat gaan opvullen. Hetzelfde is gebeurd in bijvoorbeeld Portugal. Daar produceert men nog steeds ladingen kurk terwijl de helft van de wijnflessen inmiddels op kunstog of schroefdop is overgegaan. Niet tijdig omgeschakeld. Zo moeten wij in Nl ook meer gaan denken, vooruit kijken. Dat is ook aan de hand met CO2. Het heeft wel degelijk impact, dus moet je daarop anticiperen.

   

  http://www.nature.com/news/2011/110309/full/471154a.html

  http://www.nature.com/news/us-state-declares-war-on-acid-waters-1.11908

   

   

 26. Caroline

  Mits we de CO2 met rust laten, want daar te weinig van produceren/hebben is slecht voor flora en fauna. En ja, daar is al onderzoek naar gedaan, en de kassen worden niet voor niets met CO2 volgepompt. En wat is de wereld anders dan een grote (broei)kas?

   

  Minder deodorant voor ijsberen lijkt me wel haalbaar mits ze een beetje uit de buurt blijven.

 27. Arwin van Wermeskerken

  @leo over het klimaat hebben wij geen verschil van mening. Ik probeer juist het debat weg van het klimaat te trekken. Het hele discours over CO2 wordt verengt tot klimaatverandering. Daarbij wordt er nauwelijks aandacht gegeven aan eventueel andere effecten. Drijfgassen waren ook heel lang onverdacht, totdat uit onderzoek bleek dat de ozon laag wel degelijk beschadigd raakte door exorbitant gebruik van cfk’s. Gelukkig is dat teruggedrongen. Mijn appèl is om juist niet te blijven hangen in de klimaatdiscussie, dat heeft inmiddels de proporties van een religieus debat aangenomen, maar echt onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek te verrichten naar mogelijke effecten van de CO2 stijging. Daardoor kunnen we, net als bij de cfk’s, gericht beleid voeren, op basis van kennis en niet op basis van aannames. Het effect van CO2 stijging op de zuurgraad in de oceanen is bijvoorbeeld onvoldoende onderzocht. Overigens maak ik mij me niet zo heel veel zorgen, de natuur is zo goed als onverwoestbaar. De mens zelf is wellicht nog het meest kwetsbaar, en als we dan toch een zooitje van maken laten we een klein paradijsje na aan de diersoorten die het wel overleven 🙂

   

 28. Caroline

  Charles, mijn theorie is dat die hele opwarming (??) te wijten is aan de toename van het aantal (inmiddels behoorlijk de spuigaten uitlopende) ijsberen.

 29. Charles de Gaulle

  Wat mij van het begin afaan is de hele discussie over al dan niet opwarmen van de aarde mateloos heeft geïrriteerd is dat onze meteorologen nog niet in staat zijn het weer van gisteren te voorspellen maar men heeft wel de arrogantie te denken dat ze in staat zullen zijn het weer wereldwijd te beïnvloeden.

  Of ons klimaat nu wel of niet veranderd is een zinloze discussie, men zou eerder moeten kijken hoe om te gaan met een eventuele verandering.

  Natuurlijk moet er gedacht worden over alternatieven voor het opwekken van energie, niet om een eventuele opwarming tegen te gaan maar simpelweg omdat we ons moeten blijven ontwikkelen, wie weet komt men ooit met een plan om energie op een andere manier op te wekken waar we allemaal ons voordeel mee kunnen doen.

  Maar we moeten dat onderzoek niet op verkeerde gronden doen.

  Opwarming is de verkeerde grondslag.

 30. DWK

  Nou Hans, ik zie dat het niet meer nodig is dat ik jou af en toe plaag met het standpunt van jouw partij inzake klimaat- en energiebeleid. Met dit stuk geef je immers impliciet maar ruiterlijke toe dat je met zulke liberalen aan het roer geen groene idioten meer nodig hebt.

   

  Wedden dat Henk Kamp binnen drie jaar op een fijne Europese zetel is neergestreken als dank voor zijn inzet het Nederlandse volk te knechten? Jij mag zeggen wat voor fles.

   

  Intussen blijft het inderdaad gissen naar de wederwaardigheden van R. Leegte. Ik schat zo dat hij door de fractie zolang met zijn neus naar de muur op zo’n niet aangesloten oplaadstation is geparkeerd. Ook Renee moet een beetje om z’n loopbaan denken, niet waar?

   

  Verder voor wie geinteresseerd is: Inderdaad vernam ik onlangs uit betrouwbare bron dan Hans Janos met Shell-gelden betaald om hier de boel een beetje op te schudden met van B. Verheggen geleende onzin.

   

 31. de_mol

  Er zijn heel veel ijstijden geweest, met veel meer CO2 in de oceanen. Gedurende koude periodes nemen de oceanen CO2 op. Dit is echter nooit een probleem geweest in de oceanen. Nooit gehoord dat er vissen e.d. uitstierven door een beetje meer CO2.

   

  Vergeet ook niet dat de massa van de oceanen geweldig veel groter is dan die van de atmosfeer, in de orde van grote van 50x. Als we dus 100 ppm (wat op zich al heel erg weinig is, immers het is een verhoging van 0,03% naar 0,04%) in de lucht voor elkaar krijgen, dan is de toename straks in de oceanen helemaal verwaarloosbaar. want 1/50 x 0,01% (toename), nou werkelijk, een olifant heeft meer last van een mug. En als het ‘op zou warmen’, is die invloed nog minder, omdat dan een deel van die CO2 niet in de oceanen verdwijnt, maar in de atmosfeer.

   

  Het allerbelangrijkste argument is echter deze: in het Cambrium had de atmosfeer 7000 ppm CO2 en was, omdat dit natuurlijk was, in evenwicht met de oceanen. De oceanen bevatte toen een duizelingwekkende hoeveelheid CO2, omdat die in evenwicht was met de wet van Henry (er was toen geen onnatuurlijke invloed die het verstoorde, zoals nu). 6700×50 (7000-400 vandaag) keer meer dan vandaag de dag. En wat wou nou het geval in het Cambrium: het leven explodeerde, zowel in de oceanen als op land, maar vooral in de oceanen, met name die van schelpdieren:

  http://palaeo.gly.bris.ac.uk/Palaeofiles/Cambrian/Index.html

   

  Maar ook vis:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Evolution_of_fish

   

  Zie hier een kaartje van de hoge CO2 waardes in de atmosfeer, en dus helemaal in de oceanen:

  http://worldview3.50webs.com/6temp.chart.n.co2.jpg

   

  Dus nee, er is helemaal geen enkele, maar dan ook geen enkele redenen om je zorgen te maken over een beetje extra CO2 in de oceanen. Ik zou me meer zorgen maken over de visstand in de oceanen, dat is wel een probleem.

 32. Leo KarelJan

  Kamp valt door de mand: een politiek correcte baantjesjager die zich nu inlikt bij de Partij van de Allahaanbidders. Wat is die VVD toch een walgelijke opportunistische maffia! Er zit werkelijk geen gram principes bij. Kamp is de zoveelste marxistische nepliberaal die aantoont dat de VVD door en door verrot is.

  En waar blijft meneer leegte, met zijn prietpraat op deze site? Ook weer zo’n onbenul.

 33. Leo KarelJan

  Natuurlijk is echt onafhankelijk onderzoek altijd goed. Maar bedenk wel: er is al klimaatverandering sinds het ontstaan van de aarde. Klimaatverandering is een natuurlijke toestand: klimaatstilstand heeft noot bestaan.

   

  En waar is de biodiversiteit het hoogst? In warme gebieden of op de polen?

   

 34. janos73

  “Wij weten nu zo’n 50 jaar dat de aarde langzaam maar zeker opwarmt door de uitstoot van CO2..”

   

  Wat een prutser dat weten we al veel langer! al sinds 1893! http://tinyurl.com/laj4lg5

   

  “Dan heeft de heer Vos het artikel in Newsweek van 28 april 1975 niet gelezen.”

   

  Nee dat heb ik niet gelezen, ik baseer mijn mening liever op de wetenschappelijke bladen die in de jaren 70 geen afkoeling voorspelden. Weer eens een sprookje van de PVV….

   

  http://tinyurl.com/3yzczf

   

  “Waarschijnlijk heeft de heer Vos dan niet met lord Christopher Monckton gesproken…”

   

  Dat lijkt me dan ook heel verstandig, Monckton zit er meestal naast als het gaat over het klimaat (en ook over andere dingen neemt hij wel eens een loopje met de waarheid…)

   

  http://tinyurl.com/2e4lmns

   

  “Daar is helemaal geen consensus over. Integendeel, de consensus valt uit elkaar”

   

  Graag dan een een onderzoek (dus niet een blog artikel) dat laat zien dat er steeds meer wetenschappelijke artikelen verschijnen die een andere verklaring hebben voor de opwarmin….

   

  Het laatste onderzoek wijst er op dat 97% van de publicerende wetenschappers over AGW het er mee eens zijn.

   

  http://tinyurl.com/bv9ulj6

   

  “De CO2–concentratie in de atmosfeer stijgt lineair…”

   

  Nee die stijgt sterker dan lineair http://tinyurl.com/ktqk84l

   

  “De gemiddelde wereldtemperatuur bevindt zich nu zo’n 16 jaar op een plateau.”

   

  OHC waar >95% van de energie in gaat zitten natuurlijk niet,en meten vanaf een zeer sterke El Nino is natuurlijk kersen plukken (en ik dacht dat jij dat niet deed)

   

  http://tinyurl.com/lwackfz

   

  “In Engeland….” Sinds wanneer is Engeland de wereld?

   

  “Dit is inderdaad het artikel uit 1975. Het is een serieus artikel en geen grapje….” Refereeren naar de populaire pers is wel een grapje, maar dat zullen we de PVV maar vergeven, je mening baseren op een wetenschappelijk artikelen is natuurlijk iets te veel gevraagd

   

  “Ik had trouwens van de elite meer verwacht, een wat hoger niveau,…” Ik ook (zie boven) het niveau van de PVV is weer vertrouwd laag net iets onder de stoeprand….

   

  “Dat zien wij bijvoorbeeld bij de zure melk toen het spoorlijntje werd
  aangelegd tussen Haarlem en Amsterdam, de besmette groente door
  Tsjernobyl of de millenniumbug. Herinnert u zich deze nog?”

   

  de zure melk was typisch een gevalltje populisme, besmette groenten door Tsjernobyl (als die er niet waren dan heeft de PVV daar vast wel een wetenschappelijke bron voor…) en de milleniumbug, daar hebben duizenden ICT-ers jaren aan gewerkt dat er dus niets fout is gegaan wijst er dus niet op dat er niets aan de hand was.

   

  “Was het eerst ‘global cooling’….” Dat was een door de MSM in de wereld geholpen sprookje zie boven

   

  “Kunnen de minister en de staatssecretaris aangeven of er rekening is
  gehouden met faillissementen en met het opruimen van die pokkedingen?” Kan de PVV garanderen dat de kerncentrales (waar zij zo’n fan van zijn) keurig worden afgebroken en dat het afval tot in eeuwigheid (nu ja de eerste 100.000 jaar dan) keurig wordt opgeborgen????

   

  Het opruimen van een windmolen is niet echt een klus.

   

  “De basis van alle klimaatvoorspellingen is eigenlijk de iatrosofie
  onder de wetenschappen. Het is het moderne piskijken. Het staat nog in
  de kinderschoenen, het ligt nog in de luiers.”

   

  Er is pas sinds 1825 onderzoek naar gedaan dus inderdaan iets wat in de kinderschoenen staat….

   

  “het IEA (dat geen eigen klimaatdeskundigheid in huis heeft…”

   

  Dat heb jij (Hans) ook niet, toch belet jou dat niet om regelmatig en uitvoerig in te gaan op de klimaat wetenschapp en een positie in te nemen die niet wordt ondersteund door het overgrote deeel van de wtenschappelijke publicaties op dat gebied.

   

  “De gemiddelde wereldtemperatuur is nog steeds niet gestegen en de
  tekenen dat we een kleine ijstijd tegemoet gaan zijn talrijker geworden…”

   

  Nou die wil ik dan wel eens zien, de laatste voorspelling van bijvoorbeel Archibald is zo ver van het padje af dat ik zou moeten lachen als er niet mensen waren die hem uberhaupt serieus nemen http://tinyurl.com/kyhs8sq. Verder neemte de hoeveelheid energie in het klimaat systeem steeds meer toe (kijk naar OHC) en die energie komt vanzelf een keer uit de oceaan (met de volgende El Nino)

   

  “Tal van prominente verdedigers van deze hypothese hebben inmiddels het zinkende schip verlaten…”

   

  Bron???

   

   

  Nou dat was ddan weer eens een mooi stikje Stapelen van Machiel de Graaff & Hans Labohm.

   

  Jammer dat de PvdA niet gehakt maakte van de Graaff

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 35. janos73

  “Dan moet je wel heel weinig hersenen hebben…..” Hersenloosheid is anders een voorwaarde om de PVV te geloven

 36. de_mol

  Janos, je leest weer niet, of je begrijpt niet wat ik bedoel, kan ook, zie ik veel vaker van je.

   

  Het probleem is dat we niet weten of er nou netto op dit moment meer CO2 in de oceanen komt of minder, omdat er dus 2 tegenstrijdige processen spelen: het is warmer geworden de laatste eeuw, dus dat levert CO2 uitstoot op (wet van henry). Aan de andere kant stoten de mensen CO2 uit in de atmosfeer, wat de balans verstoort, wat zou moeten leiden tot opname van CO2 door de oceanen. Wat er dus netto aan de hand is, is niet bekend, en een paar locale metingen is niet genoeg daar een antwoord op te geven, omdat CO2 verschillen in de oceanen worden gestuurd door heel veel processen, alleen al door sediment aanvoer vanuit continenten, amongst others.

  http://jennifermarohasy.com/2008/10/not-enough-co2-to-make-oceans-acidic-a-note-from-professor-plimer/

   

  Vandaar de discussie, neemt het nou toe, of is er sprake van afname? We weten het niet. Een deel van wat de mens uitstoot lijkt idd. te ‘verdwijnen’, maar daar zijn meer kandidaten voor dan alleen de oceanen, bv. het logische gevolg dat planten en algen etc… sneller CO2 opnemen.

   

  En over planten. Ja, ze zijn over de evolutie natuulijk veel efficienter geworden met hun omgang met CO2. maar dat betekent niet dat ze geen profijt hebben van meer CO2. Dat is allang bewezen, gezien het feit dat kassen CO2 toevoeren, gezien het principe van fotosynthese, enz…:

  http://www.youtube.com/watch?v=P2qVNK6zFgE

   

  Een sherpa is ook efficienter in zijn zuurstof opname dan wij, alleen heeft hij ook profijt van meer zuurstof op zeeniveau, niet minder. En ook een sherpa komt in levensproblemen op de top van de Mt. Everest. Kortom, CO2 is gewoon goed voor de aarde.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.