Karel Knip: ‘Een klimaatramp kan nooit groot genoeg zijn’

Broeikasgelovige bekeert zich tot klimaatscepticus.

In het verleden heeft Karel Knip, wetenschapsredacteur van NRC/HB, zich gemanifesteerd als een fanatiek apostel van het broeikasevangelie. Daarbij heeft hij een belangrijke invloed gehad op de publieke opinie in ons land. Hij heeft meegeholpen de geesten rijp te maken om politieke steun te verlenen aan een miljardenverslindend, maar totaal zinloos.klimaatbeleid.

In 2004 verscheen ‘Man-Made Global Warming: Unravelling a Dogma’, geschreven door Simon Rozendaal, Dick Thoenes en ondergetekende. Onder de titel, ‘Geen boodschap aan de feiten’, schreef Karel Knip daarover een vernietigende recensie. Ik pik er een aantal citaten uit.

Nederlandse wetenschappers en politici tonen zich overtuigd van het bestaan van het broeikaseffect, al oordeelt men verschillend over de ernst van het risico en de bestrijding ervan. Over redelijkheid valt hier weinig te klagen. Maar in een hoekje van ons land bevindt zich een groepje heren dat van het woord broeikaseffect de gal in de mond krijgt. Naarmate verderop in de wereld de wetenschappelijke consensus groeit, neemt hun ergernis toe.

Het broeikaseffect bestaat niet en als het wel bestaat is het niet erg en als het wel erg is is er toch niets aan te doen. Dàt is de geest onder de meneren van Gip Gap Gonië. Nu hebben drie van hen een boek geschreven. De econoom Hans Labohm, de journalist Simon Rozendaal en de emeritus-chemicus Dick Thoenes laten ons weten dat wij voor de gek worden gehouden. De keizer heeft geen kleren aan, zij zien het elke dag opnieuw.

De heren hebben bijna tweehonderd bladzijden nodig om de boodschap over te dragen, maar dat komt omdat het boek vooral over henzelf gaat. Hoe moeilijk zij het hebben als whistle blower. Hoe medogenloos de milieubeweging, de media en de gevestigde wetenschap zijn. Hoe hun stukken worden geboycot en hun integriteit in twijfel getrokken. Ze zijn `niet politiek correct’ genoemd en er is gesuggereerd dat ze door de olie- en autolobby worden betaald. De staatssecretaris van milieu neemt ze niet au serieux …

In hoofdlijnen is het betoog gelijk aan dat van boeken en boekjes die eerder verschenen. Het IPCC hanteert een niet helemaal te doorgronden werkwijze waarbij op zeker moment ook de politiek invloed uitoefent. Het Kyoto-protocol is een druppel op een gloeiende plaat. De computermodellen die kwade klimaten voorspellen zijn nog niet volmaakt, ze genereren slechts `projecties’ waarvan de waarde onbekend is. Er zijn tal van negatieve terugkoppelingen denkbaar die de effecten van CO2-uitstoot kunnen dempen of teniet doen. Wat nu zo sterk lijkt op een door de mens veroorzaakte klimaatverandering is misschien wel een natuurlijke gril, bijvoorbeeld het gevolg van een veranderende zonneactiviteit. De mensheid heeft wel voor hetere vuren gestaan.

De meeste beweringen snijden geen hout maar ze kunnen, zolang ze slechts kwalitatief van aard zijn (en àlle beweringen van Labohm c.s. zijn kwalitatief) moeilijk definitief weerlegd worden. Je kunt hoogstens opmerken dat de heren een even hoge verwachting hebben van negatieve terugkoppeling als het woordspelletje `The more I study, the more I know, the more I know, the more I forget, enz.’ Pijnlijk is dat het magere betoog wordt gelardeerd en `onderbouwd’ met een hoeveelheid onjuistheden, onwaarheden, inconsistenties en kwaadaardige insinuaties die zijn weerga niet kent. …

En zo ging Karel Knip nog een tijdje door. Zie hier.

Een paar jaar later (april 2010) verklaarde hij voor een hoorzitting van de toenmalige vaste kamercommissie voor VROM:

Voorzitter. We hebben in Nederland veel voorbeelden gezien van wetenschap onder politieke druk. Deze blijven komen. Het beste voorbeeld van iets wat nationaal gezien erg lijkt op het internationale broeikasdebat is natuurlijk onze brede maatschappelijke discussie over kernenergie geweest in de nadagen van Harrisburg, in 1978. We moesten gaan kiezen voor kolen of kernenergie. Dat is een heel zwaar debat geworden, een schitterend voorbeeld van een manier waarop je ook een broeikasdebat zou kunnen organiseren, of van hoe je het per se niet moet doen. Die brede maatschappelijke discussie was immers een drama. Ik heb die van nabij meegemaakt. Ik ben naar een aantal inspraakavonden geweest — dat woord raakte destijds in de mode — waar Jan en alleman de vreemdste dingen over kernenergie riep. Tot wetenschappelijke conclusies komen onder politieke druk of onder maatschappelijke druk is iets heel bekends. Dat is helemaal niets vreemds. Het gebeurt nu internationaal, het is goed gestructureerd, maar het staat bij uitstek onder zware druk van de bloggers. De journalisten zijn verdeeld zoals zij dat altijd waren, maar het wordt uitermate onvriendelijk gespeeld op dit moment. De bloggers zijn eraan gewend op de man te spelen, ad hominem-argumenten te gebruiken en mensen eindeloos te achtervolgen met uitspraken die zij vroeger hebben gedaan. Wat ze doen, is verwarring zaaien, de sfeer bederven, op de man spelen en ruzie zoeken. Dit kent zijn weerga niet. Ik heb in de krant ook geschreven: hier moet eens een eind aan komen, voordat er ongelukken gebeuren. De sfeer wordt zo bedorven dat zelfs ik de neiging krijg om iemand persoonlijk te lijf te gaan. Zo is de sfeer geworden. Dat is totaal nieuw in de journalistiek. Vroeger werd het op een hoffelijker manier afgehandeld in de journalistiek. Dat zie je op dit moment niet meer.

Zie verder hier.

Aldus Karel Knip, die het gebrek aan hoffelijke afhandeling vooral bij zijn opponenten zocht. Over de splinter en de balk gesproken!

Maar goed … déze Karel Knip is dood en gecremeerd. En als een feniks herrezen uit zijn as is er nu een herboren Karel Knip, die korte metten maakt met allerlei sprookjes die er ten aanzien van het klimaat circuleren. Onder de titel, ‘Een klimaatramp kan nooit groot genoeg zijn’, schreef hij afgelopen zaterdag een prachtig artikel in NRC/HB, dat er bij mij inging als Gods woord in een ouderling. Ik pik er een aantal citaten uit:

Het VN-panel voor klimaatanalyse IPCC bestaat 25 jaar, volgende week verschijnt zijn vijfde klimaatrapport. Opnieuw zullen we te horen krijgen dat het CO2-gehalte van de atmosfeer gestegen is en dat ook de concentraties methaan en lachgas weer toenamen. Het zeewater werd warmer, de zeespiegel steeg verder, de gletsjers zijn weer korter en rond de noordpool is het ijs verder uitgedund. Toendra’s verpappen, oceanen verzuren. Het is erg en het ligt aan ons. Maar één ding zullen we niet horen: dat het warmer is geworden. Als sinds 2000 is de mondiale temperatuur niet meer gestegen. Meerdere onderzoeksgroepen zijn betrokken bij de berekening van de gemiddelde wereldtemperatuur en het staat vast: zij stijgt niet.

De adempauze is een opluchting misschien, maar ze is ook pijnlijk. De stagnatie werd door niemand [Noot HL: Niemand?] voorzien en ze toont dus in de eerste plaats aan hoe onbetrouwbaar de klimaatmodellen nog zijn. Klimaatwetenschappers hebben nooit ontkend dat zij moeite hebben met het modelleren van wolken, zeestromen, ijsbewegingen, de reactie van de biosfeer en nog meer, zij moeten werken met emissiescenario’s die er maar een slag naar slaan, maar ze dachten toch dat hun modellen voldoende waarde hadden om de mondiale temperatuurstijging te voorspellen. Dat blijkt niet het geval. Het wordt nog het duidelijkst aangetoond door de vele ad hoc-verklaringen die inmiddels voor die stagnatie zijn aangevoerd. Eerst het El Niño-effect, daarna de zwaveluitstoot van China, vervolgens de vulkanen langs de evenaar, toen onvermoede ophoping van warmte in de diepzee en de laatste verklaring is dat een koude plek op de Stille Oceaan de boosdoener is. Als die weg is wordt het vanzelf weer warmer (Nature, 25 juli).

De in modellen belangrijke invloed van de zon en haar variërend aantal zonnevlekken is nog lang niet helder. Twee weken geleden werd bekend dat de gletsjers van Zwitserland en Oostenrijk in de negentiende eeuw niet plotseling begonnen te smelten omdat er een einde kwam aan de Kleine IJstijd (die aan verminderde zonneactiviteit wordt toegeschreven) maar omdat er industrieel roet op het ijs was gevallen (PNAS, 3 september).

En er is meer wat te denken geeft. Er is ons al eens voorgehouden dat het zee-ijs rond de noordpool binnen vijf jaar verdwijnen zou, dat de Golfstroom zou afzwakken of stilvallen en dat er in de afvoer van de Rijn steeds wildere extremen zouden voorkomen. Er zouden binnen afzienbare tijd wel tien of twintig Katrina-cyclonen per jaar op de Amerikaanse kust slaan. Woestijnen gingen zich uitbreiden en in grimmige klimaatoorlogen zou om de laatste resten water worden gevochten. Het lijkt eigenlijk wel mee te vallen.

Er zijn onmiskenbaar verontrustende trends, de snelle ophoping van broeikasgassen in de atmosfeer is sinister, als er opeens veel methaan uit diepzee en toendra vrijkomt kan de opwarming dramatisch versnellen, oceaanverzuring is een serieuze bedreiging voor kalkhoudende organismen en ‘extreme weather events’ (hittegolven, overstromingen) slaan verraderlijk onverwacht toe. Maar of ze vaker voorkomen dan vroeger is nog helemaal niet zo zeker.

De vraag moet maar eens gesteld worden: hoeveel klimaatrampen bedreigen ons werkelijk, hoe snel bereiken ze ons en zijn ze echt van bijbelse proporties?

Dit korte overzicht leent zich niet voor harde conclusies, daarvoor zijn er te veel onzekerheden. Wat helder zichtbaar wordt is een enorme gretigheid om rampen te voorspellen, een fel verlangen om de apocalyps aan te kondigen. Met bedenkelijke ijver word gezocht naar ‘tipping points’ en ‘run away’-effecten. Maar keer op keer blijken de voorspellingen te moeten worden herzien, of blijkt het aangekondigde effect wel mee te vallen.

Nu de mondiale temperatuur al meer dan een decennium niet gestegen is wordt het misschien tijd het klimaatdebat in rustiger vaarwater te brengen. Eigenlijk is de vraag: zijn de voorspelde rampen echt van een andere orde dan de rampen die ons al eerder troffen?

Vervolgens maakt Karel Knip korte metten met een zevental klimaatsprookjes:

Veel land loopt onder doordat de zeespiegel stijgt.

De woestijnen worden groter.

Gletsjers smelten, het water in Oost-Azië raakt op.

Er kom en steeds meer tropische cyclonen.

De oogsten worden magerder.

Malaria en andere ziekten eisen meer slachtoffers.

Klimaatverandering leidt tot conflicten en oorlog.

Aldus de herboren Karel Knip in een voortreffelijk overzicht, gebaseerd op een brede kennis van de literatuur.

Verplichte lectuur voor klimatofielen van alle gezindten!

‘Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer blijdschap zijn over één zondaar die zich bekeert, dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben.’

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen, zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

29 reacties

 1. Peter Klein

  Toch vreemd dat Knip klaagde over de bloggers. Waren die er niet geweest was de klimaatgekte nog meer in de papieren gelopen. En dat ie aangevallen wordt op oude standpunten lijkt me normaal; Ben je WETENSCHAPSjournalist en dan hang je, bij zo’n complex systeem als het klimaat,  monocausaliteit aan.

  Vrij dom lijkt me, heeft niks met wetenschap te maken.

 2. NN

  Je moet de moed niet opgeven hoor Hans! Als de temperatuur de komende 16 maanden terugklapt naar het niveau van begin jaren ’80, dan kun je nog gelijkspelen. De kans hierop schat ik ruwweg kleiner dan 1% in, tenzij we een majeure vulkaanuitbarsting krijgen.

   

  Als je de weddenschap verliest (kans 99%), dan neem ik aan dat je ruiterlijk toegeeft dat de temperatuur (volgens jouw geliefde UAH temperatuurset) in de periode 2010-2014 boven die van 2000-2009 lag.

   

  In de taal van de niet-‘sceptici’ heet dat doodordinair: ‘het warmt op’.

 3. richardje

  In dezelfde nrc van zaterdag stond ook nog een pagina groot traditioneel ‘klimaatsverandering is heel erg’ artikel.

  Kennerlijk zijn ze het bij het nrc ook intern niet met elkaar eens.

  http://logicfreezone.wordpress.com/2013/09/22/nrc-klimaatsverandering-is-misschien-wel-onzin-maar-wel-erg/

  Het zal nog wel even duren voordat deze hysterie een zachte dood is gestorven.

 4. NN

  “De adempauze is een opluchting misschien, maar ze is ook pijnlijk. De stagnatie werd door niemand [Noot HL: Niemand?] voorzien …”

   

  Wat een grap dat je jouw gelijk denkt te kunnen onderbouwen met een weddenschap die je aan het verliezen bent. 😉

 5. trias politica

  Ter adressering aan Karel Knip.

 6. Matthijs

  Het mag de naam journalist niet dragen.

  Als sceptici de nieuwe ‘concensus’ worden, dan moet een journalist als taak hebben ze het vuur aan de schenen te leggen.

  Dit zijn geen journalisten, maar reporteurs. Ze hebben niets met de journalistiek, maar reporteren over wat het publiek graag wil lezen. Vindt je het gek dat de dode bomen steeds minder verkocht worden?

 7. louis-portugal

  Hans ik begrijp wel dat excuses pijn kunnen doen maar misschien zouden  jij, Simon of Dick eens een visje kunnen opwerpen.

 8. Hetzler

  Zo zie je maar hoe groot de kracht is van feiten. Maar dit is niet voldoende, want ook wetenschappelijk geweten, zoals ik moreel verantwoordelijk omgaan met feiten noem, is een voorwaarde om de juiste conclusies durven te trekken. Dit is de kern van goede wetenschap bedrijven. Dit voorbeeld alleen al laat zien dat de consensus waar Barroso zich laatst zo gênant in verslikte in flagrante strijd is met de wetenschappelijke ontwikkeling van theorieën en hypotheses. Ook al onderschrijven 100 wetenschappers een hypothese, er is er maar 1 nodig die deze door meetresultaten weerlegt, en het is gedaan met al die consensus. Thans is dit in toenemende mate het geval, nu de meetperiode lang genoeg is om door de meetresultaten al die scenario’s te weerleggen. Alle klimaatmodellen van het IPCC hebben gefaald. Het onderstreept maar weer eens dat wie het rekenwerk weigert te doen, gedoemd is onzin te vertellen. Het IPCC heeft in de loop der jaren zijn verwachting over de opwarming steeds omlaag bijgesteld. In de komende AR5 is deze nu zover bijgesteld dat deze binnen de natuurlijke statistisch variantie van deze interglaciale periode is gekomen. Het IPCC zegt met zoveel woorden: ons mandaat om het effect van de menselijke invloed op het klimaat in kaart te brengen heeft tot de conclusie geleid dat dit effect, als het er is, wegvalt tegen de natuurlijke ruis en dus onmeetbaar is. Mijn conclusie zou dan zijn: het IPCC heeft haar taak volbracht en kan zich derhalve opheffen.

 9. cmsuijkerbuijk

  “Maar ja Samsom en Rutte lezen de Donald Duck.”

  En dan nog alleen, als ze braaf zijn geweest! (Dus: Zelden!)

 10. besserwessi

  Een zwaluw maakt nog geen zomer.

  Maar het lijkt erop dat de klimaat hysterie ten einde loopt als zelfs NRC en Karel Knip een U-turn maken.

  Ik las het gisteren in een regionaal blad en nu komt het ook in een zichzelf kwaliteitskrant noemende NRC.

  Maar ja Samsom en Rutte lezen de Donald Duck.

 11. besserwessi

  NN is weer terug van weggeweest.

  Niet dus:  NN = Janos

 12. R. Hartman

  “Als de temperatuur de komende 16 maanden terugklapt naar het niveau van begin jaren ’80, dan kun je nog gelijkspelen. De kans hierop schat ik ruwweg kleiner dan 1% in, tenzij we een majeure vulkaanuitbarsting krijgen.”

  Dus een vulkaanuitbarsting zou de temperatuur fors kunnen doen ‘terugklappen’?

  Terwijl er dan bakken CO2 losgelaten worden?

  Is het dan misschien toch de zon?

 13. NN

  @Hartman, natuurlijk klapt de temperatuur terug door een grote vulkaanuitbarsting. Appeltje eitje.

 14. Matthijs

  nooit?

  Zelfde als; “het klimaat wordt alsmaar warmer!”

  Totale onzin!

  Heb hem genoeg gezien,.

  Only the Sith deal in absolutes!

 15. NN

  Allemaal heel gezellig hier en zo. Jammer dat HL nooit reageert op kritiek op zijn stukjes. 

 16. DWK

   

  Samsom en Rutten lezen de
  Koran?

 17. DWK

  Leuke poging om heer Knip
  het graf in te prijzen,

   

  maar je houdt je niet aan
  Karels spelregels:

   

  “De bloggers zijn eraan
  gewend op de man te spelen, ad hominem-argumenten te gebruiken en mensen
  eindeloos te achtervolgen met uitspraken die zij vroeger hebben gedaan.”

   

  Wetenschapsjournalist Knip
  is gewoon een tikje trendgevoelig en gaat ondertussen vrolijk door met
  overschrijven van wat naar de laatste mode een hit lijkt te worden. Waar rook
  is is vuur en dat vuur vinden we in dit geval in het kacheltje van de NRC-coryfee.
   Brood op de plank dus!

   

  En voor de beantwoording
  van Knips cruciale vraag: “zijn de voorspelde rampen echt van een andere orde
  dan de rampen die ons al eerder troffen?” moet hij bij Pielke jr. te rade gaan
  en niet bij de Münchener Rück.

   

  Al met al een vertoning
  sans gêne, alle Bijbelteksten ten spijt.

 18. Matthijs

  technoloog, als in, klimatoloog, beide hebben geen opleiding voor het vak genoten.

 19. besserwessi

  Is technoloog hetzelfde als ingenieur?

  In wat??  Op welk niveau??

 20. Matthijs

  Spencer is geen scepticus.

  Het is ook een agw aanhanger. Alleen denkt hij dat de ton co2 per graden celsius wat lager is.

  Wat natuurlijk kolder is.

  Co2 produceert geen energie, dus ook geen hitte en dus ook geen temperatuur stijging.

  De enige bron van energie is de zon en onze aarde (klein beetje). Zelfs wanneer je zijn reeks onder de loep neemt zul je een warm bias vinden, ben er van overtuigd!

   

 21. Matthijs

  Zorgen voor afkoeling?

  Dus as is eigenlijk een mini koelkast?

  Waarom pleit je dan voor windmolens? Je zou voor diesels moeten strijden, zonder roetfilter!

 22. janos73

  Matthijs,

   

  het leuke van de weddenschap is natuurlijk dat op Hans zijn verzoek de UAH is gekozen omdat die reeks wordt geproduceerd door de scepticus Dr. Roy Spencer.

   

  Wel is het natuulijk frapant dat Dr. Roy Spencer deze reeks omhoog heeft moetenb bijstellen omdat hij bepaalde zaken niet goed had meegenomen in zijn werk en “mainstream klimatologen” hem daarop hadden gewezen.

   

  http://www.skepticalscience.com/uah-misrepresentation-anniversary-part1.html

   

  Maar goed dat is natuurlijk allemaal basiskennis die de lezertjes hier allang wisten…..

 23. janos73

  Besserwessie,

   

  Natuulijk niet. NN is Econoom en ik ben Technoloog. Maar goed lastig uit elkaar houden natuurlijk.

   

  R. Hartman

   

  “Dus een vulkaanuitbarsting zou de temperatuur fors kunnen doen ‘terugklappen’?

  Terwijl er dan bakken CO2 losgelaten worden?

  Is het dan misschien toch de zon?”

   

   

  Kijk het zou je natuurlijk iets geloofwaardiger maken als je eerst eens iets aan onderzoek zou doen voordat je je onzin op dat toetsenbord in tikt

   

  1. Vulkanen stoten heel erg weinig CO2 uit. Zeker als je het vergelijk met de hoeveelheid die wij in de atmosfeer brengen

   

  2. Vulkanen stoten wel veel aerosolen uit en die zorgen voor extra afkoeling. Zou kan je ook de grote vulkaan uitbarstingen duidelijk zien in de temperatuur grafieken als een stevige afkoeling.

   

  http://en.wikipedia.org/wiki/Year_Without_a_Summer#Causes

   

  Maar goed dat is allemaal al jaren bekend bij mainstream klimatologen en daarmee natuulijk niet interessant voor “sceptici”

   

  En nee dus is het niet de zon.

 24. Hetzler

  Ik moet NN hierin gelijk geven. Door de enorme hoeveelheden as ontvangt de aarde te weinig instraling van de zon. De uitbarsting van de Tambora in 1815 is het bekendste voorbeeld. Door de as werd het jaar 1816 bekend als het jaar zonder zomer. Oogsten kwamen niet tot rijping met hongersnood als gevolg, ook in Europa.

 25. Matthijs

  Wacht maar totdat de temperatuur reeksen onder een vergrootglas komen te liggen.

  Zullen we dan eens de ‘weddenschap’ weer naar boven halen?

  Of zullen ze de bron data dan ineens ‘kwijt’ zijn,. Dat zou niet kunnen toch?

  Als je een temperatuurreeks aanhoudt, zoiets als CRUTEMP, dat je dan in ene de bron kwijt bent?

  Nee toch?

  Het worden mooie tijden,.!

  We gaan zien hoe een koe een haas vangt.

 26. Ook Boos

  Is het adagium van de “gemiddelde” journalist. Het gaat hen er immers om om de controverse in stand te houden, maar ook om op tijd met de ‘main stream’ mee te huilen.

   

  De dode bomen journalistiek loopt op haar laatste benen. Zeker het NRC is nog maar een schim van wat het 20 jaar geleden was. Kwaliteit is broodnodig, maar wordt niet geboden. Wat heb ik aan een goedkoop abonnement als het nieuws maar ‘zo, zo’ is.

   

  Vroeger waren de kranten zo dik dat je je de hele week je billen mee kon afvegen als het nieuws niks was. Dat kan tegenwoordig ook al niet meer.

   

   

   

 27. baksteen

  De glibberige kameleon verandert van kleur om in de schaduw van de tak te wachten door wie hij gevoederd gaat worden.

 28. R. Hartman

  “World’s top climate scientists told to ‘cover up’ the fact that the Earth’s temperature hasn’t risen for the last 15 years

  • Leaked United Nations report reveals the world’s temperature hasn’t risen for the last 15 years
  • Politicians have raised concerns about the final draft
  • Fears that the findings will encourage deniers of man-made climate change”

   

 29. Tom van der Hoeven

  Gezien de enorme bedragen die hiermee gemoeid zijn, dient er uiteindelijk een parlementaire enquête te komen.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.