2. Homosexuality, the second God

Peter Pan 22 oktober 2013 

 


2. Homosexuality, the second God


 
De ontwikkeling van het archetype Gods


– Groepsdieren bewonderden de leider van de groep, de alpha male (233). Niet dat zij hem aanbaden, want dat kunnen dieren niet. Maar zij vestigden wel een seksuele ideaalprojectie in het sterkste mannetje:


Leider (Alpha male) —<—Seks Ideal Proj—<— (volgers) groep


– Na verloop van miljoenen jaren vormde zich daaruit het godsbesef, dat overging in een fysiologisch substraat in de hersenen: het archetype Gods, het machtscentrum van het mannelijke dier (162)(303). 


– Vanaf nu nam ieder dier zijn God zijn hele leven met zich mee, ook als er geen alpha male te bekennen was. Er bestond dus enige tijd een reële alpha male naast het archetype Gods. Waarschijnlijk zelfs dat alpha males door jonge mannetjes onttroond werden wanneer zij niet aan het archetype voldeden.


De seksuele ideaal projectie werd de instinctieve opdracht voor ieder mannetje om zijn machtsdenken vorm te geven. Want er bestaat geen machtsuitoefening zonder lust of ideaal. Het archetype Gods werd daardoor het machtscentrum van het mannelijke dier (230):


Leider (Archetype Gods) —<— Seks Ideal Proj —<— (volger) mann. dier


– Later evolueerde de mens uit mensapen en sloeg de instinctieve opdracht tot verwezenlijking van het archetype Gods door naar een heilige opdracht. De man zocht zijn innerlijke God als spiegel voor zijn idealen. De mens ging op zoek naar zijn religie (233):


Leider (God) —<— Heilige zoektocht —<— (volger) man


Het sacrale zit hem in het seksuele. Religie is een gedaante van de seksualiteit. Het archetype Gods bevat zijn gedimensioneerde seksuele identiteit. Ontwikkelt zich dat verkeerd in de vroege kindertijd dan is de man verloren. 


De God die de mens bewondert is nog steeds dezelfde polygame alpha male met vele maagden uit de tijd der hogere zoogdieren. Er is in tientallen miljoenen jaren niets veranderd. 


Maar wij scheiden hier bewondering van aanbidding omdat onze mannengroep uiteenvalt. Dit is het kruispunt in menselijke religie: heteroseksualiteit versus homoseksualiteit. De eerste versus de tweede God. 


Deze eeuwigdurende machtstrijd in mannelijke identiteit verscheurde de wereld en leidt nog steeds tot oorlogen. En nog heeft de man het niet begrepen. En nog ziet de mens niet waar het werkelijk omgaat. Het gaat om zijn seksuele identiteit.


Een heteroseksuele man ziet zichzelf als concurrent van God. Hij is bewonderaar. en spiegelt zich aan zijn innerlijk godsbeeld (231):


God (hetero) —<— Religie Spiegel —<— (hetero) man Hierdoor is sprake van een nevenschikkende relatie:


God (hetero) —<— nevenschikkend —<— (hetero) man


Maar homo-erotisch ingestelde mannen willen niet met het archetype concurreren. Zij zijn niet dualistisch maar dialectisch ingesteld en identificeren zich met Jezus:


God (hetero) —<— Antiprojectie —<— (homo) man


God (hetero) —<— Antiprojectie —<— (homo) Jezus


God (hetero) —<— Onderschikkend —<— (homo) JezusDe man in de armen van Jezus


Homoseksuelen vallen door deze strijd in twee subgroepen uiteen: 


1: de tot God bekeerde clerus en 

2: zij die zich van religie hebben afgekeerd. 

 

 

Hetero mannen


Hetero mannen ontwikkelden een competitieve relatie waarin zij niet al te veel respect voor hun God toonden. Zij hingen het egotheïsme aan waarmee geen monotheïstische religieuze dictatuur kan worden opgebouwd:


Adam:

Voorwaar ik zeg u, ik heb God geschapen naar mijn evenbeeld. Zijn dankbaarheid was groot en ik verkreeg de heerschappij over gans de schepping. Dat ik thans ook nog het eeuwige leven verkrijge.


Eva:

Adam, mijn grote held, gij wenst te zijn als God. Vergun mij u te zeggen dat gij hem niet behaagt. Gij hebt de toorn van God gewekt. Uw gedrag is slecht bevonden en verrot als kwaad. Gij zijt een schoft in ’t diepst van uw gedachten. Hoezeer gij ook op God wilt lijken, gij zult Hem niet genaken. Gij kunt niet laten, noch volbrengen, wat God in mij kan doen verzengen. Hij is onsterfelijk.


Adam:

Onsterfelijkheid is al wat God mij schenken kan. Mijn krachtig lijf snelt in zijn kinderen de eeuwigheid voorbij. Zij zijn als God gelijk mijn evenbeeld. Zo zal ik eeuwig voortbestaan en de mens tot voorbeeld strekken. Ja, waarlijk, ik ben een God in ’t diepst van mijn gedachten.


Eva:

Maar Adam, God zou uw prachtig lijf zeker overtreffen, maar dat wil Hij niet. Hij kan het wel, maar Hij doet het niet. Hij brengt mijn geest zo al in vervoering. Maar gij, mijn grote geweldenaar, gij moet zo nodig maar gij kunt het niet. Gij kunt niet laten, noch volbrengen, na uwe lusten mij verzengen. Zelden samen in ‘t geluk, zelden tempert gij mijn juk. Zelden reikt gij mij de hand, zelden dat gij mij ontspant (15).


 

 

De ontwikkeling van het gebed


– Heteroseksuele mannen zijn van nature niet geneigd zich in gebed aan God te onderwerpen (283):


God (hetero) —<— nevenschikkend —<— (hetero) man


– Homo mannen onderwerpen zich in het gebed:


God (hetero) —<— onderschikkend —<— (homo) man

–  Miljoenen jaren na de alpha male bleven homo-erotisch ingestelde mannen hun godsprojectie nog immer in gedrevenheid aanbidden. Deze stimulus-response relatie (het gebed) bleek voor hen immanent profijtelijk. Hij verschafte innerlijke geborgenheid als beloning. Het is een zeer bevredigende SM-dyade tussen de man en zijn innerlijke niet bestaande God. 


Sadisme (God) —<— SM-dyade —>— (man) masochisme


– Waarin zowel God als Jezus als dialectische personificaties optreden:

 

Sadisme (God) —<— SM-dyade —>— (Jezus) masochisme

 

Religie werd een sadomasochistisch rollenspel waarin het leed der zonden als lust tot onderwerping werd opgevat.

 


– Hieruit ontwikkelde zich de homoseksuele clerus, een groep tot homo-erotisch gedrag neigende mannen die het gebed als compulsieve stoornis perfectioneerde. Men noemt hen ook wel ‘monniken’ (275).


– De homoseksuele clerus creëert een esotherische illusie die zij aan het volk als religie tracht te slijten. Daarbij neemt zij Jezus als personificatie en bidt zij tot God op onderdanige wijze die voor heteroseksuelen onbekend en onnatuurlijk is. 


– Door de belofte dat heteroseksuelen in de hemel komen stromen de godspaleizen vol. Nu schikken ook hetero’s zich in de onderschikkende relatie. Ook voor hen wordt dit een profijtelijke stimulus-response relatie. En onder dreiging met hel en verdoemenis voor homoseksuelen verloochende de clerus haar eigen identiteit. 


– Wilde homojachten en vernederingen houden tot op de dag van vandaag dit monotheïstische systeem van seksuele waan in stand. Nog steeds worden homoseksuelen met de nek aangekeken en worden zij nageschreeuwd dat ook voor hen de dag des oordeels komt. Homoseksualiteit leidt tot uitstoting uit de groep, de zwaarste sanctie van het groepsinstinct waarvan religie de pure uiting is:


– Religie is een uiting van het groepsinstinct.


Homofobie


– Deze homoseksuele overval werd een keerpunt in de ontwikkeling van de mens. Men bracht de heteroman in een onderschikkende positie tot zijn innerlijke God en dwong hem in een chanteerbare homo-erotische positie (275)(354):


God (hetero) —<— onderschikkend —<— (hetero) man


– Men ontnam hem zijn natuurlijke seksuele identiteit. Van concurrent van God werd hij kruiper voor God. Men had de angel uit de man getrokken en de besturing overgenomen:

– Volwassen mannen gingen zich vreemd gedragen. Homoseksualiteit werd enerzijds streng verboden, terwijl heteromannen anderzijds werden aangezet tot ‘laakbaar’ gedrag (287). Ook zij hielden nu homo-erotische dialogen ter onderwerping aan een niet bestaande innerlijke God.

 
– Men dreigde homoseksuelen met hel en verdoemenis, waardoor ook heteroseksuele mannen voor hun maatschappelijke status gingen vrezen. Zij baden en bidden veelvuldig tot hun innerlijke God voor vergeving van de hen aangeprate zonden. Homofobie werd het perpetuüm mobile, de geheime brand van het monotheïsme (201):


God (hetero) —>— homofobie —>— (hetero) man


En wat verboden is moet lekker zijn. Daarom schiep het monotheïsme ook een homoseksuele uitlaatklep voor haar gelovigen: de homojacht (194)(288)(598).Gay hunt is the exorcism of unconscious homosexuality


Gay hunt is a sexual lust: 

homosexual sadism

(464) Masochism hate: Rosetta’s Stone to Islam 

 De tweede seksuele rol


– Op dit weblog zijn goden seksuele rollen. Dergelijke rollen bepalen de status in de groep. Daardoor ontstond al vroeg in de evolutie een rangorde in seksuele gedragingen, of seksuele rollen (224). 


– Men kan zich meerdere seksuele rollen aanmeten afhankelijk van de boodschap die men wil overbrengen. Men kan zich onderschikkend, nevenschikkend of bovenschikkend opstellen. Seksuele rollen geven een maatschappelijke rangorde aan. Maar het duidelijkst wordt deze rol binnen de sadomasochistische relatie met een andere persoon: de SM-dyade.


Sadisme (God) —<— SM-dyade —>— (mens) masochisme

Sadisme (hetero) —<— SM-dyade —>— (homo) masochisme– Zoals gesteld valt de eerste seksuele rol toe aan de alpha male, hij is de eerste God. Omdat alle vrouwtjes in de groep voor hem zijn oefent hij de polygame heteroseksuele rol uit. In die rol demonstreert hij zijn macht. Maar bij gelegenheid kan hij zich ook een homoseksuele rol aanmeten, maar dat is dan slechts een bijrol.


– De eerder genoemde seksuele ideaalprojectie van jonge mannetjes betreft de polygame heteroseksuele relatie. Dit is de ultieme macht die de jonge man zich kan wensen (243).


Sadisme (God) —<— SM-dyade —>— (vrouwtjes) masochisme

Sadisme (man) —<— SM-dyade —>— (vrouwen) masochisme

  


– Zoals gesteld dwingt de groep haar jonge mannetjes een projectie op cultuur af. Dat is gemeenlijk een heteroseksuele projectie, maar dat hoeft niet. Dat hangt af van het aantal seksuele rollen die in de cultuur zijn toegestaan.


Polytheïsme (2 goden):


Sadisme (man hetero) —<— SM-dyade —>— (vrouw hetero) masochisme
Sadisme (man homo) —<— SM-dyade —>— (man homo) masochisme 


– Nu staan wij voor de taak het aantal seksuele rollen te ordenen. Daartoe bouwen wij de structuur van de primatengroep weer op. Bij een kleine compacte groep zal de alpha male zijn macht over alle leden doen gelden. Maar wanneer de groep groter wordt moet ook hij zijn macht delegeren: 


Leider (Alpha male) ——————————–> (volgers) groep


Leider (God)—> tweede echelon (homo-leiders) —> (volgers) groep


– Dit nu is een fundamentele stap in menselijke religie: de eendimensionale almacht van God (of Allah!) wordt gebroken en over twee dimensies verdeeld (236): twee goden, twee seksuele rollen: heteroseksualiteit en homoseksualiteit. God deelt zijn macht met het tweede echelon dat zijn orders naar de basis toe vertaalt. Heel veel later komt uit deze machtsbreuk de scheiding van kerk en staat voort (102):

 

Sadisme (kerk) —<— SM-dyade —>— (gelovigen) masochisme


Kerk —<— Verlichting —>— Staat

– Maar eerst heeft de alpha male nog een probleem met twee soorten mannetjes: 


– De meeste mannetjes zijn heteroseksueel en verkeren met God op gespannen voet. Weliswaar hebben ook zij een ideaalprojectie in de alpha male, maar die mondt uit in een nevenschikkende relatie van pure concurrentie. De alpha male moet zijn hegemonie hier telkens opnieuw bevestigen om niet van de troon gestoten te worden.

Sadisme (God) —<— nevenschikkend —>— (man) sadisme


God (hetero) —<— SM-dyade —>— (hetero) man


– Maar er zijn ook mannetjes die genegen zijn tot een onderschikkende relatie. Zij willen de leiderspositie niet overnemen. Zij bewonderen de alpha male en stellen zich gedienstig op. Zij kunnen homoseksueel zijn of genegen tot een homo-erotische  vriendschapsrelatie (589).


God (hetero) —<— SM-dyade —>— (homo) man


– Alleen aan mannetjes genegen tot een homo-erotische relatie kan de alpha male zonder risico’s zijn macht over de groep delegeren. Dit tweede echelon na de heteroseksuele God bestaat uit homoseksuele goden. Daarmee wordt homoseksualiteit de tweede seksuele rol, onderschikkend aan de eerste.


Sadisme (God hetero) —<— onderschikkend —>— (man homo) masochisme


– Het betreft hier in principe slechts een homo-erotische relatie. Ook in onze samenleving hebben ondergeschikte mannen soms een dergelijke relatie met hun bewonderde leider. Maar hieruit kan zich ook een echte homoseksuele relatie ontwikkelen. Voor zowel de alpha male als het tweede echelon kan het hier om bijrollen gaan. Maar voor het tweede echelon kan homoseksualiteit wel degelijk ook de eigenlijke geaardheid zijn.


Sadisme (God hetero) —<— onderschikkend —>— (Clerus homo) masochisme 

 De eerste heteroseksuele God werd opgesloten in de hemel van het parallelle universum. De tweede homoseksuele God, de Clerus, nam zijn macht op aarde over. Zij bestreed als boete voor haar homoseksuele zonden de homoseksualiteit buiten de muren der godshuizen.Het Homoseksuele Dilemma


– Zo ontstond de situatie dat het tweede echelon, de tweede God, de plaats van de eerste innam. Want de alpha male was immers in geen velden of wegen meer te bekennen. En nog steeds neemt de homoseksuele clerus de plaats van God op aarde in. Het is een fantastische machtsgreep die door gelovigen volstrekt niet wordt doorzien.


– Hun positie is veiliggesteld zolang zij heteroseksuele mannen maar tot het gebed kunnen bewegen. Daarbij waren zij zo wijs om de eerste God tijdig te verbannen naar de hemel van het parallelle universum. 


– Want stel je voor dat hij nog op bergen of in zeeën woonde als in het polytheïsme met haar talrijke seksuele rollen en dimensies. Dan zouden onverlaten beweren met hem in lijfelijk contact te staan. Neen, dan was het met de macht en absolute dictatuur van het monotheïsme snel gedaan. Zij sloot de smalle weg naar boven af met tolhuizen als daar zijn kerken, moskeeën en synagogen: 

Het monotheïsme sloot de smalle weg naar boven af met tolhuizen als daar zijn kerken, moskeeën en synagogen. Het vocht de eerste God de tent uit waar de goden van het polytheïsme onder de mensen bleven. Maar dat was dan ook geen seksuele dictatuur.– Het christendom is gebaseerd op de onderschikkende relatie tussen God en Jezus. 

 

Sadisme (God hetero) —<— onderschikkend —>— (Jezus homo) masochisme

Sadisme (God hetero) —<— onderschikkend —>— (Clerus homo) masochisme

  


– Jezus is de personificatie van de homoseksuele clerus. Het gaat hier niet om wie Jezus werkelijk was maar om welke seksuele rol de clerus hem heeft toegedicht. Het zondaarschap symboliseert haar perfecte invulling van het christendom. 


– De clerus werd als zondaar de beste gelovige. En als boetedoening voor haar homoseksuele zonden ijvert zij nog dagelijks om homoseksualiteit bij haar gelovigen uit te branden. Alleen zo meent zij de perfecte zondaar te kunnen zijn.

– Het verschil tussen de clerus en hetero gelovigen is dat de clerus een natuurlijke onderworpen relatie met God heeft. Voor hetero’s is het gebed onnatuurlijk en juist die onnatuurlijkheid is de kracht van het monotheïsme. Want door de hierdoor ontstane cognitieve dissonantie drijft zij de heteroseksueel in een kwetsbare positie: dat hij in godsnaam niet zelf per ongeluk ook nog homo wordt. God sta mij bij in deze strijd des vlezes. Zijn hele leven zal de heteroseksuele gelovige de homoseksualiteit scherp veroordelen. Ja, waarom eigenlijk? Wat heeft seks eigenlijk met geloof te maken? Als gelovigen dat begrepen…


– Waarom wordt dit alles hier besproken? Omdat seksualiteit de rangorde der machten binnen de menselijke cultuur aangeeft. Seksualiteit is macht, religie is macht, religie is een gedaante van de seksualiteit.     tja, het zou toch over religie moeten gaan?

Monotheïsme erkent officieel slechts één God, één seksuele rol: heteroseksualiteit. Homoseksualiteit is de tweede God, een Demon. Zij breekt de almacht van de eerste God. Maar homoseksualiteit als tweede God is de feitelijke baas over de gelovigen. Het monotheïsme is met haar 3500 jaar de oudste multinational met als brand: homoseksualiteit.


 

                              =================================


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.