Al Gore voorspelde dat het Noordpoolgebied in 2013 volledig ijsvrij zou zijn – in plaats daarvan is de ijslaag met de helft toegenomen

Al Gore, klimaatgoeroe, Oscar- en Nobelprijswinnaar fabuleerde en hele volksstammen trapten daar in.

Een gastbijdrage van Alex Newman. Vertaling uit het Duits: E.J. Bron.

De zelfbenoemde goeroe van de “klimaatverandering”, Al Gore, en een hele serie zogenaamde “klimaatonderzoekers” staan mooi te kijk – in 2007, 2008 en ook nog in 2009 verklaarde Al Gore openlijk en gepast hysterisch dat omstreeks het jaar 2013 het Noordpoolgebied volledig “ijsvrij” zou zijn. Onder verwijzing naar “klimaatonderzoekers” wakkerde de door de regering gefinancierde BBC een massahysterie in de bevolking aan met de nu veeleer pijnlijke leuze: “Noordpoolzomer, vanaf 2013 ijsvrij”. Ook andere gevestigde media deden hier aan mee.

Nu is het jaar 2013 al bijna voorbij en tegen de pessimistische uitlatingen en “voorspellingen” van Gore en zijn, door critici genoemde, “ondergangssekte” in laten de nieuwste satellietgegevens zien dat de ijslaag van het Noordpoolgebied in vergelijking met het jaar ervoor met meer dan 50% is uitgebreid. In oktober nam de ijslaag toe in een tempo zoals men dat sinds 1979, dus sinds het begin van de metingen, niet meer had meegemaakt. Volgens deskundigen zal deze trend ook de komende jaren aanhouden. Klimaatalarmisten proberen nu wanhopig hiervoor verklaringen te vinden om hun gezicht te redden – en de snel “smeltende” klimaathysterie in stand te houden.

In september lieten de gegevens een recordstijging van de ijslaag in het Noordpoolgebied zien – en wel voor het tweede achtereenvolgende jaar.

Op dit moment weet bijna iedereen die het nieuws over de “klimaatopwarming” gevolgd heeft – die tegenwoordig steeds vaker om cosmetische redenen alleen nog “klimaatverandering” genoemd wordt – dat de temperaturen wereldwijd de afgelopen 17 jaar niet meer zijn gestegen. Het spectaculaire uitblijven van de opwarming weerlegt alle 73 “klimaatmodellen”, die door de VN werden ingezet om hun omstreden theorieën aan de man te brengen.

Want geen van de twijfelachtige theorieën of voorspellingen, die uit de gebedsmolens van Al Gore en andere alarmisten klonken, heeft deze ontwikkeling van het toenemen van de ijslaag voorspeld. Voor luisteraars in Duitsland beweerde Al Gore – die door menigeen ook belachelijk wordt gemaakt als het “Gorakel” – vijf jaar geleden dat de hele ijskap van het Noordpoolgebied binnen vijf jaar zou zijn verdwenen. De originele video van deze nu als onzin bewezen inschatting verdween van het internet, maar het lukte enkele conservatieve bloggers om dezelfde video uit andere bronnen te reconstrueren. “Vijf jaar”, verklaarde Gore destijds, “binnen deze periode zal het ijs, zoals men tegenwoordig aanneemt, verdwenen zijn.”

Op de VN-klimaattop in Kopenhagen waagde Gore een gelijksoortige prognose: “Enkele van deze modellen zeggen…dat er sprake is van een waarschijnlijkheid van 75% dat de hele ijskap van het Noordpoolgebied de komende vijf tot tien jaar tijdens enkele zomermaanden geheel verdwenen kan zijn. We zullen zien.” Om het hoffelijk uit te drukken, schijnt deze bedachte voorspelling er behoorlijk naast te zitten, maar de gevestigde media en Gore willen kennelijk niet dat de publieke opinie achter de waarheid komt.

Maar we moeten ook toegeven dat Gore bij lange na niet de enige was die een klimaat-wereldondergang predikte en er nu een beetje bedremmeld bijstaat. In december 2007 berichtte de BBC over “modelberekeningen” die erop “duiden dat de Noordelijke IJszee binnen de komende vijf tot zes jaar in de zomers ijsvrij zou kunnen blijven.” Enkele van deze “experts” beweerden ongelooflijk genoeg zelfs onder verwijzing naar berekeningen van zogenaamde “supercomputers”, die, zoals de BBC opmerkte, “de laatste jaren een vast bestanddeel zijn gaan vormen van de klimaatwetenschap”, dat deze ontwikkeling ook al vroeger zou kunnen beginnen.

“Onze projectie voor 2013 m.b.t. het smelten van de ijskap in de zomer houdt geen rekening met de beide laatste minima 2005 en 2007”, verklaarde professor Wieslaw Maslowski, een wetenschapper van de “Naval Postgraduate School”, die met enkele medewerkers van de NASA samenwerkt en nu opnieuw met de al grondig in diskrediet geraakte prognose over de toekomst van het poolijs naar buiten trad. “Daarom kan men gezien dit feit zelfs beweren dat onze projectie van 2013 nog te conservatief is.” Ook andere “experts”, die in het voornoemde BBC-artikel aan het woord kwamen, waren het eens met deze hysterische inschatting.

In de reële wereld nemen de wetenschappelijke aanwijzingen en bewijzen die de klimaattheorieën weerleggen, zoals die vertegenwoordigd worden door Gore, de VN en door de door regeringen gefinancierde “klimaatonderzoekers”, net zo toe als de ijskap op de beide polen. Op de Noordpool bijvoorbeeld tonen de door de Europese satelliet Cryosat verzamelde data aan het einde van het smeltseizoen 2013 een ongeveer 9000 km³ grote ijskap. In het jaar daarvoor, dat over het algemeen geldt als een jaar met een gering ijsvolume, omvatte de ijskap ongeveer 6000 km³ – ongeveer een derde deel minder dan dit jaar. Ook de ijsberenpopulatie neemt weer toe.

Op het zuidelijk halfrond weerleggen de data datgene wat de zogenaamde “klimaatonderzoekers” in de uiterst pijnlijke “Climategate-Emails” hun “plan” noemden, op nog indrukwekkender wijze. Ten eerste bewijzen de data een recordomvang van het ijs – groter dan ooit sinds het begin van de registratie in 1978. Dit jaar werd dit record opnieuw gebroken: het drijfijs in het Zuidpoolgebied bedekte in september meer dan 19,5 miljoen km² zeeoppervlakte.

In de hele wereld zijn de lage temperaturen in strijd met de theorieën van de “globale opwarming”. Ook al is het maar een incidenteel geval, de Egyptische hoofdstad Cairo bijvoorbeeld maakte onlangs de eerste sneeuwval sinds meer dan 100 jaar mee. En uit de VS worden alleen al voor december al duizenden nieuwe records van minimum temperaturen en sneeuwval gemeld.

Met een zonderlinge logica beweerden de verstokte “klimaatonderzoekers” zelfs dat de lage temperaturen de klimaatopwarming zouden bewijzen.

Om het algemeen waargenomen en erkende uitblijven van de opwarming in de afgelopen 17 jaar en de daarmee verbonden weerlegging van alle VN-klimaattheorieën op de een of andere manier te verklaren, toverden de door de regeringen gefinancierde klimaatonderzoekers en de VN een nieuwe theorie uit de hoed, die door critici bespottelijk wordt gemaakt als de “hoe–de–wereldzeeën–mijn–klimaatopwarming–lieten–verdwijnen” theorie. Op basis van hevige politieke druk van de regering Obama en andere regeringen verbreidden de VN deze theorie, hoewel er geen empirische bewijzen voor bestaan dat de diepte van de wereldzeeën de door de VN voorspelde klimaatopwarming gewoon laat verdwijnen.

Blijkbaar nemen de VN steeds meer afscheid van de realiteit en negeren ze onafhankelijke wetenschappers. In hun jongste rapport betreffende de klimaatopwarming beweren ze dat het nu voor 95% vaststaat dat de door de mensen geproduceerde kooldioxide voor de stijgende temperaturen verantwoordelijk is. Deze beweringen worden weliswaar wereldwijd bespot, maar ze worden, ongeacht het feit dat de aan hen ten grondslag liggende computermodellen door het uitblijven van de temperatuurstijging sinds 17 jaar in diskrediet zijn geraakt, constant naar voren gebracht. Veel deskundigen gaan echter al uit van een toekomstige wereldwijde fase van afkoeling.

Vooraanstaande wetenschappers wereldwijd – waaronder ook veel voormalige medewerkers van de VN–klimaatpanel (“Intergovernmental Panel on Climate Change”, IPCC) – bekritiseren nu deze internationale instelling en zijn in diskrediet geraakte klimaatrapport. De meeste regeringen en dictators houden ondertussen vast aan datgene, wat enkele klimaatdeskundigen als “klimaatcharade” of zelfs “klimaatzwendel” noemen. De reden daarvoor heeft veel te maken met ingebouwde prikkels en belastinggelden, die eraan bijdragen dit op zich onhoudbare alarmisme in stand te houden.

Voor dictators uit de ontwikkelingslanden bijvoorbeeld schijnt de prikkel eruit te bestaan om zich in de vorm van “klimaat”–herstelbetalingen en onder de banier van “rechtvaardigheid” te verzekeren van biljoenen dollars aan belastinggelden uit het Westen. 

Voor de regeringen in de rijkere industrielanden gaat het uiteindelijk blijkbaar om de kooldioxidebelasting en een wereldwijd “klimaat”regime met unieke macht over de hele mensheid.

Op de laatste wereldklimaattop in Warschau werden de deelnemers het erover eens om, ondanks de zich ophopende inherente tegenstrijdigheden en terechte kritiek op de zogenaamde “wetenschappelijkheid” achter de theorieën betreffende de klimaatopwarming, een wereldwijd klimaatakkoord tot 2015 te tekenen.

Uit peilingen blijkt echter dat het Amerikaanse publiek ondanks de uitgave van honderden miljarden aan belastinggelden ter verbreiding van de alarmistische klimaatopwarmingtheorieën hardnekkig weigert de door de mensen veroorzaakte klimaatopwarming te accepteren, zoals deze door een in dit opzicht in toenemende mate in diskrediet geraakte VN en hun bondgenoten vertegenwoordigd wordt. Volgens een Rasmussen-peiling onder (stemgerechtigde) personen was slechts 43% van de Amerikaanse (mogelijke) kiezers van mening dat de klimaatopwarming terug te voeren is op door mensen veroorzaakte factoren; ongeveer hetzelfde percentage van de ondervraagden deelde deze mening niet.

Ondanks kwaadaardige aanvallen en zelfs bedreigingen – enkele van hen werden al in het zogenaamde “Climategate–schandaal” onthuld – verlaten steeds meer wetenschappers het “zinkende klimaatverandering schip”. Zelfs enkele invloedrijke regeringen gaan ertoe over de ergste uitwassen van het buiten controle geraakte klimaatalarmisme in te dammen. Zo beloofde de nieuwe regering in Australië, die bij de jongste verkiezingen een enorme overwinning had behaald, de belasting op kooldioxide in te trekken en ze verminderde de met belastinggeld gefinancierde toepassingen aan de “klimaatopwarmings–moloch”. Ook gaan er steeds meer stemmen op om “klimaatwetenschappers” ter verantwoording te roepen wegens “misleiding”. 

Hoewel de gevestigde media massaal aan de verbreiding van de absurde beweringen van vijf jaar geleden hebben deelgenomen, weigeren ze tot op dit moment hun dalende aantal lezers of kijkers erover te informeren dat Al Gore en zijn wereldondergang–kameraden met hun voorspellingen vreselijk fout zaten. Ook van Gore of uit de kring van de “wetenschappers” die deze prognoses verkondigden, waren tot op dit moment geen verontschuldigingen te horen en ook niemand raakte zijn door de belasting gefinancierde  voordelen kwijt. Ongelooflijk genoeg nemen de gevestigde media op dit moment opnieuw nieuwe beweringen van dezelfde in diskrediet geraakte “wetenschappers” over, die nu verklaren dat het Noordpoolgebied uiterlijk in 2016 ijsvrij zal zijn.

Maar, zoals Al Gore al in 2009 zei: “We zullen zien.”

Aldus Alex Newman (vertaald uit het Duits door E.J. Bron)

Bronnen hier en hier.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

Laatste nieuws

Verschillende media rapporteerden dat het Russische schip Akademik Schokalskiy, met wetenschappers en toeristen aan boord, sinds kerst vast zit in het ijs op de Zuidpool. Te hulp geschoten ijsbrekers konden het schip tot dusver niet bereiken en het ziet er niet naar uit dat zij daar snel in zullen slagen. Het schip was op een wetenschappelijke missie die – oh ironie – onder meer tot doel had de smeltende ijskappen te bestuderen. Gehoopt wordt dat de passagiers binnenkort per helicopter naar andere schepen kunnen worden overgevlogen om weer naar huis te kunnen varen.

Lees verder hier.


 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

25 reacties

 1. wegmans

  en niet over een enkel jaar. Ajax verliest ook wel eens een wedstrijd, maar toch worden ze landskampioen.

 2. Hilterman

  Afgezien van deze onmetelijke blunder is Al Gore een eerste klas huichelaar met zijn zogenaamde klimaatzorgen.

  Wanneer je een huis bewoont met een energieverbruik waar een klein dorp royaal genoeg aan heeft en voor dat huis ook nog eens ook nog eens drie forse SUV’s parkeert ben je aardig ongeloofwaardig. Geen nood het zakkenvullen met klimaat als handelsobjekt gaat gewoon door.

   

  Was ik eindelijk van die enge heks Cramer af komt DDS er weer mee aanzetten. Wat een ramp!

 3. de_mol

  Een linkje werkt niet goed, die van mawson never had this trouble 83 years ago, dat moet deze zijn:

  http://tallbloke.wordpress.com/2013/12/29/mawson-never-had-this-trouble-83-years-ago/

 4. cmsuijkerbuijk

  Zuidpoolexpeditie: Boontje…………Loontje?

  En zoals bekend is er geen beter vermaak, dan leedvermaak. Over leedvermaak gesproken: Waar is toch onze Janos (Ir/Ing (doorhalen wat n.v.t. is)) gebleven? Zit hij zich stil in een hoekje kapot te schamen, of zit hij nu misschien op deze boot, te klappertanden?)

 5. de_mol

  Hans goed stuk, maar volg je de nieuwsberichten over de zuidpool van de laatste dagen wel? Dat is pas echt prachtig:

  The antarctic research fiasco would you could you in a boat

   

  3 ijsbrekers op 50 km van de kust hebben geprobeerd het schip te ontzetten, zonder resultaat. Nog mooier, de chinese ijsbreker schijnt nu ook vast te zitten:

  Rescue for Antarctic ice-bound ship under threat

   

  Het prachtige is dat het schip vol zit met AGW-adepten, die in de voetsporen wilde treden van de Antarctica expeditie van 100 jaar geleden: Mawson never had this trouble 83 years ago

   

  Echter, 100 jaar geleden was er dus nog helemaal geen zeeijs in het gebied, nul. Dat kunnen we zien in de foto in de link hierboven, en verscheidene originele video’s, zoals deze oude video:

  Antarctic Pioneers

   

  Nu ligt er dus zo’n dik pak ijs dat zelfs ijsbrekers er niet meer doorkomen, en ja, het is daar zomer. Nog mooier is deze:

   

  “No, they had not reached Mawson Hut by ship, but by Argo! Some 40 miles from their destination, they unloaded their ATVs and trekked the last 65 km to reach their destination.”

  What A Difference A Century Makes

  Haha, ze wisten dus allang dat er veel meer ijs lag dan een eeuw geleden, ze moesten 65 km over zeeijs om met een Argo de plek waar Mawson landde in Commonwealth bay (waar geen zeeijs lag) te bereiken. En daarna werden ze door zeeijs ingesloten. Karma is een bitch.

   

  Andere leeswaardige artikelen kun je vinden bij oa.:

  IJs vastgelopen expeditie zuidpool blijkt global warming missie

   

  En:

  Alarmists stuck in Antarctica will probably be saved by a helicopter

 6. van dalen

  Was dit ook niet de man die vertelde dat hij het internet heeft uitgevonden.

 7. Niek Verheyen

   

  Zie de minzame en onderdanige glimlach van onze minister terwijl ze haar leugenachtige goeroe de hand schudt. Tsjonge, tsjonge.

 8. Energya

  Het is nu zomer op de zuidpool, maar er ligt zoveel ijs dat de zelfs de ijsbrekers die het schip willen bevrijden vast komen te zitten.

  http://rt.com/news/ship-trapped-antarctic-ice-011/

   

 9. philippine

  @ de_mol 17:15

   

  Gewéldig!

 10. KC

  Wat het klimaat ook gaat worden, zolang we er een kolerezooi van blijven maken en het laten stinken voor later wordt genieten bij minus 20 of plus 20 sowieso geen lolletje…Fatsoenlijk rentmeesterschap staat boven elk klimaatgezeik.

 11. de_mol

  Hier een filmpje dat de AGW adepten zelf op youtube hebben gezet over hun reis met de Argo’s over ZEEIJS om bij Mawson’s hut te komen:

  https://www.youtube.com/watch?v=EHoIbRBW6go

   

  Zo prachtig dat ze het bewijs van hun eigen onzin op internet plempen, haha 🙂

 12. hoevenap

  Klimaat sceptici houden zich meestal aan de zo nauwkeurig mogelijk gemeten waarden van gegevens zoals temperaturen met de heersende trend die uit deze gegevens volgt. 

  Voor de geringe opwarming van 0,5 a 1 graad Celsius gedurende een eeuw hebben veel groepen klimaat sceptici een andere verklaring en dat is natuurlijk hun zwakte wat betreft de propaganda voor hun standpunt.

  De klimaat sceptici verschillen namelijk van mening wat deze geringe opwarming dan wel veroorzaakt en waarom.

  De klimaatalarmisten hebben een standpunt , “de opwarming komt  geheel of bijna geheel door het stijgen van het aantal PPM broeikastgassen in de atmosfeer en wel inhet bijzonder door de door menselijk handelen uitgestoten CO2 ” 

  Door de enorme politieke en economische belangen is er een geweldige “propaganda machinerie “opgebouwd, welke met deze bovengenoemde kreet aan de slag is gegaan en de publieke opinie sterk geïndoctrineerd heeft.

  Deze enorme politieke en economische belangen zorgen er voor dat de belangrijkste media nog steeds de hypothese van de opwarming tengevolge van de toename  van het ” broeikastgas”  CO2 als enige waarheid aannemen en maar heel erg langzaam de mening van sommige volksvertegenwoordigers verandert.

  Dit ondanks dat de zogenaamde opwarming al 10 of 15 jaar niet merkbaar plaatsvindt bij een nog steeds stijgend aantal PPM  CO2.  Snel is er weer een hypothese gevonden dat de warmte in de diepe oceaan zou verdwijnen. Waarom dat 15 of 20 jaar geleden dan niet gebeurde wordt er niet bijverteld.

  Deze zeer langzame wending van de opinie ( zowel politie als publiek)heeft tot gevolg dat er nog steeds miljarden aan subsidies naar onrendabele “groene projecten”gaan waardoor geen geld is voor andere zeer noodzakelijke uitgaven. De “groene subsidies”worden opgebracht door de belastingbetaler en via de energierekening van voornamelijk de kleinverbruiker. Ondanks dat grootverbruikers minder toeslag op hun energie betalen zijn er verschillende grootverbruikende bedrijven in moeilijkheden doordat ze vanwege de hogere energieprijzen onvoldoende met het buitenland kunnen concurreren.

  Zoals gewoonlijk is er dan weer niemand echt verantwoordelijk wanneer er arbeiders op straat komen te staan.

  De nu in Nederland  regerende kliek met hun gedogers richt onherstelbare schade aan wat betreft de werkgelegenheid in bepaalde gedeelten van de erg belangrijke basisindustrie.

  Dat zijn de echte gevolgen van de klimaatwaanzin waar deze groep fanatici voor staat.

 13. L. van der Schoot

  Al Gore moet bestraft worden wegens verregaande oplichting van de wereldgemeenschap.

  Zijn straf zou moeten bestaan uit terugbetaling van alle economische schade die het gevolg is van zijn leugens. Aangezien hij dat niet kan betalen zou hij volledig kaalgeplukt moeten worden plus vele jaren gevangenisstraf.

   

 14. dirkse

  Duurzaamheidsprofessor JC is nu directeur van het Utrechtse “sustainability institute” met dank aan Al.

  Eén van de talrijke clubs die met molentjes lopen. 

 15. DonBasco

  The great global warming swindle

  http://youtu.be/dA0f1h9F-I8

 16. dirkse

  Jaren geleden hield ik mijn leerlingen al voor, dat Al Gore in een gesloten inrichting thuishoort.

 17. hlschouten

  Al Gore is gewoon een glad pratende oplichter, hij moest tweede hands auto’s gaan verkopen.

 18. KC

  Ik heb het niet over partijen maar over mensen zoals jou en mij. Ik kijk niet uitsluitend naar partijen als het gaat over goed rentmeesterschap. Overigens, ik geef MINDER geld uit dan er binnenkomt. Ook al voor de crisis. Ik snapte het toen dus ook al…

 19. OphEUffen

  Breek mij de bek niet open over goed rentmeesterschap. Partijen die zich daarop hebben doen voorstaan lieten de staatsschuld oplopen tot E. +400.000.000.000,– toen ze aan de knoppen draaiden. En de totaalsom van dit bedrag loopt iedere seconde verder op. Goed rentmeesterschap is niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Ik herhaal, goed rentmeesterschap is niet meer geld uitgeven dan er binnenkomt. Dat snapt u, dat snapt mijn buurvrouw en ik vrees dat ik het ook door heb.

 20. Hilterman

  Top!

 21. Niek

  –Ook gaan er steeds meer stemmen op om “klimaatwetenschappers” ter verantwoording te roepen wegens “misleiding”.–

   

  Ik kan haast niet wachten totdat ene Jan Paul van Soest zich voor de Nederlandse Rechter moet verantwoorden voor zijn klimaathuichelarij en dat de Rechter vordert dat al zijn bezittingen die hij met zijn leugens heeft verdiend, verbeurd worden verklaard en bij opbod worden verkocht.

  Zijn methaan windende knollen, zijn SUV’s, de hele mikmak.

 22. cmsuijkerbuijk

  Al is de leugen nóg zo snel………………..!

  Even over de foto: Michael kan nou wel beweren, dat de mens in principe monogaam is, maar als ik die verliefde blikken zie, dan weet ik het nog zo net niet hoor. De verliefdheid spát eraf!

 23. Hetzler

  Wat een reus van een analyse! vol uiterst bruikbare informatie. een genot op te lezen.

 24. OphEUffen

  Ik hoop dat ze de winter ook nog gaan meemaken op die prachtige locatie. Wat een fantastisch staaltje ironie. Wel erg jammer van al die vervlogen miljarden die in de zogenaamde opwarming zijn gepompt. Tot op de dag van vandaag gaat men daar vrolijk mee door. En wie is er straks verantwoordelijk te stellen? Ik zet mijn geld op niemand.

 25. fanof43

  Altijd vreselijke kerel gevonden. Ben nog steeds blij dat hij in 2000 nat is gegaan tegen GWB.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.