Begint de wind te draaien bij de Volkskrant?

Politiek commentator Martin Sommer verrast opnieuw met een uitstekend artikel over windenergie!

Een stukje voorgeschiedenis:

Ik heb de Volkskrant vaak gekwalificeerd als een fanatiek apostel van het broeikasevangelie. Gedurende decennia heeft de krant feiten noch meningen gepubliceerd die in strijd waren met het opwarmingsdogma en het klimaatbeleid dat daaruit voortvloeit. Afwijkende opvattingen werden door de wetenschapsredactie hardhandig uit de krant geweerd.

Toen dat een keertje misging moest de toenmalige ombudsman, er aan te pas komen om een verschil van mening tussen de opinieredactie en de wetenschapsredactie te beslechten.

In februari 2011 schreef ik daarover:

Zoals mijn trouwe lezers weten, is Martijn van Calmthout, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant, een enthousiast apostel van het broeikasevangelie. Meer dan enige andere kwaliteitskrant heeft de Volkskrant de klimaathype in ons land aangewakkerd, bijvoorbeeld met paginagrote advertenties voor de verkoop van ‘The Inconvenient Truth’ van Al Gore. Klimaatsceptici werden altijd zorgvuldig uit de krant geweerd.

Toen een opinieartikel van een aantal klimaatsceptici eens door de mazen van het censuurnet glipte, ontstond daarover grote heibel binnen de Volkskrant-burelen. En de eigen ombudsman, Thom Meens, moest er zelfs aan te pas komen om een oordeel te vellen. Het werd geen Salomonsoordeel.

Meens:

Botsende meningen over het klimaat Mens niet schuldig aan opwarming, luidde 11 januari de kop op de Forumpagina boven een stuk over klimaatverandering, op gezag van een ogenschijnlijk indrukwekkende lijst wetenschappers. Een van de ondertekenaars was de econoom Hans Labohm, verklaard tegenstander van de broeikastheorie. Strekking van het betoog was dat niet het gedrag van de mens oorzaak is van de opwarming van de aarde en het broeikaseffect, maar dat er natuurlijke oorzaken zijn.

Die gedachtegang staat lijnrecht tegenover de heersende opvatting van klimaatdeskundigen. Zij zijn van mening dat het wel degelijk de mens is die door de uitstoot van CO2 de belangrijkste veroorzaker is van het broeikaseffect. De wetenschapsredactie van de Volkskrant sluit zich aan bij die laatste groep. Zij maakte eind vorig jaar een indrukwekkende en wat mij betreft overtuigende special over het klimaat, die weinig vragen open liet. Daarin kwam overigens ook een klimaatscepticus ruimschoots aan bod. Het tegengeluid was dus al verwoord.

Het stuk op Forum was een reactie op die special, zo bleek uit de tekst. Het is geplaatst zonder overleg met de wetenschapsredactie, die zacht gezegd, niet blij was met het tegenstuk. Volgens de chef van de Forumredactie had het in dit geval geen zin het stuk voor advies voor te leggen omdat de wetenschapsredactie Labohm niet serieus neemt en zijn stukken uit de krant wil houden. ‘Een opiniepagina mag niet vetoën, ik moet ook andere geluiden in het debat laten horen’, zegt de chef Forum. Volgens hem blijkt uit publicaties in andere kranten en weekbladen dat de mening van Labohm en consorten wel degelijk serieus wordt genomen. ‘Het gaat niet om een geïsoleerd clubje.’

Na wikken en wegen was de ombudsman uiteindelijk toch van mening dat de Forumredactie het stuk aan de wetenschapsredactie had moeten voorleggen. Daarmee werd in feite – in goed Stalinistische traditie – de buitensluiting van de klimaatsceptici van de kolommen van de Volkskrant gesanctioneerd.

Maar dank zij kritische stukken van Martin Sommer lijkt de wind bij de Volkskrant nu uit een andere hoek te waaien. Normaal worden ingezonden brieven van klimaatsceptici geweigerd. Maar afgelopen zaterdag werd een brief van André van den Berg, uitgever van een voortreffelijke digitale milieuknipselkrant, naar aanleiding van een artikel van Michael Persson over windenergie toch prominent gepubliceerd. Ik citeer:

Wij kunnen kritisch zijn, want met pensioen

Michael Persson bestempelt wel erg gemakzuchtig klimaatsceptici als ‘een clubje gepensioneerde hoogleraren en andere dwarsdenkers’ (Ten eerste, 22 januari). Het betreft een groep vrij erudiete personen die hun sporen veelal in de energiewereld verdiend hebben. Iemand die de onzin van windenergie al in de jaren negentig aankaartte is de helaas overleden, ir Hans Halkema (voormalig directeur van Brown Bovery Company, niet het eerste het beste energiebedrijfje).

Gepensioneerde wetenschappers kunnen zo kritisch zijn omdat ze er niet van leven. Ik ken zat mensen/ meteorologen/ wetenschappers die met de wolven meehuilen omdat ze hun carrière niet op het spel durven/willen zetten.

Ik hoor het een onderzoeker nog zeggen op de BBC: ‘Als ik subsidie vraag voor onderzoek naar het paargedrag van eekhoorns krijg ik die niet, maar als ik zeg ‘in het kader van de wereldwijde opwarming’ komt het geld direct los … Dus ben ik een opwarmingaanhanger.’

Ik hoop van harte dat dit clubje gepensioneerde dwarsdenkers (was Galileï er ook niet zo een?) eens uitgebreid aan het woord mag komen, al was het maar in het belang van de belastingbetaler, u en ik.

Overigens ben ik van mening als abonnee van de Volkskrant (digitaal) dat ik recht heb op objectieve informatie, of die nu links of rechts is (ja, ik heb ook abonnementen op De Telegraaf, het AD en de N’RC).

André van den Berg, Den Haag, met instemming van het clubje:

Ing. C.J. v.d. Berg, ex–senior consultant DNV KEMA, Raamsdonksveer
Ir K. de Groot, ex–directeur Shelllab Rijswijk en lid bestuur technologiestichting STW, Leidschendam
Dr J.H.F. Jansen, paleoceanograaf, voorzitter Nationaal Kritisch Platform windenergie NKPW, Schagen
Drs H.H.J. Labohm, econoom, ex–diplomaat, ex–’expert reviewer’ IPCC, Leimuiden
Prof. dr P. Lukkes, emeritus hoogleraar economische geografie, Leeuwarden
Dr C. le Pair, fysicus, voormalig directeur STW, Nieuwegein.
Prof. dr ir F. Sluijter, emeritus hoogleraar natuurkunde, ex–vice–president ‘International Union of Pure and Applied Physics’ (IUPAP) en voorzitter ‘Plasma Physics Division European Physical
Society’ (EPS), Heeze
Dr F. Udo, natuurkundige, ex–CERN, Monnickendam
Prof. dr ir A.H.M. Verkooijen, emeritus–hoogleraar Energietechnologie TU Delft, oud–directeur
Reactor Instituut Delft, Delft
Th. Wolters, ondernemer, onderzoeker energie en klimaat, Delft

Aldus André van den Berg.

Martin Sommer heeft kennelijk de smaak te pakken gekregen. In vervolg op zijn eerdere twee artikelen (hier en hier) is hij nog wat dieper gedoken in de discussie rondom windenergie. Onder de titel, ‘Wie bewaakt de bewakers?’, komt hij met informatie en opvattingen, die voor lezers van DDS reeds jaar en dag gesneden koek zijn, maar door Volkskrantlezers waarschijnlijk toch als nieuw en schokkend zullen worden ervaren. Want dat hebben zij tot dusver nog nooit in hun lijfblad kunnen lezen.

Ik pik een aantal krenten uit zijn stuk.

Opeens is het een kwestie: wat  schieten we op met windenergie?
 
Waarom is iedereen zo boos? Als het over windenergie gaat, krijgen politici en activisten, maar ook wetenschappers en soms journalisten rode vlekken in de nek.

Er is nu een energieakkoord: in 2020 moet 14 procent van de energie hernieuwbaar zijn, en daarvan een fors deel via wind op zee en op land. Zo’n akkoord van veertig organisaties is natuurlijk kwetsbaar, er moet geen kaart uitgetrokken worden. Daarom is er een officiële bewaker, Ed Nijpels, een soort chief whip. Alle neuzen moeten dezelfde kant op en dat voor tien jaar, ver over het graf van dit kabinet. Geen gezeur a.u.b.

Het probleem is dat de voorkeur voor windenergie voortkomt uit opvattingen over het klimaat. En klimaatkennis is een schoolvoorbeeld van zogeheten postnormale wetenschap: grote onzekerheden, grote emoties en grote belangen. Alles rondom klimaat is gevoelig en sinds jaar en dag worden er pogingen gedaan om het debat te bewaken of te smoren. Mij staat in elk geval geen procesbewaker bij voor het zorgakkoord of het woonakkoord. …

Het moet toch gewoon van Europa, dus waar heb je het over? Klopt, die 14 procent hernieuwbaar in 2020 is een harde eis van Brussel. Maar sinds wanneer houdt dat het denken tegen? Asscher is in gevecht met de Europese Commissie over Poolse werknemers, Dijsselbloem zei dinsdag dat het Nederlandse openbaar vervoer niet hoeft te worden gesplitst als wij dat niet willen. Belangrijker is dat Europa zelf terugkrabbelt van te grote klimaatambities. De Commissie ziet in dat door de eisen van het energieprogramma de concurrentiepositie ten opzichte van Amerika en Azië hard achteruitloopt.

‘Maar sinds wanneer houdt dat het denken tegen?’ Een verstandige vraag van Martin Sommer!

Gelukkig heeft het regeerakkoord daarin voorzien! De betreffende passage luidt:

We kiezen voor een aandeel duurzame energie voor 2020 van 16%. Om innovatie te stimuleren wordt een optimale mix ingezet van subsidies (SDE+) en mogelijk ook de leveranciersverplichting en bijmengverplichtingen. De concurrentiepositie van de energie–intensieve factoren en de werkgelegenheidseffecten worden daarbij in het oog gehouden. Voor de aan het eind van deze periode optredende lastenverzwaring komt een compensatie. In 2016 wordt de voortgang beoordeeld en over het vervolg besloten.

Aldus het regeerakkoord.

M.a.w. voor de ondertekenaars van het akkoord was het dus alles behalve ‘blik op oneindig en verstand op nul’. Nee, er komt dus nog een tussentijds evaluatie in 2016. In het licht van de dan bestaande situatie kan dus bijstelling van het beleid plaatsvinden. Of dat ook zal gebeuren, ligt echter in de schoot der toekomst verborgen. Maar afspraak is afspraak. Als het SER–Energieakkoord een te grote belasting voor de Nederlandse economie blijkt te zijn – en dat ziet er wèl naar uit – zal dit m.i. moeten wijken voor het Regeerakkoord. Verwacht daarbij veel ach en wee en geknars van tanden van groen bevlogenen. 

Martin Sommer:

In de VS begint de schaliegasrevolutie nu echt prijsvoordelen op te leveren. In Nederland gaan we daarentegen energie de komende tien jaar eens flink duurder maken. Maar energiepolitiek is aanzienlijk meer dan klimaatpolitiek en groen moralisme – Wientjes van het VNO gaat hier als eerste spijt van krijgen. ….
 
Net als de EU komt ook Duitsland deze week op zijn schreden terug. De groene politiek van absolute voorrang voor wie zijn zonnepaneel of windmolen aansluit op het stopcontact, blijkt schreeuwend duur (16 miljard bijleggen in één jaar). En bovendien ontwrichtend voor de elektriciteitsvoorziening. …

En hoe belangeloos is akkoordbewaker Ed Nijpels? Die was een paar jaar terug commissaris van een windparkbedrijf dat failliet dreigde te gaan. Hij probeerde een gedeputeerde van Noord-Holland, Elisabeth Post, te overreden om te participeren in een onderdeel van het zieltogende bedrijf. Post weigerde de vriendendienst en de provincie bleef een strop bespaard. Maar in een sector waar staatsmiljarden omgaan blijft de vraag, ook wel voor journalisten: wie bewaakt onze bewakers?

Aldus Martin Sommer.

Ja, bij de Volkskrant begint de wind uit een andere hoek te waaien, dank zij Martin Sommer. Het werd hoog tijd. Nu de andere media nog!

Windenergie: ‘all pain and no gain’! Behalve dan natuurlijk voor het Eco Industriële Complex.
 
Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

34 reacties

 1. dorotheus

  Dissident Nausicaa Marbe is weggegaan (weggepest?) bij de Volkskrant. Is de positie van Sommer sterk genoeg om te blijven? That’s the question. Of is hij een vooruitgeschoven verkenner?

  Persson en zeker V Calmthout zijn beslist nog niet om. De brieven- redactie had begin deze maand eigenlijk een stukje  van mij willen plaatsen, maar uiteindelijk kreeg ik in plaats daarvan een kortaf mailtje van V Calmthout. De boodschap: de aarde warmt nog steeds op, maar die warmte gaat in de oceanen zitten en dat kun je niet op je thermometertje zien. Je kunt bijna even goed zeggen: die warmte verdwijnt in een zwart gat. dat is ook niet te bewijzen of ontkrachten. (De temperatuur van de Oost-Pacific, de grootste watermassa op aarde, lijkt trouwens simultaan te lopen met die van de atmosfeer).

 2. ruud.w

  Het is goed dat men kritisch kijkt naar de subsidie stroom voor alternatieve energie. het is toch belasting geld. maar kijk dan ook naar de subsidies op fossiele brandstoffen, elke nederlander betaald €340,00 per jaar aan subsidies fossiele brandstof. ( bron http://www.duurzaambedrijfsleven.nl) in 2011 heeft de fossiele energie sector 479 miljard euro ontvangen ( bron: global susidies initiative en internationaa energie agentschap en http://www.energiebusnis.nl/2013/05/27

   

   

  vorig jaar haalde siemens zijn grootste order  voor windmolens binnen, 730 miljoen euro. het bedrijf midamerican energy plaatst deze in iowa. 24% van de totale enerievoorziening is wind energie.

   

  voordeel van zonne en wind energie is, je hoeft het niet te importeren, alleen de opslag maar daar word aan gewerkt, de ebox.

 3. pietkremer

  Zou  de wind ook gaan draaien bij Trouw ?. Vandaag een artikel van Trouw-correspondent Antoin Verbij.over de problemen en de kosten van de Duitse Energiewende. Hij doet verslag van de door milieuminister Gabriel voorgenomen bevriezing en vermindering van subsidies op duurzame energie. Die subsidies schaden de koopkracht omdat ze worden opgebracht door de Duitse huishoudens via hun energierekening. Trouw is zoals bekend meer de krant die het groene evangelie predikt dan het christelijke. Ik zie de krant nog niet zo snel van haar groene geloof vallen. Kritische artikelen over duurzame energie ben ik in Trouw nog.niet tegengekomen. Wel om de zoveel tijd juichverhalen van ene Vincent over de steeds hogere opbrangst van zijn zonnepanelen. 

 4. hugo matthijssen

  Nu maar hopen dat de wind niet draait.

   

  De kern is dat ze het wel weten bij de volkskrant.

  Na jaren van draaien en knoeien met feiten willen ze weer een echte krant worden.

  Soms probeer je dan wat en kijkt hoe de lezers gaan reageren.

   

  Krigen zete veel tegengas dan draaid het windvaantje gewoon weer om.

  Dan roepen ze  alarm alarm. en wachten tot de oplage weer stijgt.

   

  Ik denk dat de oplage de enige meetwaarde is die ze kennen.

 5. besserwessi

  Regeringen beginnen ook te draaien en dat is minstens zo belangrijk als de ‘kwaliteits’kranten.

  Europa, Duitsland, UK dat zijn de smaakmakers. Ze maken allemaal een begin met een geweldige U-turn in de krankzinnige transitie naar armoede.

 6. louis-portugal

  Hans,

   

  Ik moet Niek wel gelijk geven. Als het artikel erg lang en in het Engels laat ik het ook wel eens halverwege afweten want ik lees veel van dat spul ook op Duitse sites.

  Overigens idd. verheugend dat zelfs bij de VK iemand zit die begrijpend kan lezen en dat kan verwoorden. Ik vermoed bijna dat hij zich ook nog redelijk inhoudt.

 7. dirkse

  De meerderheid van de bevolking bestaat uit technische onbenullen. Geen verwijt trouwens. Maar elke middelbare scholier die bij het vak natuurkunde niet heeft zitten pitten kan berekenen dat de mooie beloften (duurzame energie zonder welvaartsverlies) rekenkundig niet kloppen. Wie dat wel beweert, wordt dus vroeg of laat ontmaskerd. Nu is het grappige met publieke opinie, dat er kantelpunten optreden. Lange tijd wordt een mening volgehouden maar opeens blijkt wat anders en ziet: iedereen roept plotseling: “dat zeiden wij altijd al”, het verleden gerieflijk vergetend. Het zou fantastisch zijn, als de waanzin van grootschalige windenergie werd ingezien voordat er miljarden zijn weggegooid of de economie anderszins grote schade is toegebracht door blackouts.

  Het geheel kan nog op een andere manier positief worden bekeken: eens per eeuw steekt ergens in Europa de waanzin de kop op (de Fransen trekken Rusland binnen, een gek sticht een 1000 jarig rijk, activisten dreigen met de klimaathel als we ons autootje niet wegdoen…). Dan komen we er deze keer relatief goed vanaf zonder concentratiekampen en massale mobilisatie. 

 8. Niek

  Ook wel aardig, die lijst met emeritus hoogleraren, in Den Haag en de media aangeduid als onbenullen.
  Je zult er als zelfstandig huistechneut maar tussen staan.

 9. Niek

  Eindelijk weer eens een lekkere lange blog van Hans waarbij ik niet 95% buitenlandse tekst hoef te vertalen. Dit leest zoveel relaxter.

 10. Realist

  Heel goed van Sommer. Zoals altijd is ook hier de centrale vraag wie er het meest aan verdient. Goed dat hij dat aankaart. Hopelijk zullen meer ‘kwaliteitsmedia’ dit eens gaan uitzoeken. Het samengaan van particuliere staatsbelangen en het grootbedrijf en -kapitaal (door Mussolini gemunt met de term ‘fascisme’) is in de groene sectoren inmiddels erg groot geworden.

 11. Den Heijer-Nootdorp

  Sommer zal binnenkort wel een bezoekje van z’n hoofdredacteur krijgen. Dat gebeurde immers ook toen-ie een tijdje geleden wat al te eurosceptisch werd in z’n columns. Hij was wel zo eerlijk om het toe te geven. Je durft het nauwelijks te geloven dat er nog columnisten bij de MSM zijn die hun gezond verstand gebruiken.

 12. Ian

  Zou e.e.a. nog een gevolg zijn van het debacle met Jeroen Trommelen met zijn reeks artikelen over de Probo Koala? Dat was ook een schoolvoorbeeld van misleidende propaganda van ‘de handelaren in angst’.
  Overigens wel typerend dat Sommer als voorbeeld Ed Nijpels opvoert (in ‘complotkringen’ vaak genoemd met de Demmink-doofpot), er zijn ook legio voorbeelden van (in naam) linkse graaiers die sans scrupules hun eigen toko lopen te bevoordelen ten koste van gemeenschapsgeld en de waarheid.
  Maar goed, laten we blij zijn dat Sommer de dogma’s van de linkse klimaatkerk durft te betwisten. De toorn van GrienPies en haar discipelen zal zeker over hem komen. Amen.

 13. Niek Verheyen

   

  Martin Sommer had een maand of zo geleden, vóór het faillet van Aldel, ook een prima stuk over de problemen bij Aldel die ontstaan zijn door de veel hogere elektriciteitskosten in het productieproces van aluminium dan bij de Duitse concurrent vlak over de grens. Deze kosten zijn voor het Duitse bedrijf stukken lager vanwege de hoge subsidies op groene energie. Omdat de productie van aluminium producten hoge energiekosten met zich meebrengt was Aldel dus zwaar in het nadeel t.o.v. zijn Duitse en dus zwaargesubsidieerde concurrent, met de bekende uitkomst tot gevolg. 

 14. Niek Verheyen

  groen = groene

 15. Hans Labohm

  Christianov,

   

  Dank voor de verwijzing naar het werk van Brzezinski. Zou je ook nog naar de specifieke pagina’s willen verwijzen waar we kunnen vinden dat ‘alles zo precies wordt uitgerold als beschreven in het boek’?

   

  De inhoudsopgave biedt wat dat betreft te weinig houvast.

 16. dirkse

  Zeer juist!

  Linksen en maatschappijhervormers staan idealen voor ogen, geen feiten.

  Zo kan een club als Greenpeace gewoon wat roepen zonder nadenken en onderbouwing. Dat kan natuurlijk niet goed gaan: spaarlampen, biodiesel, windmolens…..

  Zo heeft de natuur ( = de wereld exclusief de mens) een geromantiseerde cultstatus gekregen, waarbij Greenpeace (de groene kerk) de ayatolla’s mag leveren. Macht zonder verantwoording, beter kan niet.

 17. Hans Labohm

  HdK,

   

  Voor zover ik mij herinner, had het Sociaal Cultureel Planbureau veel van de gevraagde gegevens al eerder gepubliceerd. Maar daar had toen niemand aandacht aan geschonken.

   

  Vergis ik mij misschien?

 18. HdK

  De LINKSE INTELLECTUEEL  Martin Sommer maakt geschiedenis door aan de wortels vd Linkse ideologie te knagen. Dat doet hij door beargumenteerd te vragen: ZIJN WINDMOLENS LINKS ?’

  Omdat deze Linkse grootheid enig geestelijk gezag heeft, zet  dat de wat slimmere schaapjes aan het denken. Ziedaar een explosie van ‘nieuwe feiten en conclusies’, (die al decennia bekend zijn).

  Dit Linkse fenomeen is niet nieuw.

  Men denke aan een soortgelijk geval met ‘Het drama vd Multiculturele samenleving’ geschreven door de Linkse grootheid Paul Scheffer. Werd daarvoor nog elke ideologische zwakheid fel verdedigd (inclusief het uitdelen van bannen), nu mocht er ineens gediscussieerd worden. Wat een vrijheid!

   

  Enkele jaren daarvoor was er nog de ban op de kosten van  immigratie.

  De econoom Lakeman kwam na onderzoek wel met de gegevens. Onder Links brak er een pandemonium uit:

  De gegevens waren niet juist, overdreven dan wel mensonterend! ‘Gegevens die mensonterend zijn’ . Deze tegenstrijdigheid viel Links niet op.

  Wilders wilde dit taboe doorbreken en wilde de officiele gegevens. Die zou hij krijgen. Drie weken later kreeg hij te horen dat de regering ze toch  niet wilde geven. Dit ondanks het feit dat de regering  volgens de grondwet verplicht is de kamer te informeren. De PVV betaalde toen het onderzoek uit eigen zak .

  Uiteraard werden ook deze gegevens aangevochten, zonder enig tegenonderzoek. De verwachte feiten waren kennelijk TE pijnlijk.

  Dat ook voor socialisten de tijd gewoon doorgaat, zien we aan dit proces.

 19. christianov

  Ik zou tegen u zeggen lees Zbigniew Brzezinski “Between to Ages” uit 1970. U zal niet alleen uit zijn manifest, de grote NSA /spionage dataopslag, eenwording v Europa, een Nieuw Wereld Orde, Global Warming, bevolking reductie dmv vaccinatie maar let op : OOK WEER MANIPULATIE tegenkomen! Als u dit boek heeft gelezen, kom dan nog eens terug op wat u nu net heeft gesteld! U kunt gewoon het boek op pdf vinden op het internet en maak u niet druk het zijn maar 130 bladzijden. Ik verzeker u dat u achterover slaat, en dat alles precies zo wordt uitgerold als beschreven in het boek.

   

  Brzezinski en David Rockefeller zijn de oprichters van Trilateral Commission( leden bezitten de bestuursfuncties bij de Wereld Bank, IMF enz enz

   

  Leden van Obama kabinet :Trilateral appointees include:
  * Secretary of Treasury, Tim Geithner
  * Ambassador to the United Nations, Susan Rice
  * National Security Advisor, Gen. James L. Jones
  * Deputy National Security Advisor, Thomas Donilon
  * Chairman, Economic Recovery Committee, Paul Volker
  * Director of National Intelligence, Admiral Dennis C. Blair
  * Assistant Secretary of State, Asia & Pacific, Kurt M. Campbell
  * Deputy Secretary of State, James Steinberg
  * State Department, Special Envoy, Richard Haass
  * State Department, Special Envoy, Dennis Ross
  * State Department, Special Envoy, Richard Holbrooke

   

   

   

 20. AndreBijkerk

  @christianov

   

  Wat is de diepere achtergrond om met enige persistentie chemtrails aan te blijven voeren? Het is absoluut het meest geweldige voorbeeld van groepsdenken. Vind een vijand, grossier in dreigementen en wordt een held / priester / Jezus voor de volgelingen. Net zo erg als global warming alleen een beetje ridiculer.

   

  Ik denk dus dat het maar een grap is om deze thread te kapen. Maar laat ik toch argeloos toehappen:

   

  De reden dat contrails vaak in parallelle lijnen en matjes te zien is (onder bepaalde meteorologische condities), wordt gewoon veroorzaakt door de wind. De vliegtuigen volgen een vaste route op dezelfde plaats maar de wind verplaatst de contrail zijwaarts zodat de volgende er naast terechtkomt, en ongeveer elke drie minuten een volgende, etc, etc. 

   

   

 21. christianov

  Dirkse eerst een kijken wat de eerdere post zijn, dan pas reageren 🙂

   

  Kijk eerst even naar de strekking van de reakties tussen de heer Labohm en mij! In de ogen van velen wordt de Global Warming als een feit weggezet! Ik ben juist een onderschrijver van de theorie dat dit niet gebeurt door alleen menselijk toedoen en dat het weer niet te voorspellen valt! Ik heb zeker een mening wat betreft de krachten die dit constant promoten en ik zie dit ook als een nieuwe belastingsvorm waarmee bv de EU niet meer afhankelijk is van giften van landen. En mijn mening hierover gaat nog veel verder….maar daar post nog wel een keer over.

  PS,

  Ik zie u vaker op DDS langskomen en denk dat u mij ook vaker heeft gezien. Een ding is zeker: ik onderschrijf uw theorie 100%.

 22. dirkse

  [….omdat u de opwarming in twijfel trekt!]

  welke opwarming? Sinds wanneer, de laatste ijstijd misschien?

  Feiten kunnen niet in twijfel worden getrokken, alleen theorieën.

  Kijk, bij 2 veranderende verschijnselen A en B (zoals temperatuur en CO2 concentratie) zijn er 4 mogelijkheden 

  1. A is gevolg van B  2, B is het gevolg van A  3. A en B zijn beide het gevolg van C  4. A en B veranderen willekeurig en verband is toeval.

  Het klimaat is onbegrepen. Er zij tientallen modellen, de meeste voorspellen fout. Tja, wat moet je daar dan dan mee? Bovendien is de CO2 invloed logaritmisch (bij de huidige concentratie wordt de betreffende IR band al volledig geabsorbeerd) dus toename heeft geen effect meer.

  Interessanter vraag is waarom bureaucratieën (EU, VN)  de broeikashypothese zo kritiekloos omarmd hebben. Zou dat zijn omdat bureaucraten graag met (veel) geld schuiven maar verantwoording niet leuk vinden? En dat het doel (redding van de aarde)  dermate nobel is, dat verantwoording overbodig geacht wordt?

 23. christianov

  U bent wel een complotdenker in de ogen van velen omdat u de opwarming in twijfel trekt!

   

  Maar zoals deze theorie wereldwijd wordt aangenomen voor waar, heeft u deze ook in twijfel getrokken. Ik daag u uit om wat meer omhoog te kijken, en met uw eigen ogen de zogenaamde contrails te bestuderen en u zal bepaalde patronen hierin ontdekken.

   

  prettige dag

 24. christianov

  De site is niet helemaal optimaal en plots blijkt een reaktie soms 2x of 3x te zijn geposted. Bij mij is er geen opzet in het spel.

   

  mvg

 25. Hans Labohm

  Christianov,

   

  Dank voor de tips.

   

  Ik werk veel met Google Vertaler. In sommige talen is het resultaat redelijk. In andere niet. Per saldo is er niet veel tijdwinst te behalen – tenminste als je een correcte vertaling wilt hebben.

   

  Als je kijkt naar de artikelen die ik allemaal heb geschreven, zul je zien dat er vele Nederlandstalige artikelen tussen zitten.

   

  De link naar het Duitse ministerie laat zien dat men in Duitsland nog steeds in de ban is van die verschrikkelijke klimaatverandering (die maar steeds niet wil komen). Men negeert de meest recente inzichten, die zelfs (zij het wat verhuld) in de rapporten van het IPCC zijn te vinden. Het is m.i. een en al misleidende propaganda om de schoorsteen rokende te houden bij de betrokken wetenschappelijke instituten. Erkenning van de geconstateerde onzekerheden als gevolg van de opwarmings’pauze’ betekent gezichtsverlies voor de Duitse overheid en ondermijnt het Duitse klimaat- en duurzaamheidsbeleid. Daar zit men niet op te wachten.

   

  Maar: ‘If you can’t explain the pause, you can’t explain te cause.’ Zo eenvoudig is dat! 

   

  Chemtrails zijn – voor zover mij bekend – contrails (zoek op op Wikipedia). Complotdenkers zoeken daar iets achter. Ik behoor niet tot de complotdenkers.

 26. christianov

  Verwijderd wegens duplicatie met vorige bericht.

 27. christianov

  Natuurlijk is dit positief bedoeld : Feedforward genaamd 🙂 En ik weet dat u het ontzettend druk heeft om dagelijks uw artikelen te plaatsen en niets dan hulde voor uw tomeloze inzet hiervoor!

   

  Misschien kunt u eens in de zoveel tijd, wanneer er echt een doorbraak is wel een vertaalslag maken, zodat ik en andere lezers uw artikel kunnen door-posten. En maak gebruik van Google vertaler 🙂

   

  Heb hiervoor u een link van het Duitse Ministerie, waarin zij blijk geeft dat men denkt??? aan weer manipulatie.

  Ik zou graag eens een artikel van u willen zien, of u ervaringen heeft opgedaan op dit vlak. Mijn vraag aan u is, denkt u dat er manipulatie plaatsvindt met zogenaamde Chemtrails? Zo ja, wie doen dit? Zo nee, kunt u dit uitleggen ?

   

  http://www.bmbf.de/de/8493.php

   

  Mvg

 28. Hans Labohm

  Christianov,

   

  Dank voor de goede raad! Ik beschouw je commentaar als constructief.

   

  Over ‘verkoop’technieken het volgende. Ik heb daar toch wel enige ervaring mee. Ik stel vast dat de boodschap van de klimaatsceptici de laatste tijd goed doorkomt en hoe langer hoe breder wordt gedragen.

   

  Gegeven het feit dat klimaatsceptici – op een minimale subsidiëring van de overheid na – alles zelf moeten betalen en het dus allemaal vrijwillligerswerk is (tegenwoordig ook wel participatieve samenleving genoemd!) mag het een wonder heten dat het zo is gelopen, zeker in het licht van twintig jaar overweldigende rijkelijk gefinancierde klimaatpropaganda en -indoctrinatie van de kant van de overheid, wetenschap, milieubeweging en media.

   

  Bij het schrijven van mijn stukjes moet ik altijd een afweging maken. Hoeveel moeite stop ik er in en wat levert het op. Vertalen in het Nederlands kost uren extra. Dat red ik niet dagelijks. Zo eenvoudig ligt het.

   

  Wat mijn lezers betreft ben ik al blij als ik een paar wetenschappers, politici, ‘captains of industry’, milieuambtenaren en mediavertegenwoordigers bereik. En dat gebeurt! Op die manier rolt het balletje wel door.  

   

  Ik ben dus in het geheeel niet ontevreden over het resultaat van de inspanningen van de klimaatsceptici. Natuurlijk dient te worden erkend dat we een belangrijke bondgenote hebben: Moeder Natuur, die zich ook al 17 jaar niets aantrekt van die opwarmingshysterie!   

   

   

   

   

 29. christianov

  Met genoegen lees ik uw artikelen en verruim ik mijn geest hiermee. Maar wanneer u, uw artikelen aan een zo breed mogelijk publiek wil tonen, zal u toch moeten aanpassen aan de werkelijkheid. Niet een ieder heeft het intellect om vloeiend 3 talen te spreken/schrijven. Met mijn 20 jr in de ICT(nationaal/internationaal), bij de allergrootste US bedrijven/eigen ondernemingen zal ik mijn presentaties aan het Nederlands bedrijfsleven altijd in het Nederlands blijven doen. De reden hiervoor is dat ik heb gemerkt, dat niet iedereen de Engelse taal machtig is, en wanneer ik het optimale wil bereiken mbt de oplossingen ik dit in de voertaal moet doen van het land.

   

  U bent slim genoeg om de correlatie te zien tussen reakties en plaatsen van artikelen in en vreemde taal. En ja u wilt zoveel mogelijk lezers bereiken, anders zou u geen artikelen plaatsen. Want hoe meer mensen een eigen mening kunnen vormen, hoe sneller die mening wordt geventileerd in het publieke domein. En nog een, wat doet de Nederlandse media, die doen ook een Nederlandse vertaalslag om haar doctrine beter te laten overkomen en een zo groot mogelijk publiek aan zich te binden.

   

  Mijn laatste opmerking is, dat ik met zoveel jaren verkoop ervaring echt wel weet en het klinkt misschien verwaand hoe je het beste verkoop moet doen, iets waar u geen ervaring mee heeft. Mocht u van gedachten willen wisselen, dan help ik u graag en zal commerciele tactieken met u delen, zodat u beter beslagen ten ijs komt. 

   

  ps mbt uw blogs: U kunt alleen zien hoeveel mensen er hebben ingelogd op uw site, en niet of ze daadwerkelijk uw artikel hebben gelezen!

 30. Climategate.nl in 2015: erkenning voor vijf jaar kritische en deskundige opstelling – De Dagelijkse Standaard

  […] in deze groep was Frans Sluijter, begin dit jaar nog de voornaamste bron voor de artikelen van Martin Sommer in de Volkskrant, die ons eind van het jaar ontvallen is. Zelfs op het Cogen–symposium, waar hij elk jaar wel eens […]

 31. Hans Labohm

  Niek,

   

  Ik schrijf mijn stukjes niet om mijn lezers te laten ‘relaxen’. Ze zullen er moeite voor moeten doen. Ik doe er ook moeite voor om ze te schrijven. Maar als ze dat eenmaal hebben gedaan, is de beloning ook navenent (grapje!).

   

   

 32. Niek

  Hans, dank je wel voor je reactie.

  Heb je al eens een onderzoekje gedaan naar het aantal reacties als de tekst hoofdzakelijk in een buitenlandse taal geschreven is?
  Ik heb het wel gedaan met de 50 laatste blogs, t/m afgelopen woensdag en moet tot mijn spijt constateren dat het aantal reacties aanmerkelijk lager is bij het gebruik van meer dan 50% buitenlandse taal.

  Dat dit gegeven geen enkele garantie geeft voor de kwaliteit voor jouw blog mag duidelijk zijn.:) Dat staat vast.

   

 33. Hans Labohm

  Niek,

   

  Dank voor je moeite! Interessante vraagstelling!

   

  Je beschouwt twee factoren: aandeel vreemde taal in mijn blogs en aantal commentaren. Je stelt vast dat er enige correlatie is – althans volgens jouw ‘quick scan’. Ik geloof het graag. De klassieke vraag rijst of het hier om coïncidentie gaat of causaliteit. Of zijn er misschien nog andere factoren in het spel?

   

  Zou het niet beter zijn om te kijken naar het aantal lezers/bezoekers van mijn blogs in plaats van aantal commentaren? Immers de commentaren op DDS hebben vaak betrekking op dat wat actueel is in de Nederlandse verhoudingen en politiek, gegeven de passie van vele van onze lezers.  

   

  En als er al een correlatie tussen aantallen bezoekers en aandeel vreemde taal in mijn blogs zou zijn? Dan rijst een nieuwe vraag. Wie wil ik bereiken? Zo veel mogelijk lezers? Of lezers die er toe doen en eventueel verandering zouden kunnen bewerkstelligen? En dat zijn, lijkt mij, de lezers die die hobbel van de vreemde taal wel kunnen/willen nemen.

   

  Kortom, lastige vraagjes!

   

   

 34. cmsuijkerbuijk

  Zouden wonderen dan tóch bestaan?

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.