UKIP en EU: Out of the EU, into the World

 

Beginnen met de conclusie van een politieke verklaring is wat ongewoon maar het is soms beter om met de deur in huis te vallen.

Conclusie

Wat het VK nodig heeft is zijn huidige disfunctionele lidmaatschap van de EU op te zeggen en in te ruilen voor een nieuwe basis van vriendschap en vrijhandel. Onze relatie met de EU moet eerlijk en welvaart scheppend zijn.

The inconvenient truth voor het eurofiele establishment in het Verenigd Koninkrijk is, dat geen enkel land in de wereld heden ten dage lid moet zijn van een politieke unie om handel te kunnen drijven. Uit de politieke unie stappen is de beste weg vooruit voor de toekomst van ons land.

Het lezen van de 100+ pagina’s van “Out of the EU into the World” van UKIP, de UK Independence Party,  is taaie kost maar de moeite waard. Het is geen wervende brochure vol gezwollen taal maar een coherente verzameling feiten en getallen die korte metten maken met de angstaanjagende taal over de economische gevolgen van het verlaten van de Europese Unie door Groot Brittannië gevolgd door een appendix met de bronnen. Het gaat over handel, immigratie en de houding van de EU tegenover het VK. Hieronder een kleine keuze uit de enorme veelheid gegevens. Het geheel lezen is een eye- opener en aanbevelenswaardig, ook om een beeld van de EU te krijgen. Het is misschien nieuw om te lezen dat UKIP de EU inderdaad beschouwt als een politieke unie maar uit de brochure, met ook vele grafieken en tabellen, komt duidelijk naar voren dat dat inderdaad zo is.

Kosten en baten

De EU kost het VK per jaar alles bij elkaar zo’n 11% van het BBP dus  tussen de 165 en 170 miljard £. Daartegenover bestaat minder dan 10% van de Britse economie uit exporten naar de EU. Maar toch  vallen we voor 100% onder de EU wetgeving. 95% van de Britse bedrijven voeren nooit iets uit naar de EU. Economisch gezien is het voordeliger onder die druk van de EU wetgeving uit te komen en het Britse lidmaatschap van de World Trade Organisation weer te activeren.

Het dreigement dat er 3 miljoen banen zouden verdwijnen als het VK de EU verlaat en dus geen handel meer met de EU kan voeren is niet juist.

De EU voert immers zelf ook uitgebreid handel met niet EU landen. In 2012 voor 1137 miljard euros vanuit niet EU landen (China, USA, Rusland als grootste) in 2012. De EU heeft (Free) Trade Verdragen met 28 landen buiten de EU, Mexico en Zuid Koreo bijvoorbeeld en verdere handelsregelingen met meer dan honderd andere landen. Bovendien is handel tussen bedrijven en niet tussen staten. EEN LAND HOEFT GEEN LID TE ZIJN VAN EEN POLITIEKE UNIE OM HANDEL TE KUNNEN VOEREN. Lidmaatschap van de WTO is voldoende.

Als lid van de EU kan een land geen eigen handelsovereenkomsten sluiten en de EU stelt EU eisen bij de handelsonderhandelingen. Zo stuitten de onderhandelingen over de FRA tussen de EU en de USA  op protectionisme in de EU. Het FTA tussen Canada en de EU mislukten haast omdat de EU ecologische clausules wilden invoegen (over de zeehonden en de teer velden in Alberta. In de General Scheme of Preference Plus (GSP+) met tien landen eist de EU dat 27 internationale conventies over mensenrechten,  arbeidsomstandigheden, duurzame ontwikkelinge en gouvernance werden aanvaard, grotendeels afkomstig uit de International Labour Organisation (ILO).  Het zijn dus geen louter handelsovereenkomsten maar  handel vermengd met politieke EU eisen die geen Britse eisen behoeven te zijn  maar waar het VK wel aan onderworpen is.

Het VK kan dus zelfs geen eigen handelsovereenkomsten sluiten met haar vroegere dominions en andere Engelstalige gebieden.

Er zijn minstens 16 vrijhandelsovereenkomsten in de wereld met groot aantal deelnemers: North American Free Trade Agreement’, Asean Free Trade Agreement, South Asia Free Trade Agreement etc. Geen enkele ervan is een politieke unie.

In Europa waren er al voor de EU  handelsverdragen. De EFTA European Free Trade Association had het VK als medeoprichter, Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein zijn nog steeds lid met 25 FTA’s en een handelsovereenkomst met de EU. In 1994 voegde de EFTA zich bij de EEA (European Economic Area) waarbij de EFTA landen volledig toegang tot de Single Market kregen en ook zich voegden naar de Single Market regels. Er is één groot nadeel, EFTA countries moeten zich onderwerpen aan de vrije beweging van personen en de Schengen agreement en een jaarlijkse financiële bijdrage leveren.

Er is dus geen politieke unie nodig om handel te drijven  en geen enkele reden om te geloven dat het VK geen handels overeenkomsten met de EU  zou kunnen sluiten. Het WTO zorgt ervoor dat daar geen wantoestanden bij zouden optreden. Door uit de EU te stappen verliest het VK zeggenschap over EU zaken.

In 1973 bezat het VK 17% van de stemmen maar met het stijgende aantal lidstaten is dat nu geslonken tot 8,2%. In het EP is het percentage Britse vertegenwoordigers geslonken van 19,8 tot 9,7. In 1973 had het VK twee commissarissen, nu nog maar een. De Britse invloed is dus sterk geslonken en slinkt verder met de komst van elke nieuwe lidstaat terwijl sinds 1973 de macht van de EU met elk verdrag verder is toegenomen. Het VK heeft dus vrijwel geen invloed meer over de gang vanzaken in de EU.

Is de EU crisis over?

Met een werkeloosheid van bijna 12%, in het zuiden veel erger dan in het noorden, voor de jeugd nog erger.  Groei en productie blijven onder peil en er is slechts weinig verbetering. De Euro is in Duitsland, Nederland en Finland ondergewaardeeerd tov de dollar, in de andere eurozone staten overgewaardeeerd, tot 17% in Griekenland. Elke (nieuwe en arme)  lidstaat) moet zich verplicht op de duur bij de eurozone aansluiten, terwijl de euro veel te duur voor hen zal zijn. De euro de “economic domesday machine“. Grieken, Spanjaarden en Italianen zullen nooit de economische discipline van de Duitsers kunnen bereiken. Vergelijk Zuid Italië dat sinds de vereniging met Noord Italië in de 19de eeuw evenmin die discipline heeft kunnen bereiken. ondanks een volledige politiek, fiscale en bankenunie. Demografisch zien we een veroudering in Duitsland. Hoe lang zal dat de steun aan het zuiden kunen volhouden. Het VK zou dan veel meer moeten bijdragen zonder tegenprestatie van de EU.

Braindrain en immigratie

Economische migratie doet de beter geschoolden naar de plek gaan waar de meeste kansen liggen, de brain drain waardoor de armere landsen juist die mensen ziet wegtrekken die voor hun eigen ontwikkelng nodig zijn. Vrije beweging van goederen en diensten moet niet betekenen vrije beweging van mensen, waardoor tussen 1997 en 2010 7,23 millioen immigranten het VK binnenkwamen. Het VK heeft alleen controle over immigranten van buiten de EU. Voor gespecialiseerde werknemers van buiten de EU is het moeilijker binnen te komen dan voor ongeschoolden van binnen die EU die het absolute recht hebben in de UK te wonen, te werken en zich blijvend te vestigen.

Economische vooruitzichten van de EU

Duitsland is na de hervormingen van 2004 de motor van de EU geworden. Dat kan niet zo blijven. De Duitse bevolking veroudert sterker vergeleken met Frankrijk en het VK. In 2009 waren er 15 netto bijdragende EU leden en 12 ontvangende. Nieuwe leden zijn alle ontvangende en kandidaatleden ontvangen al grote sommen geld als voorbereiding. De EU heeft hiervoor 14,11 miljard euro uitgetrokken voor de periode 2014-2020. Zo heeft Turkije tussen 2007 en 2013 per jaar meer dan 500 miljoen ontvangen. Na toetreding gaan zij nog veel grotere bedragen ontvangen via het cohesie fonds waar het VK te veel aan betaalt. De bijdrage van het VK aan de EU zal de komende vijfjaar stijgen van 30 miljard tot 40 miljard pond.

Andere zaken

70% van de EU visgronden bevinden zich in VK wateren. Door de Gemeenschappelijke Visserij Politiek konden daar alle EU leden vissen en visten de visgronden leeg zonder dat het VK daar enige zeggenschap over had, een economische  en millieu ramp.

Het Europees Accountants Bureau is de afgelopen 19 jaar niet in staat gebleken een goedkeuring voor de EU  balans te verstrekken, (daarvoor was er zelfs geen accountants onderzoek). Van Rompuy probeerde zelfs de accountants te beinvloeden: uw verslagen worden niet voor het niets gepubliceerd maar in het tumult van het politiek leven en de media…..in tijden van crisis is het belangrijker dan ooit vertrouwen te wekken…….

Door de “Post Directive” verdwenen de landelijke VK postkantoren die niet langer gesubsidieerd mochten worden. Onze lampen moesten door een EU directive verdwijnen en plaats maken voor lampen die een lagere lichtkwaliteit hebben en bovendien kwik bevatten, een giftige toxine.

De krachten van het VK liggen in het financiëel centrum van de wereld, het uitstekende hoger onderwijs. We zijn lid van internationale sleutelorganisaties zoals de Veiligeheidsraad, G8, NAVO, WHO, FAO. Het lidmaatschap van de EU heeft die posities al danig verzwakt. De EU wil onze posite erin overnemen. Onze zetel in de WTO is niet actief, we zijn afhankelijk van de EU om bij de WTO te onderhandelen en overeenkomsten te bereiken. Binnen de EU is het VK slechts een van de 28 en zijn onze belangen ondergeschikt.

In plaats van een steeds sterkere positie in de wereld GDP  (=BBP)in te nemen neemt die van de EU af: in 1980 30% van het Bruto Wereld Product , nu nog slechts 20% en zal naar schatting in 2050 nog maar 15% bedragen ondanks de uitbreiding van het ledenaantal van de EU. De toestand in de eurozone toont aan hoe sclerotisch die geworden is. Zie de bailouts en leningen aan Griekenland, Ierland, Spanje en Portugal.

Er zijn 53 landen in het Commonwealth (Britse Gemenebest) met ongeveer 2,2 miljard inwoners. Toen het VK tot de EU toetrad moesten alle handelsovereenkomsten met die landen worden opgezegd. Die gemenebest landen zijn snelgroeiend, een groei van 7,3 per jaar wordt verwacht. Een enorm verschil met de groei in de EU. Het VK zou zich meer moeten richten op de handel met die snel groeiende gemenebestlanden dan met de EU. Onze handelsbalans met de EU landen toonde een tekort van 2007 en 2011.

Ons lidmaatschap van de WTO beschemt het VK tegen landen die onze export zouden trachten te blokkeren of te straffen. het VK heeft nog steeds de status van Most Favoured Nation.

Nog vele andere argumenten volgen en maken het nog veel duidelijker: out of the EU and out into the world.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

9 reacties

 1. louis-portugal

  Nu moeten we (EU)  weer 2.2. miljard aan Rusland gaan betalen voor achterstallige aardgasrekeningen en dat omdat een stel waanzinigen in Brussel vonden en vinden dat de Ukraine ze snel mogelijk bij de EU moet komen.

  Als die EU maar GROOT wordt worden zij ook alsmaar groter.

  En de imperialist Putin moet ook gestopt worden vinden zij en Mohbama, een president met een grootheidswaan die ik me bij geen enkele amerikaanse president kan herinneren..

  Waar halen ze het vandaan.

  Er is zoveel ellende in de huidige EU met hongerende mensen en kinderen dat men zou moeten verbieden om over uitbreidingen en nieuwe contracten te praten totdat die problemen opgelost zijn.

  Er zijn genoeg problemen, zoals mentaliteiten, die men helemaal niet opgelost krijgt.

  Gorbatchov zei het al.

  Hebben wij eindelijk afscheid genomen van ons socialisme gaan jullie ermee beginnen.

  Hij begreep er niets van.

 2. Lieftinck fan

  @Altea-Hills

  Als het over de EU gaat bestaat het Nederlandse parlement uit alleen maar leugenaars, echter, ze kunnen dat doen omdat ze weten dat ze gesteund worden door een liegende MSM, de vijfde colonne van overheidsdienaren die de mensen immers moet beschermen tegen de in hun ogen, gevaarlijke ideeën, en de mensen moet waarschuwen tegen ‘levensgevaarlijke’ pandemieën, ook al is al lang gebleken dat dat onzin is.

   

  De grootste naoorlogse leugenaar is Bernard Wientjes. Alleen komt hij er altijd mee weg, omdat hij zich gesteund weet door de vijfde colonne van MSM die de bevolking immers moet beschermen tegen gevaarlijke ideeën en alles citeert en voor zoete koek slikt. Als Wientjes zou zeggen dat zonder de EU Nederland een ontwikkelingsland zou zijn, dan pent de MSM dat braaf of, zonder zich af te vragen of het klopt. Als Wientjes zegt dat wij al onze welvaart te danken hebben aan de Euro, dan schijft de MSM dat op als was het Gods woord van een ouderling.

   

   

  Ondertussen is de democratie zo een beetje afgeschaft, omdat politici alles tekenen om de soevereiniteit te vernietigen, zonder iets aan de kiezer te vragen.

   

  En de MSM zag dat het goed was, en verkneutert zich om het feit dat die walgelijke kiezer toch de D66 ideeën en maatregelen zal moeten slikken.

 3. KeesvanD

  Artikel 50 is een prima partij inzake EU en Euro. Maar niet inzake het Islam standpunt.

 4. Altea-Hills

  Hebben ze daar in de tweede kamer ook deze gegevens,of zijn de partijen die het bewind voeren ziende blind,en hoorende doof.

  Dan blijft er nog maar een partij over waar we massaal op moeten gaan stemmen,en dat is de PVV !

  Weg uit dat communisten bolwerk EUSSR,stem daarom tevree,en stem op de PVV.

 5. R. Hartman

  Beginnen met de conclusie van een politieke verklaring is wat ongewoon maar het is soms beter om met de deur in huis te vallen.

  De socialistische clubs hier te lande doen niet anders, dus zo ongewoon is het niet. Toegegeven, men noemt het dan geen ‘politieke verklaring’ (wat het wel is) maar ‘een onderzoek’, waarbij de uitkomst van dat onderzoek bij het vergeven van de ‘onderzoeksopdracht’ al wordt meegegeven.

   

  Dank voor het uitzoekwerk. Probleem is uiteraard dat het allemaal weinig uitmaakt: er is weinig Europees aan de ‘Europese’ verkiezingen. Behalve Engelsen mag er immers geen enkel Europeaan op UKIP stemmen? Niet dat ik dat zou doen; vorige keer mogelijk nog wel. Maar men heeft Godfrey Bloom uit de club gezet, en dat was een onvergeeflijke fout, een knieval voor de smerige tactieken van de media. Geen idee of Bloom op eigen titel meedoet; ik heb me er niet in verdiept want ik mag toch niet op hem stemmen.

   

  Voor wie UKIP wil stemmen bij de komende verkiezingen (maar dat dus niet mag) komt A50 nog het dichtste bij; men heeft ook een samenwerkingsverband. Maar het hele EP is slechts een fopspeen, een manier voor MEPs om snel rijk te worden. Daadwerkelijke invloed is NUL. Het is hooguit een manier om je op de kaart te zetten; zonder het MEP-schap waren Farage en Bloom onbekenden geweest.

 6. Knarsman

  Het zal mij benieuwen wie van de Nederlandse politieke partijen de handschoen oppakt en samen met UKIP de strijd tegen de EU begint…..

 7. gerf

  ik geniet al lang van de bijdragen van Farrage in het Eu parlement. Ik wilde dat ik op hem/UKIP kon stemmen straks. Op dit moment lijken mijn opties PVV / Artikel 50. PVV heeft helaas de alliantie met UKIP op enige aftsand gezet. Toch maar Artikel 50 dan?

 8. Kritiekaster

  Je bent onze PVV kennelijk vergeten, maar we weten allebei dat Farage (nu nog) niet in staat is zich

  “te compromiteren met de PVV.

 9. Princenvlag

  @ gerf

   

  Een stem op Artikel 50 is bij voorbaat een verloren vanwege het ijzersterke merk Geert Wilders bevestigd door de peiling van tns-nipo op 16 april. De eurosceptische PVV staat op 18,1 procent met stip nr. 1. voor de eurofiele partijen VVD en D66. Artikel 50 komt in geen enkele peiling aan de bak dat moet toch een helder signaal zijn om PVV te kiezen op 22 mei voor minder EU!

   

  Splitsingen komen in de beste politieke families voor. Opmerkelijke ontwikkeling met EU-parlementariër Laurence Stassen (ex-PVV) uit Echt.. Zij staat bij EU-verkiezingen op de Britse lijst van An Independence from Europe, een partij die is opgericht door Britse europarlemtantariër Mike Natrass (ex-UKIP) die genoeg heeft van de one-man show van Nigel Farage. Vanwege zijn Unionistische programma en uitstraling is hij vooral gehaat bij de aanhangers van de Scotisch National Party (SNS).  Stassen zegt dat ze zeker een kans maakt verkozen te worden. We zullen het zien?!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.