Nederlandse burger wordt ongenadig bestolen

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) meldde vanochtend dat onze koopkracht voor het vierde jaar op rij was gedaald.

Alwéér?, hoor ik u vragen. Het ging toch beter met ‘de economie’? Althans, dat willen onze ‘leiders’ in Brussel en Den Haag ons toch doen geloven? Waarom horen we nu dan dat we er wéér op achteruit gegaan zijn? Niet geheel toevallig vraagt onze oudgediende bij de Finance-sectie zich ook al af waar onze koopkracht blijft. Die verdwijnt als sneeuw voor de zon. En niet vier jaar, maar al twintig jaar, volgens DNB (De Nederlandsche Bank). Maar wat zegt ons statistiekbureau ervan?

Het CBS stelt, dat de koopkracht van de Nederlandse bevolking in 2013 met 1,1 procent is afgenomen. De koopkracht daalde daarmee voor het vierde jaar op rij, geheel in lijn met de economische crisis en de oplopende werkloosheid. Het aanhoudende koopkrachtverlies staat in schril contrast met de groei van de koopkracht in de periode 1985-2009 (mijn nadruk, red.) van gemiddeld 1,8 procent per jaar, toen alleen in 2005 sprake was van een lichte daling.

Het CBS lardeert haar standpunt met onderstaand grafiekje.

Koopkrachtontwikkeling:

Maar wat zegt onze centrale bank, DNB, over de koopkrachtontwikkeling van de Nederlandse huishoudens? Een citaat uit hun bulletin van 23 juli vorig jaar:

“Al twintig jaar blijft in Nederland de groei van het beschikbare huishoudinkomen achter bij de groei van het bruto binnenlands product. (…) Al met al is het aandeel van het BBP dat terecht komt in de huishoudportemonnee de afgelopen twintig jaar substantieel gedaald.”

En deze claim wordt onderbouwd met een ander grafiekje van… datzelfde CBS:

Interessant nietwaar? Want hoe kan dit nou?

De verklaring moet (deels) gezocht worden in het relatieve aandeel van de private huishoudens als percentage van het BBP (wat we met z’n allen verdienen). Een steeds groter deel van wat in Nederland verdiend wordt komt de private huishoudens op een andere manier ten goede, namelijk in de vorm van collectieve zorguitgaven en toekomstige pensioenaanspraken. Daarnaast heeft het bedrijfsleven zijn inkomensaandeel weten te vergroten. Maar gecorrigeerd voor inflatie en bevolkingsgroei lag het beschikbare inkomen van huishoudens in 2012 maar net iets hoger dan in 1997. Zo beschouwd is de koopkracht per inwoner dus in 15 jaar nagenoeg niet toegenomen.

En daar komt nog iets anders bij: door de veel te lage conversiekoers van de gulden naar de euro (in 1999 giraal ingevoerd) is aan de Nederlandse huishoudens (en bedrijven) een fors stuk koopkracht ontnomen. Die koopkrachtdiefstal was niet alleen direct, maar werkt ook door in de jaren daarna, tot op de dag van heden. Hierdoor is aan de Nederlandse burgers en bedrijven een fors stuk welvaart ontnomen, waarop we zowel economisch als juridisch recht hadden. Dit koopkrachtverlies is bovendien structureel van aard. Klik hier voor cijfermatige onderbouwing. Zoals uit onderstaande tabel blijkt is de koopkracht van de Nederlandse burger in de periode vanaf 1991 tot 2014 (1991 = 100) met maar liefst 12,84% afgenomen:

De getoonde cijfers van het CBS zijn dus op zijn minst bagatelliserend, ofschoon ik het eerder pure misleiding van het Nederlandse volk zou willen noemen. Ik zou wel eens de onderbouwing willen zien van de getoonde koopkracht stijging van maar liefst 5% (!) in het jaar 2001, om maar wat te noemen. In gewoon Hollands heet dat ‘volksverlakkerij’. Afijn, het CBS meldt vandaag ook nog wat details. Zo is de koopkracht onder zelfstandigen sterker afgenomen dan onder werkenden. Zie onderstaande tabel:

Koopkrachtontwikkeling bij gelijkblijvende inkomensbron, 2013*:

Vrijwel alle categoriën zijn er dus (fors) op achteruit gegaan, waarvan de ouderen (-3%) en zelfstandigen (-3,3%) het meest. De zwaarste klappen vielen bovendien bij die inkomensgroepen die dit het minst kunnen dragen. Wat blijkt namelijk? De lage inkomens zijn er in 2013 sterker op achteruit gegaan dan de hogere inkomens. De koopkracht daalde met 1,5 procent het sterkst bij het kwart van de mensen dat in de een-na-laagste inkomensgroep zit. Juist in deze groep zitten relatief veel gepensioneerden die hun koopkracht zagen slinken. Dan blijkt uit een ander tabelletje van het CBS dat al vanaf 2009 zowel de statische als dynamische koopkracht daalt:

Dynamische en statische koopkrachtontwikkeling:

Conclusie:

De juiste conclusie over de binnenlandse koopkrachtontwikkeling van burgers en bedrijven is dan ook, dat we op een ongelofelijke manier bestolen zijn geworden. Niet alleen door de veel te lage omwisselkoers van de gulden naar de euro, maar ook door de almaar stijgende premiedruk voor zorg en pensioenen, die ons echter niet ten goede zullen komen. Door het bizarre rentebeleid, afgedwongen door de ECB om de zuidelijk eurolanden en Frankrijk tegemoet te komen, worden onze spaarders en gepensioneerden dubbel getroffen. De verplichte zorgpremies met verplicht eigen risico zijn een volgende aanslag op de koopkracht van de burger.

Het echte probleem schuilt in de almaar uitdijende overheid ‘rupsje-nooit-genoeg’. Het inkomens aandeel van de overheid in het BBP was in 2012 al opgelopen naar ruim 17,5% en is nog altijd stijgende. Dit grotere aandeel is voornamelijk uitgegeven aan hogere individuele overheidsconsumptie. Daarbij gaat het om collectief gefinancierde goederen en diensten die individuele huishoudens ten goede komen, zoals onderwijs en zorg. Herverdeling van inkomen dus. We hebben geleefd in een socialistische heilstaat, maar de vraag is hoelang dat nog volgehouden kan worden. Met de blijvende economische stagnatie, met de molensteen aan schulden en garantieverplichtingen richting Europese ‘familieleden’ om onze nek en met de permanente transferunie, die definitief is op het moment dat de bankenunie een feit is en de Europese schuldenberg ‘collectief’ gefinancierd gaat worden. Dat wil zeggen: vanuit Noord-West naar Zuid-Oost.

Onze regering lijkt wel gek geworden.

Hier vindt u een overzicht van mijn columns en u kunt mij hier volgen op Twitter.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

27 reacties

 1. Non mi rabbio

  @makker
  Toen ik 16 was, begon ik met werken. Ik ben nu 72 en moet nog steeds werken daar ik naast AOW geen pensioen heb. Mijn pensioenpotje mocht (praktijk in NL) ik uitbetalen aan het personeel toen ik de zaak moest opheffen, daar een agressieve kanker werd geconstateerd. Ik begrijp dus niet goed op welke gronden u denkt deze argumenten te kunnen spuien.

 2. Richard de II2

  Laatst was in het nieuws dat 80% van de nieuwe auto’s wordt gekocht door 65-plussers. Voor nieuwe luxe elektrische fietsen zal dit meer dan 95% zijn. Hopelijk roeit ebola eens 80% van de babyboomers uit want dit schaamteloze egoïsme en totaal gebrek aan solidariteit met jongere generaties gaat helemaal nergens meer over.

 3. jwhueting

   

  Ik zie nog een heel ander probleem. Dat is de toevlucht van geld naar de financiele sector en tal van parasitaire kleilagen, die geen reële bijdrage leveren aan de economie maar wel financiele middelen opslokken. De managers, consultants, coaches, enz. 

   

  Ik kan mijn eigen sector als voorbeeld nemen: het voortgezet onderwijs. Hierbij een tabel van de salarissen in het VO, periode 1988-2014, geïndexeerd naar 1988 met inflactiecorrectie:

   

  http://www.stamos.nl/index.rfx?verb=showitem&item=5.61.5&view=table&cols=all&index=1989&icor=1 

   

  Ter info: LB (10) is het startsalaris, LD (12) is het maximum voor docenten (grofweg: alleen eerstegraders die in de bovenbouw lesgeven). LE en hoger is voor managementfuncties. Conclusie: in 2014 zitten we na inflatiecorrectie op 88% van het salaris vergeleken met 1988. 

   

  Je zou dus denken: als het aantal leerlingen min of meer gelijk blijft (http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71450ned&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0,7-17&D5=0&D6=0,4,13,41,73,98,592&D7=a&HDR=T,G2,G1,G5&STB=G3,G4,G6&VW=T), de docenten gaan substantieel minder verdienen, de klassen worden groter, het opleidingsniveau van mensen voor de klas daalt. Dat zou allemaal het VO beter betaalbaar moeten maken. Maar kijken we naar de rijksuitgaven aan VO dan zien we juist een heel andere ontwikkeling:

   

  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=80393NED&D1=0,3,57,60&D2=2&D3=a&HDR=G2,T&STB=G1&VW=T 

   

  De lumpsumfinanciering aan onderwijsinstellingen is sinds 1995 meer dan verdubbeld!! Terwijl het salaris LB in dezelfde periode gestegen is van 2700 naar 3700, dat is met inflatiecorrectie een achteruitgang van 10%. Waar is al dat geld gebleven? Het is in de handen van managers en bestuurders terecht gekomen, waar het voor het overgrote deel is weggespoeld. Uitgegeven aan nutteloze adviesbureau’s, coaching, versnelde afschrijving van gebouwen en nieuwbouw volgens ‘eigentijds concept’, beleidsstukken en visieplannen, enz.

   

  En is het onderwijs er beter van geworden? Krijgt de burger voor deze torenhoge prijs iets terug? Nee, twintig jaar gestage achteruitgang. Daar gaat je BBP, gewoon door de plee gespoeld. En in de zorg en andere sectoren is het niet anders!

 4. Ongemakkelijk

  We hebben de afgelopen vijftien jaar een enorme immigratie van kansarmen gehad (gezinshereniging en asylzoekers). Ze leveren nauwelijke een economische bijdrage en kosten daarom veel geld. Zou daar niet een belangrijke oorzaak liggen dat de koopkracht maar niet stijgt, veel geld vloeit naar de improductieve allochtonen.

 5. D. G. Neree

  De verlakkerij van het CBS bestaat eruit, dat uitgaven voor sommige dingen niet in de berekening zijn opgenomen.

   

  Zo valt benzine en brandstof erbuiten meen ik.

   

  Het lijkt erop of zodra een artikel duurder wordt, dit opeens niet meer meetelt in het koopkracht’plaatje’

 6. henk vintage

  Neem ook de 4% rendementsheffing ook nog even mee, dan wordt het nog slechter.

 7. Matthijs

  Joh?

  Heb je wel eens op je loonstrookje gekeken?

  Heb ik geen CBS voor nodig om te zien dat ik bestolen wordt.

 8. Leo KarelJan

  Al jaren gaat iedereen er ( gemiddeld ) fors op achteruit. En veel meer dan het CBS ons wil laten geloven. Door de structureel groeiende overheid, de massale import van armoede en achterlijkheid, het massaal wegvloeien van geld naar EUSSR, Europese fondsen, OS, groene waanzin, absurde ( vaak multikul ) subsidies, enz enz….

  Niet alleen groeit ons BNP al jaren niet, het aandeel van de overheid in ons nationaal Inkomen neemt ook nog eens toe.

  De komende jaren zal het niet beter worden: integendeel: de STRUCTURELE zwakheden gaan steeds meer het beeld bepalen: veel meer dan de conjuncturele schommelingen.

  En structurele zwakheden heeft NL genoeg! Het gaat tientallen procenten welvaartsverlies opleveren de komende jaren.

   

 9. Two Ravens Black Kettle

  Maar gezien het structurele electorale (wan)gedrag van de stemmende schapenkoppen (ze noemen zich Nederlanders (althans een deel) is het Schip der Dwazen nog steeds niet zinkende.

  Vijf jaar op rij gaan ze erop achteruit en nog steeds geloven ze klakkeloos elke fabel die bij hen naar binnen wordt gelepeld. Kaleidoscopisch !

 10. dr.Kwast

  ‘Bijna alle Nederlanders gaan er iets op vooruit’

  m.parool.nl

  De meeste Nederlanders gaan er volgend jaar qua
  koopkracht iets op vooruit. Alleenverdieners met een modaal inkomen en
  AOW’ers met aanvullend …

  59 minuten geleden
  door Marc!!

 11. dr.Kwast

  Lekker links. hahahahahaha.

 12. dirkse

  valt nog mee na decennia van niveuadaling in het onderwijs en eenzijdige inzet op (financiële) dienstverlening. Alsof je meer verdient met woekerpolissen dan met machinebouw.

  Nu zetten we windmolens neer, zelfs stoommachines zijn nog moderner.

  Ik stel: het peil van een land is omgekeerd evenredig met het aantal windmolens.

 13. Bes Tolen

  Het is een bepaalde categorie, die vervroegd is uitgetreden. Lang niet iedereen. In veel gevallen zijn trouwens uittreders niet vervangen. Het is een heel fout beginsel geweest omdat juist mensen, die op de top van hun kunnen en praktische kennis zaten, weg moesten. Dit beginsel is de schuld van Kok als voorziter van FNV uit begin tachtiger jaren. De vakbonden meenden door vervanging van oud door jong banen voor jongeren te scheppen.  Dat was een misvatting omdat echte gelijkwaardige vervanging maar in beperkte hoeveelheid van toepassing is. Maar Kok zat altijd met zijn ideeën in de dertiger jaren. Afgaande op wat hij zelf vertelde. Blijkbaar heeft zijn vader thuis het daar oeverloos over gehad want zo was Nederland wel grotendeels ingesteld in de tijd van Kok’s opgroeien. [Kok was de eerste vakbondsvoorzitter, die niet uit de praktijk kwam.].  Ook met allerlei onjuiste landelijke en internationale verhalen, die tot op de dag van vandaag nog te horen zijn. Mythes. Bij het Rijk werd het ABP geplunderd. Ook bij ontslag in geval van reorganisaties. Dat heette dan bezuiniging maar het is een bezuiniging op de ouderdomspensioenen gebleken en niet de nodige op de uitgaven van het Rijk (waaronder de Belastingdienst met een disfunctionerende vrouw als directeur-generaal. Basis lijkt positieve discriminatie.). Voorbeeld. Op pensioenen is bij het Rijk meer dan dertig jaar tijd drastisch bezuinigd. Trouwens ook op salarissen waarbij het onderwijs er verhoudingsgewijs goed van af kwam. Politici en hoogste ambtenaren weten dat onderwijzend personeel politiek correcte ideeën over dragen dus worden zij nog het meest in ere gehouden. Het liefst wordt er bezuinigd op allerlei soorten controles en duurdere dus beter onderlegde vakmensen. Voorkeursregelingen te over. Organisaties ziekmakend. Boeven hoeven veelal ook niet naar de gevangenis. De reden waarom er overschot is aan gevangenisruimte. En in het bedrijfsleven is kortzichtigheid ook zeker wel bij veel bazen in. [Ook daar domme meelopers met de politiek.]. Alleen wreekt zich het daar meestal eerder dan waar de organisatie niet zijn eigen broek hoeft op te houden. De politiek doet zijn uiterste best om Nederland van nu onnodig tweederangs nog verder te degraderen. Ondertussen worden we als volk stelselmatig bedrogen. Wij staan niet voorop. Oplichters uit het buitenland hebben hier de beste mogelijkheden. Het aantal groeit dagelijks. Lummels als Bussemaker (”oud-“communiste), die meer buitenlandse studenten wil, Wouter Bos (zoon van een zendeling in Afrika) als voorzitter ziekenhuis VU wil meer buitenlandse patiënten, enzovoort. Ook zo’n Elmar Sterken, rector magnificus van de universiteit in Groningen. Deze extremist bleek bij de viering van het 400-jarig bestaan van de universiteit toch niet bij iedereen populair. Laat iedereen begrijpen dat zulke uitvoering tot veel onregelmatigehden leidt wat de kwaliteit aantast. Dat is wel de uitkomst van het verleden maar mag niemand zien of weten. Zo blijft alles politiek correct.  Vreemdelingen, vooral die de kluit goed kunnen belazeren zijn geliefd bij de Nederlandse politici en van ouderen is men het liefst af. Dat is uiteraard logisch want onder ouderen zitten minder vreemdelingen. Vreemdelingen zijn niet echt geïnteresseerd in het land maar alleen in zichzelf. Verdeel en heers is in. De Nederlandse bevolking mag zich niet verdedigen. Wat de politiek dagelijks als een deugd aanmerkt. De foute inschikkelijkheid wordt ook op scholen en in de pers gepreekt. En natuurlijk in de kerken. Er zijn voor alles veel  gesubsidieerde organisaties, die iedereen de maat nemen.

   

 14. M. Brandenburg

  Leg eens uit waarom zorgverzekeraars zich een deuklachen? Die mogen wettelijk maar iets meer dan 5% winst maken op een produkt, maken zij meer winst dan dient dit in de overheidspot ‘Algemene middelen’  vloeien. Dus waarom zouden die zorgverzekeraars zich een deuk lachen? Probeert u eens een bedrijf met 5% winst winstgevend te maken?? Nu is een verzekeraar iets anders maar vijf procent winst is op zijn minst lachwekkend. En u denkt natuurlijk dat zij hier zelf voor gekozen hebben?? Die zorgverzekeraar had liever de regie xzelf in handen gehad en niet enkel maar de premiinner van de overheid te sapelen, want de overheid bepaald alles in de basisverzekering, en met alles bedoel ik alles, de verzekeraar heeft geen enkelçe inspraaK! Die voert gewoon overheidregelgeving uit.

 15. Iemand

  Het is absoluut waar wat u schrijft, maar de overheid zal zich toch niet zelf ontmaskeren als de grootste criminele dievenbende?   Ik vraag me af (en misschien is dat wel dom) waarom het journaille dit alles ook zo braaf over zich heen laat komen. Daar zijn journalisten toch ook voor, deze praktijken in de openbaarheid te brengen en aan de kaak te stellen.

   

  Betreffende de VUT regeling. Die is toentertijd ingesteld om de jongeren een kans op een baan te geven. De ouderen maakten plaats. Nu was dat voor de ouderen niet geheel kostenloos.   Voor de VUT regeling moest extra premie inbetaald worden. Zelfs als de ouderen geen gebruik wensten te maken van die regeling. Het betalen van de extra premie was niet vrijwillig, om in de VUT te gaan wel.

   

  Maar zoals hier al eerder werd geschreven, veel van de mensen die toen in de VUT konden gaan, hadden er meestal al een arbeidverleden opzitten van 45 en meer jaren.  Niet iedereen heeft jaren kunnen studeren aan een universiteit. Er moest gewerkt worden om de familie te onderhouden.

 16. Haagse Harrie

  Makker:

   

  Ondergetekende heeft gewerkt vanaf z’n 15de en is met 64 volledig arbeidsongeschikt geworden.

   

  Kun je dat verhaal van de oudere die met 58 met pensioen ging en ook nog effe een pak geld meenam onderbouwen met wat cijfers? Of lul je lekker de rest van al die nitwits na?

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 17. JC

  Ik weet niet door wie jullie je hebben laten wijsmaken dat iedere oudere op z’n 58e met pensioen kon gaan, maar dat gold zeker niet voor iemand met een klein inkomen, die meestal al 43 jaar gewerkt had op de leeftijd van 58 jaar.

  Er is een periode geweest dat ouderen op hun 62 de VUT in konden gaan, maar dat was omdat er een ophoping van werkeloze jongeren plaatsvond en de maatschappij vond dat de ouderen beter plaats konden maken voor die jongeren. (Dat maakt het des te raadselachtiger waarom men het nu laat gebeuren dat ouderen met een arbeidsverleden van vaak 50 jaar langer moeten werken en er een nog grotere ophoping van werkeloze jongeren plaatsvindt).

   

   

 18. Makker

  Die oudere die er zelf zo hard voor gewerkt heeft, ging 10 jaar geleden wel met 58 jaar met pensioen en nam vaak nog effe een pak geld mee.

  Intussen volop gebruik gemaakt van de meest absurde financiële constructies zoals de koopsompolissen, enorme overwaarde op het huis (is dat een verdienste of gewoon mazzel) en zo kunnen we het rijtje nog wel even aanvullen.

  De kinderen van na 1945 hebben heel goed voor zichzelf gezorgd, nu mogen wij die rekening betalen?
  Mooi niet dus.

 19. Zeeuw

  Vermoedelijk verandert het beleid van onze  “fijne “regering als de lijken van de bejaarden op straat en in hun huizen liggen te rotten. Het rotten in huizen is al jarenlang aan de gang. Maar op straat? Oh, nee, ik vergis me, daar hebben we de reingingsdienst voor die lijken in de vuilniswagen kan kieperen want dat is de door de regering gewenste sociale betrokkenheid. De participatie maatschappij, weet u het nog?

 20. Hilterman

  Dat van de AWBZ wist ik niet, ik betaal daar aljaren niet meer aan gelukkig.

  De AWBZ staat niet op zich. Er is nog een volksverzekering die zogenaamd onbetaalbaar is geworden.

  Dat betreft de AOW. OOk daar doet zich het politiek sprookje om niet te zeggen de misleiding voor dat de uitvoering van de AOW onbetaalnaar zou zijn. De Nationale rekenkamer heeft helder duidelijk gemaakt dat daar nooit sprqke van is geweest. Er is zelfs een overschot, de opgebrachte preimie is meer dan er uitgekeerd wordt.

  Schandelijk dat dit soort oplichting nog steeds  niet is ontmaskerd door het parlement. Nederland is al lang geen parlementaire democratie meer. Het land wordt geregeerd door een klein clubje mensen die afsparken maken in achterkamertjes. Het parlement komt er niet meer aan te pas.

 21. Haagse Harrie

  Richard de II2:

   

  Vind je het heel erg als ik niet inga op je schandalige opmerking over ebola dat 80% van die ouderen uit moet roeien?

  Wat een harteloze, hersenloze rothufter ben je.

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 22. Haagse Harrie

  Richard de II2:

   

  Zonder onderbouwing kun dat soort rotzooi natuurlijk hier neerplempen. Maar het ligt meer voor de hand dat 80% van de nieuwe auto’s gekocht wordt door leasemaatschappijen. En ik zie steeds meer jongelui op een e-bike. Die worden nu zelfs aangeboden aan scholieren, zodat ze niet meer met openbaar vervoer naar school hoeven te gaan.

   

  Het schaamteloze egoïsme betreft het eigen geld van die ouderen, waar ze zelf voor gewerkt hebben, zelf premie voor betaald hebben en zelf belasting over betaald hebben.

   

  Kunnen we het ook hebben over het totaal gebrek aan solidariteit met die ouderen die in een strontluier moeten liggen, omdat er geen handen aan het bed meer te krijgen zijn? Dat werk is namelijk te zwaar en de beloning te laag. Leve de solidariteit!

   

  j.c.th.kohler@online.nl

 23. Iemand

  70 miljard AWBZ-premie is niet aan zorg besteed

  Economen,
  managers en de meeste politici bestoken ons de laatste jaren
  onophoudelijk met de mantra dat de kosten voor de AWBZ en dan met name
  de zorg voor ouderen te hoog zijn en in de toekomst onbetaalbaar. Wat ze
  er niet bij vertellen is dat sinds de invoering van het nieuwe
  belastingstelsel in 2001 maar liefst 70 miljard (!) van de AWBZ-premies
  niet zijn besteed aan zorguitgaven maar door de politiek voor andere
  doeleinden worden benut. Na een reeks van Kamervragen
  bevestigde staatssecretaris Van Rijn onlangs dit gegeven.

  Geen tekorten bij AWBZ

  Vanaf
  2001 waren de premieopbrengsten hoger waren dan de zorguitgaven. Dat
  betekent dat voor het jaar 2013 6 miljard van de opgebrachte premies van
  34 miljard niet aan AWBZ-zorg maar aan andere zaken werd uitgegeven. In
  de jaren 2001 tot en met 2013 is maar liefst 70 miljard van de
  AWBZ-premies afgeroomd voor andere doeleinden. Het is heel merkwaardig
  dat dit gegeven zo weinig aandacht heeft getrokken in de pers en de
  media.
  In
  werkelijkheid bestaat er dus geen tekort bij de AWBZ als we kijken naar
  de premieopbrengsten. En dat in het besef dat de AWBZ-premie alleen
  over de eerste en tweede belastingschijf wordt geheven. De SP heeft het
  CPB gevraagd uit te rekenen wat er gebeurt als
  de AWBZ meer solidair over alle belastingschijven zou worden geheven en de opgebrachte premiegelden ook daadwerkelijk alleen aan zorg zouden worden uitgegeven.

  Ruim
  driekwart van de huishoudens gaat er dan op vooruit, waarbij de laagste
  inkomens er gemiddeld ruim 2 procent op vooruit gaan en de allerhoogste
  inkomens (meer dan 5 maal het wettelijk minimumloon) er gemiddeld ruim 3
  procent op achteruit gaan.
  Deze
  gegevens maken duidelijk dat de AWBZ betaalbaar is uitgaande van de
  huidige opbrengsten en dat de betaalbaarheid voor driekwart van de
  huishoudens verder verbetert als we de premieheffing meer solidair
  maken. Het is derhalve een politieke keuze of we dit geld willen
  besteden aan de langdurige zorg.

  Regering maakt ons wijs dat zorg ‘onbetaalbaar’ zou zijn

  Als
  hulpverlener is het goed je niet gek te laten maken door de mantra: de
  zorg is onbetaalbaar. Dat leidt tot onnodig cynisme. De
  miljardenbezuinigingen van dit kabinet zijn immers onnodig. Wat niet
  wegneemt dat er veel te besparen valt zonder te bezuinigen. Bijvoorbeeld
  door het afschaffen van de concurrentie tussen zorginstellingen, het
  afschaffen van de verantwoordingsbureaucratie en het kleinschaliger
  organiseren van de zorg.
  Auteur: Henk van Gerven (Kamerlid SP, oud huisarts), Bron: MedischContact.Artsennet.nl

   

  http://pgbm.nl/?p=2175

 24. Moose

  VNL zeg ik…

 25. Pieter V

  Ach, dezelfde misleiding als over de belastingtarieven.Als je namelijk alle belastingen inclusief BTW, acccijnzen, millieubelastingen, inkomenafhankelijke heffingen, eigen risico gezondheidszorg, etc. bij elkaar optelt is de minimum belastingdruk voor de minst verdienenden 50%. oplopend tot 70 en 80% voor de snel verdwijnende middenklasse.

  Allen ge grootverdieners die allemaal heel belangrijk denken te zijn hebben nauwelijks ergens last van.

  Beroepsuitkeringstrekkers zoals ook de vele “nieuwe nederlanders” betalen geen belasting want dat geld wordt ze vooraf ls onderdeel van de uitkering, al dan niet in de vorm van toeslagen, kado gedaan.

  Alleen de echte grootgraaiers bij de overheid, NGO’s, omroep, onderwijs, stichtingen met een “goed doel”, zorgverzekeraars, BUMA/Stemra, etc, etc. lachen zich een deuk want worden door de wetgever beschermd om hun oplichterspraktijken te kunnen continueren over de rug van jan met de pet.
  Als je definitie van een criminele organisatie er eens bij pakt ….

  Als laatste het gejank van de totaal verwende generatie die beweert dat de ouderen de oorzaak zijn van hun ongeluk. Het gros van de ouderen had op de leeftijd van die jankers een fractie te besteden van datgene dat deze jankers over de balk smijten. Behalve natuurlijk de grootgraaiers die er toen ook al waren en kennelijk niet dood zijn te krijgen. Maar dat laatste komt er onvermijdelijk aan dus tel jullie zegeningen, jankers.

  Eerste oliecrisis? Nooit van gehoord! Recessie 80-er jaren, wat was dat? Iedere generatie krijgt zijn eigen ellende alleen diegenen die alleen maar voorspoed hebben gekend, zoals de generatie jankers, kunnen er kennelijk niet mee omgaan.

  Dus beste jankers, gewoon even doorsparen. Had je maar geen aflossingsvrije hypotheek moeten nemen om dat veel te dure huis te kunnen kopen.

 26. locke

  Een nog veel grotere aanslag komt om de hoek kijken namelijk vanuit de Gemeentes die vanaf Januari de zaken gaan regelen iedere gemeente heeft dan zijn eigen externe deskundige nodig om de zaken te regelen waarvan zij zogenaamd geen verstand hebben . En dat mag wat kosten ,dit is zeker wat ze noemen het nieuwe toekomstige ondernemerschap. Dat gaat dan de deur uit dat er elders bij de overheid ontslagen vallen ,maar niet heus.

 27. Wilhelmson

  @ Jean Wanningen
  De vinger op de wonde. Moeten we solidair zijn met de zwakke in onze en ook Europese samenleving of worden we bestolen zoals jij beweert, zolang de zwakke niet zijn zaakjes op orde zet, tering naar de nering.
  Terwijl de ene ( werkende, gever meestal centrum rechts ) verwijten dat de andere( niet werkende en ontvanger meestal groen links ) niet solidair te willen zijn, blijven de Nederlanders jaar na jaar vele miljarden afstaan aan het armlastige zuiden van Europa, de EU en haar eigen groeiende overheidsadministraties die altijd te kort hebben en meer willen . Wanneer de werkende Nederlander zijn politici echter oproepen tot een responsabilisering van de overheidsuitgaven en de zuiderse EU landen tot hervorming , wordt furieus gereageerd.
  Nochtans is het net diezelfde responsabilisering die de werkende Nederlander zichzelf moet opleggen om überhaupt solidair te kùnnen zijn. Het is maar omdat Werkend Nederland van zichzelf eist wat het van anderen eist, dat het anderen kan helpen. Mocht Nederland op dezelfde manier uitgaan van Griekse solidariteit, dan zouden beide landen collectief verarmen. Dat is nu ook aan het gebeuren. Dat bewijzen keer op keer de cijfers.
  Het punt is echter niet dat we moeten kiezen. Een samenleving zonder verantwoordelijkheid is onmogelijk: in een dergelijk model zou niemand de gevolgen moeten dragen van zijn acties. En een samenleving zonder solidariteit is eenvoudigweg geen samen-leving meer, maar een toestand van hyperindividuele apartheid. Het punt is dat we moeten bepalen welk principe eerst komt, en welk slechts in afgeleide orde kan bestaan. Komt solidariteit onconditioneel voor verantwoordelijkheid? Of kan het ene alleen met het andere samen , of komt eerst verantwoordelijkheid en dan pas conditionele solidariteit ? Mijn mening is niet de uwe. En elke optie houdt gevaren in voor misbruik en uitbuiting. Ik verkies de weg van “redelijkheid”!

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.