Windperikelen – gevolg van falend beleid

Een gastbijdrage van Pieter Lukkes naar aanleiding van diens recente voordracht in Emmen.

Vals spel
Oorlogen, aardbevingen in Groningen en de bouw van windturbines zijn politieke aangelegenheden. Denk niet dat ik aan partijpolitiek ga doen. Dat kan ik helemaal niet want ik ben een volkomen zwevende kiezer, die er weinig voor voelt om zijn hebben en houden bij Den Haag of Brussel in te leveren. Daarom stemde ik FNP. Maar die partij is op het gebied van windenergie weinig beginselvast gebleken. Uit de inhoud van mijn mailbox is mij de laatste jaren wel gebleken dat de meeste Haagse politieke partijen geen verstand maar wel vooropgezette meningen over windenergie hebben. D66 meldde mij onlangs bang te zijn dat de ondernemers bij ons niet de zekerheid krijgen die ze in Duitsland wel krijgen. De PvdA probeerde mij op de mouw te spelden dat diepgravend wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de maatschappelijke baten van windenergie vele malen hoger zijn dan de kosten. Uiteraard heb ik gelijk gevraagd welke diepgravende wetenschappelijke bronnen zij bedoelden. Natuurlijk is er nooit antwoord gekomen. O ja Greenpeace (Leeuwarder Courant 7 maart 2015) beweert dat je met windmolens energiepolitiek richting Poetin kunt bedrijven. Wie dat gelooft heeft zaagsel in zijn bovenkamer. Conclusie: hou er bij windenergie rekening mee dat er van alle kanten wordt gelogen en gebluft. Daaraan doen politici, de milieuorganisaties en de grootverdieners aan windenergie volop mee.

Fabels
Windenergie moet op de markt worden gezet. Voor dat doel zijn verkooppraatjes nodig. Dat mogen best fabeltjes zijn. Als je die maar vaak en lang genoeg vertelt dan gaat de gemeenschap er nog in geloven ook. Ook U bent in de loop der jaren gehersenspoeld en Ik heb geen moment de illusie dat ik die spoeling er vanavond uit krijg. Toch wil ik de belangrijkste fabeltjes noemen.

Fabel 1
Dat begint meteen al bij Het Gemeentelijke Regieplan Windenergie Emmen van 25 november 2014. Daarin schrijft de gemeente dat er duurzame energie moet worden ontwikkeld. En dat de gemeente daarom plaats moet zoeken voor 95,5 MW windenergie. Uit een papieren brief die ik vorige week ontving maak ik op dat die duurzaamheid van windenergie voor de provincie Groningen een soort geloofsartikel is; dus heel diep zit. Toch gaat het hier om bijgeloof.

Als ik de definities van de Verenigde Naties (Brundtland) en van Samsom er bij pak, dan blijkt zonneklaar dat Windenergie helemaal niet duurzaam is. Dat komt omdat alles wat nodig is om wind om te zetten in windenergie in de kortste keren is uitgeput of vervuilend is. Om te beginnen zijn onze huishoudportemonnees er niet op berekend om tientallen miljarden euro’s op windenergie toe te leggen. Ook vernielen windparken op grote schaal onze schaarse ruimtelijke kwaliteiten. Verder mogen windturbines vogels en vleermuizen bij tienduizenden vermoorden. In Duitsland wordt elk jaar op duurzame wijze gehakt gemaakt van een kwart miljoen vleermuizen. Kijk om U heen en U merkt dat de mensen slaande ruzie krijgen omdat de ene groep aan de turbines wil verdienen en de andere daar alleen maar last van krijgt. En dan praat ik nog niet over de geluidshinder die het leven ernstig aantast (vraag het aan de mensen in De Lethe) en waarschijnlijk gezondheidsproblemen veroorzaakt.

Ook de materialen die in de turbines worden verwerkt zijn allerminst duurzaam want schaars en/of erg vervuilend. Zo wordt in veel turbines neodymium verwerkt. Daarover wordt geschreven dat de winning ervan in China milieurampen veroorzaakt. Conclusie: iedereen die windenergie duurzaam noemt is niet goed bij zijn hoofd of heeft de bedoeling de goe–gemeente te beduvelen.

Toch wil de politiek met niet duurzame windenergie een wel duurzaam energiesysteem  ontwikkelen. Hoe dat kan heb ik zowel aan de minister als aan de fractie van de PvdA gevraagd. Uiteraard is er geen antwoord gekomen. Laat de gemeente Emmen ophouden met windenergie duurzaam te noemen.

Fabel 2
Het volgende sprookje is dat windenergie goed is voor het klimaat. Het zou de opwarming van de aarde tegengaan. Zowel het Centraal Planbureau als het parlementaire onderzoek, “Kosten en effecten klimaat– en energiebeleid”, van november 2012 komen tot de conclusie, dat windparken geen invloed hebben op de hoeveelheid CO2 die wordt uitgestoten. Aangezien deze CO2 schuldig is bevonden aan de gevreesde opwarming betekent dit, dat daar met windenergie helemaal niets aan kan worden gedaan. Ook dit veel gebruikte klimaatargument om turbines te bouwen is dus vals.

Fabel 3
Propagandisten van windenergie blijven roepen dat de bouw van al die turbines een flinke boost aan onze economie geeft. Ook Nijpels roept dat het energieakkoord voor 15000 banen zal zorgen. Dat is lariekoek. Want wat de windenergie op de ene plek aan banen oplevert gaat op andere plekken weer verloren.

Ik zal dat uitleggen. Stel dat Walmart, Familia of Carrefour een megavestiging in Emmen wil hebben. Dan zullen zij beweren dat er werkgelegenheid voor wel 600 mensen zal worden geschapen. Wat zij natuurlijk verzwijgen is dat er door hun komst in Emmen en omgeving zoveel middelgrote en kleine ondernemers met hun toeleveranciers kapot gaan dat daar een verlies van wel 1000 banen tegenover staat. Verdringing komt niet in het woordenboek van Nijpels en consorten voor.

Minstens zo belangrijk is dat de windenergie de komende 15 jaar een bedrag van 60 miljard euro subsidies op zal slorpen. Helaas lopen er in dit land plenty kortzichtige mensen rond die zeggen: Nou en … dat geld komt toch van de regering? Het antwoord daarop is: nee, al die tientallen miljarden komen niet van de regering maar uit de huishoudportemonnee van U en van mij. Ongeacht of U arm of rijk bent. Dat is een geweldige aanslag op onze koopkracht. En juist die koopkracht moet voor extra werkgelegenheid zorgen. Lees daar prof.dr. Jaap van Duijn maar op na (Telegraaf 28 febr. 2015).

Het komt er dus op neer dat de ontwikkeling van windenergie een probaat middel is om onze werkgelegenheid om zeep te helpen. Hier en elders, want in Spanje heeft men berekend dat daar tegenover het scheppen van één groene baan het verlies van twee reguliere banen staat. Ons CPB blijft aan de voorzichtige kant en schrijft over de voorgenomen bouw van 6000MW windenergie op het land, dat “de welvaartsbaten van de werkgelegenheid verbonden aan dit project nihil zijn”. Ook die extra werkgelegenheid kunnen we dus schrappen.

Fabel 4
Ik ga nu nog één keer met U proberen om iets te vinden dat de bouw van windturbines zou kunnen rechtvaardigen. Keer op keer worden wij bang gemaakt voor het opraken van de fossiele brandstoffen. Die bangmakerij is overdreven. De fossiele voorraden zijn nog enorm en bovendien zijn er zat alternatieven. Maar dit terzijde. Kunnen windturbines bijdragen aan het besparen van fossiele brandstoffen? Het antwoord hierop is ja, dat kunnen ze. Blijft over de vraag of ze wat dit betreft ook zoden aan de dijk kunnen zetten. Het antwoord op deze vraag is nee. Een 5-tal knappe koppen (Udo, Le Pair, Van den Berg, Verkooyen en De Groot) heeft uitgerekend dat de turbines voor 11/12e deel van hun vermogen géén bijdrage leveren aan het besparen van fossiele brandstof. De bijdrage die ze voor 1/12e van hun vermogen leveren is verwaarloosbaar, is ‘pissing in the ocean’ zouden de Aussies zeggen.

Tussenbalans  
Dit was een zeer verkorte analyse van nut en noodzaak van windenergie. Daaruit vallen de volgende conclusies te trekken.
a) Windenergie is niet duurzaam, heeft geen enkele invloed op de opwarming van de aarde, vernietigt eerder banen dan banen te scheppen en heeft geen noemenswaardige betekenis voor de besparing van fossiele brandstoffen.
b) Windenergie is nutteloos maar plundert wel onze welvaart en stort veel plattelandsgemeenschappen in ellende.
c) Verder laten wij ons opjutten. Er zou haast bij de energietransitie zijn. Dat is niet waar. Er is tijd zat. Bovendien wordt die transitie methodologisch gezien volstrekt chaotisch aangepakt. Niet de energietransitie is het probleem. De milieuorganisaties, de politiek en de geldwolven die  van die transitie een janboel maken zijn het probleem. Als slechts een fractie van de tientallen miljarden euro’s die nu aan windenergie worden verspild worden gebruikt voor onderzoek naar fundamentele innovaties, dan is het transitieprobleem naar mijn mening in de kortste keren opgelost.

d) De chaotische aanpak van de transitie gebeurt omdat ons land door decennia–lang polderen is opgeschoven van een democratie in de richting van een corporatieve staat. Dat is een staat waarin groeperingen die het eigenbelang nastreven het voor het zeggen hebben. De verfoeilijke crisis– en herstelwet en de rijkscoördinatieregeling passen in dit proces.

Monsterverbond 
Deze merkwaardige verzameling van eigenbelangenbehartigers heeft In 2013 een monsterverbond gevormd dat heeft bedacht dat er een energieakkoord moet komen. Dit  akkoord voorziet in de bouw van 10 500 MW windenergie. Te realiseren op kosten van de zorgvuldig buiten het akkoord gehouden huishoudens die de komende 15 jaar 60 miljard euro zullen moeten dokken. Het motto van het akkoord luidt: jullie betalen en wij verdelen de buit. En dat allemaal onder de valse voorwendselen van duurzaamheid, 15000 banen… u kent die riedel leugens inmiddels wel.

Dit monsterverbond gedraagt zich als Fijenoord hooligans in Rome. Met al die windparken trekken ze een spoor van vernielingen. Net als die hooligans: uitsluitend voor de eigen lol en het eigen gewin. Dit verbond is machtig maar heeft toch één achilleshiel. Dat is dat zij niet kunnen bewijzen dat hetgeen zij willen nuttig en noodzakelijk is. Daarom zal er van die kant nooit een analyse van nut en noodzaak komen.

Noodzaak van peer–reviewed onderbouwing  

In het kader van het energieakkoord worden de lagere overheden belast met taakstellingen voor de bouw van turbines. Die opdrachten zelf berusten op opportunisme en niet op een gedegen onderbouwing. Daarom is het ter voorkoming van willekeur noodzakelijk dat het windenergiebeleid een wetenschappelijke basis krijgt. Die basis  moet bestaan uit een gecombineerde analyse van nut en noodzaak van windenergie enerzijds en een geografische of planologische maatschappelijke kosten–batenanalyse anderzijds. De hiervoor benodigde studies moeten peer–reviewed zijn. Dat wil zeggen door superdeskundigen gecontroleerd en goed bevonden.

In deze analyse moet worden vastgesteld in hoeverre er een causaal verband bestaat tussen de middelen (windturbines) en de eind– resp. tussendoelen. (Hetzelfde verband tussen tussendoelen en einddoelen moet worden onderzocht). Essentieel is dat de eind– en tussendoelen exact worden geformuleerd, zodat  kan worden berekend welk percentage en tegen welke kosten windenergie kan bijdragen aan het bereiken daarvan. Tevens moet uit een ongelimiteerde (dus  zonder bij voorbaat uitsluiting van politiek onwelgevallige energiebronnen) verkenning van energiescenario’s blijken welke alternatieve mogelijkheden zich zullen aandienen. Deze voorwaarde is essentieel omdat het zo vast staat als een huis,  dat de toekomst van onze energiewereld zal worden bepaald door de uitvindingen die nog zullen worden gedaan of nu al in de pijplijn zitten.
De oplossing van de dilemma’s waarmee wij worstelen is dus simpel.  Den Haag, de provincies en de gemeenten overhandigen bij alle plannen voor de bouw van windturbines de hiervoor geformuleerde analyses van nut en noodzaak en die van de ruimtelijke maatschappelijke kosten. Nee, niet opgesteld door ingehuurde adviseurs die opschrijven wat de opdrachtgever wil horen. Het gaat om volstrekt onafhankelijke deskundigheid en om peer reviewed studies. Die zijn niet duurder maar wel betrouwbaarder.

Correct beleid 

Alle politieke partijen zullen dit moeten toejuichen. Want het vormt een unieke versterking van de  politieke besluitvorming en beschermt het kiezersvolk tegen ongelukken. Dat is hard nodig  want nu is windenergie een splijtzwam in de maatschappij. Daarbij gaat het warempel niet  om een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een vlaggenmast maar om megaprojecten met een enorme impact op onze welvaart en op ons dagelijkse bestaan.

Daarom mogen wij van onze bestuurders van hoog tot laag eisen dat zij dit protocol met terugwerkende kracht integraal op het energieakkoord toepassen. Dat zal veel misstanden oplossen én voorkomen.

Aldus Pieter Lukkes, em. hoogleraar geografie.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

56 reacties

 1. Pimsch

  Als je echt diep wil graven dan kom je uit op aardwarmtecentrales.

  1. hjw_matthijssen

   Daar zit ook schaliegas en daar kun je veel meer mee

 2. David

  Energietransitie = voorraadtransitie. Aan windenergie moet dus de eis van opslag worden gesteld.
  Elk windpark zou minstens 3 weken productie moeten bufferen. Een turbine mag nooit rechtstreeks aan een (vraaggestuurd) net worden gekoppeld, maar alleen via zo’n buffer. Men heeft nagelaten deze eis te stellen. Nu zitten we met de gebakken peren.
  Er is nog een bedenkelijk punt aan windenergie. Duurzaamheid is aanpassing. En aanpassing vergt energie. Verminderde beschikbaarheid van (schaarse windmolen) energie verkleint het aanpassingsvermogen en maakt kwetsbaar. Ziet u de kustversterking bij Petten gerealiseerd worden met windenergie?
  Maar het hoofdpunt tegen windenergie is dat
  het geen transitie is. Zonder de backup van fossiele centrales is windenergie waardeloos. Hoe meer windmolens, hoe langer we van fossiele brandstoffen afhankelijk blijven.

 3. Herman Vruggink

  Bewering : “Om te beginnen zijn onze huishoudportemonnees er niet op berekend om tientallen miljarden euro’s op windenergie toe te leggen.”

  Of dat zo is hangt van de omvang van die beurs af en meer nog de keus waar wij ons geld aan uit wensen te geven. Even ter vergelijk: duurzame energie 4 miljard, ontwikkelingshulp 7 miljard, defensie 8 miljard en hypotheekrente aftrek 12 miljard. 70% kiest nog steeds voor duurzame energie. Zinloos? boeit niet, we willen het.

  Conclusie: De bewering is niet waar. Voor windmolen haters is elke Euro te veel, voor liefhebbers kan het niet genoeg zijn.

  1. G-krul

   Herman, 4 miljard voor duurzame energie. Bedoel je niet 40 miljard? En dan nog zal het niet lukken, ook niet met 400 miljard, dus wat bedoel je precies?

   1. Moose

    Hij loopt gewoon te trollen.. Doet ie overal waar het over wind gaat.

   2. Herman Vruggink

    G-krul,

    De genoemde bedragen zijn bedragen per jaar.
    duurzame energie 4 miljard, ontwikkelingshulp 7 miljard, defensie 8 miljard en hypotheekrente aftrek 12 miljard. Wil je het per 15 jaar weten? 60 miljard aan duurzame energie, 180 miljard aan hypotheekrente aftrek. En natuurlijk kan je ook met andere uitgaven van de begroting vergelijken. Onderwijs, Verkeer en waterstaat e.d.

    1. David

     Daar gaat ie weer:
     windmolens gaan 20 jaar mee, daarna vervanging of revisie.
     NL heeft voor zijn energievoorziening (bij inlevering van flink wat welvaart) 80.000 windturbines nodig, 35000km2.
     Dus vanaf nu moeten we er 11 per dag plaatsen om over 20 jaar te kunnen vervangen/reviseren.
     Dat is per dag 8000 ton staal, 200 miljoen euro per dag. Voeg daarbij de honderden waterstof, methaan en andere brandstoffabrieken.
     Dat is het bezwaar: het gaat niet werken. Het concept is niet opschaalbaar. We gaan terug naar de middeleeuwen. Het feodale tijdperk in, want er komt nooit genoeg energie voor iedereen.
     Onze vrijheid en democratie danken we aan fossiele brandstoffen: genoeg energie voor iedereen. Ons onderwijssysteem, dat mensen lange tijd aan het arbeidsproces onttrekt, danken we aan fossiele brandstoffen.

     1. Herman Vruggink

      David,

      Allemaal leuk en aardig, maar we hebben het nu over het invullen van die 14% verder niet. Iedereen die een beetje kan rekenen snapt dat we met windmolens alleen nooit onze energie behoefte kunnen invullen.

  2. Moose

   Nee, we willen het niet. Het wordt ons door de strot geduwd omdat het moet van Brussel. Daar is een heel verschil.
   Of het resultaat heeft telt daar allang niet meer. Maar dat maakt de afbraak des te makkelijk.

   1. Herman Vruggink

    Moose,

    Jij en een minderheid willen het niet. En dat voelt alsof het door je strot wordt geduwd. Ik ga dat niet ontkennen. Het wordt ook door je strot geduwd. Het kan niet zo zijn dat een minderheid gaat bepalen dat bij wet aangenomen besluiten niet worden uitgevoerd. Ga maar procederen wij de raad van state.

    1. GerardMarinus

     Ja , ja. Er is in de provincies volop verzet tegen de plaatsing van die molens, maar in de landelijke debatten op de TV over de Provinciale Staten Verkiezingen heb ik het niet aan bod zien komen in wat ik daarvan gezien heb. Eigenlijk wel een beetje raar, niet?

 4. Herman Vruggink

  bewering: ” Ook vernielen windparken op grote schaal onze schaarse ruimtelijke kwaliteiten”

  Hier begrijp ik beter wat er mee bedoelt wordt. Onze ruimte is inderdaad beperkt en windmolens doen daar een aanslag op. ‘Vernielen’ is dan weer ietwat sterk uitgedrukt en ook weer net aan wie je dat vraagt. Er zijn ook mensen die het mooi vinden. persoonlijk vind ik het soms foei lelijk, soms gaat het wel.

 5. Herman Vruggink

  bewering: ” Verder mogen windturbines vogels en vleermuizen bij tienduizenden vermoorden. ”

  Hier moeten we vogels en vleermuizen apart beschouwen. Zoals elk obstakel kost ook windmolens slachtoffers onder volgels. Als doodsoorzaak onder vogels tellen windmolens niet noemenswaardig mee. Veel meer dan aantallen is van belang hoe zeldzaam deze vogels dan zijn (zo ook de vleermuizen) In bepaalde gebieden kost het slachtoffers onder zeldzame vogels. Hier worden soms fouten mee gemaakt. Er worden om deze reden soms windmolens stilgezet. Permanent of in bepaalde periodes.

 6. Herman Vruggink

  bewering: ” In Duitsland wordt elk jaar op duurzame wijze gehakt gemaakt van een kwart miljoen vleermuizen.”

  in de abstract van het onderzoek staat : ‘vermoedelijk’ dat is hier blijkbaar weggevallen. Wat in ieder geval bewezen is dat elke molen in Duitsland tientallen vleermuizen als slachtoffer telt. De antiwindmolen lobby moet nog leren om er een zielig verhaaltje van te maken:

  ” onder de slachtoffers zijn ook zwangere vleermuizen. Elke vleermuis kan maar slechts één jong per jaar voortbrengen. Door het draaien van de bladen ontstaat er rondom de rotorbladen een gebied met enorme onderdruk. De vleermuizen komen in die onderdruk terecht en imploderen. Hun organen klappen in één keer uit elkaar. “

 7. Herman Vruggink

  bewering : ” Ook de materialen die in de turbines worden verwerkt zijn allerminst duurzaam want schaars en/of erg vervuilend.”

  De materialen zijn net zo vervuilend of schaars als materialen die gebruikt worden als in vele andere producten. Zo wordt weer eens het verhaaltje over neodymium van stal gehaald. In werkelijkheid is het gebruik van neodymium zeer beperkt. Minder dan 1% van de productie gaat naar windmolens. En waar wordt het massaal voor gebruikt? mobiele telefoons, LCD schermen, airbags, enz, enz. Gaat Pieter Lukkes daar ook moeilijk over doen?

 8. Herman Vruggink

  bewering: ” iedereen die windenergie duurzaam noemt is niet goed bij zijn hoofd of heeft de bedoeling de goe–gemeente te beduvelen.”

  Beste Pieter Lukkes, wat er bedoeld wordt is dat in de bron oneindig is. Het raakt niet op. De zon blijft schijnen en het zal altijd waaien. Dit in tegenstelling tot bronnen als olie die steeds schaarser worden. In die betekenis is windenergie duurzaam. Niet dat een windmolen het eeuwige leven heeft. Snap je het nu Lukkes?

  1. hjw_matthijssen

   Herman
   Waar haal je het vandaan.
   wind kun je benutten met je zeilboot of met een windmolen. Nu is mijn eerste zeilboot allang gesloopt en zo zal ook je windmolen gesloopt worden als de technische levensduur verstreken is.
   Kennelijk begrijp je het begrip duurzaam stroom opwekken niet.

   Met andere woorden wind waait of soms niet met de grillen van de natuur daar kun je gebruik van maken maar dan heb je wel een windmolen nodig.
   Windmolens zijn maar erg beperkt wat de levensduur betreft, windenergie opgewekt met windmolens is dan ook niet duurzaam.

   Nog een puntje om over na te denken:
   Wat is het voordeel om 14% van je jaarlijkse stroomgebruik met windmolens op te wekken als je weet dat op dit moment 13,8 % van ons energiegebruik bestaat uit elektrische energie.
   Niet meer dan 1,9% van ons energiegebruik. Dat beste Herman is technisch gezien waanzin

   1. Herman Vruggink

    hjw_matthijssen

    Wat ik uitleg is wat er met duurzame energie bedoelt wordt. Dat is waarvan de bron oneindig is. Dat de windmolen zelf niet duurzaam is dat snapt iedereen. Dat kost hoe dan ook grondstoffen die niet allemaal herbruikbaar zijn. Heb je nu begrepen wat rest van de wereld bedoelt ?

    Wat je laatste punt: Beste hjw_matthijssen, ik reageer hier niet om duurzame energie te promoten, de nadelen zijn bekent. Neemt niet weg dat er dus maar allerlei onzin in algemeen woest windmolen alarmisme en windmolen haat verkondigd moet worden.

    De 14% is overigens niet 14% van het stroomgebruik (We zitten nu op 10%) maar 14% van het totaal……. Wist je dat niet?

    1. hjw_matthijssen

     Hoe weet jij wat de rest van de wereld bedoelt waar haal jij die onzin vandaan
     Nog zo’n punt op dit moment zit het aandeel van de huidige windmolens op 5,5% geen 10 en hoe kom je er bij dat die genoemde 14% 14% van ons totale jaarlijkse energiegebruik zou moeten zij?
     Dan zou je meer windstroom produceren als we nu aan stroom gebruiken. alweer onzin.

     1. hjw_matthijssen

      Correctie er is een stuk weggevallen excuus daarvoor
      Op dit moment produceren we met windmolens 5,5% van ons huidige stroomgebruik.

     2. Herman Vruggink

      hjw_matthijsen

      1+1=2 denk ik tenminste. En dan is het mijn aanname dat de rest van de wereld dat ook vindt. Er zijn algemeen aanvaarde definities. En ik denk inderdaad te weten net zoals de Aarde rond is dat de algemene definitie en betekenis van duurzaam bekend is. Maar blijf gerust met een kleine minderheid een eigen taal ontwikkelen. We leven in een vrije wereld.

      Er is blijkbaar een misverstand over percentages. Dat is snel uit de wereld geholpen. De 10% is het aandeel duurzame energie in de stroomvoorziening op dit moment. Dus inclusief alle duurzame energie, niet alleen wind. De 14% (nu 4,5%) is het aandeel duurzame energie op het totale energiegebruik. wat het streven is voor 2020.

      Wat je dus uit elkaar moet houden is aandeel hernieuwbare elektriciteit en aandeel duurzame energie. Mogelijk heb ik dat niet duidelijk op geschreven. Op deze site kan je nog eens alles eens rustig nalezen. http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0385-Verbruik-van-hernieuwbare-energie.html?i=6-139

     3. Herman Vruggink

      Dit is ook grappig. Aad van Uffelen, iemand die jouw taal spreekt: “Windmolens zijn niet duurzaam” http://www.omroepwest.nl/nieuws/16-03-2015/windmolens-helemaal-niet-zo-duurzaam

      De grap is dat hij verder helemaal de Jan Rotmans taal spreekt (friskijkers dwarsdenkers kantelaars) en helemaal into de solar is. Zo zie je maar weer Matthijsen, ook op ‘extreem’ links zijn windmolenhaters te vinden 🙂

 9. Herman Vruggink

  bewering: “Toch wil de politiek met niet duurzame windenergie een wel duurzaam energiesysteem ontwikkelen. Hoe dat kan heb ik zowel aan de minister als aan de fractie van de PvdA gevraagd. Uiteraard is er geen antwoord gekomen.”

  Dat kan ik mij voorstellen. Ik denk dat ik nog de enige gek ben die de moeite neemt om Pieter Lukkes iets uit te leggen.

  1. hjw_matthijssen

   Herman
   Mogelijk heb je toch nog wat zelfkennis.
   Hoe durf je.

   1. Herman Vruggink

    hjw_matthijseen

    Dat durf ik gerust. De hoeveelheid onwaarheden die Lukkes verkondigd is diep triest

    1. hjw_matthijssen

     Ik denk dat je referentiekader wat op de hobbel is dat is erg jammer voor je.

 10. Herman Vruggink

  En is windenergie goed voor het klimaat?

  Nee, dat snapt iedereen. Pas als het fossiele verbruik wordt verminderd dan is er sprake CO2 winst. En dat is wel degelijk meetbaar. USA, China UK en Duitsland plaatsen massaal windmolens. Allemaal gek geworden volgens Lukkes. Natuurlijk.

  1. hjw_matthijssen

   Herman

   Kennelijk heb je nog niet door dat de situatie in Nederland totaal niet overeenkomt met de door jouw genoemde landen.
   Wij hebben geen natuurlijke hulpbronnen om de weersafhankelijke windstroom te balanceren. Dat betekent dat we dat alleen kunnen opvangen met onze fossiele centrales die daardoor qua rendement onderuit gaan.
   Wat je doet is appels en peren vergelijken.

   1. Herman Vruggink

    hjw_matthijssen

    Je hebt deels gelijk. Nederland is klein, weinig ruimte, en geen hoogteverschillen. Waar we het in eerste instantie over hebben is een aandeel duurzame energie, niet om zo maar volledig over te gaan. Dat is in Nederland ondenkbaar. En ja, dat moeten wij met eigen fossiele centrales opvangen of importeren of kernenergie. Heb ik ergen anders beweert? Is dat een reden om niet een aandeel duurzaam je de e-mix op te nemen?

    1. hjw_matthijssen

     Ook dit heb je weer niet begrepen.
     Te veel windenergie op het net kost rendement aan de fossiele kant van het net. Daarnaast is het netwerk vraaggestuurd teveel windstroom met wisselende pieken haalt de bedrijfszekerheid onderuit

     1. Herman Vruggink

      hjw_matthijssen

      Te veel windenergie kost rendement aan de fossiele kant. Inderdaad. Heb ik ergens beweert dat dit niet zo is?

      En dat van die bedrijfszekerheid is gewoon kletskoek. Er staan al jaren duizenden windmolens in Nederland en Duitsland. Beide landen staan wereldwijd steenvast op de eerste en tweede plaatst met het minst aantal storingsminuten.

      En laat er eens ergens een keer een blackout optreden. So what! Het is het einde van de wereld niet toch? Waar komt dat windmolenalarmisme toch vandaan?

 11. Herman Vruggink

  bewering ” Minstens zo belangrijk is dat de windenergie de komende 15 jaar een bedrag van 60 miljard euro subsidies op zal slorpen……. Dat is een geweldige aanslag op onze koopkracht.”

  Volgens mij vallen we nu in herhaling. Dat geld zet Lukkes wel dwars. In dezelfde periode geven we 120 miljard aan defensie uit en 180 miljard aan hypotheekrente aftrek.

  Het is niets anders dan een keus. De een wil meer cultuur, de ander meer onderwijs, kerken moskee’s of windmolens. En daarom stemmen wij op de windmolen of moskee partij naar keuze. Of net niet natuurlijk.

  1. GerardMarinus

   Ja ja: “En daarom stemmen wij op de windmolen”

   Nou, ik heb een keer op de VVD gestemd omdat Rutte zei geen geld te willen investeren in die malle windmolens omdat die enkel op subsidie draaien. Dat heeft flink wat zoden aan de dijk gezet 🙁

  2. GerardMarinus

   Iedereen, de hogere en de lagere inkomensgroepen gaan de komende jaren een paar honderd euro per jaar meer betalen aan hun energierekening. Het is echt niet zo dat de lagere inkomensgroepen een paar honderd euro’s per jaar betalen aan defensie. En een paar honderd euro aan moskees. En een paar honderd euro aan onderwijs. En een paar honderd euro aan kunst. En een paar honderd euro aan…..

   1. Herman Vruggink

    Yep, we gaan allemaal meer betalen. De opslag duurzame energie zal de komende jaren gaan oplopen. Voor 2016 is deze al vastgesteld op € 4,– per maand…..

    1. hjw_matthijssen

     Maar beste Herman

     We hebben nu de SDE+ regeling en vanaf nu zal het verschil tussen de dure stroom en de prijs op de markt van iedere nieuwe windmolen opgehaald worden bij de gebruiker.
     En dat zal snel oplopen.
     Daarnaast zullen ook de kosten voor de noodzakelijke netwerkverzwaring
     bij de gebruiker worden opgehaald.
     Dan zit je zo op 500 euro per jaar

     1. Herman Vruggink

      hjw_matthijssen,

      In Nederland komt er jaarlijks meer dan 5 miljard binnen aan milieubelastingen zoals accijns en energiebelasting. De nieuwe opslag was niet eens nodig. Maar ja, met die 5 miljard die wij dus al jarenlang ophoesten worden blijkbaar andere gaten gevuld. De nieuwe heffing valt voorlopig volledig in het niet bij de energiebelasting die wij altijd al betalen. In 2016 4 Euro per aansluiting per maand voor de nieuwe heffing en zal zeker gaan oplopen. Ik dacht naar ongeveer 300 Euro per jaar. Maar daar gaat de tweede kamer over. Ik zou zeggen:schrijf een brief naar je favoriete partij! 🙂

   2. Herman Vruggink

    Gerardmarinus,

    De bedragen die ik noem zijn de bedragen die wij als maatschappij kwijt zijn. Welke inkomstenstroom er nu in welk potje komt, zo ver ga ik niet. De accijns, belasting van bedrijven en burgers, aardgasbaten en heffingen. En als ik dan ook nog naar inkomstengroepen moet gaan kijken, eerlijk gezegd gaat mij dat in deze discussie te ver. Bedenk dat de nieuwe heffing per aansluiting is en niet per persoon en overigens ook in het niet valt bij de al jaren bestaande torenhoge energiebelasting.

  3. hjw_matthijssen

   Herman
   Onze overheid heeft plichten en een daarvan is zorgen voor onze veiligheid. Daarvoor betalen we belasting.
   Ook de hypotheekrenteaftrek is een korting op een door het individu betaalde belasting.
   De extra kosten voor wind energie wordt direct bij de burger opgehaald via de sde+ regeling dat gaat direct van het besteedbare inkomen van huishoudens af.
   Onder dwang van stroomafsluiting en dat beste herman is gewoon chantage een vorm van gelegaliseerde diefstal.
   En het effect is dat de zwakste in onze samenleving de kosten niet meer kunnen betalen. Bejaarden en alleenstaande moeders bijvoorbeeld daar zal massaal worden afgesloten al het zo doorgaat
   http://www.rtl.de/cms/news/rtl-aktuell/energiearmut-in-deutschland-hunderttausende-sind-ohne-strom-3a535-51ca-16-1878074.html

   1. Herman Vruggink

    hjw_matthijssen,

    Wat ik laat zien is een aantal uitgaven op onze algemene begroting. Dat zijn bijvoorbeeld uitgaven aan duurzame energie (subsidies) , ontwikkelingshulp, en ook wat wij kwijt zijn aan hypotheekrente aftrek. Je kan hier uitgaven c.q. kortingen aan toevoegen die je wilt. Huursubsidies bijvoorbeeld. Hiermee krijgen we een beeld van hoe groot deze subsidies zijn. Het is namelijk zo dat er nu wat mensen zijn die luidkeels brullen dat wij failliet gaan aan die duurzame energie. Lariekoek natuurlijk. Vervolgens worden waarschuwingen van economen dat er toch eens begonnen moet worden aan de afbouw van hypotheek rente aftrek in de wind geslagen. Hoe consequent is dat denk ik dan.

    Maar goed dat je het opneemt voor de zwakkeren in de samenleving. Je bent blijkbaar een socialist, ik niet. Je bent er mee bekend dat we over het minimale deel aan energie dat we nodig hebben geen belasting betalen? Dit is de teruggave energie belasting.

    Jaar en dag worden mensen afgesloten als ze hun energie rekening niet kunnen betalen. Dat heeft met hun koopkracht in het algemeen te maken, de energie rekening is daar maar een onderdeel van. In socialistisch kern-energie Frankrijk sluiten ze niet af maar dan kom je in de energiesteun. Meer dan 1 miljoen fransen krijgen dit. Is dat soms wat je wilt?

    1. hjw_matthijssen

     Waarom gooi je alles op een hoop om daarmee aan te geven dat we nog meer kunnen betalen een erg kromme redenering. Verder ben ik realist en uit de gegevens in Duitsland blijkt dat het fout gaat.
     Datzelfde zie je ook in Engeland:
     http://europeanclimate.org/de/energy-bill/
     En in Oostenrijk:
     http://www.e-control.at/portal/page/portal/medienbibliothek/publikationen/dokumente/pdfs/Energiearmut_Definitionen%20und%20Indikatoren.pdf

     Maar volgens Herman kan het makkelijk en als je dat niet geloofd dan ben je socialist.
     Waar haal je het vandaan leer eens nadenken.

     1. Herman Vruggink

      hjw_matthijssen

      Wat gooi ik op een hoop Matthijsen? Ik reageer slechts op een stroom van argumenten die of niet al te relevant zijn of gewoon niet kloppen.
      Nog overzichtelijker dan de miljardennota is het uit te drukken in een percentage van BBP. Dat is wat wij als maatschappij kwijt zijn. Wat is daar krom aan ? Kan je dat eens uitleggen?

      En wat gaat er nu eigenlijk fout Matthijsen? Miljoenen mensen kunnen om uiteenlopende redenen hun energie rekening niet meer betalen in Europa. Net zoals miljoenen mensen de huur niet meer kunnen opbrengen en andere rekeningen niet meer kunnen betalen In veel gevallen gaat het om toenemende armoede in Europa. Maar ga a.u.b. niet doen alsof de energierekening de grote oorzaak is.

      Maar weet je Matthijsen, ik zeg het maar weer eens een keertje, het is gewoon een kwestie van stemmen. De democratie verhoogd de energiebelasting. En ik zeg het nog maar eens, over het minimale eerste deel betaald niemand in Nederland energiebelasting. De zittende regering heeft dit deel onlangs verlaagd. Ik heb de socialistische partijen SP en PVV niet erg hard horen protesteren….maar ik mis ook wel eens wat 🙂

 12. Herman Vruggink

  Goeie genade, ik ga er gewoon niet doorheen komen. Vrijwel elke zin staat vol met lariekoek. Zo bond heb ik het nog nooit gezien.

  1. Theo345

   Het is dapper dat je er mee door blijft gaan.

  2. hjw_matthijssen

   Zinloos om hier op te antwoorden.
   Wat een zelfoverschatting

 13. Hetzler

  Vruggink propageert hernieuwbare energie, maar beseft niet dat het een verspilling op welhaast kosmische schaal is met als resultaat dat Nederland 250 jaar in de geschiedenis wordt teruggeworpen. Zeg maar de omgekeerde versie van zijn 7 miljard voor ontwikkelingshulp, afwikkelingshulp eigenlijk. Het aldus nodeloos te duur maken van energie berust op de meest absurdistische mythe in de menselijke geschiedenis, namelijk dat wij mensen middels CO2 het klimaat kunnen beïnvloeden. Inmiddels is deze misvatting afdoende ontzenuwd. Dus het begrip klimaatdoel is hiermee zinledig geworden. Hiermee vervalt dus ook de noodzaak voor hernieuwbare energie in de huidige vuistbijlachtige achterlijkheid. Tevens heeft Vruggink het artikel over de broken window fallacy van een paar dagen geleden, niet begrepen.

  1. Herman Vruggink

   China, Verenigde staten en Duitsland plaatsen in grote getale windmolens. Economie bloeit, werkloosheid daalt. Maar nee, windmolenalarmist Hetzler voorspelt rampspoed en onheil. Giechel.

   1. hjw_matthijssen

    Heb je al eerder aangegeven je valt in herhaling nogmaals je vergelijkt appels met peren en je hebt het niet eens door

 14. David

  Energie is zo fundamenteel, dat het heel wat meer is dan een warm bad of autokilometers. Onze maatschappelijke orde is het resultaat van de beschikbaarheid van energie voor iedereen. Dankzij fossiele brandstoffen kunnen wij een uitgebreid onderwijssysteem in stand houden, een amusementssector en blijft ook nog genoeg energie over om onze rommel op te ruimen, het milieu is schoner dan ooit. Zelfs onze vrijheid en democratie danken we aan fossiele brandstoffen. Energieschaarste zal de kloof tussen rijk en arm vergroten, want niet iedereen zal dan nog een comfortabel leven kunnen leiden. Niet voor niets was tot voor een paar eeuwen slavernij en horigheid gewoon. Toen was land gelijk energie: voedsel en hout en was grondbezit synoniem met macht. Door het enorme beslag op grond van wind- en zonne-energie dreigen de feodale tijden te herleven.
  Ook humaniteit is nmm een gevolg van voldoende energie. Bij energieschaarste is er al gauw overbevolking, een paar monden minder te voeden is dan welkom en het wordt handig om voor vergrijpen al snel de doodstraf op te leggen. Ook zal bij energieschaarste geen moeite worden besteed aan gehandicapten. Dag beschaving.

  1. Herman Vruggink

   Sluit mooi aan bij wat ik hier al een tijdje roep: Windmolen haters moeten met zonne-energie komen als uitstekend alternatief voor windmolens. Thorium is voor 2040 niet beschikbaar in dit land en biomassa wil vriend en vijand ook niet. Nu kan er gerust flink geroepen worden dat we zonne-energie willen maar een goed uitgewerkt plan met financiële onderbouwing heb ik niet gezien. Waar het om gaat is dat er geen vertragingen worden geaccepteerd. Zonne energie is iets goedkoper dan wind op zee, maar veel duurder dan wind op land. Succes !

 15. Hetzler

  Te vroeg op plaatsen gedrukt. Dus meer windmolens in de VS + minder werkloosheid = zie je wel: niks aan de hand met windmolens. Ooit op de gedachte gekomen dat de huidige economische groeikracht van fossiel energie als schalieolie en -gas de verspillingen aan windmolens geheel kunnen verdoezelen? Amerika zal geen moment beweren dat die luttele 1 procent windenergie ook maar enige merkbare bijdrage heeft, anders dan slechts onevenredige negatieve effecten. Oorzaak: een vermogensdichtheid die ongeveer 1/1000 ste is van die van fossiele brandstof.

 16. pietkremer

  Vandaag op BNR-radio allemaal hoeraverhalen over windmolens aangehoord. Ook vandaag op Vroege Vogels een verhaal over vergelijkingssites van groene energie.
  We moeten niet kiezen voor de goedkoopste bedrijven maar voor de groenste van de groenen. Wie groen kiest, is een beter mens volgens Peer de Rijk. Wie grijs kiest, een halve crimineel. Maar hij vertelt er niet bij dat groene stroom alleen kan bestaan bij de gratie van grijze stroom. Hij mag de kopers van grijze stroom dus wel dankbaar zijn. Als niemand meer grijze stroom koopt, volgt de totale black out, want de zonnepanelen en windmolens kunnen niet op eigen benen staan.

 17. -Harry

  Ben toevallig een beetje op de hoogte met de technische problemen met windmolens .

  Op zee ontstaat er door wind ( en hoogstwaarschijnlijk zilte lucht ) schade aan de wieken van die krengen .
  Er vallen gewoon gaten in !

  Nu is er ook ontdekt dat er scheuren in de assen komen , die moeten nu allemaal naar ik meen , ultrasoon onderzocht worden .

  Degenen die aan deze problemen werken hebben een spreekverbod over deze problemen opgelegd gekregen omdat grote technische problemen het rendement nog verder verslechteren . En dat past niet in het groene plaatje .

  Ik ben niet tegen alternatieve energie , maar zelfs degene die deze windmolens produceert is van mening dat het slechts een tussenstap is tussen fossiele energie en echt duurzame .

  Willen we die groene energie ?
  Het grote voordeel is dat we dan niet meer of veel minder afhankelijk zijn van die rot-arabieren .

  Dus kiezen voor groen – dan kunnen we naast de olieimport ook de moslimimport onmiddellijk staken .

  Oil for people ?
  No oil – no people !

  Persoonlijk vind ik het ondingen die windmolens , maar in het belang van een schoon milieu , ook ons land dan maar opschonen en al die moslims er uit !

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.