Het hete hangijzer van de islam

“Ik denk niet dat moslims zouden ageren als in Nederland de sharia zou worden ingevoerd. Dat is misschien iets waar je je zorgen over kunt maken.” Aldus schrijver Hafid Bouazza in Human (nr. 4, 2014). In Atjeh is recentelijk de sharia ingevoerd en ook het bewind van Turkije begint religieus-fundamentalistische trekjes te tonen. Fanatieke studenten vermoordden de atheïstische blogger Washiqur Rahman met hakmessen; ook zijn collega Avijit Roy werd in Bangladesh gedood. In Pakistan werd de christentiener Nauman Masih met kerosine besprenkeld en doodgebrand. Het meest alarmerend was de recente documentaire over professor Ruud Koopmans, werkzaam voor het Centrum voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek in Berlijn. Hij onderzocht de opvattingen van moslims in West-Europa en concludeerde dat minstens vier van de tien islamitische gelovigen fundamentalistische opvattingen hebben.

In het programma Brandpunt verklaarde Koopmans: “Daar hebben we gevonden dat bijvoorbeeld in Nederland 70% van de Nederlandse moslims meent dat de regels van de Koran belangrijker zijn dan de Nederlandse wetten, of 75% meent dat er maar één interpretatie van de islam mogelijk is waar elke moslims zich aan moet houden. Typische aspecten van een fundamentalistisch geloofsbeeld.” (Vergelijkend: 15% van de christenen stelt de Bijbel boven het burgerlijk wetboek.) De centrale vraag is of het mogelijk is voor moslims om te moderniseren zonder te verwesteren en te seculariseren. Hoewel er felle meningen over de islam in omloop zijn is de feitelijke kennis erover vaak beperkt. Om deze kennis te vergroten zal ik kort de kernbeginselen van de islam uiteenzetten om daarna de heetste hangijzers te behandelen.

Als discussie over de islam plaatsheeft maken velen de vergelijking met het christendom (“in iedere godsdienst is wel eens wat”). Om te beginnen is belangrijk dat Christus een spirituele leer verspreidde binnen een Romeins-geleide staat, terwijl Mohammed een legerleider was die rijken omverwierp en zo zijn eigen staat creëerde. De christelijke theologie kent daardoor een duidelijker scheiding tussen kerk en staat: “Geef de keizer wat des keizers is, geef aan God wat God toebehoort” (Marcus 12:17). Dat de kerk zich tóch als wereldlijke machthebber ging gedragen, kwam doordat de aartsbisschop van Rome zich boven zijn collega’s in het Oost-Romeinse Rijk stelde en zelfs boven de keizer. Die laatste stuurde dan ook geen hulptroepen toen de Longobarden Italië binnenvielen: de Franken schoten te hulp. Zij retourneerden het buitgemaakte land echter niet aan de keizer maar aan de aartsbisschop van Rome, wat het begin van het pausdom en de wereldlijke ambities van de katholieke kerk betekende.

De islam bestaat uit vijf zuilen en zes geloofsartikelen. De eerste zuil is de geloofsbelijdenis waarop alles rust: “Er is maar één god en dat is Allah, en Mohammed is zijn profeet.” Waar het christendom met zijn Drievuldigheid enige speelruimte kent is de islam van begin af aan monolithisch, dus gericht op het Ene. Daarna volgen de salat (vijf keer daags bidden), de zakat (aalmoes aan de armen), de ramadan (het vasten) en de bedevaart (één keer in je leven naar Mekka). De geloofsartikelen betreffen het geloof in de eenheid van Allah, het bestaan van engelen (en djinns), de openbaringen, het hiernamaals en het laatste oordeel. Ook de absolute voorbeschikking (Al-Qadr) en de rol van Mohammed als het zegel der profeten spelen hierin een rol. Dit wil zeggen dat de islam de boeken van de Hebreeuws-christelijke traditie tot op zekere hoogte erkent (als openbaringen); toen Allah zag dat zij afdwaalden stuurde hij Mohammed, de meest volmaakte mens (al-Insān al-Kāmil) om de leer te zuiveren.

De islam kent sjiieten en soennieten. Sjiieten zien Ali ibn Aboe Talib (Mohammed’s neef en schoonzoon) als martelaar en geloven dat zich een imam uit deze bloedlijn in het verborgene ophoudt die is voorbestemd om als ‘Mahdi’ de islam naar de eindtijd te leiden. De soennieten geloven dat iedere zuivere moslim een geschikte leidersfiguur kan zijn. Het meningsverschil tussen sjiieten en soennieten is dus geen theologisch geschilpunt maar een dynastiek conflict.

Naast de Koran bestaat de islam uit de Traditie (hadith) en biografie van de Profeet (sîra). Bij het bestuderen hiervan is het belangrijk de historische context in acht te nemen. In Mekka benadrukt Mohammed zaken als “u hebt uw religie en ik heb de mijne” (Koran 109:6). Maar als hij vlucht uit Mekka (hidjra) en in Jahtrib de staat Medina vestigt verandert dit. Dan blijkt dat Allah een wat intoleranter aanpak ten aanzien van de ongelovigen voorstaat: “Ik zal de harten van de ongelovigen schrik aanjagen. Houwt in op de nekken en houwt hen op al hun vingers” (Koran 8:12). De ambivalente rol van de islam binnen het integratievraagstuk is hieruit af te leiden: enerzijds zegt de islam dat de gelovige zich moet aanpassen aan de wetten van het land waar hij woont, anderzijds zijn alle landen die niet onder islamitische bewind staan deel van het dar al-harb: letterlijk “het huis waarmee de islam in oorlog is”.

De belangrijkste obstakels voor de modernisering van de islam zijn de ondoorgrondelijke natuur van Allah en het niet erkennen van de historiciteit van openbaringen. Common sense leert dat de vertellingen uit de Koran door mensen zijn opgesteld en dus de sociaal-culturele omstandigheden afspiegelen die destijds golden. En dat het dus mogelijk is de islam te herinterpreteren op een wijze die beter aansluit bij de hedendaagse tijd. Nu wil de overlevering dat de Koran die Mohammed geciteerd kreeg de opdrachten bevat van Allah zelf, als een volmaakt systeem van leefregels dat onvergankelijk bestaat buiten ruimte en tijd. Dat maakt een herinterpretatie onmogelijk want dan stelt men de (feilbare) menselijke rede boven het (onwankelbare) geloof: dat is zondige overmoed. Ibn Khaldûn, in zijn tijd een verlicht denker, is hier in De Muqaddima helder over: “Datgene wat is gebaseerd op politiek en politieke regels en niet wordt bepaald door de religieuze wet, is afkeurenswaardig, gezien het om inzichten gaat die het goddelijke licht ontberen” (2010, 170).

Nu was er een school van filosofen die daar flexibeler in waren (Falsafa), doch zij hielden niet lang stand. Doorslaggevend was de Kalam, de stroming die de Allah’s wil als absoluut uitlegde. Zo bepleitte theoloog Al-Ghazali dat er geen oorzaak-gevolg relaties bestaan daar Allah de werkelijkheid op ieder moment opnieuw schept. Als Allah niet meer ingrijpt valt alle samenhang weg waardoor de werkelijkheid onmiddellijk uiteenspat in losse atomen. Daarom zegt men “inshallah” – als Allah het wil. Waar het christendom nog restjes Grieks-Romeins denken in zich opnam werden deze restanten door fundamentalisten uit de islam gezuiverd. Veel moskeeën worden vandaag gefinancierd door salafieten (vroeger wahabieten): als zij betogen dat de islamitische wereld ten tijde van de Middeleeuwen vooruitstrevend was, wijs er dan ook op dat zelfsoortig fundamentalisme dit beëindigde.

Nu kende ook het Westen zo een grillige en ondoorgrondelijke God (de negatieve theologie), maar denkers als Galileo Galilei maakten zich daarvan los. Galilei betoogde dat God naast de Bijbel nog een ander boek had geschreven: het boek van de natuur. Dat was opgesteld in wiskundige formules en men kon stellingen uit dat boek onderzoeken middels proefneming, logica en wiskunde. Oswald Spengler markeerde deze doorgrondingsdrang als het beginpunt van de Faustische (Westerse) beschaving terwijl de islamitische wereld bleef zitten met haar absolute theologie. De Bijbel was in een niet-Westerse taal geschreven, wat vertaling en interpretatie voor Europeanen noodzakelijk maakte; hun heilige land lag op een ander continent. Europa was vanaf het begin betrokken op andere talen en gebieden – dit verklaart de koloniale interesse in zaken als de Steen van Rosetta en het Sanskriet. De Koran – volgens de islam het perfecte boek en het ijkpunt van alles – is Arabisch. Een Koran in een andere taal heet dan ook geen Koran maar geldt als interpretatie van de Koran. Het islamitisch cultureel bewustzijn bleef zodoende altijd sterk in-zichzelf-gekeerd.

Tot slot moet nog gezegd worden dat de islam een plichtenleer is. Iedere gelovige verzamelt ‘punten’ (ajr) door de vijf zuilen na te leven; de weging daarvan is verder tussen hem en Allah. Een moderniseringsdiscussie komt nauwelijks op gang gezien een moslim met een afwijkende innerlijke beleving zijn geloofsplichten minder streng zal naleven: hij zal deze plichten niet openlijk in twijfel trekken. Op het afzweren van de islam staat in de orthodoxe uitvoering zelfs de doodstraf. Al-Sisi, president van Egypte, pleitte voor het hervormen van de islam en werd daarin gevolgd door moslimfilosoof Abdennour Bidar en Ayaan Hirsi Ali. In de situatie die zo ontstaat komen een poldermodel-cultuur en een op uitwendige controle gerichte krachtcultuur tegenover elkaar te staan. Misschien is hervorming mogelijk, misschien krijgt Bertrand Russell gelijk: War does not determine who is right – only who is left.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

79 reacties

 1. Simon Brouwenstein

  Het tragisch domme van dit artikel is dat hier wordt gesproken over dé sharia, zoals op dit blog even onnozel over dé islam wordt gesproken.

  Dé sharia bestaat niet, zelfs de uitwerking en toepassing van de sharia binnen islamitische landen verschilt hemelsbreed.

  Ik denk niet dat het erg gaat helpen, en zeker niet dat er hier veel behoefte aan bestaat, maar voor mensen die wel bereid zijn de nuance in dit onderwerp te zoeken:

  http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20051000_cdsp_art_berger_sharia.pdf

  https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/32330/Recht-van-de-Islam-23_04-Otto.pdf?sequence=1

  1. Onder(d)(b)uiker

   “Ik denk niet dat het erg gaat helpen”

   Zelfkennis siert de mens, en is het begin van alle wijsheid!!!

   Maar waarom dan nog posten?

   Je geeft ook al aan dat er geen behoefte aan bestaat, waarom dan nog posten.

   Niemand neemt je serieus, behalve Allah en zijn pedoprofeet, dus buk nog maar even voor beide heerschappen…

   Zal jij straks lekker zitten 😉

  2. Antivenin

   Maurits Berger? De man wiens leerstoel betaald wordt door de sultan van Oman??? Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt…

   Volgens deze “expert” is de sharia voor 95% gelijk aan de Nederlandse wet. Laat me niet lachen zeg.

   1. Niek Verheyen

    Inderdaad, Antevin, laat ons niet lachen. Berger doet, evenals collega’s als de Ruyter, aan pure misleiding van het Nederlandse volk. Landverraders zijn het.

 2. JanKorneeldeWit

  Reden temeer om deze walgelijke ideologie verweven met middeleeuwse wreedheden op alle fronten te blijven pareren. Minder influx van moslims in Nederland en actief afbouwen van moskees en stopzetten van alle (overheids)bijstand aan deze religie van de waanzin. Mensen het is gewoon een kwestie van kiezen, of je dat nu leuk vindt of niet. Maken wij die keuze niet nu, dan maken zij die keuze heel gerust voor ons. Dan is het wel te laat. Mené Mené Tekèl Ufarsin…………

  1. friese canadees

   I could not agree more!!!:mene. mene. tekel upharsin(ph =f)

  2. nick

   Hear Hear!

   De enige hout snijdende woorden, laten we ze snel omzetten in daden voor het te laat is.

 3. Gielah

  Het lijkt of de dames en heren politici bevangen zijn door een leugengeest, die hun denken ( en dus ook hun kiezen) verduistert en min of meer uitschakelt, als het om kwesties als EU en islam gaat.

  Als de geachte JanKorneeldeWit hierboven stelt: `Mensen… het is gewoon een kwestie van kiézen…´ dan lijkt me niet dat hij de politici aanspreekt.
  Toch moet het kiezen dáár vandaan komen… en dié zitten vast in die dikke nevel en aan eerder gemaakte slechte en illegitieme ( want niet door de burgers geaccordeerde) deals.

  Wat men vroeger kon zeggen: ” Maar u kiest toch zélf die en die partij…. beste burgers…” dat doet geen opgeld meer.
  Wilders staat in de peilingen op 20 van de 150 zetels!
  De overblijvende 130 zetels zijn voor pro-EU en pro-islam partijen.
  Dus wat nu…. kiezen?
  Niet op Wilders stemmen betekent dat men voortgaat op de eerder ingeslagen heilloze en vrijheid-bedreigende weg.
  Wel op Wilders stemmen is een protest-stem, meer niet, want ondanks 30, 40 PVV zetels dendert de trein tóch door in de richting van de shar’ía op termijn.

  Wat wijze reageerders schrijven IS de oplossing… natuurlijk!
  Geen politicus is echter van plan ( of in staat) om naar die wijze reageerders te luisteren.

  1. nakkie123

   het hele goedmenselijke linksdenken ziet dusdanig in onze maatschappij verweven (msm, publieke omroepen e.a, onderwijs, burgemeesters en het hele ambtelijke apparaat), dat wij er waarschijnlijk nooit door heen zullen breken.
   .
   en dan nog, er komt op een gegeven moment een kantelpunt, als je maar genoeg stemvee importeert, wordt de oorspronkelijke bewoner van het land een minderheid en merendeel vlucht al naar een ander land.
   .
   onze bevolking groeit wel in nederland maar hoeveel echte blanke autochtonen zijn er nog over ?
   hoeveel van de mensen die nederland opgebouwd hebben, belasting betaald hebben, etc zijn er over ?
   .
   op een gegeven moment hou je dus alleen maar een links stemmend allochtonnenland over in wat voorheen nederland heette.

   1. nakkie123

    allochtonenland…

  2. JanKorneeldeWit

   Wat Gielah opmerkt is juist. Ik bedoel met kiezen eigenlijk het ‘echte kiezen’. Dat is mijns inziens zoiets als het in de bres springen voor een groter plan, een idee. Onze maatschappij is verwaterd en verkleurd, letterlijk en figuurlijk. We moeten weer kiezen voor noeste waarden, gekozen politici moeten daadwerkelijk op hun handel en wandel afgerekend worden. Dit kan alleen als er serieus adergelaten gaat worden. De nederlander moet wakker worden en het gevaar in de ogen durven kijken. Vergeet maar dat kereltje peggolt en Trutte en co de zacht slapende Nederlander wakker komt schudden. Dat rapalje levert ons uit aan een paar megalomane machtswellustelingen die zich in Brussel tegoed doen aan een door de werkende sukkel goedgevulde ruif…..
   Ik zeg: stop de islamitisering en doe dat op rigoreuze wijze, geen moslims meer toelaten, ook geen familie van reeds ingegraven types. Geen rechten zonder plichten en bijdragen. Geen stemrecht zolang er sprake is van nietverenigbare denkbeelden. Minder minder minder gebedshuizen en in de gebedshuizen die overblijven verplicht nederlands babbelen. Strenge uitvoering en handhaving van inburgeringsregels. Na een paar jaar geen verbetering of bijdrage aan de maatschappij, oprotten en wegwezen. Geen eerbiediging van rare feestdagen uit allerlei belachelijke geloven. Hier doe je maar gewoon mee met de feestjes die er al zijn….ach ik kan uren doorgaan over mijn favorite onderwerp maar ik word er zo moedeloos van, het enige wat je naar je hoofd geslingerd krijgt is, pvv adept of een of andere troebele godwin…..

   1. nick

    Uw woorden zijn mijn woorden! Geef nooit op want ieder woord is er een! Vooral ook deze ( ooit goede) site heeft mensen zoals u nodig, de meeste zijn al afgehaakt om reden van de infiltratie als een “brouwenstein” die DDS verzieken.

    Ieder weldenkend mens ziet en weet dat de islam een verschrikkelijk gevaar voor de vrije mens is. Waarom deze vrije mens zich nu laat manipuleren en knechten is mij een volkomen raadsel.

 4. nakkie123

  had die foto boven het topic niet beter achter een klik-dingetje kunnen zitten ?
  nu kan je er niet omheen, en ik krijg meteen de neiging om de open haard aan te steken….

 5. van Urk

  Voor de moslim staat Allah boven de aardse maar vooral westerse wetten en is het daarom een reden om als moslim de Nederlandse wet niet zo nauw te nemen! Kerk en staat horen gescheiden te zijn zoals wij dat hanteren en precies wat Jezus zei tegen zijn tegenstanders die aan Hem vroegen: Waar staat u eigenlijk voor? Als Jezus zou zeggen: Je hoeft geen belasting te betalen dan wordt Hij door de Romeinse overheid als oproerkraaier gezien die mensen aanzet tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Als Hij zegt: Je moet wel belasting betalen dan is Hij voor de Farizeeers,iemand die met de vijand heulde en de Keizer hoger acht dan God! Jezus liet zich niet vangen en antwoord: Geef de Keizer wat van de Keizer is en geef God wat van God is! De tegenstanders dropen af met dit antwoord .

 6. Theo345

  Ik zou zo graag zien dat een moslim of een moslimvriend zich meldde op dit blog om te helpen die akelige kanten van zijn geloof uit te leggen en naar oplossingen te zoeken.
  Dat zoiets alsmaar niet gebeurt is een heel zwak punt van de islam.

  1. nakkie123

   waar te beginnen ?

 7. Bromsnor

  Zoals Gaddafi en anderen al hebben gezegd is er helemaal geen Jihadistisch geweld nodig om Europa te islamiseren.

  Er zijn geen aanslagen, bommen en dat soort dingen nodig.

  Het enige wat nodig is om Europa te islamiseren is een massa instroom van moslims.

  De demografische veranderingen die massa immigratie van moslims met zich meebrengen zal Europa sluipend en automatisch islamiseren (of in ieder geval meer islamitisch maken.)

  “There are signs that Allah will grant vicotry to Islam in Europe without swords, without guns, without conquest. We don need terrorists, we don’t need homicide bombers. The 50+ million Muslims (in Europe) will turn it into a muslim continet within a few decades”——Muammar al-Gaddafi.

  http://blogs.telegraph.co.uk/news/edwest/100007334/muslim-immigration-the-most-radical-change-in-european-history/

 8. van Urk

  Daar heeft u mensen als betweter Simon voor, die op dat gebied alle wijsheid in pacht heeft betreft de vervelende kanten van de islam.

  1. Simon Brouwenstein

   Ik plaatste hierboven een reactie waarin ik gehakt maak van dit domme verhaal. Dit bericht wacht echter, hoe verwonderlijk, op moderatie.

   1. Theo345

    Ik heb nog nooit moderatie meegemaakt op DDS.
    Ik ken dat verschijnsel alleen van Joop.
    Hoe kan je nu een inhoudelijk debat voeren als tegenargumenten weggehouden worden?
    Modereer dan, als het moet, liever de scheldpartijen en de ad hominems.

    1. JanvanEechoud

     “Hoe kan je nu een inhoudelijk debat voeren als tegenargumenten weggehouden worden?”.
     Niet achterlijk doen Theo.
     Als een figuur steeds weer met achterlijke argumenten komt waardoor niet te debatteren IS, dan is het logisch dat een moderator even een drempel legt!
     Blijf komen met achterlijke zaken en je overkomt hetzelfde.
     En als de moderator het zat is dat ik de eikels hier steeds eikels noem omdat ze mafketels serieus behandelen, dan kijk ik er niet van op als ik een ban zou krijgen, maar nog liever dát dan dat gezeik van sommigen zou moeten verdragen over de zeikverhalen van andere zeikers!
     Amen.
     On topic:
     ““Daar hebben we gevonden dat bijvoorbeeld in Nederland 70% van de Nederlandse moslims meent dat de regels van de Koran belangrijker zijn dan de Nederlandse wetten, of 75% meent dat er maar één interpretatie van de islam mogelijk is waar elke moslims zich aan moet houden. Typische aspecten van een fundamentalistisch geloofsbeeld.” (Vergelijkend: 15% van de christenen stelt de Bijbel boven het burgerlijk wetboek.)”
     Ik vind dat een christen óók de wet van god boven de wet van een land moet stellen, wanneer die 2 met elkaar strijdig zijn!
     Alleen een christen, een echte christen, hoort nooit een goddelijke opdracht te krijgen om te doden!
     Dit i.t.s.t. de opdrachten in de koran!
     Weer amen….

   2. toetssteen

    @Brouwenstein
    Gut heeft de moderatie het niet nogmaals gepikt dat u een scribent op een lafhartige wijze aanviel?
    Nou plus 10 bij deze voor de moderatie.

   3. Lieftinck

    Waarschijnlijk heb je internet linkjes in het bericht gezet. Dan moet die automatisch geautoriseert worden.

    Bij mij heeft het een keer 24 uur geduurd. Je hoeft er dus niets achter te zoeken. De moderator moet vaker controleren of er een moderatie nodig is.

    1. Simon Brouwenstein

     Ik heb inderdaad twee links naar wetenschappelijke bronnen opgevoerd waarin wordt aangetoond dat de sharia een zeer multiinterpretabel begrip is dat islamitische landen ook zeer uiteenlopend in wetgeving is vertaald.

    2. Theo345

     En wat toont zo’n wetenschappelijk betoog dan aan, Simon? Inderdaad wordt de sharia op uiteenlopende wijzen geïnterpreteerd. En inderdaad zijn er zeer uiteenlopende wijzen waarop de islam wordt beleefd.
     Wordt de situatie daardoor minder bedreigend? Als groepen moslims elkaar bestrijden, wat hebben we daaraan?

 9. cmsuijkerbuijk

  @Simon Brouwenstein
  10 mei 2015 at 21:42
  JIJ vindt dat je er gehakt van maakt. Kennelijk zijn de meningen hierover verdeelt. Jij vindt dat, maar de rest van de wél nadenkende wereld blijkbaar niet!

 10. nakkie123

  suikerbuik, laat je nou niet tot een reactie verleiden door figuren als brullenstein en kornuiten.
  hun doel is het oorspronkelijke topic te doen verzanden, meer niet….

 11. toetssteen

  Dank u Lukkassen voor dit artikel. Eén puntje, het NT is hoofdzakelijk opgeschreven in het Grieks. Dat in tegenstelling tot het OT dat een mengeling is van oud Hebreeuws, dus geen Ivriet, en Aramees.
  Aangaande de katholieke kerk, ik heb daar nog nooit iets christelijks aan kunnen ontdekken. Het begint al met dat achterlijke celibaat wat nooit ergens als voorwaarde staat in de bijbel. Sterker het huwelijk was een must voor mensen die een gezagvolle positie bekleedden. Een ongehuwde rabbi was een onmogelijkheid.
  Gnah, vandaar dat dat befaamde huwelijksfeest het huwelijk van Jezus zelf was. Met Mariah uit Magdala. Vandaar dat hij als gastheer zijnde de wijnvoorraad inspecteerde.

  Islam wordt veel teveel toegegeven en dat dreigt het probleem te worden. Het is als een dreinend kind en ouders die alles maar vergoelijken. Het ontspoorde gedrag komt altijd door de ander, nooit door de delict pleger.

 12. cmsuijkerbuijk

  @ toetssteen
  10 mei 2015 at 22:46
  “Aangaande de katholieke kerk, ik heb daar nog nooit iets christelijks aan kunnen ontdekken.”
  (Wikipedia) Celibaat binnen het christendom:
  De apostel Paulus prees zijn celibataire levenshouding: dat is te lezen in zijn brieven in het Nieuwe Testament van de Bijbel. De belangrijkste bijbelpassages hierover zijn te vinden in de Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Hoewel hij het ongehuwd zijn ter wille van God en het prediken van Christus en Zijn kruisdood heel waardevol vond, beschouwde hij die manier van leven toch als een gave: hij raadde het aan, maar kon begrijpen dat niet elke gelovige man het aankon zonder vrouw te leven. De bekendste uitspraak van hem hieromtrent luidt: “Het is beter te trouwen dan van begeerte te branden.
  Een van de redenen is de mogelijkheid voor de priester, niet gehinderd door familiale beslommeringen, zich volledig te wijden aan de kerkgemeenschap en het offer. Het celibaat wordt ook begrepen als een teken van solidariteit met alleenstaanden en als verwijzing naar Jezus, die volgens de katholieke traditie celibatair geleefd heeft. Er bestaan ook verschillende praktische redenen voor het celibaat. Zo voorkomt het celibaat het ontstaan van priesterfamilies, waarin het priesterschap en kerkelijk bezit, van vader op zoon wordt overgedragen. Een celibataire priester is daarmee ook (geografisch) flexibeler in de loop van zijn gewijd leven.
  Daarmee wil ik niet zeggen, dat het nog van deze tijd is, maar jouw mening, dat het niets met het christendom te maken heeft (gehad), is dus pertinent niét waar!

  1. toetssteen

   @Suijkerbuijk
   Inderdaad. Ach en de Romeinen hadden liever dat het geld terug vloeide naar de staat, vandaar dat soldaten (jawel) niet mochten huwen. Dat ze op strooptocht alles onder trokken zal ik niet nader te hoeven duiden.
   Dat katholieken vinden dat Jezus het celibaat aanhing is wat anders dan de ontnuchterende realiteit Suijkerbuijk. Geen rabbi die ongehuwd was werd serieus genoemen. Met geen mogelijkheid had Jezus met zijn gemengde gezelschap rond kunnen reizen als deze personen niet waren gehuwd. Dat kón niet! Petrus heeft het nota bene over zijn schoonmoeder, dus?
   Dat onbevlekte geleuter is iets dat uit de katholieke dikke duim is gekomen.

   1. nakkie123

    “Dat onbevlekte geleuter is iets dat uit de katholieke dikke duim is gekomen”
    .
    zullen we er maar van uit gaan dat ook dat hele boekkie uit de toenmalige midden oosten-duim is gezogen ?.
    .
    kijk nou eens wat er voor inteelt mongolen er uit
    die contreien komt, trek daar nog eens 2000 jaar “ontwikkeling” vanaf, en hop, daar heb je het bijgeloof-boekkie.
    .
    bijbel, koran of whatever, het komt allemaal uit pedo-inteelt landen.
    .
    moeten we daar nou nog verder serieus aandacht aan geven ?

    1. toetssteen

     @Nakkie
     De Romeinen waren niet zo happy met een aantal rondtrekkende rabbi’s die net zoals Fortuijn heel wat mensen op de been wisten te brengen. Ze waren zekerlijk niet allemaal vredelievend.
     Maar Yeshua uit Nazareth kan heel goed een Gandhi zijn geweest, maar ook dat kan door de Romeinen (bezetters) zijn opgevat als gevaar. (zie Fortuijn). Het woord kan immers een gevaar opleveren tegen het regime.
     Wat dat aangaande was Milliband een flink eind op weg.

   2. Lieftinck

    Onbevlekt is iets anders dan maagdelijk. Onbevlekt wil zeggen dat Jezus geen deel heeft aan de erfzonde.

    Vanuit Christelijk oogpunt kan de zonde alleen overwonnen worden door de mens die geen deel heeft aan de erfzonde, Jezus dus.

    Tja, dat kun je belachelijk vinden, het is een kwestie van geloof.

    De Christenen zeggen in ieder geval in hun geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in de ….. etc.’ De moslims zeggen: ‘Ik getuig dat er maar 1 God is’ (en de rest kan dus doodvallen).

    Daarom is het Christendom wel degelijk veel vriendelijker.

    1. toetssteen

     @Lieftinck
     Correct, het heeft niets van doen met seks.

 13. Pimsch

  Wiens ROM-geheugen vrij is van de islam, die is in staat de Islam te Weerleggen, simpelweg omdat hij het aandurft en zijn eenzame denken en emoties niet leiden tot enige bedreiging van zijn gezondheid door een woedende godheid.
  De christen weerlegt de islam en zijn valse profeet aan de hand van het Nieuwe Testament. En dan heb ik het niet over een welles-nietes discussie. Koran en Evangelie weerspreken elkaar.
  De autochtone kinderen van onkerkelijke huize kunnen ook de islam weerleggen, alleen al door te wijzen op de abrogaties in de Koran.
  Europa is sinds het christendom en vooral door WO2 ontmand en gefeminiseerd. Het kiest voor de underdog, ook als deze vermomd is. De arabische wereld kiest voor de sterkste, ook als deze een schurk of een charlatan is. Israel doorziet deze wolven door oeroud menselijk inzicht en de holocaust. Amerikanen zijn nog niet ontmand, maar wel goedgelovig.
  Weerlegging van de islam is onze redding. Onderwijs het op alle scholen. Maak tv-programma’s en speelfilms. Breng websites aan het voetlicht zoals deze van David Wood: http://www.answeringmuslims.com/

 14. friese canadees

  Welcome inheritors of MY old fatherland
  welcome to this islam machine.

  It was in the pipeline, was not it?

  Where have you been?

  Did not you live THE LAST FORTY years or so?

  Did you dream/sleep away your guards and talents

  Were you cradled to sleep (by your ‘leaders”/system):like

  -Keep us save,
  – so we do not have to be brave-
  -Take care of us
  -from cradle to grave
  -make us dependents and non essentials
  -let us judge and mingle in the far from our shore show
  -because we know

  You closed your eyes, drunk of so called freedoms

  You really did not want the best for your future gens.
  (But you STILL can speak out loud without recourse)

  Take heed of YOUR heritage,

  and ACT!!!!

  1. toetssteen

   Fries.
   Forget it. Until it’s far too late socialist will say the same thing as they did 70 years ago.
   Einstein said that he doubted:

   Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I’m not sure about the former.

   Good riddance.

   1. Gielah

    @Friese Canadees. I do appreciate wat you are saying.
    However: only men and women who are formed by our western culture and who have learned to live by its values shall feel urged to defend it and pass it on to future generations.
    I am referring to people over 50, 60 years!
    Most of the younger ones have no idea!
    How can one stand by a culture which one doesn’t even know, because of bad schools and a constant stream of American televisionseries, which one has watched from age 3?

    There are, thank God, exceptions.. like for instance mr. Thierry Baudet, who have read a lot, have a perfect intelligence and an independent mind, together with an intrinsic honesty.

    We have to teach our own younger generations first what western culture is all about… but every one of us can only do this in his or her direct environment.
    It’s a long road.. but nevertheless worth the effort!

  2. cmsuijkerbuijk

   @friese canadees
   11 mei 2015 at 02:41
   Als dit jouw oude vaderland is, waarom schrijf je dan niet, zoals elk beleefd en goed opgevoed persoon zou doen, in het Nederlands? Je kunt het tenslotte ook lezen, anders reageerde je niet!
   Bah! Interessant-doenerij!

   1. Simon Brouwenstein

    Het geeft Gielah de kans een Engelse tekst in elkaar te prutsen.

    1. -Harry

     Inderdaad Brouwenstein ,

     Gielah haakt daar keurig op in .
     Foutloos ook nog .
     Dat kan ze ook nog in een aantal andere talen .

     En jij ? Je schrijft nog niet eens altijd foutloos Nederlands .
     En mocht het WEL een keer zonder schrijffouten zijn , dan deugt er geen donder van de tekst . Vol foute landverraderlijke en links-verknipte zienswijzen .

     Die is in alle gevallen naast het emmertje .
     Volgens mij doe je dat expres , om te zieken , want waarom zou iemand die er niet voor betaald wordt hier zeven dagen per week gaan zitten irriteren , tenzij het een uitkeringtrekkende linkse etterbak is

     Stom eigenlijk , allemaal geleerd gaan zitten doen , met scherpslijperij over wetgeving , in zinnen vergeven van de moeilijke woorden , maar toch niet snappen waarom ons land op deze manier helemaal naar de donder gaat .

     Er is een vergelijking hoe sommigen financieel marcheren , zoals de Engelsen zeggen : penny-wise but pound-foolish .

     Zo ligt dat bij jou ook op het politiek-menselijke vlak .

   2. friese canadees

    @suijkerbuik:

    Tja, het is geen interessant-doenerij:ik woon hier al zooooolang en spreek beter engels dan nederlands
    DAG, meneer ik heb het tedruk om met futiliteiten te bemoeien.vr groeten vanuit een goed land

  3. JanKorneeldeWit

   Frysian Canadian you are so right!!!! People in this country and in the other northern countries of europe are sleeping ‘the big sleep’. Whoever tries to wake them up must face fierce criticism and blindless hate. people have become the mindless sheep keeping Napoleon and his hogs cozy and warm….european socialism has killed and eaten their brains but we must never give up!!!!

 15. W.H.J. Reiss

  Een begin van een oplossing !
  De huidige Nederlander is een ‘Boer Zoekt Vrouw Domkop’ ! Onze Cultuur boeit hem niet. Sterker nog Onze Cultuur is bij LinksKnechten niet meer goed genoeg. Alles wat anders is, dat is wel goed volgens de “gutmenschen’ ! Dat ze daarmee hun kinderen doden begrijpen ze niet !
  En daar ligt de ‘Clou’. Het begrijpen ! Nu hebben we NPO/VARA en voorzichtige zendgemachtigden als Tros, EO en Avro. Deze bieden geen tegengewicht aan de Haat van de islam. De NPO faciliteert zelfs de Haat en het doden die de Religie van de Vrede met zich meebrengt !
  Het wordt dus zwaar tijd, dat we media, T.V./krant, krijgen die daadwerkelijk de ellende van deze Haatreligie laten zien. Media die bekeken wordt door de massa van het Volk. Er zal dus iemand moeten opstaan, die dat kan bewerkstelligen. En helaas, DDS zal dit niet zijn.

 16. Antidotum

  Ergens las ik een reactie, welke een vergelijk was op de huidige situatie, inzake de voorbode van WWII en de opkomst van het fascisme, waarin door iemand werd aangegeven dat de moslims, in Europa, de nieuwe joden zijn.

  Welnu, iemand draaide het om: ” de joden zijn de nieuwe joden en de moslims de nieuwe fascisten”.

  Treffender kan ik het niet verwoorden.

  1. Simon Brouwenstein

   Ik ben eerder geneigd te zeggen dat de moslims de nieuwe Joden zijn.

   1. Geah

    Nou @Simon Brouwenstein,
    De Joden konden niet eens vluchten…terwijl wij de moslims liever gisteren dan vandaag zien vertrekken….

    En jij en je moslims geloven toch niet in de Holocaust? O wacht eens even, nu even wel…want jullie hebben de Joden even nodig om jullie standpunten kracht bij te zetten…….Jeetje wat een smerig vuil spelletje speel jij zeg om de dode Joden zo te misbruiken….echt een moslimstreek…;-) 😉

    1. Simon Brouwenstein

     @ Geah,

     De Joden konden net zo moeilijk en net zo makkelijk vluchten als de moslims die de nazi’s liever gisteren dan vadaag zagen vertrekken.
     Het is een ongemakkelijke vergelijking maar op de keper beschouwd niet zoveel verscil: ook Hitler streefde er aanvankelijk vooral naar om Joden weg te pesten, met name door de burgerrechten te ontnemen en te isoleren. Dat is altijd de manier geweest waarop racisten zich van minderheden te ontdoen. Als dat niet lukt worden zwaardere middelen ingezet.

     Ik ben er niet gerust op dat Wilders, als zijn beleid van burgerrechten ontnemen, discrimineren, stigmatiseren en uitkafferen van moslims niet werkt, hij dan nimmer zal overgaan tot zwaardere maatregelen. Zijn eerdere opmerkingen over het deporteren van miljoenen moslims uit Europa geven ons wat dat betreft natuurlijk een zeer vervelend gevoel.

     1. Theo345

      Welja, plak maar teksten uit commentaar-blogs, vermoedens en een uit zijn verband gelichte zin uit Denemarken van tien jaar terug aan elkaar tot een logisch klinkend geheel, en je hebt het ‘bewijs’ voor wat je tevoren al als gewenste uitkomst had vastgesteld.

     2. cmsuijkerbuijk

      @Simon Brouwenstein
      11 mei 2015 at 12:27
      “Ik ben er niet gerust op dat Wilders, als zijn beleid van burgerrechten ontnemen, discrimineren, stigmatiseren en uitkafferen van moslims niet werkt, hij dan nimmer zal overgaan tot zwaardere maatregelen.”
      Zo de waard is, vertrouwt hij zijn gasten???
      En “ook Hitler streefde er aanvankelijk vooral naar om Joden weg te pesten, met name door de burgerrechten te ontnemen en te isoleren.” bestond voornamelijk uit het totáál financieel en materieel uitkleden van de Joden. Hel bedrijven ging over in Duitse, niet-Joodse handen. Slechts de allerrijksten, konden zich op deze manier vrijkopen. De rest was gedoemd het noodlot af te wachten.
      En dát durf jij van toepassing te verklaren voor de hier wonende Moslims? Waar haal jij die euvele moed vandaan? Zij worden niet anders gedaan dan tegemoet gekomen in hun eisen, door héél Europa. Gebeurt dat ook bij de Joden?
      Ofwel ben je ontzéttend dom, om te geloven dat moslims de nieuwe joden zijn, óf je bent wel ó kwaadaardig bezig, dat daar geen woorden voor zijn. Bovendien verdraai je feiten, om je gelijk maar te kunnen halen!

     3. JanKorneeldeWit

      “The Fascists of the future will be the anti-fascists.” Meer woorden maken we er niet aan vuil Brouwerstijn, je bent te dom om te peopen maar sluw en doortrapt genoeg om de eeuwige zieligheidskaart van de godwin te trekken. Sukkel die je bent!!

   2. Gielah

    Lees: ” Ik ben geneigd om in ál wat ik hier neerzet dwangmatig degene te volgen, die genoemd wordt mensenmoorder van den beginne en de vader der leugen.
    In dát licht dient u letterlijk álles, wat ik hier en elders beweer, te zien.
    Ik lieg dus 24/7.. ik prik.. ik hoon.. ik praal..ik verdraai en ik tracht verwarring te stichten.
    Dat er op dit forum geen hond… laat staan een mens… intrapt… dat kan ik ook niet helpen… en dat weet ik dondersgoed.
    Ik móet… snápt u dat dan niet..?
    Ik zit vast aan die ketenen!
    Ik ben namelijk his master’s ( allemaal kleine letters) voice…”.

    1. Simon Brouwenstein

     Rustig nou maar, Gielah, u schiet door naar hysterie die bovendien in slecht Nederlands onder woorden wordt gebracht.
     Ontspan, neem uw tijd en probeer met argumenten en feiten u zienszwijze te verwoorden. Dit is meer trollen dan debatteren en daar krijgen we zo langzamerhand een beetje genoeg van.

     1. Floris

      Wie zijn “we”, Wim? Jij en je klonen?

      Je obsessie met Gielah is trouwens te triest voor woorden. Wat laat jij je kennen, zeg!

     2. JanKorneeldeWit

      Er is hier maar 1 trol en dat ben jij vuile godwin!!

   3. JanKorneeldeWit

    Ja daar was ik al bang voor…..te dom om te peopen noemen wij dat hier……verder zal ik nooit en te nimmer inhoudelijk op deze non-persoon Brouwenstein ingaan, dat is zonde van mijn tijd. Ik kan alle serieuze reaguurders van deze site hetzelfde adviseren…kaltstellen en afzeiken op persoon nooit op inhoud want dat leidt onvermijdelijk tot een of andere suffe godwin……

 17. nakkie123

  en toch blijven de mensen er intrappen om te reageren op die provocerende kots van brullenstijn ?
  .
  werkelijk ?
  .
  mensen, kom op nou, negeer dat soort toch…

  1. van Urk

   Of gewoon met hem meepraten alsof hij altijd gelijk heeft, want daar kickt ie namelijk op!

  2. JanvanEechoud

   Sorry, Nakkie…., kon het zelf ook ff niet laten.
   Kan hem echter niet als een ‘gelijke’ of debat tegenstander zien…..

 18. puttertje

  Wat een zieligheid hier. Iedereen is hier tegen de sharia, in welke vorm dan ook, maar wat is vrijheid dan volgens jullie.
  Volgens mij hebben we hier in ons land heel veel vrijheid.
  Welke vrijheid zijn we dan kwijt ?

  1. Simon Brouwenstein

   Veel vormen van de sharia zijn nagenoeg identiek aan de regels van onze rechtsstaat. Het is daarom ook onwijs zonder enige nuance de sharia af te wijzen, dan wijs je namelijk ook onze rechtsstaat af.

   http://www.clingendael.nl/sites/default/files/20070600_cscp_art_berger.pdf

   1. JanvanEechoud

    Zal je uit de droom helpen, Malloot.
    Blijkbaar ben je één van de 90% moslims die geen réét van hun eigen boeken afweten.
    De Sharia is nauwelijks geënt op de koran maar veel meer op de andere ‘heilige’ boeken, lees, barbaarse verslagen, waaronder de afschuwelijke wrede, mensonterende voorbeelden van die rot-profeet, de grote misleider, de grote leugenaar en manipulator Mo.
    En pláátselijk wordt er wel ff een sharia in elkaar geflanst!
    Wat een rótgeloof is het toch en ik zie niet hoe ‘gematigden’ daar ooit een fatsoenlijk geloof van kunnen maken.

    En de manier waarop je de islam steevast verdedigt, geeft voor mij aan dat je óf volkomen hersenloos bent, maar toch slúw, of dat je gewoon een extremist bent die door uit te dagen wederom weer eens de moslims zielig wil laten lijken.

    Verder ga ik weer niet op je in.

    1. JanvanEechoud

     Hier nog wat basiskennis voor je….
     http://nl.wikipedia.org/wiki/Fikh

    2. Simon Brouwenstein

     Ik ben het hier wel mee eens Jan, hoewel ik je ontraad zo in een woedekoliek te onsteken. Dat maakt het lastiger je seireus te nemen.

     De sharia is meer cultureel bepaald dan door de geloofsinhoud van de islam. Dat verklaart ook dat de sharia in verschillende islamitische landen sterk uiteenloopt.

     Ik verwijs je ter zake naar de tweede link in mijn eerste bijdrage in deze draad.

    3. nick

     Wederom Hear Hear!!

     Islam is een verschrikkelijke en mensonterende ideologie. Hoe kan een weldenkend mens ook maar een millimeter van dit duivelse verzinsel verdedigen…
     Nog nooit heeft de Islam ook maar iets goeds voortgebracht, nog nooit!!!!!!!

   2. Floris

    Ik zie dat Wimpie de Onbenul waarde hecht aan de leugens van de charlatan Maurits Berger.

    Whoehahaha…

    Wim, je weet niets van islam, je snapt niets van de islamitische mentaliteit en je bent zo vooringenomen als maar mogelijk is. Net als al die andere gefeminiseerde linkse lamlullen in de grote dolende kudde van gutmenschliche wegkijkers.

    1. Simon Brouwenstein

     Beste Floris,

     Zonder onderbouwing mensen voor charlatan uitmaken is nogal onnozel. Kun je dat zelf ook zien?

     Voor het overige blijkt uit je bijdrage wel hysterische boosheid maar weinig kennis van zaken. Ook dat is niet sterk.

     1. JanKorneeldeWit

      charlatan charlatan godwin godwin…..minder minder minder van jou soort…..hemel op aarde….

    2. nick

     @Floris heeft hiermee wel het grootste gelijk!!

     1. Simon Brouwenstein

      En mogelijk ziet Nick wel kans om ons dat uit te leggen.

   3. van Urk

    Alleen de straffen die neergelegd worden volgens de sharia zijn helaas niet altijd identiek met die van ons.

 19. Seneca

  @Gielah
  U die zo ‘thuis’ bent in de Bijbel, waarom reageert u op diverse trollen, als door een wesp gestoken? U kent toch: ‘gooi uw paarden niet voor de zwijnen…’ en ‘een dom mens stelt meer vragen dan een wijze kan beantwoorden’. Er is nog een gezegde: ‘holle vaten klinken het hardst…’.

  1. Simon Brouwenstein

   Bij mijn weten staat er in de Bijbel nergens dat je geen paarden voor de zwijnen moet gooien.

   Wel wordt op verschillende plaatsen aangespoord tot mededogen en zelfbeheersing. Dat lijkt me voor Gielah een uiterst wijs advies.

   1. AJGRaalte

    Matheus 7:6

    “Geeft het heilige den honden niet, noch werpt uw paarlen voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden, en zich omkerende, u verscheuren.”

    1. Simon Brouwenstein

     Ja, heer van Raalte, die paarlen komen me wel bekend voor.

     1. AJGRaalte

      Wow, je geeft dus toe dat je ernaast zat. Uniek!

   2. JanKorneeldeWit

    Misschien eens een idee om wat paarden naar jou apekop te gooien. De parels verkopen we dan om voor jou speciaal een mooie kooi te kopen….sukkel…..

 20. van Urk

  puttertje@ Vrijheid is een ruim begrip! misschien dat er inderdaad hier iemand is die u het beste kan vertellen welke vrijheid nou het meest aangetast wordt!

 21. Theo345

  Ik zie dat het prima betoog van Sid Lukkassen door niemand inhoudelijk wordt weersproken.

  Het betoog van Simon dat er zeer vele vormen van sharia zijn bewijst helemaal niets. Nergens is immers een zodanige vorm van sharia gevonden die onze rechtsstatelijkheid kan evenaren. Iedere vorm van sharia acht kritiek op de islam verwerpelijk, en uittreden uit de islam strafbaar, gewoonlijk met de doodstraf.
  En als de regels het niet zouden vastleggen dan levert de islam altijd wel malloten die de bedoelde straffen willen uitvoeren.

  Hoe graag ik ook lichtpuntjes zou zien in deze materie, niemand die me ze kan aanwijzen.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.