Sid Lukkassen: ‘We zitten in een neerwaartse spiraal, dankzij deugen, cultuurmarxisme en massa-migratie’

Dit is het eerste deel van een essay van Sid Lukkassen genaamd “De neergang van Nederland ontleed en toegelicht,” waarin hij aan de hand van thema’s als migratie en kosmopolitisme uitlegt waarom Nederland momenteel afkoerst op het afvoerputje. Morgen verschijnt deel twee van dit verhaal.

Regelmatig komt het verzoek binnen om uit te leggen, in enkele begrijpelijke stappen, hoe het nu precies kan dat Nederland (of in bredere zin: West-Europa), in ernstig verval is. Om die neerwaartse spiraal inzichtelijk te maken deel ik de verklaring op in vier kerngebieden, te weten: cultuurmarxisme, tien procent klankborders, kosmopolitische segregatie en de deugbalts.

In een gesprek met een Kamerlid ontleedde ik onlangs punt voor punt de beleidsmatige tekortkomingen van de huidige regeringscoalitie. De betreffende merkte op: “Je haalt er wel veel bij.” Dat was zowel waar als logisch: je kunt de problemen niet in isolatie bespreken en evenmin kun je ze in isolatie oplossen. Het wereldbeeld dat aan het beleid ten grondslag ligt, klopt überhaupt niet. Daarom moet dat wereldbeeld worden aangevallen en niet de details van het beleid. Dat laatste is dweilen met de kraan open.

Men kan bijvoorbeeld niet het onderwijs verbeteren zonder een visie op wat ‘goed onderwijs’ überhaupt is. Dat vergt weer een visie op de rol die kennis en cultureel erfgoed te vervullen hebben in de samenleving, evenals reflecties op pedagogiek, opvoeding en de plaats van het gezin in de samenleving. Alles hangt met alles samen “alles raakt alles in de wereld”, aldus Harry Mulisch. Deze uitleg betrekt dus zowel de economische als de culturele en politieke oorzaken.

Het wereldbeeld van de regeringscoalitie (VVD, CDA, D66, CU) is het Fukuyama-wereldbeeld van de Paarse kabinetten uit de jaren ’90 die over zijn graf heen regeert. Volgens dit wereldbeeld zou het Westen aan bij ‘einde van de geschiedenis’ zijn beland: alle mensen worden wereldburgers en de grote conflicten rond religie, ideologie en identiteit zouden definitief zijn beslecht. We zijn geen ‘volk’ meer maar een bevolking: consumenten die zich toeleggen op de vergroting en instandhouding van persoonlijke welvaart als hoogste levensdoel. De vraag of dit afdoende culturele ondergrond en spirituele voeding biedt om een land bijeen te houden, is in het Paarse wereldbeeld niet aan de orde.

Door de ontkerkelijking van het CDA plus het feit dat ChristenUnie in feite GroenLinks met de bijbel is (deugen om bij God in de hemel te komen, en de aarde mag aan de islam toevallen), én door het verbod van de hogere machten om met populisten te regeren, is er alsnog een Paarse coalitie aan de macht. De ‘man in de straat’ heeft echter al sinds de opkomst van Pim Fortuyn met het bijbehorende wereldbeeld afgerekend. Wat dit verbod op ‘populisme’ betreft zie wat Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, onlangs zei tegen Jort Kelder: “Inhoudelijk ben ik het eens met Wilders, maar ik kan hem niet steunen want hij is niet ‘respectabel rechts’.”

Dit verbod van hogerhand om populisten in de macht te laten delen valt samen met de invloed van de deep state: een clustering van de belangen van topambtenaren, toplobbyisten en multinationals die willen opereren op een wereldwijde markt zonder (nationale) grenzen. Hun belangen worden afgedekt door afspraken op EU-niveau die in het geding kunnen komen zodra ‘populisten’ voldoende macht krijgen om verdragen open te breken. Zolang de ‘populisten’ geen macht verwerven binnen de instituties kunnen ze worden gedoogd als ‘controlled opposition’ om de façade van democratie en soevereiniteit in leven te houden.

Uiteindelijk is de vraag van de ondergang van Nederland (en West-Europa) een vraag van instituties. Daarvoor moet men verder kijken dan louter parlementaire oppositie. Als realistische moties al worden aangenomen, worden ze vaak domweg niet uitgevoerd. Geen haan kraait ernaar omdat de media-aandacht tegen die tijd is verschoven. Politici zijn bezig met herkiesbaar blijven dit betekent zichtbaar blijven door zich met actuele problemen te verbinden. Het veranderen van de koers van een land is echter een kwestie van een miljoen druppels die de steen uithollen. Vandaar het enorme belang van een nieuwe zuil, als basis om vanuit de grassroots eigen nieuwe instituties te kunnen opbouwen.

Zonder verdere omhaal volgt nu dé verklaring hoe het komt dat Nederland en West-Europa in een neerwaartse spiraal gevangen zijn. Te beginnen bij het foutieve wereldbeeld het denkraam van het cultuurmarxisme.

Cultuurmarxisme

Karl Marx (1818-1883) verdeelde de wereld tussen ‘bezitloze arbeiders’ en de ‘kapitalistische burgerij’. Het cultuurmarxisme laat deze economische indeling los en vervangt ze door een splitsing tussen ‘onderdrukkers’ en ‘onderdrukten’. Daarbij is je positie afhankelijk van de rangorde die je inneemt binnen de cultuur. In dit denkbeeld staat de blanke hetero man bovenaan als bad guy, als ultieme onderdrukker.

Aan deze voorstelling van de geschiedenis ligt eschatologisch messianisme ten grondslag: een ‘eindstrijd’ waarin de zwakken en vertrapten opstaan tegen hun onderdrukkers. Het doel hiervan is het opruien en activeren van marginale groepen door hen aan te praten dat ze worden gediscrimineerd door blanke hetero mannen. Toen de arbeider in de vorige eeuw niet meer voor de klassenstrijd te porren was, werden nieuwe groepen als stoottroepen via migratie binnengehaald. Alles om de ‘culturele hegemonie’ van de Europese burgerij te doorbreken. “Desnoods kiest de regering een nieuw volk”, aldus Bertolt Brecht in het gedicht Die Lösung (1953).

Wat deze migratie betreft is de hoofdoorzaak beslist niet de gastarbeid. Er waren in 1972 zo’n 31.000 duizend Turken en 22.000 duizend Marokkanen. De werving van gastarbeiders is al in 1975 gestaakt: wel was er gezinshereniging. CBS StatLine peilde het totaal niet-Westerse allochtonen in Nederland op meer dan twee miljoen. Nog steeds zijn de geldende migratieverdragen gebaseerd op de situatie van de Tweede Wereldoorlog: toen vond migratie binnen de eigen regio plaats. Er waren niet de hedendaagse vervoersmiddelen, er was géén bevolkingsexplosie in derdewereldlanden noch de internationale mensensmokkelbranche van vandaag. Wie zich in de geschiedenis van het migratiepatroon verdiept, komt uit op de Resolutie van Straatsburg en de Euro-Arabische dialoog.

Het postmodernisme van Franse academici uit de jaren zestig van de vorige eeuw, heeft zich inmiddels vastgezet als leidende denkrichting binnen de instituties. Voor deze stroming is waarheidsrelativisme kenmerkend. Ieder streven naar waarheid zou een verborgen machtsaanspraak zijn alles is subjectief en er is geen hiërarchie in esthetische voorkeuren. Er zouden geen universele waarden bestaan maar enkel aangeleerde, per cultuur uiteenliggende vooroordelen.

Het differentiedenken behelst dat het authentieke leven zich zou bevinden in alles dat afwijkt van de norm: in dat wat het marginale ons toont. Dit denken mondt uit in een verheerlijking van alles wat niet-Westers is, waarbij de derde wereld de rol vervult van de ‘onbevlekte ontvangenis’. Tiersmondisme noemen de Fransen dit. Het is de marxistische tegenstelling van ‘onderdrukte arbeider’ tegenover de ‘burgerlijke kapitalist’ maar dan in een cultureel in plaats van een economisch jasje. Het marxistische gelijkheidsideaal toegepast op cultuur in plaats van op economie. Dit voert tot een gelijkgetrokken, geproletariseerde cultuur zonder verticale verheffing.

Volgens het deconstructiedenken wordt het Westen geregeerd door een hoogmoedig wetenschappelijk-industrieel complex dat uit is op het beheersen van de natuurwereld. De academici van de Frankfurter Schule duiden dit aan met ‘Herrschaft’ hét codewoord voor alles wat koloniaal, imperialistisch en heerszuchtig is. Herrschaft zou diversiteit en pluraliteit vernietigen. Ook bijvoorbeeld het traditionele huisgezin en het justitieapparaat zouden meedoen aan de ‘repressie’ van ons libido en onze kleurrijke ziel.

De aanhangers van het deconstructiedenken zien overal machtstegenstellingen en waar die ontbreken, projecteren ze die. Alle verticale standaarden die mensen kunnen verbinden of verheffen, worden aangemerkt als ‘cultureel imperialisme’ en vervolgens gedeconstrueerd. Slechts een ironische levenshouding blijft over.

Tien procent klankborders

Het begrip ‘tien procent klankborders’ verwijst naar een teruglopend aantal burgers dat daadwerkelijk hoorbaar is binnen maatschappelijke discussies en toegang heeft tot de machinekamer van de macht. De bestuurlijke klasse plooit zich terug op het eigen, interne netwerk. Alles wat er daarbuiten gebeurt bereikt hen niet meer. De bestuurlijke klasse wordt zodoende niet tot nauwelijks geconfronteerd met de gevolgen van het beleid dat zij voeren.

De kosten van klimaatwetgeving worden bijvoorbeeld afgewenteld op de lagere- en middenklasse. Denk maar aan mensen die in het buitengebied wonen en voor hun werk de auto nodig hebben. Vroeger onderscheidde de elite zich met luxe-bezittingen: vandaag met luxe-overtuigingen. Dit leidt tot de deugbalts daar komen we zo op.

De media zijn afhankelijk van scoops door de gevestigde instituties zie het groeiende aantal ‘waarheidsmakers’ oftewel persvoorlichters en spindoctors. Journalisten krijgen geen informatie als ze ‘off script’ gaan, oftewel al te lastige vragen stellen. Persvoorlichters, beleidsmedewerkers en journalisten worden vaak uit dezelfde kringen gerekruteerd: het is een innig verstrengeld wereldje. Hier komt bij dat veel verslaggevers er niet op uit zijn om de wereld objectief in kaart te brengen, maar middels engagement de wereld actief willen veranderen. Benno Barnard somde dit op als: “De stencildraaiers werden journalist.”

Algoritmes van sociale media en filterbubbels leiden tot afgesloten netwerken en ‘containment zones’ voor onwelgevallige oftewel ‘divisive’ content. Filterbubbels, shadowbans en ‘limited views bans’ versterken de isolatie van de bestuurlijke klasse, die vooral ‘mooi weer’ beschouwingen te zien krijgt. 

De Nederlandse mediabubbel is geconcentreerd rond Hilversum en Amsterdam. Dit heeft tot gevolg dat leden van de jetset tot dezelfde sociale kringen worden aangezogen. Zij bezoeken dezelfde cocktailfeestjes en zijn ‘s avonds lid van dezelfde ‘party’. Zij gaan naar dezelfde sportscholen, sturen hun kinderen naar dezelfde gymnasia…

Kosmopolitische segregatie

Kosmopolitische segregatie wordt gekenmerkt door een afsplitsing tussen hoogmobielen (die nog een uitweg hebben uit de maatschappelijke chaos), en laagmobielen. Ik besprak al eerder de ‘allegorie van het vliegticket: een D66-stemmer spreekt zijn talen, kan goed met digitale media overweg en gaat uit van waarden als risico en avontuur. Het maakt hem niet uit waar hij terechtkomt hij vertrouwt erop dat hij zijn weg wel vindt. Voor stemmers op PVV of SP zijn waarden als vastigheid, stabiliteit en betrouwbare ankerpunten veel belangrijker. Deze bevolkingslaag heeft echter véél minder politieke vertegenwoordiging ter beschikking.

In de netwerksamenleving worden mensen teruggebracht tot het nut van hun functie. “Wat kun jij voor mij betekenen zodat ík erop vooruitga, hoe kun je mij eventueel beschadigen als ik je tegen mij in het harnas jaag?” Dit betekent dat mensen nare streken kunnen flikken. Ze ontlenen hun waarde echter aan hun functie, dus zolang ze die functie behouden deert het ze niets. Onze tijd is schaars en hierom besteden we de tijd die we wijden aan netwerken het liefst zo efficiënt mogelijk. Dit heeft tot gevolg dat iemands waarde ‘als mens’ steeds minder wordt opgemerkt en ook minder lijkt te tellen.

In de jaren negentig nam men aan dat in de toekomst iedereen mobiel en decentraal zou werken, omdat nieuwe digitale communicatiemiddelen dit mogelijk maken. Het tegenovergestelde gebeurde: ondanks de digitalisering van het sociale verkeer moet je nog steeds fysiek bijeen zijn om te worden toegelaten tot de inner circle van een netwerk. De digitale revolutie heeft de menselijke drang naar nestgeuren en kliekjesvorming niet verminderd. Zo ontstaan gebieden als de Amsterdamse Zuidas wie dat niet kan betalen eindigt in een ‘prachtwijk’. Een gevolg is dat bijvoorbeeld leraren geen woning meer kunnen betalen in het gebied waar zij doceren, waardoor het sociale weefsel nog sneller ontbindt.

De ideologie die met bovenstaande ontwikkelingen samenhangt is het kosmopolitisch prioritarisme ookwel de kosmopolitische voorrangspolitiek genoemd. De tegenhanger is het ‘verantwoordelijke nationalisme’. De eerste stroming verklaart zich solidair met de hele wereld en wil mensen overal ter wereld helpen, terwijl de tweede de beschutting van een nationale soevereine staat verkiest.

Google en Facebook bouwen intussen aan eigen steden. Kosmopolieten zoeken elkaar op in metropoelen, terwijl eerder het idee heerste dat het internet iedereen over de hele wereld zou verbinden ongeacht leeftijd, klasse, geslacht of nationaliteit. Er was een sterk ideaal van de topos. Nu zingt in de kanalen van de macht het idee rond dat het internet ‘vooral de onderbuik naar boven brengt’. Lees: verhalen uit de samenleving die niet door de politiek-correcte filters van de mainstream media komen.

Wordt morgen (Nieuwjaarsdag) vervolgd.

Volg Sid Lukkassen via zijn nieuwsbrief en uiteraard waardeert hij ook uw steun voor zijn werk via BackMe zeer hartelijk.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

116 reacties

 1. Edjan

  Goed en leesbaar artikel.

  1. ikweetwatikwil

   Mee eens Edjan.

 2. 2030

  Ook hier spijker en kop .

  De negatieve spiraal ingezet door de deugmenschen is een molensteen om de samenleving.

  1. Linksbuster

   2030
   ++++×+++!
   Beste wensen 2030!

  2. Logica

   Klopt en heel veel mensen vinden dat gelukkig ook. Zie Pim Fortuyn. Hij zou echt MP geworden zijn als hij niet was doodgeschoten.

   Nu dan maar PVV, FVD, JA21 en Code Oranje groot maken. Heel misschien met SGP en SP erbij.

 3. LifeBuddy

  De zin met ”GroenLinks met de bijbel is (deugen om bij God in de hemel te komen, en de aarde mag aan de islam toevallen)”, komt precies uit en is de spijker op z’n kop slaan. We hebben [allemaal] op tv kunnen zien dat vvd&CO zaken doet met de taliban in afganistan. taliban is de zusterpartij van de moslimbroeders die hier via jesse klaver al een voet tussen de deur hebben. De rillingen gaan over je rug. bah!

 4. Queen

  “cultuurmarxisme”

  Cultuurmarxisme bestaat niet. Het is een verzinsel van de racisten en fascisten David Irving en Kevin MacDonald.

  Wat betreft migratie staat het artikel ook bol van leugens.

  “Toen de arbeider in de vorige eeuw niet meer voor de klassenstrijd te porren was, werden nieuwe groepen als stoottroepen via migratie binnengehaald.”

  De werkelijkheid is dat mensen de geldstromen volgen. Het geld komt vanuit de 3e wereld naar de 1e, de inwoners uit de 3e wereld komen gewoon achter hun geld aan. Dit is volledig onderbouwd door bv Jason Hickel en James K Boyce. Het anders doen voorstellen is gewoon de vooruitgangverliezers een beetje ophitsen op basis van verzinsels.

  Ik vind het onvoorstelbaar dat iemand die tot geweld oproept bij de MSM, dat is DDS inmiddels gewoon, beweren dat dat niet zo is is gewoon een slachtofferrol creëren, nog een platform krijgt. Lukkassen is een extremist en naar mijn idee geven verstandige mensen die een sterk land willen geen ruimte aan mensen die vinden dat mensen met een andere mening maar even moeten worden opgeruimd.

  1. Linksbuster

   Queen de deugkneus..is hélémaal happy met de verloedering van nl.
   Typ maar fijn verder op de braille toetsenbord blinde stròntvlék…en gooi er vooral nog wat “krachttermen” zoals fascisten, racisten en islamofoben tegenaan…hebben we tenminste nog wat te lachen..lùlhannes.

   1. Queen

    Jouw reactie staat model voor de verloedering van Nederland. Jammer dat mensen als jij dat niet beseffen.

    Werkprojecten waarin goede begeleiding is die er voor zorgt dat je weer een gevoel van eigenwaarde krijgt zouden denk ik een goed idee zijn. Ook jij bent een waardevol mens.

    1. Logica

     @Queen, fijn dat je voor sociale werkprojecten bent. Maar wie is dat niet? Jij denkt nog steeds dat links sociaal is en rechts a-sociaal. Het tegenovergestelde is echter waar.

     De klassieke sociaal democraten zitten nu juist aan de rechterkant. Daarom zei Baudet ook terecht dat hij graag met de PvdA zou willen samenwerken als ze net zo realistisch zouden worden als hun Deense collega’s.

     1. Loelap

      Grappig dat Linkse mensen over de verloedering van Nederland spreken.
      Het is hun beleid dat het Westen naar de afgrond brengt.

  2. Linksbuster

   De ” ik lúl uit mijn zwarte nek” trofee 2020 gaat naar Queen!

   1. 2030

    geen gedeelde plaats met beukhol en de strónt vlé®k

  3. 2030

   Wordt jij niet ontzettend moe van jezelf met die dagelijkse bagger constant herhalen ?

   Hoe krijg je zoveel onsamenhangende bagger bij elkaar ?

   Vreemd dat figuren zoals jij ALTIJD spreken over racisme en discriminatie maar kretologie als islamofoob ondersteunen. Je bent een beetje van het padje met je oneigenlijke woorden brij

  4. Nico Sibelijn

   ” Lukkassen is een extremist en naar mijn idee geven verstandige mensen die een sterk land willen geen ruimte aan mensen die vinden dat mensen met een andere mening maar even moeten worden opgeruimd.”

   Dat is correct. DDS besefte dat in betere tijden ook en hekelde de fascistische gewelddadigheid van deze trieste extremist.

   Er waait echter een nieuwe wind op DDS en het artikel is niet meer te vinden.

   1. 2030

    Er is maar 1 linkse extremistische fascistische tról hier strónt vlé®k .

    Het is immers de fascist de strónt vlé®k die ongevaccineerde mensen achter de voordeur wil houden. De ware extremist is derhalve de strónt vlé®k van dds.

   2. ropart

    over ruimen gesproken. het bejaardenruimen ondertussen gaat best lekker.

    1. 2030

     rutte en de jonge liggen op schema , bezuiniging op de ouderenzorg kan ruim plaats vinden

   3. Linksbuster

    Tja ook DDS maakte fouten…gelukkig zijn ze op tijd weer op het juiste pad!

   4. Queen

    Jammer. Dit is een gevaarlijke meneer.

    1. 2030

     en jij een domme hork

    2. Loelap

     Ach het Linkse zieltje kan de waarheid niet onder ogen zien. Ik denk overigens dat jij een stuk gevaarlijker bent.

     1. Queen

      Ik denk dat jij geen idee hebt waar dat frame vandaan komt. Lees the culture of critique eens, dan heb je een idee waar jouw helden hun bagger vandaan halen.

     2. Loelap

      Ik weet wèl waar jij je bagger vandaan haalt!
      Helden bestaan niet!

  5. John2003

   Een extremist is iemand die in extreme oplossingen/ programma’s denkt zoals je bv voor en tijde van WO II zag, om maar een voorbeeld te geven.
   Dat jou zijn analyse niet aanstaat maakt hem niet tot een extremist.
   Dus mijn vraag : geef nu es concreet aan waarom Lukassen een extremist zou zijn.

   1. Beukman

    @John, dan moet je Sids roman “de afrekening: kroniek van een getergd volk” eens lezen – een coproductie met Ton Nijhof.

    In deze roman kun je lezen over het diepe verlangen dat bij Lukkassen leeft. Waarnaar? Dat de islam in Nederland zal toeslaan met vreselijke aanslagen: met gifgas, met drones, met een kernbom.
    Waarom? Omdat het leger dan eindelijk eens kan ingrijpen: democratie afschaffen, vijanden zonder proces doodschieten. Die vijand is niet alleen de muzelman maar ook de cultuurmarxisten. Aangezien deze laatste groepering diep is geïnfiltreerd volgens ondergangsdenker Sid zelf, kan met een gerust hart geheel links worden uitgeroeid.

    Je zult nu zeggen: “Ja ho, maar dat is een roman. Dat is niet echt, dat is verzonnen!”
    In theorie waar. Tegelijk kun je je voorstellen dat Sid de lezer in dit boek een inkijkje gunt in zijn diepste zieleroerselen.

    Overigens heeft de redactie van DDS een tijd lang geen stukkies van Sid willen publiceren. Zoals eindredacteur Tim Engelbart een jaar terug schreef, in een artikel dat inmiddels van de aardbodem verdwenen is:

    En de laatste anderhalf jaar hebben we er sowieso een volledige banvloek over Lukkassens klaagzangen uitgesproken. De reden: de man schrijft alsof hij het Orakel van Delphi gekruist met Anders Behring Breivik is. Met beide figuren willen we niets te maken hebben. Andere media, zoals The Post Offline van Jan Dijkgraaf en het tijdschrift Elsevier hebben zichzelf ook Lukkassenvrij verklaard. Met goede reden.

    1. 2030

     arrogante onwetende beukhol denkt dat het leven een romannetje is.

     Best fijn als je zo simpel door het leven komt. beukhol doet niet meer mee behalve in het sprookjesbos

    2. John2003

     Dank Beukman voor je fatsoenlijke reactie. Das in ieder geval een winstpunt gezien de vele agressie hier.
     Ik denk toch dat de waarheid, zoals meestal, ergens in het midden ligt. Lukkassen is zeker voor Nederland domineesland extreem op het eerste gezicht (niet verwarren met het zijn van extremist), maar ieder denkend mens die de politiek een beetje volgt, moet toch inzien dat wat hier in Nderland op dit moment parlementaire democratie wordt genoemd een regelrechte aanfluiting is.
     Dan vraag ik mij voorts al tijden lang af wat nu de bedoeling is van de regerende elite in Nederland vanwege de in hoog tempo doorgaande omvolking. Wat is de reden daar achter? Ik vind het verhaal van Lukkassen dien aangaand plausibel. Tenslotte: de media ; in handen van “deugend” Nederland.Ooit was ik een braaf PvdA lid gedurende vele jaren, maar de ogen zijn mij wel open gegaan, vooral het laatste decennium.
     Straks weer verkiezingen ..Rutte lacht zich naar 40 zetels .. onze wakkere Hoekstra de nieuwe CDA held gaat naar 20 zetels, doe er nog 15 van El-Kahq bij en een paar gristen side-kicks we zitten weer 4 jaar in het kartel. Het geld is in handen van deugend Nederland. Ik kan me goed voorstellen dat grote groepen deze schijnvertoning zat zijn.
     Tenslotte, terzijde, hoop ik dat DDS in staat zal zijn, zoals eerder opgemerkt, een andere opmaak te realiseren , want dit is leuk voor een blogger of zo, maar niet voor een site met veel potentie.

   2. Queen

    Jan Dijkgraaf onthulde een poosje geleden whatsapp berichten van Lukkassen waarin hij schreef dat mensen met een linkse mening op belangrijke posten moeten worden opgeruimd zodat mensen met de juiste mening de macht kunnen krijgen.

    Dat is extremistisch. Ik heb weinig op met Jan Dijkgraaf, mij te rechts maar ik heb vertrouwen in zijn liefde voor democratie en rechtsstaat omdat hij de berichten van de heer Lukkassen in de openbaarheid heeft gebracht.

  6. Loelap

   Satya weer met haar Afrika cliché. Klopt niets van.

   1. Queen

    Als er niets van klopt kun je me dan even uitleggen wat er niet aan klopt?

    De NSB vind je toch echt op DDS in de reacties. Veel sterkte in je bubbel waarin je eigen fantasiewereld bevestigt wordt.

    1. 2030

     trieste tról , vast lid van de SS-club

    2. Loelap

     Jij heel veel sterkte in je haatzaaiende, weg met ons Joop bubbel.

  7. Loelap

   En of cultuurmarxisme bestaat maar dat zie je niet als je de hele dag met je naïeve kop in het zand steekt en de hele dag op de NSB site Joop zit. Joop is bij uitstek het schoolvoorbeeld van cultuur marxisme.

  8. Oepsie

   Daar komt narcist Queen , een reus/zin met lemen voeten aan, moreel hoog te paard, zal hij de domme bange tokkies wel even vertellen, of ze wel of niet deugen, want Queen, hanteert hoge ethische en morele standaarden en heeft de wijsheid in pacht. Is Queen een ijdele narcistische persoon? Die geen kritiek of spot duldt want hij/zij vindt zichzelf geweldig. Queen ziet zichzelf als een ‘persona grandiosa’, de uiterlijke persoon, zoals hij/zij er graag uit wil zien. Het lijkt dat Queen, een andere kant van zijn/haar persoon, zijn/haar schaduw, die er wel eens, minder fraai uit zou kunnen zien, krampachtig probeert te bedekken. De depressie, die op de loer ligt, als de zinloosheid van zijn/haar bestaan manifest wordt, zodra de dru(g) van zijn/haar grootheidswaan is uitgewerkt. Tracht hier een soort van betweter uit te hangen en anderen te badineren, omdat in zijn/haar dagelijkse belevingswereld, echt helemaal niemand, belangstelling voor hem/haar heeft.
   Oh ja! Queen heeft boeken gelezen. Jammer dat hij/zij er niets van heeft opgestoken of begrepen. Want helaas voor hem/haar, een plus een, is nog altijd twee.

   1. 2030

    je kan queen ook vervangen door beukhol

   2. Queen

    Een hoop tekst om helemaal niets te zeggen wat enige waarde heeft. Wat wel leuk is is dat je duidelijk maakt waarin het frame cultuurmarxisme zijn wortels heeft, verzinsels om mensen met een andere mening het zwijgen op te leggen.

    Het is niet mijn probleem dat jij in achteruitgang je verlossing zoekt. Zoals men op dit forum over alles en iedereen een mening of oordeel heeft heb ik die ook. Dat die mening de mensen hier niet aanstaat kan mij niet zoveel schelen.

    1. 2030

     probeer het eens op inhoud in plaats van gewauwel drama queen

     1. Oepsie

      Niet op reageren! Dit is ook zo’n eeuwige handophouder. Dat lees je met gemak, als je de vuilnis leest van wat hij hier uitbraakt. Hangen graag de ‘altruïst’ uit. Dat is altijd makkelijk, als je nooit iets bereikt heb en altijd je hand op moet houden voor een centje en daarom je gehele leven boos bent op een ieder die het beter heeft. Ze zijn eigenlijk het meest kwaad op zichzelf, omdat ze weten, dat ze de boot gemist hebben en dat het hun eigen schuld is.
      Er is een mooi woord voor,en dat is, ‘onrendabele’

   3. Thant dolpf

    “Het lijkt dat …….., een andere kant van zijn/haar persoon, zijn/haar schaduw, die er wel eens, minder fraai uit zou kunnen zien, krampachtig probeert te bedekken. De depressie, die op de loer ligt, als de zinloosheid van zijn/haar bestaan manifest wordt, zodra de dru(g) van zijn/haar grootheidswaan is uitgewerkt. Tracht hier een soort van betweter uit te hangen en anderen te badineren, omdat in zijn/haar dagelijkse belevingswereld, echt helemaal niemand, belangstelling voor hem/haar heeft.”

    Sorry dat ik erover begin , maar deze ‘observatie’ heb ik al eens, niet eens zo lang geleden, bijna letterlijk eerder door jou op een andere reageerder toegepast zien worden… Sterker nog, tweemaal eerder zelfs.

    Komt de autoriteit van de waarneming niet echt ten goede.

    1. 2030

     mooie omschrijving voor de drama queen

    2. Oepsie

     Goh, een malloot hier, die iets kan onthouden.
     De tekst, is aanpasbaar, op naam, van iedere idioot, die denkt zich verheven te voelen omdat hij/zij een uitkering of al een leven lang zich als een parasiet gedraagt. Wat betekent ”U” voor de wereld? Juist ja, helemaal NIETS!Gewoon een gefrustreerde oliebol, die zijn doel nooit bereikt heeft of dat ooit zal doen.

    3. usb3.0

     transdolfje = annie klavan michel bloedworst dickhead

     1. Thant dolpf

      Usb = homefrontje fascal sleipnir start enz enz

  9. Seneca

   @queen
   je refereert aan Hickel en Boyce. maar realiseer je je niet dat de door hen geventileerde mening en zienswijzes, ook hun mening/zienswijze is die door hun persoonlijke omstandigheden en ervaringen is gevormd? je stelt dat het geld vanuit de 3e wereld naar de 1e wereld (dat zijn wij) stroomt. waarom wordt er dan zoveel geld aan de 3e wereld geschonken door de zgn. 1e wereld?
   overigens begrijp ik niet dat je schrijft: ‘de voortgangverliezers ophitsen op basis van verzinsels’. de meningen van Hickel en Boyce zijn in mijn optiek verzinsels uitsluitend en alleen bedoeld om de zgn. 3e wereld op te hitsen tegen de 1e wereld. eveneens schrijf je dat Lukassen een extremist zou zijn. als je mij zo zou betichten dan lag er binnen 8 dagen een dagvaarding op je deurmat en zou ik een fikse vergoeding verlangen inzake reputatieschade.

   1. Thant dolpf

    “dan lag er binnen 8 dagen een dagvaarding op je deurmat en zou ik een fikse vergoeding verlangen inzake reputatieschade.”

    Als het zo makkelijk zou zijn om juridische claims te vestigen, zouden GroenLinks-ers er een dagtaak aan hebben om elke dag weer dagvaardingen op de deurmat van De Dagelijkse Standaard te laten bezorgen.

    1. 2030

     de club van pol pot heeft geen enkel recht van spreken

     1. Thant dolpf

      Of de PVDA of D66 of de VVD…

   2. Queen

    Beste Seneca

    Lees de boeken van Boyce en Ndikumana eens. Ze hebben de geldstromen gevolgd. Daar zit geen persoonlijke visie bij maar is gewoon een feitelijk verslag.

    “eveneens schrijf je dat Lukassen een extremist zou zijn. als je mij zo zou betichten dan lag er binnen 8 dagen een dagvaarding op je deurmat en zou ik een fikse vergoeding verlangen inzake reputatieschade.”

    Die schade heeft hij dan helemaal aan zijn eigen woorden te wijten. Google maar naar het briefje van Jan Dijkgraaf. Daarin werden app berichten van Lukkassen getoond die door zowel links als rechts als zeer extreem werden betiteld. Ik zie de dagvaarding graag komen, dat wordt lachen. Iedere rechter zal dat als extreme opmerkingen beschouwen.

    Jammer dat jullie vvmu om zeep helpen. Geen groter gevaar voor vvmu dan mensen op de rechterflank op dit moment. Zelf spreken over cultuurmarxisten maar zodra ze iets lezen wat hun niet aan staat direct janken.

 5. Beukman

  Alles hangt met alles samen – “alles raakt alles in de wereld”, aldus Harry Mulisch.
  aldus Sid.

  Deze spreuk van de extreem-linkse Harry Mulisch zou Sid wel eens op een tegeltje boven zijn bed hebben kunnen hangen. Sid is immers de ongekroonde Koning van het verbanden leggen tussen…. ja, tussen wat eigenlijk niet?

  De paranoïde complottheorie van het cultuur-marxisme vertoont opvallende overeenkomsten met het vooroorlogse antisemitisme: ook de joden waren geïnfiltreerd in alle instituties en streefden heimelijk naar de heerschappij. Ze werden geframed als links, als bolsjewieken én, statenloos als ze waren, als kosmopolieten.

  Ook Sid weet hier wel raad mee. De term kosmopolitisme en al haar afgeleiden bijvoorbeeld gebruikt hij maar liefst ene keer of tien om zijn punt te maken.

  Het ligt nogal voor de hand dat juist associatieve geesten als Sid Lukkassen zich aangetrokken voelen tot complottheorieën. Ik raad hem aan om zich eens te bezinnen op de vraag wat hij eigenlijk te zoeken heeft bij Thierry Baudet, een jongen uit de elite die woont in een uithoek van de Amsterdamse grachtengordel, heeft gewerkt voor de linkse pers en vergeefse pogingen heeft ondernomen om zich in te slijmen in de linkse omroep.

  1. Linksbuster

   Harry Mulisch is de beste auteur van nederland.
   Volgens Harry Mulisch dan.

   1. Beukman

    Zoals onze grote Volksschrijver G.K. van het Reve al dichtte:

    Mullis
    dat is vullis.

    1. 2030

     is dat net zoiets als beukhol is een tról !

    2. ManX

     In die tijd noemde hij zich allang geen Gerard Kornelus van het Reve meer, maar kortweg Gerard Reve en luidde de correcte uitspraak ‘Mullis is vullis’.

   2. Loelap

    2 maanden geleden zond de NPO een documentaire uit over Harry Mulisch
    Harrie Mulisch maakte zich erg zorgen om de toenemende negatieve invloed van de islam op Europa. Misschien was hij Links maar hij was verre van naïef.

  2. Meriadoc Brandebok

   De theorie van extreemrechts over het cultuur-marxisme lijkt me zelfs een op een gekopieerd van de nazi’s. Vrij letterlijk deed die term er in de jaren ’30 ook de ronde: het cultureel-bolsjewisme. Volgens de nazi’s zat links overal aan de knoppen. Een opvallende overeenkomst is ook dat de nazi’s de modernistische kunst van de Roaring Twenty’s hekelden en een nationale wedergeboorte van de natie predikten (dat laatste moest worden bereikt door de eliminatie van links en de joden). En ook extreemrechts, waartoe Lukkassen behoort, predikt de neergang van de natie en meent dat er een nationale wederopstanding moet plaatsvinden.

   De overeenkomsten van toen en nu zijn griezelig.

   1. Beukman

    Vrij letterlijk deed die term er in de jaren ’30 ook de ronde: het cultureel-bolsjewisme.

    Dank voor deze correctie. Hoewel inherent antisemitisch was deze theorie van de nazis in de eerste plaats gericht op het cultuur-bolsjewisme en zijn vermeende aanhang.

    Dankzij Delpher is het tegenwoordig vrij eenvoudig om enig vergelijkend historisch inzicht te krijgen in deze materie. Hier bijvoorbeeld een kort artikel uit ’36 over het gevaar van het cultuur-bolsjewisme dat bezig was in ons land door te dringen, en zelfs de bron was van “cultuurbedervende” toneelstukken:

    resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010539748:mpeg21:a0070

    1. Nico Sibelijn

     Het cultuurmarxisme is een vage politiek ideologie die in de 70-er jaren van de vorige eeuw via figuren als Marcuse nog wel door sommigen linkse dwaallichten werd aangehangen maar inmiddels is er geen levend mens meer te vinden die zichzelf als een overtuigd cultuurmarxist presenteert. Dat maakt deze oorlog tegen het cultuurmarxisme van verwarde geesten als Lukkassen ook een hilarische schimmenoorlog. Er wordt hard gestreden maar de vijand in in geen velden of wegen te bekennen.

     1. 2030

      zegt het vage figuur de strónt vlé®k

    2. Meriadoc Brandebok

     Eng! Het artikel zou een artikel uit de huidige tijd kunnen zijn. Ook toen klaagden de nazi’s over het cultuur-bolsjewisme in kunst en cultuur.

     “CULTUUR-BOLSJEWISME

     Overheid moet zich tegenover die invloed scherp stellen

     In het voorlopige verslag der Eerste Kamer
     over de onderwijsbegroting, merken enkele
     leden op, dat de overheid zich scherp te
     stellen heeft tegen den invloed van cultuur-
     bolsjewisme, dat in ons land steeds meer
     doordringt, gelijk o.m. blijkt uit het cultuur-
     bedervend tooneelstuk ,,De Beul”, dat te
     Amsterdam, nog wel met subsidie uit de
     gemeentekas is opgevoerd.”

     1. Beukman

      Inderdaad eng die parallellen, Meriadoc. Dr. X is nodig toe aan een leesbril.

      Hier voor het gemak de link naar vele artikelen over het cultuur-bolsjewisme zoals te vinden in Delpher en chronologisch gerangschikt – ze worden interessanter naarmate de oorlog dichterbij komt:

      delpher.nl/nl/kranten/results?query=%22cultuur-bolsjewisme%22&page=1&maxperpage=50&sortfield=date&coll=ddd

     2. Rene van der Grijp

      De bekende truc van Godwinners als Brandebok is in feite alles wat de nazi’s dachten of deden als benchmark van het kwaad te poneren.

      Tja, dan vergeet je toch dat de nazi’s veel sociale wetgeving hebben ingevoerd die in essentie ook door de sociaal-democraten is omarmd. Om maar wat te noemen (er is veel meer wat goed in het partijprogram van GL zou passen).

      Dus daarmee zakt Brandebok al meteen door het ijs.

      Wat betreft de kritiek van de nazi’s op het bolsjewisme en hun verachtelijke methoden is mijn mening dat deze terecht was. Denken Brandebok en Beukman daar anders over?

     3. Beukman

      Wat betreft de kritiek van de nazi’s op het bolsjewisme en hun verachtelijke methoden is mijn mening dat deze terecht was. Denken Brandebok en Beukman daar anders over?

      Het betreft geen “kritiek”, Rene, het betreft framing. De nazi’s frameden hun vijanden als “bolsjewieken”, “kosmopolieten”, etc.

      Je kunt het vergelijken met de wijze waarop een deel van de Republikeinen Joe Biden framet als “extreem-links”, “socialist” of zelfs “communist”.

     4. Rene van der Grijp

      O, dus die bolsjewieken bestonden helemaal niet?

      Kom op Beukman, je kan beter.

     5. Beukman

      Hou je niet van de domme, René. Natuurlijk waren er bolsjewieken.
      Er zijn nu ook communisten.
      Zorgt dit feit ervoor dat Biden ook een communist is, óf hebben we hier les 1 uit het handboek “Framen doe je zo” te pakken?

     6. Rene van der Grijp

      Je bent zelf degene die zich van de domme houdt, Beukman.

      De nazi’s waren de facto een reactie op de bolsjewisten. Op een haar na hadden die na WO1 de macht in Duitsland gegrepen. Dus doe aub niet of het allemaal frames waren.

     7. Nico Sibelijn

      “De nazi’s waren de facto een reactie op de bolsjewisten. ”

      De contemporaine geschiedenis volgens Prof. Dr. van der Grijp

      Hilarisch.

     8. 2030

      ons vlé®kje , de geschiedvervalser bij uitstek , de moraal ridder die denkt dat zwarte Amerkanen geen slaven hadden . De sukkel die zwarte piet koppelt aan racisme en discriminatie.

      De druiloor wil hier nu de specialist uithangen omtrent marxisme .

      kansloos figuur🤮

     9. Beukman

      Dus doe aub niet of het allemaal frames waren.

      Ik beweer helemaal niet dat het “allemaal frames” waren, Rene, dat verzin je zelf. Ik wijs er slechts op dat de frame “bolsjewisme” te pas en te onpas werd gebruikt, zoals heden ten dage diverse politici worden geframed als “communisiten”, “socialisten” en “extreem-linksen”. Het voorbeeld van de gematigde Joe Biden heb ik gegeven; een voorbeeld van een onterechte frame als “bolsjewisme” kan je vinden in het krantenartikel uit ’36.

     10. 2030

      hier die andere idioot die met droge ogen beweert dat zwarte Amerikanen geen slaven hielden. Donder op met je onzin onwetende

      ENZ !

     11. Rene van der Grijp

      “Ik beweer helemaal niet dat het “allemaal frames” waren, Rene, dat verzin je zelf.”

      Je schreef letterlijk: “Het betreft geen “kritiek”, Rene, het betreft framing. De nazi’s frameden hun vijanden als “bolsjewieken”, “kosmopolieten”, etc.”

      Als je tot een goede discussie wil komen dan is het raadzaam zorgvuldiger te formuleren.

     12. Beukman

      @2030, ik raad je aan om je te houden aan je voorgeschreven dagdosis antidepressiva. Mocht je het toch een keer niet zien zitten, weersta dan de verleiding om bij te slikken. Probeer het eens met een flinke wandeling door je buurt. Dat geeft ook minder bijwerkingen.

     13. Beukman

      Dank, Rene. Uit het citaat dat je geeft blijkt dat ik gelijk heb. Ik heb nergens beweerd dat het “allemaal frames” waren.
      Natuurlijk bestonden er ook echt bolsjewieken. Maar dat betekent nog niet dat iedereen die door de nazis of door anderen als zodanig werden geframed, dit ook waren. Net zomin als Joe Biden een “communist” is, in weerwil van het feit dat vele Republikeinen hem zo framen.

     14. 2030

      beukhol , ik raad je aan om lekker op te rotten met je narcistische gewauwel en om je ouwe moer lastig te vallen met je aperte onzin op je belerende toontje. Walgelijke tról

      ENZ !

     15. Beukman

      Nogmaals 2030: minder antidepressiva slikken, vaker naar buiten, minstens 1x per week schoon ondergoed aantrekken en minder rondhangen op DDS. Dat zal jou goed doen, en ons ook.

     16. 2030

      nogmaals beukhol , ik raad je aan om lekker op te rotten met je narcistische gewauwel en om je ouwe moer lastig te vallen met je aperte onzin op je belerende toontje. Walgelijke tról

      ENZ !

     17. Beukman

      QED.

     18. Rene van der Grijp

      “Ik heb nergens beweerd dat het “allemaal frames” waren.”

      Dat volgt impliciet wel degelijk uit je formulering, maar goed, ik zal daar verder niet over uitwijden.

      Dus terug naar de essentie, ik vroeg: “Wat betreft de kritiek van de nazi’s op het bolsjewisme en hun verachtelijke methoden is mijn mening dat deze terecht was. Denken Brandebok en Beukman daar anders over?”

      Gaarne alsnog een rechtstreeks antwoord en geen omtrekkende bewegingen meer.

     19. Beukman

      Dus terug naar de essentie, ik vroeg: “Wat betreft de kritiek van de nazi’s op het bolsjewisme en hun verachtelijke methoden is mijn mening dat deze terecht was. Denken Brandebok en Beukman daar anders over?”

      Jammer dat je niet specificeert op welke bolsjewieken je precies doelt, René, en op welke van hun methoden.
      Om in de context van de nazis te blijven, citeer ik wikipedia over dit onderwerp, omdat in dit citaat zo fraai de parallel zichtbaar wordt met de paranoïde theorie van het huidige cultuurmarxisme:

      De term joods-bolsjewisme of judeobolsjewisme is een politieke en polemische uitdrukking in vertogen die antisemitisme paren aan anticommunisme. Het begrip en zijn varianten, wijd verspreid in het interbellum, geven uitdrukking aan de mythe dat de Joden, achter of tussen de bolsjewieken, de ware bewerkstelligers waren van de Russische Oktoberrevolutie en dat ze de eigenlijke macht hadden in de USSR. In ruimere zin worden de Joden verantwoordelijk gehouden voor het marxisme en de communistische beweging in het algemeen, alsook voor de wandaden in naam daarvan begaan door de communistische regimes.
      De mythe van het joods-bolsjewisme verspreidde zich snel na november 1917, vooral door toedoen van gevluchte Witte Russen. Vervolgens werd ze gerecupereerd door het nazisme en door andere extreemrechtse nationalismen in verschillende landen. Het concept werd een nieuwe incarnatie van de joodse complottheorie, in contrast met – maar niet ter vervanging van – de mythe van het Jodendom als bewerkstelliger van het kapitalisme.

      nl.wikipedia.org/wiki/Joods-bolsjewisme

     20. Rene van der Grijp

      Ik heb het niet over joden gehad, Beukman. En ik ben zeker niet van mening dat er zoiets was als judeo-bolsjewisme, dus waarom kom je daar überhaupt mee op de proppen?

      Ik kan het niet anders zien dan als een poging de discussie te saboteren.

     21. 2030

      laat beukhol toch lekker links leggen net zoals die mafklapper malle pietje

      lappen onzinnige tekst waar de laatste een kopie is van de eerste. Beide kunnen zo de politiek in, draaien, wenden, keren en slap lúllen

     22. Beukman

      Goed, René. Als het kwartje nog niet gevallen is, gaan we even terug naar jouw oorspronkelijke vraag:

      “Wat betreft de kritiek van de nazi’s op het bolsjewisme en hun verachtelijke methoden is mijn mening dat deze terecht was. Denken Brandebok en Beukman daar anders over?”

      Kun je even specificeren op welke bolsjewieken je precies doelt, René, en op welke van hun methoden?

   2. ManX

    “De overeenkomsten van toen en nu zijn griezelig.”

    Maar Meriadoc, die overeenkomsten zie jij overal in.
    Van een onschuldige postduiven- of postzegelclub weet jij met een paar Godwins nog een nazistisch gevaar voor de samenleving te maken.

    Je weet zelf dat je een autist bent, maar je eenpuntig en rigide denken keert zich nu toch echt tegen je.

    1. Meriadoc Brandebok

     Onze autist ManX spreekt.

     1. ManX

      Briljante reactie!!!

   3. Linksbuster

    D”r is maar één grefogriezel en dat is fantasietje met zijn nazi gelúl.

   4. Loelap

    Steek je kop maar heel diep in het Linkse zand. Je naïviteit is gevaarlijk maar tevens aandoenlijk.

   5. Loelap

    De islam massaal binnenhalen en omarmen en werkelijk alles wat ze uitvreten goedpraten of onder het tapijt vegen dat is pas griezelig. Ik kan me voorstellen dat iemand die hier commentaar op heeft, er voor waarschuwt en er een halt aan wil toeroepen door jullie door en door gehaat wordt.

  3. 2030

   dom onsamenhangend gelúl weer beukhol !

   1. Loelap

    Ach hij kan zijn pilletjes niet meer betalen.

  4. Rene van der Grijp

   “De paranoïde complottheorie van het cultuur-marxisme”.

   Kun je eens uitleggen wat het complot precies behelst?

   Ik zie er in het geheel geen complot in maar gewoon een historische duiding van hoe het linkse denken is geëvolueerd. Het begon met de focus op cultuur door Gramsci nadat het klassieke marxisme in West-Europa niet aansloeg. Het gedachtengoed van de Frankfurter Schule werd omarmd door de generatie van 68 en de schaduw van 68 hangt nog steeds boven ons, maar het wordt steeds duidelijker dat dit denken rampzalig heeft uitgepakt.

   Misschien is dat laatste wel de reden waarom linksen niets over het cultuurmarxisme willen horen. Het confronteert hen pijnlijk met de enorme ravage die links in de afgelopen decennia heeft aangericht.

   Lukkassen weet daar goed de vinger op te leggen, al blijft hij veel te breedvoerig.

   De persoonlijke aanval op hem vanwege een roman is beneden jouw niveau, Beukman. Van de querulant Aytas 2.0 valt dat te verwachten, maar jou had ik hoger ingeschat.

   1. Nico Sibelijn

    “Ik zie er in het geheel geen complot in maar gewoon een historische duiding van hoe het linkse denken is geëvolueerd. ”

    Ja, het betreft inderdaad geen levende politieke ideologie (er zijn geen mensen die zich ermee verbinden) maar een duiding vanuit een rechts-populistisch perspectief. Het is dus slechts een mening van sommige rechtse figuren, zoals Lukkassen, over linkse politiek waar ze het niet mee eens zijn. Dit noemen we in deze tijd ook wel een frame. Het betreft geen feiten maar een pejoratieve duiding van feiten.

    Nu weten we weer waarover we het hebben. Dank, Rene, dit is verhelderend.

    1. Nico Sibelijn

     De autist Lukkassen kreeg in een inhoudelijk debat in Buitenhof overigens alle hoeken van de studio te zien. Heel vermakelijk:

     ht*ps://www.youtube.com/watch?v=rPGzJrYWgSU
     ht*ps://www.youtube.com/watch?v=564qv8od-ok

     1. 2030

      de strónt vlé®k is ook in de waan dat ene adje melkert fortuyn alle hoeken liet zien in een debat .

      daarmee krijgen we een mooi beeld van de waangedachten van de strónt vlé®k

   2. Beukman

    Ik zie er in het geheel geen complot in maar gewoon een historische duiding van hoe het linkse denken is geëvolueerd.

    Ik ben me er van bewust dat jij de theorie hebt ontdaan van het complotelement, Rene. Je bent echter in de minderheid. Meestal wordt er uitgegaan van enige vorm van samenspanning van linkse mensen om de touwtjes in handen te krijgen. De term “lange macht door de instituties” suggereert dit ook.

    Wat je opmerking over de romanvorm voor Sids ideeën betreft: ik heb hier van tevoren over nagedacht. Ik moest hierbij denken aan de romans van Sartre. Die zijn allerminst bedoeld als pure fictie: het is Sartre’s manier om het existentialisme aanschouwelijk te maken.

    Net zo denk ik dat we Sids roman moeten lezen. Zijn hierin beschreven geweldsfantasieën kunnen onmogelijk louter worden gelezen als pure fictie.

    1. 2030

     quote Je bent echter in de minderheid end

     de fascist beukhol bepaalt dit ? flapdrol met zijn elitaire slappe gelúl

    2. Nico Sibelijn

     “Net zo denk ik dat we Sids roman moeten lezen. Zijn hierin beschreven geweldsfantasieën kunnen onmogelijk louter worden gelezen als pure fictie.”

     Zoals het evenmin geloofwaardig is de roman van de FvD-er Pepijn van Houwelingen los te zien van zijn politieke overtuigingen. Hij probeerde zich er leugenachtig uit te draaien door de bewondering in dit boek voor Hitlers Derde Rijk te relativeren als ‘ideeënkunst’ die ‘los zou staan zijn eigen politieke opvattingen’.
     Mocht dit al geloofwaardig zijn, hoe verknipt ben je dan?

     ht*ps://ikje.blogspot.com/2016/04/pepijn-van-houwelingen-forum-voor.html

    3. Rene van der Grijp

     “Ik ben me er van bewust dat jij de theorie hebt ontdaan van het complotelement, Rene. Je bent echter in de minderheid. Meestal wordt er uitgegaan van enige vorm van samenspanning van linkse mensen om de touwtjes in handen te krijgen. De term “lange macht door de instituties” suggereert dit ook.”

     Die lange mars door de instituties heeft wel degelijk plaatsgevonden, maar dat was in het begin min of meer een spontaan proces. Kennelijk heb je de behoefte om ook dat te ontkennen, maar dan moet je wel met steekhoudende argumenten komen om te verklaren dat vrijwel alle sleutelposities vanaf de jaren 70/80 in handen van links zijn gekomen en vrijwel alle speerpunten van de generatie van 68 zijn gerealiseerd.

     Doe dat morgen maar, want ik sluit zo af en begin aan mijn jaarlijkse taak: een lekker rechts koud buffetje klaarmaken voor mijn gezin.

 6. John2003

  Geweldige analyse van Sid Lukassen ( niet verwarren met die andere mafklapper). laten we ons gelukkig prijzen dat er nog heldere geesten ter rechterzijde bestaan als Sid.

 7. ManX

  Uitstekend en glashelder verhaal weer van Sid Lukkassen.

  Uiteraard zal iedere linkse kneus die geinfecteerd is door het cultuurmarxistische virus direct ontkennen dat cultuurmarxisme bestaat. Daarover zijn in het verleden talloze discussies en debatten op DDS gevoerd en steeds weer zag je dezelfde opbouw van ontkenningen en reacties.

  Uit die tijd heb ik nog een stuk tekst bewaard dat ik hieronder plak (misschien is het ook wel van Lukkassen, dat kan ik niet meer achterhalen):

  “Herbert Marcuse gaf in de jaren zestig het culturele marxisme in het Westen een grote impuls. Niet de arbeiders maakten de revolutie, maar studenten en academici. Door hun positie in de samenleving zouden die bij uitstek geschikt zijn om de revolutionaire voorhoede te vormen. Daarmee begon ‘de mars door de instituties’ en kwamen het onderwijs in al zijn geledingen, de nieuwsvoorziening, het bestuursapparaat en het welzijnswerk grotendeels in hun handen, wat zij nog steeds zijn. Het kapitalisme, het christendom, de heersende moraal, het gezin, het nationalisme en het patriottisme moesten het voortaan ontgelden en het onderwijs moest op de schop. Vrouwen moesten zelfstandiger worden en gaan werken. Het christendom, waar het individu centraal staat, kwam onder vuur; het staat fundamenteel tegenover het communisme dat het collectief boven het individu stelt. Gelijkheidsdenken, solidariteit, nivellering, globalisering en maakbaarheid van de samenleving werden het credo, evenals cultuurrelativisme, dat alle culturen als gelijkwaardig beschouwt. De provobeweging met in haar kielzog de kraakbeweging, de milieubeweging, de vredesbeweging, de vrouwenbeweging en de dierenbevrijdingsbeweging met hun acties waren een uitvloeisel van het nieuwe denken. Het culturele marxisme is intussen diep in onze samenleving doorgedrongen en dat geldt ook voor politieke correctheid. Beide worden geassocieerd met hen die zich (neo)liberaal, sociaal-democratisch of socialistisch noemen en de christen-democraten doen ijverig mee. Lenin kwalificeerde de liberalen al als ‘nuttige idioten‘, omdat ze zich voor zijn karretje lieten spannen.

  Indoctrinatie, propaganda, leugenachtige voorlichting en verzwijgen van nieuws dat niet in het marxistische denken past, zijn schering en inslag. Een debat met uitwisseling van argumenten wordt zoveel mogelijk vermeden. De politiek correcten zien zichzelf als goed (‘Gutmenschen‘); de anderen zijn fout en moeten tot zwijgen worden gebracht. Dat maakt het moeilijk om kritiek te uiten op wat er in de samenleving gaande is. Critici worden al snel gedemoniseerd en ten onrechte uitgemaakt voor fascist of racist, soms worden ze bedreigd of aangevallen en in het ergste geval gedood (Fortuyn).

  Geprobeerd wordt de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen als uitingen beledigend voor bepaalde groepen uitgelegd kunnen worden. Veel geld wordt verspild aan onrendabele projecten (windmolens) en hypes die niet voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd (opwarming van de aarde door verhoogde CO2-uitstoot). Tegelijkertijd worden de belastingen verhoogd, gevangenissen gesloten, defensie uitgehold, de AIVD afgeslankt, de zorg verschraald en ga zo maar door.

  Door de stelling, dat immigranten nodig waren om het vuile werk te doen, kwam massa-immigratie op gang. Dat proces wordt nog steeds ondersteund door de politiek correcte politici, ambtenaren, journalisten en advocaten hoewel onder geen bevolkingsgroep het werkloosheidspercentage zo hoog is als onder de immigranten. Met het binnenhalen van een (deels islamitische) onderklasse wordt een nieuw proletariaat geschapen geheel volgens de marxistische ideologie. Vergeten wordt dat het in stand houden van een verzorgingsstaat, gebaseerd op een overheid met een waterhoofd, die het volk steeds meer belastingen oplegt, op den duur niet te combineren is met het toelaten van grote aantallen armen.

  Politiek correcte politici willen de islamisering niet tegengaan (motie Halsema werd alleen verworpen door PVV en SGP), maar plegen daarmee verraad aan hun streven naar seksuele bevrijding, gelijkheid tussen man en vrouw en uitbreiding van homorechten. Ze zien gemakshalve over het hoofd, dat de islam intolerant is en zich tegen ongelovigen en tegen de democratie richt. De islamieten in de nieuwe onderklasse worden gepamperd, hun eisen ingewilligd, hun daden goedgepraat of verdoezeld, hun cultuur wordt beschermd, de ‘multicultuur‘ bejubeld.

  Tegelijkertijd wordt de autochtone bevolking een postkoloniaal schuldgevoel aangepraat. Problemen in Afrika en het Midden Oosten worden toegeschreven aan de voormalige koloniale machten. Het Westen komt om in zelfhaat. De Europese kolonisatie van vreemde landen wordt veroordeeld, maar de kolonisatie van Europa door immigranten van buiten ons werelddeel wordt gestimuleerd, hoe hypocriet kun je zijn? Het nieuwe proletariaat zou heel goed zijn agressie op de westerse samenleving kunnen gaan botvieren. Hoewel het culturele marxisme geen geweld predikt, zou het daar wel eens op kunnen uitdraaien, temeer omdat de lontjes steeds korter worden.

  Het links-islamitische bondgenootschap is bezig de westerse cultuur en beschaving te vernietigen. De helaas door het merendeel van de politici bejubelde EU is een bureaucratische moloch, en een geldverslindend, megalomaan, socialistisch project, dat erop is gericht de identiteit van de deelnemende landen te vernietigen en Europa in chaos te storten op weg naar een Nieuwe Wereld Orde. Vrijheid en democratie worden op het spel gezet door een elite, die zichzelf bovenmatig beloont. Het kabinetsbeleid leidt tot neergang van de westerse cultuur en de welvaart, geheel volgens de beginselen van het culturele marxisme. Dit moet Rutte voor ogen hebben gestaan toen hij zijn kabinet als het beste van na de Tweede Wereldoorlog kwalificeerde.”

  1. Nico Sibelijn

   Deze tekst pikte mijn goede vriend wellicht van:
   ht*ps://www.facebook.com/erkenbrandnl/posts/httpswwwfacebookcom387601028238285posts1108548746143506/1805583389578663/

   Erkenbrand is een extreem-rechtse fascistische club die dit soort malle ideeën inderdaad aanhangt.

   Het is debiel gewauwel van de bovenste plank maar tegen mensen die in dit troebele paradigma zijn weggezakt is het ook lastig te argumenteren omdat feiten niet zo tellen.

   1. ManX

    Framen en labelen zijn de wapens van mijn ‘goede vijand’ Nico Sibelijn. Niet de inhoud telt, maar de connectie, associatie en achtergrond van het verhaal. Niet de argumenten staan voorop, maar de opgeplakte etiketten. Niet het zinvolle verweer, maar het gescheld en kleinerend wegzetten.

    Precies de technieken waar cultuurmarxisten zich altijd van bedienen en daarmee een onderstreping van de aspecten die in mijn reactie naar voren worden gebracht.

    Het is slechts jouw mening en die van je cultuurmarxistische inteeltfamilie, Nico Sibelijn, die de tekst wegzet als ‘debiel gewauwel van een extreemrechtse club’. Het wijst alleen maar op het intrinsieke gelijk – tegenargumenten heeft de querulant niet.

  2. Beukman

   Hoe typisch dat de aanhangers van de paranoïde complottheorie van het cultuur-marxisme er nooit in slagen om hun theorie in een paar zinnen uit te leggen.
   Zelfs de eminente geleerde prof. dr. A. Einstein lukte dat nog met zijn beide Relativiteitstheorieën.
   Dr. X, warhoofderij bestrijd je niet met warhoofderij.

   1. ManX

    Even terzijde Beuk: de beide relativiteitstheorieen zijn waarschijnlijk helemaal niet van Einstein afkomstig, maar van zijn vrouw, de Servische natuurkundige Mileva Maric. Zij wilde ten koste van alles scheiden van Albert en bracht haar doorontwikkelde ideeen in als echtscheidings-afkoopsom. Einstein, die de enorme reikwijdte ervan in zag, accepteerde dat aanbod en ging met de eer en eeuwige roem strijken.

    1. 2030

     dus eigenlijk is einstein een soort rotmans ?

    2. Beukman

     Ik ken de theorie, mr. X. Maar zou die ook waar zijn?

     1. 2030

      enkel de theorie van narcist beukhol is waar manx

     2. Beukman

      enz

     3. 2030

      sterk beukhol ook zo origineel tról

     4. ManX

      Waarom niet, Beuk? Het klinkt aannemelijk temeer omdat Einstein in zijn gehele schooltijd nooit ergens in heeft uitgeblonken en altijd als een middelmatige leerling / student werd beschouwd (zie biografie).

      Jij bent als cultuurmarxist ( 🙂 ) toch emancipatoir en feministisch? Gun Mileva Maric dan ook wat. Temeer omdat met de nieuwe quantumtheorie en singulariteit toch al voldoende op de helling wordt gezet.

     5. Beukman

      Nou vooruit dan maar dr. X. Sommige theorieën moet je niet kapot checken. En Schumann kon niet componeren; in werkelijkheid heeft Clara al zijn meesterwerken geschreven.
      Dat linkse haar van Albert was trouwens gewoon een pruik, wist je dat?

     6. Thant dolpf

      “Het klinkt aannemelijk temeer omdat Einstein in zijn gehele schooltijd nooit ergens in heeft uitgeblonken”

      Pertinent onjuist.

   2. 2030

    niemand hoeft wat uit te leggen flapdrol. Jij moet gewoon even op site van de VN de agenda 2030 lezen. Helaas is begrijpend lezen niet 1 van je kwaliteiten.

    Agenda 2030 is glashard behalve voor de blinde volgers zoals beukhol en de strónt vlé®k

  3. Edjan

   @ ManX, Prima!

   1. Edjan

    Never Mind the Bollocks.

  4. Loelap

   Chapeau ManX, ijzersterk betoog, de spijker op de kop!

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.