Worden we een derdewereldland?

Alle seinen staan in ieder geval op rood.

Laten we beginnen bij de affaire-Ibn Ghaldoun. De ongekende examenfraude daar gepleegd kwam niet als een verrassing. En dan doel ik niet alleen op het track record van deze scholengemeenschap, dat een aaneenschakeling vormt van incidenten en financieel wanbeheer. Ik denk dat we deze zaak breder moeten trekken.

Low trust
In de loop der jaren heeft Nederland meer dan een miljoen niet-westerse immigranten opgenomen, en door natuurlijke aanwas is die bevolkingsgroep inmiddels aangegroeid tot twee miljoen, Een groot deel van hen houdt hardnekkig vast aan de zeden en gewoonten uit het thuisland, die vaak haaks staan op wat hier te lande gangbaar is. Zo bezien hebben we met deze immigranten dus de Derde Wereld geïmporteerd.

En anders dan de multiculturalisten ons wilden doen geloven is dat niet in alle opzichten een verrijking. Sinds Paul Scheffer in 2000 zijn essay Het multiculturele drama publiceerde kunnen de schaduwzijden niet langer worden weggemoffeld, als daar zijn: zwakke arbeidsmarktprestaties, onevenredig beroep op collectieve voorzieningen, oververtegenwoordiging in de misdaadcijfers et cetera. Maar er is meer.

Een hoogontwikkelde samenleving en dito economie als de onze kunnen niet goed functioneren zonder een zekere mate van wederzijds vertrouwen – op basis van gedeelde waarden – tussen de burgers onderling en tussen de burgers en de instituties. Als een substantieel deel van de bevolking de waarden van die samenleving niet deelt, maar daar afwijzend of zelfs vijandig tegenover staat, dan hebben we een groot probleem. Dan zakken we af naar de status van, wat Fukuyama noemt, low trust society, met alle gevolgen voor ons concurrentievermogen van dien. 

Verloedering
Genoeg even over de schaduwzijden van de niet-westerse immigratie. Want los daarvan laat de affaire-Ibn Ghaldoun nog iets anders zien, namelijk hoever de verloedering van de semi-publieke sector – en meer in het bijzonder het Nederlandse onderwijs – inmiddels is voortgeschreden.

Verzelfstandiging van overheidsdiensten of door de overheid gecontroleerde organisaties heeft sinds de jaren negentig een hoge vlucht genomen. Zorginstellingen, woningcorporaties en scholen mochten voortaan hun eigen gang gaan. Dat zal bij sommigen, zoals de vele voorstanders van een kleinere overheid op deze site, in goede aarde zijn gevallen.

Men had er natuurlijk voor kunnen kiezen om al die verzelfstandigde instellingen voor hun eigen inkomsten te laten zorgen. Maar in plaats daarvan worden zij nog steeds gefinancierd met publiek geld (woningcorporaties moeten wel hun eigen broek ophouden, maar hun melkkoe – de woningvoorraad – is ooit gefinancierd met publieke middelen). En uitgaande van het principe ‘wie betaalt bepaalt’ is de logische consequentie dat de overheid – hoewel op afstand – altijd het laatste woord zou moeten hebben.

In plaats hiervan heeft men bij die verzelfstandiging gekozen voor het model ‘wie ontvangt bepaalt’. Met voorspelbare ontsporingen tot gevolg. Bestuurders die zichzelf exorbitante beloningen toekennen, megalomane vastgoedprojecten, verwaarlozing van de core business, financieel wanbeheer, faillissementen. De voorbeelden liggen voor het oprapen: Philadelphia, Rochdale, Vestia, Inholland, Windesheim, en ga zo maar door. Derhalve kan worden gesteld dat ook de verzelfstandiging van de semi-publieke sector heeft geleid tot het afglijden naar een low trust society.

De affaire-Ibn Ghaldoun heeft nog eens pijnlijk duidelijk gemaakt dat de overheid de controle op de besteding van al dat belastinggeld door verzelfstandigde instellingen, helemaal is kwijtgeraakt. Hoewel in de politiek een breed draagvlak bestaat voor sluiting van de in opspraak geraakte scholengemeenschap, blijkt dat wettelijk gezien nagenoeg onmogelijk. Hebben al die juristen en bestuurskundigen waarvan het overheidsapparaat is vergeven soms zitten slapen bij de verzelfstandiging van de onderwijsinstellingen?

Dit alles kwam nog bovenop de uitholling van de kwaliteit van het onderwijs door allerlei inhoudelijke hervormingen, die al in de jaren zestig met de Mammoetwet zijn ingezet. Goed onderwijs – en dat is iets anders dan meer geld voor onderwijs – is noodzakelijk om onze economische toekomst veilig te stellen. De gesignaleerde verloedering is daarom des te zorgwekkender. Nog een factor die de status van derdewereldland dichterbij brengt. Maar de vooruitzichten zijn nog grimmiger.

Zwaard van Damocles
Het afglijden naar een low trust society en de verloedering van het onderwijs, alsmede de uit beide ontwikkelingen resulterende aantasting van onze concurrentiekracht, verlopen geleidelijk. Maar intussen hangt er ook nog een zwaard van Damocles boven ons hoofd dat elk moment kan vallen met onvoorspelbare, maar hoogstwaarschijnlijk desastreuze gevolgen: financiële en economische chaos en maatschappelijke ontwrichting. 

Dat zwaard van Damocles wordt natuurlijk gevormd door de honderden miljarden aan garanties en andere verplichtingen in het kader van het bezweren van de schuldencrisis en het overeind houden van de euro. Het gaat dan om al die leningen en garanties die premier Mark Rutte zo kwistig heeft uitgedeeld in Brussel, om het opkopen door de ECB – met instemming van DNB-president Klaas Knot – van schuldpapier van de Zuid-Europese probleemlanden (OMT), en nog zo wat zaken.

Het is voor mij als eenvoudige krantenlezer moeilijk om greep te krijgen op de cijfers. Het kabinet doet ook geen enkele moeite om het publiek voor te lichten over de omvang van deze risico’s. ‘Wat niet weet, wat niet deert’ en ‘geen slapende honden wakker maken’ zal de achterliggende gedachte zijn. Misschien kunnen de specialisten van DDS Finance de zaak eens grondig uitzoeken en op een rijtje zetten, maar dit terzijde.

Vorig jaar kwam ik zelf tot een ruwe schatting van €200 miljard die we kwijt zijn als het helemaal mis loopt. Inmiddels denk ik eerder aan het dubbele bedrag. Volgens de Miljoenennota bedragen de garanties aan de reddingsfondsen EFSF, EFSM en ESM (exclusief ingelegd kapitaal) bij elkaar en samen met de ‘lening’ aan Griekenland in het kader van het eerste reddingsplan voor dat land, circa €140 miljard. Het gegoochel van de ECB, zo berichtte ik onlangs, zou ons weleens €180 miljard kunnen gaan kosten. En dan hebben we nog dat mysterieuze TARGET2 dat voor Nederland neerkomt op ruim €80 miljard aan dubieuze vorderingen. Als banken hierdoor in de problemen komen zal de overheid zoals gewoonlijk bijspringen.

Bij elkaar is dit €400 miljard, wat neerkomt op tweederde van ons bruto nationaal product. Als er betaald moet worden, dan brengt dat onze staatsschuldquote (thans 74 procent) in een klap boven de 135 procent. Dat komt praktisch neer op een faillissement. Wat dit zal betekenen voor de inkomens in Nederland laat ik graag over aan het voorstellingsvermogen van de lezer. De genoemde bedragen zijn naar de stand van dit moment. Als het – wat God verhoede – tot een Europese Bankenunie komt, dan wordt het nog veel meer, want als puntje bij paaltje komt, is het altijd de belastingbetaler die voor de schade moet opdraaien.

Eurogelovigen zullen ons voorhouden dat het nooit zover zal komen en dat het allemaal goed gaat komen met de eurozone. Misschien hebben zij gelijk, maar dat kan alleen als we toestaan dat ons land in het kader van een transferunie duurzaam als wingewest zal dienen voor Frankrijk en zijn Zuid-Europese maatjes. Crash of transferunie, in beide gevallen zal het gedaan zijn met onze welvaart.

Conclusie
Wordt Nederland een derdewereldland? Dankzij ondoordacht beleid en misrekeningen van opeenvolgende kabinetten zijn we in ieder geval een eind op weg. Om het tij te keren zouden we een staatsman van het kaliber-Churchill goed kunnen gebruiken, want met een lichtgewicht als Mark Rutte gaan we het niet redden.


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

42 reacties

 1. OphEUffen

  De import van nieuwe Nederlanders heeft mij doen besluiten af te zien van mijn kinderwens. Mijn toekomstbeeld voor Nederland is inktzwart. Oorlog is waar het onvermijdelijk op uit gaat draaien. Is dat erg? Alleen als voor wie Nederland nog lief heeft. Ik herken het al decennia niet meer en gun de Eurofielen het van harte.

 2. henkdaalhuizen

  We zijn al een derde wereldland! Tussen nu en afzienbare tijd zal er een geweldige sociale onrust ontstaan

  in Europa, gevolgd door een wereldoorlog. Het is de hoogste tijd dat we Europa verlaten!

  Jongeren hebben geen enkele toekomst meer in dit deel van de wereld!

 3. Richard de II2

  Zojuist dit stuk gelezen: http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130621_00631185

  een belgische aanvulling op het stuk van Hans Roodenburg.

   

   

 4. Bas

  Een derde wereldland. Nederland, lang geleden was dat. Het word gouden eeuw genoemd. Bij twijfel lees rechtsspraak. Toen. En nu.

 5. Kees E

  Oke daar gaan we dan:

   

  Examenfraude

   

  Bouwfraude

   

  Zorgfraude

   

  Toeslagenfraude

   

  Verkiezingsfraude

   

  Wetenschapsfraude (Diederik Stapel cs.)

   

  WAO fraude

   

  WW fraude

   

  Verzekeringsfraude

   

  Bankenfraude

   

  Hypotheekfraude

   

  En vast en zeker ben ik er nog wel enkele vergeten.

   

  KORTOM, INDERDAAD WE ZIJN EEN DERDE WERELDLAND !!!!

 6. louis-portugal

  Heel goed stuk Hans.

  Als het echt fout gaat wordt het veel meer dan 400 miljard want als landen bij het faillisement van de ECB in gebreke blijven zijn wij en Duitsland natuurlijk verantwoordelijk voor de gaten die gaan vallen.

  De ECB staat er nu al veel slechter voor met hun kluizen vol een soort W.C. papier (schuldpapieren van landen) dan Lehmanbrothers toen die failliet ging. 

  Witwas jij bent een immense optmist met jou 5 tot 10 jaar.

  Als de bankenunie doorgaat, m.a.w. woorden als wij ook nog garant gaan staan met ons spaargeld kunnen ze het nog even redden en dan kunnen ze natuurlijk nog een tijdje gaan bijdrukken totdat een brood 100 €uro kost maar dan stort het definitief in elkaar.

  Ik geloof nooit dat dat nog 5 jaar gaat duren.

 7. D. G. Neree

  Dat komt praktisch neer op een faillissement”

   

  Je kunt het een faillissement noemen, maar in de praktijk zal Nederland een horige provincie  en wingewest van de EUSSR worden en de bevolking horigen en lijfeigenen, die net als in het geval van een gedwongen winkelnering, bij hun geboorte al een schuld moeten voldoen, die door onze megalomane politici is geschapen. Politici, die dan inmiddels in de hogere regionen van de EU, en het grootkapitaal (vergeef me deze term) vertoeven en volstrekt lak zullen hebben aan de verschillende lidstaten met name Nederland.

 8. Paul99

  Ik woon in een van de GROEN gekleurde landen op deze kaart.

  De mensen zijn hier overwegend tevreden en gelukkig, want in een duidelijk opgaande lijn.

   

  Zou zo maar eens kunnen, zeker als NL en EU zo doorgaan, dat de hele EU ook op groen gaat.

  Zal niet met tevredenheid gaan, want neergang zal tandenknarsend worden ondergaan.

  Ik vrees het ergste, dat betekent diepe armoede en zoals zo vaak in dat soort situaties, met oorlogen, met welke wapens dan ook.

 9. Happel

  Overigens blijf ik van mening dat het Ibn Ghaldoun experiment moet blijven bestaan onder haar huidige naam.

   

  Dat zal het voor de werkgevers eenvoudiger maken om het kaf van het koren te scheiden.

   

  En: Worden wij een derde wereld land ? De overgang van een vraagteken naar een uitroepteken is in volle gang en naar mijn mening niet meer te stuiten.

 10. Gielah

  Ook aangepasten zag ik liever ergens anders dan hier….

  aangezien ‘east is east and west is west and never the twain shall meet”…..

  hetgeen wij helaas ook dagelijks voor onze ogen bewaarheid zien worden. 

 11. Greetje Duisenberg

  dus ja, laat ik verder maar m’n mond houden.

 12. witwas

  Ik denk er zelf net zo over, al blijf je natuurlijk altijd hopen dat het zover niet zal komen. Tegen beter weten in? We gaan het zien, ik denk al binnen 5 of hooguit 10 jaar.

  Nog een kleine toevoeging: niet alleen hangen de garanties als een zwaard boven ons hoofd, de regering is ook bezig op haar eigen zwaard te duiken. Via de NHG-garantie zal de oplopende werkeloosheid als een boemerang in het gezicht van de regering terechtkomen, en ook dat zal bij een echte crash vele tientallen miljarden gaan kosten.

  Linksom of rechtsom, net als de Ibn Ghaldoun school is Nederland gewoon failliet. Het is alleen nog even wachten tot twee schudleisers het faillissement aanvragen.

 13. Gielah

  U komt allesbehalve als een ‘eenvoudig krantenlezer’ op mij over, meneer Roodenburg!

  Dank voor dit uitstekende artikel, ook al doet de inhoud ervan mij ook zo’n beetje de moed in de schoenen zinken.

 14. reageerbuis

  De vraag stellen is hem al beantwoorden. Het is treurig maar waar.

 15. Bob Fleumer

  Niemand in de regering schijnt de onpeilbare diepte te zien die voor ons opdoemt.

  Ze zitten allemaal, als konijnen in de koplampen van een auto, doodstil te wachten tot ze worden overreden door de EU. En dan helpt het niet meer om” geschokt ” te zijn dan is het gewoon te laat!

 16. D. G. Neree

  Terug naar de middeleeuwen. De trend is door Balkenende ingezet

 17. Johanna

  -De Derde Wereld komt massaal naar Europa omdat ze in  hun oorspronkelijke landen niet willen  werken,niet willen  opbouwen, niet willen ontwikkelen. De Derde Wereld heeft tekort aan kennis en kunde  op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg,infrastructuur, landbouw, techniek, economie etc. Dat wordt in Europa de verrijking genoemd. In principe is het puur neo- kolonisatie.

   

  – Het ziet er naar uit dat bevolking vanuit   niet Westerse landen zoals Marokko en Turkije massaal  richting Europa komen wonen ondanks er toch in die landen geen oorlog  wordt gevoerd. Inmiddels sturen ze miljarden naar hun  landen van geboorte. Dat geld wordt niet besteed in hun kinderen  en of  nieuwe vaderland.

  – De jaarlijkse, oplopende ( meest verspilde) miljarden immigratiekostenpost..

  -De jaarlijkse oplopende  ( meest verspilde)  miljardenkostenpost voor het in stand houden van de Europese banken.

  -De jaarlijkse oplopende miljardenkostenpost subsidies.

  -De  jaarlijkse oplopende miljardenkostenpost  over  de  verspilde miljarden door  slecht beleid overheid, parlement , regering op het gebied infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg, verzorgingsstaat etc.

  -De jaarlijkse oplopende miljardenkostenpost  ( meest verspilde) EU-parlement.

  De jaarlijkse oplopende miljardenkostenpost (meest verspilde)  EU.

  -De  miljardenkostenpost ( meest verspilde ) OS.

  -De miljardenkostenpost door fraude.

  -De verkwisting  door regeringen van  zo’n 240 miljard gasinkomsten.

  Vul maar aan?

  Natuurlijk worden wij  een Derde Wereldland. We zitten in de gevare zone.

  Met de PvdA in de regering ,  met medewerking  van de VVD  die beiden  er alles aan doen om het  zo snel  mogelijk af te werken.Is de financiële  en sociale chaos compleet.

   

 18. Kees E

  Europa is slechts één charismatische demagoog verwijderd van het
  veroorzaken van een aardbeving in het wereldwijde financiële systeem,
  waarbij de huidige problemen in het niet zullen zinken. Als Silvio
  Berlusconi -de enige Europese populist die het de afgelopen 50 jaar tot
  premier schopte- 20 jaar jonger was geweest dan zou hij een goede
  kandidaat zijn geweest. (De opkomst van een socialist zoals Hitler lijkt
  echter veel waarschijnlijker. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Franse
  president Francois Hollande.)

   

  Hollande !!!??? Nee joh, dat is een slapjanus, die door de rest van europa echt niet voor vol wordt gezien. Die kun je met Hitler niet vergelijken. Het gevaar zit zich erin dat er iemand opstaat die inderdaad charisma heeft en met een verborgen agenda werkt. Daarnaast begaafd in toespraken is en dit met vuur en vlam kan brengen. Die gaat men geloven en daar gaat men achteraan lopen. Eng…… Maar Hollande is zeker zo’n iemand niet.

 19. Mar

  Ik vind dit een heel geniepig artikel.

   

  Sinds de jaren ’60/’70 is Nederland aan het veranderen geslagen. Niet door de komst van niet-westerlingen maar door de eigen jeugd die alles wat pa en moe als niet meer dan normaal vonden, wegveegde met achterlijk ouderwets gedoe.

   

  De jongeren van toen werden zelf weer ouders en wederom werden grenzen verlegd, soms in een snel tempo. De stijgende welvaart zorgde tevens voor nieuwe generaties, die geen armoe kenden en van sparen voor iets nooit iets meekregen.

   

  Nu moet men een stapje terug en in plaats van de eigen rol aan een nader onderzoek te onderwerpen, wordt een zondebok gezocht. Het eigen straatje schoonvegen.

   

  Voorbeeld:

   

  “Bestuurders die zichzelf exorbitante beloningen toekennen, megalomane vastgoedprojecten, verwaarlozing van de core business,
  financieel wanbeheer, faillissementen. De voorbeelden liggen voor het
  oprapen: Philadelphia, Rochdale, Vestia, InHolland, Windesheim, en ga zo
  maar door. Derhalve kan worden gesteld dat de verzelfstandiging van de semi-publieke sector het afglijden naar een low trust society, dat door de niet-westerse immigratie was ingezet, heeft versterkt.”

   

  Te makkelijk. Ook onder een homogene bevolking zal het vertrouwen zakken als het ene deel zich verrijkt en het andere deel op een houtje zit te bijten.

   

   

 20. nick

  Dit artikel is nu een jaar oud en nog actueler dan toen!!

   Besluiten Europese schuldenunie leiden tot herhaling jaren ’30’

  Leiders eurozone ondermijnen met hun integratiebeleid de vrede in Europa

   Sinds de jaren ’30 van de vorige eeuw is Europa niet meer in zo’n groot gevaar geweest als nu. 

   De parallellen met vandaag zijn meer dan opvallend, al gaat de huidige gemiddelde schuldenlast van de Zuid Europese probleemlanden richting de 170% van het BNP, wat véél hoger is dan de 83% waar de Duitsers destijds mee kampten. Ongeacht de verklaringen van hun leiders achten de Grieken, Italianen, Spanjaarden en Portugezen zich -net als destijds de Duitsers- niet verantwoordelijk voor de schulden die hun (gekozen) leiders hebben opgebouwd. De Zuid Europese volken zijn enkel bereid schulden af te betalen als dit ertoe leidt dat er nieuwe kredieten beschikbaar komen zodat de uitbetaling van hun salarissen en uitkeringen gegarandeerd blijft.

   

  Omdat de weerstand tegen het Europese project en het moeten betalen voor de schulden van anderen zal toenemen zal het nationalisme weer sterker worden. De huidige crisis maakt dan ook de opkomst van een gehaaide politicus mogelijk die in staat zal zijn om zijn volk te verenigen tegen de schuldenverplichtingen en tegen het huidige financiële systeem, net zoals de Nazi’s in de jaren ’30 deden. Het verlies van óf nationale soevereiniteit (zoals nu gebeurt) óf van de juiste handhavings- en controle mechanismes zal dus ongeacht welke weg de EU kiest ruimte bieden aan een nationalistische politicus die de schuldenlast van zijn land schrapt en gewoon weer opnieuw begint.

   

  Europa is slechts één charismatische demagoog verwijderd van het veroorzaken van een aardbeving in het wereldwijde financiële systeem, waarbij de huidige problemen in het niet zullen zinken. Als Silvio Berlusconi -de enige Europese populist die het de afgelopen 50 jaar tot premier schopte- 20 jaar jonger was geweest dan zou hij een goede kandidaat zijn geweest. (De opkomst van een socialist zoals Hitler lijkt echter veel waarschijnlijker. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe Franse president Francois Hollande.)

   

  Dankzij de invoering en instandhouding van de euro hangt de toekomst van Europa dus opnieuw aan een zijden draadje. Het is des te triester te constateren dat onze leiders met hun beleidskeuzes voor nauwere integratie en de vorming van een schuldenunie juist dat lijken te gaan bewerkstelligen wat zij volgens eigen zeggen ten koste van alles willen vermijden

   

  http://xandernieuws.punt.nl/content/2012/07/-besluiten-europese-schuldenunie-leiden-tot-herhaling-jaren-30

   

 21. toetssteen

  Heerlijk toch die EU en Goldman Sachs maar lachen.

  Dit is ook een ardige, Basel 3:

   

  http://www.bis.org/bcbs/basel3/b3summarytable.pdf

   

  En ze keken ernaar en lachten.

 22. trias politica

  Die informatie is heel moeilijk te vinden.

  We weten bijvoorbeeld, dat we uit hoofde van het EFSF voor 100 mrd garant staan. EFSM weet ik niet, worden geen details over gegeven. We weten niet precies hoe groot ons risico is bij IMF en ECB, want die geven ook geen details. M.n. ECB is groot risico. Target 2 is momentopname. Huizen en andere markten lopen we ricico voor 240 mrd. Kortom, niet echt iets om vrolijk van te worden. Je zou zeggen dat dit aan Dijsselbloem gevraagd zou kunnen worden. Is door PVV meen ik ook meerdere keren gedaan.

 23. Caroline

  Circero maar weer eens:

  “Een staat kan zijn dwazen overleven, en zelfs degenen die vervuld zijn
  van ambitie, maar niet het verraad van binnenuit. Een vijand voor de
  poorten is minder angstaanjagend, want hij is bekend en draagt zijn
  vaandels openlijk tegen de stad. De verrader beweegt zich echter
  vrijelijk te midden van het volk binnen de poorten, zijn sluwe praatjes
  verspreiden zich ongemerkt door alle steegjes, worden tot in de
  regeringspaleizen zelf gehoord, want de verrader lijkt geen verrader…
  Een moordenaar is nog minder te vrezen. De verrader is de drager van de
  pest.”
  En zolang we onze ‘leiders’ als ‘onze’ blijven beschouwen, zullen we ons naar de afgrond laten voeren. Dat we met dieven en verraders van doen hebben, bedoel ik niet ‘bij wijze van spreken’, maar letterlijk zo. Hoe eerder wij ons van die psychopaten verlost hebben, hoe beter het is. Dat we daar verkiezingen voor nodig zouden hebben is niet waar, verkiezingen zijn de fopspeen waarmee we van inmiddels meer dan zeer gerechtvaardigd defensief geweld worden weerhouden.
  Vrijheid, vrijheid, vrijheid en dan komt de welvaart vanzelf.
 24. M. Brandenburg

  “Eurogelovigen zullen ons voorhouden dat het nooit zover zal komen en dat het allemaal goed gaat komen met de eurozone. Misschien hebben zij gelijk, maar dat kan alleen als we toestaan dat ons land in het kader van een transferunie duurzaam als wingewest zal dienen voor Frankrijk en zijn Zuid-Europese maatjes. Crash of transferunie, in beide gevallen zal het gedaan zijn met onze welvaart.”

   

  Laten dit nu exact dezelfde mensen zijn die achter het principe wie ontvngt bapaald staan. Dus de gebrachte oplossing(transferunit) is niet de oplossining, dat weten we al. We hoeven enkel maar te kijken naar de voorbeelden in Nederland hoe dat uit de klauwen is gelopen. De oplossing is de stekker, het uitelkaar vallen van de EUSSR, en de nietig verklaringen van de gedane beloftes over en weer. En constrat houdt in dat beide zijde dit contract respecteren, met alle garantstellingen kunnen op deze basis namelijk al uitelkaar. Er is namelijk niet één ontvanger die zijn/haar zijde van het contract is nagekomen!!

   

  Billen branden en zitten enz…


 25. OphEUffen

  Hopelijk krijgen we dan ook het klimaat van een 3e wereldland. Het kan hier in de winter toch erg koud zijn. Lekker onder een warm zonnetje werkeloos in een hangma liggen maakt het toch net iets minder erg. Wat zouden we doen als een kuub gas 100 Euro kost en er in de bossen geen boom meer te bekennen is?

 26. Caroline

  Alles is verklaarbaar als je de zaak ziet zoals die is: de grootste roofoperatie van de geschiedenis.

   

  En ze hebben het allemaal nog opgeschreven ook (de VN-Agenda 21) wat de bedoeling is, eerst arm, dan dood, om het maar kort en duidelijk samen te vatten.

 27. Donnie

  Goed punt. Wellicht paste de conclusies van recente integratie rapporten (zijn er diverse oa over Chinezen, de grootse klassieke immigranten groepen etc.) en CBS cijfers niet genoeg in Hans zijn plaatje, of kwam het hem gewoon beter uit geen concrete groepen en aantallen te noemen. Jammer. Een alinea met cijfers/samenvatting van de rapporten en statistiek had wel zo netjes geweest als je aan de hand van feiten iets wil beredeneren (in dit geval het afvallen van NL naar een semi derde wereldland of iets in die richting).

 28. toetssteen

  Hoezo statistiek Donnie, is de realiteit niet meer dan genoeg?

   

  Poetst een statistiek de fraude op het Ibn Chaldoun weg?

   

  Waarom willen vergelijken met Chinezen waarvan velen erg onder elkaar zijn, maar wiens kinderen zeer goed scoren in het onderwijs? Omdat Chinezen onder elkaar, elkaar bij tijd en wijle een extra uitgang bezorgen? Lees kogelgat bij wijze van afrekening (veelal drugsmaffia).

  Of dat fijne jongens zijn? Natuurlij niet, de Chinese maffia bestaat uit keiharde misdadigers, maar ze beroven geen oude vrouwtjes, noch zijn het notoire handophouders.

   

  Over uitkeringen gesproken:

   

   

  http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/dossiers/allochtonen/publicaties/artikelen/archief/2013/2013-3752-wm.htm

   

   

 29. trias politica

  “Misschien kunnen de specialisten van DDS Finance de zaak eens grondig uitzoeken en op een rijtje zetten..”

  Zoals al gemeld op Finance loopt Nederland alleen al uit hoofde van de huidige aangegane noodfonds verplichtingen een risico van 260 miljard. And still counting…

   

 30. Hans Roodenburg

  Ja, dat cijfer van 260 miljard betreffende het ESM had ik al gelezen, maar er is denk ik behoefte aan meer info over de euro-gerelateerde risico’s. Ik denk aan een totaalberdrag met b.v. een uitsplitsing naar: 

   

  1) EFSF/EFSF/ESM/IMF/Griekenland etc. (garanties, kapitaal, leningen)

  2) ECB: OMT en andere potentiële risico’s

  3) Overige, waaronder TARGET2

   

  e.e.a. voorzien van bronvermelding/links

   

  Andere risico’s gerelateerd aan b.v. de huizenmarkt zijn natuurlijk ook interessant, maar die staan min of meer los van de euro-ellende.

   

 31. Donnie

  “In de loop der jaren heeft Nederland meer dan een miljoen niet-westerse immigranten opgenomen, en door natuurlijke aanwas is die bevolkingsgroep inmiddels aangegroeid tot twee miljoen, ”  Daarbij moet toch worden aangemerkt dat  er een verkleuring optreed omdat de term “allochtoon” niet geheel de lading meer dekt. Zo zal bij gemende huwelijken tussen autochtonen en allochtonen de kinderen allochtoon worden. Zo’n beetje het hele koninklijkhuis is allochtoon. Bea en haar zonen zoals  WimLex zijn  westers allochtoon, Max is een niet westers allochtoon en de kindertjes zijn ook niet westerse allochtonen.  En als je als “oer hollandse” familie toevallig een ouder hebt die op vakantie of arbeid in het buitenland buiten Nederland is geboren dan ben je zelf ook allochtoon.  Er ontstaat daardoor toch enigzins een verkleuring van de statistiek, iemand kan op papier als (niet westers) allochtoon worden gezien terwijl het in de praktijk en gevoelsmatig gewoon “oer hollands”  volk is.  Bij de NWA is van 281.994 personen één ouder buiten NL geboren. Toch zou je gevoelmatig bijvoorbeeld prinses Amilia niet als “niet westerling” bestempelen.  Dit gaat natuurlijk ook op voor doorsnee (autochtone) Nederlanders die hun partner buiten Nederland vinden en kindertjes op de wereld zetten.   Er is dan ook behoorlijk wat kritiek ontstaan op de term allochtoon (zie oa Amsterdam en -ik meen-  Antwerpen).

  “Een groot deel van hen houdt hardnekkig vast aan de zeden en gewoonten uit het thuisland, die vaak haaks staan op wat hier te lande gangbaar is. ”   Hoe groot is “een groot deel” ? Valt daar een getal of percentage aan te koppelen? Om welke groepen (NW)A gaat het dan met name?  Er vallen honderden landen onder de NWA.  Mensen uit Marokko, Turkijke, India, China, Singapore, Argentinië etc.   Je hebt geen onderzoek nodig om te weten dat bepaalde groepen (en dan met name Turken en Marokkanen) heel wat slechter scoren qua integratie dan andere NWA groepen. 

  Ook mag niet vergeten worden dat de migratie stromingen de afgelopen decennia heel wat veranderd zijn. Waren het eerst de klassieke migranten (zegmaar de gastarbeiders van rond de middelandsezee), nu voeren oa India en China het lijstje van NWA immigratie saldo aan.  En het gehele migratie saldo gezien komen de migranten nu grotendeels uit Europa. Ook is er het nodige veranderdt in de immigratie en integratie wetgeving waardoor een doorsnee immigrant uit de jaren 70 niet dezelfde is als een doorsnee immigrant van de zero’s: ander herkomst land, opleiding, integratie perspectieven etc.  Alleen hierover kun je hele artikelen schrijven.

  Dus welke groepen hebben volgens Hans van Rodenburg nu precies gebruiken die haaks of zelfs vijandig op de onze staan en om hoeveel mensen gaat het dan? En hoe past dit in het plaatje van de veranderde migratiepatronen? Ik doe maar een gok, maar een simpele landarbeider (m/v) uit het rifgebergte die hier in de jaren 70 naar toe kwam zal meer integratieproblemen hebben gehad dan de redelijk tot hoog op geleiden persoon uit India of China, de NWA migranten van vandaag de dag.

  Vraag de man op de straat maar welke (niet westese) allochtoon/immigrant  hij liever naast zich heeft wonen. Van wie ervaart hij meer of minder overlast/problemen? Een Chinees, Indier, Braziliaan, Marokkaan  of Mexicaan?

  ————————————————————————————————
  Interresant leesvoer is:
  – Het integratierapport 2011 (nadruk ligt helaas zoals bij veel rapporten veel op de klassieke immigrantengroepen omdat deze qua omvang nog de grootste zijn ook al voeren staan ze niet meer bovenaan in de migratiesaldo’s van de laatste jaren).
  http://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2012/Jaarrapport_integratie_2011
  – Een goede poging om een van de grootste hedendaagse NWA  in beeld te brengen, de chinezen:
  http://www.scp.nl/content.jsp?objectid=26085

  – Ik kwam ook nog dit tabeletje tegen van eind 2012 over de integratie van een paar migrantengroepen:
  http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?VW=T&DM=SLNL&PA=81442NED&LA=NL

 32. hertje

  @Guus:volledig met u eens;het wordt tijd dat wij eens van ons af gaan slaan!

 33. Guus

  Het was vijf voor twaalf maar het is nu tien over. Zoals een reageerder al schreef -de import van de achterlijkheid – (islam) doet ons de das om. De lafheid van de regering verstikt ons. De kruiperigheid van de (linkse) media bedwelmt ons. Het klimaat is ziekelijk. Het land is 100% vervuilt met Nederlandhaters. Wilders werd door o.a. de links-laffe Femke Halal-sema weggezet als de ultieme boosdoener maar laf links is al decennialang de grote boosdoener en veroorzaker van deze ellende..

 34. Hans Roodenburg

  @Mar op 22 juni, 2013 – 11:12

  Ook onder een homogene bevolking zal het vertrouwen zakken als het ene deel zich verrijkt en het andere deel op een houtje zit te bijten.”

   

  Helemaal mee eens. Omdat mijn oorspronkelijke tekst kennelijk iets anders suggereert, heb ik de formulering aangepast.

   

  @tipo op 22 juni, 2013 – 12:22

  De Nederlandse risico’s zijn alleen te koppelen aan scenario’s, omdat het percentage Nederlandse aansprakelijkheid daar van af hangt.”

   

  Goed opgemerkt, en dus een mooie opdracht aan de kritische euro-watchers om die scenario’s uit te werken! Eigenlijk zouden Jeroen Dijsselbloem en Klaas Knot die taak op zich moeten nemen, maar in hun positie zal – naar ik aanneem – het ter sprake brengen van zelfs maar de de theoretische mogelijkheid van dergelijke rampenscenario’s taboe zijn. We mogen hopen dat zulke scenario’s binnenskamers wel door hen worden doorgeëxerceerd.

   

   


   


 35. tipo

  Bovenstaande berekening van mij is te veel uit de losse pols bij nader inzien. De totale Nederlandse aansprakelijkheid voor Target2 en alle Nederlandse uitstaande directe en indirecte leningen is nu 101,3 mld + 26,7 mld = 128 miljard Euro. (De door mij eerder genoemde 486,3 mld is incorrect).

   

  Dat is de stand van zaken nu. Dit bedrag stijgt als de volledige capaciteit van het ESM en EFSF wordt benut. Zover is het nu nog niet, maar dat zit er wel ooit aan te komen.

   

  De Nederlandse risico’s zijn alleen te koppelen aan scenario’s, omdat het percentage Nederlandse aansprakelijkheid daar van af hangt. Het slechtste scenario is dat de Euro via vol gebruik van OMT wordt gered gedurende meer dan 10 jaar, dat het ESM en EFSF volledig wordt benut en dat er een Europese bankenunie is en dat de Euro dan alsnog niet meer te redden blijkt. Dan heeft Nederland geen andere keuze, dan voor eeuwig donorland van de EMU te worden, omdat de staatsschuld anders verdubbelt of verdrievoudigt. Zo ver is het nu nog niet.

   

  Zodra OMT gebruikt gaat worden, gaat Nederland niet zelf meer over de beslissing om in een transferunie te treden, omdat die vanaf dat moment onvermijdelijk wordt.

   

 36. BozeBurger

  @Tipo,

   

  Met dank aan onze grijnzende landsverradelijke politici zou je wel uit kunnen gaan van het ergste geval.

   

   

 37. tipo

  Deze tabel dus

   

  Bij de target 2 saldi is Nederland aansprakelijk voor 5,7% van het verlies als het beperkt blijft tot 1 failliet land, maar stijgt de aansprakelijkheid van het verlies tot 13,1% als heel Vak Zuid Failliet is. Alleen met een boekoudtruuc van de ECB kan dat voorkomen worden. Of door enorm veel geld te drukken, wat hyperinflatie verookzaakt.

   

  Verder staan in die tabel de:

  – directe leningen

  – IMF-leningen

  – EFSF-leningen

  – EFSM-leningen

  – ESM-leningen

  en het Nederlandse aandeel van het risico in die leningen (die is 486,3 miljard)

   

  Ook hierbij geldt, dat het percentage van aansprakelijkheid kan stijgen indien meerder landen van Vak Zuid failliet gaan, waardoor de absolute bedrage stijgen.

   

  Globaal kun je stellen dat Nederland 10 jaar van de toegevoegde waarde van alle internationale handel en dienstenuitwisseling met Vak Zuid op het spel heeft gezet.

   

  En dan heb ik OMT daar nog niet bij gerekend.

   

  Volgens Hans Werner Sinn is die begrensd op 3000 miljard in de worst case scenario. Als Nederland daar voor 6% aansprakelijk wordt gesteld dan kost dat ons 180 miljard, maar omdat andere garantielanden dan wegens failliet wegvallen als garantieland, wordt de Nederlandse aansprakelijkheid een percentage tussen de 13% en de 15%, waardoor dit in het allerergste geval 450 miljard kost.

   

  Alleen OMT kan onze staatsschuld dus al verdubbelen, als de ECB onbeperkt probleemstaatsobligaties koopt gedurende een aantal jaren en het vervolgens alsnog uit elkaar spat.

   

  Het Nederlandse risico door het redden van de Euro zonder OMT is dus 486,3 miljard en met OMT erbij gerekend in het ergste geval 936,3 miljard.

   

   

 38. Mar

  “In de loop der jaren heeft Nederland meer dan een miljoen niet-westerse
  immigranten opgenomen, en door natuurlijke aanwas is die bevolkingsgroep
  inmiddels aangegroeid tot twee miljoen,
  Een groot deel van hen houdt hardnekkig vast aan de zeden en gewoonten
  uit het thuisland die vaak haaks staan op wat hier te lande gangbaar is.”

   

  Hoe groot is een ‘groot deel van hen’? 

  Daar niet westers staat voor een veel groter deel van de wereld dan westers (Noord-Amerika, Europa, Oceanië) , kunt u specifieker zijn over thuislanden. Ik vermoed dat u daarmee niet doelt op China.

   

  Het is irritant om een getal van 2 miljoen te noemen en dan boven de markt te laten zweven hoe groot het aantal onaangepasten is.

   

  Politiek correct is men hier niet op DDS, dus waarom dan niet klip en klaar beestje bij de naam noemen?

 39. Leo KarelJan

  Ja, wij worden een Derde Wereldland dankzij de massale import van armoede en achterlijkheid, de EUSSR, de groene waanzin en de te hoge lasten en belastingen. Dus immigratieSTOP, uit de euro en EUSSR en een overheid die zich beperkt tot zijn kerntaken. Het op afstand zetten van onderwijs en andere instellingen stelt niets voor: de overheid blijft zich overal mee bemoeien en blijft alles betalen. Als je zelf totaal je eigen broek moet ophouden, presteer je wel beter. Zeker als je weet dat de overheid NOOIT zal ingrijpen bij financiële problemen of faillissement.

  Maar van de marxistische junta Rutte/Samsom is niets te verwachten: dus ja: Derde Wereldland!

   

   

 40. François

  “Wordt Nederland een derdewereldland?”

   

  Ja. Europa wordt (net als de VS als Omaba niet gestopt wordt) in alle opzichten een armoedig, onsamenhangend, deprimerend, onvrij en onveilig derdewereld-deel, dus inclusief Nederland. Het zal een wonder zijn als deze ondergang nog ergens gekeerd wordt.

 41. Dikke Deur

  Uitstekende analyse

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.