Zienswijzen inzake structuurvisie windenergie – kluitjes in het riet

Veel mondige mensen hebben een zienswijze ingediend op de structuurvisie windenergie op land. Prettig leesvoer is het niet. Want er spreekt vaak onmacht, woede en onbegrip uit.

Onmacht omdat men voorvoelt dat de zienswijze, waarop men heeft zitten zwoegen, de weg zal gaan van 10 000den voorgangers: rechtstreeks de prullenmand in. Woede, omdat deze regering nog nooit heeft begrepen dat er in ons land krap 17 miljoen MENSEN wonen, die als zodanig willen worden behandeld. En onbegrip omdat men er met zijn verstand niet bij kan dat twee ministers 10 tot 20 miljard euro’s over de balk willen gooien om daar volstrekt overbodige, erger nog contra-productieve, windparken voor te bouwen.

De meeste lagere overheden reageren, in overeenstemming met hun horige positie, heel deemoedig en formeel. Nee, dan de windturbinebaronnen. Die laten merken dat zij de feitelijke machthebbers zijn. De Tweede Kamer? Ach…. Lees voor de nuancering het bijgaande stuk.

Een gastbijdrage van Pieter Lukkes.

De Rijksoverheid heeft een plan in de maak om op heel veel plaatsen in Nederland zeer hoge windturbines te plaatsen. De bevolking is gevraagd daarop te reageren. Men moet dan een z.g. zienswijze indienen. Komende herfst vallen de definitieve besluiten. Al die ingediende zienswijzen zijn hier te lezen. Het zijn er 151 verschillende. Maar die vertegenwoordigen naar mijn schatting enkele duizenden personen en organisaties.

De reacties komen van 4 kanten: a) die van individuele burgers en organisaties daarvan, b) die van bedrijven en organisaties wier bedrijfsvoering door de komst van turbines wordt beïnvloed, c) bedrijven en organisaties, die in de bouw en exploitatie van turbines een bron van inkomsten zien en d) lagere overheden: provincies, gemeenten en waterschappen. Het overgrote deel van de reacties komt van gewone burgers. Daarbij valt het op dat vooral (maar bij lange niet uitsluitend) mensen uit de Drents-Groninger Veenkoloniën, Zuid en West Fryslân en Zeeland hebben gereageerd. Zonder uitzondering zijn deze mensen mordicus tegen de komst van turbines. De motivering daarvan getuigt in verrassend veel gevallen van veel kennis over de voor- en nadelen van windenergie. De tijd is voorbij dat men zich van alles op de mouw liet spelden. Zoals: de turbines zijn nodig anders gaat straks het licht uit, het is zo goed voor het klimaat en voor de ijsbeertjes, zonder turbines verdwijnen de Waddeneilanden in zee enz.

Een teken aan de wand is dat, gemiddeld genomen, de kwaliteit van de zienswijzen van particuliere indieners een stuk beter is dan die van de overheidsorganen en van de subsidie-profiteurs! Tegelijkertijd veroorzaakt de verworven kennis bij veel mensen een gevoel van onmacht. Men voelt aan dat de overheid de MENS niet ziet staan. En verder merkt men dat de overheid zich bedient van een moeilijk te bestrijden vorm van Orwelliaanse newspeak . Daarin past het selectief verschaffen van informatie. Zo verzwijgt de overheid dat de windenergieplannen voor de burger een extra lastenverzwaring van 10 tot 20 miljard euro’s mee zal brengen.

Dit alles heeft nogal wat emoties opgeroepen. De politiek moet daar rekening mee houden. Wanneer iemands zienswijze is dat de ministers Kamp en Schulz de hersenen hebben van een garnaal dan is dat een ernstige zaak. Want het zou zomaar kunnen zijn dat massa’s mensen er stiekem net zo over denken. Veel meer kiezers dan de ministers en hun dubieuze achterban lief is.

Naar het zozeer door de politiek gewenste draagvlak onder de bevolking kan men fluiten. Verschillende gemeenten alsmede de provincie Noord-Holland hebben getracht dit bij Den Haag aan het verstand te brengen. Verstandige politici erkennen dit en vragen zich af waar zij mee bezig zijn.

Dan de bedrijven die de komst van turbines met grote angst tegemoet zien. Dit zijn met name recreatiebedrijven, de daarbij behorende complexen vakantiewoningen etc. Verschillende bedrijven hebben externe adviesbureaus ingeschakeld om een goede zienswijze in te dienen. Duidelijk is dat de komst van de turbines rampzalig voor de getroffen bedrijven en voorzieningen uit zal pakken.

Aan kapitaalvernietiging en de ondergang van deze bedrijven valt niet te ontkomen. De groep die de turbines graag ziet komen staat hier lijnrecht tegenover. Onder het motto “de noodzaak van windenergie is evident” wil men meer geld, meer turbines en minder beperkingen. Organisaties als NUON en de NWEA (Nederlandse Windenergie Associatie) spannen hier de kroon. Hun zienswijzen stralen macht uit. Mensen kunnen hinderlijk zijn, maar doen er verder niet toe. De op gebiedende, geen tegenspraak velende, toon geschreven zienswijze van de NWEA komt er op neer dat er op land niet 6000 MW maar 8000 MW mogelijk moet worden gemaakt, dat er meer gebieden moeten worden aangewezen voor de bouw van turbines, dat er ook kleine clusters mogelijk moeten worden gemaakt en dat de rijksoverheid alle macht naar zich toe moet trekken.

Tenslotte wil de NWEA deel uit maken van een kernteam, dat alle plannen er door moet walsen. Hier komt de echte machthebber uit de kast. Die weet hoe je politici moet bevelen en iedereen en alles moet overrulen.

De Tweede Kamer is geheel overbodig. Veel zienswijzen van de lagere overheden stralen onderdanigheid, zo niet slijmerigheid uit. Wat dit laatste betreft spant de provincie Groningen de kroon. Daarentegen stellen bijvoorbeeld de gemeenten Veendam en Borger-Odoorn (Drenthe) zich kordaat op. In Noord -Holland vonden de gemeenten Purmerend, Amsterdam en Haarlemmermeer het nodig om aan de poten van het provinciale windenergiebeleid te zagen. In Fryslân hebben B&W van de grote gemeente Súdwest -Fryslân de honderden bezwaarmakers in hun gemeente –geconcentreerd in en rond Makkum- geheel in de kou laten staan.

Blijkbaar is het een illusie te denken dat de gemeente er is voor de eigen bevolking. De zienswijze van de provincie Fryslân vraagt om nut en noodzaak van windenergie scherper neer te zetten. Deze formulering toont aan dat dit provinciebestuur geen notie heeft wat een echte analyse van nut en noodzaak inhoudt. Dat hoeft niet erg te zijn ware het niet dat deze onwetendheid opgaat voor het hele nationale overheidsapparaat. HIER LIGT DE KERN VAN HET PROBLEEM.

Er is nog nooit een echte analyse van nut en noodzaak van windenergie op het land gemaakt en er wordt zelden om gevraagd. Toch ligt het begin van alles bij deze analyse. Want als nut en noodzaak ontbreken dan is elke verdere inspanning verlies. Dan heeft het opstellen van een kosten-batenanalyse, waar vaak wél om wordt gevraagd, geen zin. Leidt zelfs af van de werkelijke problematiek.

Alleen Zeilmaker ziet, getuige zijn bijdragen op www.climategate.nl, dit duidelijk in. Hij stelt dat de 6000 MW windenergie op het land het capaciteitsoverschot slechts vergroot. En dat tegen enorme kosten voor de burger en voor de sector, welke laatste door die 6000 MW nog eens extra wordt ontwricht. Hierdoor gaan tientallen miljarden verloren, die als lastenverzwaring op de huishoudens neer zullen dalen. Wie verbaast zich er dan nog over dat de Leeuwarder Courant op 15/8/2013 op de voorpagina kopt met: “Nederland eorosukkelaar”?

Er valt geen speld tussen Zeilmaker’s betoog te krijgen. Hetgeen betekent dat de ontwikkeling van windenergiebeleid in Nederland opnieuw moet beginnen; dit keer met het goede begin: een deugdelijke wetenschappelijke analyse van nut en noodzaak. Het voorgaande betekent dat windenergie een onderwerp is dat de overheid boven het hoofd groeit. Tal van vraagstukken kunnen niet worden opgelost op een manier zoals dat in een democratie behoort. Dus wordt gegrepen naar disproportionele ondemocratische machtsmiddelen, zoals de Crisis –en herstelwet. De vraag is echter of men daarmee ook de grondwet terzijde kan schuiven.

Terecht wordt in zienswijze 53 opgemerkt dat windturbines een enorme verstoring van landschap en leefomgeving veroorzaken. Wie dit wil betwisten leze de vele rechterlijke uitspraken. Deze destructieve gevolgen zijn in strijd met art. 21 van de grondwet : “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu”. Wil men de plannen voor de bouw van turbineparken toch doorzetten dan is dus een grondwetswijziging nodig !! (Gelijk zal dan ook art.20 moeten worden aangepast; de bouw van turbines is ook met dit artikel in strijd).

Aan het rijtje probleemgevallen kan dat van de geluidsoverlast worden toegevoegd. Tal van zienswijzen gaan hier op in en vrezen gezondheidsproblemen. Niet alleen vanwege een te hoog aantal decibellen maar ook om het laagfrequente geluid. Vooral 58 uit Hilversum behandelt dit thema. Op zijn minst moet hier sprake zijn van twijfel. En ingevolge de besluiten van de Conferentie van Rio de Janeiro (1992) moet het Rijk bij twijfel het voorzorgsprincipe toepassen. Dus stoppen met de bouw van turbines totdat er duidelijkheid bestaat.

Waarom ik de zienswijzen steeds met nummers aanduidt? Omdat de overheid ongevraagd alle particuliere inzendingen naamloos heeft gemaakt. Hier zien we het disrespect van de overheid voor het individu: de indieners van een zienswijze worden een nummer! U zult al wel hebben begrepen dat mijn identiteit is gereduceerd tot nummer 33. Desgevraagd riepen de zegslieden bij het Centrum publieksparticipatie op vrijdag 16 augustus te 10 uur in koor, dat die onthoofding – cq. castratie – was gebeurd op grond van de wet op de privacy. Zoals verwacht mocht worden was deze informatie vals: er bestaat helemaal geen wet op de privacy! Er bestaat wel een wet bescherming persoonsgegevens. Die verplicht echter niet om de zienswijzen anoniem te maken. Anderzijds is het wel strijdig met de auteurswet. Ware dit niet het geval dan zou men ongestraft de signatuur van schilderijen mogen verwijderen en zou het omkatten van auto’s ook een legale bezigheid zijn.

Excuses aanbieden is het minst wat de overheid kan doen. Waarom de overheid zo onrechtmatig handelt?. Er valt slechts één argument te bedenken: men is bang dat de indieners van zienswijzen elkaar opzoeken en een front vormen tegen de onzalige windplannen. Een zeer unieke interpretatie van het voorzorgsprincipe door het Rijk moet dit voorkomen.

Toch heeft men niet kunnen voorkomen dat hierboven de conclusies, die in de zienswijzen lagen besloten, nu openbaar zijn gemaakt.

De ernst van het bovenstaande moet voldoende zijn om kabinet, parlement en media te alarmeren.

O ja, nummer 33 heeft een pseudoniem. Dat luidt: Dr. Pieter Lukkes Em. hoogleraar geografie.

Aldus Pieter Lukkes.

Voor mijn eerdere DDS-bijdragen, zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

23 reacties

 1. hugo matthijssen

  W.A. geloofd in die onzin.

  Dat heeft hij vaker laten blijken.

   

   

 2. Happel

  De reden dat Kamp volledig draaide is dat dit kabinet kost wat kost moet blijven zitten.

   

  Overens zou Rutte – zoals al eerder bleek, direct na het vallen van Rutte 1 – zijn wekelijkse handtekeningen sessie in Brussel gewoon voortzette.

   

  Van de PvdA konden wij zoiets verwachten. Sinds Rutte 2 inmiddels van de VVD en aanhang ook.

   

   

   

 3. Matthijs

  Natuurlijk ziet de overheid de mens niet staan, dat is vastgelegd in haar statuten.

  Gij zult niet discrimineren,.

  Dus moeten we collectieven vormen en die collectieven kunnen we wel van dienst zijn. De meeste collectieven zijn belangengroepen, omdat die middelen kunnen bundelen tot een bepaald doel.

  Dan zijn de mensen die niet tot een collectief behoren, de burgers, de pisang, want 20€ hier en 30€ daar is niet genoeg om tegen in opstand te komen. Terwijl voor het collectief 30€ x 4 miljoen, toch een leuke som geld is.

  De vraag is; bij de hoeveelste penning komen we weer in opstand?

 4. dirkse

  Voor alle andere argumenten als landschapsvervuiling, geluidsoverlast, dienen de vragen gesteld:

   

  1. werkt het? Nee dus, er is hooguit 5GWatt zon- en windenergie op het net inpasbaar (20% , is al veel).     Het betreft alleen een deel van de energie: geen brandstoffen voor de transportsector, landbouwwerktuigen, schepen, vliegtuigen.

   

  2. zijn er alternatieven? Ja, voorlopig is er genoeg fossiele brandstof. Verder kan alleen kernenergie wedijveren met fossiele brandstoffen. Maar daarmee komt geen vliegtuig van de grond. Tijd dus voor research en geen geld verspillen aan nostalische apparaten.

   

  Windmolens moet je inzetten voor de productie van concrete zaken, dat deden onze voorouders ook.

  Dus batterijen opladen. Maar dan nog is het een zeer dure oplossing.

   

  Duurzaamheid is geen kunst, dat kunnen primitieve volkeren uitstekend. Onze  welvaart handhaven: dat wel.

   

  Voor een energietransitie ontbreken cruciale schakels. Daarom is grootschalige wind- en zonne energie volksverlakkerij. Leuk als clubjes hun eigen energie opwekken. Moet kunnen. Zielig als ze denken daarmee de wereld te redden.

   

   

 5. Hetzler

  Dit is het verhaal van het dieptepunt van onze maatschappij. Willens en wetens dwingt de milieubeweging, gesteund door een decennialange campagne van scare mongering, insinuaties en desinformatie, met een anti democratische en planeconomische agenda de politiek tot inzet van economisch verwoestende duurzame energie. Het is een prestatie van de milieubeweging om diverse industrietakken met list, bedrog en maffia-achtige praktijken (de argeloze burger ophitsen; dreigen met actie; lastercampagnes) achter haar duurzaamheidsagenda te krijgen. Thans is dit monsterverbond tussen de multinationale milieubeweging en industrie bekend als het Eco Industrieel Complex. Laffe politici, ongeïnformeerde lagere overheden en gehersenspoelde burgers treden op als horigen en propagandisten.

  De wetenschap is geheel uit zicht. Immers, de mythe van de AGW-hypothese is door de feiten weerlegd, maar daar hoor je niets over in de media. Ik heb respect voor mensen als Pieter Lukkes om ondanks alles onvermoeibaar hun stem te laten horen. Eigenlijk gaat het maar om een paar voorwaarden: terugkeer van politieke ruggengraat, wetenschap en het gezonde verstand. Dan zal de macht van de milieubeweging vanzelf gebroken worden. Enfin, uiteindelijk zegevierden de geallieerden.

   

  Overigens zijn deze 2 koppelingen ook interessant:

   

  http://www.groenerekenkamer.nl/1371/energieakkoord-welk-energieakkoord/

   

  http://www.groenerekenkamer.nl/1191/rapport-groene-rekenkamer-bom-onder-nationaal-windenergie-beleid/

 6. gerrit52

  ik denk, ik hoop, dat het allemaal niet doorgaat!

   

  er komt steeds meer tegenwind en ik denk dat Kamp,die 100% zijn eerdere mening heeft omgedraaid, toch eieren voor zijn (lees:ons) geld kiest.

   

   

 7. brutebertus

   

  Hoe krijgt u de naam Kamp op papier vraag ik mij af.

   

  Dit is toch dezelfde man die het in z’n domme kop haalt om tegen de bewoners van het gasgebied in Groningen te zeggen dat hun woningen niet in prijs zijn gedaald ondanks het feit dat ze “op instorten staan” t.g.v. de gaswinning. 

   

  Ook weer zo’n figuurtje uit het huidige “kabinet” dat niet weet waarover het gaat, wat een minkukel !!

 8. Altea-Hills

  Als het een mislukking wordt in Nederland,deze windmolen parken.

   

  Dan zouden we deze ministers en staatsecretarissen moeten kunnen vervolgen,en op hen de schade verhalen die dan door de staat,cq de belasting betaler is geleden,zeker Kamp.

 9. Altea-Hills

  Nederlandse overheid,steek je licht eens op in Spanje.

   

  Daar zijn de subsidies gestopt,en dus ook het leveren van energie uit de energieparken.

   

  Zonder subsidies is het totaal niet rendabel.

 10. Mike V.

  Eens te meer blijkt maar weer dat de staat, van hoog tot laag, bestaat uit misdadigers van het ergste soort. Willens en wetens de wil van de bevolking aan de kant schuiven voor hun wereldvreemde idiote duivelsplannen. Geen wonder dat ik het woord revolutie en pek en veren steeds meer om mij heen hoor.

 11. Peter Klein

  Het gaat niet om de argumenten voor en tegen, niet om het democratisch gehalte van de besluitvorming.

  Deze regering heeft zich als opdracht gegeven de doelstelling van de Eu van tig procent aan ‘duurzame energie’ op te bouwen, en dat doet men keurig.

  Verstand op nul, ‘we kunnen alles zelf beslissen’, behalve voor die dingen die uit brussel komen.

   

  Ben benieuwd hoe Willem alexander ‘onze vrijheid’ gaat bewaren

 12. hugo matthijssen

   

  Rutte voor de verkiezingen

  Windmolens draaien op subsidie.

  Hij weet het wel oom rene leegte weet exact hoe het zit.

   

  Er was een tijd dat techniek aan techneuten werd over gelaten.

  moet er ergens een centrale gebouwd worden dan werd de politieke beslissing wel nee en waar een politieke beslissing.

  De beste centrale was techniek.

   

  Nu heeft de politiek de techniek naar zich toe getrokken met als gevolg onzinbeslissingen.

  Stel dat we zo een brug moeten bouwen waar vrachtwagens over moeten en de politiek beslist dat die groen moet zijn van bamboe en balsahout in plaats van staal dan was de wereld te klein niemand nam dit soort lieden nog serieus.

   

  Nu wind energie.

  Er is een meneer Ummels uit Delft die aangeeft dat met een voldoende zwaar netwerk moet zijn waarmee we grote hoeveelheden stroom tussen landen onderling en binnen Nederland snel heen en weer kunnen transporteren en een zeer goed functionerende energiemarkt en een klimaat waar het altijd wel ergens in de buurt waait we berekend met een theoretisch model berekend we tot 20 % op ons net kunnen hebben.

   

  De vraag of dit ook praktisch juist is als we geen adequaat netwerk hebben, er geen goed functionerende stroommarkt is en we een klimaat hebben met overheersende zuidwesten wind die regelmatig zowel in zuid engeland als denemarken even hard waait.

  Wat halen de burocraten in den Haag er uit: 

  Er kan 20% wind op ons net dus 16% moet zeker haalbaar zijn.

   

   

   

  Als nu de technische mensen al lang tot de conclusie komen dat we zo op de verkeerde weg zitten wordt dat volledig genegeerd:

  zie onderstaande tekst:

  “Nederland is in 2020 niet in staat om alle door windturbines opgewekte elektriciteit te benutten. Bij realisatie van het beoogde turbinepark van 9 GW gaat jaarlijks 1,5 TWh aan energie verloren.
  Zonder een forse uitbreiding van het internationale hoogspanningsnet, flexibilisering van conventionele centrales of de bouw van een grootschalig opslagsysteem is het tijdelijk stopzetten van turbines onvermijdelijk.”
  bron 
  http://www.deingenieur.nl/nl/nieuws/14382/overschot-aan-windenergie.html 
  We gaan nu dan ook windmolens bouwen om stil te zetten net als in Schotland nu.

  http://fibronot.nl/nieuwsartikel2013-221-schots-elektriciteitsnetwerk-kan-windenergie-niet-verwerken/

   

  Daar is in het verleden al een praktjk onderzoek uitgevoerd.

  Zie dit rapport:

  http://www.jmt.org/assets/report_analysis%20uk%20wind_syoung.pdf

   

  Bevindingen:

  This analysis uses publicly available data for a 26 month period between November 2008 and December 2010 and the facts in respect of the above assertions are: 

  Average output from wind was 27.18% of metered capacity in 2009, 21.14% in 2010, and 24.08% between November 2008 and December 2010 inclusive.

  There were 124 separate occasions from November 2008 till December 2010 when total generation from the windfarms metered by National Grid was less than 20MW. (Average capacity over the period was in excess of 1600MW).

  The average frequency and duration of a low wind event of 20MW or less between November 2008 and December 2010 was once every 6.38 days for a period of 4.93 hours.

  At each of the four highest peak demands of 2010 wind output was low being respectively 4.72%, 5.51%, 2.59% and 2.51% of capacity at peak demand.

  The entire pumped storage hydro capacity in the UK can provide up to 2788MW for only 5 hours then it drops to 1060MW, and finally runs out of water after 22 hours. 

   

  Tot zover de techniek:

  Wij mogen meepraten niet over de techniek maar de plaatsing.

  Wie is hier gestoord

   

   

   

 13. Rob de Vos

  Het opwekken van elektriciteit met behulp van molens is te duur en is over 10 jaar nog steeds te duur. Het is verplicht om een structuurvisie ter inzage te leggen, maar alle tekenen wijzen er op dat de overheid zich weinig gelegen laat liggen aan de mening van burgers.

   

  Dat laatste heb ik al vaker meegemaakt bij initiatie van grote projecten: het worden prestigeprojecten die door MOETEN gaan, ongeacht wat de belastingbetalers of deskundigen er van vinden. Denk aan het debacle van de Betuwelijn: als we geluk hebben gaan de revenuen daarvan over enkele jaren kostendekkend zijn. Let op: niet wat betreft de aanlegkosten maar alleen wat betreft de kosten van het onderhoud van de spoorlijn.

   

  Pieter Lukkes, mooi stuk en dapper dat u ingesproken heeft. Ik vrees echter dat we over een aantal jaren een parlementaire enquete over windenergie tegemoet kunnen zien. En ook dan zullen politici krokodillentranen huilen en zich verbazen over het feit dat een plan dat al bij voorbaat gedoemd is te mislukken zo makkelijk door het parlement is geloodst.

 14. Els

  Om windenergie op te wekken is enorm veel diesel nodig om ze te laten draaien.

  Is daarmee windenergie milieuvriendelijk? Dacht het toch even niet.

  Ik ben dan weliswaar geen deskundige, maar desondanks voel ik aan mijn water dat dit een grote fout is die gemaakt wordt en die ons miljarden kost door nieuwe windparken die neergezet gaan worden die nauwelijks iets opleveren.

  Maar ja, miljarden verspillen door onze overheid, daar hebben ze een handje van, he, terwijl lastenverzwaringen maar blijven doorgaan, “bezuinigingen, he”.

  Kernenergie mag niet, gevaarlijk of opslag van afval, maar ondertussen halen we het ruim uit Frankrijk.

  Sommige hoor ik iets zeggen over thoriumcentrales.

  Kan iemand mij vertellen wat dat exact inhoud?

   

 15. Matthijs

  Nucleair per kilo meeste energie.

  Met thorium zou het kunnen!

 16. Jaleko

  goed stuk, waarvoor dank. en minister kamp, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

 17. dirkse

  [Als het een mislukking wordt in Nederland,deze windmolen parken.

  Dan zouden we deze ministers en staatsecretarissen moeten kunnen vervolgen…]

   

  ook IPCC, Greenpeace en het WNF niet vergeten.

 18. dirkse

  [Waarom zouden we wel boten en onderzeers kunnen maken op kernenergie en geen vliegtuigen]

   

  Zouden kerncentrales te zwaar zijn?

   

  Vliegen werd pas mogelijk bij uitvinding van de verbrandigsmotor: laag gewicht en veel power.

  Ooit een vliegtuig gezien met een stoommachine?

   

  Maar wie weet, na eeuw research. Superbatterijen, lichtgewicht elektromotoren…….

  En hoe beweegt het zich voort? Propeller? Vat water aan boord, stoom spuit eruit?

  Vloeibare lucht verhitten?

 19. Jansma

  Wat u ziet is geen “crime against democracy”, maar de uitkomst van democracy.  Democracy IS the crime.

 20. Leo KarelJan

  Windmolens zijn de grootste misdaad tegen de bevolking.

  Niet alleen zullen ze NOOIT rendabel worden, ze slopen onze economie en zorgen voor een nog nooit vertoonde geldverspilling. Daarnaast worden de omgeving en de horizon verwoest.

  Door de ontkenning van de feiten en het niet ingaan op eerlijke heldere tegenargumenten tonen Kamp en handlangers zich pure landverraders en plegen zij roverij op ongekende schaal!

  Voor een tribunaal zou de enige juiste weg zijn voor deze verraders en rovers.

 21. besserwessi

  Het overheidapparaat wordt bemand met linkse wensdenkers en meelopers.

  Dan krijg je dit soort toestanden.

 22. Matthijs

  En had het met rechts zoveel anders geweest?

 23. Matthijs

  Waarom zouden we wel boten en onderzeers kunnen maken op kernenergie en geen vliegtuigen?

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.