Open brief aan Ed Nijpels over onzalige windmolenplannen

Kan toch niet waar zijn?

Dit is de tekst van een open brief van Fred Udo aan Ed Nijpels.

Geachte Heer Nijpels,

Gefeliciteerd met het feit, dat u voorzitter bent geworden van de commissie, die gaat toezien op de uitvoering van het energieakkoord. De veertig ondertekenaren van het energieakkoord zijn vertegenwoordigd in deze commissie, maar ik hoop, dat u nog een uitbreiding van de commissie voorziet met enige mensen, die verstand hebben van elektriciteitsopwekking en -levering.

Zelf ben ik een van de ondertekenaars van de “brief van de Elf” aan minister Kamp, waarin wetenschappers hun ongerustheid uitspreken over de verkeerde voorlichting aan de regering rond de investeringen in – en de kosten van – windenergie. De aanleiding tot het schrijven van de brief aan de minister waren de conclusies in een artikel getiteld “De prijs van Windenergie”.

Ik hoop, dat u in uw nieuwe functie van deze brief kennis zult nemen.

De conclusie van “De prijs van Windenergie” is, dat de Nederlandse bevolking als gevolg van de windparagraaf in het energieakkoord een energiebelasting van 4,5 miljard euro per jaar gaat betalen om al die molens draaiende te houden. De totale opbrengst van de windstroom ter grootte van 3% van het energieverbruik is al verdisconteerd in dit bedrag. De hoogte van de energiebelasting is berekend met de prijzen van 2013 voor wind op zee, waar het energieakkoord een kostenreductie van 40% veronderstelt. Het diagram aan het eind van het artikel over de feitelijke kostenontwikkeling geeft geen aanleiding om een kostenreductie in de nabije toekomst te voorzien. Integendeel, de veronderstelling van gelijkblijvende prijzen lijkt al redelijk optimistisch voor de windindustrie.

De jaarlijkse belasting opgelegd aan de bevolking om de windenergie te betalen is hoog genoeg om elk jaar een compleet JSF project te financieren.

Hierbij wijs ik erop, dat de beslissingen om de investeringen te doen en de subsidies contractueel vast te leggen in de komende vijf jaar genomen zullen worden. Dit is vastgelegd in tabel 4.1 van het energieakkoord. Hiermee ziet u toe op investeringsbeslissingen voor wind op zee, die oplopen tot 19 miljard euro en hiermee worden exploitatiesubsidies vastgelegd, die meer dan 50 miljard euro zullen bedragen. Deze bedragen zijn groter, dan de bedragen die wij in Nederland de laatste 20 jaar hebben uitgegeven voor alle grote infrastructurele projecten samen.

In de titel van het interview met het NRC is een uitspraak van u verwerkt: “Wij hebben nog een lange weg te gaan.”

Deze weg moet dus wat windenergie betreft in vijf jaar zijn afgelegd. Dit lijkt mij onverantwoordelijk kort om een ingrijpende transformatie van onze stroomvoorziening te bewerkstelligen.

U zegt in het interview: ”Duurzaamheid kun je niet aan de markt overlaten.” Betekent dit: “Duurzaamheid  kun je aan de liberaal Ed Nijpels overlaten” ? Of hoor ik hier het lid Nijpels van het Urgenda platform aan het woord?

Het doel van het energieakkoord is het aandeel wind in onze stroomvoorziening te vergroten tot boven de twintig procent, maar windenergie heeft als onaangename eigenschap, dat het aanbod niet gecorreleerd is met de vraag. Windenergie heeft absolute voorrang op het distributienet, dus moeten de klassieke centrales terug regelen als het hard waait en weer opstarten als de wind wegvalt. Het Centraal Planbureau noemt dit het “profieleffect”. Dit effect leidt tot een lagere economische waarde van windstroom. Het CPB onderschat het profieleffect, omdat zij de invloed van geïmporteerde Duitse windstroom niet meenemen in hun berekeningen. Koppeling van stroomnetten wordt altijd opgevoerd als de panacee voor lokale congesties, maar hier bewijst de praktijk het tegendeel.

Een tweede gevolg van het grootschalig toevoegen van windstroom is, dat een goede exploitatie van de klassieke centrales onmogelijk wordt. Afschakelen, zoals met de 5 kolencentrales dreigt te gebeuren, is geen optie, want dan zou het licht uitgaan als het niet waait. Technisch zal het wel mogelijk zijn om met gasgestookte generatoren de capriolen van de wind te volgen, maar door het massaal toevoegen van gesubsidieerde windstroom wordt de ruggengraat van de Nederlandse stroomvoorziening onrendabel gemaakt. Hiermee wordt de totale elektriciteitsvoorziening van ons land afhankelijk gemaakt van subsidies, zodat een eens gezonde industrie, die op bijna volmaakte wijze de elektriciteitsvoorziening van ons land verzorgde aan het staatsinfuus wordt gelegd.

Is dit uw opvatting van het liberalisme in de praktijk of zie ik hier de dogma’s van Urgenda werkelijkheid worden?

Het energieakkoord heeft tot doel om de CO2 uitstoot van ons land terug te dringen. Criteria voor de CO2 uitstootreductie staan niet in het energieakkoord, hoewel het zeker niet vanzelfsprekend is, dat 16% duurzaam ook 16% reductie van de CO2 uitstoot betekent, zeker als wij het over windenergie hebben. Desgevraagd kan ik u een aantal praktijkvoorbeelden overleggen uit landen met een hoog windaandeel in de stroomvoorziening waaruit blijkt, dat de vermindering van het brandstofverbruik ongeveer de helft is van wat men op grond van het windaandeel verwachtte. Hiermee staat het nut en de noodzaak van windenergie ter discussie.

Valt het wel of niet bereiken van 16% vermindering van de CO2 uitstoot ook onder uw toezicht?

Graag hoor ik van u hoeverre u het met mij eens bent, dat de uitvoering van het akkoord zeer ernstige effecten zal veroorzaken op de Nederlandse stroomvoorziening en in het algemeen onze economie ernstige schade zal toebrengen.

In afwachting van uw antwoord teken ik met de meeste hoogachting

Dr  F. Udo

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

28 reacties

 1. Saeftinghe

  Dat verbranden van fosiel draagt zeker een deel er aan bij.

  Ik heb geen inzicht in de berekeningen, maar wat ik zo her en der lees is dat fosielen verbranden maar een heel klein deel er aan bijdragen, een bijna te verwaarlozen deel meen ik begrepen te hebben.

   

  Ik heb sterk het vermoeden dat lieden die er op één of andere manier aan verdienen eerst de gewenste uitkomst van hun sommetjes neerzetten en dan de passende gegevens erbij zoeken.

  Zoals dat heel erg veel gebeurt., b.v. bij, maar niet beperkt tot, windenergie.

   

  Ooit zag ik een zeer goed in elkaar gezette film waar Al Gore de opwarming “aantoonde” . Dat was zo´n overduidelijke misinformatie dat ik me afvraag op welk niveau Al Gore z´n doelgroep inschatte, Chimpansee niveau?

  Of is dit nu discriminatie van de Chimpansee?

 2. nick

  Ik ken weinig incompetentere personen dan de heer Nijpels.

  En zo is het Trias!! De man is een grote verschrikking, onbegrijpelijk en zeer waarschijnlijk om ons onbekende duistere redenen, worden hem de mooiste baantjes op presenteerblaadjes aangeboden. Nu wordt de man ingezet voor de grootste diefstal ooit! Het is misdadig/crimineel wat men met deze windmolen gekte aan het doen is. Onderdeel van het grote plan om de bevolking grondig te verarmen vrees ik,  ik kan niets anders bedenken. 

   

 3. louis-portugal

  Goed gedaan dat plaatsen van die brief Hans.

  Ik vrees helaas zoals velen voor mij dat het idd. niets zal uithalen.

 4. oudgediende

  Hans, het wordt toch steeds duidelijker dat het de elite geen moer kan schelen wat het de bevolking kost om hun hobbies uit te leven (en hun portemonnaie te spekken).

  Stel dat de opwarming van de aarde echt waar zou zijn, en CO2 echt de grote boosdoener zou zijn, en het ijs van de polen echt snel zou smelten, en het zeewaterpeil echt aanzienlijk zou stijgen), en maatregelen om de CO2 uitstoot door de mens te beperken echt iets zou schelen op de totale uitstoot, en elke ramp echt veroorzaakt zou worden door die denkbeeldige opwarming van de laatste zeventien jaar en dat door hun maatregelen de continue energievoorzienig gewaarborgd zou blijven, en de prijs van elektriciteit niet explosief zou stijgen en de ondernemingen zonder (blijvende) subsidie windmolenparken zouden kunnen bouwen en exploiteren zonder gegarandeerde prijzen (door de belastingbetaler op te brengen) voor al dan niet geleverde energie.

  Als al die dingen waar waren zou niemand bezwaar kunnen maken tegen deze overgave aan “duurzame” energie.

   

  Maar aan geen van de voorwaarden hiervoor genoemd wordt voldaan.

  Er is geen opwarming, al zeventien jaar niet, de besparingen op CO2 zijn zo miniem dat ze verwaarloosbaar zijn, CO2 wordt betwist als terugkoppelaar met extra versterking van de warmte, is zelfs nodig voor de plantengroei, er is meer ijs aan de polen dan in vele jaren, het zeewaterpeil stijgt alleen aanzienlijk in de gedachten van activisten, statistisch gezien gebeuren er niet meer rampen dan in het verleden, met windmolenparken en zonnepanelen kan geen voortdurende electriciteitsvoorziening gewaarborgd worden (in de UK wordt al gewaarschuwd voor elektricitietsloze periodes), zonder subsidie gaat geen enkele onderneming windmolenparken of zonnetempels bouwen, want zonder blijvende subsidie en gegarandeerde prijzen zijn ze niet rendabel (daarmee trouwens ook niet),

   

  Toch gaan onze overheden onverstoorbaar door met het geven van subsidies, met plannen voor nog meer windparken en zonnegevallen. Wat zijn hun drijfveren? Waarom ons zo op kosten  jagen? Het maakt hun kennelijk niet uit.

   

 5. Saeftinghe

  De schrijver legt de vinger op de zieke plek, de corruptie rondom de energievoorzieningen!!

 6. de_mol

  Geen goed woord over SENA. Idd. de grootste boevenclub die ik in mijn leven ben tegengekomen. Ook ik kreeg zo’n factuur. Maar niet alleen de factuur was een schande, ook de wijze waarop. Het kwam met een ‘officieel’ dwangbevel. Ik heb ze een aangetekende brief teruggestuurd dat ik ze niets verschuldigd was, en uitgelegd waarom niet. Nooit iets op gehoord, behalve een aanmaning voor betaling. Het lef alleen al om zonder gewoon te antwoorden en in te gaan op de argumenten een aanmaning te durven te sturen. En daarna? Ik heb gewoon die aanmaning verscheurd (ik had immers ook de aangetekende brief), en verder gewacht. Daarna nooit meer iets gehoord. Ze probeerden gewoon via dreigen mensen geld uit de zak te kloppen. Ik ben benieuwd hoeveel mensen (onterecht) aan die club betaald hebben. Ik vrees heel velen.

 7. dirk1940

  Prima brief. Maar gezien deze is geadresseerd aan de heer Nijpels verwacht ik er niet veel van. Om maar niet te zeggen…helemaal niets. De carriere van de heer Nijpels doet wat dit betreft het ergste vrezen. Behalve dat hij commissaris bij de bank van Scheringa was, bekleedde hij tientallen nevenfuncties. Verder was er de affaire bij SENA. Nijpels was bestuursvoorzitter bij de Stichting ter Exploitatie van Naburige Rechten, een stichting die op aanwijzing van het Ministerie van Justitie en met uitsluiting van ieder ander, belast is met de uitvoering van artikel 7 van de Wet op de naburige rechten. In 2010 bleek dat deze stichting ten onrechte voor ongeveer 35 miljoen euro aan facturen verstuurd had en zich daarmee rijk gerekend had. Toen dit aan het licht kwam ontsloeg Nijpels directeur Hans van Berkel. In een rechtszaak oordeelde de kantonrechter op onjuiste wijze ontslagen is en recht heeft op een ontslagvergoeding van een half miljoen euro waarvan 25.000 euro smartengeld. De rechter oordeelde dat de schuld bij het bestuur van de stichting lag en niet bij de directeur. Het bestuur met uitzondering van Nijpels is afgetreden. (WIKIPEDIA)

  Kortom, Nijpels is van alle markten thuis en schuwde kennelijk bedrog niet, of, hij is niet competent

   


  werke

 8. staleo

  De brief is inderdaad uitstekend, alleen de VVD kennende zijn de stukjes van de taart reeds verdeelt aan hun vriendjes in de politiek en bedrijfsleven.

  Waarom heb ik nu toch 0 % vertrouwen in deze VVD?

 9. Leo KarelJan

  Ook van deze VVD marxist is NIETS te verwachten. Een roverij op ONGEKENDE schaal staat ons te wachten.

  Alleen als de NL kudde echt in opstand komt, is deze nekslag voor de economie nog te voorkomen.

  En dan zullen ALLE betrokkenen voor een tribunaal dienen te verschijnen wegens roverij, doelbewust beschadigen van de economie en achterhouden en vervalsen van informatie en doelbewust negeren van welbekende feiten..

  Maar is dat van de NL kudde te verwachten?

 10. Beroepsverbod

  Prima inhoudelijke brief. Ben alleen bang dat hij in het ronde archief gaat. We zitten op een op hol geslagen trein, en we gaan te hard om er nog af te kunnen springen. We doen moeilijk over 6 miljard besparen (lastenverzwaren) en tegelijkertijd gooien we ruim 50 miljard over de balk. Nog erger, na 10 jaar moeten die krengen weer gesloopt worden, en vervangen. Zou niet weten hoe deze waanzin te stoppen.

 11. Energya

  Het scheep verkeer komt ernstig in gevaar door de vele windmolens op zee.

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/22047126/___Rampen_door_windparken___.html

   

 12. besserwessi

  Nijpels heeft een lange staat van dienst in incompetentie. Daarom prima geschikt voor toezicht op het energie akkoord.

   

  Herinnert u zich de zweeftrein nog? Op het nippertje een debacle van 10 miljard voorkomen. Maar hij was wel handig, toen het tij begon te keren weigerde hij verdere interviews over dit onderwerp.

  Verraad en incompetentie kenmerken de VVD.

 13. NN

  Of Saeftinghe, volgde CO2 in het verleden de temp (en overige natuurlijke processen) en hebben wij nu de mijn ouw uitgevonden. Ziu het kunnen zijn dat het omhooghalen en verbranden van fossiel koolstof er iets mee te maken hebben? Wild guess hoor … 🙂

 14. Saeftinghe

  Die link bevestigt geheel m´n mening. En zegt ook heel wat over de geloofwaardigheid van academici. Zolang die elkaar nog lijnrecht tegenspreken, wat kun je dan nog geloven

   

  Zijn ze ´geprogrammeerd`door hun opleiding, of volgen ze hun financiële belangen?

 15. de_mol

  Hier is het antwoord:

  Carbon dioxide and temperatures ice

 16. Limburgia

  @NN: a) ik neem u niet serieus (waarom zou ik?) B) ik wil u helemaal niet bang maken (waarom zou ik?) en C) ik vraag u enkel of u bereid bent financiele verantwoordelijkheid te nemen voor de enorme schade die mogelijk (lees: zo goed als zeker) uit dit ridicule klimaatbeleid gaat voortvloeien… Als u zichzelf serieus neemt dan antwoordt u onomwonden dat u daartoe bereid bent! Maar dat durft u niet omdat u net als iedereen hier weet dat u dan over 10 jaar alles kwijt bent dat u heeft opgebouwd.
  Wel treurig om te zien dat mensen zoals ik, die faliekant tegen dit destructieve wanbeleid zijn, zonder daar ooit inspraak in te hebben gehad, wèl zullen moeten gaan opdraaien voor die schade.

  U hoeft alleen maar een kijkje hier over de grens te gaan nemen (of eens een (serieuze) Duitse krant te lezen) om te weten waar het hier in Nederland straks naartoe gaat… Maar het vormen van een objectieve mening (daargelaten dat die dan is gestoeld op zowel zeer uitgebreide Nederlandse berekeningen als op reeds jaren in het buitenland bestaande vaststaande feiten) is aan u blijkbaar niet besteed. Maar mogelijk stemt u PvdA of iets in die contreien; dat zou uw totale gebrek aan realiteitszin in ieder geval verklaren…

 17. Saeftinghe

  Warmt de aarde op door CO2 uitstoot, of is het andersom, door opwarming door zon instraling komt meer CO2 uit de oceanen vrij?

   

  Warmt de aarde werkelijk op, of is het gewoon een cyclus van, pakweg 300 jaar?

  We volgen het weer nog geen 200 jaar.

  Een paar cycli:  getijde= 6 uur op en 6 uur neer,   de dag, 12 uur donker, 12 uur licht, de maan, telkens 28 dagen, een jaar,  meer heb ik er momenteel niet paraat.

  Is er een cyclus die we nog niet helemaal hebben gevolgd?

   

  Wanneer we het tij meten een uur na laag water en dan een uur voor hoog water, en dit extrapoleren, dan zou de aarde na een paar dagen onder water staan. 

  We kennen de getijde beweging, dus geen zorg, maar mogelijk zitten we in een cyclus die we nog niet helemaal gemeten hebben. Na stijgen komt onvermijdelijk dalen.

   

   

   

   

  De CO2 in b.v. een blikje cola verlaat die vloeistof behoorlijk snel wanneer ik het verwarm, bij flink koud houden duurt dat veel langer.

   

  Is het juist om hieraan de conclusie te verbinden dat temperatuurverhoging de uitstoot verhoogt?

   

  Zo Ja, met een beetje schaalvergroting, geldt dit dan ook voor de oceanen?

   

  Wat is het nadeel van een hoge CO2 uitstoot?  

  Planten groeien ervan en produceren er zuurstof uit die wij weer inademen en deels weer omzetten in CO2.

  Heel lang geleden, toen er nog van die zwarte stoomlocomotieven reden, was langs de spoorbaan de mooiste plantengroei.

 18. NN

  @Limburgia, als je serieuze mensen bang wilt maken moet je niet met onzin komen.

 19. Limburgia

  @NN: en u kijkt enkel naar de VPRO?
  Onder verwijzing naar mijn vorige post: durft u naast Nijpels plaats te nemen en uzelf reeds nu aansprakelijk te stellen voor alle eventuele schade?

 20. Limburgia

  In die brief zou eigenlijk nog even vermeld moeten worden dat de schade wordt begroot op circa 50 tot 70 miljard euro en dat Nijpels, als uitvoerder, ingeval de schade zich daadwerkelijk openbaart, reeds nu voor alsdan desgeraden in prive aansprakelijk wordt gesteld voor die schade…

  Dat binnen nu en 10 jaar die schade daadwerkelijk zal optreden, staat immers buiten kijf. Altijd handig om in de rechtbank dan te kunnen wapperen met een dergelijke aansprakelijkheidstelling.

 21. NN

  Wat een grap! Solliciteert die meneer nou naar een baantje in de commissie van Nijpels met “maar ik hoop, dat u nog een uitbreiding van de commissie voorziet met enige mensen, die verstand hebben van elektriciteitsopwekking en -levering.”

   

  En heeft die meneer zichzelf op de korrel als hij spreekt over ‘mensen, die verstand hebben van …’? Ik roep even in herinnering dat deze meneer vindt dat de kosten van windenergie met 40% per vijf jaar stijgen … Proest, rolt lachend over de grond!!

   

  (Terzijde: hij link naar zijn brief aan minister Kamp, waarin NA verzending nog ‘enkele typo’s’ zijn verbeterd. Dat kun je dus ECHT niet maken!!!)

 22. Cornelis van den Berg

  Nijpels is een van de velen. Alle politici, bestuurders en regenten die zich aan deze miljarden verslindende waanzin committeren moeten weg. Zij bedreigen de welvaart  en drukken de bevolking de armoede in.  Wat doe je met zulke lieden? Juist, u weet het al. Nu komt het op de uitvoering aan:  geen  vervanging van de ene door de andere politieke brekebeen, maar het laten verdwijnen van dit soort politicus, bestuurder. Zo grondig dat we binnenkort naar Madame Tussaud moeten om er nog een te zien, met een bordje er bij waarop staat: homo politicus insapiens. Laat daar DDS de tanden in zetten: hoe we dat kunnen bereiken. Ik heb daarvoor vast een idee: niet meer afrekenen met politici via verkiezingen maar voor de rechter. Binnen tien jaar zit het hele zooitje vast.

 23. Pierre Lebon

  Nijpels is de personificatie van de non valeur.

  In een ver verleden, waren politici idealisten, die het land zo goed mogelijk wilden besturen. Tegenwoordig zitten ze in de politiek voor zichzelf en hun carrière in de bijbanen industrie.

  Verachtelijk.

 24. Hilterman

  Edje kadetje die werkelijk nergens verstand van heeft is weer even onder de pannen met een commissie baantje.

   

  Het is gewoon lachwekkend hoe het Haagse circuit steeds weer met dit soort non valeurs op de proppen komt om een commnissie voor te zitten.

   

  De laatste bijdragen aan de financiele wereld van de heer Nijpels zijn toch nog niet vergeten?

  Commissaris bij DFB en voorzitter van de raad van commissarissen bij het ABP.

  Bij DFB vertrok Ed schielijk toen de bank in zwaar weer kwam, bij het ABP kwam zoveel verzet tegen zijn benoeming dat meneer zelf kort na zijn benoeming de handdoek gooide. De benoeming riep veel weerstand op omdat Nijpels geen flauw benul heeft van financieen anders dan de vraag “Wat schuift het” 

 25. François

  Uitstekende brief van dr. Udo. De heer Nijpels kan er niet omheen op deze brief behoorlijk en inhoudelijk te reageren. Het gaat immers om een potentiële verspilling van vele miljarden belastinggeld per jaar waar hij zijn naam aan zal verbinden (of niet).

   

  Overigens lees ik dat men in Frankrijk de groene-uitknijperij behoorlijk zat aan het worden is: “Anti-Tax Revolt Spreads in France (…) French riot police fired tear gas at hundreds of anti-tax demonstrators in northwest France on Saturday after protesters pelted them and tried to drive a tractor through a barricade (…) Demonstrators chanted slogans against France’s Socialist government …”People struggle to pay their bills at the end of the month, and now we’re going to ecotax them” said one protester, pretending to strangle himself.” http://www.newsmax.com/Newsfront/France-demo-tax-transport/2013/11/09/id/535772

 26. trias politica

  Ik ken weinig incompetentere personen dan de heer Nijpels. Als directievoorzitter bij de Twaalf Provinciën maakte hij er een potje van en ook bij het ABP.. Dat verhaal over SENA was mij onbekend, maar verbazen doet het mij niet: de goede man kan gewoon niets, behalve belastinggeld uitgeven. Dat hij nu weer benoemd is als vz van deze Cie. doet het ergste vrezen.

 27. cmsuijkerbuijk

  Nijpels, een échte Bergenaar (BoZ), of Krab, zoals zij zich in Carnavalstijd graag noemen, en dat is daar dus het hele jaar door! En échte Bergenaren hebben géén hart, maar twee magen. Iedereen die daar gaat wonen, moet ook eerst geopereerd worden: Hart eruit, extra maag erin. Ziehier onze Doctoranus Ed Nijpels ten voeten uit! Gewetenloos, hardvochtig en niet vatbaar voor argumenten!

 28. de_mol

  Het geval wil dat er een wet was (is) die bedrijven verplicht te betalen voor het luisteren naar muziek (bv. radio) wanneer er klanten en personeel rondloopt. Het zogenaamde ‘luistergeld’. Nou vind ik het sowieso raar dat elke winkel op de hoek hiervoor moet betalen, alleen al omdat we via de belasting allemaal al kijk en luistergeld betalen, maar laten we het niet over de wet zelf hebben. SENA besloot volgens mij gewoon alle bedrijven een factuur te sturen. In mijn geval had ik gewoon een bedrijf die werkte vanuit eigen woonhuis, en klussen buiten de deur aannam. De wet kennende, wist ik dus dat er geen klanten bij mij thuis over de vloer kwamen, en de wet heel duidelijk stelde dat je zelf wel gewoon naar je eigen radio zou moeten kunnen luisteren.

   

  Het is onbegrijpelijk verder dat jij dan maar moet gaan bewijzen dat je geen winkel hebt en geen personeel en geen klanten over de vloer krijgt. Die bewijslast zou bij deze organisatie moeten liggen. Maar het meest stuitende was natuurlijk de algehele handelswijze, de manier waarop. Niet eerst een informatiebrief sturen over de wet enzo, en je gelegenheid geven aan te geven dat je er niet onder valt, maar direct een factuur, en daarna direct een aanmaning. Crimineel, andere woorden zijn er niet voor.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.