Klimaatdebat Tweede Kamer: een orgie van parlementair bla, bla, bla en wensdenken

Staatssecretaris Wilma Mansveld verstrikt in de Matrix van de virtuele klimaatmodellen.

Op initiatief van Machiel de Graaf (PVV) schonk de Tweede Kamer op 15 januari in een plenaire zitting aandacht aan het resultaat van de VN–-klimaattop in Warschau.

De Graaf opende met de opmerking dat het goed is dat de TK nu eens plenair aandacht besteedt aan de catastrofe die Nederland treft -– niet de catastrofe van klimaatverandering, maar de catastrofe van honderden miljoenen, zoniet miljarden euro, die door klimaatbeleid over de balk worden gesmeten ten laste van bedrijven en burgers. Sinds 17 jaar is er geen opwarming meer! Hij vroeg voorts of het èchte wetenschappelijke bewijs voor de opwarmende invloed van de menselijke uitstoot van CO2 inmiddels al was geleverd. Hij herinnerde er aan dat hij dat al eerder aan de staatssecretaris had gevraagd, maar hij had tot op heden geen antwoord gekregen.

Jan Vos (PvdA) verraste de Kamer met de stellige bewering dat de aarde met 3,6 graden gaat opwarmen tot 2100. Dat is een verbazingwekkende stelling, want zelfs het alarmistische VN–-klimaatpanel (IPCC) gaat niet zo ver. Hoewel dat soort getallen wel worden genoemd in de IPCC–rapporten, wordt daar gewoonlijk aan toegevoegd dat deze met grote onzekerheidsmarges zijn omgeven.

Wat de zeespiegelstijging betreft noemde Jan Vos een getal van 1 meter in 2100. Ook dat is verrassend, want het IPCC zit aanmerkelijk lager – om de nog maar te zwijgen van de werkelijke zeespiegelstijging die langs de Nederlandse kust constant zo’n 18 cm. per eeuw bedraagt. Dat is al eeuwen zo en er is geen versnelling van de stijging waargenomen.

Machiel van de Graaf – die zijn huiswerk weer uitstekend had gedaan – informeerde of Jan Vos het bewijs van de invloed van de menselijke uitstoot van CO2 op de temperatuur op aarde en van de 3,6 graden opwarming tot 2100, kon leveren. Maar dan echt het keiharde wetenschappelijke bewijs en geen meninkjes, consensusjes e.d van het IPCC. Dat bleek Jan Vos niet te lukken. In plaats daarvan wees hij erop dat Maria van der Hoeve (uitvoerend directeur van het IEA, bedrijfskundige), Rajendra Pachauri (ontvanger van de Nobelprijs voor de vrede, Voorzitter VN–Klimaatpanel, spoorwegingenieur), Henk Kamp (minister van EZ, controleur belastingdienst), en De Vos zelf (bestuurskundige en schipper op een Pacifische zeiltocht) het er met elkaar over eens waren dat het klimaat zal opwarmen met 3,6 graden tot 2100. En dat is een realiteit, waarmee we hebben te leven. Aldus Jan Vos in een triest dieptepunt van het debat.

In reactie op de vragen van Machiel de Graaf baseerde staatssecretaris Wilma Mansveld zich onveranderlijk op de alarmistische boodschap van het IPCC en beriep zij zich op de ‘consensus’. Slechts een kleine groep sceptici blijft op de onzekerheden wijzen. Om haar positie te verduidelijken, gebruikte ze, naar haar zeggen, een ‘grappige metafoor’. Stel er zitten tien mensen in een busje op een mistige avond. En negen zeggen: ‘Wij zien een remlicht hiervoor.’ En één zegt: ‘Dat heb ik niet gezien.’ Wat doet u dan? En zo zie ik het IPCC–rapport. 95% zegt dit is een serieuze zaak. We moeten handelen. Als politicus neem ik wetenschappelijke consensus als basis voor mijn beleid. Aldus Mansveld.

Machiel de Graaf: ‘Prima dat busje! Maar zet tien Imans bij elkaar en vraag of ze een hekel hebben aan het jodendom.’ Dus die metafoor gaat niet op. Hij informeerde of de staatssecretaris die consensus ècht voldoende bewijs achtte. Mansveld bevestigde dit.

Even terzijde. Politici die deelnemen aan het klimaatdebat willen nog wel eens de 95% en de 97% door elkaar halen. Dat gebeurde ook nu weer in het recente kamerdebat.

De 95% slaat op de mate van zekerheid die het IPCC beweert te hebben dat meer dan de helft van de opwarming die sinds 1950 heeft plaatsgevonden van menselijke oorsprong is. Dit is overigens een belachelijke bewering, zeker in het licht van de nog steeds onverklaarde opwarmings’pauze’, ofwel ‘hiatus’, van de laatste 17 jaar. Dat tart elke logica. Het IPCC heeft in de ‘Summary for Policymakers’ toegelicht hoe deze bewering tot stand is gekomen:

Confidence in the validity of a finding is based on the type, amount, quality, and consistency of evidence (e.g., data, mechanistic understanding, theory, models, expert judgment) and the degree of agreement. Probabilistic estimates of quantified measures of uncertainty in a finding are based on statistical analysis of observations or model results, or both, and expert judgment.

‘Expert judgment’? Hoe moeten we ons dat voorstellen? De waarschijnlijkheid van bepaalde beweringen wordt in feite bij handopsteken bepaald. Dat is geen onderdeel van de wetenschappelijke methode en kan dus niet als bewijs dienen. Vanuit wetenschappelijk perspectief is de ‘consensus’ van het IPCC dan ook drijfzand. En op dat drijfzand is het klimaatbeleid gebouwd dat de wereldgemeenschap dagelijks een miljard dollar kost!

Zonder de feiten te controleren verspreidt de staatssecretaris deze desinformatie.

De 97% slaat op het aandeel van de wetenschappers die voorstander zijn van de menselijke broeikashypothese. Dit percentage is berekend op basis van een niet–representatieve steekproef van 79 (!) wetenschappers. Dat is dus lachwekkend weinig, zeker als men dit getal afzet tegen de meer dan 30.000 ondertekenaars van de Oregon Petitie. Bovendien rammelde het onderzoek vanuit methodologisch perspectief. Zie hier. Dit onderzoek kan dus tot de categorie misleidende propaganda worden gerekend.

Opnieuw, zonder de feiten te controleren, verspreidt de staatssecretaris dit sprookje.

Jan Vos had het in zijn interventies ook over 1000 wetenschappers die hebben deel genomen aan het IPCC–proces. Die 1000 is waarschijnlijk een te laag getal. Maar een kniesoor die daar op let. Hij wekte voorts de suggestie – zoals het IPCC dat zelf overigens ook altijd doet – dat die het allemaal eens zijn met de conclusies van het IPCC. Maar dat is niet juist.

Er is geen consensus. Die is er ook nooit geweest. Het is een aperte leugen die het IPCC nu reeds enkele decennia verspreid. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat de wetenschap verdeeld is.

De Nederlandse regering en het parlement weten dit, of zouden het tenminste moeten weten. Waarom anders krijgt Climate Dialogue met steun van een meerderheid van de Tweede Kamer, subsidie van de Nederlandse overheid? Dat is bij uitstek een platform waar protagonisten en antagonisten van de menselijke broeikashypothese (AGW = ‘Anthropogenic Global Warming’) over de verschillen van opvatting kunnen discussiëren.

En hoe zit het dan binnen het IPCC? Zijn alle wetenschappers die bij het proces zijn betrokken het met de conclusies van dat orgaan eens?

Vele wetenschappers binnen het IPCC zijn niet gekwalificeerd om een zelfstandig oordeel te vellen over de wetenschappelijke basis, die in Werkgroep 1 wordt besproken. Zij houden zich met tal van andere zaken bezig, zoals de mogelijke gevolgen van klimaatverandering, en beschouwen de uitkomsten van werkgroep 1 als gegeven. Hoe dat precies zit, heeft Madhav Khandakar, zelf als ‘expert reviewer’ bij het IPCC–proces betrokken, in deze video omstandig uitgelegd.

Slechts enkele tientallen wetenschappers zijn betrokken geweest bij de formulering van de cruciale stelling, waarop ons klimaatbeleid is gebaseerd.

Maar buiten het IPCC bestaat er al helemaal geen consensus. Zo is er het ‘Global Warming Petition Project’, voorheen de Oregon Petitie genoemd, dat door meer dan 30.000 wetenschappers is ondertekend. Dan is er nog de lijst van Marc Morano met meer dan 1000 klimaatsceptische wetenschappers. Zie hier. Zelfs onder de professionele Duitse klimatologen, allen door de overheid gefinancierd, heerst geen consensus, zoals uit dit onderzoek is gebleken.

Dat er een consensus onder wetenschappers zou bestaan, is dus misleidende propaganda en het is uiterst onwaarschijnlijk dat slechts cognitieve dissonantie er de oorzaak van is dat de aanhangers van AGW dit blijven negeren. Dit doet men doelbewust omdat het politiek zo beter uitkomt. En de staatssecretaris draait mee in deze propagandacarroussel.

Natuurlijk kwam ook de toekomst van het IPCC–proces ter sprake, waarbij werd gesuggereerd dat de conferentie in Parijs in 2015 toch wel een doorbraak zou moeten opleveren, waarbij alle landen een steentje zouden moeten bijdragen en niet alleen de rijke landen, zoals tot nog toe het geval was geweest. De staatssecretaris erkende dat daarover geen zekerheid bestond, maar bij haar bezoek aan de klimaatconferentie in Warschau had ze toch ‘ontzettend veel positieve energie’ geconstateerd. Dat was zeker nieuws dat voor buitenstaanders, zoals ondergetekende, tot dusver verborgen was gebleven. Maar ik had het natuurlijk kunnen weten, want dit soort bijeenkomsten vormen de jaarlijkse hoogmis voor gelijkgezinde aanhangers van het broeikasevangelie. Mijn indruk was en blijft dat dit wensdenken is en trekken aan dood paard, zoals ik al meer dan tien jaar geleden heb geschreven. Maar de staatssecretaris denkt daar kennelijk anders over – althans officieel. Wanneer wordt men nu eens wakker en distantieert men zich van dit soort fabeltjes?

Ook kwam het fonds van honderd miljard (per jaar!) voor klimaathulp aan de ontwikkelingslanden ter sprake. De staatssecretaris erkende dat daarover nog veel onduidelijkheid bestond. Maar op grond van een veel toegepaste internationale verdelingsformule op basis van het BBP, zou dit voor Nederland op 1,2 miljard (per jaar!) uitkomen. Desgevraagd verklaarde zij tussen neus en lippen door dat dit t.z.t. aan de ODA zou worden toegerekend. Daar werd verder niet veel over gediscussieerd. Wonderlijk! Want dit is als Alice in Wonderland. Alle ‘rijke’ landen verkeren in de grootste financiële moeilijkheden, omdat hun staatsschulden gillend uit de hand zijn gelopen. En het ziet er niet naar uit dat dit probleem in 2020 zal zijn opgelost. Wat die ODA (‘Official Development Assistance’) betreft, zal het slechts weinigen duidelijk zijn dat dit eigenlijk een sigaar uit eigen doos betreft en er in feite op neerkomt dat allerlei werkzame ontwikkelingshulp het veld moet ruimen voor flut klimaatprojecten die geen enkele merkbare invloed op het klimaat zullen hebben en waaraan de ontwikkelingslanden in het geheel geen behoefte hebben.

Op enig moment in de discussie meldde de staatssecretaris dat het grootste deel van de opwarming in de oceanen was terecht gekomen, daarbij doelend op de oorzaak van de opwarmings’pauze’ of ‘hiatus’, die nu al zo’n 17 jaar duurt. Daarbij gaf zij er blijk van meer te weten dan zelfs de mainstream klimatologen. Die zitten immer met hun handen in het haar om deze ‘pauze’ te verklaren, zoals Jeff Tollefson nog onlangs in Nature heeft uitgelegd.

Opnieuw een brokje desinformatie van de staatssecretaris.

Van de overheid mag de burger eerlijke en evenwichtige informatie verwachten. Zou staatssecretaris Wilma Mansveld deze desinformatie nu met kwade bedoelingen en met opzet verspreiden? Ik vermoed van niet. We moeten niet vergeten dat relatief onervaren politici vaak door hun partij worden voorgedragen om het beleid van die partij (in dit geval de PvdA) uit te voeren. En wat men ook van de staatssecretaris moge denken, zij doet dit op loyale, plichtsgetrouwe wijze. Zij heeft daartoe een schare toegewijde ambtenaren ter beschikking, die haar van informatie voorzien. Dat moet ook wel, want zij was een onbeschreven blad op klimaatgebied. Maar ik heb de indruk dat de zaak daar fout gaat. Haar groen bevlogen ambtelijke staf is dusdanig geïmpregneerd met het doemdenken inzake klimaat, dat het afwijkende inzichten en feitelijke observaties, zoals de opwarmings’pauze’, ofwel ‘hiatus’, negeert. Immers, deze zijn in strijd met het vigerende klimaatbeleid, dus daarover dient de bewindsvrouwe niet te worden geïnformeerd. Degene die dat toch doet, moet voor zijn carrière vrezen. Dit is een klassiek dilemma waarmee vele hoge beleidsadviseurs bij tijd en wijlen in hun loopbaan worden geconfronteerd. Zij staan dan voor de keuze om maar met de politieke wind mee te waaien of eerlijk advies te geven. (Ik kan er uit ervaring van meepraten.) Alleen de toppers lukt het om zich daar zonder kleerscheuren voor hun carrière doorheen te worstelen. Ik vrees dat ze bij (het voormalige) VROM nog niet zo ver zijn.

Ondertussen is Staatssecretaris Mansveld gevangen in de Matrix. Ze verkeert in de vaste overtuiging dat de virtuele klimaatmodellen de èchte werkelijkheid vertegenwoordigen. En ze toont geen enkele aanvechting om achter de waarheid te komen. Want dat is politiek taboe!

Maar wat moet je dan nog als klimaatalarmist als de afkoeling inderdaad doorzet? Zie ook hier.

Kijk en luister verder hier. (De technische weergave van de kamerdebatten is onlangs sterk verbeterd. Complimenten! Nu de inhoud nog!)

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

22 reacties

 1. nog_1

  Waar haalt Labohm zijn onzin toch vandaag? De opwarming is kleiner dan verwacht, maar de metingen laten nog altijd een opwarming zien.

   

  http://klimaatverandering.files.wordpress.com/2013/06/surface_satellite_temperatures_1960-20131.png

   

  En de vraag; ‘Waarom anders krijgt Climate Dialogue met steun van een meerderheid van de Tweede Kamer, subsidie van de Nederlandse overheid?’, is simpel te beantwoorden. De meerderheid van de kamer wenst om politieke redenen een andere conclusie dan de meeste klimaatwetenschappers op dit moment maken.

   

  Dat hebben we bij de aardgasaardbevingen ook gezien, onafhankelijek wetenschappers hebben die al 40 jaar geleden aangetoond, maar dit kwam destijds de Nederlandse politici slecht uit.

 2. Hans Labohm

  Realist,

   

  Machiel de Graaf was ongetwijfeld de best geïnformeerde deelnemer aan het debat. Maar het is moeilijk om op elk brokje desinformatie van de kant van de broeikasgelovigen te reageren, want dat gaat maar door.

   

  Maar bekijk het debat zelf via de door mij gegeven link aan het eind.

 3. Realist

  Beste Hans, 

   

  Bedankt voor dit uitgebreide verslag. Goed om te zien dat een verslaggever ‘ter plekke’ veel dingen zichtbaar kan maken. Er worden inderdaad heel veel onwaarheden verkondigd door de Stas, is dat niet een doodzonde in de politiek?

   

  Even nog een vraagje. U weet de nonsens van Mansveld en Vos goed te pareren in het stuk. Was Machiel de Graaf daar ook in staat toe, om direct de desinformatie van de Stas te laten zien? Of heeft hij heel veel (moeten) laten passeren?

 4. wim de goede

  Verder niets aan toe te voegen bahalve dan   Vive le geus is nu de leus

 5. François

  De geconditioneerde staatssecretaris Wilma Mansveld heeft de kamer staan misleiden en zou moeten aftreden. Tevens wordt het tijd uit te zoeken wie in haar ministerie deze peperdure en vrijheidsberovende oplichterij aanstuurt. Laat die maar een echt baantje gaan zoeken.

   

  MIT-professor Richard Lindzen (“leading figure in the climate change movement”) zei onlangs: “Even many of the people who are supportive of sounding the global warning alarm, back off from catastrophism (…) It’s the politicians and the green movement that like to portray catastrophe.”

   

  En dan een waarheid die de niet-geconditioneerde burgers en -experts al lang geleden hadden opgemerkt: “Global warming, climate change, all these things are just a dream come true for politicians. The opportunities for taxation, for policies, for control, for crony capitalism are just immense, you can see their eyes bulge.”

 6. Jan Van

  de rest zijn knechtjes, zijn zaligmakend voor 10-duizenden meningen van andere échte wetenschappers?

 7. nog_1

  De opmerking dat ‘buiten het IPCC bestaat er al helemaal geen consensus’, wordt niet door feiten onderbouwd; Er zijn vorig jaar 2258 artikelen in wetenschappelijke tijdschriften over klimaatsverandering gepubliceerd, waarvan slechts 1 sceptisch was.

   

  http://www.desmogblog.com/2014/01/08/why-climate-deniers-have-no-scientific-credibility-only-1-9136-study-authors-rejects-global-warming

 8. Hans Labohm

  nog-1,

   

  Wetenschap is geen democratie waar bij handopsteken – of in dit geval aantallen publicaties – wordt beslist. Het gaat om het bewijs. En dat is er niet.

   

  DeSmogblog is een website die tot doel heeft de klimaatsceptici te discrediteren.

   

  Google naar: Tim Ball, DeSmogblog & Me

   

  Het speciale nummer van Energy & Environment van vorig jaar, geredigeerd door Arhur Rörsch, bevatte reeds veel meer dan één klimaatkritisch artikel.

   

  Maar ook de mainstream hoort eigenlijk niet meer tot de ‘consensus’. Zie de link naar Nature in mijn ‘posting’ hierboven. Ze hebben eenvoudig geen verklaring voor de opwarmings’pauze’. Is er consensus denkbaar over het feit dat men geen verklaring heeft? Dat zou grappig zijn.

 9. Hans Labohm

  nog-1,

   

  Tis weer mooi wat je schrijft. Maar ik had je gevraagd om de toelichting van de redacteuren van het speciale nummer van E & E te lezen. Dat heb je kennelijk niet gedaan.

  Google naar;

  Labohm DDS nieuwe klimaatkritische publicaties

  Vijftig (!) ‘reviewers’ hebben daaraan meegedaan.

   

   

 10. nog_1

  Over consensus moet je mijn reactie van 13:53 lezen. Die had je blijkbaar over het hoofd gezien, want daar zeg ik hetzelfde als jij;

   

  Ik ben het met je eens dat consensus op zich niets zegt. Maar dan moet je het in je artikel ook niet noemen. Het is nl zeker geen argument in omgekeerde zin. 

 11. nog_1

  Als je het verschil niet kent tussen een peer reviewed artikel en een niet-peer reviewed artikel (die ook in het genoemde blad staan, zie hiervoor bv de opmerkingen van de hoofdredactrice; 

   

  I have published peer-reviewed papers and opinion pieces by all the best known ‘sceptics’ and know a number of them personally.

   

  bron; http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/memo/climatedata/uc2602.htm

   

  All papers that are published In E&E as research papers are peer reviewed, many heavily so; only Viewpoints are not

   

  bron; http://www.carbonbrief.org/blog/2011/04/energy-and-environment-900-papers#comment-192091913

   

  Het gevolg is dat ook de meer sceptische wetenschappers E&E langzamerhand links laten liggen, zoals bv Roger Pielke; ‘“E&E has published a number of low-quality papers, and the editor’s political agenda has clearly undermined the legitimacy of the outlet. If I had a time machine I’d go back and submit our paper elsewhere.’

   

  Voorbeelden van dergelijke niet-wetenschappelijke artikelen en de wijze waarop deze in E&E terechtkwamen geeft bv Gavin Schmidt; ‘As an example, Schmidt points to an E&E paper that claimed that the Sun is made of iron. ‘The editor sent it out for review, where it got trashed (as it should have been), and [Boehmer-Christiansen] published it anyway.’

   

  Hier de reactie van de hoofdredactrice Sonja Boehmer Christiansen op het artikel van Oliver Manuel over de ‘Ijzeren Zon’, die meteen duidelijk maakt dat E&E geen echt wetenschappelijk tijdschrift is;

   

  Just for info, the people i asked did not think much of Oliver’s ideas and complained that he has no evidence and mainly cites himself. Hence his paper could not be published as peer reviewed, but as a viewpoint. As you know, I like to publish what is considered outside currently accepted ideas. But being published in E&E is for debate, not evidence of ‘truth’. 


  Sonja 

   

  bron mail; Climate Skeptics mailing list

 12. nog_1

  De grafiek is precies hetzelfde, wat geen wonder is omdat ze op dezelfde meetgegevens gebaseerd zijn.

 13. Hetzler

  @Nog-1 Het lijkt mij verstandiger om grafieken te gebruiken van onbesproken oorsprong.

  Zie:

  http://www.metoffice.gov.uk/research/climate/seasonal-to-decadal/long-range/decadal-fc

  En: http://www.metoffice.gov.uk/news/releases/archive/2012/hadcrut-updates

  Zo zie je dat het echt wel klopt van die stagnatie. Jouw commentaar is wel zo hilarisch omdat in alarmistische kringen koortsachtig verklaringen gezocht worden voor wat ‘hiatus’ is gaan heten. Bovendien weet jij het beter dan Phil Jones zelf van het CRU MET?

  Jouw jongleren met artikelen is nog geen bewijs voor consensus. Bovendien, 1.000 wetenschappers kunnen het eens zijn over een hypothese (zie Vos), er is slechts 1 wetenschapper of 1 meetreeks van onbesproken oorsprong nodig om die hypothese te weerleggen. Dit is gebeurd en dit kun je niet alleen uit het bovenstaande concluderen, maar ook uit het falen van alle klimaatmodellen die het IPCC hanteert, tenzij jij het ook hier beter weet.

 14. Hans Labohm

  nog-1,

   

  Het door Arthur Rörsch en (wijlen) Peter Ziegler (destijds lid van de KNAW) geredigeerde nummer van E&E was grondig ‘peer-reviewed’. Lees maar na in de toelichting.

   

  Voor de rest kan ik je niet volgen.

 15. nog_1

  Nu ben je jezelf tegen aan het spreken; eerst vind je het wel belangrijk door te beweren dat er geen wetenschappelijke consensus is, en als die er wel blijkt te zijn, is het opeens niet meer belangrijk.

   

  Het door jou genoemde blad valt niet helemaal onder wetenschappelijk, omdat ze ‘Viewpoints’ met ‘peer reviewed” artikelen mengen, zonder dat de lezer het verschil kan zien.

   

  Dat neemt niet weg dat de telling inclusief de peer reviewed artikelen van Energy & Environment  zijn. Wel heeft men de andere artikelen (de Viewpoints) weggelaten in de telling, omdat E&E zelf toegeeft dat deze niet onder de wetenschap vallen.

   

  Zo kun je in de oude lijst (dwz van de voorgaande jaren) dit zelf controleren, want de eerste van 34 sceptische artikelen komt uit het door jou genoemde blad;

   

  http://www.jamespowell.org/Rejections/index.html

   

  34 sceptische artikelen tegenover 13950 was toen de totale stand…

   

  Ik ben het met je eens dat consensus op zich niets zegt. Maar dan moet je het in je artikel ook niet noemen. Het is nl zeker geen argument in omgekeerde zin. 

 16. oudgediende

  De klimaatconsensus: plus con que sensé.

  Het is triest het niveau van onze voksvertegenwoordigers en gezagdragers te moeten aanhoren.

  Ze laten ons in de kou staan.

 17. Dagelijkse Standaard - commentaar en achtergronden bij het nieuws

  […] hebben uitgesproken ten gunste van de AGW–hypothese. Er zou dus een consensus zijn. Ik heb al vele malen aangetoond dat deze 97% een sprookje en propaganda is, maar deze misvatting blijft moeilijk te bestrijden omdat de AGW–propagandisten, media en zelfs […]

 18. Dagelijkse Standaard - commentaar en achtergronden bij het nieuws

  […] Eerdere enquêtes gaven een gans ander beeld. Zie hier. […]

 19. Jan Van

  Beste Hans, 

  Bedankt voor dit verslag.

  Maar …, euh …. het is toch wel te begrijpen dat wanneer je baan van dit “geloof” (vergelijkbaar met de evolutiecomedie) afhangt …., van alle subsidie afhangt, dat je dan daaraan vasthoudt?

  En wij willen toch niet die paar honderd (of duizenden) in de bijstand terecht laten komen?

   

  Dus, wat meer begrip graag voor deze zielige figuren, die net als de evolutieaanhangers al zólang op “bewijs” (duizenden tussenvormen!) zitten te wachten, ja….??

  Mvg.

  In den beginnen (niet op de eerste “dag”, dus!) schiep ik … dus dan kijken we niet op een miljard jaartjes, toch??

 20. R. Hartman

  “ten laste van bedrijven en burgers”

  Nee, Hans, ten faveure van een paar geselecteerde bedrijven en ten laste van burgers. De bedrijven die er geen plezier van hebben berekenen hun lasten immers gewoon door aan de klant, en dus is het altijd de consument die het gelag betaalt, in de vorm van belastingen en hogere prijzen.

   

  Verder weer een uitstekend artikel, dat maar weer laat zien hoe politici blijven liegen en draaien om aan de opdracht van hun poltieke bazen te voldoen. Men heeft nog niet bedacht hoe men aan afkoeling kan verdienen (dat was al eerder een probleem) dus houdt men zo lang mogelijk vast aan de lucratieve opwarmingsleugen.

 21. Hetzler

  Van Mansveld hanteert ook het Voorzorgprincipe, de meest absurde en bureaucratische uitvlucht voor als je het echt niet meer weet. Als ik dus met veel tamtam en professionele PR een documentaire maak over een op handen zijnde alles verwoestende meteorietenregen geldt dan ook het Voorzorgprincpe? Dus allemaal bunkers bouwen? Het hangt alleen af van de PR en niet van feiten. Het is dan ook triest te constateren dat Mansveld, Vos en anderen niet verder dan de huidige Kafkaïaanse waanzin komen.

 22. Leo KarelJan

  Door stupide figuren als Vos en Mansveld gaan wij voor tientallen miljarden de boot in. Het is werkelijk ongehoord als je leest waarop deze lachwekkende stakkers zich baseren: op modellen waarvan de uitkomst totaal niet deugt.

  Maar ook Kamp en zijn marxistische VVD vrienden zijn 100% verantwoordelijk voor deze ongekende diefstal en roverij. En natuurlijk niet te vergeten onze columnist Leegte. Zij laten deze waanzin doorgaan: ze zullen in de toekomst zich rot schamen. (Maar natuurlijk niet in het openbaar.)

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.