Kamerdebat EU-referendum één grote poppenkast

Gisteravond was ik bij de behandeling van het door het Burgerforum-EU aangevraagde debat over referenda bij soevereiniteitsoverdracht richting Brussel.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het was vanuit parlementair-democratisch opzicht een aanfluiting. Minister Timmermans (waarom was hij er trouwens en niet minister Plasterk van Binnenlandse Zaken?) werd niet tot nauwelijks aangepakt, terwijl hij nota bene zei dat er sinds de laatste EU-Verdragswijziging (Lissabon) van soevereiniteitsoverdracht geen sprake was (zogezegd omdat het parlement met alle soevereiniteitsoverdrachten had ingestemd). Over contradictios in terminis gesproken. Met gekromde tenen heb ik dit plenaire debat aanschouwd en in deze column wil ik uitleggen waarom ik van mening ben dat de jongens en meisjes van ons parlement ernstig tekort schieten in hun controlerende taak als volksvertegenwoordiger.

Ja, dit wordt geen lovende column voor onze ‘volksvertegenwoordigers’. Gisteravond hebben zij een grote kans gemist om de regering -in de persoon van pastoor Timmermans- eens een flink lesje in het staatsrecht te leren. Het debat begon goed met een werkelijk vlammend betoog van initiatiefnemer en staatsrechtdeskundige Thierry Baudet over onze parlementaire democratie, onze rechtsstaat en onze positie in de Europese Unie. Een citaat:

“Zo’n 160 jaar geleden ontstond onze parlementaire democratie. Dit huis, uw huis, verwierf rond 1848 het recht om, namens ons allemaal, te beslissen over onze wetten, over onze grenzen en de omgang met onze buurlanden. Na een felle strijd van Thorbecke, verwierf het parlement ook het recht om namens het volk te beslissen over de besteding van belastinggeld, het budgetrecht. Zo ontstond onze democratie. Maar die democratie staat op het punt te verdwijnen. De Tweede Kamer staat op het punt haar kernbevoegdheden kwijt te raken. Onze bevolking staat op het punt om haar zelfbeschikking te verliezen.

En dit zien we niet alleen in Nederland. Het gebeurt in alle lidstaten van de Europese Unie. Het ooit aan ons verkochte samenwerkingsverband van soevereine democratieën, is nergens te bekennen. Zoals Britse europarlementariërs onlangs zeiden: ‘it is a very different animal’ geworden. Een heel ander beest.”

Deze waarneming is natuurlijk méér dan terecht. De EU neemt stapje-voor-stapje de macht van de nationale parlementen over, die straks weinig meer zijn dan een soort provinciale staten van Brussel. Maar onze parlementariërs schijnen zich dat onvoldoende te realiseren. Ja, er waren scherpe speeches van SP, PVV, PvdD en -een wonder- de Christen Unie. Maar toen minister Timmermans in zijn termijnen het woord nam en sprak dat er geen sprake was geweest van (heimelijke) soevereiniteitsoverdracht, omdat die overdracht allang bij het Verdag van Lissabon geregeld was en het parlement hiermee volop had ingestemd, zou je verwachten dat onze volksvertegenwoordigers als door een wesp gestoken uit de bankjes zouden springen om tegen Timmermans te zeggen: ‘maar dat Verdrag, minister Timmermans, die Grondwet heeft de Nederlandse bevolking in 2005 juist ook finaal weggestemd!’. Maar nee, niets van dat al. Het is onbegrijpelijk, dat zo’n belangrijk debat niet beter wordt voorbereid door onze volksvertegenwoordigers.

Ook de schending van de ‘no bail out clause‘, bij Verdrag verboden in Maastricht, werd niet aangehaald. Terwijl daarmee de poort werd opengezet naar de bizarre opkoopprogramma’s en dito soevereiniteitsoverdracht met intergouvernementele verdragen zoals het sixpack, het two-pack en het ESM. Het is onbegrijpelijk dat het parlement daarmee akkoord is gegaan. Het ESM werd zelfs goedgekeurd onder een demissionair kabinet. Zelfs een kort geding van de Partij voor de Vrijheid kon dat niet voorkomen! Representatieve democratie? Het is een grof schandaal hoe onze volksvertegenwoordigers omspringen met de belangen van de Nederlandse bevolking.

Nee, ook gisteravond werd Timmermans geen strobreed in de weg gelegd. Laten we elkaar geen mietje noemen: het Nederlandse budgetrecht is al gewoon weggegeven. Als Brussel vindt dat er noodleningen (in de praktijk de facto voor een belangrijk deel schenkingen) verstrekt moeten worden aan probleemlanden of onze economie hervormd moet worden dan kan dat. Als de pensioenen verlaagd moeten worden, de hypotheekrente afgeschaft, het ontslagrecht versoepeld? Brussel hoeft maar te kikken en het gebeurt, of Den Haag het daar nu mee eens is of niet. Hoezo geen soevereiniteit overgedragen Timmermans?

Oh, u zegt dat het parlement erbij zat en ernaar keek? En dus mede-verantwoordelijk is? Ja, hadden we maar naar PVV, SP en Dierenpartij geluisterd. Maar de PVV wordt gedemoniseerd door een onuitgesproken cordon sanitaire. En bovendien vormen die drie partijen geen parlementaire meerderheid hè? En dus is het goed? Ooit weleens gehoord van ‘populisme’? Dat betekent: luisteren naar de stem van het volk. Dat is uw bestaansgrond, de rechtvaardiging van uw baan, die door de Nederlandse belastingbetaler betaald wordt. Intussen is dat woord ‘populisme’ een scheldwoord. En de kloof tussen uw soort mensen en de burger is groter dan ooit, zeg ik tegen minister Timmermans. De kern van onze zelfbeschikking: baas over onze centen, ons budgetrecht, is weg, it is gone, verschwunden, weggegeven aan Brusselse autocraten die geen enkele voeling hebben met het Nederlandse volk. Timmermans, u moet zich schamen en de hele club van Rutte erbij.

Want Rutte’s VVD heeft te kennen gegeven dat zij lak heeft aan haar achterban. Die kan voortaan de pot op. De VVD wil geen referenda, zelfs niet als een wijziging van het Verdrag van Lissabon noodzakelijk wordt (en dat wordt het). Nee, de ‘liberalen’ geloven in een representatieve democratie. Zij hebben nu pakweg 40 zetels in de Tweede Kamer, maar de peilingen wijzen al maanden lang op een halvering. Hoezo representatief? D’66 is nog erger. Die luisteren alleen naar zichzelf. Ik zag een uitermate arrogante partijleider, maar die verder gelukkig zijn mond hield tijdens diens beperkte aanwezigheid tijdens het debat. Heel verstandig, want geen argumenten.

D66 woordvoerder Schouw liet geen mogelijkheid onbenut om het D66 standpunt uit te dragen: dat standpunt kwam er kortgezegd op neer, dat Nederland maar opgeheven moet worden en moet opgaan in een Europese federale staat. Maar daarin heeft Nederland dan de facto geen vetorecht meer, waarmee het dan dus is gedaan met de soevereiniteit van de spreekwoordelijke Nederlandse koopman. Bovendien sluit het ‘correctief referendum’, dat nu als voorstel bij de Senaat ligt juist een referendum over volkenrechtelijke organisaties als de EU uit. Wat voor zin heeft het dan om daarop te wachten, zo vraag ik minister Timmermans en D66? Dat is dan slechts geneuzel voor de bühne. Inderdaad: één grote poppenkast.

Slechts een enkeling erkende het ‘democratische tekort’, dat door het aangaan van een verdrag de fundamentele staatsrechtelijke Nederlandse Grondrechten door Den Haag aan Brussel veel te gemakkelijk weggeven kan worden (50 procent plus 1 in beide Kamers), dus zónder de verzwaarde procedure voor reguliere Grondwetswijzigingen (tweemaal parlementaire behandeling met minimaal 2/3 meerderheid in beide Kamers en met tussenliggende verkiezingen). Reparatiewetgeving is dus dringend noodzakelijk en graag ook met terugwerkende kracht. Want welbeschouwd zou deze laatste verzwaarde procedure (of een referendum) met terugwerkende kracht moeten plaatsvinden inzake alle reeds gepasseerde parlementaire besluiten waarmee dergelijke fundamentele staatsrechtelijke Nederlandse Grondrechten door Den Haag aan Brussel al zijn weggegeven. Uitsluitend dan neemt de Nederlandse politiek het eigen Nederlandse volk serieus.

Om kort te gaan, beste mensen, dit was geen debat maar een poppenkast. En ons parlement, het controlerende orgaan van de regering? Zij liet het gebeuren. Zij liet het gebeuren zichzelf in de nabije toekomst compleet overbodig te maken. Het deerde kennelijk niet. Maar zoals staatsrechtdeskundige Baudet terecht opmerkte:

“U heft uzelf op. Maar daartoe heeft u het recht helemaal niet. Want de soevereiniteit ligt uiteindelijk bij ons, het volk. U bent slechts de vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. En u kunt niet iets weggeven dat u niet bezit.”

De marginalisering van ons parlement kan niet zonder expliciete toestemming van de bevolking. Bij een volgende overdracht moeten wij, het soevereine volk van Nederland, daarover geraadpleegd worden en wij willen ook nog graag met terugwerkende kracht beslissen over die Nederlandse soevereiniteit die via de mazen van de wet (het democratisch tekort) al aan Brussel is overgedragen.. Dat is wat onze democratie van ons parlement vraagt. Maar niets van dat alles. Het was een zwarte dag voor onze parlementaire democratie.

Klik hier voor een overzicht van mijn columns en volg mij hier op Twitter.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

52 reacties

 1. Limburgia

  Frappant weer te zien dat de NOS geen enkele aandacht aan het onderwerp besteede en bij Knevel en Van den Brink vond men een pinguinfilm blijkbaar belangrijker. Ook frappant te zien dat de NOS gisteravond laat op teletekst nog wel vermeldde dat het voorstel niet op een meerderheid kon rekenen, maar dat dit vanochtend alweer was verdwenen (ten faveure van relevanter nieuws, bv dat in Thailand blijkbaar iemand was vermoord).

  Ik schaam me bijna om te zeggen dat de ‘riooljournalistiek’ van Pownews in journalistiek opzicht in vergelijking met de NOS dan een verademing is. Gisteravond waren uitsluitend zij het die zij het die de vragen die je van ‘hoogopgeleide’ journalisten zou mogen verwachten durfden te stellen. Het gemak waarmee je dan zo’n D66-ertje met z’n mond vol tanden kunt laten staan… Voor de NOS echter blijkbaar te hoog gegrepen.

  En mooie passage over ‘populisme’. Ieder kamerlid zou populist moeten zijn, maar het zijn er maar enkelen. De rest vindt het blijkbaar minderwaardig om naar de stem van het volk te luisteren en dat volk te vertegenwoordigen.

  Rest de vraag hoe lang (of kort) het nog duurt eer Nederland zoveel soevereiniteit heeft ingeleverd dat we, mocht daar daadwerkelijk ooit een meerderheid voor ontstaan,niet eens meer kunnen beslissen er uit te stappen. Dan zitten we namelijk op het niveau dat alleen ETA of IRA-achtige taferelen tot bevrijding kunnen leiden…

 2. Limburgia

  En dan de schaamteloze opmerking ‘dat men wel blij is met het initiatief, want zo wordt Europa tenminste weer op de kaart gezet’!!!!
  Werkelijk: hoe krijg je het uit je mond?? Het zijn juist die 150 kamerleden (minus pvv en PvdD) die er jarenlang werkelijk álles aan hebben gedaan on ‘Europa’ volledig buiten het zicht van het ‘gepeupel’ te houden (en nu feitelijk aangeven dat ook de toekomst graag zo te willen houden)!

 3. louis-portugal

  Trias heerlijkl zoals je tekeer gaat.

  Ik blijf bij mijn vrees dat het niet veel helpt ondanks jouw gelijk.

  Het niveau van de daar zittende mensen is veel te laag om te doorzien wat er speelt en misschien zijn er ook nog wel een stel die denken van zolang het mijn tijd maar duurt.

  Uiteraard de paar goeden niet te na gesproken.

  Je kent mijn oplossing DE MUUR waartegen het hele verhaal te pletter zal lopen.

 4. Limburgia

  ‘Tenminste op de AGENDA’ was het…

 5. tipo

  “Is de heer Van Bommel het met mij eens dat wanneer de Eerste Kamer een beetje zou opschieten met de behandeling van de referendumwetten, waar ook de SP hartstikke voor was, wij kunnen uitvoeren wat de initiatiefnemers met hun ruim 60.000 handtekeningen willen? Is hij het met mij eens dat daarmee in een geval waarin nieuwe bevoegdheden worden overgedragen een correctief referendum, voor het eerst in Nederland, daarover mogelijk wordt?”

   

  en:

  Wij hebben ons enorm ingespannen om de spelregels voor een nationaal referendum, dat ook kan gaan over Europese kwesties, als aanvulling op de parlementaire democratie goed te regelen. Als het referendum wordt gehouden volgens de voorwaarden waartoe wij hier met elkaar hebben besloten, dan is de uitslag natuurlijk bindend. Daarvoor ligt het wetsvoorstel voor. Een grondwetswijziging is daarvoor wel nodig, maar dit is wel de intentie van degenen die hier allemaal hebben ingestemd met de twee referendumwetten.”

   bron

   

  De heer Schouw heeft dat wetsvoorstel voor die referendumwetten zelf meegeschreven en kent deze dus uit zijn hoofd. 

   

  Lees je artikel 89b lid e van het voorstel van wet voor een Correctief Referendum, dan staat daar:

   

  Niet aan een referendum kunnen worden onderworpen: voorstellen van wet die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

   

  Ik heb een ernstig vermoeden dat de heer Schouw tijdens het debat de waarheid niet sprak. 

   

  Ik kan artikel 89b lid e enkel zo interpreteren, dat een Verdragswijziging van het Verdrag van Lissabon nooit onderworpen kan worden aan een correctief referendum. 

   

  Ik hou nog een slag om de arm als niet-jurist en heb het nagevraagd bij diverse volksvertegenwoordigers en de heer Baudet en de heer Engelen. Maar ik kan me ook de zenuwachtigheid van de heer Schouw nog voor de geest halen bij het debat gisteren. 

   

  Er klopt iets niet.

 6. pierreofzo

  Ik ben niet optimistisch, maar we moeten niet opgeven.

  Ik hoop dat Trias blijft schrijven en Baudet en de zijnen doorgaan.

   

  want:

   

  Wij staan tesaam voor het gericht,

  voor goed of kwaad te kiezen.

  een volk dat voor tirannen zwicht

  zal meer dan lijf en goed verliezen,

  dan dooft het licht.

   

 7. Limburgia

  Over de rol van de NOS gesproken…
  Net op het journaal een item over weet ik wat… Maar het ging over waar bedrijven nu behoefte aan hebben. Aldus de presentator:

  ”Bedrijven hebben vooral behoefte aan lagere energiekosten en minder bureaucratie, IETS WAAR BRUSSEL DE KOMENDE MAANDEN AANDACHT AAN GAAT BESTEDEN”

  Met alle respect, maar zoiets krijg je toch alleen over je lippen als er straks bij de uitgang een zakje geld voor je klaarligt? Gewoon púre propaganda!!

 8. dr.Kwast

  Maar wel stemmen in April. Doe je dat niet dan blijft het oude zooitje zitten, wat geen verandering brengt. Lokaal is de beste remedie. Dan stem je weg wat er nu zit. Lokaal LOKAAL of PVV.

 9. D. G. Neree

 10. Twan 21

  Ach, wat een geneuzel weer. Huilie huilie.

   

  Elk land krijgt de regering die het verdiend. Er is maar een manier op met deze kliek af te rekenen.

   

  Maar ja. Het suffe Nederlandse volk heeft zich als makke schapen laten ontwapenen.

   

  Juist om dit de voorkomen hebben de Amerikaanse founding fathers het recht op het bezitten van wapens in de grondwet verankerd.

   

  Iedereen dacht dat dat in een beschaaft land als Nederland niet nodig was. Dat wij nooit zouden afglijden naar de status van bananen republiek. In ons geval koninkrijk. een land dat geen rechststaat meer is en geen democartie.

   

  Persoonlijke vrijheid en persoonlijk bezit kent dit land niet meer. Die zijn slechts schijn. De regering neemt naar behoeven.

   

  Maar ondertussen is Nederland geen rechtstaat meer maar een groen socialistische experiment, een nachtmerrie. Het parlement bestaat uit klapvee dat gebonden is aan het regeerakkoord en gekoeieneerd wordt door het partijbestuur indien ze eens onafhanelijk denken.

   

  Partij bestuur???? De Nederlandse grondwet kent geen partijen, slechts onafhanelijke volksvertegenwoordigers.

   

  Maar wie is er tegenwoordig nooit op voorkeursstemmen in de 2e kamer gekozen.

   

  Deze nachtmerrie kan nog maar op een maniet beeindigd worden.

   

  Een Nederlandse lente en het schavot voor zij die de vrijheid en soevereiniteit verkwanseld hebben.

 11. rinus

  @Staleo 18.03u Een lage opkomst helpt niet. Iedere partij juicht bij winst, al komen er in een stad zo groot als Den Haag maar 5 mensen opdagen bij de stembureaus. En als mensen massaal thuis blijven heb je een grote kans dat lokaal een partij zoals het CDA weer eens gaat winnen. Dat zag je in Alphen. Opkomst was om te huilen, maar juist DIE kiezers van CDA, CU en SGP gaan altijd stemmen.

   

  Mijn ouwe heer van 85 kan moeilijk lopen, maar al ligt de sneeuw 5 meter hoog en moet hij kruipen naar het stemlokaal, ja hoor, hij is eigenwijs en gaat!  Al moet hij er 100 kilometer voor omrijden met al die opbrekingen hier, dat vakkie met CDA MOET rood. Buma is natuurlijk altijd goed, Buma is steeds weer een echte leider, Buma is altijd verstandig en Buma is het beste wat Nederland kan overkomen. Een ander zoals ik zijn stem uit laten brengen? Nou, neuhh! Echt, ik zit af en toe in de gordijnen van wanhoop. Zodra de stempasjes (of hoe heten die dingen) komen liggen ze 14 dagen van tevoren al helemaal klaar op de plek waar hij altijd ligt.

   

  Misschien gekkigheid, maar deze partijen hebben zo’n ontzettende trouwe aanhang dat ze altijd veel voordeel hebben bij een lage opkomst.Ik heb zelf het ”geluk” dat ik PVV kan stemmen, maar ik raad echt iedereen die NIET in Den Haag of Almere woont aan om een lokale partij te gaan stemmen. Informeer jezelf even wat die lokale partijen willen. Er zit best vaak iets interessants bij. Laat die afbraakpartijen niet zomaar wegkomen maar ga stemmen!!!

   

   

 12. trias politica

  “Burgerforum zou nu een brief kunnen richten aan de koning, refererende
  aan zijn eed, met het verzoek alles te doen wat in zijn macht ligt om
  soevereiniteitsoverdracht terug te draaien danwel tegen te houden.” – De Koning wordt bij grondwet geacht zich niet rechtstreeks met de politiek te bemoeien. Kansloze excercitie helaas.

 13. staleo

  Het is dus heel duidelijk , de gemeenteraadsverkiezingen laat ik links liggen en misschien zou iedereen dit moeten doen.

  Daarmee geef je een signaal af.

  Verder hoop ik dat IEDEREEN gaat stemmen met de EU verkiezingen en dan ook stemd op die partij die het beste met ons voor heeft.

 14. dat zeg ik toch

  >>.. ‘maar dat Verdrag, minister Timmermans, die Grondwet heeft de Nederlandse bevolking in 2005 juist ook finaal weggestemd!’. <<

   

  Dat is nou juist de crux. Het NL volk heeft de grondwet weggestemd, niet het Verdrag van Lissabon. Daar hebben we juist nooit over kunnen stemmen. 

   

  Ik kan niet zeggen dat de uitkomst van gisteren me verbaast. Ik vraag me trouwens af of het invoeren van een referendunm ihgv dreigende overdracht van soevereiniteit wel zoveel waard zou zijn? Zou men dan niet ook per geval eerst moeten beslissen of iets wel voor dit referendum in aanmerking komt en er (ik zou bijna zeggen dus) besloten wordt om geen referendum uit te schrijven?

 15. Ian

  Had je wat anders verwacht dan, na het goedkeuren van ESM?

 16. Jan Van

  zoals het er uit ziet…. zijn er dan straks nog wel 2e kamer verkiezingen??

  En als die ongunstig uitpakken voor Eurofielen….. kan de hele boel dan nog in zijn “achteruit” gezet worden??

  Of zijn er toestanden / opstanden zoals nu in Kiev nodig??

  Als ik de verradersreacties lees op Joop op een artikel van MARIANNE THIEME, dan hoop ik echt dat de guillotine weer gebouwd zal worden voor zulke figuren.

  Ik voel me bijna met dag intolleranter worden tegen mensen die mijn levensstijl willen veranderen door een massa-immigratie en verloedering van ons “Nederlander” zijn.

  Ik WIL helemaal niet door de schilderswijk lopen en pas bij nummertje 20 iemand tegen te komen die, in elk geval ogenschijnlijk, “lijk op mij”……

  als ik dat wilde zou ik in Orientaalse landen gaan wonen.

 17. M. Brandenburg

  Waarom wordt de SP telkens genoemd, terwijl de SP duidelijk voor iedereen hoorbaar heeft aangegeven meer EUSSR te willen, met dat verschil dat ze het langzamer wilen invoeren!!! Benoem zaken gewoon zoals ze zijn, de SP is Eurofiel! Zij het in bedekte termen.

 18. trias politica

  Er mag van een journalist worden verwacht dat hij feitelijk verslag doet. Harry van Bommel van de SP deed het gisteren gewoon goed. Dat die partij vooralsnog niet de ultieme logische consequentie trekt acht ik slechts een kwestie van tijd.

 19. François

  De volksvertegenwoordiging representeert het volk niet, maar rebelleert er rechtstreeks tegenin, misleidt het, belazert het, berooft het, beledigt het en ontneemt het haar vrijheid en zelfbeschikkingsrecht. Dat is geen democratie maar antidemocratie, een dictatuur. Het Burgerforum zou nu een brief kunnen richten aan de koning, refererende aan zijn eed, met het verzoek alles te doen wat in zijn macht ligt om soevereiniteitsoverdracht terug te draaien danwel tegen te houden. Naast een fop-parlement en een fop-regering hebben we hopelijk niet ook nog eens een fop-koning. Ben benieuwd naar zijn reactie.

 20. Jos

  Vanwege de kracht van herhaling en omdat ‘ons’ parlement dit gisteravond ten ene male heeft bewezen: onze volksvertegenwoordigers zijn niet meer onze vertegenwoordiging van het ons volk maar nog slechts de vertegenwoordiging van ‘Brussel’ in Nederland. Ze verdienen de titel ‘volksvertegenwoordiger’ niet meer; het zijn ambassadeurs. Van de EU (een enkele uitzondering daargelaten).

  Niemand, maar dan ook níemand die Timmermans e.a erop wees dat een “sluipende soevereiniteitsoverdracht” niet hetzelfde betekent als een “stiekeme of geheime soevereiniteitsoverdracht”. En dus kon Timmermans inderdaad ontkennen dat er sprake is van een heimelijke soevereiniteitsoverdracht; er is immers niets heimelijks aan. Wel sluipends, maar ach: semantiek. En ondertussen is er in Nederland voor de bevolking, met uitzondering van de situatie waarin de PVV een absolute meerderheid verkrijgt in de beide Kamers (wat we mijns inziens ook niet moeten willen), geen enkel instrument dat overblijft. Het schip zinkt, we zien allemaal dat het zinkt, we kijken en we roepen, maar er is niemand die er iets aan kan doen. Nederland, zo moeten we maar aannemen, is niet meer als soevereine staat.

 21. D. G. Neree

  Wat betekent het in de praktijk als moties door de regering worden ‘ontraden’? Kan iemand me dat vertellen?

 22. R. Hartman

  Trias, is er een presentielijst van kamerleden die de moeite hebben genomen om te gaan, en een overzicht van de hoofdelijke stemming beschikbaar?

 23. D. G. Neree

  Het is als volgt.

  Vanuit het volk komt een zeer voedzaam ingredient voor een soep. De koks in de 2e kamer gooien er een hoop rotzooi in, zodat de soep onverteerbaar wordt en dan komt de minister, die zet het vuur uit en kiepert de inhoud door het riool.

   

  Maar de mensen blijven honger houden, want het voedsel wordt onder hun neus weggesnaaid.

 24. Limburgia

  @tipo: als wel jurist zou ik zeggen dat er staat dat:

  ‘Niet aan een referendum kunnen worden onderworpen:
  – voorstellen van wet die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen en;
  – voorstellen van wet die uitsluitend strekken tot uitvoering van besluiten van volkenrechtelijke organisaties (waaronder dus EU).

  Over het aangaan en/of wijzigen van verdragen dan wel het instemmen met een besluit van een volkenrechtelijke organisatie zou dus wel een referendum mogelijk moeten zijn…
  Dat je vervolgens geen referendum meer kunt houden over de daadwerkelijke uitvoering is ook wel logisch, anders blijf je bezig…

  Blijft natuurlijk staan dat het slechts een correctief referendum is… Net overigens als het referendum over de Europese grondwet en we weten allemaal wat daarmee is gebeurd… (prullenbak).
  En bovendien: ik begreep dat je dan 300.000 handtekeningen moet verzamelen en hoe wil je dat voor elkaar krijgen als alles wat met de EU te maken heeft onder het tapijt wordt geveegd… Kijk naar het ESM: hoeveel mensen weten überhaupt dat het bestaat, laat staan wat het betekent.

 25. Ian

  @D.G.Neree: ontraden van een motie gebeurd als de betreffende minister of staatssecretaris bij voorbaat al problemen ziet bij het daadwerkelijk moeten uitvoeren van de motie.

 26. tipo

  Dank!

   

  De nadruk van dat artikel ligt dus in het woord “uitvoering”. En sluit het “aangaan” of “wijzigen” van verdragen niet uit voor correctieve referenda?

   

  Klinkt aannemelijk. Maar dat zou ik graag vantevoren zeker willen weten. 

   

  Als voorbeeld: Het verdrag tot instelling van het ESM. Had over het instellen van het ESM met deze referendumwet een correctief referendum over gehouden kunnen worden, als deze wet destijds goldt? Wellicht.

   

  Nog een voorbeeld: Had de verkwanseling van de no-bail-out-clausule aan een correctief referendum onderworpen kunnen worden? Waarschijnlijk niet, want dat valt onder ‘uitvoering’.

   

   

   

   

   

   

   

 27. Peter Klein

  ben het toch niet met de schrijver eens.

   

  Inderdaad hing Timmermans de arrogante regent uit. Sprak ie alsof ie over een jaar eurocommissaris is. Compleet toegewijd aan ‘europese eenwording’. Maar het werd hem wel makkelijk gemaakt doordat er geen gezamelijke motie voor een referendumn ter sprake kwam – was ook teveel gevraagd- en doordat er een wetsvoorstel daarvoor bij de eerste kamer ligt.

   

  Toch goed dat het debat er was, omdat duidelijk gemaakt was geworden dat een referendum geeist wordt door de burgers, en omdat nu toch eindelijk besproken werd hoe macht via sluipwegen naar de Eu stroomt, een discussie die al na 2005 was beloofd maar nooit ingevuld.

   

  Ook goed om te zien hoe marianne thieme en harry v bommel opkwamen voor het referendum, en zelfs segers en omtzigt een begin van een draai maakten.

   

  Ook al kwam men er met het proces van soevereiniteits overdracht niet uit ( Timmermans was helemaal van lotje: ‘ ‘er is sinds de laatste verdragswijziging geen macht meer overgedragen, SIC!), het besef begon te dagen.

  Ook dat het niet alléén een PVV gedachte is…

 28. trias politica

  Stemming is pas volgende week. Of er hoofdelijke stemming komt weet ik niet. Zou me zomaar kunnen voorstellen dat Thieme en/of Wilders dat vragen.

 29. D. G. Neree

  Is het niet zo, dat de eerste stap naar uitlevering van souvereiniteit gedaan is, toen er werd bepaald, dat internationale verdragen boven nationale wetgeving gaan? Ik meen dat dit in de jaren zeventig en punt van discussie was. Daarna werd ook toetsing aan de grondwet van nul en gener waarde geacht.

  Het argument van Timmermans snijdt geen hout maar in de eigen vinger. Het is een zelfreferentie.

   

  Daar, in die bepalingen,  is de verkwanseling van souvereiniteit begonnen en de EU is het monster dat hierdoor is geschapen. Wat is de democratische rechtvaardiging van de Europese Unie? Met welk recht verkwanselen de door het volk aangestelden (om hun belangen te behartigen) de autonomie en souvereiniteit middels voortdurende afdracht van bevoegdheden?

   

   

   

 30. R. Hartman

  “Is het niet zo, dat de eerste stap naar uitlevering van souvereiniteit
  gedaan is, toen er werd bepaald, dat internationale verdragen boven
  nationale wetgeving gaan?”

  Dat zou zo maar kunnen. Bea had ook al weinig problemen met een eedbreukje meer of minder…

 31. D. G. Neree

  tipo, waar is ooit vastgelegd, dat internationale verdragen boven nationale wetgeving staan? Daar is de eerste fout gemaakt. Er is een wet gemaakt, die de eigen wetten krachteloos maakt, want door internationale verdragen te  neutraliseren.

 32. François

  @trias politica (19:51) “De Koning wordt bij grondwet geacht zich niet rechtstreeks met de politiek te bemoeien. Kansloze excercitie helaas.”

  Waarom? De regering, dat is de koning en zijn kabinet. Een minister van dat kabinet tekent dus na de koning (contraseign, zoals indertijd ook voor invoeging van Artikel 92), en alle lakeien van het kabinet en de Staten Generaal zweren trouw aan de koning. Zij wil is “wet”, al kan dat niet openlijk en moet dat bij de thee, in Vouliagmeni, The Grove hotel of het Noordeinde. Nu weten we wel dat het woord van een oudepartijlakei net zoveel waard is als het woord van een wurgslang, en die slangenkuil met vooruitziende blik in 1983 de de strafrechtelijke ministeriële verantwoordelijkheid heeft geschrapt, maar toch. Nu heeft de koning gewag gemaakt van de Acte van Verlatinghe, nota bene tijdens zijn inhuldiging, alsof hij wilde zeggen: verlos mij van dit juk, want mijn juk is ook uw juk. De koning weet immers beter dan u en ik waar zijn grootvader en zIjn moeder stilletjes voor verantwoordelijk zijn. Kijk maar om u heen. Daarom is het interessant de koning te herinneren aan zijn eed en de door hem zo welbegrepen Acte. Of is het koningschap nú al een geheel ceremoniele bezigheid? Ook goed, dat scheelt het verspillen van energie. Want het gaat  er nu om uitwegen te vinden, behalve een oproep om geen oude partijen meer te stemmen, en het verzoek aan het Burgerforum om te overwegen een partij op te richten die de oude partijen wegvaagt en bereid is om met anderen (bijv. PVV en LP) de stal uit te mesten en een ‘Brave Bew World‘ op een nette manier de pas af te snijden.

 33. Kritiekaster

  Datgene wat er nu gebeurt was voorspelbaar.

  “Men” heeft besloten dat de VS van Europa gewoon ingevoerd zullen worden.

  Defaitisme  ten aanzien hiervan is begrijpelijk maar verwerpelijk.

  Alléén en juist door ons te blijven baseren op onze gronwettelijke rechten zullen wij kunnen overwinnen.

  Daartegen zal die hele krioelende madenhoop daar in Brussel het uiteindelijk moeten afleggen!  

   

   

 34. HrDeKadt

  Ik heb ook naar het debat gekeken. Althans, dat deed ik met gemengde gevoelens, vooraf wetende dat de huidige kliek in het kabinet kunnen rekenen op een meerderheid voor de afschaffing van Nederland als natie staat. De eurofielen hebben de NL’se politiek in een houdgreep. We zitten momenteel als ratten in de val. De media verzwijgt veel, blijft heel erg stil.

   

  Er is eigenlijk amper geluid of protest vanuit de elite, die het allemaal wel best vindt. De gemiddelde burger is amper gekend in de feiten en eigenlijk alleen maar bezig met overleven tegenwoordig. De helft van NL staat financieel onder water, met of zonder hypotheek. Mensen zijn meer gefocussed op het dagelijks bestaan en de dagelijkse prioriteiten. E.U. is ver weg achter de heuvels. Niet onbegrijpelijk. Zo denkt de gemiddelde burger. De meer activistische bewuste burger spuugt zijn gal op internet fora en in de kroeg. De VVD en Pvda lachen zit rot. Ze worden gedekt door de media, door een leger gelijkgestemden op bestuurlijke posities door heel het land.

   

  Dit land gaat een storm tegemoet. Dat kan niet uitblijven. De euro is onhoudbaar, dat kan iedereen zien. Het ding is bijna niks waard. De economie staat er verschrikkelijk voor. De burgelijke onrust neemt toe. Het E.U. experiment heeft gefaald. We dalen af naar… dictatuur. Weliswaar niet militair, maar burocratisch. De Europese Unie is wat de Soviet Unie was, maar dan anders. Het beginsel is hetzelfde: het onder 1 vlag, 1 bestuur brengen van een continent. Talen en culturen gelijkschakelen. Maar Europa is natuurlijk geen Rusland. Europa heeft er ruim duizend jaar over gedaan om te komen waar ze nu is. Rusland was een achtergesteld wild gebied. Daar bracht het communisme orde en tucht. Met de knoet. Europa heeft ook veel oorlog en ellende gekend, maar het Europa van nu is eigenlijk bijna klaar. Althans, voordat eurofiele politici.last van grootheidswanen kregen. Die wanen zullen ons duur komen te staan.

   

  Europa staat aan de vooravond van grote politieke en maatschappelijke onrusten. Ik sluit aanslagen in Brussel beslist niet uit. Mensen zijn tot alles in staat als ze geen uitzicht meer hebben op een fatsoenlijk bestaan. De E.U. wurgt de europese geest van individualiteit, vooruitgang en vrijheid. Het verstikt alles wat bereikt is. Het is een burocratische dictatuur. De democratie wordt langzaam maar heel zeker gesloopt.

   

  Ik ben halverwege het debat gestopt. Ik kon het niet meer aanzien. Ik werd er gewoon ziek van. De vooruitzichten zijn dramatisch. We worden geregeerd door idioten. En leugenaars.

   

   

   

   

   

   

   

   

 35. trias politica

  Goed en duidelijk commentaar.

 36. Twan 21

  Zo juist een docu op Canvas gezien bij Terzake over Europa.

   

  Best de moeite waard. Vooral de laatste 15 minuten.

  http://www.canvas.be/programmas/terzake/0464b1ab-e775-4cf8-a1da-1fb7d9673ec7

   

  Wat mij stoort in deze docu en vaak in het debat zijn de leugens die de Eurofielen bezigen. Ze verdraaien de feiten en komen er mee weg.

  Het zijn vooral de kleine leugens die bij de mensen blijven hangen en voor waar worden aangezien. Enkle voorbeelden.

   

  Vaak worden ter verdediging van de muntunie (Euro) feiten aangehaald die maken hebben met de op hetzelfde moment ingegane douane-unie (open grensen voor verkeer en handel).

   

  In deze uitzendig van Terzakeook weer zo’n leugen.

   

  De EU heeft voor vrede na de Tweede Wereldoorlog gezorgd.

  Nee, onzin, de EU bestond toen nog niet. Het was in de jaren 60 en 70 dat de EEG de vrije handel in Europa bevorderde en er voor zorgde dat de Europeanen het idee kregen dat het gemakkelijker en en veel beter was om samen (maar apart) te streven naar veel handel, welvaart en vrijheid.  Het was een veel betere organisatie dan de megalomane EU.

   

  De kans is groot dat in tegenstelling tot de EEG die vrede bracht, de EU de oorlog zal brengen.

   

  Toch staan we toe dat dergelijke leugens een eigen leven gaan leiden. Daar moeten we veel alerter op zijn.

   

  De verdiensten van de douane unie zijn niet de verdiensten van de Euro. De verdiensten van de EEG zijn niet de verdiensten van de EU!

 37. R. Hartman

  Helemaal goed. Part of the game. Dat die leugens blijven hangen komt doordat mensen totaal niet geïnteresseerd zijn in wie hun leven verregaand bepaalt. Het klinkt op het eerste gezicht plausibel en het zal dus wel.

  Zelfde strategie aangaande het gebruik van ‘Europa’ waar EU bedoeld wordt.

   

  Zoals ik onlangs schreef aan iemand die informeerde naar het LP-standpunt ten aanzien van Europa:

  “Ons standpunt inzake Europa
  is dat het een continent is
  waar we graag onbelemmerd
  handel zouden willen kunnen
  drijven, net als met de rest
  van de wereld. Ons standpunt
  inzake de EU is dat deze
  criminele organisatie zo
  snel mogelijk opgeheven
  dient te worden”

   

  De EU zal tot bloedbaden leiden.Ze is onderdeel van de TC-agenda die tot één wereldorde moet leiden, waar iedereen slaaf is van een libertijnse (let op: niet: libertarische) ‘elite’ die in luxe en overvloed zwelgt. Zie ook mijn artikel over De ongelooflijke slechtheid van de Staat  (met dank aan reageerder François hier voor de link naar de video).

 38. Jansma

  “Eerste Kmer”

   

  Zover zijn we nog niet, maar er erg ver van verwijderd zijn we ook weer niet…. 😉

 39. tipo

  De eerste merkbare sluipende soevereiniteitsoverdracht vond door jurisprudentie plaats in 1963, buiten de Staten-Generaal om. Dat was het Van Gend en Loos Arrest. Dat arrest was een gevolg van een grondwetsherziening in 1953, met name artikel 94 van de Grondwet.

   

  Daar zou geen correctief referendum tegen geholpen hebben zoals dat nu in de Eerste Kamer voorligt, want:

   

  Niet aan een referendum kunnen worden onderworpen: voorstellen van wet tot verandering in de Grondwet en voorstellen van wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel hiertoe in overweging te nemen;

   

  En jurisprudentie, daar kun je geen referenda tegen houden. 

   

  Dat sluipenderwijze van de soevereiniteitsoverdracht gaat vaak door de mazen van alle instituten heen en is niet met enkel referenda tegen te houden. Zeker niet met het wetsvoorstel voor een referendum zoals die nu in de Eerste Kmer voorligt. Daarvoor is veel meer nodig: Afschaffing van artikel 94 bijvoorbeeld.

   

   

 40. trias politica

  Dat hangt ervan af. Het kabinet of lid van de regering kan een aangenomen motie naast zich neerleggen (d.w.z. niet uitvoeren), maar het kan ook – nog voor stemming
  – laten weten dat het aanneming van de motie (sterk) afraadt of deze
  als ‘onaanvaardbaar’ bestempelen. Het is vervolgens aan de Kamer om te besluiten of zij de motie wil uitvoeren. In geval van ernstige ontrading en desondanks uitvoering is er sprake v/e kabinetscrisis die doorgaans leidt tot ofwel het vertrek v/d betrokken minister, hetzij tot vertrek voltallig kabinet.

 41. tipo

  LOL. Ben ik gewoon het ‘h’ vergeten. Die typefouten ook steeds. 😉

 42. philippine

  Binnenkort zal er nooit meer een zakje geld klaar liggen, want ze gaan het muntgeld afschaffen.

 43. trias politica

  “Ik had u dan ook graag persoonlijk een goede fles wijn willen overhandigen..” – LOL

  “Het hele positieve van deze hele gang van zaken, is dat de burger
  langzaam maar zeker wakker wordt en dat men gaat inzien dat wij al
  eeuwen in de maling worden genomen door de “elite”. – Precies, dat is de bedoeling.

  “Toch raar dat we dit niet beseffen, toch raar dat u ook nu tot de conclusie komt dat deze trein niet te stoppen valt.” – Waar leidt u dat uit af?

  “Wat is het grote gevaar van de elite: Internet, alle vroeger vast
  omlijnde kaders die de boodschap v de elite overbrachten, wordt door
  internet bedreigd.” – Eens, maar internet wordt ook ge(mis-)bruikt door diezelfde ‘elite’ door desinformatie te verspreiden en verwarring te zaaien.

   

 44. christianov

  @ Trias, allereerst wil ik u oprecht bedanken voor de tomeloze inzet, die u toont mbt de Europese vraagstukken. Ik had u dan ook graag persoonlijk een goede fles wijn willen overhandigen omdat de politieke partijen tot een ander inzicht waren gekomen en een bindend referendum hadden uitgeschreven. Helaas de trein die Europese eenwording heet, zal zich niet laten stoppen door “papieren initiatieven”. Een trein waar politiek ,multinationals, finan. sector de handen al meer dan 50 jr geleden hebben ineengeslagen stopt men niet met trein ticket controle. De enige optie is om de trein te laten ontsporen, of haar op een andere wissel te zetten. Stel nou, dat bij de Landelijke verkiezingen de PVV de grootste zou gaan worden, wat dan? Welke andere partij wil met de PVV reageren? We zullen maanden in een impasse terecht komen(zie Belgie), en uiteindelijk komt er een minderheidskabinet zonder de PVV. Mijn oprechte vraag is eigenlijk: Is de PVV misschien wel in het leven geroepen om de burgers een uitlaat klep te geven? Is de PVV een hele goede tactische zet van de elite om ons een rad voor de ogen te draaien? De PVV heeft de kans gehad, maar weigerde echt mee te reageren, was dit een opgezet plan? (en dan heb ik het niet over het Catshuis incident).Dit verklaard dan ook de soms achtelijke retoriek van de heer Wilders, die juist door scherpe en analyserende opmerkingen de gevestigde orde om haar oren zou kunnen slaan. Waarom bediend de PVV zich van soms absurde beneden alle niveau sneren/opmerkingen? Waarom is het zo dat deze “kroeg “opmerkingen nu plaatsvinden in de senaat? Ik hunker persoonlijk naar een nieuwe Fortuyn, die de elite echt deed beven, door zijn interlect en diepe gaande kennis. Wij allen op dit forum willen verandering, maar blijven veilig achter de laptop ons ongenoegen uiten, waarin u op een hoger niveau precies hetzelfde doet. Niemand pakt de handschoen op, en staat met spandoeken op het Binnenhof. Er is niemand van naam die de burger mobiliseert, en een ieder die dit leest weet dat net zoals ik, dat we wachten op een persoon die echt tot aktie overgaat. Het hele positieve van deze hele gang van zaken, is dat de burger langzaam maar zeker wakker wordt en dat men gaat inzien dat wij al eeuwen in de maling worden genomen door de “elite”. Vanaf geboorte tot de dood, bent u allen een belegingsobject op Wall Street want u geneert inkomsten voor de Staat. Deze schijn democratie, waarin wij denken dat wij daadwerkelijke invloed hebben zien wij langzaam afsterven of komen tot een ander inzicht. Wanneer men 80% v haar inkomen moet afdragen om de staat draaiende te houden, weet men dat we eigelijk “Moderne Slaven”zijn, alleen mooi verpakt onder het mom van een solidaire welvaartsstaat. Wel eens afgevraagd waarom alle Overheden de eed afleggen aan het Koningshuis? Wat was het koningshuis 1,5 eeuw geleden? Men had horige die voor de adel mocht werken, komt dit bekend voor? De adel heeft een meesterlijke zet gedaan, om er een parlement tussen te zetten, zodat de horige denken dat ze invloed kunnen uitoefenen. Dit is dan ook wat we nu zien, we denken dat we invloed kunnen uitoefenen, maar helaas de elite bepaald anders want wij de Burgers hebben geen weet van globale vraagstukken zoals het al eeuwen gaat. Toch raar dat we dit niet beseffen, toch raar dat u ook nu tot de conclusie komt dat deze trein niet te stoppen valt. Bij de verkiezingen hebben we de keuze tussen PVV(bijna allemaal halve zolen, niet een heer/mevrouw die een hele balangrijke positie ineemt in het bedrijfsleven of een professor v faam), Partij vd Dieren(ik geloof dat ik niet eens hierop moet antwoorden, vol ongeloof dat hier een partij is voor opgericht), SP(communistische leest die wil dat we ipv 80% afdracht, 100% belasting gaan betalen), Christen Unie(een partij in de marge, die altijd een meerderheid geeft aan de gevestigde politieke partijen). Goh wat een keuze, wat heerlijk om te constateren dat niet een partij mij vertegenwoordigd en dat ik dus alleen nog maar een “protest”stem kan uitbrengen tegen de VVD, PVDA, D’66, Groenlinks. De messen worden al geslepen, je ziet het in de media: De elite mag uitgebreid haar verhaal komen doen, om de horige uit te leggen dat we toch voor een Europa moeten stemmen. Ook gaat het plots beter met de economie, we groeien met 1% , door de nieuwe berekeningen van Europa. Wat is het grote gevaar van de elite: Internet, alle vroeger vast omlijnde kaders die de boodschap v de elite overbrachten, wordt door internet bedreigd. De best case in deze is de Demmink zaak, die door internet toch aan het rollen gaat(of uiteindelijk niet doorgaat zoals het referendum). In mijn optiek zal wanneer deze zaak doorgaat plots Demmink overlijden(zelfmoord, ongeval enz.) omdat er veel meer aan de hand is en dat vele elite banden heeft met deze heer. Satanisme/Occutisme wordt al door de eeuwen heen door de elite gepraktiseerd, de vraag is dan ook zal dit plots zijn veranderd doordat we de 19de en 20de eeuw zijn beland? Het occulte zien wij nog dagelijks voorbij komen, alleen niet alle burgers hebben weet of herkennen dit niet door gebrek aan kennis. Wij vinden het heel normaal, dat Maxima en Alexander afstammelingen zijn van elkander, want dat is heel normaal in Koningshuizen???Wij vinden het heel normaal dat alle belangrijke schakelposities worden ingenomen door Leidse”Minerva”ex studenten. Is dit wederom een rode lijn of stom toevallig? Zoek eens op de Zwarte Adel en wie hier toe behoord, zoek eens naar het fenomeen de “Uil” en wat dit betekend in het occulte. Dit verklaard dan ook direct de uil, die als standbeeld bij het ministerie v Justitie staat en op een $ biljet gedrukt is, en gebruikt word bij Bohemian Grove. Al eeuwen hebben wij geen inzicht in wat er echt gebeurt en al jaren werkt het systeem voor de elite perfect. Alleen een echte revolte kan deze impasse doorbreken, alleen echt wanneer de horige wakker worden zal er iets veranderen. Zo Trias, dank je wel voor het initiatief en zoals de Uil in de fabeltjeskrant “Slaap lekker en snaveltje toe “.

 45. Heikneuter

  Het meest frapante bij het debat vond ik die VVD-clown. En maar blijven hameren op zijn “representatieve” democratie. Dat geeft echt het totale failliet van de gedachtengangen van de VVD aan. Ze kunnen gewoon niet bevatten dat een merendeel van de kiezers volledig ontevreden is over de representatieve democratie zoals die tegenwoordig disfunctioneert. De koppelverkoop die eens per 4-jaar plaatsvindt, kan zeker bij de compromissen die NA verkiezingen worden gesloten, geen rechtvaardiging zijn voor ingrijpende overdrachten van soevereiniteit. Wie dat niet wil inzien, diskwalificeert zichzelf volledig als democraat.

  Nou las ik van de week dat die molotov-werper uit Halen mee gaat doen aan de gemeenteraadsverkiezingen aldaar. Dat bracht mij op het idee om eens bij Peel en Maas te kijken en inderdaad vind ja dan ook lokale partijtjes die het hele gedoe van de gevestigde partijen zat zijn. Dus ik zou zeggen: kijk er eens naar in je gemeente en als je iemand vindt, ga daar dan op stemmen, anders verdeelt de gevestigde orde weer ongestoord de koek. Iedere VVD’er, PVDA’er etc. die je uit het pluche kunt stoten is er een. En in mei: tegen de EU en voor een samenwerkend Europa van bevriende, maar niet aan elkaar geketende landen!

 46. Knarsman

  Inderdaad een deerniswekkende poppenkast van politici die drukker waren met ‘sociale media’ dan met het debat over onze steeds meer vervliegende democratie. Dat de PVV vooral liet weten UIT de EU te willen in plaats van het overeind houden van ONZE democratie binnen de EU kwam ook niet sterk over. En verder blonk het debat uit in ongeïnteresseerdheid, inderdaad.

 47. Jaantje

  It is a very different animal dat klopt niet het is precies het beest wat men voor ogen had…..maar men heeft ons een ander beest voorgespiegeld en daar wringt hem de schoen.

 48. willemientje

  dat werd ik ervan, ik ervaar een fysieke pijn, als ik zie hoe mijn land word verkwanseld, ik word onpasselijk van een Timmermans, die idd niet de juiste persoon was om in dit debat op te treden

   

  Noem me ouderwets, nostalgisch of weet ik wat voor namen ze daarvoor bedenken, ik wil mijn land terug,

  Ik weet nog goed hoe het was, niet altijd ideaal, maar toch altijd een soort verbondenheid die nu is verdwenen, en ik voel me machteloos, ik  maak huis tuin en keukenrijmpjes, om de boodschap iets anders te brengen, ga naar iedere demonstratie, en help vaak organiseren, meestal is de opkomst bedroevend, teken petietie’s, en stem goed, maar heb nog steeds het gevoel te kort te schieten

   

  Ik heb niet gestudeerd, dat mocht niet, ik was immers een meisje, en het ouderlijk gezag, dat was heilig in mijn jeugd, toch was mijn opvoeding niet echt verkeerd, ik heb het doorgegeven aan mijn kinderen, en met sucses, als ik zie hoe ze het doen, goeie vakmensen, alle drie, maar het gaat niet alleen om mijn kinderen,

   

  soms word ik echt moedeloos, maar ik wil toch ons land niet opgeven

 49. avander

  Er is maar èèn conclusie mogelijk. De volksvertegenwoordiging is in opstand gekomen tegen de Nederlandse bevolking.
  Laten we, beginnend met de Gemeenteraads Verkieizng en eindigend bij de EU verkiezing, alle landverraders buiten de politiek houden. Stem lokaal en vervolgens in Mei PVV. Voor mij is de maat nu vol.

 50. Jansma

  De teleurstelling van Trias kan enkel worden verklaard door een ongelofelijk vertrouwen in de rechtsstaat. De woede van Trias is te begrijpen, maar enigszins aandoenlijk is het wel. Dit is immers een gevolg van een rechtsstaat met functionerende trias politica en functionerende parlementaire democratie en niet een gevolg van een disfunctionerende rechtsstaat met niet functionerende trias politica en parlementaire democratie…..Denk daar maar eens over na.

  QUOTE: “Om kort te gaan, beste mensen, dit was geen debat maar een poppenkast.
  En ons parlement, het controlerende orgaan van de regering? Zij liet het
  gebeuren. Zij liet het gebeuren zichzelf in de nabije toekomst compleet
  overbodig te maken. Het deerde kennelijk niet.”

  Nee, de burger heeft het laten gebeuren! Nagenoeg IEDER individu in Nederland. Die stemmen immers in (ongeacht welke hudige Tweede Kamer partij van keuze dan ook) met een parlementaire democratie, een marxistische grondwet die het afvegen van de derriere nog niet waard is en een rechtsstaat om de het individu te knechten ten faveure van het collectief. Niet de politicus doet het, maar de burger die de politicus toestaat het te doen….

   

  QUOTE BAUDET: “U heft uzelf op. Maar daartoe heeft u het recht helemaal niet. Want de
  soevereiniteit ligt uiteindelijk bij ons, het volk. U bent slechts de vertegenwoordiger van het Nederlandse volk. En u kunt niet iets weggeven dat u niet bezit.”

   

  Onzin. Er is geen Nederlands volk, noch kan soevereiniteit in handen van een volk liggen. Soevereiniteit kan enkel een individu toebehoren. Er is een volk dat bestaat uit individuen, en “recht” kan enkel van toepassing zijn op een individu. En geen individu kan onder WELKE omstandigheid dan ook het “recht” hebben om te beschikken over lijf en goed van een ander individu. Het “recht” om beschikking over uw lijf en goed uit te leveren aan vreemde mogendheden aan welk ander individu dan ook KAN geen recht zijn. Een recht voor wie, tenslotte? En voor wie niet? Een houder van staatsmacht die dat “recht” heeft toegeigend is dan ook geen vertegenwoordiger van het Nederlands volk (dat geen soevereiniteit kan bezitten), maar een totalitaire onderdrukker van het individu. En u accepteert het. Of u nu PVV, PVDA, D66, Groenlinks of op de VVD stemt, u stemt op een partij die u beziet als onderdaan van de Staat, in plaats van een soevereine autoriteit. Stemt u op welke Tweede Kamer partij dan ook? Dan bent u schuldig. U is een misdadiger jegens uw mede-individuen in de Nederlandse samenleving…There. I said it.

  De staat is het kwaad. Delegimiteer haar onmiddellijk en stop subiet met het stemmen op collectivistisch tuig. U bent de hoogst mogelijke soevereine autoriteit…..

 51. Jones

  Parlement? Welk ‘parlement’, er zat zowat niemand. Voor de rest is het aan dovemansoren gericht, want het regime en hun parlementaire vriendjes (plucheklevers en msm) willen graag dat brussel het voor het zeggen krijgt. Zelf hoeven ze met behoud van dik geld op alle issues maar een verwijzing te maken naar loket brussel, en weer verder te gaan met slapen, ligen en bedriegen

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.