Jeugdwerkloosheid tussen discriminatie en statistiek

De officiële werkloosheid onder jongeren van 15 tot 24 jaar in de EU is schrikbarend hoog.

In Spanje en Griekenland bedraagt deze meer dan 50 procent. Italië, Portugal en Cyprus kennen een percentage van meer dan 40. In Nederland ligt de jeugdwerkloosheid gemiddeld rond 11 procent, maar zijn er groepen die een veel hoger percentage kennen. Onder allochtonen bedraagt de werkloosheid een veelvoud van dit gemiddelde.

In een eerdere bijdrage schreef ik over het Nederlandse jeugdwerkloosheidscijfer. Dat wordt vertekend doordat ook degenen die louter een bijbaantje zoeken en voor wie werken niet hun hoofdactiviteit is (scholieren bijvoorbeeld) als werkloos staan geregistreerd. Hoe jonger de leeftijd, hoe schever het beeld is dat de officiële cijfers geven. Er is echter nog een andere vertekening en die doet het (inter)nationale beeld kantelen.

Werkloosheid wordt gemeten door het aantal werkzoekenden te delen op de beroepsbevolking. De beroepsbevolking wordt gevormd door de werkenden en de werklozen tezamen. Er is nog een derde categorie die niet tot de beroepsbevolking behoort, maar wier aanwezigheid voor wat betreft het meten van de jeugdwerkloosheid wel van groot belang is. Dat zijn de “inactieven”. De naam is enigszins misleidend. Het gaat om mensen die noch werken noch op zoek zijn naar werk, om wat voor redenen dan ook.

De cijfers van Eurostat, het CBS van de Europese Unie, laten naast de officiële werkloosheid ook de ratio zien tussen het aantal werklozen en de totale bevolking als het gaat om de categorie tussen 15 en 24 jaar. Dat heeft forse consequenties zo blijkt. In Spanje ‘daalt’ de jeugdwerkloosheid dan van meer dan 50 procent naar iets meer dan 20 procent. En bij de andere hierboven genoemde Mediterrane landen schiet de werkloosheid ruim onder de 20 procent. Dat is natuurlijk nog steeds veel, maar minder dan de helft van de officiële werkloosheidscijfers.

De suggestie van alle berichten in de pers dat in Zuid-Europa (meer dan) de helft van alle jongeren de dagen in onledigheid doorbrengt als werkloos is dus sterk overdreven. Veel jongeren zijn om wat voor reden dan ook niet beschikbaar voor werk van 12 uur per week of meer. Overigens illustreert het fenomeen bijbaantje de verschillen tussen landen in de EU. De cijfers voor Spanje, Griekenland en Italië worden i.t.t. de Nederlandse niet vertekend door de aanwezigheid van scholieren die op zoek zijn naar een klein baantje voor naast studie of school. Dat fenomeen bestaat daar gewoonweg niet.

Terug nog even naar eigen land. De andere manier van meten door Eurostat heeft voor het gemiddelde werkloosheidscijfer onder jongeren in ons land ook gevolgen. Het gemiddelde ligt nu 30 procent lager: 7,7 procent in 2013 in plaats van 11 procent. Jarenlang is ons voorgehouden dat de werkloosheid onder allochtone jongeren meer dan het dubbele is van die onder autochtone (in 2012 zelfs bijna het drievoudige: 9,8 procent versus 28,4 procent). Uiteraard moet de overheid hier iets aan doen door meer geld te geven aan de gebruikelijke belangengroepen, die via banenplannen de achterliggende oorzaak (discriminatie door witte werkgevers) kunnen bestrijden. Wie het aantal werkloze allochtone jongeren (circa 31.000) relateert aan het totale aantal allochtone jongeren (circa 320.000) ziet dat de ratio tussen beide tot onder de 10 daalt. Een daling dus met tweederde! Onder allochtone jongeren is dus vooral de groep inactieven relatief veel groter dan onder autochtonen. Inactief kan betekenen dat men braaf voltijds op school zit of aan de studie is. Het kan ook zijn dat men een Wajonguitkering heeft o.i.d. Of er zijn voldoende eigen middelen van bestaan die zich aan het zicht van officiële instanties onttrekken. Of men is in Syrië enz. Het illustreert in ieder geval dat je niet te snel “Discriminatie!” moet roepen.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

13 reacties

 1. BPS

  @fredvdb. Overal waar onduidelijkheid is of wordt gecreëerd, ontstaat fraudegevoeligheid en fraudeverleiding en zeker in combinatie met subsidiepotjes, “gratis geld”.

  Arbeidsintegratie en -participatie moet voortkomen uit eigen vrije wil van de persoon, niet voortkomen uit regeldruk of subsidieverleiding. Dat werkt niet. Zelf willen werkt het best. Schaarste en eigen voornemens, zijn daarvoor de beste prikkels, als er ruimte voor is.

  Dus kan de overheid beter zorgen voor ruimte in de economie door het overheidsaandeel te krimpen, dan juist overheidsaandeel en belastingdruk te verhogen en dan met subsidies verkeerde signalen en prikkels af geven voor een ruimte waar weinig ruimte en kansen zijn, vanuit de maakbaarheidsillusie en zich vervolgens ´in control´ wanen over de gemaakte wantoestand met subsidies en andere manipulaties. Is mijn idee, en dan zit ik er niet ver naast.

 2. Jan Gajentaan

  Het is inderdaad moeilijk om door de bomen het bos nog te zien als het gaat om (jeugd)werkloosheidscijfers, door de verschillende manieren van berekenen en interpretatieverschillen e.d.  Goed dat Rob daar nog eens kritisch naar kijkt.

  Wat betreft allochtone jongeren, denk ik wel dat er sprake is van een hogere werkloosheid (ivm autochtone jongeren) maar wat mij altijd stoort, is dat de policor goegemeente dan weer meteen heel hard “discriminatie” gaat roepen, zonder na te denken over oorzaken. De oorzaak zou ook (of ten dele) kunnen zijn dat vrij grote groepen 2e en 3e generatie allochtonen slecht geïntegreerd zijn en/of deviant gedrag vertonen. Ik denk dat we allemaal wel weten wat ik bedoel. Zo werd DDS columnist Frank Verhoef geloof ik gisteren nog in de tram beschimpd en bedreigd door een groepje Marokkaanse jongeren. Zag ik op Twitter.

  Ik denk overigens dat er ook wel sprake is van discriminatie in de arbeidsmarkt, hoewel vaak verborgen. Zeker na slechte ervaringen, geeft men in bepaalde gevallen de allochtone sollicitant niet meer het voordeel van de twijfel. Dat is kwalijk en daar moeten we wat mij betreft iets aan doen, maar als je ondertussen een taboe legt op bepaalde mogelijke oorzaken zoals hierboven genoemd, dan schiet het natuurlijk niet op. Het debat moet eerst bevrijd worden van de dikke politiek-correcte deken die er overheen is gelegd.

 3. BPS

  Zo blijkt maar weer dat je pas appels met appels kunt vergelijken als je appels appel laat en peren peer laat.

  Is dat discriminatie in verticale termen ? Nee ! Dat is discriminatie in horizontale termen !

  Horizontaal onderscheid. Daarmee kun je een appel van een peeronderscheiden.         Want er is verschil. Verschil is normaal. Verschil is natuurlijk. Verschil is functioneel. Verschil werkt. Onverschil werkt niet. Onverschil is plat en inert.

  De onvolprezen politieke multiculti smeltkroes werkt niet, is funest dat leidt tot fruitmoes.

  Ik refereer daarbij aan kennissen, geïntegreerde Turken van het eerste uur. Ik kan ze goed verstaan en ze verstaan mij ook goed. Ze zijn Turk gebleven. Ik zie ze als Turk en zij zien mij als Nederlander. Ik laat hun het hunne en zij laten mij het mijne. Ieder het zijne. Dat is hun geraden en dat is mij geraden, anders krijgen we ruzie.

 4. Jan Gajentaan

  @BPS dat heeft allemaal met de gelijkheidsideologie te maken waaronder wij zuchten. Dat speelt al langer dan vandaag. Ik ben mij momenteel aan het verdiepen in het werk van Menno ter Braak uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Ter Braak zag de democratische gelijkheidsideologie (of de gelijkheidsillusie) als de diepere oorzaak van het fascisme. Het fascisme kwam volgens Ter Braak voort uit rancune en resentiment over het niet uitkomen (cq het nooit kúnnen uitkomen) van die gelijkheidsideologie. Met name zijn artikel “Het nationaal-socialisme als rancuneleer” uit 1937 staat nog steeds als een huis. 
  In de discussie over het nu opkomende Islamofascisme hoor je steeds dat het zou voortkomen uit een letterlijke cq fanatieke interpretatie van de Koran, maar ik vraag mij of of de diepere (psychologische en massa-psychologische) oorzaak ervoor niet gelegen is in een rancune gevoel zoals Ter Braak dat beschrijft. 

 5. Karina

  Er is ook geen autochtoonse werknemer te vinden bij allochtoonse bedrijfjes.

  Dat autochtonen hun voorkeur niet naar allochtonen gaat is het verhoogde risico bij bepaalde groepen.  Laten ze daar niet de Nederlanders voor aanspreken maar hun soortgenoten.

 6. BPS

  @ Karina. Goed opgemerkt. Dat heeft ook te maken met taal- en cultuurverschillen, voorkeuren en vrije, niet af te dwingen keus. Men kan hierover “discriminatie” gaan alarmeren vanuit de heersende eenheidsideologie. Maar dat helpt niet en werkt niet.       Zo kan er ook pas een Nederlandse kok in de Chinese keuken gaan werken als die zich dat eigen heeft gemaakt en er gebrek is aan Chinese koks.

  @Jan Gajentaan.

  Die gelijkheid bestaat wel, en is wel bereikbaar en is er wel. Alleen in het immateriële. Wij zijn allemaal immers als mens gelijk. Vlak voordat we geboren worden en als we sterven. Tussen die twee gebeurtenissen in ontstaan borrelende verschillen in de werkelijkheid. Maar in waarheid is de een niet beter dan de ander. Alleen ieder het zijne, eigen unieke. Dat is nou net ook de samenvatting van de werkende strekking van de 10 Geboden. Dan denk ik dat God de geestelijke mens schiep naar -niets als- zijn eigen unieke evenbeeld. Maar dat is het mijne en mijn gedachten. Dat hoeft de uwe niet te zijn. Ieder het zijne.

  In het materiele is die gelijkheid -onverschil- onhaalbaar, onbereikbaar en ook en zelfs funest. Daar gaan alle eenheids-ideologieën op stuk. Religieuze eenheids-ideologieën als van islam stromen van nu, protestantse en katholieke stromen bij ons in het verleden, en van sekten. Politieke eenheids-ideologieën van fascisme (bundeling van gelijk gekozen en te dwingen geest) van links tot rechts: communisme (Lenin, Mao), nationaal socialisme (Hitler, Mussolini, Peron), internationaal socialisme (EU), kapitalisme (Pinochet, US) en massa-exploiterend grootkapitalisme (van internationale banken).

  Materiele gelijkheid én immateriële gelijkheid vind je alleen in het enkele unieke levende materiele individu en verder slechts in kunstmatige (artificiele) levenloze serieproducten. Zodra je twee mensen bij elkaar zet, is er al verschil; van mening, van stof, van plaats en van actie. Dat heeft zo zijn oorzaken en is verklaarbaar. Dat laat ik hier achterwege.

  Maar het zijn prachtige filosofische onderwerpen waar menigeen zich op kan verkijken.

 7. Jan Gajentaan

  Heel juist. Leve het Realisme. En leve het Werk. 😉

 8. Marg

  Op je 18e wordt je gedwongen ziektekostenverzekering te betalen. Veel ouders kunnen die extra kosten niet opbrengen en dan zal zoon of dochter toch op een andere manier aan geld moeten komen.

  Dan ben ik blij dat mijn kind soliciteert, al is het maar voor een part-time baan. Bovendien, als je studeert en je ouders zijn niet kapitaalkrachtig zul je toch werkelijk op een of andere manier zelf voor een deel in je inkomen moeten voorzien tegenwoordig.

   

  En dat jongeren in schoolbankjes “moeten zitten” daar heb ik uit ervaring een andere mening over.

  Ik reik je graag wat lectuur aan:

  Weapons of mass
  instruction Gatto scribd.com/doc/25585810/Gatto-John-Taylor-Weapons-of-Mass-Instruction 

  Dumbing Us Down,
  The Hidden Curriculum of Compulsory Schooling by John Taylor Gatto

  http://www.scribd.com/doc/22389306/Dumbing-Us-Down

  Everything We Think
  About Schooling Is Wrong http://www.ttfuture.org/files/2/pdf/gotto_interview.pdf

  http://www.wanderings.net/notebook/Main/SevenLessonsTaughtInSchool

  Are you schooled or
  are you educated? http://www.timeslive.co.za/opinion/columnists/2013/05/16/are-you-schooled-or-are-you-educated

  Yale Wishnick: How
  home schooling can save our country https://www.youtube.com/watch?v=uKnucHytjyg&list=PL11KpWTHiOY2HtoA6-l7ENThKOVnhlqib …

  Staying in School
  is Not as Crucial As You Might Think http://www.huffingtonpost.com/catherine-gobron/staying-in-school-is-not-_b_5215050.html

 9. fredvdB

  Toch kan werkloosheid onder bepaalde groepen een probleem zijn. Ook kan dat in een regio. Het kan ook door hogere frictiewerkloosheid. Of zoals hier terecht is aangegeven, misschien is het wel de statistiek, welke onjuist wordt geinterpreteerd.

   

  Daarnaast is er politiek belang. Er zijn EU fondsen, regiofondsen en allerlei andere potjes te verwerven.

  Zo begreep ik dat een gemeente recht heeft op een rijksbijdrage per bijstandgerechtigde. Tot voor kort(?) betrof dat een I deel en een P deel. Een deel (I?) betrof de uitkering en een ander deel de arbeidsintegratie bijdrage. Dat laatse deel was 40%. Maar 40% van wat? Is dat 40% van 100% uitkering per persoon, of 40% naast 60%, zijnde in totaal 100%? Daarnaast vernam ik dat gemeenten vrij waren het integratiedeel aan te wenden voor opleiding, of in alles? Maar ook al worden bedragen aangewend voor opleiding, hoe geschied dat? Via een duur integratiebureau van mijn zwager? Via een eenheidsworst als opleiding in bijvoorbeeld de groentekassen tot stekjesspecialist? Of op maat, om tot echte doelteffende ontwikkkeling te komen? Ook krijgen gemeentes een prestatiebeloning als ze minder uitkeringsgerechtigden hebben. Minder dan wat? En hoe verhoudt zich alles tot andere verworven potjes uit de EU, de provincie, via de werkgever, en ad hoc?

   

  Al met al blijkt alles dermate ingewikkeld en vaak onoverzichtelijk, dat het bijna ondoenlijk is om daar als buitenstaander nog een redelijk oordeel over te kunnen vellen. Misschien is dat soms ook wel de bedoeling denk ik weleens? Zeker als misschien wel heel basic, de inhoud van de cijfers al onduidelijk is en onjuist geinterpreteerd zou kunnen worden. 

   


   

   

 10. Henk

  Sowieso hebben jongeren onder de 25 nog alle kansen om zich te ontplooien en te ontwikkelen. In de meeste landen geldt leerplicht tot 18 jaar, dus ik begrijp sowieso al niet dat de categorie 15 tot en met 17 wordt meegerekend. Die jongeren horen gewoon in de schoolbankjes te zitten. En daarboven ook, zolang men geen werkt heeft. 

  Zelf kwam ik pas op de arbeidsmarkt toen ik 24 was en was beslist geen uitzondering.

 11. BPS

   

  Nou ja, subjectief … Het ene exces lokt het andere uit.

  Totdat de rust en de realiteit weer keert. Dat is historisch realiteit.

  En de balans weerkeert:

  En dan mik ik economisch op balans. Van sparen en lenen in balans, produceren en consumeren in balans, importeren en exporteren in balans. Vraag en aanbod van arbeid in balans. en overheidkosten en opbrengsten in balans. Publieke overheid en de private rest die de overheid aan die opbrengsten moet helpen in balans. Dat betekent een kleinere overheid vraagt minder belastingen en offers van het private deel dat dan sterker economie betekent. Dat is realiteit.

  En dan mik ik op politieke balans in een verstandige democratie. Dat is realiteit.

  En dan mik ik op een stabiele wereldbevolking in balans met onze aarde. Die wereld bevolking blijkt zich vanzelf te stabiliseren bij voldoende welvaartspreiding (economie) en een goede algemene basisontwikkeling en specialistische ontwikkelingsmogelijkheden. Ook dat is realiteit, gezien de vergrijzing in ontwikkelde economieën.

  Dan ben je er wel zo´n beetje.

  Ik ga ook maar weer ‘ns aan het werk.

   

 12. BPS

  Nou ja, subjectief … Het ene exces lokt het andere uit.

  Totdat de rust en de realiteit weer keert.

 13. Jan Gajentaan

  @BPS dat is een prachtige filosofische uitweiding.

   

  Overigens, Ayaan Hirsi Ali stelde laatst in een interview dat Europa te maken heeft/krijgt met twee fascistische stromingen: enerzijds het Islamofascisme en anderzijds “white supremacist fascism”. Je zou het ook zo kunnen zien dat we niets hebben geleerd van het verleden en dat de door de EU gepromote eenheidsideologie (belichaamd in het eenheidsproject bij uitstek, de euro) nu indirect leidt tot twee soorten fascisme. 

  Maar goed, dit is allemaal redelijk subjectief gepraat natuurlijk. Laat ik maar weer eens aan mijn werk gaan 😉 

   

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.