De eco-Berlijnse muur

Klimaat: vluchthaven voor verweesde Marxisten. Een gastbijdrage van Jeroen Hetzler.

Al jaren verwonder ik mij, niet zonder zorg, over wat er in onze maatschappij gevaren is. Hoe komt het toch dat wij in constante angst zouden moeten leven vanwege enkele moleculen asbest hier, een microSievert straling elders, ongelijke stoepen en al helemaal vanwege een rampzalige opwarming, die echter al 18 jaar geleden gestopt is.

Het zal wel aan mij liggen, maar ik behoor tot die anti maatschappelijke autoritaire naoorlogse generatie die degelijk klassiek onderwijs heeft gehad, opgevoed is met duidelijk gezagsstructuren en analytische vorming om het verleden, en dus ook de toekomst, met kritische relativering te bezien.

Als ik de huidige media-uitingen lees, dan behoor ik tot een zich onverantwoordelijk gedragende generatie die zonder scrupule en gespeend van elk zondebesef Moeder Aarde heeft veranderd in een lady in distress die dringend door een koene eco–ridder gered moet worden. Er schijnt heel veel mis te zijn met Moeder Aarde, als ik de milieubeweging moet geloven. Koorts, griep, een nare hoest? Het is in elk geval heel ernstig. Ik geloof stellig dat wij zorgvuldig met het milieu moeten omspringen en dat er een rol voor de milieubeweging is weggelegd om dit te bewaken. Maar ik vrees dat er toch het een en ander niet deugt, erg veel zelfs.

Is het namelijk toeval dat na de ondergang van het communisme er een intense fixatie bij de toen zieltogende milieubeweging is ontstaan voor de door Al Gore voorgespiegelde klimaatcatastrofes die door de mens veroorzaakt zouden zijn? En waar moesten al die verweesde marxisten en maoïsten naartoe? U voelt het al. Is het verder toeval dat de AGW-hypothese (Anthropogenic Global Warming; door de mens veroorzaakte catastrofale opwarming) samenvalt met postmoderne opvattingen waarin zelfs de Stelling van Pythagoras als een relatieve waarheid wordt bestempeld: ‘dat is jóúw waarheid, maar niet de mijne’, hoor je vaak uit postmoderne mond. Zie daar maar eens een discussie mee te voeren. Feiten en cijfers zetten postmodernen weg als niet ter zake doend. Het is de intentie van de goede bedoeling die maatgevend is en aan berekeningen hebben ze geen boodschap. Dit zet de deur open voor elke lukrake bewering, want die is immers even ‘valide’ als elke wetenschappelijk bevestigde, dan wel weerlegde, hypothese, toch? Vermakelijk is het Sokal-experiment. Dit gedachtegoed dat zich niet zonder resultaat probeert op te dringen aan onze beleidsvormers, bleek een vruchtbare voedingsbodem voor een verborgen en veel gevaarlijker ideologie: het cultuurmarxisme.

In zijn boek Avondland en Identiteit gaat Sid Lukassen hierop in. Het komt erop neer dat het marxisme de economische strijd tegen het kapitalisme weliswaar heeft verloren. Niettemin is het marxisme in de vorm van cultuurmarxisme er wel degelijk in geslaagd om de Westerse maatschappij naar de ondergang te brengen door desinformatie en het benadrukken van zondebesef en boetedoening waardoor de Westerse identiteit, normen, tradities en waarden, wegrotten. In een interview met de voormalig KGB’er Bezmenov maakt deze duidelijk hoe dit ging: ‘wij plantten anti hiërarchische, anti paternalistische en pro multiculturele ideeën in de hoofden van academici om zo hun wortels en cultuur te ondermijnen en uiteindelijk de bodem onder de Westerse volkeren weg te slaan. Daarom noemde onze voorhoede zich cultuurmarxisten’.

Hoe succesvol is dit gebleken! Wie gelooft nu niet dat Moeder Aarde te gronde gaat, de fossiele brandstoffen bijna op zijn, de ijsbeer bijna is uitgestorven, Amersfoort binnenkort aan zee komt te liggen, allemaal de schuld van het inhalige kapitalistische Westen? Boetedoening, zondebesef en slavenmoraal zijn na bijna 5 decennia druppelsgewijs ingieten van dit gif tot in elke porie van onze cultuur doorgedrongen. De milieubeweging, als willige spreekbuis van het cultuurmarxisme, heeft met succes de misvatting opgedrongen dat onze kapitalistische maatschappij een ernstige bedreiging vormt van het ecosysteem, ja zelfs het voortbestaan van Moeder Aarde. Het Westerse kapitalisme wordt ingepeperd dat het schuldig is aan een catastrofale opwarming die alleen door de boetedoening door middel van de in het Energieakkoord vastgelegde buitensporige penitentie kan worden voorkomen. Deze penitentie is het onbetaalbare en onhaalbare hernieuwbare energiebeleid dat geheel op wensdenken en geloof in wonderen berust: de energiebelasting van € 60 miljard die u als belastingbetaler moet opbrengen.

Haast u want het is – overigens al 45 jaar – 5 voor 12! Wee u want uw zonden komen anders ook over uw kinderen en kleinkinderen! Onschuldige kinderen worden nu op school getraumatiseerd met dit zondebesef.

Kan deze ontwikkeling een halt worden toegeroepen? Ik vrees dat dit geen eenvoudige opgave is, wat uit het interview met Bezmenov ook wel blijkt. Hoe bekeer je een fanatiek gelovige?

Wat zeker opvalt zijn de leugens, overigens norm van het cultuurmarxisme, waaronder de Hockeystickgrafiek, Climategate en de vermeende 97%-consensus onder de wetenschappers. Ook het buitensluiten van criticasters door de BBC en andere media, is onderdeel van deze systematiek van kritische geluiden tot zwijgen te brengen. Zelfs het IPCC doet hieraan mee door cruciale informatie weg te moffelen.

Laat ik mij beperken tot enkele verifieerbare feiten. Wat meer kan ik anders doen?

De opwarming van 0,8°C na de Kleine IJstijd, na 1750, valt ruim binnen de natuurlijke variatie van 6 graden tot – 4 graden van de klimaatschommelingen sinds 11.000 jaar (einde laatste grote ijstijd). De stelling dat menselijke CO2–emissie tot catastrofale opwarming leidt, is door de meetreeksen en het falen van alle klimaatmodellen van het IPCC, weerlegd. De aarde warmt al 18 jaar niet meer op ondanks sterke stijging van de CO2–emissie. De koene klimaatridders kunnen nog wel even thuis blijven.

Derhalve kan de AGW–hypothese naar het rijk der fabelen verwezen worden. Het poolijs bereikt recordhoogten en herstelt opzienbarend; de ijsbeerpopulatie dito, de oceaanverzuring valt ruimschoots binnen de natuurlijke variatie. Fossiele brandstoffen zijn, vooral schaliegas en –olie, nog voor vele honderden jaren voldoende. De beschikbaarheid van thorium als energiebron is vrijwel oneindig (bronnen beschikbaar). China, India en andere opkomende beschavingen zetten grootschalig in op thorium, terwijl zij met verbazing het Europese gemodder bezien. Zij zien het Westen, met name Europa, dan ook als een teloorgaande beschaving. Zo ging het met alle grote beschavingen in de geschiedenis. Het Westen, Europa zeker als Avondland, is nu aan de beurt en zal over 2 eeuwen een verdwenen cultuur zijn.

De ondergang van het Westen kan niet duidelijker zichtbaar gemaakt worden dan in het propageren van hernieuwbare energie.

EROI

EROI

Bron hier.

Een EROI lager dan bijna 10 betekent dat een beschaving niet in stand kan blijven of u moet in de woestijn gaan wonen (Concentrated Solar Power).

Ter verdere verduidelijking is het feit dat het vermogen uit hernieuwbare bronnen niet minder dan een duizendste is van dat van fossiele bronnen en een tienduizendste van CO2–vrije! kernenergie, zeker thorium.

Thorium is, zoals gezegd, praktisch oneindig, eenvoudig en goedkoop te winnen. Deze technologie schept een heel ander beeld van wél duurzame energietransitie omdat deze de toegang tot betaalbare stroom ook in de ontwikkelingslanden waarborgt, in tegenstelling tot windmolens en de huidige generatie zonnepanelen.

Tegen de tijd dat deze technologie ook in het Westen in gebruik is, zal Nederland de twijfelachtige eer hebben voor de kust de duurste schroothoop uit de menselijke geschiedenis te hebben met dank aan een opgedrongen cultuurmarxistische ideologie, postmoderne intenties, genegeerde wetenschappelijke kritiek en bovenal gebrek aan moedige politici.

Een fascinerende vraag dringt zich ten slotte op: met welk recht kan Brussel een boete opleggen wanneer Nederland de klimaatdoelstelling niet haalt? Dat recht zou immers gebaseerd blijken op de frauduleuze hockeystickgrafiek die ten grondslag ligt aan de afspraken in Kyoto. Bovendien is de andere grondslag, de AGW–hypothese weerlegd. Bij mijn weten kan er geen boete worden opgelegd voor een niet aantoonbare overtreding.

Zullen Brussel en de hernieuwbaarheid–Kerk zich dan ook verschansen?

Zo verging het het marxisme in elk geval toen het zich genoodzaakt zag de Berlijnse muur op te richten om haar fiasco te maskeren. Evenzo symboliseert het hedendaagse cultuurmarxisme via de milieubeweging haar fiasco door de oprichting van deze eco-Berlijnse muur voor onze kust:

Thalassa_windturbines-700-st_165KM_00012-710x270

(Klik voor vergroten.)

Windmolens Noordwijk
De foto is de geverifieerde animatie van het uitzicht na voltooiing van de windplannen in het Nationale Energieakkoord en is gemaakt in opdracht van strandpaviljoen Thalassa Zandvoort door Bureau Bint.

Aldus Jeroen Hetzler.

Bron hier.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

19 reacties

 1. Theo345

  Ongelooflijk dat mensen als Bezmenov het klaarspeelden om een geloofsrichting in het leven te roepen waardoor uiteindelijk de vijand kon worden verzwakt.
  Dit is nog doortrapter dan chemische oorlogvoering.

  Kunnen we dit soort methoden ook niet toepassen om het verval van onze beschaving een halt toe te roepen?

 2. David

  Uitstekend verwoord!
  AGW is geloof. Iedereen mag geloven wat hij wil. Maar er is helaas geen scheiding van kerk en staat: de overtuiging van de groene gelovigen (of zijn het nuttige idioten?) kost de samenleving miljarden.
  We zien dus een falen van ons veel geroemde democratische systeem, het zelfreinigend vermogen is aangetast. Het feit dat een activistische club als Greenpeace in den Haag en Brussel invloed uitoefent bewijst dat.
  Greenpeace, dat het morele kompas claimt, kan roepen wat het wil en geen verantwoording hoeft af te leggen: het zijn ayatollahs gelijk.
  En de vraag rijst, of we hier niet te maken hebben met een manko van ons democratische systeem. Dat juist vanwege de (massa) democratie lobbyisten en activisten buitensporige invloed kunnen verwerven.
  Tot slot: de groene discipelen doen het voor hun kinderen. Dat is een flauwekul argument omdat het gelijkelijk voor iedereen geldt. Kernenergie kan je ook zo aanprijzen.
  Op naar het thorium symposium.

 3. Herman Vruggink

  In China wordt dag en nacht keihard gewerkt om een Thorium MSR centrale voor 2030 operationeel te hebben. In Nederland kan daar nog gerust 10 jaar bijgeteld worden. En dus doen we het tot die tijd, bij gebrek aan beter, met windmolens. 14% duurzaam in 2020 is de afspraak waar de meeste mensen achterstaan. Veel mensen liggen er niet wakker van of de opwarming nu wel of niet gestopt is. Ze kiezen hoe dan ook voor duurzaam om vele andere redenen. Windmolen haters kunnen beter met zonne-energie komen als alternatief. De enige kans om de geplande windmolens tegen te houden.

  1. Theo345

   Windmolens zijn niet duurzaam, en de geleverde energie ook niet.
   Voor zonne-energie geldt hetzelfde.
   Verder heb je gelijk. Laten we ook eens beter naar Thorium kijken.

   1. Herman Vruggink

    Theo345,

    Indien je geen windmolens wilt dan is het enige optie meer zonne-energie en dan minder windmolens. Voor 2040 is Thorium niet operationeel te verwachten in Nederland en dus helemaal geen alternatief. De 14% is geheel in kannen en kruiken en door wetgeving en uitvoeringsbesluiten vast gelegd. Je kan slechts via de rechtbank e.d. voor vertraging proberen te zorgen. Succes met je gevecht tegen windmolens 🙂

    1. Theo345

     Herman, politieke afspraken staan niet boven natuurwetten. Ik vecht niet tegen windmolens; ik stel vast dat 14% duurzame energie in 2020 niet haalbaar is. Geen rechtbank kan daar iets aan veranderen.

     Als jij meent dat die 14% wel haalbaar is, dan daag ik je uit om te zeggen uit welke componenten dat dan zou moeten bestaan. Zoals 3% wind, 2% zon, 2% bijstook.
     Tel dat dan maar eens op.

     1. Herman Vruggink

      Theo345,

      Of 14% wel of niet haalbaar is weet ik niet. Hangt af van de ‘honger’ van investeerders en de weerstand via bezwaren. We staan nu op 4,5% en of het nu 10 12 of 14% wordt in 2020 boeit mij niet zo, wordt het gewoon een paar jaar later. Geen probleem. En we kunnen altijd nog kolencentrales sluiten in 2019 en stroom importeren….

     2. Theo345

      Dan zijn we het toch eens, Herman? Ook ik kan niet in de toekomst kijken. Maar ik kan wel zien wat redelijkerwijs haalbaar is. Met 9% duurzaam in 2020 kunnen we al heel tevreden zijn.Jij denkt: misschien 10%. Nou, so what?
      Alleen het rumoer dat er bij kabinet en milieubeweging zal ontstaan als dit eenvoudige feit erkend moet worden, dat wordt nog wat. Ik vermaak me er wel mee.

 4. poltxt

  Wie het juiste aantal stromanredeneringen weet te tellen in dit stukje van Jeroen Hetzler, kan een fles wijn ophalen bij de redactie.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Stropopredenering

  1. Herman Vruggink

   poltxt,

   Als we op elk slakje en stropopje zout gaan leggen hebben we a snel een zouttekort in dit land. Maar wat naar aanleiding van dit stukje van Jeroen wel interessant is, is de vraag of Thorium een goede backup kan zijn voor windenergie. Hoe zie jij dat?

 5. Ben Wouters

  Jeroen

  ik doe al een tijd lang pogingen om te laten zien dat de opp. temperatuur op aarde eenvoudig te verklaren is met een mix van opgeslagen geothermische warmte (oceanen) plus de zon die hun opp. nog wat verder opwarmt. De rol van de atmosfeer is dan beperkt tot het vertragen van de afkoeling:
  GEEN broeikaseffect.
  Het mechanisme is niet ingewikkelder dan dat van een thermoskan. Het kost veel energie om een vloeistof op te warmen, maar eenmaal warm in een thermoskan kost het heel weinig om de vloeistof op temperatuur te HOUDEN.
  Meest recente versie van mijn verhaal:
  https://tallbloke.wordpress.com/2014/03/03/ben-wouters-influence-of-geothermal-heat-on-past-and-present-climate/

  Probleem lijkt te zijn om dit in wezen simpele mechanisme op een duidelijke manier schriftelijk over te brengen.
  Neem maar via email contact op voor een mogelijke verdere discussie.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Op zich is het niet zo vreemd. Nu is het al zo dat elke investering op energie besparingsgebied die binnen 5 jaar kan worden terugverdiend genomen moet worden door bedrijven. Dat staat al een tijdje in de wet.
   http://www.klimaatplein.com/erkende-maatregelen-voor-energiebesparing/

   En waarom zou een bedrijf een investering nalaten die binnen 5 jaar kan worden terugverdiend?

 6. Hetzler

  @Herman Op kosten van de belastingbetaler. Of het wonder moet hebben plaatsgevonden dat zonnepanelen nu opeens wel zonder subsidie kunnen, dus zonder energiebelasting op je elektriciteitsrekening. Kortom, het is een wassen neus. De opwekkingskosten liggen nog steeds tegen de € 24ct/kWh. Dit is waarmee die installateurs werken. Wat een zegen zou het zijn, als de protagonisten van hernieuwbare energie eens zouden erkennen dat al hun wensdenken en misplaatste beloftes gebaseerd zijn op kosten van een ander! Hernieuwbaar moet eerst maar eens onomstotelijk aantonen dat zij kan produceren concurrerend met de kostprijs van bijvoorbeeld kernenergie of kolencentrales. Anders dient hernieuwbaar zich te onthouden van het soort misleidende prietpraat dat we nu al jaren horen zoals uit de mond van Urgenda, Rotmans, Greenpeace et cetera. Waar is het onweerlegbare bewijs dat het zonder subsidie kan tegen een kostprijs die zich met kernenergie en steenkool kan meten? Ik zie je gaarne terug, als jij dit bewijs kan geven. Er is geen schijn van kans dat hernieuwbaar het energievraagstuk kan oplossen, alleen al vanwege de vermogensdichtheid. Mijn advies luidt dan ook: stoppen met hernieuwbaar in en ga eerst maar terug naar de tekentafel.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Ja op kosten van de belastingbetaler. Maar dat wisten we al. En hernieuwbaar kan alleen het energievraagstuk niet oplossen, ook dat wisten we al. Maar op zich zal een zeker aandeel duurzaam wel een vaste plaats in blijven nemen. Ondertussen in China:
   http://qz.com/357332/chinas-wind-farms-can-now-produce-more-energy-than-all-of-americas-nuclear-plants/

   1. Theo345

    Als het behoorlijk waait, tenminste.
    Dat maakt dit soort vergelijkingen zo verwarrend, ja zelfs misleidend.

 7. David

  Zon of wind…? Het is alle twee kaboutertechnologie. Leuk voor een huishouden en de subsidie, maar een moderne samenleving houd je er niet mee op de been. Er hoeft (waarschijnlijk) ook niet snel een transitie plaats te vinden. Er is nog fossiele energie voor een eeuw, veel meer als het lukt uit de diepzee methaanhydraten te vissen. De mensheid denkt al een paar duizend jaar dat de grondstoffen opraken. Dat dat nog steeds niet het geval is komt door innovatie. De realiteit is dat innovatie de grondstoffen schept. En ja, eens zal kernenergie de rol van fossiele brandstoffen overnemen. Alleen die technologie verschaft genoeg power om ons aan te passen aan bijvoorbeeld een nieuwe ijstijd.

 8. anna67

  Helemaal mee eens, Jeroen.

  Veel toegepaste apocalyptisch gesauste overredings technieken doen niet onder voor die van ordinaire goeroes. Fanatieke gelovigen zullen golfsgewijs de overhand blijven nemen, op gewelddadige manier momenteel het duidelijkst te zien aan IS activiteiten. Met het klimaat zijn islamknuffelaars vluchthavens voor verweesde Marxisten. Ach, er vallen honderden paralellen te trekken.

  Tot op zekere hoogte zullen we ons bij deze onvolkomenheden en paradoxale eigenschappen, de mens eigen, neer moeten leggen; net als oorlogen en wapens, zijn ook geloven de wereld niet uit te bannen.

  ECHTE vooruitgang een illusie; we blijven beesten.

 9. Hetzler

  @Herman Die productie is niet waar het om gaat. Wel: is deze vraagvolgend? Het antwoord is: slechts voor luttele procenten, waar een kern- of kolencentrale minstens 85% leveringszekerheid biedt. Je hebt als het ware een auto die voor het grootste deel van de tijd stilstaat, terwijl je die nodig hebt. En je weet nooit wanneer die auto wel rijdt. Meer heeft hernieuwbare energie niet te bieden. Rotzooi produceren waar geen vraag naar is, kan iedereen wel. Het lijkt verdacht veel op de oppervlakkige hedendaagse postmoderne consumptiemaatschappij met de goedkope commerciële ‘succesjes’ en dito propaganda! Persoonlijk bedank ik voor dergelijke McDonald-achtige verkooptrucs van de duurzaamheidindustrie. Met permissie, maar u laat zich wel erg makkelijk misleiden. China zet voluit in op steenkool en kern, en is propagandistisch erg handig bezig in de tussentijd. Kern (thorium) duurt nog wel een poos voordat de vaart erin komt; elke week komt er wel een kolencentrale bij. Gelooft u nu echt dat China zijn zware industrie afhankelijk maakt van het weer wanneer de windmolens draaien? Ik had u hoger aangeslagen. Maar ik zou zeggen: keep on dreaming. Illusie en wensdenken zit nu eenmaal in het DNA van de hernieuwbare gelovigen zoals Urgenda. Voor wat betreft eerlijke voorlichting, waar u op hamert, zou het dan ook gewenst zijn kritischer met de dergelijke informatie om te gaan alvorens deze als argumentatie aan te dragen. Zo langzamerhand is het wel welletjes met al die hernieuwbaarheidsprookjes. Dit is het algemeen gevoelen dat steeds meer opkomt, nu de valse beloftes van hernieuwbaar stuk voor stuk worden weerlegd. Van het begin af aan was het een ondoordachte tactiek om een strategie op verifieerbare ondeugdelijke aannames te baseren. Napoleon en Hitler hebben dit ook ervaren. De weerlegging van de AGW-hypothese, de onvoldoende EROI en de verwaarloosbare vermogensdichtheid van hernieuwbaar zijn het Waterloo en Stalingrad van de hernieuwbare ideologie. en hier zult u het toch echt mee moeten doen.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.