Windenergie en CO2–uitstoot in Ierland

Lessen voor de Nederlandse ambities. Algemeen wordt aangenomen dat een verhoogde inzet van windenergie voor elektriciteitsopwekking leidt tot een vermindering van het verbruik van fossiele brandstoffen en (dus) tot een reductie van de uitstoot van CO2. Dat lijkt een volstrekt logische gedachtegang. De praktijk wijst echter uit dat dit niet het geval is. Dus waarom gaan we dan toch met windenergie door?

Aan de hand van praktijkervaring in Ierland legt Fred Udo uit hoe de vork in de steel zit. 

1. Inleiding

Het rendement van windmolens is eind 2014 het onderwerp geweest van een discussie tussen de vaste commissie voor economische zaken en minister Kamp.

De vragen aan de minister betroffen het rendement van inpassing van windenergie in het bestaande elektriciteitsnet op een schaal als voorzien in het energieakkoord (6 GW op land en 4,5 GW op zee). De vragen waren gebaseerd op een artikel van vijf auteurs over dit onderwerp. Het artikel stelt op grond van resultaten behaald in de praktijk in 3 verschillende landen, dat het rendement veel lager is dan de verwachting uitgesproken door de windindustrie (1).

Het enigszins hilarische antwoord van de minister was:

Praktijkmetingen zijn niet geschikt, men moet modelberekeningen doen.

Hierop schreven dezelfde auteurs een uitvoerig antwoord op deze brief. De inhoud van dit antwoord wordt weergegeven in een blog getiteld “Hoe de minister water kookt” (2).

Het antwoord eindigt met een uitvoerig citaat uit de ministeriële brief:

“Net als in eerdere publicaties en bijdragen van de schrijvers van de notitie worden ook in de onderhavige notitie op basis van bronmateriaal dat daar niet voor geschikt is zeer negatieve conclusies getrokken over de bijdrage van windenergie aan het behalen van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie en CO2–reductie. Ik onderschrijf deze conclusies niet en zie hierin dan ook geen enkele aanleiding tot het bijstellen van mijn beleid.

(Zie ook: Verduistering in de praktijk. )

Onderbouwing van deze conclusie werd niet gegeven. De berichten over het doordrukken van windturbines op land en het onverdroten doorgaan met wind op zee laten zien, dat het groene geloof nog steeds heerst in de ambtelijke burelen.

In het citaat wordt gesteld, dat praktijkervaring niet geschikt zou zijn om conclusies te trekken over het nut van windenergie. Is er misschien nog ander materiaal, dat zo overtuigend is, dat zelfs de ambtenaren/propagandisten van windenergie moeite zullen hebben om de botte ontkenning van de werkelijkheid vol te houden? Hiervoor gaan wij net als in 2011 (3) naar Ierland.

2. Het Ierse stroomdistributienet

Het Ierse elektriciteitsnet is een factor 5 kleiner dan het Nederlandse en had tot eind 2012 vrijwel geen verbindingen met de buitenwereld.

Hieronder een tabel met de karakteristieken van beide systemen.

Ierland Nederland
Gas 65,5% 54,00%
Kolen plus veen 21,4% 31% (kolen+biomassa)
Samen 86% 85%

Verder heeft Ierland nog 2% waterkracht en een gepompte waterkrachtcentrale van 250 MW om overtollige stroom op te slaan. Deze stroom wordt met een rendement van 75% weer teruggevoerd naar het net. Het bovenstaande laat zien, dat het Ierse stroomnet beter in staat is om grote hoeveelheden windstroom op te nemen, dan het Nederlandse net.

In de periode 2010-2014 werd in Ierland 1,4 miljard euro uitgegeven aan 835 MW windvermogen. Er staat nu ruim 2 GW aan windvermogen in Ierland, dus dit komt via de schaalfactor vijf overeen met de geplande hoeveelheid windenergie in Nederland. Verder werd 0,6 miljard uitgegeven aan een 500 MW hoogspanning verbinding naar Engeland. De hoogspanningsverbinding wordt overdag gebruikt om stroom te importeren en gedurende de daluren om overtollige windstroom te exporteren (4).

3. Het brandstofverbruik, een goed bewaard geheim

In principe kan het rendement van inpassing van windstroom in bestaande distributienetten nauwkeurig gemeten worden door het volgen van het brandstofverbruik van de betrokken centrales. Het probleem is, dat deze gegevens niet beschikbaar zijn in het publieke domein, zodat men zijn toevlucht zoekt in modelberekeningen die gebaseerd zijn op de statische karakteristieken van de generatoreenheden. Hierbij worden dynamische effecten als gevolg van het regelen van de generatoren en spinning reserves meestal verwaarloosd.

De gepubliceerde gegevens over de CO2–uitstoot in het Ierse distributienet zijn hier een goed voorbeeld van. De Ierse netautoriteit Eirgrid publiceert elke 15 minuten de totale vraag, de productie van wind energie en de berekende CO2–uitstoot (5).

Toch was het mogelijk om met deze gegevens te laten zien, dat door de afwezigheid van waterkracht in april 2011 het rendement van het bijvoegen van windenergie in het net minder dan 40% was. Anders geformuleerd: Zestig procent van de geproduceerde windenergie bespaarde geen brandstof (6). Over heel 2011 is dit getal teruggedrongen naar dertig procent onder andere door hernieuwde beschikbaarheid van waterkracht. Wheatley (7) bewees met gedetailleerde uitvoergegevens van generatoren, dat in heel 2011 de CO2–vermindering 70% van de verwachte waarde bedroeg. Een bevestiging van dit effect is gegeven door de SEAI zelf (8).

De SEAI rapporteert, dat in 2012 door het bijvoegen van 16% windstroom het rendement van de bestaande centrales met 7% verlaagd werd. Verwaarlozen wij andere bijdragen in het brandstofmengsel, dan staat hier, dat 84% van de stroom geleverd werd door fossiele brandstof met een rendement dat 7% lager is, dan wanneer het systeem alles zou leveren. Het brandstofverbruik (CO2–uitstoot) is dus 1,07 x 84% = 90% van het brandstofverbruik zonder wind. De brandstofvermindering is dus 10% voor een bijdrage van 16% wind. Het rendement van inpassing van 16% windstroom in het net is dus 10/16 = 0,63. Dit resultaat is in goede overeenstemming met de resultaten in de referenties (6) en (7). Het brandstofrendement zal snel verminderen met toenemende windbijdrage.

Dit roept twee vragen op:
A. Hoe goed benaderen de resultaten van de Eirgrid berekeningen de werkelijke CO2-uitstoot?
B. Hebben de investeringen tot een aanzienlijke brandstofbesparing geleid?

Alle cijfers in dit artikel zijn afkomstig uit de websites van Eirgrid en SEAI (Sustainable Energy Authority of Ireland).

4. De CO2–uitstoot berekend uit het primaire brandstofverbruik

Het totale brandstofverbruik en de samenstelling van het brandstofmengsel voor de opwekking van elektriciteit staan in de jaarverslagen van de SEAI. Uit deze rapporten halen wij de samenstelling van het brandstofmengsel, het totale brandstofverbruik en de totale elektriciteitsproductie van Ierland. Uit deze gegevens kan de CO2–uitstoot per kilowattuur worden afgeleid.

Bijlage 1 berekent de CO2–uitstoot uit het totale brandstofverbruik voor de Ierse elektriciteitsproductie in 2006.

De berekening is uitgevoerd voor de jaren 2006 tot en met 2013 en de resultaten zijn de ‘SEAI Fuel inputs’ in grafiek 1.

Deze resultaten vergelijken wij voor elk jaar in de periode 2006-2013 met de getallen gegeven door de SEAI.

De Europese regel is om de CO2–uitstoot van ingevoerde stroom toe te schrijven aan het land van herkomst, zodat officiële cijfers voor de CO2–uitstoot geen bijdrage voor de invoer bevatten. In dit artikel worden de importen van stroom dus niet meegerekend.

Udo-1

Figuur 1 toont de vergelijking van de twee sets gegevens.

De resultaten van de twee methoden zijn vrijwel identiek, dus de SEAI getallen zijn waarschijnlijk op dezelfde manier verkregen.

In de periode voor 2010 daalt de CO2–uitstoot geleidelijk door het vergroten van het aandeel gas in het brandstofmengsel. De dip in 2011 wordt door SEAI verklaard als zijnde het gevolg van de ingebruikname van twee nieuwe gascentrales in 2010, die in de volgende jaren weinig gebruikt zijn als gevolg van de beschikbaarheid van goedkope steenkool ….

Let wel: Grafiek 1 toont de CO2–uitstoot, die rechtstreeks is afgeleid van de hoeveelheid verstookte brandstof.

5. De vergelijking met de gegevens van Eirgrid

Bijlage 2 toont de resultaten verkregen uit de 15 minuten gegevens van Eirgrid. De gegevens zijn gesommeerd over de jaren 2010 tot en met 2014 en gecorrigeerd voor de stroom im– en exporten.

De berekende CO2–emissie intensiteiten kunnen nu worden vergeleken met de gegevens uit brandstof verbruik voor de periode 2010 tot 2014.

Udo-2

Figuur 2 toont de vergelijking tussen berekening (de ‘EIRGRID 15’ data) en het werkelijke brandstofgebruik (de ‘SEAI data’ en de ‘SEAI Fuel inputs’).

Noot 1
De brandstof gegevens voor 2014 zijn nog niet gepubliceerd, maar de Eirgrid 15 minuten data geven aan dat de CO2–uitstoot over 2014 hoger is dan in 2013. Het laatste SAEI Fuel input punt is 520g/kWh, geëxtrapoleerd met behulp van de berekende EIRGRID data. Dit houdt in, dat de prestaties van de Ierse stroomproductie tussen 2010 en 2014 nauwelijks zijn verbeterd. In 2011 was de uitstoot lager dan in de volgende jaren ondanks het extra windvermogen en de nieuwe verbinding met Engeland.

Noot 2
De energie–inhoud van wind turbines maakt, dat de CO2–intensiteit van het hele net met 10 g/kWh verhoogd moet worden als de windbijdrage 20% is (zie bijlage 3).

6. Conclusies

 • De eerste opmerking is, dat het Eirgrid model de werkelijke emissies onderschat met ongeveer 6%. Dit is het gevolg van de beperkingen van het model.
 • De tweede opmerking is, dat de CO2–intensiteit van het systeem nauwelijks daalt sinds 2010, ondanks een toename van de windturbine capaciteit van 1260 MW naar 2095 MW tussen 2010 en 2014, en het gebruik van de Oost–West verbinding sinds eind 2012.
 • In 2011 was de uitstoot lager dan in de volgende jaren ondanks de installatie van extra windvermogen na 2011 en ondanks de nieuwe verbinding met Engeland, die in 2013 operationeel werd.

Het effect van deze investering wordt geheel teniet gedaan door een lichte toename van het gebruik van steenkool in het brandstofmengsel, omdat gas in de afgelopen jaren duur is geworden. De prestaties van het systeem in 2011 tonen duidelijk aan, dat het systeem minder CO2–uitstoot zonder de extra windmolens en zonder de E–W koppeling, maar met de nieuwe STEG–gas–centrales.

De E–W koppeling wordt nu nog gebruikt om windenergie te exporteren naar het Verenigd Koninkrijk. Dit zal steeds problematischer worden, want het Verenigd Koninkrijk zet ook in op verhoging van de productie van windenergie. De windsterkte in Ierland en het Verenigd Koninkrijk is sterk gecorreleerd in de tijd.

Hernieuwbare energiebronnen worden altijd beschreven als CO2–vrij, maar windmolens en houtpellets zijn verre van CO2–vrij. Bijlage 3 geeft enkele gegevens voor windmolens. Een recente publicatie van het KNAW zet grote vraagtekens bij de rol van biobrandstoffen in het reduceren van de CO2–uitstoot. De werkelijkheid is dus slechter dan grafiek 2 weergeeft.

Deze wanprestatie van de “vergroening” van de elektriciteitsvoorziening komt bovenop de enorme sociale en economische kosten van de verrommeling van het landschap met duizenden roterende monsters van 160 meter hoog.

Ierland heeft het punt bereikt, waar windenergie is verworden tot een sociale en economische last voor de samenleving. Verdere uitbreiding van windenergie zal de zakken van de eigenaren van de windturbines verder vullen en zal er alleen toe dienen de aanhangers van de groene kerk tevreden te stellen.

Het Nederlandse energie–akkoord streeft hetzelfde doel na. Hierbij moet worden opgemerkt, dat het Nederlandse net vergelijkbaar is met het Ierse in April 2011 omdat wij geen waterkracht kunnen inzetten ter compensatie. De ervaringen met overtollige windstroom uit Duitsland doen het ergste vrezen voor 2020.

Aldus Fred Udo.

Voor bijlagen, noten en referenties zie hier.

Zie ook hier.

Voor mijn eerdere DDS–bijdragen zie hier.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

30 reacties

 1. Erik de Boorman

  “Praktijkmetingen zijn niet geschikt, men moet modelberekeningen doen.” Met deze uitspraak ontmaskert minister Kamp zich als een onvervalste rationalist. Niet in de zin van toegewijd aan de rede, maar iemand die theorie en modellen epistemologisch voorrang geeft op empirisch bewijs.

 2. Skeptic

  Als we de manipulaties m.b.t. de milieuwinst even buiten beschouwing laten kunnen we eens gaan kijken naar wat er aan subsidies valt binnen te hengelen met een windmolen.
  http://www.rvo.nl/sites/default/files/2015/01/Rekenvoorbeeld%20Wind%20SDE%2B%202015.pdf
  Onderstaande link geeft inzicht in de marktprijzen voor electriciteit:
  http://www.apxgroup.com/market-results/apx-power-nl/dashboard/
  De subsidies worden betaald uit energiebelasting die wij op onze rekening betalen. Zie de jaarlijkse energierekening voor de verhoudingen. Deze rekening bestaat voor meer dan de helft uit belasting. Over het totaalbedrag wordt dan 21% BTW gerekend dus de overheid vaart hier ook wel bij.
  Overigens wordt het merendeel van de energiebelasting geheven over de eerste 10000 kWh dus met overgrote deel van de energiebelasting wordt opgehoest door particulieren en kleine bedrijven (14.3 cent tegenover 5,3 cent)
  Bovenstaande informatie illustreert waarom de electriciteitsproducenten de windenergie zo enthousiast promoten. De marktprijs voor conventionele stroom zorgt ervoor dat het momenteel nauwelijks rendabel is om een gloednieuwe CCGT centrale in te zetten waardoor het merendeel dus op dit moment stilstaat. Vanwege de lagere kostprijs voor met kolen opgewekte elektriciteit valt hier nog een paar cent per kWh aan te verdienen voor de producenten.

  We worden niet op 1 maar op meerdere fronten in de maling genomen.

  1. Skeptic

   Kortom, het hele milieu zal de belanghebbenden in de politiek, elektriciteitsproductie, windmolenbouwers en investeringsclubjes een worst zijn. Het gaat om de bakken met geld die ze ermee uit de zakken van de consument kunnen kloppen. Follow the money en kijk wie er windenergie propageren. Kijk wie er in de raden van bestuur en commisarissen zitten van de belanghebbende clubs. En de bonus voor de staat zelf is de BTW die ze extra vangen.

 3. W.H.J. Reiss

  Ik heb geen kennis van windenergie, maar ik zie dat bijkans iedereen met enige kennis ertegen is !
  Politici geven daar niks om. Idem als bij de massa immigratie hebben ze een plaat voor de kop. Ik noem dat Achterlijkheid !
  Beste voorbeeld van Achterlijkheid. De accijnzen op brandstof verhogen. Er komt geen verwachte meeropbrengst van 150 milj., maar een minderopbrengst van 27 milj., met heel veel verliezers. Men wijst (K)Wiebes al het gehele jaar hierop en wat doet de dwaas ? Hij vraagt of België en Duitsland de brandstofprijs kunnen verhogen.
  In een land met fatsoenlijke bekwame mensen zou deze totaal Achterlijke idioot weggejaagd zijn. Hier doet niemand iets ! Dit is het land van Don Quichotte en Sancho Pancha ! Wen er maar aan !

 4. Moose

  Hoog tijd om mondiaal met deze onzin te stoppen voordat de hele planeet naar de kl.te is geholpen.

 5. Herman Vruggink

  Windmolens reduceren geen CO2. Daarvan is pas sprake wanneer fossiele centrales minder brandstof verstoken. Indien gascentrales dicht gaan en kolenverbruik toeneemt dan kan je windmolens plaatsen wat je wil, de CO2 uitstoot zal toenemen. Dat het rendement van fossiele centrales verhoudingsgewijs afneemt door het inpassen van windmolens wordt in het verhaal van Udo aannemelijk gemaakt. Ik ben geen expert maar de uitleg komt mij alleszins aannemelijk over. Daartegenover staat een legertje van experts die overal ter wereld uitleg geven dat de integratie van windmolens in het net steeds beter gaat en door netwerken steeds meer te koppelen het rendement omhoog gaat. Meestal volgt ook een redelijke onderbouwing. Een beetje jammer is dat inderdaad de echte feiten achterwege blijven. Ik hou het er vooralsnog op dat ergens de waarheid in het midden ligt en het is de moeite waard is om verder te gaan om dit in detail uitgebreid te onderzoeken. Een veel gehoorde klacht is dat de onderzoeken als van Udo en le Pair niet Peer reviewed zijn en er vooral vanuit een anti windmolen lobby wordt geschreven. Het lijkt mij de moeite waard om samenwerking te zoeken met juist klimaatverontrusten. De wetenschap om werkelijk een goed idee te krijgen hoeveel CO2 windmolens nu werkelijk besparen lijkt mij vooral in hun belang. Als het klimaat hun werkelijk lief is tenminste. Interessant lijkt mij om ook te vergelijken met zonne-energie. Zijn de verliezen vergelijkbaar of scoort zonne-energie veel beter?

 6. Gerben

  Ik heb de feiten voor Nederland even op een rijtje gezet: http://gerbensrandom.blogspot.nl/2015/03/duurzame-energie-leidt-niet-tot-minder.html
  Conclusie: meer wind- en zonne-energie leidt inderdaad niet tot minder CO2-uitstoot.

  1. Herman Vruggink

   Gerben Wulff,

   Knap dat je dat uit die gegevens kan afleiden. Dat roept vragen op. Zo heb je het over het Nederlands energie gebruik in de tekst, echter in je tabel staat toch duidelijk energieproductie. Dat is toch echt wat anders. Het punt is dat elk jaar er zowel stroom wordt geïmporteerd als geëxporteerd. Wat vrij nauwkeurig aangetoond moet worden is dat bij toevoeging van windenergie de fossiele centrales een lager rendement hebben en daardoor relatief meer verbruiken.

   1. Gerben

    Het gaat om energieproductie. Ik zal dat bijschrift corrigeren.
    Over de oorzaak waarom windenergie niet bijdraagt aan lagere CO2-emissies: ik krijg de indruk uit de getallen dat het vooral komt door een verschuiving van aardgas naar steenkool.

    1. Gerben

     Opvallend aan de cijfers is dat de toename aan productie obv steenkool in 2012/13 gecompenseerd wordt door een veel grotere afname van de productie obv aardgas. Het resultaat is een afname van de CO2-uitstoot, maar een toename van de CO2-intensiteit. Het tekort wordt aangevuld met extra import. Ook de uitvoer neemt toe, maar minder. Mogelijk hebben schommelingen in buitenlandse netten ook geleid tot hogere CO2-intensiteit.
     Ik heb ook naar een langere periode gekeken: van 2002 tot 2011 was alles nog prima: de CO2-intensiteit daalde. In 2012 en 2013 ging het echter weer omhoog.

 7. hjw_matthijssen

  Herman

  Je schrijft het volgende:
  “Een veel gehoorde klacht is dat de onderzoeken als van Udo en le Pair niet Peer reviewed zijn en er vooral vanuit een anti windmolen lobby wordt geschreven.”

  Het betreft hier praktijkgegevens die niet voor meerdere interpretatie vatbaar zijn.
  Meten is weten.

  1. Herman Vruggink

   hjw-matthijssen,

   Meten is weten. Ja, maar de manier waarop je meet en over welke periode is nogal bepalend voor de uitkomsten. Bijvoorbeeld Het 18 jaar kersenplukken geloof wat betreft de opwarming, weet je nog wel? Er is kritiek op het web te vinden waar Udo wordt ‘beschuldigd’ van Cherrypicking als het gaat om de gegevens uit Ierland. Wat ik wil aangeven is dat indien er het stempeltje “Peer reviewed” opstaat dat een hoop van dergelijke kritiek er niet zal zijn. Zonder dat stempeltje ben je al snel aangeschoten wild en sta je minder sterk. Terecht of onterecht laat ik hierbij in het midden.

   1. hjw_matthijssen

    Cherrypicking

    Waar we het over hebben is een aantal windmolens op een vraaggestuurd stroomnet wat daarnaast nog een buffermogelijkheid heeft met pumped storage en een hoogspanningsverbinding met Engeland.

    De specificaties zijn bekend, het brandstofgebruik en de geleverde stroom kun je meten.

    Ook is meetbaar hoeveel stroom er wanneer geïmporteerd en geëxporteerd wordt via de leiding naar Engeland.
    Variabel is de windsnelheid en de optredende pieken maar daar hebben we tegenwoordig het windcijfer voor.
    Zo kom je dan tot een bruto netto bijdrage van windenergie in relatie tot het aandeel de mix van energieproducenten op het netwerk.
    Als je dan vervolgens een juiste berekening maakt over een aantal jaren bij een groeiend windaandeel kom je tot betrouwbare uitkomsten.
    Herman kun je mij aangeven waar en hoe je kunt kersenplukken in dit verhaal.
    Dat is niets meer dan als kretologie bedoeld om het groene geloof in stand te houden.

    1. Herman Vruggink

     hjw_matthijssen,

     Wat ik probeer aan te geven is dat je met peer reviewed een stuk sterker staat, het geeft je bescherming en je bent minder aangeschoten wild.
     Zelf kan ik niet oordelen over cherrypicking in deze, maar zie dit:
     http://aweablog.org/blog/post/fact-check-fred-udos-bogus-numbers-on-wind-and-emissions-savings

     één van de vele mopperargumenten van Piet Lukkes was dat er onvoldoende werd verwezen naar peer reviewed onderzoek ….. http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/03/windperikelen-gevolg-van-falend-beleid/

     Nogmaals, De CO2 besparing van windmolens lijkt mij nogal een zeer belangrijk onderwerp. Ik hoop dat je begrijpt dat een paar onderzoeken uit anti wind hoek niet zomaar de windwereld op z’n kop zal zetten. Ik pleit voor meer onderzoek bij voorkeur in samenwerking met andere partijen in de markt.

   2. hjw_matthijssen

    Herman een goede gedachte er is kritiek op het web te vinden.

    Ongefundeerde kritiek en jij meent dat dan zonder enige onderbouwing op deze manier te gebruiken.
    We hebben het niet over het klimaat.

    We hebben het over de inpassing van weersafhankelijke windstroom op een vraaggestuurd netwerk en de effecten daarvan o.a. op het rendement.
    Zuiver techniek
    Dat kun je berekenen en daarna kun je je berekeningen toetsen in de praktijk.
    Daar heb je geen groen stempeltje voor nodig.

 8. hjw_matthijssen

  Herman

  Die discussie heb ik een aantal jaren terug gevoerd met het ministerie met name omdat hun voorlichting niet juist bleek.
  De co2 besparing van windmolens werd veel te rooskleurig weergegeven.
  Uiteindelijk heeft de Nationale ombudsman een uitspraak moeten doen.
  https://www.nationaleombudsman.nl/rapporten/2011/221#volledige_tekst

  In die uitspraak worden een aantal rapporten genoemd en wil je deze discussie verder voeren dan raad ik je aan die te lezen.
  Vooral het rapport “brandstofmix in beweging is aan te bevelen.

  Nogmaals Herman je geeft duidelijk aan dat je er zelf niet over kunt oordelen.
  Doe dat dan ook niet.
  Napapegaaien en komen met kreten is niet meer dan infantiel gedrag.

  1. Herman Vruggink

   hjw_matthijssen,

   Het onderwerp is hoeveel CO2 windmolens kunnen uitsparen. En eigenlijk heb ik daarover willen inbrengen wat ik gezegd heb. Ik kan niet oordelen over wat de waarheid in deze is en doe dat ook niet. Zoals al eerder opgemerkt ligt vermoedelijk de waarheid ergens in het midden. Verder heb ik aangegeven dat dit een zeer belangrijk punt is en daarom verder onderzoek wenselijk is en gezocht moet worden om deze boodschap te versterken. Napapegaaien en het komen met kreten is niet meer dan infantiel gedrag, daar zijn we het over eens. Geen idee waarom je met die afsluitende zin komt, ik voel mij niet in het minst aangesproken.

   1. Theo345

    Herman,
    De stelling dat ‘de waarheid vermoedelijk ergens in het midden zal liggen’, kan je die onderbouwen?

    Als je dat niet kunt, zou je misschien beter de redactie ‘ik weet niet waar de waarheid ligt’ kunnen gebruiken.

    1. Herman Vruggink

     Theo345,

     Dat zou ook kunnen. Het midden zie ik als het gehele gebied tussen de twee opvattingen. 1. De CO2 besparing is zeer gering. 2. Er is een ruime CO2 besparing. Vermoedelijk ligt ergens de waarheid daartussen, ik weet het niet. En ten overvloede, ik denk dat het belangrijk is om de CO2besparingsfactor van wind te kennen en te monitoren.

     1. Theo345

      Vergeef me dat ik er nog even over doorzeur.
      Persoon A komt met de bewering: als je 100 MWh aan windenergie opwekt dan hoef je 100 MWh minder fossiel stroom op te wekken, dus een aanzienlijke besparing.
      Vervolgens komt persoon B die zich in de materie heeft verdiept en die zegt: nee hoor, ten gevolge van onbetrouwbaarheid van de wind, efficiencyverliezen bij fossiel als backup en dergelijke is de feitelijke besparing nog geen 10 MWh.
      En dan komt persoon C die weinig van de techniek af weet en die zegt: de waarheid zal wel ergens in het midden liggen.

      Vind je nu dat persoon C een zinnige bijdrage aan de discussie heeft geleverd?

    2. Herman Vruggink

     Theo345,

     Dat is niet de juiste voorstelling van zaken. Tegenover het alleszins redelijke verhaal van Udo staat een leger van experts wereldwijd die wel degelijk ook een redelijke onderbouwing geven waarom windmolens steeds beter geïntegreerd worden. Ik als leek moet dan maar bepalen wie er dicht bij de waarheid is?

   2. hjw_matthijssen

    Echt geen idee Herman?

    Een stukje van door jou gebruikte tekst:

    “Bijvoorbeeld het 18 jaar kersenplukken geloof wat betreft de opwarming, weet je nog wel? Er is kritiek op het web te vinden waar Udo wordt ‘beschuldigd’ van cherrypicking als het gaat om de gegevens uit Ierland. ”

    Hoe zou je dit anders willen noemen dan napapegaaien. Ik sta voor iedere betere suggestie open.

    1. Herman Vruggink

     hjw_matthijssen,

     Nee, geen idee waarom jij dat napapegaaien noemt. Waar wil je heen?

 9. Hetzler

  Beetje verwonderlijk vind ik het hier en daar. Dat Kamp c.s. glashard vasthouden aan hun standpunt, heeft logischerwijs niets anders tot gevolg dan alles afwijzen wat niet met dit standpunt strookt. Peer review zal dan beslist ook worden afgedaan als allen hebben de verkeerde bronnen gebruikt en hebben zich niet op de modelstudies gebaseerd. Je zou kunnen spreken van deductief (meten is weten van sceptici) vs. een inductief ingegeven standpunt (Kamp). Mocht in dit laatste geval de waarschijnlijkheid van de uitkomst niet vaststaan, dan wordt het Voorzorgprincipe in stelling gebracht. En om de resultaten van meten is weten te bagatelliseren, wordt het wapen van kersenplukken in stelling gebracht. Het langs elkaar heen praten in deze vicieuze cirkel is dan daar.
  Wat waarneembaar is, is dat zij die zich beroepen op rampenscenario’s, al dan niet uit de projecties, te maken hebben met thans voldoende lange meetreeksen (> 15 jaar) die steeds meer rampenprojecties logenstraffen. Dit is door senator Sessions treffend verwoord. http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/03/directeur-epa-blijft-antwoord-schuldig-op-eenvoudige-doch-cruciale-vragen/

  Wat deze senator doet is het afstraffen van de bluf en de speculaties (lees: projecties van klimaatmodellen, de hockeystickgrafiek en de onjuiste 97% consensus) waarmee de wereld al decennialang is opgezadeld.
  Ik stel dan ook vast dat voor een werkelijk evenwicht in het debat waarin politici wel een passend beleid op kunnen baseren, men moet afstappen van voornoemde bluf, onjuiste voorstelling van zaken en onwelgevallige meetuitkomsten als kersenplukken afdoen. Ik krijg bijvoorbeeld niet de indruk dat de ontdekkers van het Higgs-deeltje deden aan kersenplukken van hun metingen. Willekeur en selectiviteit vinden echter wel op grote schaal plaats bij het verkondigen van een baaierd aan klimaatrampen, als gaat het om een tombola voor elk wat wils bij het uitventen van rampen. Want elke verandering wordt voorgespiegeld als een ramp. En zonder directe aanleiding toveren ‘we’ wel de nodige rampen uit de hoge hoed zoals klimaatvluchtelingen. Echter, de feiten wijzen in een heel andere richting en de werkelijkheid vertelt een heel ander verhaal, maar hier wil men niet van weten.
  De conclusie is dan ook: zo lang men meetresultaten en feiten bagatelliseert en afdoet als complotten, en als het te lastig wordt het Voorzorgprincipe in stelling brengt, zo lang zal er nooit een evenwichtig debat, laat staan beleid, kunnen bestaan.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Kamp stelt tegenover de metingen de modelstudies. Onbegrijpelijk. Werkelijke metingen in een onderzoek zijn natuurlijk meer te prefereren. Het is echter niet zo dat de metingen van Udo automatisch het juiste of complete verhaal hoeven te vertellen. Er mag en moet natuurlijk kritisch gekeken worden naar een onderzoek. Peer reviewed is wel degelijk een kwaliteitswaarborg waar velen waarde aan hechten en een goede bescherming geeft tegen aanvallen als cherrypicking. Een enkel onderzoek zet niet zomaar de windwereld op zijn kop, daar zal toch wat meer voor moeten gebeuren.

 10. hjw_matthijssen

  Herman

  Je tekst:
  Peer reviewed is wel degelijk een kwaliteitswaarborg waar velen waarde aan hechten.
  Is het terecht dat velen waarde hechten aan Peer reviewed als in de praktijk blijkt dat subjectiviteit de basis is van modeldenken en consensus de plaats inneemt van bewijs?

 11. Herman Vruggink

  hjw_matthijssen

  Je doet nu net alsof er een tegenstelling is tussen Peer reviewed onderzoeken en de praktijk. Dat is natuurlijk niet zo. Peer reviewed onderzoeken gaan net zo goed over de praktijk als niet peer reviewed onderzoeken. Het onderzoek van Fred Udo kan ook het Peer reviewed proces doorlopen. Maar Udo heeft hiervoor niet gekozen.

 12. bert amesz

  Ik deel Herman Vruggink’s mening. Voorstanders van wind overdrijven de voordelen en bagatelliseren de nadelen. Tegenstanders doen dat in spiegelbeeld. De waarheid zal er wel ‘ergens tussenin’ liggen, niet noodzakelijkerwijs ‘in het midden’. Voor de geïnteresseerde leek (zoals ik) blijft het gissen.

  I.p.v. ‘peer review’ zou je het volgende kunnen doen. Elk kamp benoemt twee vertegenwoordigers en die benoemen op hun beurt gezamenlijk één onafhankelijke voorzitter/moderator. Deze groep van vijf sluit zich op in een (virtueel) hok. En aan het eind van de middag komt men een overzichtje van punten waar men het wél en niet met elkaar over eens is. Met argumentatie. De discussie dient zich te beperken tot windparken (CO2-effect, inpassing, zekerheid, kosten, etc), dus AGW of thoriumcentrales blijven even buiten beschouwing.

  Wie?

  1. Herman Vruggink

   bert amesz,

   Zelf ben ik geen uitgesproken voor of tegenstander van windmolens. Wel zou ik graag wat misverstanden, fabels en vooroordelen over windmolens er uit willen halen. Na het lezen van het stuk van Fred Udo is wel mijn interesse gewekt over wat ik dan noem de CO2 besparingsfactor van windmolens. Ik denk dat dit toch juist ook voor alarmisten van belang is om daar meer over te weten. Deze is denk ik alleen door onderzoek te achterhalen. Wat moet ik mij eigenlijk bij een virtueel hok voorstellen?

 13. Fred Udo

  Mijn dank voor alle reacties. Een paar opmerkingen over de discussie.

  Het begrip “cherry picking” duikt een paar keer op in verband met een eerdere publicatie van mij over het effect van wind energie op de CO2 uitstoot van het Ierse net.
  Zie hiervoor het oorspronkelijke artikel “Wind energy in the Irish power system”
  http://www.clepair.net/IerlandUdo.html
  Daar stel ik expliciet, dat in april 2011 het Ierse net veel leek op het Nederlandse door het feit, dat er in deze maand vrijwel geen waterkracht aanwezig was door droogte en door het feit, dat de waterpompcentrale in revisie was.
  Het artikel toont aan, dat het rendement van wind energie sterk afhangt van de aanwezigheid van waterkracht. Dit wordt door voorstanders van wind energie bestempeld als “cherry picking”. Een voorbeeld is Boggin, een propagandist van wind energie in dienst van de AWEA, de American Wind Energy Association.
  De tekst van Goggin over mijn “bogus numbers” is een amusant voorbeeld van een reactie van de windlobby. Het korte antwoord op zijn tirade is, dat er geen koudegolf over Ierland trok in juni 2011 en dat er in Ierland vrijwel geen warmte kracht installaties te vinden zijn.

  Vruggink stelt:
  “Tegenover het alleszins redelijke verhaal van Udo staat een leger van experts wereldwijd die wel degelijk ook een redelijke onderbouwing geven waarom windmolens steeds beter geïntegreerd worden. Ik als leek moet dan maar bepalen wie er dicht bij de waarheid is?”

  Ik zou graag kennis maken met dit legertje experts, maar dan graag experts, die niet hun brood verdienen met het propageren van wind energie.
  Zie hiervoor ook het antwoord van minister Kamp op onze kritiek.De ambtenaren op EZ kennen de experts, die ons verhaal kunnen weerleggen, kennelijk ook niet.
  Het ECN is het enige “onafhankelijke” instituut, dat zich in Nederland met windenergie bezig houdt. Herhaalde contacten eindigden of in een erkenning dat zij het bij het verkeerde eind hadden (de 4,5 miljard van het energie akkoord) of eindigde in een diep stilzwijgen.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.