De hardwerkende automobilist zit niet te wachten op rekeningrijden

Afgelopen week slingerde de Volkskrant een charmeoffensief ten behoeve van rekeningrijden in de media. Nieuws, onderzoek en commentaar werden niet gespaard. 

“Nederlanders zeggen ja tegen een kilometerheffing, maar wel met een mits”, concludeerde onderzoeker Peter Kanne van I&O. Rekeningrijden zou zogenaamd een succes kunnen worden als aan de mitsen ‘beter en goedkoper openbaar vervoer’, ‘technische haalbaarheid’ en de ‘financiële draagkracht van de automobilist uit de lagere middenklasse’ wat werd gedaan.

Misschien staat de Nederlander positief tegenover rekeningrijden, maar geldt dat ook als je hetzelfde onderzoek uitvoert onder alleen automobilisten? En hoeveel van dat draagvlak blijft nog over als je hetzelfde onderzoek voorlegt aan alleen maar werkende automobilisten?

“Henk Meurs, hoogleraar mobiliteit aan de Radboud Universiteit en niet bij de opzet van het onderzoek betrokken, vindt het opvallend dat de CDA- en VVD-kiezers niet negatief staan tegenover rekeningrijden, terwijl je dat wel zou denken als je de politici van die partijen hoort.”

“VVD en CDA zijn nog steeds zo mordicus tegen dat het thema bij voorbaat taboe werd verklaard bij de klimaatonderhandelingen”, schrijft de Volkskrant.

Zou het zo kunnen zijn dat VVD en CDA terecht ‘automobilisten pesten’ wil voorkomen, ook al laat het onderzoek van I&O Research in opdracht van de Volkskrant anders uitschijnen?

Het doel van het onderzoek was duidelijkheid te krijgen over hoe Nederlanders denken over mobiliteit, files en het (anders) betalen van het gebruik van de auto.

Er werden naar twee panels uitnodigingsmails met het onderwerp ‘mobiliteit’ verstuurd met de tekst: “We nodigen u graag uit voor een nieuw onderzoek. Het gaat over mobiliteit: hoe verplaatst u zich van huis naar uw werk of naar school? Hoe bezoekt u uw vrienden of familie? Ook vragen we of u weleens in de file staat en wat hiertegen gedaan zou kunnen of moeten worden.”

Panelleden van het I&O Research Panel worden via aselecte steekproeven en actief geworven. Deelname aan PanelClix is op eigen initiatief. In totaal werkten 3.263 Nederlanders van 18 jaar en ouder mee aan het onderzoek, waarvan 190 uit het laatst genoemde panel. Hoewel I&O Research zorgvuldig haar panel probeert samen te stellen, erkenden zij in 2016 (https://ioresearch.nl/Portals/0/clou%2079%20%20oktober_2016_34-35_NOPVO.pdf) dat er risico’s aan dit soort onderzoeken. Ondanks herweging van de onderzoeksresultaten op bepaalde achtergrondkenmerken, blijft deelname aan een onderzoekpanel vrijwillig en is daarmee bijvoorbeeld de kans niet uit te sluiten dat iemand eerder deelneemt als degene positiever staat tegenover het onderzoeksonderwerp.

Van de 3.263 deelnemende Nederlanders, waren er 3.141 in het bezit van een auto of motor, waarvan er 3.119 wel eens tijdens werkdagen in de file tijdens de spits stonden. In totaal namen 3.123 automobilisten deel aan het onderzoek. Het totaal aantal werkenden in het onderzoek bedroeg 1.895. Van die werkenden reisden er 1.425 met de auto, motor, vrachtwagen of openbaar vervoer. Van deze groep werkenden legden er 1.212 het woon-werkverkeer (ook) af met de auto. Daarvan gaven 454 respondenten aan de mogelijkheid te hebben tot een alternatief.

Hieruit kan onder andere worden geconcludeerd dat van het totaal aantal respondenten aan het onderzoek circa 95% in het bezit is van een auto of motor en ook wel eens in de file staat tijdens de spits. Circa 58% van de respondenten werkt en circa 37% (circa 64% van de werkenden) gebruikt (ook) de auto voor woon-werkverkeer. Van degenen die de auto gebruiken voor woon-werkverkeer zou ruim een derde een alternatief ter beschikking hebben.

Nemen we de, volgens de Volkskrant, belangrijkste uitkomsten van het onderzoek erbij (https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/ook-veelrijders-zijn-voor-en-andere-resultaten-uit-de-enquete-over-rekeningrijden~b32da4f9/) dan komen we tot de volgende kanttekeningen:

Uitkomsten op vragen aan alle respondenten:

1. “meerderheid voor kilometerheffing”
Een meerderheid van 58% zou de voorkeur geven aan een vorm van kilometerheffing. Het is echter makkelijk om ergens voor te zijn als je zelf de consequenties ervan niet ondervindt. Slechts 37% (64% van de werkenden) van de respondenten gaat met de auto naar het werk. Circa 23% van het totaal aan respondenten heeft geen alternatief voor de auto ten behoeve van woon-werkverkeer. Wat ongeveer overeenkomt met de 20% die het oneens is met de invoering van een vorm van kilometerheffing.

3. “vlaktaks beste en eerlijkste optie”
Een meerderheid van 55% vindt de vlaktaks het eerlijkst, gevolgd door het huidige wegenbelastingsysteem (14%). Ook hier weer een grote groep voor, die waarschijnlijk de consequenties er het minst van ondervindt. De spitstaks is het minst populair, terwijl die misschien juist het meest effectief is voor filebestrijding. Er zijn namelijk slechts 1.425 werkenden die reizen met de auto, motor, vrachtwagen of openbaar vervoer, terwijl er 3.119 respondenten wel eens in de file staan tijdens de spits. Oftewel 1.694 (circa 52% van alle respondenten) niet-werkenden staan wel eens tijdens de spits in de file.

6. “ook VVD- en CDA-kiezer voor kilometerheffing”
De eerste grafiek onder dit punt is niet te controleren, omdat deze in het onderzoeksrapport ontbreekt. Een cruciale vraag hierbij is of het om werkende of niet-werkende VVD- en CDA-kiezers gaat die voor stemmen.

8. “openbaar vervoer moet goedkoper”
Op de vraag “Wat zou u willen dat de overheid verder nog regelt?” bestaat de top 2 van antwoorden uit maatregelen waarbij anderen mogelijk nog meer baat hebben dan de automobilist zelf: goedkoper (69%), meer en beter (51%) openbaar vervoer. Dit gevolgd door flexibel en thuis werken (31%) op nummer 3.

9. “kilometerheffing is eerlijker”
Een meerderheid van circa 66-68% vindt een systeem waarbij de gebruiker betaalt eerlijker. Circa 15-20% is het er niet mee eens. Ook hier weer een grote groep die de gevolgen waarschijnlijk niet voelt.

11. “privacy in het geding”
Bij de invoering van een systeem van kilometerbeprijzing vertrouwt 40% van de respondenten er niet op dat zijn privacy gegarandeerd is en 32% heeft dat vertrouwen wel. Als het om randvoorwaarden als privacy en technische haalbaarheid, is er sprake van wantrouwen.

Uitkomst op vraag aan werkenden die woonwerk-verkeer (ook) met de auto afleggen:

4. “meerderheid zegt geen alternatief te hebben”
De automobilisten die vaak geen alternatief hebben, zijn veelal werkenden die voor hun werk veel kilometers maken en vaker in de file staan. Zo heeft niet 52% van de Nederlanders geen alternatief, zoals de Volkskrant stelt, maar 52% van de groep werkenden die het woon-werkverkeer (ook) afleggen met de auto. Oftewel met name de werkenden, het hart van onze economie, worden door kilometerbeprijzing getroffen.
Uitkomst op vraag waarvan steekproefgrootte onbekend:

2. “ook veelrijders zijn voor” (steekproefgrootte onbekend)
Naarmate men meer kilometers rijdt en in de file staat is men het vaker oneens met de stelling ‘in plaats van een vast bedrag per auto (motorrijtuigenbelasting), moeten automobilisten per gereden kilometer belasting gaan betalen’. Dat 47% van de automobilisten die meer dan 30.000 kilometer per jaar rijden, het toch nog eens zijn met de stelling, is mogelijk te verklaren doordat er zich onder hen veel leaserijders (39%) bevinden en/of ze zelf ondernemer zijn. Het is een groep die de mogelijkheid heeft kilometerbeprijzing (deels) te ‘ontlopen’.

Uitkomst op vragen aan 1/3 van alle die rijdt met auto, bestelauto, motorfiets, vrachtwagen:

5. “twee derde past rijgedrag niet aan”
Circa 31% zou zijn rijgedrag aanpassen. Dat is circa 6% minder dan de respondenten die hun gedrag kunnen aanpassen (37%).

7. “spitsheffing roept meeste negatieve gevoelens op”
Gezien er ook veel niet-werkenden in de spits rijden, is goed te verklaren dat er de minste animo is voor de spitsheffing. 20% stemt gematigd negatief. Veel veelrijders (11%) worden er boos van. Eerder werd al aangehaald dat men spitstaks het minst eerlijk (10%) vindt.

10. “geld besparen met kilometerheffing”
Meer dan de helft van de respondenten werkt niet of heeft de auto niet nodig om naar het werk te gaan. Het is niet ondenkbaar dat de 26% die denkt geldt te besparen met kilometerheffing, vooral tot deze groep behoort. Daarbij is het ook waarschijnlijk dat de 25% die denkt meer geld kwijt te zijn, zich vooral onder de groep van werkende autorijders bevindt die geheel of gedeeltelijk zelf voor de kosten opdraaien.

De belangrijkste conclusie op basis van deze kanttekeningen is dat de animo voor een systeem van kilometerheffing waarschijnlijk vooral populair is bij degenen die er niet door worden geraakt en er mogelijk zelfs financieel wel bij varen. Op basis daarvan is het de vraag of het eerlijk is om bij dergelijk onderzoek deze groep respondenten te betrekken. Het is ook opvallend dat veel niet-werkenden toch wel een keer in de file staan. Mogelijk dat deze respondenten niet altijd de files kunnen vermijden, door bijvoorbeeld een consult bij het ziekenhuis, maar het is niet ondenkbaar dat een deel dit wel kan.

 • Andere opmerkelijke punten die in het onderzoek nog worden aangehaald zijn:
 • hoe hoger het inkomen van forenzen, hoe groter de kans dat de reiskosten door de werkgever worden vergoed;
 • voornamelijk mensen in loondienst en zzp-ers worden getroffen;
 • regio’s waar de lonen lager liggen zoals in ZO-Drenthe en Oost-Groningen, behoren tot de regio’s waar de meeste kilometers worden gemaakt;
 • veel respondenten zijn gebonden aan vaste reistijden.

Ten aanzien van het onderzoek als geheel zijn nog volgende kanttekeningen te plaatsen:

 • is het eerlijk om het gemiddelde aantal gereden kilometers per jaar (ca. 12.000 km per jaar) als uitgangspunt te nemen en niet bijvoorbeeld modaal;
 • is het terecht dat de resultaten van dit onderzoek worden vergeleken met onderzoeksresultaten uit 2010 en 2016, gezien de steekproefgrootte, het meetmoment, het doel van het onderzoek niet altijd overeenkomen en het niet telkens om dezelfde respondenten gaat;
 • vanwege de ‘lading’ worden termen als rekeningrijden, kilometerheffing, kilometerbeprijzing, vlaktaks, ecotaks en spitstaks buiten het onderzoek gehouden, maar wordt wel het woord ‘motorrijtuigenbelasting’ gebruikt in de vraagstelling. Ondanks de termen niet worden gebruikt, is op basis van gegeven antwoorden vast te stellen dat een aantal respondenten wel degelijk weet om welke variant het gaat. Daarnaast kan je je afvragen of het niet bij naam noemen de objectiviteit bevordert of juist ondermijnt;
 • na enkele algemene vragen c.q. stellingen, worden vervolgens alleen maar vragen gesteld over de drie varianten op kilometerheffing.

Algehele conclusie is daarmee dit onderzoek met een grote korrel zout te nemen.

Als laatste dan de vraag of het huidige systeem van motorrijtuigenbelasting (mrb) c.q., wegenbelasting daadwerkelijk zo oneerlijk is?

De belangrijkste redenen waarom u als bezitter van een motorvoertuig mrb betaalt is voor het bekostigen van onderhoud en aanleg van wegen en het milieu. De hoogte van de mrb wordt bepaald op basis van het gewicht van de auto, de brandstof, hoe milieuvervuilend het voertuig is en in welke provincie de houder is gevestigd. Bezitters van een volledig elektrische auto zijn vrijgesteld van de mrb. Oldtimers kunnen ook vrijgesteld zijn en plugin-hybrides deels.

Gezien iedereen wel een keer van A naar B wil met een motorvoertuig, dient de weg voor allen te zijn aangelegd, of je nu veel of weinig rijdt. Dat de mrb niet eerlijk zou zijn, is op basis daarvan een onterechte conclusie.

Het verschil in provinciale opcenten die op dit moment erin is verdisconteerd is wel oneerlijk, mede als dat ‘schone’ auto’s en vrachtwagens (deels) zijn vrijgesteld van de mrb. Logischer zou het zijn om de provinciale opcenten te vervangen door een ‘stedelijke’ weging: woon je in stedelijk gebied dan betaal je meer mrb, omdat daar meer goede betaalbare alternatieven voor handen zijn. En gezien ‘schone’ motorrijtuigen veelal tot een zwaardere gewichtsklasse behoren, belasten ze het wegdek juist meer, waardoor mrb betalen ook voor deze motorvoertuigen terecht zou zijn.

De huidige staat van sommige gemeentelijke wegen pleit er ook voor dat de inkomsten die voortvloeien uit de mrb niet alleen richting het Rijk en de provincie gaan, maar dat ook gemeenten op deze manier de staat van hun wegen op peil kunnen houden.

Nog een reden dat alle autobezitters mrb zouden moeten betalen is omdat wegen niet alleen slijten onder invloed van verkeer, maar gewoonweg ook door weersinvloeden.

Daarentegen overgaan op een systeem van kilometerheffing, leidt tot de vraag of de autobezitters die het meeste betalen, dan niet het grootste inspraakrecht hebben over in welke wegen wordt geïnvesteerd. Door het huidige systeem af te schaffen gooi je het solidariteitsbeginsel overboord.

Dat de grootste gebruikers onvoldoende zouden betalen, is ook een onterechte aanname. Door de belasting van personenauto’s en motorrijwielen (Bpm), meer gemaakte kilometers en dus meer brandstof te tanken en een hogere autoverzekering door meer gemaakte kilometers, betalen veelrijders al (veel) meer. Door deze groep te stigmatiseren als ‘profiteurs’ zet je veel kwaad bloed, gezien de meeste veelrijders de vele kilometers maken voor hun werk en gewoonweg voor hen vaak een goed alternatief voor de auto ontbreekt. Dat terwijl de gehele samenleving profijt heeft van hun bijdrage aan de welvaart van Nederland door te werken.

Daarbij niet te vergeten dat veel werk zich vooral in steden concentreert, maar ook zorg, passend onderwijs, sportverenigingen en het gewoonweg in Nederland niet mogelijk is dat iedereen in de stad woont. De invoering van een systeem van kilometerheffing kan ook nog eens leiden tot het gevoel van ‘provinciaaltje pesten’. Alsof in Nederland op dit moment nog niet genoeg verdeeldheid wordt gezaaid.

Vicki Van Lommel
milieudeskundige op het gebied van duurzaamheid, klimaat, energie en circulaire economie.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

42 reacties

 1. Spaanse kok

  Quote : geldt dat ook als je hetzelfde onderzoek uitvoert onder alleen automobilisten?
  .
  Wat zou de uitslag van de politieke barometer zijn als we alleen stemmers op de regeringspartijen hun oordeel zouden vragen en dat vervolgens als de beoordeling van het Nederlandse volk zouden presenteren?

 2. Beukman

  Het is nogal wiedes dat degene die er het meest in de portemonnee door wordt geraakt ook het meest tegen de kilometerheffing is.

  Dat doet echter niets af aan de glasheldere rechtvaardigheid van de kilometerheffing: naarmate men meer gebruik maakt van de infrastructuur, betaalt men ook meer voor het onderhoud.

  Jammer voor degenen die hun auto nodig hebben voor hun werk, maar waarom zouden anderen daar financieel voor moeten opdraaien? Dat riekt bijna naar socialisme.

  1. Siemien

   “Dat doet echter niets af aan de glasheldere rechtvaardigheid van de kilometerheffing”

   Maar de automobilist betaald al kilometerheffing alleen noemen we dat accijns, ook wel het tijde;lijke kwartje van Kok genoemd.
   Het is natuurlijk een schande dat iedereen, niemand uitgezonderd, steeds weer gepakt wordt in zijn/haar portomoney.
   Het volgende zal zijn, “het tientje van Rutte” in het kader van de klimaatafgoderij/rerligie

   1. HendrikJan

    Zoiets als,
    Wie heeft er bezwaar
    Tegen een Honderdje voor Rutte de Leugenaar.

  2. Koos sssss

   Zo simpel ligt het ook weer niet.
   De veelrijder betaalt veel brandstofaccijns en zal sneller een nieuwe auto kopen. Als je bedenkt dat je over een nieuwe VW Golf diesel toch al gauw rond de € 4.500, = BPM aftikt dan betaalt de veelrijder aanzienlijk meer dan de weinigrijder met bijvoorbeeld een Renault Clio; € 40, = wegenbelasting per maand.

   Waarbij zo een dieselaar elke maand ook nog –minimaal– het dubbele kwijt is aan wegenbelasting.

   Dat is het grote bedrog wat in deze discussie gaat ontstaan, als men zich slechts op de wegenbelasting richt.

   1. Aytas

    Je hoeft natuurlijk geen vw golf te kopen. Dat is nog altijd een keuze.

    1. Koos sssss

     Mijn dank voor je inkopper.

     Veelrijders, 30.000+, brengen heel wat uurtjes in hun auto door; het is hun werkplek. Dan wil je wel een redelijke auto rijden. Een auto in de klasse Golf, Megane etc. is dan nog een bescheiden keuze.

     Een auto in de klasse VW Passat o.i.d. is voor veelrijders een keuze voor een goede werkplek en geen overdaad.

     Mijn voorbeeld van de Golf gaat dan ook eerder over de onderkant van de BPM dan over een gemiddelde.

    2. RPML

     Meest logisch zou zijn als er een speciale rijstrook zou aangelegd worden voor mensen die meer dan € 35.000,- BPM hebben betaald en met hun benzine-slurper iedere tankbeurt meer dan € 100,- aftikken richting vadertje Staat, als dank voor hun bijdrage aan de samenleving en tegemoetkoming in het potentiële tijdsverlies door de files; vreemd genoeg heb ik daar nog gen wetsvoorstellen voor gezien 😉

  3. edoc431

   Maar wel overal belasting voor betalen waar we vaak ook geen gebruik van maken ?????

 3. Koos sssss

  Wordt in dat scenario alleen de motorrijtuigenbelasting omgezet in een kilometerheffing, of ook de BPM?

  Overigens kennen we al een vorm van rekeningrijden middels de benzineaccijns. € 78, = op een liter, wat bij een verbruik van 1:15 neerkomt op € 0,05 per km.

 4. Augustinyak

  Er is al sedert tijden een kilometer beprijzing, de accijns op brandstof, hoe meer kilometers men rijdt des te meer men dient te tanken, rekeningrijden is gewoon ordinaire diefstal gepleegd door de staat der Nederlanden!

  1. Dik

   “(…) rekeningrijden is gewoon ordinaire diefstal gepleegd door de staat der Nederlanden!”

   Juist, en ik heb de verkiezingsprogramma’s er niet op nageslagen, maar volgens mij was er in 2017 geen enkele partij die hiervoor was, m.u.v. wellicht van GroenLinks?

 5. HendrikJan

  Kijk het is simpel, als je deelneemt aan zo’n onderzoek(je).
  Doe je mee aan iets, wat vaak een positief verhaal moet worden, voor de opdrachtgever(s).
  Je persoonlijke registratie als deelnemer, staat vol met info over wie en wat je bent.
  Dus zoekt het onderzoeks bureau, in jouw registratie, naar de vermoedelijke positieve insteek aan gaande het onderwerp.
  En dan volgt de uitnodiging.
  Manipuleren is toch niet vreemd in dit Nederland.

  1. Spaanse kok

   Precies HendrikJan.
   Het onderzoek is gedaan door bureau Bilderberg.
   Professor Kalergi heeft het eindresultaat bekend gemaakt.
   Eindconclusie : We worden omautoodt.

   1. HendrikJan

    De Bilderbergclub onderzoekt niets, daar zijn de deuren altijd dicht.
    Die club communiceert alleen in Nederland, via Rutte.

 6. biggeorge

  De accijnzen op brandstof zijn al het hoogste van Europa de wegenbelasting ook. Dan nog de totaal doorgeslagen parkeertarieven van al die steden en bpm op een nieuwe wagen. Je staat hier alleen maar voor de staat te werken we worden gruwelijk genaaid.

 7. Florissa

  Alle verhogingen en belastingen zijn alleen maar afleidingsmanoeuvres van de regering om de torenhoge kosten te dekken van de asielproblematiek,controleurs ,ambtenaren ,juristen,ziekenkosten ,iedereen een baan ,maar de salarissen moeten de mensen die werken ophoesten ,en wat is eenvoudiger dan de automobilist aanpakken .Snijden in eigen vlees is de regering totaal vreemd .

  1. Dik

   “Alle verhogingen en belastingen zijn alleen maar afleidingsmanoeuvres van de regering om de torenhoge kosten te dekken…”

   Inmiddels zijn het geen afleidingsmanoeuvres meer, het is de bikkelharde openlijke realiteit. Sinds Rutte aantrad, in 2010, is de lastendruk gestegen van 35 naar 40%! Rutte is belastingkampioen. De btw steeg in 2012 van 19 naar maar liefst 21%(!) en dit jaar werd het lage tarief opgeschroefd van 6 naar maar liefst 9%(!).

   Denk over die laatste verhoging een na… Veel producten en diensten werden en worden belast met het lage btw-tarief. Nu betaal je dus bijna 10%(!) belasting over die diensten!

   #stemzeweg

 8. Dik

  Rekeningrijden?

  Wat een volslagen onzin! Hoe meer ik rijd hoe meer accijnzen ik betaal, een liter benzine wordt namelijk voor 64% belast!, inclusief 17%btw, dat is de belasting over de belasting.

  Benzine:
  BTW = 21% –> 17%
  Accijns = 47%
  Marge = 11%
  Productie = 25%

  Belasting per liter = 64%

  Diesel:
  BTW = 21% –> 17%
  Accijns = 35%
  Marge = 13%
  Productie = 35%

  Belasting per liter = 52%

  LPG:
  BTW = 21% –> 17%
  Accijns = 20%
  Marge = 32%
  Productie = 31%

  Belasting per liter = 37%

 9. Piet Klein

  Als je op twee onderwerpen substantieel wil scoren en dat zijn de onderwerpen klimaat en files dan moet je eenzits auto’s introduceren. Zeg maar een auto zoals een motor maar dan met cabine. Je kunt dan op wegen met twee of meer rijbanen de linker rijbaan exclusief toegankelijk maken voor deze auto’s dat wordt een rijbaan twee rijbanen voor dit type auto en daarmee is er veel meer capaciteit. En deze kleine auto’s verbruiken veel minder energie en daarmee reduceer je best een beetje CO2. Wil je het gebruik extra stimuleren dan kan je bijvoorbeeld de maximum snelheid voor auto’s op 100km/uur zetten en voor de eenzitsauto op 120 km/uur en ook dan bespaar je nog steeds CO2 ten opzichte van de auto die we nu gebruiken voor het woonwerkverkeer. Het grote verschil met bijvoorbeeld rekeningrijden is dat je met rekeningrijden mensen ontmoedigt om te rijden maar daarmee tegelijkertijd geen alternatief biedt. Het hoogste doel is dan het beperken van de file door sommige mensen het lastig te maken en ze moeten maar uitzoeken hoe ze dan van A naar B moeten komen tijdens de spits. Het voorstel van de eenzits auto is een voorstel waarin mogelijkheden worden gecreerd, de burger wordt geholpen en we scoren op twee onderwerpen

 10. RPML

  In ieder land is de auto de melkkoe van de overheid, de inkomsten worden gebruikt om andere gaten te vullen. In Duitsland werd de Maut ingevoerd voor vrachtverkeer, een ordinaire belasting die in de crisistijd werd bedacht. In Zwitserland betaal je voor het Vignet als buitenlander net zo veel als de Zwitser zelf terwijl je er 2x 240 km rijdt, in Oostenrijk ook een vignet waar je net zoveel voor betaald of je er nu 2 weken rondrijdt of alleen maar doorheen rijdt.

  In die zin is de tolheffing zoals in Italië of Frankrijk eerlijker, je betaald naar gebruik.

  Nederland spant de kroon met de hoogste belastingen op benzine/diesel, de hoogste wegenbelasting (heet overigens houderschapsbelasting omdat de vlag allang de lading niet meer dekt) en één van de hoogste belastingen op de aanschaf (BPM. alleen Denemarken en Noorwegen maken het nog bonter) en de bijtelling voor privé-gebruik is ook de hoogste van Europa en één van de zwaarste boetesystemen op overtredingen (op Zwitserland en Noorwegen na, maar ze harken er mooi 1.2 miljard mee naar binnen).

  Belasten naar gebruik is het meest fair, maar zal dan ook als consequentie moeten hebben dat andere belastingen fors omlaag zouden moeten gaan. Als ik zie hoe er om is gegaan met de ombuiging van de illegale BMP (die oorspronkelijk een luxe-belasting was) naar een CO2-belasting waarbij de opbrengsten voor de overheid zeer fors zijn gestegen, en nu ook weer de CO2-belasting op basis van de nieuwe testmethode voor de uitstoot wederom alleen maar extra geld in het laatje brengt, heb ik werkelijk totaal geen vertrouwen in een fair systeem: het zal uiteindelijk wederom eindigen in nog meer belastinginkomsten om de melkkoe nog verder uit te melken.

  Belasten naar gebruik is het meest fair, maar in de uitvoering zal het (wederom) niet fair gaan gebeuren. Als de vos de passie preekt, boer pas op je kippen!

  1. RPML

   BMP = BPM

  2. Nuts

   De Deep State……ons tot werkslaaf maken…

 11. Kees Kroket

  En wat rijden betreft, waar ga je naar toe wanneer er files staan van Utrecht naar Hoek van Holland. Of vanaf Breda tot aan Europoort. Dat is realiteit bij toekomstige douane activiteiten aan de grens. Rond Eindhoven is het bijna dagelijks een ramp.
  Dieselen of elektriek verandert daar niks aan!

 12. Nuts

  Ik ben gestopt met het invullen van die onderzoeken van I&O. (En andere)

  Heel vaak zijn de vragen gemanipuleerd en is er vaak nauwelijks mogelijk om anders te denken.

  Ik heb hier aan het eind van zo’n vragen gesprek vaak opmerkingen over gemaakt.
  Echter….zinloos.

  Het zijn meestal enquetes waar linkse mensen graag aan meedoen en veelal suggestief.

 13. Diederik van Walsum

  Ik als 10.000 Km/per jaar rijder, ben voor rekeningrijden…wat logisch is lijkt mij.

 14. Rien Noppen

  Vicky probeert gaatjes te schieten in het feit dat het draagvlak voor rekeningstrijden in Nederland snel toeneemt. Het lijkt een beetje op de wanhopige pogingen die RPML hier onderneemt om het grote draagvlak in Nederland voor een stevig klimaatbeleid te ondermijnen.

  Het zijn echter achterhoedegevechten. Het volgende Kabinet zal tot rekeningrijden besluiten. Naast het wetenschappelijk toereikend bewezen feit dat dit der enige manier is om te voorkomen dat Nederland volledig dichtslibt is er inmiddels een aanvullende reden om dat te doen: het is de enige manier voor de Overheid om bij de omschakeling naar elektrisch rijden de wegvallende brandstofaccijnzen op een correcte manier te innen.

  1. RPML

   ‘Het lijkt een beetje op de wanhopige pogingen die RPML hier onderneemt om het grote draagvlak in Nederland voor een stevig klimaatbeleid te ondermijnen.’

   Ben je al in behandeling voor je RPML-obsessie? Er gaat nauwelijks een post voorbij of je typt de magische letters RPML, ongeacht of het relevant is, ongeacht of ik reageer, ongeacht het onderwerp …. bang om weer ten overstaan van iedereen af te gaan? Je verzamelt werkelijk alle categorieën in het DSM-spectrum.

   De obsessieve-compulsieve stoornis (OCS, ook: OCD), ook vaak obsessief-compulsieve stoornis of dwangstoornis genoemd, is een psychische aandoening die in het DSM-IV is gecategoriseerd als angststoornis. De oude naam van de aandoening is dwangneurose.

   1. Rien Noppen

    Mijn bijdrage, RPML, betrof een inhoudelijke reactie op jouw stellingname ter zake het noodzakelijke klimaatbeleid.

    Jouw bijdrage komt niet verder dan een hysterische persoonlijke scheldpartij.

    Je toont je in dit soort bijdragen te licht voor de inhoudelijke discussie.

  2. Augustinyak

   Er bestaat geen groot draagvlak voor een stevig klimaatbeleid, ook bestaat er geen groot draagvlak voor rekening rijden, dat zuig je gewoon uit je duim psychopathische trol!

   Wensdenken trachten te brengen als een feit, meer niet…..

   1. Rien Noppen

    Uit meerdere peilingen blijkt dit draagvlak te bestaan. Uit de verkiezingsuitslag overigens ook.

    1. Augustinyak

     Bewijs het maar lul!

     1. Rien Noppen

      Uit de verkiezingsuitslag volgde een meerderheid in het Parlement die de doelen van het Klimaatakkoord onderschrijft, beste Augustinyak.

      Uit een peilingsrapport waarop je kunt googelen: “
      Meerderheid voor klimaatmaatregelen, met name voor duurzamer energiegebruik en -productie
      Tegenover het nemen van maatregelen in Nederland tegen klimaatverandering zegt een kleine meerderheid (57%) (zeer) positief te staan. Slechts 6% is hier (zeer) negatief over. Als aangegeven wordt dat broeikasgassen waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering zijn, dan blijkt er veel steun te zijn voor een duurzamere energievoorziening: 79% is (zeer) positief over minder energie gebruiken, 76% over het stimuleren van de productie van duurzame energie en 66% over het verminderen van de productie van fossiele energie. De meest gewenste energiebronnen voor de toekomst zijn dan zon en wind op zee.”

     2. Augustinyak

      Je kunt wel van alles uit je duim zuigen lullo maar ik zie geen link die je gezwets staven, duimzuigerij dus!

     3. Rien Noppen

      Ik plaatste de link maar je kunt het rapport van Motivaction ook vinden door te googelen op: Opinieonderzoek Klimaatakkoord

     4. Augustinyak

      Rot toch op lul met je partijdige flut onderzoeken.

     5. Augustinyak

      Het onderzoek is gebaseerd op een representatieve steekproef van 831
      Nederlanders tussen 18 en 75 jaar.

      In opdracht van ‘natuur en milieu’…….

      whoehahaha

     6. RPML

      Noppen baseert zijn ‘wijsheden’ uit de verkiezingsuitslag van 3 jaar geleden en een WC-eend-onderzoek en dicht anderen ‘Je toont je in dit soort bijdragen te licht voor de inhoudelijke discussie’ toe…

      Whoehahahaha (x 1.000 miljard)

 15. wheelboy

  Heel het idee zoals nu de MRB is is niet meer van vandaag . Waar vroeger een grote auto 1100 kilo woog weet die nu 1500 kilo puur door alle snufjes en veiligheden die er bij zijn gekomen .Daarbij betaald een rijder van een grote auto al meer aan belasting gezien de aanschaf en verbruik . Komt dadelijk nog bij dat hybryde wagens en wagens puur op electra paar honderd kg aan batterijen mee vervoeren .

  Daarom lijkt me km rijden nog eens niet zo slecht . Maar dan ook de accijnzen van de brandstoffen af . Dus een alles in een .Wie veel rijd maakt veel gebuik zal dan ook meer betalen . En alleen voor NL niet dat je straks met je auto bv naar italie op vakantie gaat en dan nog steeds KM heffing betaald .

 16. Michael M

  Eigenlijk is een mens een vreemd ding. Aan de ene kant willen ze zelf niet In de file rijden maar stemmen ze wel voor rekening rijden. Diezelfde mensen zien dan wel verlaging of verdwijnen van de wegenbelasting. Hoe dom kan een mens zijn. Vervolgens ziet de overheid 4 geldstromen: Rekening rijden, Wegenbelasting, CO2 heffingen op uitstoot en hogere benzineprijzen. Die mensen willen alles invoeren en aan een anquete meedoen om vervolgens zelf de ruimte te krijgen om prettiger te rijden. Wellicht geldt dit dan voor mensen met een grote portemonnee maar ze helpen er niet echt de burger mee maar het verder Rijk maken van de Schatkist van de Overheid. Domme mensen !!!!

 17. biggeorge

  Een nieuwe auto is in NL ook al niet meer te betalen door de idioot hoge BPM belasting

  De gemiddelde aanschafbelasting (BPM) op een nieuwe benzine-auto is tussen 2012 en 2018 met 56,4 procent gestegen (van €2.967 naar €4.643). Voor een dieselauto steeg de BPM zelfs met 82,7 procent (van €4.857 euro naar €8.876). Dit blijkt uit een analyse van de verkoopcijfers door de RAI Vereniging. Volgens voorzitter Steven van Eijck staat deze stijging haaks op de belofte van het Kabinet om de BPM deels af te bouwen. ,,De BPM ondermijnt ons streven naar duurzame, veilige en betaalbare mobiliteit en is op termijn onhoudbaar.”

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.