Column Sid Lukkassen: Bekeerde moslims geven FVD gelijk – in Europa krijgt de islam echt alle ruimte

Columnist Sid Lukkassen buigt zich over een video die twee Ahmadiyya-moslims opnamen over Forum voor Democratie, en de Nederlandse waarden. Zal er ooit een samenwerking opbloeien tussen het van oorsprong Arabische geloof en de partij die werd opgericht in een Amsterdamse kelder? Sluit het niet uit, zegt Sid, maar ingewikkeld kan het zeker wél worden.

Dit artikel reageert op een video van de Ahmadiyya-moslimgemeenschap in Nederland. Daarin wisselt een duo van gedachten over het Nederlandse erf- en cultuurgoed als onderwerp van de verkiezingen. Mij is gevraagd de video te analyseren vanuit de vraag of het mogelijk is dat Forum voor Democratie en moslims ooit zullen samenwerken.

De heren openen met een bespiegeling op FVD, en op het feit dat deze partij strijdt voor het behoud van Nederlandse feestdagen. Forum vindt dat andere culturen en religies niet de publiekelijke cultuur mogen overvleugelen. Hierop zegt één van de heren: “Niets mag tussen mij en mijn religie komen in te staan, anders wordt het een angstige situatie.” Dus ook de publieke cultuur niet? De volgende stap is zeggen dat Nederland een intolerant land is, zolang meneer zijn religie niet naar elk facet van het publieke leven mag doorvoeren.

Vervolgens hebben ze het over ‘compromissen doen,’ waarmee mogelijk bedoeld wordt dat de publieke cultuur geïslamiseerd moet worden. In de uitspraak schijnt immers een compromisloze houding door.

Voorts bespreken ze Willem van Oranje, de vader des vaderlands. Hier proberen ze het concept godsdienstvrijheid zó te draaien dat Willem met terugwerkende kracht zou pleiten om de islam binnen te laten. Echter is de islam niet ‘zomaar’ een religie, maar ook een staatsleer en wettelijk systeem. Tot dusverre in het gesprek komt hun standpunt erop neer dat Nederland de islam ruim baan moet bieden, omdat Nederlanders anders afbreuk zouden doen aan hun open leefwijze.

Plots draaien ze bij en zien ze in dat als de islam inderdaad alle ruimte krijgt, dat er dan in Europa een terugval intreedt en de mensen niet meer kunnen zeggen wat zij denken. Ze geven daarmee FVD toch gelijk. Hierna worden er nuances aangebracht: zo willen ze de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens combineren met islam. Zij zeggen dat dit streven hen in botsing brengt met de intolerantie van andere moslims.

Volgt hieruit dan dat een Nederlandse politieke partij haar standpunt aangaande islam rekkelijker moet maken, vanwege een minderheid van progressieve moslims waarvan de impact demografisch verwaarloosbaar is? De vraag stellen is hem beantwoorden. Zelfs gematigde moslims hebben een sterk groepsgevoel en vallen onder de islamitische eenheid van de Umma, de theoretische wereldmoslimgemeenschap. Hierdoor buigen zij, als het erop aankomt, altijd mee met de meest dogmatische beroepsmoslims, omdat die laatsten nu eenmaal de religieuze bronnen aan hun kant hebben. Deze groepsdynamiek waarbij de meest militante elementen altijd aan het langste eind trekken, is een universele constante in de geschiedenis van de islam.

Hierna tracht het duo het begrip ‘joods-christelijke cultuur’ te relativeren door te bepleiten dat deze schatplichtig zou zijn aan de islam, vanwege het islamitische gelijkheidsbeginsel. Echter, dit gaat voorbij aan het dhimmi-statuut en gedwongen bekeringen, die de islam óók kenmerken.

Dan gaan ze in op ‘Liever Turks dan paaps,’ een slogan op de geuzenpenning, hier aangevoerd als bewijs van islamitische ruimdenkendheid. Echter deze slogan verwijst naar de geopolitieke situatie tijdens de Tachtigjarige Oorlog, waarin verschillende machten tegen elkaar werden uitgespeeld, en niet naar een theologische stellingname. Hierbij is hun kernargument dat “de paus geen godsdienstvrijheid gaf aan protestanten.” Dit zou bewijzen dat moslims de godsdienstvrijheid naar Europa hebben gebracht. Dat pauselijke standpunt is echter niet verwonderlijk, gezien het protestantisme is gevestigd op het ontkennen van het pauselijk mandaat.

De heren stellen vast dat het humanisme de studie is van de klassieke letteren. Hier koppelen zij aan vast dat er zonder de islam geen Renaissance in Europa zou zijn geweest. Dit is echter onjuist omdat de Kalam, ondersteund door andere zuiverheidsbewegingen, juist alles in de islam heeft uitgebannen wat sporen in zich droeg van pre-islamitische beschavingen. Dit was om de geest te kunnen richten op de tijd van Mohammed, als leidend uitgangspunt dat samenviel met de hoogtijdagen van de islam.

Het duo gebruikt het argument dat christenen vanuit politieke motieven de wetenschappelijke verworvenheden van de islam hebben gebagatelliseerd. Maar andersom telt kennelijk het argument niet dat multiculturalisten en progressieve immigratievergoelijkers er een politiek belang bij hebben om de islam er beter vanaf te laten komen, en dat dit óók geldt voor de boeken die het duo aanhaalt.

Vervolgens wordt Thierry Baudet bekritiseerd omdat hij als academicus onvoldoende oog zou hebben voor de veroveringen van de islam. Volgens de heren zouden deze veroveringen niet te danken zijn aan wapengekletter, maar aan het invoeren van seculier onderwijs. Ten eerste zien we hier op de weekendscholen niets van terug, en ten tweede wordt dit weersproken door de islamitische bronnen. De moslimhistoricus Ibn Khaldûn schrijft bijvoorbeeld in De Muqadimma (1377) dat de eerste moslims weinig beschaving hadden en ongeletterd waren. Wel waren zij extreem solidair met elkaar en hierdoor opereerden zij onverschrokken en succesvol in de strijd. Dat de Koran pas eeuwen na de dood van Mohammed op schrift is gesteld, is een sterke aanwijzing dat geletterdheid aanvankelijk geen prioriteit had.

Deze hele uitwisseling van argumenten bewijst het volgende. Namelijk dat er vanuit moslims steeds verhaaltjes komen over mogelijke onderdrukking en gevreesde achterstelling binnen het Nederlandse politieke systeem, maar dat dit allemaal berust op bluf. Ze gokken erop dat ze hiermee wegkomen en dit is een betrekkelijk veilige gok, omdat zowel links als rechts weinig inhoudelijke kennis hebben van de islam. Vanuit het superioriteitsgevoel van hun eigen cultuur, heeft rechts weinig interesse in de islam. Links wil zich niet in de islam verdiepen, omdat ze aanvoelen dat ze hun optimistische beeld over het multiculturalisme misschien zouden moeten bijstellen.

Dan hebben ze het wederom over de islam als steunpilaar van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Ze gaan er dus aan voorbij dat er zoiets bestaat als sharia en de Organisatie voor Islamitische Samenwerking, die binnen de VN lobbyt voor maatregelen die de vrijheid van meningsuiting en religiekritiek wereldwijd inperken.

Het is interessant dat de spreker zegt dat zij zich in 2001 bekeerde tot de islam, juist omdat er in het Westen relativisme en morele apathie heersten, en dat hij in de islam een vast fundament vond. Vervolgens vertelt de ander dat hij een van mijn boeken heeft gelezen en de inhoud op een islamitische manier heeft geïnterpreteerd.

Hier hebben de heren een wezenlijk punt, want de Westerse cultuur is al zo ver weggeslagen, dat er weinig sprake kan zijn van integratie – want integratie waar in? Waar het bezield verband is afgebrokkeld en de levende geest van de traditie is gesmoord, kan er vanuit de immigrant moeilijk een nieuwe verwevenheid met dit cultuurgoed worden aangegaan. Óf je moet voor een aanpak gaan waarin je moslims in een busje naar coffeeshops, dark rooms en nudistenstranden brengt, om proefondervindelijk vast te stellen wie seculier is en wie vroom. Het is echter de vraag of dit integratie teweegbrengt, of alleen meer atomistisch hedonisme.

Ook hebben de heren gelijk over de demografie. Want moslims hebben generatie op generatie sterk consistente waarden, terwijl de inheemse Europeanen weinig kinderen krijgen. De kinderen die ze hebben, worden door gecorrumpeerde instituties bekeerd tot ‘woke’. Moslims laten zich niet bekeren tot woke – daarvoor is hun cultuur te masculien en traditioneel. Hierdoor kan de aanwezigheid van moslims op scholen een positief effect hebben voor Nederlandse kinderen.

Tot slot begint één van de mannen over de terugkeer van Jezus. Zou dat vandaag gebeuren, dan zou hij de gelovigen herkennen aan hun kleding en zou hij de moslims beschouwen als zijn volk. Echter dit argument is nonsens omdat kleding aangepast hoort te zijn aan het klimaat. Het is onzinnig om in een postmoderne metropool rond te lopen in niqaabs en djellaba’s.

Wij concluderen dat de heren op de meeste punten de plank misslaan. Toch kent hun discussie een noemenswaardig onderliggend onbehagen, namelijk een gemis aan identitaire zekerheid dat de Nederlandse samenleving plaagt.

Terugkomend op de vraag waarmee dit artikel begon: kan er samenwerking zijn tussen Nederlandse moslims en Forum voor Democratie? Het is duidelijk dat de kartelpartijen dit zullen blijven weglachen en het gemis trachten te onderdrukken met consumptie. Het is zodoende niet uitgesloten dat moslims en FVD meer zullen samenwerken; niettemin zal het beschermen en versterken van de Nederlandse identiteit voor de partij van Thierry Baudet vermoedelijk prioriteit blijven.

U kunt Sid Lukkassen volgen via Telegram, zijn nieuwsbrief en steunen via BackMe.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

19 reacties

 1. Monty

  ”Bekeerde moslims geven FVD gelijk ”

  Beetje jammer voor Wilders dat hij niet benoemd wordt.
  Hij strijd immers al ruim 15 jaar dagelijks tegen de islam.

  Baudet komt net kijken.

 2. B. Pascal

  Mohammed wilde het dus op twee manieren stellen: tegen de heidenen zei hij dat hij nog steeds geloofde in de maangod Allah. Tegen Joden en Christenen zei hij
  dat Allah ook hún God was. Maar zowel Joden als Christenen wisten wel beter en daarom wijzen zij zijn god Allah af als een valse god. De bewering van de moslims dat Allah de God van de Bijbel is en dat de Islam opstond uit de religie van de joodse en christelijke profeten en apostelen, wordt weerlegd door solide, overstelpende archeologische bewijzen. De Islam is niets meer dan een opleving van de oude maangodcultus. Het heeft zijn symbolen, riten, ceremonieën, en zelfs de naam van zijn god uit de oude heidense religie van de maangod.

  Het is typisch iets islaams om de geschiedenissen en de religie van de tegenstander te eigenen, en daarin de islaam een plek te geven.

  1. EU_K0K

   B.Pascal lijkt mij zo een reporter-meppende, van naastenliefde overlopende reliwapper.

   1. Oepsie

    Dan is hij. in ieder geval, geen onzichtbare vetvlek, die nog steeds op zijn foute carrière keuze (kok) terug moet vallen, want anders was het geen doen, om te leven zoals hij. Nooit iets bereikt of maar enigszins van waarde voor iets geweest.
    Kortom; een onrendabele.

   2. usb3.0

    eu kokje lijkt mij zo’n transgender die met een roze plopkop mensen opdringt zonder het respect op te brengen voor hun privacy

  2. Branzino

   @B. Pascal
   “De Islam is niets meer dan een opleving van de oude maangodcultus. Het heeft zijn symbolen, riten, ceremonieën, en zelfs de naam van zijn god uit de oude heidense religie van de maangod.”

   En ik steeds maar denken, dat het Christendom juist zijn jaarfeesten heeft ontleend aan de traditionele rituelen van de Noordse volken. Dat kerstende gemakkelijker, zo werd me uitgelegd, omdat je de feesten al vast niet meer zo in detail uitgelegd hoefden te worden. Het kerstfeest bestond al als een soort midwintercultus. Het paasfeest is ontleend aan het heidense ostarafeest (Duits: Ostern), zelfs met de gebruikelijke eieren. Het ging tenslotte biuj Pasen ook om nieuw leven. Goede vrijdag en Pinksteren hebben Joodse bronnen. Maria Hemelvaart bestond al in de Romeinse tijd en wordt nog steeds in Italië op 15 augustus gevierd als Ferragosto, het zomervakantiefeest.
   Nogal wat heiligen zijn vervangers van germaanse goden. Ook dat was gemakkelijker uitleggen dan met iets heel nieuws komen.
   Zo zijn er tal van voorbeelden die laten zien dat het pikken van symboliek niet is voorbestemd aan moslims, tenminste ……….. als die beschuldiging waar is.

  3. usb3.0

   Precies Pascal dit is juist..

 3. EU_K0K

  Forum vindt dat andere culturen en religies niet de publiekelijke cultuur mogen overvleugelen.

  Betekent dit dat :
  Het Roomse geïmporteerde Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag afgeschaft dienen te worden?
  De Amerikaanse Black Friday aanbiedingen vervallen?
  Valentijnsdag tot geschiedenis vervalt?
  Wordt wel erg saai.

  1. Augustus

   >Het Roomse geïmporteerde Kerstmis, Pasen, Pinksteren en Hemelvaartsdag afgeschaft dienen te worden?

   Je snapt dat Nederland als staat is ontstaan ver na de Romeins-Katholieke ontvluchting? De Bataven is de oudste stad die zou toetreden tot deze staat, ja dus een Latijnse naam. Valentijns komt ook hieruit voort van Sint Valentijn van Romen dus dat gaat ook niet op.

   Black Friday is geen feestdag en ook niet erkend zoals, het is gewoon uiterste commercie die geen culturele waarde heeft of ander cultureel erfgoed probeert te onteigenen, en mag van de meeste mensen wel vervallen. Het probeert niet zoals de Afro- en Islamitische bewegingen onze eigen culturele waarden ongedaan te maken of te verwijderen uit de geschiedenisboeken.

 4. halo1

  Om dit welles-nietes-geneuzel te voorkomen ware het betere geweest überhaupt imigratie te verbieden …naar ons al zo overbevolkte land. Nu moet je maar hopen en smeken dat het nog enigermate goed afloopt…een onverantwoordelijk risico van de bestuurders.

  1. usb3.0

   Soms zeg je wel eens wijze dingen

 5. Edjan

  Laaang geleden, toen ik nog op de lagere school zat, maakte de meester mij wijs dat ze in Europa tijdens de (late) middeleeuwen niks konden. Ze mochten niet opereren van de Kerk, dus ze hadden geen benul van anatomie (ze opereerden wél misdadigers), ze wisten niks van astronomie en ze konden niet goed rekenen omdat ze nog Romeinse cijfers gebruikten. Maar dankzij contacten in Spanje met de mohammedanen leerden wij dat allemaal en kwam Europa tot bloei.

  Pas veel later begreep ik dat de meeste van die kennis was overgenomen van de Byzantijnen, toen het Byzantijnse Rijk (Oost-Romeinse Rijk) werd “geabsorbeerd” door de mohammedanen. Niet alleen Turkije en Syrië maar ook heel Noord-Afrika. De oorspronkelijke bewoners dienden snel te integreren.
  Dat wilden ze niet allemaal. In een bepaalde streek in Turkije waar een dikke laag vulkanische as ligt, hebben de oorspronkelijke bewoners hele onderaardse steden uitgehakt waar zij zich verstopten voor mohammedaanse legers.

  1. Branzino

   @Edjan
   Het één sluit het ander niet uit. Moslims hebben heel veel bijgedragen aan onze beschaving van vandaag, vooral toen ze Zuid-Europa (vooral Spanje) veroverd hadden. Op diverse terreinen van de wetenschap (bijv. astronomie, medicijnen, wiskunde) waren ze grote stappen vooruit. Maar ze hebben inderdaad die kennis eerder elders opgepikt en verder ontwikkeld, of alleen doorgegeven. De islam heeft een niet te onderschatten rol gespeeld in de ontwikkeling van onze beschaving. Daar hoeven we ze nu niet meer uitgebreid voor te complimenteren, maar het is wel nuttig om dat zo nu en dan te bedenken.

   1. Harry Haller

    Op dit moment is de islam op een dieptepunt in de geschiedenis aangeland: de domme meute roert zich, de imams met de grootste bek hebben de meeste aanhang en de meest fundamentalistische koranscholen hebben het grootste getal leerlingen.

    De islam zit in een spagaat tussen zijn middeleeuwse oorsprong en de hedendaagse westerse samenleving. Ze hoort in ieder geval hier niet thuis: niets van de islam is implementeerbaar in het moderne westerse denken. Alleen seculiere (ex)moslims doen het goed.

   2. usb3.0

    branzebionootje is als een warm mes door de welbekende boter als het over de islam gaat, branzebinootje krijgt er gewoon orgäsmes van

 6. BarryCitroen

  Als ik het goed begrijp hebben wij alles aan de islam te danken en hebben wij helemaal niets nada geen invloed hierop gehad. Stel dat het zo zou zijn, waar is het daar dan fout gegaan? Moslim landen hebben nu niet bepaald een hoge levensstandaard, sterker nog, ze zijn bijna zo goed als middeleeuws. Of lopen ze voorop in het nieuwe normaal?

 7. M.Dikker

  Er zijn, als ik me niet vergis, 58 moslimlanden waar iedere moslim helemaal naar haar/zijn geloof kan leven. Waarom hier ons ook opdringen?!

  1. Branzino

   @M.Dikker
   Ik voel me geen enkele godsdienst opgedrongen hier in Nederland. Dus ook niet de Islam. Ik beleef Nederland als een super vrij land.

   1. usb3.0

    Nee hoor branzebinootje jij bent een warme pleitbezorger van de islam

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.