FVD pakt Van Aartsen en Benschop aan: 'Ze verbrasten 17,5 miljoen uit de Groningse gas-opbrengsten'

Geen categorieapr 05 2018, 8:00
Dit soort praktijken moeten stoppen, aldus Forum voor Democratie.
Zoals wij gisteren berichtten is het er op heerlijke manier aan toe gegaan bij het Institute for Global Justice, een zogenaamde denktank in Den Haag. De organisatie is aan zijn eigen grootheidswaan ten onder gegaan... en natuurlijk aan de verkwisting van haar leiders.
Dat was sowieso al nieuwswaardig, maar dat is al helemaal het geval als je bedenkt dat de denktank zwaar gesubsidieerd werd.
Geen wonder dus dat Forum voor Democratie witheet van woede is en verantwoordelijken als Jozias van Aartsen (VVD) als Dick Benschop (PvdA) ter verantwoording roept:
https://twitter.com/fvdemocratie/status/981561628062871552
Ongelooflijk genoeg gaat Benschop als CEO naar Schiphol, terwijl hij aantoonbaar gefaald heeft met het IGJ. Zoiets kan echt alleen maar in Nederland
De vragen luiden:
Vraag 1
Is de Minister bekend met het artikel “Bal van de verdampte miljoenen” in De Volkskrant van vandaag (4 april 2018) over het financiële fiasco rondom het Haagse Institute for Global Justice (IGJ)?
Vraag 2
Kan de Minister bevestigen of het Rijk, via het Ministerie van Economische Zaken, een subsidie van in totaal 17,5 miljoen euro heeft verstrekt aan IGJ? Zijn er bovenop dit bedrag nog andere subsidies of andere gunsten door het Rijk verstrekt aan IGJ? Zo ja, welke precies?
Vraag 3
Kan de Minister een overzicht aan de kamer verstrekken over de voorwaarden die zijn of waren verbonden aan de verschillende subsidies die aan IGJ zijn verstrekt? Zo nee, waarom niet?
Vraag 4
Kan de Minister de overeenkomst(en) tussen één of meerdere ministeries en IGJ aan de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Klopt het dat het Rijk verdere verzoeken tot het verlenen van subsidies heeft geweigerd? Zo ja, kan de Minister dan aangeven wanneer welke subsidieverzoeken geweigerd zijn en op welke gronden?
Vraag 6
Is het juist dat de gemeente Den Haag in totaal ook nog eens 3,5 miljoen euro subsidie heeft verstrekt aan IGJ bovenop de 17,5 miljoen euro subsidie van Economische Zaken?
Vraag 7
Kan de Minister zo gedetailleerd mogelijk aangeven wat de 20 miljoen euro subsidies voor Nederland, de Nederlandse bevolking en de gemeente Den Haag concreet hebben opgeleverd? Is dit belastinggeld volgens de Minister goed besteed?
Vraag 8
Wat is momenteel de financiële situatie van IGJ? Zijn er nog openstaande rekeningen bij IGJ? Zo ja, hoe hoog is dit bedrag?
Vraag 9
Is het Rijk of de Gemeente Den Haag aansprakelijk voor eventuele schulden van IGJ?
Vraag 10
Kan de Minister aangeven in hoeverre de berichten in de media kloppen dat er sprake is van een dreigend faillissement bij IGJ?
Vraag 11
Is er in het kader van de royale subsidieverstrekking door het Ministerie van Economische Zaken en de gemeente Den Haag ook financiële verantwoording afgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kan de Minister deze verantwoording aan de Kamer doen toekomen?
Vraag 12
Is er verantwoording afgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken voor de besteding van de subsidie? Zo ja, kan de Minister die verantwoording aan de Kamer doen toekomen?
Vraag 13
Waarom heeft het Ministerie geen maatregelen genomen toen al snel na aantreden van de ‘dean’ bleek dat hij een van zijn ‘belangrijkste taken’, namelijk fondsenwerving, niet adequaat uitvoerde?
Vraag 14
Is er volgens de Minister sprake geweest van wanbeleid bij IGJ?
Vraag 15
Deelt de Minister de opvatting dat er - op z’n minst - sprake is van slecht bestuur en falend toezicht bij IGJ?
Vraag 16
Deelt de Minister de opvatting dat de Raad van Toezicht had moeten ingrijpen om het wanbeleid bij IGJ bij te sturen?
Vraag 17
Hoe beoordeelt de Minister de taakvervulling van Dick Benschop in zijn hoedanigheid als toezichthouder van IGJ? En hoe beoordeelt de Minister de taakvervulling van Jozias van Aartsen, die van 2010 tot 2014 bestuurder was van IGJ?
Vraag 18
Deelt de Minister de opvatting dat de heer Benschop ernstig tekort heeft geschoten in zijn taak als toezichthouder van IGJ?
Vraag 19
Is de Minister bekend met het feit dat de heer Benschop is genoemd als voorkeurskandidaat voor de positie van CEO van Schiphol door de raad van commissarissen van Schiphol Group?
Vraag 20
Is de Minister bekend met het, door headhunter Egon Zehnder opgestelde, profiel voor de CEO van de Schiphol Group waarin onder andere staat als vereisten voor de nieuwe Schiphol-CEO: “outstanding project management and control skills”, “a track record in leveraging (digital) technologies in a commercially viable service model” en “demonstrated outstanding change management skills”?
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/03/12/bijlage-2-profielschets-ceo-schiphol
Vraag 21
In hoeverre is de Minister van mening dat de heer Benschop voldoet aan de eisen gesteld in het CEO-profiel van Schiphol (zie hierboven bij vraag 20) gezien zijn bewezen onvermogen om als toezichthouder van IGJ het IGJ-project tot wasdom te brengen, de financiële situatie van IGJ onder controle te krijgen en het herhaaldelijk en structureel nalaten door de heer Benschop om daadkrachtig in te grijpen en de situatie ten goede te keren? In hoeverre heeft de heer Benschop, volgens de Minister, tijdens zijn jarenlange rol als toezichthouder bij IGJ getoond te beschikken over de - voor Schiphol - vereiste “outstanding change management skills”?
Vraag 22
Gezien de gebrekkige taakvervulling van de heer Benschop bij IGJ, een organisatie met een budget van 20 miljoen euro en 30 medewerkers, in hoeverre acht de Minister de heer Benschop in staat om leiding te geven aan de Schiphol Group met een jaarlijkse omzet van 1,5 miljard euro, 2.180 medewerkers en een eigen vermogen van bijna 4 miljard euro?
Vraag 23
Deelt de Minister de opvatting dat een grondig onderzoek nodig is naar de omstandigheden bij IGJ en de rol van de verschillende bestuurders, waaronder Jozias van Aartsen en Dirk Benschop als beoogd CEO van Schiphol Group? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe en op welke termijn is de Minister van plan hier invulling aan te geven?
Vraag 24
Deelt de Minister de opvatting dat de benoeming van de heer Benschop voorlopig dient te worden opgeschort (in ieder geval tot een onderzoek zoals bedoeld in vraag 23 is afgerond)? Zo nee, waarom niet?
Vraag 25
Kan de Minister bovenstaande vragen voor 30 april 2018 beantwoorden gelet op de voorgenomen benoeming van de heer Benschop per 1 mei als CEO van Schiphol Group?
Ga verder met lezen
Dit vind je misschien ook leuk
Laat mensen jouw mening weten