De arrogantie van de aanhangers van de menselijke broeikashypothese

Eerder schonk ik aandacht aan een interessant artikel van Marco Visscher in Letter & Geest van Trouw, waarin hij beschouwingen wijdde aan zijn twijfels over het klimaatalarmisme. Daarop is nu in Trouw gereageerd door Bart Verheggen en Bart Strengers, beiden verbonden aan het zogenoemde PCCC (Platform Communication Climate Change). Dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende wetenschappelijke instellingen, die werkzaam zijn op het terrein van klimaat. Het is destijds opgericht als antwoord op de opkomende klimaatscepsis, die de politieke steun voor het klimaatbeleid dreigde te ondermijnen. Uiteraard werden klimaatsceptici in dit gezelschap geweerd. Vandaar dat zij dit platform dan ook vaak gekscherend ‘Propaganda Commissie Climate Change’ noemen.

Ik pik een paar citaten uit het verhaal van Verheggen en Strengers.

Niet alleen treurige pessimisten maar ook overoptimistische personen laten zich niets aan feiten gelegen liggen, bewijst Marco Visscher in Letter & Geest (26 november).

Hij schetst klimaatverandering als een staaltje doemdenken, en meent dat het aanpassingsvermogen en de vindingrijkheid van de mens grenzeloos zijn. Hij laat zich leiden door diverse ‘sceptische’ argumenten, die wetenschappelijk gezien echter geen hout snijden. Zijn gezond en aanstekelijk enthousiasme zou niet ten koste van realisme hoeven te gaan. Het is geen wonder dat wetenschappers de klimaatsceptici geen warm hart toedragen. Hen lijkt er immers veel aan gelegen om de klimaatwetenschap in diskrediet te brengen. Ook Visscher blijkt hiervoor gevoelig. Hij beticht zelfs een hele tak van wetenschap van paniekzaaierij en overdrijving en noemt hen een ‘nieuwe priesterkaste’.

Het valt me al jaren op dat de aanhangers van de menselijke broeikashypothese (AGW=Anthropogenic Global Warming) zichzelf als wetenschapper afficheren en de klimaatsceptici als …. Ja, als wat eigenlijk? Hoe dan ook, dit is in strijd met de wetenschappelijke etiquette en getuigt van arrogantie. Onder de laatste groep zijn er velen die op een excellente wetenschappelijke reputatie kunnen bogen. En is het u echt zo dat het de klimaatsceptici zijn die de klimaatwetenschap in diskrediet brengen? Bij bestudering van de nieuwe ronde Climategate-e-mails krijgt men toch stellig de indruk dat het de hoofdrolspelers in dat schandaal zijn die ‘hun’ wetenschap in diskrediet brengen met ‘cherry-picking’, ‘spindoctoring’ en ‘scare-mongering’ – en niet de klimaatsceptici.

Bovendien blijkt daaruit dat de leden van de Climategate ‘chat club’ helemaal niet zo zeker van hun zaak waren als zij naar buiten toe deden voorkomen. In gewoon Nederlands noem je dat misleiding. Uit hun e-maildiscussie vallen talloze passages te destilleren die op klimaatsceptische blogs niet zouden misstaan. Maar dat werd allemaal onder de pet gehouden, want dat zou wat zij als hun missie zagen (‘the cause’) maar kunnen schaden.

Visscher stelt ook dat 30 jaar geleden werd gewaarschuwd voor global cooling. In de media misschien, en in een enkel wetenschappelijk artikel. Maar er was geen sprake van een wetenschappelijke consensus dat er een ijstijd zat aan te komen. Ook toen wezen de meeste wetenschappelijke studies op mogelijke opwarming als gevolg van menselijk handelen.

Dertig jaar geleden hield ik mij nog niet met klimaat bezig. Maar er verschenen toen verschillende boeken en tijdschriftartikelen die ons in de meest schrille kleuren een beeld van hel en verdoemenis schilderden door de komst van een nieuwe grote ijstijd. Ik geloof graag dat daarover toentertijd verschil van mening bestond onder wetenschappers. Maar zelfs Stephan Schneider, thans een van de meest bekende ‘warmers’, was die mening toegedaan en heeft daarover gepubliceerd. Ook de BBC, die tegenwoordig een van de meest fervente apostelen is van het broeikasevangelie, heeft daar programma’s aan gewijd.

Toen was er verschil van mening onder gekwalificeerde wetenschappers. Maar dat is nu niet anders wat betreft de vermeende opwarming van de aarde (die overigens maar niet wil komen). Alleen de klimaatalarmisten hebben een informatiemonopolie en bakken met geld van overheden gekregen om hun boodschap te verspreiden, terwijl, zoals uit Climategate bleek, de klimaatsceptici met slinkse methoden op alle fronten buiten de deur werden (en nog steeds worden) gehouden. Dus hun stem werd/wordt minder gehoord.

En al veel eerder, 150 jaar geleden, waren de grondslagen van de stralingseffecten van CO2 onderzocht. Die leidden eind 19de eeuw tot voorspellingen van het opwarmende effect van dit ‘broeikasgas’, die in grote lijnen aan het uitkomen zijn.

Dat is een extreem standpunt dat zelfs niet in de rapporten van het VN-klimaatpanel (IPCC) is terug te vinden. Het IPCC gaat er vanuit dat CO2 pas vanaf ongeveer 1950 een significante rol speelt in de opwarming van de aarde. Nochtans tart deze stelling elke logica, al was het alleen maar omdat de periode 1950 – 1975 door afkoeling werd gekenmerkt. Daarnaast is er geen verschil van mening dat CO2 in laboratoriumomstandigheden infrarood (warmtestraling) absorbeert. Maar er wel verschil van mening over de invloed van CO2 in de atmosfeer met zijn mee- en tegenkoppelingen.

Het dominante wereldbeeld, dat de nietige mens niet in staat is om zo iets groots als het klimaat te beïnvloeden, werd langzaam maar zeker ontkracht door de opeenstapeling van wetenschappelijke aanwijzingen. Maar zoals wel vaker is gebeurd, stuiten de wetenschappelijke inzichten op maatschappelijke tegenkrachten.

Er is eveneens opeenstapeling van wetenschappelijke inzichten en metingen die contra-indicaties leveren voor AGW. Zo vertoont de temperatuurcurve over de laatste tien jaar een vrij vlak verloop. Geen enkel klimaatmodel heeft dat voorspeld (of nauwkeuriger geformuleerd: geprojecteerd). Bovendien komen er steeds meer astrofysici die voor de komende tientallen jaren afkoeling verwachten in plaats van opwarming. Neem bijvoorbeeld, het laatste artikel van Nicola Scafetta, waarin hij stelt dat de AGWers de rol van de zon schromelijk onderschatten.

Volgens Visscher moeten we ons op andere problemen richten dan klimaatverandering. Maar problemen als armoede, ziekte en voedselvoorziening zullen door klimaatverandering waarschijnlijk verergerd worden, omdat de meest verstrekkende gevolgen juist in tropische (en dus arme) gebieden optreden.

De auteurs halen deze tranentrekker maar weer eens uit de kast. Maar in feite is deze stelling gebaseerd op wetenschappelijk drijfzand (zoals ze zouden moeten weten). De GCM’s (Global Circulation Models) zijn reeds onbetrouwbaar en hebben geen voorspellende waarde. Dat geldt a fortiori voor regionale klimaatmodellen, die daarvan zijn afgeleid. De modellen die daarvoor worden gebruikt, komen soms tot verrassend tegenstrijdige uitkomsten. Nog onlangs heeft de voormalig directeur wetenschappelijk onderzoek van het KNMI, Gerbrand Komen, geschreven over de onzekerheden en beperkingen van klimaatmodellen. Zijn inzichten in deze materie zijn kennelijk nog niet door Verbruggen en Strengers geïnternaliseerd.

Het probleem werd eveneens gesignaleerd in een van de e-mails van Climategate II. Steven Haywart rapporteert:

In a 2008 email from Jagadish Shukla of George Mason University and the Institute of Global Environment and Society to a large circle of IPCC scientists, Shukla put his finger squarely on the problem: “I would like to submit that the current climate models have such large errors in simulating the statistics of regional [climate] that we are not ready to provide policymakers a robust scientific basis for ‘action’ at a regional scale. .  .  . It is inconceivable that policy-makers will be willing to make billion- and trillion-dollar decisions for adaptation to the projected regional climate change based on models that do not even describe and simulate the processes that are the building blocks of climate variability.”

Verder met Verheggen en Strengers:

De mens kan tijdig van koers veranderen, zoals Visscher schrijft. Of ze dat ook doet, is de vraag. Het punt is namelijk dat het klimaatsysteem, met de grote warmteopslag in de oceanen, slechts traag reageert op veranderingen in emissies. Ook zijn de CO2-concentraties in de atmosfeer slechts heel langzaam te verlagen. Dat betekent dat onze handelingen nu, het klimaat pas over 30 à 40 jaar beïnvloeden. Tijdig handelen betekent dus: vooruitzien. Neem daarbij de inzichten van de wetenschap serieus, en ga niet te veel op wishful thinking of halve waarheden af.

Tja, we moeten de inzichten van de wetenschap serieus nemen. Maar dan moeten we ook bereid zijn álle wetenschap in beschouwing te nemen en niet alleen de wetenschap die in het AGW-paradigma past. Want dat is kersenplukken en strijdig met de wetenschappelijke methode. Over het effect van CO2 op de temperatuur (klimaatgevoeligheid) bijvoorbeeld woedt een heftige wetenschappelijke discussie, waarbij het IPCC een hoge waarde aanneemt en de klimaatsceptici een lage – onbeduidende – waarde. Zolang daarover geen zekerheid bestaat is het huidige klimaatbeleid op wetenschappelijk drijfzand gebouwd en niet meer dan een slag in de lucht. Maar deze slag in de lucht kost ons wèl een fortuin. Het zou Verbruggen en Strengers hebben gesierd indien ze nu eindelijk eens zwart op wit zouden hebben toegegeven, dat het huidige klimaatbeleid geen enkel meetbaar effect heeft op het klimaat. ‘Ja maar … dit is toch nog maar een eerste stap’, zullen ze mij wellicht tegenwerpen. Het diplomatieke geworstel op de huidige klimaatconferentie in Durban geeft aan dat het de eerste én de laatste stap is. Kyoto is op sterven na dood.

Lees verder hier.

Het lijkt er overigens op dat Trouw een inhaalslag aan het maken is op klimaatgebied, getuige bijvoorbeeld het uitstekende artikel van Vincent Dekker over de hockey stick naar aanleiding van het boek van Andrew Montford. Wie er over zeurt dat Trouw dit artikel pas acht (!) jaar plaatst nadat de eerste kritiek van McIntyre & McKitrick op die grafiek verscheen, is een kniesoor. Toch?

Voor mijn vorige DDS-bijdragen, klik

http://www.dagelijksestandaard.nl/users/hans-labohm/track

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en word lid van onze spiksplinternieuwe Facebookgroep!

Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

23 reacties

 1. janos73

  ==

  Meer voor de hand liggend is, dat de ‘main stream’ niet wilde reageren
  omdat zij geen wezenlijk weerwoord hadden op de wetenschappelijk
  argumenten van de E&E-auteurs.==

   

  Ik verslikte me in mijn koffie van het lachen. 100 pagina’s nog te publiceren discussie als bewijs dat er geen argumenten zijn?

   

   

   

 2. Hans Labohm

  Janos,

   

  Ik heb al vele keren verwezen naar het nummer van E&E waarvan Arthur Rörsch gastredacteur was.

   

  http://www.eike-klima-energie.eu/uploads/media/EE_21-4_paradigm_shift_output_limited_3_Mb.pdf

   

  Daarnaast kan ik verwijzen naar Lindzen, Spencer en Monckton.

   

  Ook Scafetta en Schmittner hebben recentelijk een lagere klimaatgevoeligheid dan het IPCC berekend.

 3. Krolll

  Vooral het debatverslag vanaf pag. 287 van het deel met de titel ‘Maakbaarheid revisited’, waar je overigens in genoemd wordt, is mysterieus en interessant. Wie zijn P1 t/m P5? Pieter Winsemius, Herman Wijffels, Hans Wijers, Abram de Swaan, Theo Quené en Cees Veerman stonden in 2008 op het verlanglijstje, blijkt uit een eerder document.

   

   

 4. Hans Labohm

  Kroll,

   

  Ik kende dat rapport niet. Ik heb een paar bladzijden gelezen. Grappig! Met doet net of AGW klopt – zonder even te controleren of dat zo is – en bouwt op dit fundament allerlei intellectuele kathedralen. En dan krijg je zoiets.

   

  Feitenvrije wetenschap! Fantastisch!

 5. Dick Ahles

  Ze staan vol met (cijfermatige) analyses, beredeneren hun argumenten, geven toe als ze het ook nog niet weten als er nog geen wetenschappelijk bewijs voor handen is,  blijven hoffelijk, willen discussie met hun opponenten die dat meestal laten afweten, de discussies worden “gecontrolleerd” door een grote schare van commentatoren die meestal ook weten war ze het over hebben en met verwijzingen naar bronnen en onderzoeksresultaten komt. Kortom meestal een erudiete omgeving met een hoog wetenschappelijk mores. En dit alles zonder enige vorm van subsidie.

   

  Een voorbeeld: ga eens een jaar postings na van http://www.wattsupwiththat.com en men zal begrijpen wat ik bedoel.

   

  Wat stellen de alarmisten daar tegen over: gebrek aan twijfel,  verdachtmakingen, aanroepen van de consensis (die er niet is), aanroepen van de kwaliteit van de IPCC, die al vele malen is doorgeprikt. Uit de weg gaan van discussie. Het verborgen houden van onderzoeksmaterialen en interne discussies daarover, en vooral de ouderwetse “hel en verdoemenis”die we zo goed kennen van zwarte dominees, ouderlingen en andere fundamentalistische gelovigen. En alles betaalt door overheden die vooral mee willen doen in de propaganda van de gelovigen.

   

  Zelfs als we het allemaal nog niet weten zou ieder goed geschoolde wetenschapper iedere discussie over de geldigheid van een onderzoek, de methode en de uitkomsten prachtig moeten vinden: hoe meer kritiek ook beter de fundering van de conclusies.

   

  Niet van dit alles bij de gelovigen: zij geloven slechts en willen dat de gemeente bidt en knilet voor het altaar.

   

 6. Krolll

  Beste Hans, heb je dit al eens gelezen?

   

  http://tinyurl.com/bw5ht8a

 7. guusvelraeds

  Met de oprichting van het PCCC wordt bewijs geleverd dat het IPCC en alle andere hieraan gelieerde instellingen en organisatie’s geen gedegen wetenschap bedrijven. Wat zij daarintegen wel bedrijven is gewetenloosheid, manipulatie en geldelijk gewin. Wetenschappers die oprecht wetenschap bedrijven met inachtneming van de wetenschappelijke procesgang hebben het niet nodig een appart instituut op te zetten om sceptici te pareren. Sceptici worden niet met instellingen als het PCCC gepareerd maar met onopgesmukte zuiver meetbare gegevens. Consensus hoort niet thuis in de wetenschap als bewijs dat een fenomeen bestaat. Een fenomeen bestaat als het meetbaar, controleerbaar en naar causaal verband voorspelbaar is. Indien de klimaat wetenschap het nodig vindt om apparte instellingen als het PCCC op te zetten om sceptici tegenmoet te treden dan leveren ze hiermee impliciet het bewijs dat hun wetenschap de kritiek niet kan doorstaan, onderhevig is aan manipulatie en “”Am Ende”” ook nog aan bedrog.

 8. Hans Labohm

  Arthur Rörsch verzocht mij dit commentaar te plaatsen.

   

  Welk een merkwaardige ‘propaganda’ weer van het PCCC . Van wat voor ‘klimaatspecialisten’ voor de eenzijdige IPCC-visie?
  Waaraan ontleent men dat de hoofdconclusie uit de IPCC-rapportage overeind blijft dat de aarde opwarmt door menselijke uitstoot van broeikasgassen?  De Interacademy Council (IAC) heeft de rapportage van Werkgroep 1 AR4 ‘The scientific base’ niet onderzocht.
  Zou het de PCCC-specialisten niet bekend zijn dat de hypothese van 150 jaar geleden, dat CO2 in de atmosfeer opwarming zou kunnen veroorzaken (Arrhenius) experimenteel zijn ondergraven (Wood)? Waarvan de Encyclopaedia Britannica 1933, volume 5, 814-837 al gewag maakte – experimenten die recentelijk zijn herhaald, in ons land o.a. door N. van Andel, die daarover september 2010 in  de Buys Ballotzaal van het KNMI rapporteerde.
  Vertonen de meest complete temperatuurreconstructies nog steeds een stijgende trend? Het blijkt niet uit de waarnemingen van de 1000den Argo-boeien in de oceaan. De ‘lead authors’ van AR5, blijken zich daar ongerust over te maken, zoals uit deze Climategate-file blijkt:
  “<1939> Thorne/MetO to Jones
  Observations do not show rising temperatures throughout the tropical troposphere unless you accept one single study and approach and discount a wealth of others. This is just downright dangerous. We need to communicate the uncertainty and be honest. Phil, hopefully we can find time to discuss these further if necessary […] “
  In de tropische zone, waar 50 % van het warm houden van de aarde door de zon plaats vindt. Zouden de PCCC-specialisten dat weten?  En dat de lokale opwarming in West Europa best door de natuurlijke oorzaak van persisterende ZW winden kan worden verklaard? En dat Antarctica al enige decennia geen temperatuurstijging vertoont?
  Wijzen sceptici alleen op individuele pieken en dalen op een tijdschaal van 10 jaar of korter?  Nee, zij wijzen op algemene kennis van klimaatverandering onder invloed van veranderingen in de atmosferische circulaties op een geologische en historische tijdschaal.
  De PCCC-specialisten raden aan: Neem de inzichten van de wetenschap serieus. En ga niet te veel op ‘wishful thinking’ of halve waarheden af” .
  Dat lijkt mij een goed advies, met name wat betreft de ‘wishful thinking’ in IPCC-kring, die door het PCCC slechts wordt nagepraat. 
  Overheid en KNAW pleiten voor voortzetting in ons land van de discussie vanuit een meer objectieve benadering dan tot op heden heeft plaatsgevonden. De PCCC is daar klaarblijkelijk, met diens wederom getoonde eenzijdige visie en gebrekkige kennis van zaken, niet het aangewezen forum voor. Andere initiatieven zijn in ontwikkeling.
  Zie het klimaatseminar 12 december 2011 in Nieuwspoort: “Klimaatdiscussie op scherp gesteld’. Daar kunt U hoofdzakelijk de AGW-antagonistische visie aanhoren. Die daarna in een breder verband een opvolging dient te krijgen. En ook daaraan wordt gewerkt.  

   

  Arthur Rörsch                 

 9. janos73

  Hans,

   

  Nee je hebt niet al vele keren verwezen naar E&E en aangezien dat geen peer reviewed blad is …..

   

  Monckton heeft nog nooit een peer reviewed artikel geschreven.

   

  Scafetta zit er echt helemaal naast met een 60 jarige cycle  http://tinyurl.com/cm9xlnp

   

  Lindzen zijn paper uit 2009 is door verschillende anderen verworpen (inculsief Spencer!) http://tinyurl.com/3mdovam

   

  Spencer zijn modellen zijn ook door verschillende andere naar de prullenbak verwezen http://tinyurl.com/4xvb5dl

   

  Schmitter komt met een sensitiviteit die binnen de IPCC schatting ligt

 10. Hans Labohm

  Janos,

   

  Daar beginnen we weer over E&E. De artikelen die onder redactie van Arthur Rörsch zijn verschenen hebben een zeer strenge collegiale toetsing ondergaan. M.a.w. zij zijn ‘peer-reviewed’. Dat er een of andere klimaatpaus schijnt te zijn (ik zou eerlijk gezegd niet weten wie of welk orgaan en met welk gezag van wie of wat), die bepaalt welk tijdschrift ‘peer-reviewed’ is of niet, laat me koud. Ik ben gewend om voor mijzelf te denken. 

   

  Uit Climategate is (nu onlangs weer opnieuw) gebleken hoe het ‘Team’ opvattingen die in strijd zijn met AGW met slinkse methoden uit de literatuur hebben weten te houden. Ze hebben een cordon sanitaire weten op te trekken om klimaatsceptici buiten de deur te houden. Als AGWers dan als argument gebruiken, ‘ja maar het is niet gepubliceerd in de ‘peer-reviewed’ literatuur, dan denk ik altijd, ‘des te beter!’

   

  E&E is een nagel aan de doodskist van het Climategate-‘Team’. Vandaar dat Phil Jones ook heeft gepoogd de hoofdredacteur van E&E, Sonja Böhmer-Christiansen, dwars te zitten, door de universiteit te benaderen waar zij werkzaam is, om artikelen tegen te houden en wellicht ook haar positie onmogelijk te maken. Dat is het ‘Team’ bij Chris de Freitas en Hans von Storch, hoofdredacteuren van andere wetenschappelijke tijdschriften, gelukt, maar bij Sonja lukte dat niet. Des te meer reden dus om E&E serieus te nemen. Daaar komt nog bij dat E&E de eerste was die met het artikel van M&M de aanval op de hockey stick opende. En met succes. Zelfs het IPCC heeft zich gedistantieerd van deze icoon van de klimaathype – zonder overigens daarvoor een verklaring te geven en/of verontschuldigingen aan te bieden.

   

  Dat er op de andere artikelen kritiek is uitgoefend is logisch. Overal wordt kritiek op uitgeoefend. Maar dat wil nog niet zeggen dat de auteurs het bij het verkeerde eind hebben.

   

  We hebben nu al tien jaar geen opwarming van enige betekenis gehad. Daar moet toch een verklaring voor zijn. Natuurlijke oscillaties (PDO, ENSO, AMO, Zon) komen daarvoor in aanmerking, alsmede een aanmerkelijk lagere klimaatgevoeligheid van CO2. 

   

  Talloze wetenschappers zijn hiervan overtuigd.

   

  Mijn opvatting is dat ik mij graag door hen nog wat verder wil laten overtuigen. Maar AGW vind ik overtuigend weerlegd.

   

   

 11. Hans Labohm

  Janos,

   

  Je schreef: ‘k begrijp heel goed waarom “main stream” wetenschappers niet mee willen werken aan revieuw bij E&E, voor je het weet wordt je naam misbruikt met reviewed door xxxx xxxxx terwijl hij het er helemaal niet mee eens is. Verder hebben ze waarschijnlijk ook andere dingen te doen dan te voldoen aan dit soort vragen.’

   

  Dat is een verkeerde veronderstelling. Externe reviews van tijdschriften zijn (nog steeds) anoniem. Meer voor de hand liggend is, dat de ‘main stream’ niet wilde reageren omdat zij geen wezenlijk weerwoord hadden op de wetenschappelijk argumenten van de E&E-auteurs. Dat blijkt ook uit de 100 pagina’s discussie die na het verschijnen van het nummer van E&E zijn opgetekend.

 12. janos73

  Hans,

   

  kijk eens op zijn Youtube channel, daar stelt hij zichzelf voor. Kijk dan ook eens de rest van zijn videos, ze zijn goed onderbouwd, grappig en heel toegangkelijk

 13. Hans Labohm

  Janos,

   

  Wie was ook al weer de auteur van deze video’s?

   

  Ik heb zijn eerdere video’s over Monckton destijds gezien. Die vond ik toentertijd niet sterk. Deze vind ik beter.

   

  Ja, we moeten sceptisch blijven naar alle kanten.

   

  Zijn commentaar over de correlatie tussen CO2 en temperatuur gaat m.i. echter volledig de mist in. Dat is jammer, want daarmee ondergraaft hij toch zijn eigen geloofwaardigheid.

 14. janos73

  Peter,

   

  ik ben ooit eens heel open begonnen met leze over het klimaat. Aan de ene kant kom je mensen tegen die zoals Monckton en Labohm die, naar mijn mening, blijven herhalen wat aantoonbaar onzin is, daarmee wordt de andere kant dus steeds geloofwaardiger. 

   

  Daarna ben ik pas echt geinteressert geraakt en lees ik meer en meer.

 15. janos73

  Ik begrijp heel goed waarom “main stream” wetenschappers niet mee willen werken aan revieuw bij E&E, voor je het weet wordt je naam misbruikt met reviewed door xxxx xxxxx terwijl hij het er helemaal niet mee eens is. Verder hebben ze waarschijnlijk ook andere dingen te doen dan te voldoen aan dit soort vragen.

 16. Hans Labohm

  Arthur Rörsch verzocht mij deze reactie te plaatsen.

   

  Opmerkelijk zoals het vooroordeel tegen E&E blijft voortleven. Zoals aangegeven door realclimate en de daarna ontwikkelde lastercampagne. Het eindresultaat was gunstig voor E&E. Het werd door een abstract publisher erkend als peer-reviewed tijdschrift. Waarschijnlijk hebben de critici op dit blog het blad nog nooit onder ogen gehad en spreken alleen van horen zeggen.
  Zie hier mijn verantwoording als guest editor in de editorial in de special issue on paradigm shift 2009, volume 21 (4)

  The manuscripts were sent for critical review to several members of the discussion groups from which they originated, though consensus was not always reached among those participating in this internal peer review system. Next, each paper was submitted to criticism by two external referees. If one of them felt inclined to recommend rejection of the paper, a third referee became involved. If the third reaction was positive, it was left to the author himself to weigh the criticism. Thus the conclusions in each paper remain the sole responsibility of the author. In the opinion of the guest editor this is the proper way to handle ‘peer review’. However, the guest editor does not claim that the papers presented here falsify the AGW hypothesis.  In the spirit of the journal’s regular “Fuel for Thought”, they provide much evidence that the cry “the science is settled”  remains – at very least – premature. 

  De special issue moet eigenlijk worden gelezen als een ‘verslag’ van de reeds vele jaren lopende discussie onder AGW antagonisten rond de wereldwijde groepering climatesceptics (400 leden)

  Waarschijnlijk bedoelen degenen die zeggen, niet peer-reviewed : “niet goedgekeurd door het AGW-team”. Dat is juist. Leden daarvan weigerden als referee op te treden, of gaven zelfs geen antwoord op de uitnodiging kritiek te leveren of om een kritisch weerwoord te schrijven. Die gelegenheid kregen velen. Maar kennelijk gaf men de voorkeur aan negeren. Na de publicatie is niettemin toch, een jaar lang, een golf van kritische discussie ontstaan (100 pagina’s A4), met uitgebreid weerwoord van de auteurs. Deze discussie moet ik nog  aan een edit onderwerpen en wordt wellicht volgend jaar gepubliceerd. Zij geeft een aardig, maar niet altijd duidelijk beeld van de tegengestelde opvattingen en vooroordelen die er over klimaatverandering leven.

  Voorts, E&E heeft zeker geen gebrek aan aanbod van manuscripten. Ik ontvang er gemiddeld één per twee weken voor beoordeling. E&E heeft echter weinig ruimte voor artikelen over klimaat, omdat het voornamelijk aan de energieproblematiek is gewijd.

 17. Peter Klein

  Knap dat Janos ondanks alle aangetoonde zwendel, zijn vertrouwen blijift stellen in autoriteit, ook al is in de klimaatwetenschap bewezen door climategate, dat autoriteit misbruikt wordt bv in de aanroep van peer reviewed studies.

  Real climate, de site die zichzelf in het leven heeft geroepen  om de contramine aan te gaan met sceptici, roept niks anders dan ´peer review´, maar dan wel in bladen waarover ze controle hebben. Zo bleken Science en Nature sch..t te hebben aan hun eigen bepalingen dat publicisten inzage moesten kunnen geven in hun onderzoeksmateriaal. Maar omdat die desalniettemin niet werden vrijgegeven moest de freedom of information act worden ingeroepen, om dat toch te doen -waarmee de ondeugdelijkheid naar buiten kwam- en toen nog probeerde ´men´  (phil jones) zich te verschuilen achter de IPCC om daarmee te hopen zich aan die foia te kunnen onttrekken.

   

  Kortom: wat is er fout gegaan in uw ontwikkeling,  in uw leren nadenken,  dat ondanks aangetoonde malversaties en misbruik, u toch blijft vertrouwen op vermeende ´autoriteit´ 

 18. Antoon DV

  Hans,

   

  ik merk dat je nog steeds refereert naar Monckton, een man waarvan velen het over eens zijn dat ie ronduit knettergek is. 

   

  zo schreef op clima&tegate.nl vandaag nog TINSTAAFL, een scepticus, het volgende over Monckton:

  “Monckton wordt ook door de serieuze sceptische wetenschappers niet serieus genomen,”

   

  Kan je even duiden waarom TINSTAAFL ongelijk heeft ?

   

  De discussie omtrent E&E is onzinnig, omdat Sonja BC allang heeft toegegeven dat ze substandard-articles van sceptici publiceert omdat als ze de standaard niet laat zaken, ze domweg te weinig artikels overhoudt om een boekje te kunnen publiceren.

  Overigens, zoals zo vaak, is dit een gegeven dat je al tientallen malen werd meegedeeld. Selectief geheugen Hans, of is je antwoord weer een gespeeld verwonderd ‘o dat wist ik niet’ ?

   

  Hans von Storch heeft overigens zelf ontslag genomen omdat hij van de uitgever geen garanties kreeg dat Climate Research een bullshit-vrij tijdschrift zou worden, waarna hij zijn conclusies trok. De verdraaide voorstelling van de feiten die je hierboven geeft is domweg incorrect.

   

  Het feit dat je naar tienjarige tijdsperiodes in een klimaatdebat blijft verwijzen, doet vermoeden dat je de definitie van het woord klimaat niet eens kent. Mij niet gelaten hoor, maar kom zolang je die niet kent niet klagen dat je door de wetenschap niet ernstig genomen wordt.

 19. Ook Boos

  Verheggen c.s. willen vooral dat anderen “hun” wetenschap serieus nemen en gaan er geheel aan voorbij dat de (hun) wetenschap controverse nodig heeft om te kunnen functioneren. Een duidelijke reden om Verheggen  c.s. niet serieus te nemen.

 20. janos73

  Hans,

   

  een klein beetje scepticus is sceptisch naar alle kanten.

   

  ==Dertig jaar geleden hield ik mij nog niet met klimaat bezig. Maar er
  verschenen toen verschillende boeken en tijdschriftartikelen die ons in
  de meest schrille kleuren een beeld van hel en verdoemenis schilderden
  door de komst van een nieuwe grote ijstijd.==

   

  Er waren inderdaad een paar artikelen in de jaren 70 dat er een nieuwe ijstijd zou komen. Echter veel meer in de populaire pers dan in de wetenschappelijke literatuur. Gezien jouw sceptische houding tov de MSM had je dat toch even kunnen uitzoeken.

   

  ==A survey of the scientific literature
  has found that between 1965 and 1979, 44 scientific papers predicted
  warming, 20 were neutral and just 7 predicted cooling. So while
  predictions of cooling got more media attention, the majority of
  scientists were predicting warming even then.== http://www.newscientist.com/article/dn11643-climate-myths-they-predicted-global-cooling-in-the-1970s.html

   

  Het kost aanzienlijk minder tijd om het even te googelen dan on een lap tekst te tikken over Global Cooling.

   

  Over Stephan Schneider, wikipedia is your friend. http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Schneider hij heeft zijn global cooling stuk uit 1973 in 1974 weer ingetrokken.

   

  ==Dat is een extreem standpunt dat zelfs niet in de rapporten van het
  VN-klimaatpanel (IPCC) is terug te vinden. Het IPCC gaat er vanuit dat
  CO2 pas vanaf ongeveer 1950 een significante rol speelt in de opwarming
  van de aarde.==

   

  De eerste vorspellingen van het
  broeikas effect waren van Svante Arrhenius
  http://en.wikipedia.org/wiki/Svante_Arrhenius#Greenhouse_effect en hij
  heeft daarover gepubliceert in 1896 toch 115 jaar geleden en hij zat er
  helemaal niet zover naast. Het originele onderzoek is hier te vinden.
  http://www.rsc.org/images/Arrhenius1896_tcm18-173546.pdf. Het was dus geen extreem standpunt maar vooral de waarheid. Dat de effecten pas later duidelijk werden maakt het natuurlijk nog niet minder waar. Mooi he wetenschap.

   

  ==Over het effect van CO2 op de temperatuur (klimaatgevoeligheid)
  bijvoorbeeld woedt een heftige wetenschappelijke discussie, waarbij het
  IPCC een hoge waarde aanneemt en de klimaatsceptici een lage –
  onbeduidende – waarde.==

   

  Kom eens met een peer reviewde
  studie die dit inderdaad laat zien. Ik ken alleen maar studies in de
  IPCC range. een mening in een blog is niet voldoende.

   

  Bovenstaande en vele andere drogreden (het warmt al 10 jaar niet op, de zon gaat voor afkoeling zorgen, modellen hebben nooit stagnatie voorspelt) zijn allemaal al lang weerlegd en uitgezocht. Helaas is het niet waar en is er weinig dat er op wijst dat het IPCC er heel erg naast zit. Er is een reden waarom “klimaat sceptici” niet echt serieus genomen worden behalve in de PR. Weinig onderzoek, veel bloggen, niet sceptisch naar meningen die hun eigen gelijk ondersteunen

   

   

 21. Hans Labohm

  Janos,

   

  Verschillende respondenten – ik meen vooral T2000 – hebben je al bakken met ‘peer-reviewed’ klimaatsceptische literatuur aangereikt. Je moet niet steeds naar de bekende weg vragen.

   

  Zelfs de Universiteit van East Anglia, waaronder de Climatic Research Unit (CRU) valt, het centrum van het Climategate-schandaal, had tenminste één klimaatscepticus in huis. Die vergeleek AGW-beweringen met feiten en waarnemingen. Dat mocht natuurlijk helemaal niet. Daarom werd hem het leven zuur gemaakt door het ‘Team’.

   

  Zie:

   

  http://joannenova.com.au/2011/12/one-lone-east-anglia-man-stands-up-against-poor-practice-where-are-the-rest/

   

   

   

   

 22. janos73

  Hans,

   

  T2000 komt meestal met de poptech lijst en die is niet echt betrouwbaar, slecht doorzoekbaar etc. etc. even naar een lijst van 900 gemixte artikelen verwijzen is natuurlijk niet echt lekker een een discussie. Aangezien jij het standpunt hebt dat de klimaat sensitiviteit laag is vraag ik gewoon naar een rapport. Dat moet je toch ergens hebben?

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.