Cultureel marxisme en politieke correctheid

De term `politieke correctheid’ wordt veel gebruikt, maar wat er precies mee wordt bedoeld blijft doorgaans onduidelijk, evenals de gedachten, die eraan ten grondslag liggen. Politieke correctheid laat veel zaken onbesproken, kenmerkt zich door een woordgebruik dat discriminatie en ongelijkheid tracht uit te wissen en gebruikt woorden in een andere betekenis dan ze vroeger hadden. Politieke correctheid is geïnspireerd op het gedachtegoed van het culturele marxisme.

Karl Marx meende al dat oude waarden door nieuwe moesten worden vervangen. Daartoe moesten die waarden eerst worden vernietigd, waarna er uit de chaos nieuwe zouden kunnen ontstaan. Aanvankelijk werden de pijlen gericht op de vervanging van het kapitalistische economische systeem door een samenleving waarin de productiemiddelen in handen van het proletariaat zouden zijn. In 1917 richtte Lenin de Sovjet-Unie op, waarbij het marxisme in de vorm van het communisme in praktijk gebracht werd. De rol van de staat werd allesoverheersend en de partij diende als proletarische voorhoede. Rond 1990 kwam het communisme, dat miljoenen slachtoffers had geëist, ten val, viel de Sovjet-Unie uit elkaar en werd de Koude Oorlog beëindigd. Niettemin kwamen vroegere communisten in Europa als socialisten aan de macht (Barroso), zonder dat zij werden aangesproken op hun verleden.

Naast de economische had het marxisme een culturele poot, die in 1923 gestalte kreeg in een instituut dat later bekend werd als de Frankfurter Schule. Van daaruit werd kritiek geleverd op de westerse cultuur en beschaving. Zij bestreed racisme, seksisme, kolonialisme, imperialisme, homohaat, fascisme en vreemdelingenhaat. Het christendom werd gezien als rem op de gewenste ontwikkelingen. Het doel was nu de vernietiging van de westerse cultuur met haar traditionele waarden en ook weer het scheppen van chaos, zij het met andere middelen dan het economische marxisme hanteerde.

Herbert Marcuse gaf in de jaren zestig het culturele marxisme in het Westen een grote impuls. Niet de arbeiders maakten de revolutie, maar studenten en academici. Door hun positie in de samenleving zouden die bij uitstek geschikt zijn om de revolutionaire voorhoede te vormen. Daarmee begon ‘de mars door de instituties’ en kwamen het onderwijs in al zijn geledingen, de nieuwsvoorziening, het bestuursapparaat en het welzijnswerk grotendeels in hun handen, wat zij nog steeds zijn. Het kapitalisme, het christendom, de heersende moraal, het gezin, het nationalisme en het patriottisme moesten het voortaan ontgelden en het onderwijs moest op de schop. Vrouwen moesten zelfstandiger worden en gaan werken. Het christendom, waar het individu centraal staat, kwam onder vuur; het staat fundamenteel tegenover het communisme dat het collectief boven het individu stelt.

Gelijkheidsdenken, solidariteit, nivellering, globalisering en maakbaarheid van de samenleving werden het credo, evenals cultuurrelativisme, dat alle culturen als gelijkwaardig beschouwt. De provobeweging met in haar kielzog de kraakbeweging, de milieubeweging, de vredesbeweging, de vrouwenbeweging en de dierenbevrijdingsbeweging met hun acties waren een uitvloeisel van het nieuwe denken. Het culturele marxisme is intussen diep in onze samenleving doorgedrongen en dat geldt ook voor politieke correctheid. Beide worden geassocieerd met hen die zich (neo)liberaal, sociaal-democratisch of socialistisch noemen en de christen-democraten doen ijverig mee. Lenin kwalificeerde de liberalen al als ‘nuttige idioten‘, omdat ze zich voor zijn karretje lieten spannen.

Welke middelen worden gebruikt om het doel te bereiken?

Indoctrinatie, propaganda, leugenachtige voorlichting en verzwijgen van nieuws dat niet in het marxistische denken past, zijn schering en inslag. Om het volk afleiding te bieden wordt het rijkelijk voorzien van ‘brood en spelen‘. Een debat met uitwisseling van argumenten wordt zoveel mogelijk vermeden. De politiek correcten zien zichzelf als goed (‘Gutmenschen‘); de anderen zijn fout en moeten tot zwijgen worden gebracht. Dat maakt het moeilijk om kritiek te uiten op wat er in de samenleving gaande is. Critici worden al snel gedemoniseerd en ten onrechte uitgemaakt voor fascist of racist, soms worden ze bedreigd of aangevallen en in het ergste geval gedood (Fortuyn). Geprobeerd wordt de vrijheid van meningsuiting aan banden te leggen als uitingen beledigend voor bepaalde groepen uitgelegd kunnen worden. Veel geld wordt verspild aan onrendabele projecten (windmolens) en hypes die niet voldoende wetenschappelijk zijn onderbouwd (opwarming van de aarde door verhoogde CO2-uitstoot). Tegelijkertijd worden de belastingen verhoogd, gevangenissen gesloten, defensie uitgehold, de AIVD afgeslankt, de zorg verschraald en ga zo maar door.

Door de stelling, dat immigranten nodig waren om het vuile werk te doen, kwam massa-immigratie op gang. Dat proces wordt nog steeds ondersteund door de politiek correcte politici, ambtenaren, journalisten en advocaten hoewel onder geen bevolkingsgroep het werkloosheidspercentage zo hoog is als onder de immigranten. Met het binnenhalen van een (deels islamitische) onderklasse wordt een nieuw proletariaat geschapen geheel volgens de marxistische ideologie. Vergeten wordt dat het in stand houden van een verzorgingsstaat, gebaseerd op een overheid met een waterhoofd, die het volk steeds meer belastingen oplegt, op den duur niet te combineren is met het toelaten van grote aantallen armen.

Politiek correcte politici willen de islamisering niet tegengaan (motie Halsema werd alleen verworpen door PVV en SGP), maar plegen daarmee verraad aan hun streven naar seksuele bevrijding, gelijkheid tussen man en vrouw en uitbreiding van homorechten. Ze zien gemakshalve over het hoofd, dat de islam intolerant is en zich tegen ongelovigen en tegen de democratie richt. De islamieten in de nieuwe onderklasse worden gepamperd, hun eisen ingewilligd, hun daden goedgepraat of verdoezeld, hun cultuur wordt beschermd, de ‘multicultuur‘ bejubeld. De verklaring voor de rellen die onlangs in Frankrijk, Engeland en Zweden plaatshadden, wordt steevast gezocht in hoge werkloosheid, discriminatie, uitsluiting, racisme of troosteloze behuizing. Dat ze een duidelijk etnisch-religieus karakter hadden wordt verzwegen. Dat niet-islamitische migranten in een moeilijke situatie doorgaans minder problemen veroorzaken, komt niet aan de orde.

Tegelijkertijd wordt de autochtone bevolking een postkoloniaal schuldgevoel aangepraat. Problemen in Afrika en het Midden Oosten worden toegeschreven aan de voormalige koloniale machten. Het Westen komt om in zelfhaat. De Europese kolonisatie van vreemde landen wordt veroordeeld, maar de kolonisatie van Europa door immigranten van buiten ons werelddeel wordt gestimuleerd, hoe hypocriet kun je zijn? Het nieuwe proletariaat zou heel goed zijn agressie op de westerse samenleving kunnen gaan botvieren. Hoewel het culturele marxisme geen geweld predikt, zou het daar wel eens op kunnen uitdraaien, temeer omdat de lontjes steeds korter worden. Het links-islamitische bondgenootschap is bezig de westerse cultuur en beschaving te vernietigen. De helaas door het merendeel van de politici bejubelde EU is een bureaucratische moloch, en een geldverslindend, megalomaan, socialistisch project, dat erop is gericht de identiteit van de deelnemende landen te vernietigen en Europa in chaos te storten op weg naar een Nieuwe Wereld Orde. Vrijheid en democratie worden op het spel gezet door een elite, die zichzelf bovenmatig beloont.

Het kabinetsbeleid leidt tot neergang van de westerse cultuur en de welvaart, geheel volgens de beginselen van het culturele marxisme. Dit moet Rutte voor ogen hebben gestaan toen hij zijn kabinet als het beste van na de Tweede Wereldoorlog kwalificeerde.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

54 reacties

 1. Leo KarelJan

  Je wilde nog wat oplossingen: uit de EUSSR, uit de euro, een piepkleine overheid, stop op massa-immigratie en stop op islamisering, weg met milieumaffia met hun maffe windmolentjes…en vooral economische vrijheid.

  Moet ik nog doorgaan?

 2. R. Hartman

  Wie meer wil weten over achtergronden en opbouw verwijs ik naar het werk van William Lind, en een vrij recente documentaire, waar ook de rol van de Fabians en de overname van het Amerikaanse presidentschap door Obama (product van Fabians en Frankfurter Schule) wordt aangegeven.

 3. R. Hartman

  U zit helemaal mis in deze. Een en ander is goed gedocumenteerd, en u geeft al aan eigenlijk niet te weten wat het Cultureel Marxisme inhoudt: “wat het ook moge inhouden”.

  De docu van Bill Lind is slechts 22 minuten, en maakt een hoop duidelijk. Daarna kunt u eventueel de lange docu uit mijn vorige post nog bekijken, dan ziet u hoe e.e.a. in elkaar grijpt.

  Dit artikel is zeker geen nonsens, zoals u schrijft, maar een noodzakelijk stuk educatie, dat veel, zo niet alles, verklaart van wat ‘onze elite’ momenteel aan het doen is.

 4. Dick Ahles

  Mooie analyse. Gevaarlijk ook, want langzamerhand komt de politieke elite in de zone waarin met repressie, vervolging en vernietiging van andersdenkenden de volgende stap wordt. Want de heilstaat mag niet door Wilders, Fortuijn, De dageklijkse standaard in gevaar worden gebracht. En anders zullen de goedbetaalde baantjes niet zo maar worden afgegeven.

  Vraag is nu, hoe kunnen organiseren dat dit pikzwarte scenario niet gaat plaatsvinden. Was tot Obama de VS onze laatste hoop, ook dat is nu niet meer zo zeker. We zullen dus zelf in actie moeten komen. Maar hoe?

 5. Job

  De strategieën van het cultureel marxisme die succesvol zijn gebleken overnemen en de geschiedenis zich in een tegenbeweging laten herhalen.

 6. M. Brandenburg

  Uw oplossingen zijn niet politiekcorrect, en dus niet wenselijk en vanuit dat oogpunt zullen zij als niet mogelijk worden beschreven, zo werkt dat met oplossingen die de politiek correcten niet aanstaan. Wat niet in het straatje past is geen oplossing. Men wil namelijk geen oplossing, men wil exact het zelfde dat spontaan als bij magie ineens wel werkt, de andere kant op omdat de bus op de afgrond afstormt is geen oplossing omdat het de afgrond niet verwijdert.

 7. Obomov

  De overheid afschaffen. Eenvoudig, snel en doeltreffend met een heleboel gewenste neveneffecten als veel meer vrije keuze en een ongehoorde economische voorspoed. Althans in het begin. Daarna zullen er zoals altijd structuren ontstaan via welke de machtigen der aarde hun voordeeltjes trachten te verwezenlijken. Waarna we weer terug zijn in het heden.

 8. corjova

  De oplossing is simpel: vertel de westerse elite dat ze niet vrij kunnen zweven, maar dat ze ergens elite van zijn of geen bestaansrecht hebben. M.a.w. een elite heeft een eigen, specifieke, door verwantschap gedefinieerde onderklasse, waar ze voor zorgt en die ze beschermt, of ze is geen elite.

  We moeten dus een elitetheorie stellen tegenover het gelijkheidsdenken.

  Vooral de onderklasse moet goed ingevoerd worden in elitetheorie, de eerste vraag van een onderklasser moet zijn: “Is deze mooiprater mijn elite of een van mij vervreemde elite?”

  We moeten ons aansluiten bij Geert Wilders, met zijn analyse dat er een eliteprobleem is. We moeten ons aansluiten bij Pim Fortuyn dat er een verweesde samenleving is. We moeten de intelligente jongens en meisjes bijbrengen dat zij de intellectuele ouders van hun eigen onderklasse moeten worden, of anders geen toegang behoren te krijgen tot een functie met invloed en verantwoordelijkheid.

 9. chp

  Dit is krankjorum complot denken.  Triest dat DDS aan zulke irrationele paranoia een podium biedt.   Het verhaal is oud en bekend: vijandige, vreemde machten proberen onze cultuur van binnen uit te vernietigen.

  Dit keer heet ’t kwaad “Frankfurter Schule” en “cultureel marxisme”.  (Die laatste term is een hergebruik van “cultureel bolsjewisme” — het scheldwoord dat nazi’s gebruikten voor modernistische kunstenaars.  Ook ‘cultureel marxisme’ heeft een antisemitische subtext; de leden die steeds genoemd worden zijn allemaal joods.)

   

  Voor een korte geschiedenis van het ontstaan van de ‘Frankfurter Schule’-samenzwering bij extreem-rechts in Amerika, zie “Dialectic of Counter-Enlightenment: The Frankfurt School as Scapegoat of the Lunatic Fringe”, van Martin Jay, een kenner van de Frankfurter Schule.

   

  http://cms.skidmore.edu/salmagundi/backissues/168-169/martin-jay-frankfurt-school-as-scapegoat.cfm

   

 10. Caroline

  60 miljoen paranoïde types in Mao’s China, 30/40 miljoen in dat van Lenin en Stalin, een kwart van dergelijke schertsfiguren in Pol Pots Cambodja. En die malle socialist Hitler die heeft er ook nog eens heel wat op zijn geweten.

   

  En ook al ben je misschien paranoïde, dan zegt dat nog niet dat je niet achtervolgd wordt.

   

 11. Peter Selie 1

  Fantastisch artikel reageerbuis, kortom Nederlandse politiek ten voeten uit beschreven. 

 12. Leo KarelJan

  Al sinds de jaren zestig ( start PvdA : Tien over Rood ) hebben wij  geen vrije markteconomie meer, maar een socialistische maatschappij en overheid, die meer dan 50% van het BNP opvreet! Indoctrinatie van links in de media en het onderwijs! Terreur van linkse groene milieumaffia en afname van onze vrijheden! ( Of is het afdragen van meer dan 50% aan belasting soms nog vrijheid? )

  Waar gaat het in NL dan zo goed mee? Noem het maar. En is de overheid hier niet almachtig en overal aanwezig?

   

 13. Peter Pan

  .

  Stoer dat het was. Wij hadden een boek. Een pamflet achtig iets. Wat het was dat snapten wij totaal niet. Het was een wit boekje van 3 mm dik. Hoe het heette. Wel dat weet ik nog steeds: De Eendimensionale Mens van Herbert Marcuse.

 14. tipo

  Mag ik het zeggen?

  Zwitserland

 15. tipo

  Mooi stuk Reageerbuis.

   

  Het politiek correcte denken bijt in zijn eigen staart, want de nobele wilden die zo geprezen worden wegens hun excotische eigenheid, zijn uitgesproken seksistisch en homo-onvriendelijk, maar die cultuur moeten zij dus wel behouden volgens het politiek-correcte dogma.

   

  Daar krijg je hilarische situaties van, als ze niet zo ernstig waren. Vooraanstaande feministen die met de islam aan de haal gaan en vervolgens verkracht worden. Groen-Links types die Turkije beter denken te kennen dan hun eigen Turkse vrouw, welke doodsbenauwd wordt van Erdogan. Bekende policor-moeders die hun kind toch maar op een witte school doen, omdat ze met hun eigen kinderen hun sociale expiriment toch maar niet aangaan. Daar zijn andermans kinderen voor.

   

  Tsja, ieder normaal mens ziet dat natuurlijk, maar op de Staats-TV of in de Tweede Kamer leeft het Cultureel-Marxisme vrolijk door als spelletje met ‘verboden woorden’ . Als ze een verboden woord zeggen, dan zou er eigenlijk een zoemer moeten afgaan en een knippelamp moeten oplichten. Dan wordt het een soort Lingo.

 16. sprx

  “Cultureel marxisme” wat het ook moge inhouden, heeft totaal niets met de geschriften van de oude Marx en Engels te maken.
  Het is slechts een vrij onnauwkeurig scheldwoord tegen de looney left, het doet deze idioten groeien en denken dat ze echt iets voorstellen, maar iets weten of kunnen is er echt niet bij.
  Daar zorgt ons onderwijs wel voor.

 17. sprx

  De arme man zou eens moeten weten….

 18. Leo KarelJan

  De fascistisch-marxistische EUSSR junta, de linkse Gutmenschen met hun massa-immigratie en geheul met de islam, de alom aanwezige en bemoeizuchtige overheid, de politieke correctheid die ons het zwijgen wil opleggen, de vernietiging van defensie, AIVD, gevangeniswezen, de uit de hand lopende zorg, het bar en bar slechte onderwijs, criminaliteit, islamisering, de groene roverij en waanzin, het vertrappen van de autochtone bevolking…..En de totale economische ineenstorting met een torenhoge werkloosheid.

  WEG MET ONS: en dat al sinds de jaren zestig. Het economische en culturele marxisme heeft ons in een ijzeren greep.

  Laten wij dit toe en laten wij onze vrijheid afnemen? Laten wij ons vernederen door die vuile grijns van die marxistische nepliberaal Rutte en die gladde bek van milieuterrorist en marxist Samsom? Is deze NL kudde inderdaad zo gek en zo laf?

 19. Peter Pan

  Mooi stuk Reageerbuis.

   

  O. DELECRUZE – 03 MAART 2011

   

  Love, Peace en de Frankfurter Schule
 20. ruud.w

  Veel  geschreeuw en
  weinig wol. Kom met een oplossing, geef ook een voorbeeld van een land waar het
  volgens u wel goed gaat. Waar geen fascistische-marxistische junta, bestaand
  uit linkse Gutmensh het voor het zeggen heeft. Want de voorbeelden die u
  aanhaalt, zorg, economie, onderwijs. Het vertrappen autochtone bevolking. En dat
  allemaal vanaf de jaren 60. Is volgens mij het resultaat van het
  neo-liberaalisme. De blauwe blazer brigade vertapt de autochtone bevolking door
  goedkopere Fte’s te importeren en dat tot 2 maal toe, zie gevolg Bolkestein
  richtlijn.

  U kunt u onvrede beter uiten tegen de blauwe blazer brigade
  die het kapitaal vertegenwoordigen, wie betaald die bepaald. Brussel zitten de
  stromannen van de bildrberggroep.

 21. corjova

  Het is duidelijk dat politiekcorrectheid een morele ziekte is, waardoor westerse mensen zichzelf en elkaar verraden en hun eigen kinderen onterven. Iets verachtelijkers kun je niet formuleren, maar politiekcorrecten belijden het als het hoogste morele goed om zichzelf af te schaffen.

  Wij bidden om hun genezing, dat ze weer tot zichzelf komen en de eigen groep weer voorop stellen.

 22. François

  Uitstekend stuk. Het is overigens goed te beseffen dat de poltieke correctheid, voortvloeiend in het Cultureel Marxisme, niet zomaar een ideologie of een cult of iets naars is. Beginnend bij de massamoordenaar Lenin, trekt het een breed spoor van dood en verderf door de geschieidenis, via Mao, PolPot, Rote Armee Fraktion, enzovoorts. Citaat uit het artikel waar Peter Pan naar verwijst:*

   

  “De vernietigingscampagne van de Khmer Rouge had veel parallellen met die van Lenin, Stalin en Mao, die samen met andere socialistische leiders zo’n 110 miljoen mensen de dood hebben ingejaagd, mensen die tussen hen en de progressieve toekomst stonden: de politiek incorrecten. Waar oud links nog sprak over economische vooruitgang, had Nieuw Links [o.a. PvdA -F.]  het nu over radicaal egalitarisme. De Khmer Rouge werd de ultieme vervulling van die Nieuwe Linkse benadering. De gruwelen van Cambodia waren daarom geen aberratie, maar een hoogtepunt van de socialistische fantasie. John Perazzo noemt het in Left-Wing Monster: Pol Pot dan ook: “…een vervulling van de lange, groteske traditie van de beweging voor sociale gerechtigheid”.

   

  Dus alleen al uit zelfbehoud moet Poltieke Correctheid en Cutureel Marxisme de voet dwars gezet worden.

   

  * ‘Totalitaire Politiek Correctheid; Love, Peace en de Frankfurter Schule’: http://hvv.amsterdampost.nl/HVV/www.hetvrijevolk.com/index9617.html?pagina=12922

 23. Peter Pan

  >>Dit is krankjorum complot denken.  Triest dat DDS aan zulke irrationele
  paranoia een podium biedt.   Het verhaal is oud en bekend: vijandige,
  vreemde machten proberen onze cultuur van binnen uit te vernietigen<<

   

  Het probleem moet abstract benaderd worden. Haaks op het feit dat culturen zichzelf beschermen is in de westerse samenleving het tegendeel geconstateerd. Dat is een feit. Vervolgens moet hiervoor eerst een concrete verklaring worden gezocht in persoonlijke belangen (de Allochtonenindustrie), Ontwikkelingshulp door het christelijke ondergrondse netwerk enzovoorts.

   

  Maar al deze concrete mogelijkheden slagen er niet voldoende in de massale zelfmoord van de Europese cultuur te verklaren. Dan grijpt men naar een min of meer abstracte filosofische verklaring naar analogie van bewegingen die dit gedrag in de nabije geschiedenis al in praktijk brachten. En zo komt men uit op de Frankfurter Schule, cultuurrelativisme en multiculturalisme. Joden is even zand in de machine gooien. Dat is het punt niet.

   

  Nu kan het natuurlijk zijn dat de massale zelfvernietiging van de Europese cultuur niet of onvoldoende te verklaren is uit de Frankfurter Schule. Dat is ook mijn mening. Want ik ga nog heel veel stapjes lager en verklaar alle menselijke gedrag uit een sadomasochistische bipolariteit die gehandhaafd moet blijven. Hier vallen de Frankfurter Schule en het cultuurrelativisme zelf ook weer onder.

   

  Waar het om gaat is het meest eenvoudige model te vinden dat de hele samenhang verklaart zonder dat het op zich ook waar hoeft te zijn. Van belang zijn wel voorspellingen op het gedrag van overheidsinstanties. Kloppen die dan hoeft de theorie zelf niet eens waar te zijn.

   

  Een lang verhaal om te zeggen dat men een verklaringsmodel moet zoeken waarop voorspellingen gebaseerd kunnen worden. En natuurlijk kan dat ook al heel goed naar analogie van Mao en Pol Pot, maar het is niet de bedoeling om dit af te wachten. De SM-dyade verklaart beter en is algemener dan cultuurrelativisme.

   

 24. R. Hartman

  “Voor een korte geschiedenis van het ontstaan van de ‘Frankfurter
  Schule’-samenzwering bij extreem-rechts in Amerika, zie “Dialectic of
  Counter-Enlightenment: The Frankfurt School as Scapegoat of the Lunatic
  Fringe”, van Martin Jay, een kenner van de Frankfurter Schule.”

  Niet alleen een kenner, maar tevens een pleitbezorger. Dat komt in William Lind’s docu ook gewoon naar voren, daar wordt niet moeilijk over gedaan.

  Uw link leest alsof ik een pleidooi voor de EU van Sophie in’t Veld voor me heb, wetend hoe het werkelijk zit.

 25. southener

  niet politiek correct zijn en zichzelf niet tegenspreken. Een goed artikel.

 26. Caroline

  Mooi om eens iets anders te horen dan collectivistische praat: http://www.youtube.com/watch?v=_5mZ5FBHg0A

 27. Kraftavilqa

  politiek correctheid is wat mij betreft gewoon een ander woord voor socialistme ( dat op zich weer een verhulwoord is voor fascisme) Het is zo grappig om te zien hoe die zg. antifa’s ahw. door hun eigen bodem gezakt zijn en daardoor datgene geworden zijn wat zij voorgeven te bestrijden. Sukkels.

 28. Paul99

  Goed verhaal dat de ontwikkelingen van de laatste 30 jaar in een breder perspectief plaatst.

   

  Zou verplichte kost moeten zijn voor elke politicus maar vooral voor elke scholier en student.

   

  Maar dat er in het huidige onderwijs aandacht aan besteed gaat worden, dat zie ik in geen honderd jaar gebeuren. Tenzij de huidige situatie drastisch verandert, zoals bijvoorbeeld door een derde wereldoorlog. Dat laatste sluit ik niet uit, sterker nog, wordt steeds waarschijnlijker. De westerse cultuur vernietigt zich zelf of laat zich met vol enthousiasme vernietigen.

 29. Waarnemer

  Prima artikel. Duidelijk ook.

  Maar ik vind ‘politieke correctheid’ een uitdrukking die ik zou willen vervangen.

  Hij klinkt veel te netjes voor iets dat hecht verbonden is met huichelachtigheid, leugenachtigheid, wegkijken, pamperen, met discrimineren, ontkennen en bestrijden van het gezonde verstand en de vrije meningsuiting.

  Is er iemand die dit alles in één woord zou kunnen uitdrukken, niet zijnde ‘politiek correct’?

   

 30. Kees E

  Reageerbuis, een goed stuk is dit. Het geeft wel aan hoe onze maatschappij in elkaar zit. De gutmenschen zullen helaas toch ook tenonder gaan, daar ben ik van overtuigd. De chaos die zij willen creeeren zal niet langs hen heen gaan. De Bilderberg conferentie gaat o.a. over het populisme en wat daar tegen te doen. Oftewel ze gaan met elkaar praten om te kijken hoe ze zo snel mogelijk Wilders en ook Le Pen om zeep kunnen helpen. Iedereen die met hen te maken heeft moet het zwijgen worden opgelegd, het is al gelukt met Bram. Die hebben ze al flink te grazen genomen en daarmee al een waardig tegenstander uitgeschakeld.

   

  We moeten met ons allen in verzet tegen deze smeerlapperij. Mensen verenig u en wordt wakker, voordat het straks te laat is. Laat de komende bezuinigingsronde de bekende druppel worden en bevrijd u van hen.

 31. Kees E

  Met u eens! Er moet een nieuw woord worden bedacht en dat moeten we gaan FRAMEN, zodat het overal blijft hangen. Het woord populisme is ook geframed en daarmee verwijzen de linksen iedere andersdenkende naar de voor hen ‘slechte’ kant. Framen is een krachtig instrument.

 32. spiderman costumes

  spiderman costumes

  A back again two way zipper from best around the the waist. A spine two way zip is additional from best to waist. Great strength, Superb fresh air. Not long have fallen in adore possessing a brand determine new fashion, Which is also way undergoing, Na…

 33. Peter Pan

  Mensen hebben een domein van normen en waarden. Dat domein zit in hun hoofd. Of hiervan ook een representant in de werkelijkheid bestaat is van secundair belang. En daarmee vervalt het verschil tussen individu en groep ten aanzien van het gedachtegoed waarvoor men kiest. Dus ook het individu kan worden opgevat als representant van een denkbeeldige groep. En een groepslid als onafhankelijk individu.

   

  Politieke correctheid is onderwerping aan al dan niet geïnternaliseerde normen en waarden. Het is niet wezenlijk verschillend van een normaal domein van normen en waarden. Maar het verschil zit hem erin dat tegenstanders van dit morele domein dit afkeuren. En daarmee is ‘politieke correctheid’ een artefact, een kunstfeit, een beoordeling van uw normen en waardensysteem door een ander. Het is een non-item, een moreel artefact.

   

   

 34. corjova

  @Caroline. Je maakt een valse tegenstelling tussen individualisme en collectivisme, waarmee je laat zien dat je de voortdurende politiekcorrecte propagande met de valse opvatting van vrijheid hebt ingeslikt. Mensen zijn niet alleen vrij of onderdrukt als individu, ze zijn ook vrij of onderdrukt als groep, als volk, als natie.

  Voorbeeld 1: ik ben Christen en als Christenen geen ambtenaar mogen worden, dat word ik als individu samen met mijn groep onderdrukt.

  Voorbeeld 2: Ik ben een blanke heteroseksuele man en als zulke mannen geen studie aan de universiteit mogen doen, dan word ik samen met mijn groep ook als individu onderdrukt.

   

  In het algemeen word je onderdrukt als je tot een groep behoort die zichzelf niet als groep mag definieren en organiseren.

  Voorbeeld: Ik ben een blanke Nederlander en als ik geen politieke partij mag oprichten die het behartigen van de belangen van blanke Nederlanders voorstaat, dan word ik als blanke Nederlander samen met mijn groep onderdrukt.

   

  Wat is nu een mooi woord voor politiekcorrectheid?

  Ik zou zeggen: “anonimisme”, dat is de opvatting dat een elite en een onderklasse anoniem moeten zijn, dus dat een elite de eigen onderklasse niet kent, erkent en herkent en dat de onderklasse de eigen elite niet kent, erkent en herkent.

  Dan krijg je rare verschijnselen, zoals een minister met de Turkse nationaliteit, die deelneemt in de Nederlandse regering. Of een Argentijnse mevrouw, die koningin in Nederland wordt en meent te kunnen verklaren: “De Nederlander bestaat niet”

  Dit zijn allemaal symptomen van de morele ziekte die het gevolg is van anonimisme, want dat is de kern van politiekcorrectheid. De Bilderbergconferentie is ook een voorbeeld van anonimisme, omdat de deelnemers zich inbeelden dat ze een vrij zwevende elite kunnen zijn, door hun deelname ontkennen ze dat ze hun eigen onderklasse hebben waar de op de eerste plaats voor moeten opkomen en die ze belangrijker moeten vinden dan een collega-elite met een andere onderklasse.

   

  anonimisme staat tegenover identitarisme.

  Identitarisme is de opvatting dat elk mens een identiteit heeft door bij een groep te horen. Er bestaat niet alleen niet zoiets als een vrij zwevende elite, evenmin bestaan er vrij zwevende individuen. Elk mens is iets door en dankzij de wisselwerking met zijn context. De belangrijkste daarvan is verwantschap.

   

 35. Caroline

  Collectivisme is het juiste woord, dat hele gedoe van links en rechts is er maar bij verzonnen om de échte politieke tegenstelling te verbergen, namelijk die tussen vrijheid (individualisme) en dictatuur (collectivisme).

   

 36. Mike V.

  Trieste column maar ik ben het er wel mee eens. Ik ervaar het namelijk ook zo.

 37. Waarnemer

  Beste Kees (08:55), hoewel ik niet bepaald onhandig ben op het gebied van de Nederlandse taal, heb ik tot nu toe geen woord kunnen bedenken dat alle door mij genoemde aspecten kan verenigen. Daarom vroeg ik of er wellicht iemand is die dat wél kan.

  ‘Politiek correct’ is weliswaar voor ons, ‘incorrecten’ met enig gevoel voor realiteit en in het bezit van een gezond en wérkend verstand, een duidelijk woord, maar het klinkt veel te vriendelijk. Framen ja, maar éerst dat woord!

 38. Robert Lemm

  Cultuur is een vaag begrip, er valt van alles onder, de meest uiteenlopende zaken. Het is in ieder geval ook, in onze tijd, een substituut voor religie onder de min of meer ontwikkelde bovenlaag.

 39. Paul99

  @Kees E,

  FRAMEN, daarin zijn de linkse Gutmenschen ons verreweg de baas, mede met hulp van de media en onderwijs, beide door links gecontroleerd. Precies datgene wat in alle socialistische landen als eerste gebeurd is.

  Voorbeelden zijn o.a. ook het qua beeldvorming plaatsen van Nazi’s aan extreem-RECHTS, i.p.v. als Nationaal-Socialistisch, dus links. Vanuit socialistisch standpunt gezien was dat een meesterlijke zet.

  Enig klein lichtpuntje is de afnemende invloed van TV en kranten en de toenemende invloed van niet door de policor gecontroleerd internet, zoals DDS. Maar dat gaat natuurlijk veeeeeel te langzaam.

   

  Weet geen oplossing. Boel moet en gaat klappen. Bloed door de straten enzo.

 40. Peter Pan

  Oh, in het Nederlands: Nep moraal.

 41. dirkse

  Prima verwoord!

  Opgemerkt kan nog worden dat er afscheid wordt genomen van de rede. feiten worden ondergeschikt aan ideologie en emotie. Dat is bv te zien in het onderwijs, waar bij het vak wiskunde met elke onderwijsvernieuwing het abstractieniveau sterk is gedaald en rekenwerk is ondergesneeuwd in verhaaltjes (zg. “contexten” met dank aan het Freudenthal instituut)

  Afscheid van rede en feiten blijkt ook uit de romantisering van de natuur. De ijsbeer moet plotseling worden gered (zo’n beest eet 1 zeehond per week, 1 zeehond eet 20kg vis per dag…..) De aarde wordt gezien als ideaal van evenwichten (waarop de mens inbreuk maakt) terwijl in werkelijkheid er alleen leven is omdat dat leven zich weet aan te passen aan de omstandigheden. De aarde heeft geen enkele intentie om leven voort te brengen of te ondersteunen en is dus principieel vijandig. De CO2 concentratie is intussen zo laag geworden dat plantengroei sterk wordt geremd. 

  Intussen praten de Neo-Marxisten de westerse mens een onterecht schuldgevoel aan, waar grote trots zou moeten heersen want onze welvaart is een uniek verschijnsel.

  Als gevolg kiezen studenten geen exacte studies en verdampt de kennis waarop de welvaart rust. Als gevolg ontstaat een overdaad aan consultants, managers, beleidsmakers : inproductieve praters,

   die parasiteren op de maatschappij. Solidariteit en zelfredzaamheid van de bevolking wordt afgebroken door subsidieafhankelijkheid.

  De wetenschappelijke instelling moet snel terugkeren want resultaten behaald in het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst.

  De waarheid ligt niet in consensus maar in de feiten. Welvaart komt door wetenschap, technologie, goed boekhouden en persoonlijke vrijheid. De EU ontpopt zich als nieuwe planeconomie (roadmap2050) en is een bedreiging van onze welvaart. 

 42. dirkse

  Cultuur is het tegenovergestelde van natuur. Alles wat de mens heeft gemaakt valt eronder.

 43. dirkse

  [Collectivisme is het juiste woord, dat hele gedoe van links en rechts is er maar]

  1. Links is niet tegen abortus, maar wel tegen de doodstraf

  2. rechts is niet tegen de doodstraf maar wel tegen abortus.

   

  1).. tegen doodstraf omdat de (te hervormen boze) maatschappij mede schuldig is

         dader is eigenlijk slachtoffer

      … niet tegen abortus, omdat collectief belangrijker is dan individu

  2)….tegen abortus omdat rechten individu sterk wegen

     ….niet tegen doodstraf omdat individuele verantwoordelijkheid wordt erkend.  

 44. nog_1

  Cultureel marxisme was niet  antichristelijk, maar antireligieus. Cultureel marxisme was en is dus ook anti-islamitisch, zoals de geschiedenis van de USSR/China en haar islamitische minderheden duidelijk laat zien.

   

  Een tweede misser in het artikel is de opmerking; ‘Rond 1990 kwam het communisme, dat miljoenen slachtoffers had geëist, ten val’ . 

   

  Dat gebeurde slechts in Europa, daarbuiten bleef het communisme gewoon bestaan (Cuba, China, NKorea) en breidde zich in Lartijns Amerika ,dankzij de invoering van democratie, zelfs uit; Argentinië, Ecuador, Brazilië en natuurlijk het gidsland van het democratisch socialisme, Venezuela.

   

  Beide fouten komen door het Eurocentrisme van de schrijver; in Europa was de communistische antireligieusheid primair tegen de christelijke kerk gericht. Niet omdat het communisme alleen antichristelijk was, maar omdat dit nu eenmaal de enige religie van omvang in dit continent was.

   

  Ook het instorten van het Warschaupact was een zuiver Europees gebeuren, dat de schrijver projecteert op de rest van de wereld. Onterecht, want de tijd dat Europa gebeurtenissen elders in gang kon zetten, ligt al ver achter ons.

   

   

 45. Waarnemer

  Dat ‘politiek correct’ en ‘nepmoraal’ erg bij elkaar passen is duidelijk, Peter Pan (11:34/36).

  Toch geeft dat laatste woord niet precies het begrip ‘politiek correct’ weer. De ‘nepmoraliteit’ maakt deel uit, is eigenschap of zelfs basis, van het politiek correcte. Wie politieke correctheid voorstaat is érger, diepgaander schadelijk dan wie ‘nept’. Bruikbaar woord dus wel, maar ik zoek nog verder….

 46. Nico

  Karl Marx meende al dat oude waarden door nieuwe moesten worden vervangen. Daartoe moesten die waarden eerst worden vernietigd, waarna er uit de chaos nieuwe zouden kunnen ontstaan.”

   

  Dat is niet helemaal waar. Marx meende dat de Bourgeoisie, de kapitalisten dus, alle oude feodale structuren en tradities zouden afbreken, de naties zouden doen oplossen en daarmee alle oude waarden zouden vernietigen door middel van een geglobaliseerd kapitalistisch productieproces. Marx zag dit als revolutionair. “De Bourgeoisie is de meest revolutionaire klasse tot nu toe”, verklaarde Marx. pas als de bourgeoisie haar historische taak, het vernietigen van de oude structuren, had volbracht was de tijd rijp voor een communistische revolutie.

   

  Marx had in zoverre gelijk dat het kapitalisme heeft geleid tot een verregaande globalisering en het minder belangrijk zijn van lokale en nationale structuren. De enorme welvaartstoename die dankzij het kapitalisme is gekomen heeft hij niet voorzien. Toch heeft ook deze welvaartstoename geleid tot het verdwijnen van oude tradities en structuren.

   

  Op zich grappig dat de vaak linkse antiglobalisten zich nu juist verzetten tegen de afbraak van de oude structuren en het oude willen handhaven, althans.. voor zover het de niet westerse landen betreft. Marx zou zich omdraaien in zijn graf.

 47. ruud.w

  daar ben ik het wel met u eens, ook hoe men daar het presidentschap heeft geregeld. mijn voorkeur als het om de toekomstige republiek Nederland gaat.

   

   

   

  @leo karljan

  In de jaren 60 is de emigratie in gang gezet door werkgevers
  VVD, KVP, CHU en ARP. De PVDA en vakbonden kwamen met de suggestie van
  tijdelijke contracten, maar onder druk van de blauwe blazer brigade kwam dat er
  niet door. Dat den Uyl later de boel op zijn beloop heeft gelaten kan je een
  zwakte van links noemen. Daar waar links mensen als mensen ziet en behandelt zo
  behandelt de blauwe blazer brigade de mensen als FTE. Voldoet men niet meer,
  DUMPEN en wijzen naar links.

  Dan de milieu maffia. Dat is contra de fossiele brandstof maffia.
  Oubollig en niet meer van deze tijd zit al in de naam, fossiel.

  Wat de EU betreft met u eens dat kan wel een stuk minder.

 48. Peter Pan

  Politieke correctheid wordt door derden beschouwd als niet authentieke moraliteit: Fake morality.

 49. GeneraalPPardon

  “Politiek correct” slaat op het taboe om kritisch of negatief te oordelen over immigratie, islamisering, allochtonen, opgaan in de EU en over de Oranjes. Politieke correctheid is de gedragsregel van de gevestigde orde aangaande Nederland als Verlichtingscultuur met meningsvrijheid en als soevereine democratische staat. Deze politiek correcte gedragsregel schrijft voor dat de afbraak van meningsvrijheid door onverenigbare immigratie een taboe-onderwerp is, alsook dat er moet worden weggekeken van afbraak van onze soevereiniteit en van de democratie. Islamisering en opgaan in het Vierde Rijk heeft een meerderheid tegenstanders, maar omdat die zelf ook grotendeels politiek correct zijn gehersenspoeld door het establishment, maken die geen gebruik van hun democratische mogelijkheden zoals in het stemhok. Veel mensen die achter Wilders staan vallen dan ook te betitelen als stom.

 50. Waarnemer

  Dank voor het meedenken.

  ‘Collectivisme’, ‘Anonimisme’, mooie woorden hoor. En ik begrijp ze óók nog, al valt er over beide wel iets te steggelen. 

  Maar waar ik naar zoek is een woord, enkelvoudig of samengesteld, dat élke (echte) Nederlander direct herkent…..

   

   

 51. Caroline

  Krietiese teeoorie was/is het beoefenen van kritiek op alles wat het Westen kan worden aangewreven. Vandaar dus dat je wel kritiek mag hebben op een westerse man die stelselmatig probeert onder het afdrogen uit te komen, en niet op een islammer die zijn vrouw afdroogt. De westerse man is slecht, de islammer hooguit cultuur nog iets voor op ons hier.  Voor een feministe is er dus niet vreemds aan dat een islamse vrouw door een islamse man wordt afgedroogd, want dat is niet de schuld van het westen. Dit is alleen anders als de schuld van het afdrogen gelegd kan worden bij bijvoorbeeld de kapitalistische werkgever van de islamman, die die man net die dag op het matje heeft geroepen. Dan is de mishandeling van de islamse vrouw wel weer erg, want de islamse man was daarbij niet meer dan een willoos werktuig van de hem tot in zijn merg gekrenkt hebbende werkgever. Dit is weer anders als de werkgever een islamse man is uiteraard, dan is er niets aan de hand. Enzovoorts enzoverder.

   

  En het cultureel marxisme is niet op geweld uit, het is geweld.

 52. louis-portugal

  Goed stuk reageerbuis.

 53. Karl Kraut

  Reageerbuis: “Naast de economische had het marxisme een culturele poot, die in 1923 gestalte kreeg in een instituut dat later bekend werd als de Frankfurter Schule.
  Van daaruit werd kritiek geleverd op de westerse cultuur en beschaving.
  Zij bestreed racisme, seksisme, kolonialisme, imperialisme, homohaat,
  fascisme en vreemdelingenhaat.”

   

  – Prima. Tegenwoordig strijdt de PVV tegen racisme, seksisme, kolonialisme, imperialisme, homohaat,
  fascisme en vreemdelingenhaat. 

   

   

 54. sprx

  Op zijn best een boekje over Marx van een socialdemocratische, maar dat zijn geen marxisten .
  “Karl Marx meende al dat oude waarden door nieuwe moesten worden vervangen. Daartoe moesten die waarden eerst worden vernietigd, waarna er uit de chaos nieuwe zouden kunnen ontstaan”

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.