De paradox van Piketty

Sinds het verschijnen van Thomas Piketty’s ‘Capital in the Twenty-First Century’  is er een levendige discussie gaande over de toenemende economische ongelijkheid in de wereld. Piketty is zelfs uitgenodigd door het Nederlandse parlement en zal daar verschijnen op 5 november a.s.

De Fransman Piketty heeft zijn boek gelardeerd met veel  (soms omstreden) financiële data en komt tot de conclusie dat het kapitalisme leidt tot een steeds verder toenemende economische ongelijkheid. Piketty pleit ervoor deze economische ongelijkheid te bestrijden met een progressieve kapitaalbelasting. Volgens mij heeft dat alleen zin als je het wereldwijd doorvoert, omdat er anders kapitaalvlucht plaatsvindt. Maar voor we ons buigen over de oplossingen van Piketty, moeten we ons eerst afvragen of zijn analyse wel klopt wat betreft de oorzaak van de toenemende ongelijkheid. 

Piketty wijst er in zijn boek op dat vóór de Eerste Wereldoorlog de vermogensongelijkheid ook al zeer groot was. In landen als Frankrijk en Engeland bezat de rijkste 1 procent ongeveer 60 tot 70 procent van het vermogen. Na de Eerste Wereldoorlog nam de vermogensongelijkheid geleidelijk af, om vervolgens  vanaf de jaren zeventig weer te stijgen.

Hoe zit het in Nederland met inkomens- en vermogensongelijkheid?
Hoe is de situatie nu in Nederland? Hoewel de inkomensongelijkheid hier minder groot is dan in veel andere landen door ons complexe en progressieve belastingstelsel, blijkt uit deze factsheet van de WRR dat de afgelopen decennia het verschil in inkomen tussen de armste 10% en de rijkste 10% van de Nederlandse bevolking is toegenomen .  

Wat betreft de vermogens, is de situatie nog ongelijker: de rijkste 10% Nederlanders bezitten samen 61% van het totale vermogen, terwijl de 60% minst vermogende Nederlanders samen slechts een schrikbarende 1% bezitten van het totale vermogen.

Waarom groeien vermogens, terwijl het arbeidsinkomen van de middenklasse stagneert?
Waarom is er sinds de jaren zeventig sprake van stijgende inkomens- en vermogensongelijkheid? Er wordt in het debat door politici en journalisten steevast verwezen naar het kapitalisme en vooral naar het neo-liberalisme, dat sinds de jaren tachtig dominant was (tijd van de “neo-cons” Reagan en Thatcher en hun opvolgers). Piketty zelf verwijst in interviews ook  naar het neo-liberalisme als oorzaak van de ongelijkheid. Daarnaast wijst hij erop dat in de laatste decennia kapitaal in het Westen sneller groeide dan de economie, in tegenstelling tot de periode na WO2.

Terwijl de gemiddelde Amerikaanse CEO 50 jaar geleden 20 keer zoveel verdiende als zijn gemiddelde werknemer, is dat nu 200 keer.  De toenemende ongelijkheid zal ook te maken hebben met de globalisering, een fenomeen dat een drukkende werking had op het arbeidsinkomen van de westerse middenklasse. De koopkracht is in Nederland dalende sinds 1997.  De globalisering heeft het effect gehad dat de ongelijkheid tussen landen afnam, maar binnen landen juist toe is genomen. Uitwassen op het vlak van beloningen zijn ook in ons land maar al te bekend, van de “exhibitionistische zelfverrijking” (uitspraak Wim Kok) in de jaren negentig tot de speculerende, in Maserati’s rondrijdende voorzitters van woningbouw corporaties van de laatste periode.

Maar, er is nog iets anders aan de hand. In het Westen is de overheid vanaf de jaren zestig sterk gericht op meer  gelijkheid en sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2007 is die tendens zelfs groeiende. Je zou het neo-liberalisme weliswaar kunnen zien als tegengestelde tendens, maar ook de Republikeinse presidenten Reagan en Bush I en II moesten concessies doen aan progressieve Democraten, zodat de Amerikaanse overheid bleef groeien.  Hetzelfde zagen we in Europa, dat bovendien in 2002 de ultieme gelijkheidsdroom realiseerde met de one-size-fits-all euro.

Al in de jaren zeventig stelde de Oostenrijkse econoom en politiek filosoof Friedrich Hayek, dat de strijd voor meer gelijkheid een dusdanig hoog niveau van staatsinterventie vergt, dat de individuele vrijheid en het rechtssysteem hierdoor negatief beïnvloed worden. We zien dan ook dat de V.S., maar ook de grotere Europese landen, niet in de top tien staan van de Economic Freedom Index.      

Het gevolg van dit progressieve of ”linkse”overheidsbeleid in de westerse wereld  is dat de reële economie er niet of nauwelijks meer groeit, terwijl opkomende landen die niet gehinderd worden door een betuttelende, loodzware overheid en dito welvaartsstaat, wél hoge groeicijfers halen. Daardoor zijn Centrale Banken in het Westen genoodzaakt een politiek toe te passen van monetaire verruiming. De monetaire verruiming heeft weer tot gevolg, dat de beurskoersen hoog oplopen en zich min of meer los hebben gezongen van de economische realiteit, met alle risico’s van dien.

Het onbedoelde resultaat van het progressieve westerse overheidsbeleid is dat juist vermogende mensen profiteren van hoge beurskoersen en steeds rijker worden, terwijl de werkende middenklasse achteruit kachelt, als gevolg van de structureel lage groei en constante lastenverzwaringen. Dit zou je de paradox van Piketty kunnen noemen. Want hoe meer overheden een beleid voeren gericht op economische gelijkheid en samen met hun Centrale Banken een centraal gestuurde economie nastreven, hoe rijker de vermogende klasse wordt en hoe bekaaider de gewone werknemer of ondernemer ervan af komt

We zitten dus met een ingewikkelde puzzel. Terwijl bedrijfswinsten toenemen, wordt de koopkracht van de middenklasse uitgehold. Deze ontwikkeling lijkt verergerd te worden door het huidige corporatistische systeem,  dat in stand wordt gehouden door overheden, grote bedrijven, banken en centrale banken. Is er teveel marktwerking, of juist te weinig? 

Redelijke verschillen in inkomen zijn gezond en risicodragende ondernemers mogen beloond worden, maar het zichzelf verrijken ten koste van anderen moet aan banden worden gelegd. De toenemende ongelijkheid zou je volgens mij moeten bestrijden met een mix van enerzijds een betere marktwerking (zonder manipulatie door machtige partijen), anderzijds  betere controle op de uitwassen van zelfverrijking.  Dit lijkt mij een betere oplossingrichting dan  gespaard vermogen (waarover al belasting is betaald) achteraf nog eens  extra te belasten. 


Waardeer jij de artikelen op DagelijkseStandaard.nl? Volg ons dan op Twitter!

In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

29 reacties

 1. BPS

  Goed ! Ieder zijns weegs en ieder zijn keus. Maar als jij bij mij aan het werk, of in de klas, was geweest, dan kwam je er niet zo gemakkelijk mee weg. Ik geloof er niks van dat jij dit niet kunt volgen. Misschien begrijp je nog te weinig omdat je nog te weinig weet. Maar verstand komt met de jaren. Dan begrijpt iemand meer, omdat ´ie meer weet.

  Je geheugen -hoeveel je weet- kun je trainen. Daar moet je wat voor doen. Als je meer weet, kun je je meer begrijpen. Dat is niet andersom. Je begripsvermogen is elastisch. Intelligentie heeft meer een plafond, maar begrip is  heel rekkelijk met wat je weet.

  Dus kom me niet aan met een verhaal dat je mij niet kunt volgen. Dat kun je denk ik wel, alleen je doet het nog niet. Maar zeg mij niet dat je minder kunt dan ik. Waar een wil is, opent zich een weg. Dat is jouw vrije keus. Ik twijfel niet aan jou.

  Misschien zien we je later nog eens terug.

 2. Sirik

  @Gajentaan,

  Die tienduizend profiteurs zijn als groep veel te klein om als structureel te beschouwen.

  Inkomensongelijkheid, newspeak voor modelburger, wordt als een vloek van de vrije markt opgevat.

  Waarom dat inderdaad zo is is tot op heden nooit uitgelegd. Niemand heeft ooit uitgelegd dat indien de een rijk is, het om die en die redenen zo is dat de arme arm is en dat daardoor(!) de economie slechter gaat draaien.

  Volkomen B.S.

  Verzorgingstaat is Newspeak voor: Werkende mensen dwingen eerst te zorgen voor anderen en pas daarna mag men het restant naar eigen inzicht besteden.

  De gevolgen zijn enorm. Voorbeeld.

  Zo is de Werkende vrouw/man verplicht om eerst(!) te werken voor diegenen die dat niet kunnen of willen én voor het gehele bijkomende amtenarenapparaat. Pas daarna(!) mag men voor zichzelf zorgen. Dus eerst uitstel kinderwens vanwege studie, daarna betalen voor al die mensen die niets presteren, en pas daarna komt de eigen kroost in zicht.

  Het is daarom geen wonder dat de onvruchtbaarheid van de westerse vrouw zeer hoog is. Fataal te hoog.

   

  Cijfertjes: 11 miljoen arbeiderspotentieel, 4 miljoen willen of kunnen niet werken, 20% ambtenaren, x-aantal banen gecreerd door subsidies. Komt er op neer dat 11 -4 -1,1 -x = 6 miljoen .

  Zes miljoen die werken en dus alle belastinggelden ophoesten. ( 280 miljard/6 miljoen)

  Want:

  1 bedrijven betalen geen belasting, dat kunnen ze niet.

  2. Al diegenen die voor of door de overheid aan de slag zijn, worden betaald met geld wat middels dwang is verkregen)

  Grofweg komt het er op neer dat  elke werkende een ander moet “verzorgen”. ziek.

   

  En dan is inkomensongelijkheid is slecht voor de economie ?

  Waarom dan de rijken aanpakken ? Waarom niet de armen straffen omdat ze arm zijn ! Immers de rijken hebben aangetoond een meer dan gemiddelde bijdrage te hebben geleverd aan de samenleving. Het zijn de rijken die het mogelijk maken dat de samenleving een stap voorwaarts kan maken.

  Een arme niet. Die heeft geen bijdrage geleverd.

   

  Waarom dan mensen straffen terwijl ze juist een enorme bijdrage hebben geleverd ?

  Waarom zou men Steve Jobs moeten straffen omdat hij zo succesvol is ? Waarom de investeerders van Shell of Philips straffen ?

  Zij hebben het mogelijk gemaakt om producten te kunnen kopen die mensen in alle vrijheid, graag willen hebben.

  Waarom Henry Ford straffen ?

  Bijna iedereen rijdt in een auto. Men koopt een auto omdat het leuk of handig is.

  Waarom al die investeerders die hun geld hebben gewaagd, vervolgens succes hebben,…… straffen ?

  Die piketty is gek.

   

  Bescherm de vrije markt, hef het centrale banksysteem op, verklein de overheid tot 10%, schaf 90% van de wetten af, stop met uitkeringen en subsidies ( en open pas daarna de grenzen).

  zijn we binnen twee jaar uit de crisis.

  Zie mises.org.

   

 3. BPS

  @witwas: precies.

  “In beide gevallen is de enorme macht en omvang van de overheid het grote probleem.”

  Nederland verkeert nog net omtrent de top van de Laffer-curve. Landen als Frankrijk en Italië zitten er al ver over heen. Daarom moet er zoveel geld bij. De eerste stap moet verkleining zijn van het overheidsaandeel.

  Een overheid is per saldo consumptief. De private sector kan dat nooit bijbenen. Laat staan dat de verhouding publiek : privaat, ofwel consumptief : productief, optimaal wordt.

   

 4. witwas

  Ik zie twee belangrijke problemen: dankzij de groei van de overheid en verzorgingsstaat en de daarmee gepaard gaande lastenverzwaringen is het onmogelijk geworden met modale arbeid vermogen op te bouwen. Inkomstenbelasting en vervolgens BTW, accijnzen, energiebelasting etc. etc. nemen daarvoor een te grote hap uit het besteedbaar inkomen van Jan modaal. Ten tweede is er sprake van oneerlijke concurrentie tussen multinationals en het MKB: de multinationals schuiven net zo lang met hun winst tot er amper een procent belasting betaald wordt terwijl MKB-ondernemers ca. 45% mogen aftikken over hun winsten. Daarnaast kunnen grote bedrijven en financiële instellingen flink lobbyen om via de machtige overheid concurrentievoordelen te halen.

  In beide gevallen is de enorme macht en omvang van de overheid het grote probleem. Een goede stap naar meer gelijkheid zou kunnen zijn om de winstbelasting af te schaffen en belasting op arbeid te verlagen. Hierdoor krijgt de gewone man weer de kans om zijn positie te verbeteren. Voorts moet wetgeving die grote bedrijven bevoordeelt ten opzichte van kleine afgeschaft worden. Vestigen van octrooien moet goedkoper of liever nog zelfs gratis worden. En de overheid moet verkleind, vooral door rigoreus te snijden in het subsidie-circus, het met de botte bijl verwijderen van managementlagen die niets toevoegen en het speculeren met belastinggeld te verbieden.

 5. Frank Rijk

  Voor kritiek op Piketty, lees vooral deze eens over Piketty’s blinde vlek voor migratie en de schaarste van arbeid.

 6. Jan Gajentaan

  @Gerben , ik ben het wel met je eens dat het monetaire beleid herzien zou moeten worden, maar ik denk dat je een stap overslaat. Want waarom is dit beleid van monetaire verruiming en lage rente etc. noodzakelijk of acht men het noodzakelijk? Ik denk, omdat we ons in het Westen onvoldoende aanpassen aan de veranderende wereldeconomie en vasthouden aan onze op gelijkheid gerichte verzorgingsstaat. En onze overheid die steeds inefficiënter wordt, maar volgens von Hayek is dat niet te voorkomen bij een sterk op gelijkheid gericht overheidsbeleid.

   

  Met meer marktwerking bedoel ik dusook, meer de markt in zijn algemeenheid zijn werk laten doen en misschien iets meer ongelijkheid accepteren, als de econome daardoor groeit en het deel van de overheid neemt af, dan ontstaat er automatisch meer ruimte voor verbetering van de middenklasse. Als we al die stappen achterwege laten maar wel het monetaire beleid aanpassen, zal de bestaande financiële en economische orde mogelijk ongecontroleerd instorten. Daarom roep ik op breder en dieper naar oorzaak en gevolg te kijken, Piketty focust zich m.i. te veel op de uitkomsten van het geheel (dus symptoombestrijding, zoals gebruikelijk van links).

  @Sirik, wat ik bedoel met het zich verrijken ten koste van anderen, hangt samen met mijn constatering dat we niet een echte vrije markt hebben, maar een door overheden en grote bedrijven gecontroleerd en aangestuurd bedrijf. Als binnen die constellatie Raad van Bestuur voorzitters van grote multinationals miljoenen per jaar verdienen, niet zo zeer omdat ze geweldige prestaties leveren maar omdat ze brave bureaucraten zijn, dan vind ik dat wel iets dat je ter discussie kunt stellen. Pasklare oplossing daarvoor heb ik ook niet overigens.

 7. Pietje Precies

  op rijk worden zit een penalty: inkomstenbelasting. De overheid is schuldig aan de kloof. Iedereen die dreigt te ontsnappen weet zich gevangen in een progressief stelsel.

   

  Maak je borst maar nat. er is weer een nieuw socialistisch idee (vermogen belasten ipv inkomsten) en daar zoeken we selectief even wat argumenten bij……

   

   

   

 8. Sirik

  @ gerben,

   

  Leg uit dat expansief monetair beleid, het uitschrijven door de staat van ongedekte cheques, rijken rijker maakt.

   

   

  Het bijdrukken van vals geld, de ongedekte cheque, maakt dat het geld waardeloos wordt (koopkracht daalt) en dat langjarige contracten met geldbedragen verliesgevend zijn… PENSIOENEN !!

   

  Geld is niet belangrijk voor een economie. immers intermediair in een ruil.

  Wat de welvaart wel doet groeien is de realisatie van toegevoegde waarden ! Hoe meer des te harder groeit de welvaart, terwijl de geldhoeveelheid constant blijft.

  Dat betekent betere producten tegen lagere prijzen. En dat krijg enkel voor elkaar via vrije marktwerking en concurrentie.

   

 9. anoname

  moeten we straks ook alle zwarten wit gaan kalken?

 10. Sirik

  Het enige wat Piketty doet is verwijzen naar het neo-liberalisme. Maar wat dan precies datgene is wat economische problemen veroorzaakt blijft onbekend.

  Het artikel eindigt met de conclusie dat:

  Redelijke verschillen zijn gezond en een risicodragende ondernemer mag beloond worden, maar zich verrijken ten koste van anderen mag weer niet.

   

  Totaal geschifte communist die dat schrijft.

  Je mag je geld waarvoor je gewerkt heb houden als het redelijk is. En wat redelijk is maak de Kommissie der Waarheid uit. Immers de alwetende Komissie, van enkel wijze mannen, weet wat goed voor u is.

  De Kommissie der Waarheid is, zeg maar, uw Grote Broer.

  En grote Broer weet het.

  Geld wat je verdient hebt is verkregen, we gaan niet uit van een diefstal, door noeste arbeid. Ontvangen uit vrijwilligheid. Niemand dwingt in Nederland de klant iets te kopen tegen zijn wil in !

  Dus succesvol worden gebeurt op volledig vrijwillige basis. Apple is zo rijk omdat mensen gaarne Apple producten kopen.

  Niemand dwingt ze en toch heeft Steve Jobs een jacht van 100 miljoen.

  Ik zou dat redelijk en rechtvaardig willen noemen. De Kommissie der Waarheid natuurlijk niet.

  Apple heeft een enorme bijdrage geleverd aan de verbetering van het leven van mijloenen mensen, stinkend rijk zijn die managers geworden en Piketty zegt nu dat dat schadelijk is.

  Dan ben je niet lekker.

  Piketty zegt dat als je een hardloopwedstrijd organiseert het redelijk is dat elke deelnemer een prijs verdient, ook de laatste. En het is pas echt eerlijk, want daar kun je op wachten, als elke deelnemer de eerste prijs mag ontvangen.

   

  Wie verrijkt zich ten koste van een ander ?

  Niemand, behalve de Nederlandse staat.  Die heeft het monopolie op geweld en dwang.

   

  Als iets ten koste zou gaan van een ander, kan men direct naar de rechter stappen. Immers onvrijwillig en opgedane schade. Enkel middels dwang stroomt het geld in de staatskas. De staat doet daar dingen mee waar niemand voor zou willen betalen.

  Neen, niet de inkomensverschillen veroorzaken economische problemen. En ook niet de banken. Het is de staat die ons steeds maar weer dwars zit. Al onze problemen zijn veroorzaakt door de staat. Van decennialange woningnood (!) tot te hoge energieprijzen vanwege windmolenparken.

  Van oorlogvoeren tot het drukken van vals geld door DNB, het is de staat die de burger de nek omdraait.

   

  En de burger ?

  Dat is een dociel schaap richting slachtbank.

 11. Jan Gajentaan

  @Sirik als ik het goed lees zijn wij het in ieder geval deels wel eens. Ook ik pleit in het stuk (indirect misschien) voor een kleinere overheid, meer vrije markt (c.q. echte marktwerking) en wat minder geöbsedeerd omgaan met ongelijkheid.
  Waar ik in het stuk pleit voor betere controle op beloningsuitwassen gaat het vooral om mensen die hun machtspositie misbruiken voor hun eigen voordeel. Jij noemt dit de 10.000 profieurs die niet relevant zijn, ik weet niet hoeveel het er precies zijn, maar het lijkt me per definitie wel relevant (niet alleen intrinsiek maar ook vanwege de maatschappelijke effecten).

   

  Je streeft naar een overheid van 10% (ik neem aan van het BBP), wat dat betreft zit ik meer op de lijn van @BPS, dus alles met mate en ook gen te grote stappen in één keer, maar dat de overheid in NL kleiner moet daarover zijn we het wel eens (en meer nog in Ita / Fra).

  Overigens, kleine voetnoot, wel grappig dat de Nobelprijs voor de Economie vandaag werd gewonnen door een econoom die het heeft over verstoring van de marktwerking door grote (oppermachtige) partijen. Juist iets dat ik ook noem in het artikel. 

 12. Sirik

  Het is daarom geen wonder dat de westerse vrouw zo onvruchtbaar wordt gemaakt door de verzorgingstaat.

  Islamitische of Surinaamse teeners zijn al vroeg zwanger. Geen werk, geen vriend, wel kinderen. help !

  Dus die meisjes, worden verzorgd. Graties huisvesting, gratis koelkast, gratis bed, gratis vakantiegeld, gratis verwarming en licht, gratis openbaar vervoer, gratis mobieltje, gratis eten, gratis medische verzorging, onbeperkt gratis kinderen,  gratis (kinder)kleding, gratis pensioen (!), gratis… heel cynisch…. belastingbetalen.

  Alles gratis voor vier miljoen medeburgers met stemrecht !

  vanwege rechtvaardigheid.

   

  Het is daarom niet verwonderlijk dat het westen druk bezig is aan zijn ondergang.

 13. Sirik

  Wat zijn beloningsuitwassen ?

  Als het gaat om salarissen vanwege overheid dan wil ik daar inderdaad wel iets over te zeggen hebben. Het is ten slotte mijn geld.

  Als het gaat om beloningen gedaan door bedijfsleven/particulieren, gaat het mij niets aan. Dat is namelijk prive !

  In een vrije markt iemand belonen die niet presteert, is geld weggooien.

  Iemand die zijn machtmisbruikt ten nadele van de eigenaar/aandeelhouders, wordt heel gauw verwijderd dan wel voor de rechter gesleept ( NGO’s zijn onderdeel van de overheid ; is niet particulier)

  Geld weggooien doet enkel de overheid en daarom is een grote overheid ook een corrupte overheid.

   

  De overheid terugdringen tot 10% van wat ze nu is… kan op z’n gemakje gedaan worden, hoor.

  Maar als men in de gaten krijgt hoe funest de overheid voor ons is, hoe groot de vernietigingskracht op de economie en samenleving is,… smaakt het al gauw naar meer.

  Maar -10% van wat het nu is, als eerste stap… zou best weleens grote gevolgen kunnen hebben.

  Men krijgt trek !

   

  Het grappige van economen is dat de meeste economen (95%), hoogleraar of niet, NIETS snappen van de economie.

  Nogmaals zie mises.org.

 14. Sirik

  Een verstikkende bureaucratie ? Ik weet bij god niet wat dat is.

  Als ze mijn luchtpjp dichtknijen , ja, dan verstik ik.

  Maar verstikkend als economische term is mij niet bekend.

  Beeldspraak is het, ipv een nauwkeurig omschrijving van gedachten.

  Nog eentje !

   

  “De reële economie”, ook vaak gebruikt door hoogleraren.

  Is er dan ook zoiets als een niet-reële economie, dan ?

  Wat zegt dat bijvoegelijk naamwoord ons ?  

  Socialisme, kapitalisme, omzwaai-econoom, hebzucht, lachende ambtenaren.

  Het is allmaal teveel om dat te bespreken

   

  En dat gaat zo een tijdje door.

  Ook vooraanstaande politici, hoogleraren en andere beroepskletsers gebruiken dergelijke uitrukkingen.

  Beeldspraak ! Je ‘ziet’ het voor je, dus moet het wel kloppen ! 

  Maar het is verre van waardevol.

   

  Dus BPS, ik haak af. Je niveau is onnavolgbaar.

  Sterkte !

 15. BPS

  Ho, ho, ho, ho. Beschaven is niet negatief bedoeld, hoor! Maar verstand komt met de jaren. Geen commotie. U bent toch niet teer en overgevoelig? Of wel soms?

  Met begeleiding in z´n algemeenheid bedoel ik het beperken van extremen die:

  – bij een geheel vrij kapitalisme kunnen optreden door een bekrompen egoïsme van angst c.q. hebzucht,

  – en bij een onvrij socialisme kunnen optreden doordat een elite zich baas maakt van andermans eigendommen t.b.v. een bekrompen egoïsme van angst c.q. hebzucht.

  – de allerzwaksten, zieken, en de ouden van dagen die ons tot in 2014 hebben gebracht niet te laten verrekken. Die mogen op de sterken rekenen. Samen uit, samen thuis.         Je leeft met, en van elkaar in een samenleving op deze wereld, of niet. Als men niet met elkaar op deze wereld wezen kan, moet men er af gaan. Op Mars is nog wel plek.

   

  @Sirik. Een verstikkende bureaucratie verstikt de private sector met eindeloze complexe  regelgeving en veel te zware belastingen. Wijzelf moesten bijv. 7 jaren wachten op een beloofde vergunning die na 5 jaren akkoord was van gemeente en Provincie, en na 7 jaren moest de hele procedure weer opnieuw van die lachende ambtenaren en juristen.   Ik heb ze voor gek verklaard.

  Met “vinger aan de economische pols” bedoel ik meting en vergelijking van economisch vermogen en tempo (frequentie van cycli/omloop) in de reële economie. Dat je dat nog nooit bent tegengekomen in de handboeken van economen, klopt wel. Want die weten en begrijpen dat zelf ook niet. Zie bijv. mijn reactie op FTM over de EU/EC misverstanden over OCA begrip onder een artikel van Jean Wanningen over een omzwaai-econoom. http://www.ftm.nl/exclusive/wij-stellen-u-voor-de-nieuwe-belgische-minister-van-financien/

  Met economische diversiteit bedoel ik de hele brede variatie van MKB die ontstaat, als de private sector (MKB, en werknemers) weer wat meer lucht en bestedingsruimte krijgt.

  Ik bedoel verder dat de overheid in een gezonde, evenwichtige arbeidsmarkt goede ambtenaren concurrerend moet werven en belonen voor de levering van overeen te komen kwaliteitswerk. De markt schift de goeien van de slechte ambtenaren.

  Ik hoop het zo wat voor je te verduidelijken. Als het niet genoeg is, hoor ik dat van jou.    Als je er nog steeds niets aan vindt, moet je er niet weer naar vragen en ga je wat anders doen.

 16. toetssteen

  Zwaktebod. Geef Sirik een goed weerwoord, maar gooi het niet op beschaving.

 17. Sirik

   Ik vind er niets aan.

  “…een verstikkende bureaucratie wordt ?”

  “.. een vinger aan de economische pols’

  Tja een nogal wild om zich heen slaand stuk, misschien ?

   

  Wat is dat een “vinger aan de economische pols” ?

  Nooit tegengekomen in de handboeken.

  En wat is “economische diversiteit” ?

  De overheid zou dan goede ambtenaren moeten kopen?

  Zou dat het zijn en niet die rare wetten uit de Tweede kamer ?

  nou, ambtenaren vervangen en opgelost, dan !

   

  Waarom is dan begeleiding in zijn algemeenheid voor nodig ?

 18. BPS

  @ Sirik. Jij bent een beetje een rauwdauwer. Een jonge kerel zeker waar de scherpe randjes nog wat vanaf moeten. Beschaven, heet dat.

 19. BPS

  @ Sirik. Lees dit eens. Kun je het met het volgende eens zijn?

  @ Jan. “Waar moet je begeleiden en waar vrij laten?”

  In z´n algemeenheid; is begeleiding daar nodig, waar het karretje anders uit de bocht vliegt: excessen, extremen of crises ontstaan. Dat is tevens de grens van de vrijheid.    Een functionerende markt keert zelf excessen. Excessen -of crises- ontstaan door m.n. kunstmatige manipulatie, bijv. door marktrente te fixeren tegen de markt in, of een afge-dwongen monopolie of dictatuur, of disproportioneel geld te scheppen. Noem maar op.   De EU/ECB noemt dat onevenwichtigheden, maar is er vaak zelf subsidiair en debet aan.   Als een situatie kritisch wordt, ontstaat kritiek. Dat is ook de functie van kritiek, met name in een parlement, om excessen (schade) te keren. Een economische crisis is bijv. schade Zonder schade kom je vooruit. Met schade loop je achterstand of stilstand op.   Zonder kritiek en discussie, geen vooruitgang (citaat Harry Geels).

  Kritiek is ook -en niet bij toeval- onderdeel van wetenschappelijke bewijsmethode. Met de realiteit kom je verder. Niet met illusies over bijv. kredietgroei en grote sprongen voorwaarts dat de massa niet bijbeent. (de wet van de remmende voorsprong). Met mate.

   

  “En hoe voorkom je dat het begeleiden verstikkende bureaucratie wordt?”

  Met de vinger aan de economische pols. Verstikkende bureaucratie is bijv. een exces van een te zware overheid. Een zelf voedend monster. Bij een proportionele overheid ontstaat een bloeiende private sector die veel en diverse keus biedt aan werkzoekenden.               De overheid moet dan concurrerend goede ambtenaren kopen op de arbeidsmarkt, maar heeft daar dan ook geld voor, omdat een verhoogde private economie en omloopsnelheid ook belastinginkomsten verhoogd. Meer economische vrijheid biedt meer economische mogelijkheden die gegarandeerd genomen worden. Waar en hoe, weet je niet van te voren. Maar elke vooruitgang en elke vernieuwing, bracht tot dusver meer vooruitgang, vernieuwing en specialisatie = economische diversiteit.

 20. Sirik

  @BPS

   

  Schroef je mobiele telefoon open en kijk !

  Wel duizend fabrikanten hebben dit apparaat op basis van volledige vrijwilligheid mogelijk gemaakt.

  Van kopermijneigenaar tot filterfabrikant van doek gebruikt in halfgeleiderfabrieken.

  Van softwareschrijver tot koffiedame allen hebben dit tesamen, zonder elkaar te kennen, mogelijk gemaakt.

  Dankzij

   

   

  Vrijheid en de wil om goed te doen !

   

   

   

  Dat is heel wat anders hoe regeringen zijn.

 21. Sirik

  Banken en multinationals bestaan steeds meer vanwege overheidsbemoeiens.

   

  Kijk daar zeg je iets wat waar is.

  Echter nu praat je over politiek en niet economie !

  Het is de overheid, de politiek die voor deze wantoestanden verantwoordelijk zijn.

  De oorzaak is niet van economische aard

  Het stellen van wetten heeft vaak economische gevolgen,echter sommige economische gevolgen hebben geen economische oorzaak.

   

  Banken zijn moeilijk te vergelijken met bedrijven.

  Normaliter zouden ze dat echter wel moeten zijn, MAAR dankzij de politiek zijn de banken in een zeer moeilijke situatie terecht gekomen. Let wel, de oorzaak is dus niet economisch, maar politiek. Het heeft echter enorme economische… en daardoor politieke… gevolgen.

   

  Het grote probleem waarmee de banken mee zitten is dat de wetgever toestaat dat de bancaire boekhouder slecht werk mag afleveren.

  De balans van elke bank deugt niet.

  Dat mag juridisch, maar heeft tot gevolg dat banken om kunnen vallen ipv failliet mogen gaan.

   

  Het faillissement is een grote deugd. Als een onderneming niet meer aan de verplichtingen kan voldoen moet het stoppen. Als het goed wordt toegepast gaan de betrokkenen, behalve de eigenaren, zonder enige schade ieder zijns weegs.

  Van origine is faillissement bedoeld om (alle) schade te voorkomen. Een onderneming zou dan moeten stoppen op het laatste moment waarop het nog net alle verplichtingen na kan komen. Het laatste restje wordt dan betaald ten koste van de eigenaren. Het is daarom goed dat de Nederlanders de verzekeringsmaatschappijen hebben uitgevonden.

   

  Als elk bedrijf verplicht is zich te verzekeren ( eigenlijk heb je daar geen wetgeving voor nodig), dan heb je aan de verzekeringsmaatschappijen, opererend in een vrije markt, een goede en goedkope controleur en kun je de overheid missen als kiespijn.

  Immers de eisen en regeltjes worden bepaald door de verzekeraar anders gaat het feest niet door. En ook niet weer te duur, want anders loopt de verzekerde, de bank dus, naar de concurrentie. Dus  weg overheid.

   

  Banken mogen meer verplichtingen aangaan dan dat er inkomsten tegenover staan. Dat is absurd maar wettelijk zo geregeld. Afgesproken is dat elke bank een account bij de centrale bank heeft, om de verschillen te compenseren.

  De Centrale bank zorgt er voor dat het verschil via via en uiteindelijk vanuit de schatkist, de belastingbetaler, aangezuiverd wordt.

  Banken kunnen dan ook niet tegen elkaar concurrerren, want als het de spuitgaten uitloopt is er atijd een reddingsvest…. de belastingbetaler. (mede daardoor konden Nederlandse banken aan elke gek die meer dan 100.000 euro voor een vrijstaande woning wlide betalen, bedienen. Immers geen risico tot faillissement. Gevolg een huizenmarkt bubbel die nog moet knappen)

  Wil een bank wél goed doen, dan wordt via een licentiestelsel dat toestaat wie en onder welke condities een bank mag beginnen, dit voorkomen.

   

  In het theoretische geval dat een bank van goede wil het toch lukt om toeglaten te worden, dan kan het niet tegen de collega’s op. De goede bank is dan een 100% reserve bank en zijn (huidige) Nederlandse concurrenten zijn momenteel 2% reserve banken. Dat wil zeggen dat zij 50 maal meer aan verplichtingen mogen hebben dan dat er gedekt is.

  En dan verlies je het altijd.

  Het gevolg is dan dat banken niet met elkaar kunnen (!) concurreren en dat banken niet failliet kunnen gaan, maar omvallen.

  En omvallen doe je met behulp van de portemonnee van de burger. Zie het verschil als een bank een normaal bedrijf zou zijn en wat men met faillissement poogt te voorkomen.

   

  Zo zie je dat via de centrale bank (Slagerij Knots) de politiek, of de geheimzinnige machthebbers, een volledige grip hebben op al ons bezit en zo de, onze (!), economie vewoesten.

   

  Conclusie.

  De oorzaak van huidige financiële ellende isvan politieke aard en niet economisch.

  Uitsluitend de overheid, met name de politiek (CDA, PvdA, VVD), hebben ons deze ellende aangedaan.

  Zij die ons besturen hebben dit kwaad aangericht, niemand anders dan zij.

   

   

  Zo zie je maar dat die kwast Piketty, en ook die Tiroler, totaal geen kaas hebben gegeten van economie.

  Wil je meer weten :

   google: mystery of banking Rothbard pdf

 22. BPS

  @Jan. Dat is niet verwonderlijk. Het is nog onbekend terrein. Ook voor de wetenschap.

  Het sluit goed aan bij de essentie van je een na laatste artikel: “De rancuneleer van Menno Ter Braak.”.

  Het betreft de voortrollende wederkerigheid in het bestaan, over DE filosofie van het bestaan. Niet over een filosofie over het bestaan, van diverse filosofen.

 23. Jan Gajentaan

  @BPS zeker iets om nog vaker contact over hebben. 

  Het gaat met name om die begeleide, vrije vorm

  Waar moet je begeleiden en waar vrij laten. En hoe voorkom je dat het begeleiden verstikkende bureaucratie wordt? Zoals je merkt aan het stuk en aan mijn commentaren ben ik nog enigszins zoekende op dat vlak. Schaam ik me ook niet voor.

 24. BPS

   

  Jan Gajentaan 14:58: “… zit ik meer op de lijn van @BPS, dus alles met mate…”         BPS 13:06: “Markteconomie blijkt optimaal te functioneren in een begeleide, vrije vorm.

  Het markteconomisch systeem is het beste te vergelijken met een economisch monster: In geheel vrij-kapitalistische vorm is het meedogenloos en niets ontziend.

  In een geheel onvrij, centraal geleide socialistische vorm, is het monster vastgeketend, lam en machteloos, economisch dood.

  De kunst is om het monster te temmen en te begeleiden in een vorm zodat het monster dat gedrag en die prestatie geeft waarbij iedereen wel bij vaart.

  Dat is een vorm zo ongeveer halverwege de opgaande Laffer-curve. Dat is het kompas.  Daarbij heeft de private sector voldoende lucht en de publieke sector ook.

  Daar moeten we naar toe. Naar balans en evenwicht.”

   

  @Jan. Ik kan dat nog verder onderbouwen:

  Als je economie goed verzorgt, is economie goed voor jou. Want je oogst wat je zaait.

  Dat geldt een boer voor zijn koeien, een winkelier voor zijn klanten, een mens voor zijn lichaam, en een overheid voor zijn burgers.

   

 25. Jan Gajentaan

  @Sirik Banken en Multinationals bestaan steeds meer bij gratie van het (met ons belastinggeld) gevoerde overheidsbeleid. Dit in veel sterkere mate dan dertig jaar geleden. De banken profiteren van de lage rente terwijl de individuele spaarder uitgekleed wordt. En als het fout gaat worden ze gered met ons belastinggeld.

  Dus, als de hoge heren/dames in de Boardroom elkaar miljoenen toeschuiven met de complimenten voor weer een sanering, of weer een verlaging van de loonkosten, of weer een outsourcing, dan hebben wij met z’n allen daar misschien ook wel wat over te zeggen.  

  Nu snap ik wel het risico dat je dan wéér een hoop overheidsbemoeienis krijgt waar niemand op zit te wachten, ik zeg ook dat ik geen pasklare oplossing heb. Ik zeg wel dat de verhoudingen ver zoek zijn momenteel. 

   

  Voor overheids- en semi-overheidsinstellingen geldt des te meer dat we daar als belastingbetaler iets over te zeggen hebben, maar goed, daarmee is men momenteel druk doende.

   

 26. Gerben

  Op zich een mooie analyse.

   

  Als enigszins linkse rakker wil ik toch nog even wijzen op het feit dat meer marktwerking (afbraak van de verzorgingsstaat) niet per se de enige oplossing is. Zoals gezegd ontstaat de paradox doordat overheden kiezen voor expansief monetair beleid. Dat tast koopkracht van consumenten aan: rijken worden rijker, armen worden armer. We hebben dus naast de oplossing ‘meer markt’ ook nog de mogelijkheid om te kiezen voor een ander monetair beleid. Het expansieve monetaire beleid leidt namelijk niet of nauwelijks tot economische groei. Die keuze kunnen we als land met de Euro niet zelf maken. Als we daar vanaf stappen slaan we twee vliegen in één klap: beter functionerende geldmarkt met door de markt bepaalde wisselkoersen èn we kunnen zelf bepalen hoe hard we de digitale geldkraan open zetten.

 27. Henry Joseph

  Vermogen opbouwen zonder te graaien is tegenwoordig onmogelijk. Wat je van de overheid mag houden als vrij besteedbaar inkomen is nauwelijks genoeg om de vaste lasten te dekken. Het is nog steeds zoals vroeger, toen de fabrikant tegen de dominee zei: “hou jij ze dom, hou ik ze arm”.

 28. BPS

  Knap samengestelde visie van Jan Gajentaan.

  Voor mij aanleiding om het volgende nog maar eens te herhalen:

  Markteconomie blijkt optimaal te functioneren in een begeleide, vrije vorm. Geen maximale vrijheid, maar optimale vrijheid.

  Het markteconomisch systeem is het beste te vergelijken met een economisch monster. In geheel vrij-kapitalistische vorm is het meedogenloos en niets ontziend.

  In een geheel onvrij, centraal geleide socialistische vorm, is het monster vastgeketend, lam en machteloos, economisch dood.

  De kunst is om het monster te temmen en te begeleiden in een vorm, zodat het die eigenschappen geeft waarbij iedereen wel bij vaart.

  Dat is een vorm zo ongeveer halverwege de opgaande Laffer-curve. Dat is het kompas.  Daarbij heeft de private sector voldoende lucht en de publieke sector ook.

  Daar moeten we naar toe. Naar balans en evenwicht.

   

  Ik geef een samenleving van samenlevingen met ieder het zijne,
  optimale vrijheid (niet maximaal) en een afbouwend minimaal basisinkomen als
  sociaal vangnet, de beste kansen. Een functionele markteconomie met een sociale bodem.

 29. BPS

  Dat wil zeggen: een samenleving van samenlevingen in evenwichtig balancerende optimale valutagebieden (oca´s).

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.