BBC en klimaatpropaganda

Inzet van psychologen om klimaatapathie bij het publiek te doorbreken.

De BBC wordt wereldwijd beschouwd als de gouden standaard van de journalistiek. ‘Klimaat’ en milieu vormen daarop uitzonderingen. Zoals mijn trouwe lezers bekend is, wordt de BBC in kringen van klimaatsceptici gepercipieerd als een fanatiek apostel van het broeikasevangelie. De eerste radiodiscussie waaraan ik in het navolgende aandacht schenk, bevestigt dat maar weer eens. Uit de onderstaande tweede radiodiscussie blijkt echter dat een aantal Britse mainstream klimatologen bezig is een draai te maken. Zij distantiëren zich duidelijk van wat eens als motto gold: ‘The science is settled. All scientists agree.’

Onder de titel, ‘Are We Tired of Talking About Climate Change?’ zond de BBC onlangs een radioprogramma uit waarin verschillende geïnterviewden van hun droefenis mochten getuigen over het feit dat de publieke aandacht voor het klimaat’vraagstuk’ de laatste jaren behoorlijk is weggeëbd. De deelnemers aan het programma waren zorgvuldig geselecteerd. De meesten van hen waren uit het juiste politiek correcte ideologische hout gesneden en waren afkomstig uit het het eco–industrieel–complex, dan wel op andere wijze voor hun inkomen afhankelijk van het voortbestaan van de klimaathype. Klimaatsceptici waren zorgvuldig geweerd.

Veel aandacht was er voor de mislukte klimaattop on Kopenhagen (december 2009).  Jennifer Morgan, directeur van het klimaatveranderingsprogramma van het ‘World Resources Institute’ mocht een tranentrekkend verhaal houden over de traumatische indruk die het mislukken van de conferentie in Kopenhagen op haar en vele anderen had gemaakt. Ze had er ècht een doorbraak verwacht.

Kennelijk had ze zich echter niet zo goed op die bijeenkomst voorbereid, want dat was allerminst een verrassing, gegeven het feit dat de standpunten van de diverse partijen mijlenver uiteen lagen. Het toont maar weer eens aan dat de inschatting van de betrokkenen over de kans van slagen van bepaalde beleidsmaatregelen op klimaatgebied meer door wensdenken dan door nuchtere analyse wordt bepaald.

De ezel stoot zich in het gemeen niet twee maal aan dezelfde steen? Het ziet er helaas niet naar uit. Het fiasco van Kopenhagen dreigt zich op de komende klimaattop in december in Parijs te herhalen. Opnieuw worden er grote verwachtingen gewekt. De propagandamachine draait op volle toeren om druk uit te oefenen op de deelnemers van deze bijeenkomst om tot bindende afspraken te komen tot vermindering van de CO2–uitstoot als gevolg van het verstoken van fossiele brandstoffen. Maar de posities liggen bijna nog even ver uit elkaar als in Kopenhagen. Dat wordt dus opnieuw een trauma voor de koene redders van onze planeet. De traumaopvangteams kunnen al vast gaan warmlopen.

Ook had men voor het radioprogramma een psycholoog weten te strikken: Robert Gifford. Deze had 31 redenen gevonden waarom de burger niet meer zo geïnteresseerd was in de opwarming van de aarde. Met een imponerende opsomming daarvan getuigde hij van superieure deskundigheid op zijn vakgebied: de psychologie. Maar van klimaat had hij kennelijk minder verstand, want de meest voor de hand liggende reden – het feit dat de opwarming zo’n 18 jaar geleden is gestopt, hetgeen geen enkel klimaatmodel had voorspeld (beter: geprojecteerd) – bleef onvermeld.

Beluister en lees verder hier en hier.

Commentaar van Bishop Hill:

There was something almost entirely otherworldly about this programme, with the collapse of interest in global warming after 2009 discussed without even a peep about Climategate and related scandals, climate psychologists interviewed as if they were credible academics and the whole show presented as if the world’s only concern was to get back to the stone age as quickly as possible. It was all quite odd.

I wonder if the producers of the show could get their heads around the idea that we are not actually tired of talking about climate change. We are, however, tired of being lectured about it, misled about it, lied to about it and subjected to an endless stream of propaganda about it by homicidal environmentalists and closet authoritarians and all with the blessing of the BBC and the political classes.

Apart from that we’re really quite interested.

Aldus Bishop Hill.

Lees verder hier.

Het tweede recente radioprogramma van de BBC was getiteld: ‘Climate Change. Inconvenient Facts?’ De deelnemers aan dit programma waren klimatologen. Wederom schitterden klimaatsceptici door afwezigheid, uitgezonderd een kort intermezzo met Matt Ridley. Maar de interviewer stelde redelijk kritische vragen (wat al tien jaar geleden had moeten gebeuren) en een van de deelnemers, Mike Hulme, deed een aantal uitspraken die voor de oplettende luisteraars toch als een verrassing kwamen. Dat hadden we nog niet eerder van mainstream klimatologen gehoord.

Aan de inleiding van het radioprogramma ontleen ik het volgende:

With arctic sea ice shrinking and Antarctic sea ice growing, Tom Heap asks what is happening to the climate.

Despite the consensus of scientists around the world, [Noot HL: Dit is weer het bekende hardnekkige sprookje dat steeds weer wordt herhaald. Ik heb deze desinformatie reeds verschillende keren weerlegd. Zie hier en hier.] there are still some anomalies in the computer models of the future climate. [Noot HL: ‘Some anomalies’ is een euphemisme.] Tom Heap is joined by a panel of experts to tackle some of the difficult questions that lead to uncertainties in our understanding of the changing climate.

The perceived wisdom in the scientific community is that the climate is warming but evidence shows that even though Arctic sea ice is melting, there has actually been a growth in Antarctic sea ice. That, along with a documented slow down in the warming of the climate since 1998, has been a ‘stone in the shoe’ of the climate change story. So what is happening?

Tom is joined by BBC and Met office weather presenter John Hammond to put these ‘difficult’ climate scenarios to a team of experts: Mark Lynas [Noot HL: Mark Lynas is degene die Bjørn Lomborg in september 2001 een taart in het gezicht had gegooid.

Veel later heeft hij daarvoor zijn excuses aangeboden, die vervolgens door Lomborg zijn aanvaard.] is an author and environmental campaigner, Mike Hulme is professor of Climate and Culture at Kings College London and Dr Helen Czerski is a broadcaster and ‘bubble physicist’ at UCL.

With the help of this panel, Costing The Earth discusses how best to communicate anomalies that don’t appear in climate models and make the science sometimes hard to comprehend.

Presenter: Tom Heap

Zoals opgemerkt, richtte het programma zich dus op de anomalieën – de verschijnselen die niet in het grote opwarmingsverhaal (de ‘narrative’) pasten, zoals de aangroei van het Zuidpoolijs en de ‘pauze’ in de opwarming. De interviewer, Tom Heap, informeerde of men die duidelijk diende te erkennen of onder het tapijt diende te schuiven. De algemene reactie was dat men die openlijk diende te behandelen. Het heeft overigens vele jaren geduurd voordat dat schoorvoetend gebeurde. De aanvankelijke reactie was er een van ontkenning.

De interviewer vroeg Hulme of er een opwarmingspauze was en hoe deze aan het publiek kon worden worden uitgelegd.

Hulme:

Yes, there is a pause. Maybe we did not understand enough the natural cycles. Science is always discovering new things. … We did not present the complex interaction between human and natural influences in the way, perhaps, that we could have done at the time. [Noot HL: Als wetenschappers kwalificaties als ‘complex’ gaan gebruiken, betekent dit niet zelden: we begrijpen er niets van. Dat impliceert dat men het destijds ook niet goed had kunnen uitleggen.] … The models of the nineties did not have a rich understanding of how the oceans work in order to bring out that climate could produce these pauses and hiatuses. [Noot HL: Dat kunnen de modellen nog steeds niet. Het gaat bovendien niet alleen om een gebrek aan inzicht in de rol van oceanen, maar ook over een gebrek aan inzicht in vele andere factoren, zoals de interactie van de oceanen met de atmosfeer, de rol van aerosolen, van wolken, van de zon en de zogenoemde klimaatgevoeligheid (de temperatuurstijging bij een verdubbeling van de CO2–concentratie in de atmosfeer).] If the narrative is undermined, science has to inquire why, irrespective of the political narrative, the advocacy narrative or campaign narrative. [Noot HL: Men zou wensen dat alle mainstream klimatologen deze opvatting zouden delen en er ook naar zouden handelen, want vooral dat laatste is beslist niet het geval.]

Voorts werd enige tijd stilgestaan bij de voordelen van een verhoogde CO2–concentratie en temperatuurverhoging voor de plantengroei. De gesprekspartners erkenden dat die er bekaaid waren afgekomen in de rapporten van het VN–klimaatpanel. Maar dat was nu eenmaal de opdracht van de regeringen. Volgens zijn mandaat diende het IPCC zich uitsluitend te richten op de risico’s van klimaatverandering, en niet op de voordelen daarvan.

Tom Heap informeerde:

Should we welcome the sceptics?

Dat was voor Hulme natuurlijk een prachtige voorzet om iets positiefs over de klimaatsceptici te zeggen. Maar hij benutte die kans niet. In plaats daarvan tilde hij de discussie naar een meer algemeen plan:

Scepticism is a cardinal virtue of science.

Interviewer:

Do you believe that scientists are doing that?

Hulme:

There have been pressures put on science, whether explicit or implicit.

Interviewer:

Well, those sceptics were portrayed as crackpots.

En die opmerking/vraag bleef onbeantwoord zweven, omdat een van de andere discussiedeelnemers schielijk van onderwerp veranderde.

Beluister verder hier.

Veel van deze inzichten die in het programma naar voren zijn gekomen, zijn al zo’n vijf à tien jaar gemeengoed onder klimaatsceptici. Het zou Mike Hulme hebben gesierd indien hij dat ook expliciet en ruiterlijk zou hebben erkend. Maar dat kon er kennelijk niet vanaf. In plaats daarvan is er een heksenjacht op prominente klimaatsceptici geopend. (Voor alle duidelijkheid en ter voorkoming van misverstand: ik neem dat dat wetenschappers als Mike Hulme zich daarvan distantiëren.)

Het zal duidelijk zijn – maar misschien ook niet, vandaar dat ik het nog maar weer even opschrijf – dat door de veranderde opvattingen van de mainstream – die thans convergeren met die van de sceptici – de wetenschappelijke basis van het klimaatbeleid nu geheel is weggevallen. Als men niet weet hoe het klimaatsysteem werkt, hoe wil men het dan kunnen beïnvloeden met beleid? Maar in de politiek geldt: verstand op nul en blik op oneindig. Op klimaatgebied lijkt de politiek te lijden aan een ernstige vorm van collectieve dementie. Het is hoog tijd dat daaraan een einde komt, want het kost de samenleving miljarden die geen enkel aantoonbaar effect hebben op het klimaat.

Voor mijn eerder DDS–bijdragen zie hier.

 

PS,

Onlangs kwam een nieuwe film/video beschikbaar over de klimaatdiscussie: ‘The Global Warming War.’ Hierin werden vele prominente klimaatsceptici geïnterviewd. Zie hier. Voor zover mij bekend waren de reacties zeer positief.

 

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

39 reacties

 1. Ni28

  De huidige klimaatinquisitie bedrijft politiek gekleurde wetenschap. U (politici) vraagt, en wij (wetenschappers) draaien. En nu die beloofde subsidie, graag!

 2. JWR

  Ook in Australie komt er een reactive tegen dat alarmisme van het Australische “de Bilt”:

  http://www.principia-scientific.org/hidden-opportunities-exposing-false-claims-by-australian-govt-s-bureau-of-meteorology.html

 3. Teun

  Met dit koude weer zit ik apathisch binnen. Welke klimaatpsycholoog doorbreekt deze klimaatapathie van mij eindelijk eens.
  Hij moet Gerrit Hiemstra uit beeld duwen en uitzinnig van vreugde uitroepen dat de hittegolf van morgen mede mogelijk wordt gemaakt door de psychologie.

 4. Herman Vruggink

  Ze zeggen wel eens: “Als je een leugen vaak genoeg herhaalt wordt deze niet vanzelf waar” En zo is het ook met de bewering dat de opwarming al 18 jaar gestopt is. Het is gewoon niet waar. Zou Hans Labohm eens willen uitleggen waarom hij zich alleen wil beroepen op de RRS satelliet data en de UAH satelliet data volkomen negeert?

  Tja en dat de zogenaamde klimaatsceptici geweerd worden is zo langzamerhand wel te begrijpen. Er is natuurlijk geen verplichting om hun mening te vragen.

 5. Mike V.

  Zure regen, ozon- (onzin) lagen die verdwijnen ten gevolge van drijfgassen, in de sixties de afkoeling van de aarde.’T kan nooit lang duren of de volgende hoax dient zich aan,.

 6. Herman Vruggink

  P.S. Het eerste kwartaal 2015 was beduidend warmer dan het eerste kwartaal 2014, één van de warmste jaren ooit gemeten, misschien wel het warmste jaar. Waar blijft die beloofde nieuwe kleine ijstijd? 🙂

  1. Theo345

   Toen Pachauri nog in functie was, werd hij niet moe uit te leggen dat je uit recente metingen niet de ontwikkeling op de lange termijn kon afleiden. En voor die lange termijn verwees hij dan naar zijn rapportages, deel 5th AR, Summary for Policymakers.

   1. Herman Vruggink

    Theo345,

    Daar heeft Pachauri wel een punt. Maar het is Hans Labohm die al wat jaartjes ons de ijstijd op de korte termijn voorspeld. Dus de vraag wordt nu wel zo langzamerhand: Waar blijft nu toch die verschrikkelijke ijstijd die Labohm ons voorspelt?
    http://www.dagelijksestandaard.nl/2012/01/zonnecyclus-25-belooft-niet-veel-goeds/

    1. Ben Wouters

     Even wat verder terug kijken dan de neus lang is:
     https://tallbloke.files.wordpress.com/2014/03/image-775.jpg
     De diepe oceaan temperaturen zijn sinds hun piek zo’n 84 miljoen jaar geleden ~18 graden kouder geworden. Pas de laatste ~3 miljoen jaar is er een stabiel ijspak op Antarctica.
     Op het Noordelijk halfrond wisselen in die tijd glacialen en interglacialen elkaar af. Wij boffen momenteel.
     Laten we ons eens zorgen gaan maken als de diepe oceanen weer zo’n 18K warmer zijn.
     Gaan wij niet mee maken 😉
     (en kunnen we ook niets aan doen)

     1. Herman Vruggink

      Ben Wouters,

      De diepe oceaan temperaturen zijn sinds hun piek zo’n 84 miljoen jaar geleden ~18 graden kouder geworden. [Dat zou kunnen kloppen]
      Pas de laatste ~3 miljoen jaar is er een stabiel ijspak op Antarctica. [Inderdaad, voor zover stabiel stabiel is.]
      Op het Noordelijk halfrond wisselen in die tijd glacialen en interglacialen elkaar af. Wij boffen momenteel. [ Zeker]
      Laten we ons eens zorgen gaan maken als de diepe oceanen weer zo’n 18K warmer zijn. Dat
      Gaan wij niet mee maken 😉 [ Nee, gelukkig niet]

      Allemaal waar. Maar beste Ben Wouters, wat heeft dit te maken met het feit dat de door Labohm op korte termijn voorspelde verschrikkelijke ijstijd maar niet wil komen? Wat wil je hier eigenlijk mee zeggen?

    2. Theo345

     Herman,
     Hans Labohm is er goed in, de voorspellingen over opwarming van de aarde in twijfel te trekken, vaak op goede gronden.
     Ik zie hem niet een voorspelling van een ijstijd daarvoor in de plaats stellen. Ook niet in de doorverwijzing die je geeft.

     1. Herman Vruggink

      Theo345,

      De titel “cycle 25 voorspeld niet veel goeds” vindt je niet alarmistisch genoeg? Je weet dat cycle 25 over een paar jaar begint? Maar ik wil best even in het archief duiken hoor, Labohm heeft het toch regelmatig over de verschrikkelijke ijstijd die op zeer korte termijn gaat komen. Ik kom nog wel met aanvullend archief materiaal vandaag of morgen.

      Overigens mag Labohm gerust alle voorspellingen over opwarming van de aarde in twijfel te trekken. Daar is iedereen vrij in. Niemand heeft een kristallen bol tenslotte. Maar ga niet knoeien met de feiten.

 7. Ben Wouters

  “Wat wil je hier eigenlijk mee zeggen?”
  Lijkt me voor de hand liggend. Als de diepe oceanen zo’n 18K warmer kunnen worden dan nu zonder enige menselijke invloed, waarom praten we dan nog over een mogelijk gemeten opwarming van de oceanen van een paar honderdste graden. Als ze zo’n 3 á 4 graden warmer worden dan nu, zijn we misschien net van de huidige glacialen af.
  Ik begrijp zo wie zo niet hoe volwassen mensen kunnen praten over een opwarming van diepe oceanen (4 á 5000 meter diep) door een paar extra CO2 moleculen in een koude, ijle atmosfeer. De zon is nauwelijks in staat om de bovenste ~200 meter een beetje op te warmen.

  1. Herman Vruggink

   Ben Wouters,

   Helemaal waar, Die opwarming van de diepe oceanen (>2000 m) zou ik mij ook niet druk over maken. Die opwarming is op die dieptes niet eens aangetoond. Ik zou zeggen hoe meer opwarming zich daar verzameld, des te beter het is.

   Maar beste Ben Wouters, wat heeft dit te maken met het feit dat de door Labohm op korte termijn voorspelde verschrikkelijke ijstijd maar niet wil komen?

   1. Ben Wouters

    “Die opwarming van de diepe oceanen (>2000 m) zou ik mij ook niet druk over maken. ”
    De temperatuur van de diepe oceanen bepaalt tot hoever de zon het bovenste laagje oceaan op kan warmen, en bepaalt dus de opp. temperatuur van de oceanen en daamee > 70% van de opp. temperatuur op aarde. Toen de diepe oceanen zo’n 18K warmer waren dan nu, waren de opp. temperaturen ook zo’n 14K hoger => vrijwel nergens ijs op aarde, bossen tot op 85 graden noord en zuid etc.

    Dus zolang de diepe oceanen nog (verder) afkoelen, blijven we in de huidige situatie met glacialen / interglacialen op het NH. Mogelijk zelfs een permanente ijskap op hogere breedtes. Hoelang het duurt voor de volgende glaciaal begint? Weet niemand, ook Labohm niet.

    1. Herman Vruggink

     Ben Wouters,

     Daar ben ik het deels mee eens. Hoe kom je er bij dat de de diepe oceanen momenteel nog verder afkoelen? Zolang de zeespiegel stijgt, voornamelijk t.g.v. uitzetten van zeewater, is dat moeilijk hard te maken. Maar eerijk gezegd maak ik mij niet druk om opwarming dan wel afkoeling van de diepzee. Die warmte is volledig onttrokken aan ons klimaat die voor een groot deel bepaald wordt door de oppervlakte temperatuur van het zeewater. En inderdaad, die bepaald voor 70% de global temperatuur van de Aarde. Eerlijk gezegd bekommer ik mij alleen om de verwachtingen van het klimaat voor de komende paar eeuwen. Lijkt mij voorlopig ver genoeg. De meeste IPCC projecties gaan ook niet veel verder dan het jaar 2100.
     En die projecties laten zien dat wij rekening moeten houden met stevige opwarming met vervelende consequenties.

     En Ben Wouters het ontgaat mij nog steeds wat dit te maken heeft met het feit dat de door Labohm op zeer korte termijn voorspelde verschrikkelijke ijstijd maar niet wil komen. Nu heb je het over een ver verleden gehad, over een verre toekomst, en je hebt het over ‘heel diep’ gehad. Wanner ga je het hebben over de verwachtingen voor de komende 100 jaar in onze leefomgeving? Dat is waar wij in eerste instantie primair mee te maken hebben, dat is waar wij ons beleid op maken.

     1. Ben Wouters

      “Hoe kom je er bij dat de de diepe oceanen momenteel nog verder afkoelen? Zolang de zeespiegel stijgt, voornamelijk t.g.v. uitzetten van zeewater, is dat moeilijk hard te maken.”
      Met het einde van het laatste glaciaal steeg de zeespiegel zo’n 120 meter door het afsmelten van de gigantische gletsjers.. Dat dat nu nog een beetje voortsukkelt, soit.

      “Die warmte is volledig onttrokken aan ons klimaat die voor een groot deel bepaald wordt door de oppervlakte temperatuur van het zeewater.”> 70% vh aardopp. is bedekt met oceanen, waarvan de temperatuur beneden ~1000m zo’n 275K is. Alleen in de (sub)tropen weet de zon daar ~300K opp. temperatuur van te maken, op grotere breedtes nog (veel) minder. Dus de temperatuur op aarde is voor het overgrote deel bepaalt door de diepzee temperatuur.
      De temperatuur van de diepe oceanen verandert nauwelijks op menselijke tijdschalen. Vraag is hoe lang de zon hun opp. voldoende op temperatuur kan houden om een volgend glaciaal te voorkomen. Eén slecht getimede vulkaanuitbarsting en we zijn de pineut.

    2. Herman Vruggink

     Ben Wouters,

     Nu begin je in kringetjes te draaien en ga je je zelf herhalen. De Aarde is 70% met water bedekt, ja daar zijn wij het over eens. En de temperatuur van de diepe oceanen verandert nauwelijks op menselijke tijdschalen. Daar zijn wij het wel over eens. Echter voor het klimaat op de korte termijn, is de diepte (>2000 meter) absoluut niet van belang. Het is niet relevant. Wat de oceaan aangaat is alleen de SST van invloed op het klimaat.

     Zoals ik al aangaf gaat het om de klimaatverandering in de komende twee eeuwen. Het is leuk dat je wat algemene waarheden uit de categorie algemene kennis met ons deelt, maar heb je nu ook nog wat te melden over de komende 100 jaar?

     1. Ben Wouters

      Als de temperatuur van de diepe oceanen niet verandert, zal de opp. temperatuur ook ongeveer gelijk blijven. De zon kan alleen in de tropen het toplaagje zo’n 25K opwarmen. Indien er geen grote veranderingen in zonnestraling of albedo zijn, blijft de opp. temperatuur ook binnen een nauwe bandbreedte.
      Enige manier om de temperatuur op aarde serieus te verhogen, is door de diepe oceanen op te warmen, zoals in het verleden is gedaan door het ontstaan van het Ontong Java plateau. http://en.wikipedia.org/wiki/Ontong_Java_Plateau
      Het idee dat de atmosfeer de oceanen op zou kunnen warmen is te bizar voor woorden. Het opp. (en dus hoofdzakelijk de oceanen) verwarmen de atmosfeer, die alleen het verlies naar de ruimte enigszins vertraagt.

 8. Ronel

  Herman, geen idee wanneer Labohm gezegd heeft dat die verschrikkelijke ijstijd morgen zou beginnen. Maar dat ‘ie komt twijfelt niemand aan. Dat kan zo maar nog 100 of 1000, misschien wel 5000 jaar duren maar hij komt! Een periode van 5000 jaar is op de aardse tijdschaal slechts een fractie. Wat hij wel zegt is dat de huidige pauze wel eens een daling van de temperatuur zou kunnen worden i.v.m. afnemende zonneactiviteit.

  En op deze site staan jouw geliefde RSS en UAH satelietdata keurig onder elkaar. Kun jij mij vertellen waar jij die voortschrijdende opwarming ziet in de afgelopen 18 jaar ?? Zelfs de grootste alarmist en het IPCC geven inmiddels toe dat er een “pauze” is in de opwarming, alleen jij nog niet.
  https://notalotofpeopleknowthat.wordpress.com/2015/04/06/satellite-temperatures-fall-again-in-march/
  (de titel dekt overigens niet de lading, uit deze grafieken haal ik geen temperatuurdaling in het eerste kwartaal ’15)

  1. Herman Vruggink

   Ronel,

   Labohm schrijft toch regelmatig over de verschrikkelijke ijstijd die op zeer korte termijn gaat komen. Lees je zijn stukjes wel? Hij ziet daar een gevaar voor de maatschappij in. En op korte termijn bedoelt hij de komende 3 – 10 jaar. Dat is inderdaad niet morgen, maar cycle 24, die al niet veel voorstelde, is al over zijn top heen en we zijn in dalende zonneactiviteit op weg naar cycle 25 waar Labohm het over heeft. Nog geen spoor van afkoeling te bekennen, integendeel.

   Goed dat je RSS en UAH laat zien. Alleen is er geen 18 jarige trend lijn aangegeven. Daar gaat het immers om. Daarom laat ik ze dan maar in 1 figuur zien.
   http://www.woodfortrees.org/plot/uah/last:216/plot/rss/last:216/plot/uah/last:216/trend/plot/rss/last:216/trend
   Vertel eens, zie jij aan de 18 jarige UAH trend dat de opwarming gestopt is?

   Ja, er is een algemeen begrip Hiatus ofwel ‘pauze’ Daar is ook niets geheimzinnigs aan en deze wordt net zoals je al aangeeft gewoon netjes in IPPC AR5 besproken. Hier wordt echter wel alle indicatoren gewogen en aangegeven wat het eventueel wel of niet kan betekenen. Je kan spreken van een periode van verminderde opwarming, dat de opwarming gestopt is gaat echter te ver en is misleidend.

   1. Ronel

    Nee, misleidend is de bewering dat de geprojecteerde opwarming van 2 graden vanaf 1850 tot eind deze eeuw, rampzalige gevolgen zal hebben. En we daarvoor wereldwijd duizenden miljarden Dollars en Euro’s moeten verplaatsen van arm naar rijk om dit te voorkomen.

    Jouw UAH geeft hier als enige (RSS geeft zelfs een lichte afkoeling) een opwarming van een tiende graad in 18 jaar… Poe poe, daar krijg ik het warm van…. da’s in 100 jaar iets meer als een halve graad…. Benidorm aan de Noordzee, here i come!!

    Jij blijft maar ontkennen dat de temperatuur nog steeds aan het herstellen is van de kleine ijstijd en dat er daarvoor ook al twee periodes waren waar in de temperatuur hoger lag dan nu. Ook toen is de wereld niet vergaan, integendeel, die warmere periodes vielen samen met bloeiende en groeiende culturen. Kortom, ik begrijp echt niet waar jij je zorgen over maakt, waarom jij steeds maar weer het miljardenverslindende energieakkoord blijft verdedigen. Ik zou je er bijna van verdenken dat jij er financiële belangen bij hebt…. 😉

    1. Herman Vruggink

     Ronel,

     Waar waren wij gebleven:
     http://www.woodfortrees.org/plot/uah/last:216/plot/rss/last:216/plot/uah/last:216/trend/plot/rss/last:216/trend

     Je ziet RSS en UAH data. RSS geeft geen opwarming, UAH duidelijk wel. Ik ken maar twee satelliet data sets. En van station data roepen de vermeende sceptici allemaal in koor: die data is gemanipuleerd of ze beginnen over het stadseffect. Of wil jij daar wel naar kijken?

     Goed: RSS en UAH. Dan kan je zeggen, UAH is ook niet veel, maar daar gaat het niet om. Waar het omgaat is het verzwijgen van het ene en het bewust kiezen voor de andere die geen opwarming laat zien. En dat is misleiding. De bewering over 18 jaar is daarmee doorzichtig dubieus en onbetrouwbaar. En dat is het stempel wat de zogenaamde sceptici zichzelf steeds meer opdrukken.

     Vervolgens sla je helemaal op hol en kom je met wilde van de hak op de tak beweringen. Zo hebben wij het nog nooit gehad over temperatuur die zich aan het herstellen is van de kleine ijstijd en verwar je een veiligheidsgrens van 2 graden met een 2 graden opwarming als rampzalige gevolgen. Wie beweert er dat 2 graden opwarming rampzalige gevolgen gaat hebben? Enkele superalarmisten wellicht, maar de wetenschap in ieder geval niet. En ik zeker niet.

 9. Hetzler

  Herman Ik heb wat citaten van u gezocht in de diverse commentaren. Ik respecteer uw nadruk op correcte informatie, maar ik vrees dat u hierin enigszins doorslaat en waarin u ook niet altijd even consistent bent in weerwil van uw symboliek van de weegschaal in evenwicht. Jammer is ook wel eens dat u zaken anders formuleert dan ze zijn aangegeven. Een voorbeeld zijn de berekeningen van Crok&Lewis. Zij maken gebruik van de cijfers van het IPCC en blijven daarmee binnen de conclusies van het IPCC, althans de conclusie die het IPCC in AR5 had moeten trekken over de Best Estimate inzake de TCR. Dit is dus de schatting voor de opwarming over 70 jaar volgens de filosofie van het IPCC, die het IPCC echter heeft achtergehouden. En kijk nu eens naar het onderstaande citaat van u:

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/04/die-verschrikkelijke-opwarming-die-maar-niet-wil-komen/
  Van verschrikkelijke opwarming is vooralsnog geen sprake en zal pas op zijn vroegst over een jaar of 70 zichtbaar kunnen worden.

  Voorts: Onheilsvoorspellers zijn er altijd geweest. Het IPCC echter voorspeld geen verschrikkelijke opwarming op de korte termijn. Die begint op zijn vroegst ongeveer vanaf 2070. Afhankelijk van wat je verschrikkelijk vindt natuurlijk. Sommigen vinden 4 graden warmer misschien best lekker.

  En: De wetenschap, en de meerderheid in de maatschappij denkt daar anders over. En je mag gerust alles met een korreltje zout nemen, doe ik ook. Eerst zien en dan geloven. Totdat er meer zekerheid is nemen we uit voorzorg maatregelen.

  U zegt We. Sceptici in elk geval niet. En u? Gelooft u nu wel of niet in die verschrikkelijke opwarming?
  En verder lijkt u zich te scharen achter, en aan te sporen tot, het voorzorgidee, ook al heeft u bedenkingen over de gegrondheid ervan.
  Voorts lees ik in uw reactie hierboven het e.e.a. over De wetenschap die anders denkt over die rampen. Hoe is dit te rijmen met wat u hieronder stelt over de meerderheid van de wetenschap?

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/03/het-hardnekkige-sprookje-van-de-97-klimaatconsensus/

  Welk aandeel heeft de mens nu eigenlijk in die opwarming gehad? Tja, en daar zijn de meningen nogal over verdeeld, ook in klimaat wetenschap. 40%? 50%? of… > 50%? En dat geeft de verklaring van de 52% Zie ook de vragen die gesteld zijn in de link naar WUWT.
  Maatregelen worden niet genomen op basis van zekerheid, want die is er niet. Maatregelen worden genomen uit voorzorg. Veiligheid voorop.
  Er is niets anders dan de voorzorghouding zoals je dat noemt. Inderdaad. En dat is de keus, dat is de discussie. Ik heb er geen problemen mee als mensen er niets van willen weten, iedereen maakt die afweging op zijn manier. Wat ik wel vraag is om begrip voor de afweging van anderen.

  Het valt mij op dat u een stelligheid suggereert in uw uitspraken die uiteindelijk blijken neer te komen op uw eigen twijfel, gezien het hierboven staande. Kunt u aangeven waarom begrip voor uitgaven van 1 mrd/dag aan de door u gestelde onzekerheid noodzakelijk is? Ik citeer u weer: Er is niets anders dan de voorzorghouding zoals je dat noemt. Inderdaad.

  Anders gesteld: wat is er op tegen om hierop kritiek te hebben met als doel de politiek tot andere gedachten te bewegen? Sceptici doen niets anders en voldoen hiermee aan het basisprincipe van goede wetenschapsbeoefening door hun kritiek te uiten op wat u een keuze noemt die zou moeten worden gerespecteerd. Zie verder hierover: http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/01/het-monster-trotteldrom/

  Over de opwarmingsstop is veel discussie. Terecht voert u onderstaand aan. Het verwondert mij alleen waarom u 2 verschillende grafieken over opwarming hanteert zoals hieronder.

  http://www.dagelijksestandaard.nl/2015/03/google-claimt-waarheidsmonopolie/

  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/from:1985/to:2016/plot/uah/last:216/trend/plot/gistemp/last:216/trend/offset:-0.45/plot/gistemp/from:1985/to:2016/offset:-0.45

  En laatstelijk:
  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/last:216/plot/rss/last:216/plot/uah/last:216/trend/plot/rss/last:216/trend

  U kiest ervoor om hoe dan ook de opwaartse trend te geven wat niet onbillijk is, maar u maakt hierbij zelf een keuze. De kern van de boodschap in beide gevallen is echter dat de afvlakking/stop van de opwarming aangeeft dat er onvoldoende causaal verband, zo deze überhaupt bestaat, te vinden is tussen CO2 en temperatuur. Daarom ook spreekt het IPCC c.s. over de hiatus. Is dit uw meerderheid van de wetenschap? Kijk ik nu naar uw onderstaande uitspraak [die 2 graden slaan op de eerder genoemde Best Estimate over 70 jaar niet 4 graden zoals u hiervoor suggereert]:

  Wie beweert er dat 2 graden opwarming rampzalige gevolgen gaat hebben? Enkele superalarmisten wellicht, maar de wetenschap in ieder geval niet. En ik zeker niet.

  Dit komt niet overeen met wat u eerder stelde. Ik herhaal uw eerdere uitspraak:
  Van verschrikkelijke opwarming is vooralsnog geen sprake en zal pas op zijn vroegst over een jaar of 70 zichtbaar kunnen worden.

  U stelt het voorzichtig (kunnen), maar suggereert wel degelijk een verschrikkelijke opwarming. Aan de ene kant lijkt u iets te suggereren, maar weet u dit ergens anders weer in te trekken en om te buigen. Voor zover ik kan vaststellen betreurt u het dat een bepaalde grafiek die opwarming laat zien, niet wordt gebruikt, en dat men niet kritiekloos, dus willoos zwijgend, de keuze volgt (respecteert in uw woorden) voor een door u zelf gesuggereerd op dubieuze grond gebaseerd voorzorgidee.

  Tot slot, men doelt op klimaatveranderingen ná de laatste ijstijd, niet ín de laatste ijstijd zoals u in een van uw commentaren stelt. In deze laatste veranderingen is de opwarming na de Kleine IJstijd geen uniek verschijnsel.
  Mijn indruk is dat u het evenwicht probeert te bewaren door suggestieve uitspraken aan de ene kant te compenseren door suggesties aan de andere kant. Het is uw keuze, maar niet de mijne.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Wat betreft Crok & Lewis: Ze maken zelf een berekening en die schatting liegt er niet om, stevige opwarming. Ik heb Marcel Crok er op aangesproken, hij heeft dat niet ontkent en ook toegegeven dat er ook wel wat moet gebeuren aan maatregelen. Dat staat zwart op wit op een ander blog. Wil je dat ik dit voor je opzoek?

   Je vraagt:
   “u? Gelooft u nu wel of niet in die verschrikkelijke opwarming?” A: Net zoals Labohm, grote opwarming kan ik mij nauwelijks voorstellen. Echter mijn geloof of gevoel stel ik niet boven de wetenschap die aannemelijk maakt dat stevige opwarming tot de mogelijkheden behoort. Mijn keus is daarom vooralsnog het voorzorg principe. De kosten worden door de maatschappij gedragen. 1 miljard/per dag is de schatting. Eerlijk gezegd vind ik dat geen hoog bedrag en het is niet allemaal weggegooid geld. Waar staat dat wij altijd voor de goedkoopste optie moeten kiezen? De meerderheid van de maatschappij zit er blijkbaar ook niet mee want wij nemen al twintig jaar maatregelen.

   Je vraagt hoe het zit met die 2 verschillende grafieken: Het zijn 2 totaal verschillende onderwerpen dus 2 verschillende grafieken. Lees de twee verhalen eromheen maar eens. Dan wordt het je wel duidelijk. Als je vragen hebt stel die gerust.

   Je zegt:
   “U kiest ervoor om hoe dan ook de opwaartse trend te geven wat niet onbillijk is” Nee, ik kies er voor om de trend te laten zien die past bij het onderwerp.

   Ik heb mij alhier nooit uitgelaten over causaal verband, zo deze überhaupt bestaat, tussen CO2 en temperatuur. Het IPCC bespreekt wel de Hiatus maar betrekt daarbij absoluut niet het causaal verband. Deze zoeken op korte termijn interval zal je niet lukken. Dat weet het IPCC ook.

   ‘verschrikkelijke opwarming’ is een geliefde uitdrukking van Labohm. Zelf zou ik deze nooit gebruiken. Binnen het blog neem ik die term natuurlijk gewoon over. Het is nergens mijn bedoeling geweest om verschrikkelijke opwarming te suggereren. Zelf geloof ik niet in verschrikkelijke opwarming, maar uitsluiten kan ik dit echter niet.

 10. Hetzler

  Herman, u stelt:

  Mijn keus is daarom vooralsnog het voorzorg principe…. ….De meerderheid van de maatschappij zit er blijkbaar ook niet mee want wij nemen al twintig jaar maatregelen.

  Het is de vraag hoe de meerderheid aan dit standpunt is gekomen. Mij lijkt dit cruciaal, omdat voorlichting een merkwaardige subjectieve vlucht heeft gekregen de afgelopen decennia onder de leiding van de milieubeweging.
  Kijk eens naar deze koppelingen:

  http://www.space.com/24671-asteroid-threat-united-nations.html

  http://pan-starrs.ifa.hawaii.edu/public/asteroid-threat/asteroid_threat.html

  http://www.foxnews.com/science/2013/03/20/asteroid-threat-earthly-budgets/

  Als er op dezelfde manier als over klimaat de afgelopen decennia voorlichting verstrekt zou zijn over dit gevaar, zouden wij nu misschien 1 mrd/dag uitgeven om bijvoorbeeld uit voorzorg ondergrondse steden te bouwen. Het Voorzorgidee is een dan ook een onwetenschappelijke willekeurige greep uit de duizenden mogelijkheden van gevaren. Niet toevallig is dit het klimaat geworden omdat het de reddingboei is voor de milieubeweging. Moeder Aarde spreekt immers meer tot de verbeelding dan de abstractie van meteorieten. Maar het principe verschilt niet. Het berust immers op slechte wetenschappelijke deductie: jumping to conclusions, geheel in strijd met de beginselen van Karl Popper over wetenschapsbeoefening.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Velen zijn voor maatregelen niet uit voorzorg maar uit zorg. Zij denken dat opwarming t.g.v. van het versterkt broeikaseffect zeker is en maken zich daarom zorgen. Anderen zien hoe dan ook voordelen in relatief duurzame en schone energie. Weer anderen zien alternatieve energie bronnen hoe dan ook als noodzaak omdat olie schaarser wordt. Ook zijn er mensen die denken dat kernenergie noodzakelijk is om de CO2 uitstoot te beperken. Ook zijn er mensen die zich hoe dan ook zorgen maken om de bossen en denken dat het goed is om niet door te gaan met het massaal kappen van de bossen. Ander wijzen op de verzuring van de oceanen.

   Fossiele brandstoffen worden geassocieerd met teerzanden, boren in de Arctic, lekkage in Nigeria, fijnstof, smog, schaliegas boringen, vergiftiging drinkwater, aardbevingen, slecht voor natuur en milieu en gezondheid.

   En dan zijn er ook nog mensen die het allemaal niet volgen en denken dat als een verpletterende meerderheid van de klimaatwetenschappers meent dat opwarming t.g.v broeikasgassen zeker is dat het dan verstandig is daar naar te luisteren.

   Wat een rare mensen allemaal….

 11. Hetzler

  Herman ik wil terugkomen op deze koppeling.
  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/last:216/plot/rss/last:216/plot/uah/last:216/trend/plot/rss/last:216/trend

  Het is een interactieve site. Hoe is jouw keuze tot stand gekomen? Wat is de betekenis bijvoorbeeld van 216 (18 jaar?)

 12. Hetzler

  Herman Op de genoemde interactieve site trof ik deze passage aan:
  Temperature trends – pick a timescale, any timescale!

  After many requests, I finally added trend-lines (linear least-squares regression) to the graph generator. I hope this is useful, but I would also like to point out that it can be fairly dangerous…

  Depending on your preconceptions, by picking your start and end times carefully, you can now ‘prove’ that:
  •Temperature is falling!
  •Temperature is static!
  •Temperature is rising!
  •Temperature is rising really fast!

  Here are all four of the above trendlines plotted together:

  Het is op zich wonderlijk om uitsluitend lineaire trends te veronderstellen waar sprake is van een veelheid aan cycli. Het is verder algemeen bekend dat er enige variatie is in de begindatum van de gekozen meetreeks (enige maanden tot 1 jaar). Het is een kwestie van keuze. En het is een keuze die jij zelf hebt gemaakt blijkbaar uit een veelheid aan mogelijkheden en een die niet van officieel erkende zijde komt. In dezen volg ik dan toch (net als Crok&Lewis) de uitspraak van het IPCC en in brede kringen geuit, zijnde de hiatus ofwel opwarmingspauze.

  1. Ben Wouters

   @Hetzler

   Vruggink lijkt helemaal niet geïnteresseerd in een discussie. Ik heb hem laten zien dat moede natuur op eigen houtje in staat is de opp. temperatuur zo’n 15K boven de huidige waarde te krijgen, inclusief de methode hoe dat gebeurde.
   Op een andere thread blijft hij echter bazelen over de bovengrens van 2 graden opwarming waar de mensheid onder zou moeten blijven.

   Ik begin me zo langzamerhand af te vragen of iemand nog helder heeft waar al deze ellende vandaan komt.
   Het broeikaseffect is het idee dat de atmosfeer de opp. temperatuur zo’n 33K opwarmt boven de Effectieve temperatuur van de aarde (255K). Nou is de gemiddelde opp. temperatuur van onze maan (zelfde afstand tot de zon) slechts ~197K. De aarde is dus eigenlijk ~90K warmer dan een rotsachtige planeet zonder oceanen en atmosfeer is. Ik hoop dat het duidelijk is dat de atmosfeer dit nooit voor elkaar krijgt.
   Oplossing is uiteraard te vinden in de oceanen.
   Die zijn ontstaan uit stoom boven de gloeiende opp. van de jongen aarde, en sinds die tijd nooit veel kouder geweest dan de huidige temperatuur. Het enige wat de zon doet is het toplaagje een beetje opwarmen, zo’n 15K gemiddeld boven de temperatuur van de diepe oceanen => GEEN broeikaseffect, en dus ook geen menselijke invloed daarop.
   CO2 neemt zelfs een beetje zonne IR op, en koelt het opp. een klein beetje.

   1. Herman Vruggink

    Ben Wouters,

    Merkwaardige reactie. We hebben het verre verleden besproken, de verre toekomst en de verre diepte van de oceaan. Echter waar het om gaat: het heden en de komende 100 jaar wens je niet te bespreken. Kan je een uitleggen waarom je daar niet op ingaat?

    1. Ben Wouters

     “het heden en de komende 100 jaar wens je niet te bespreken. Kan je een uitleggen waarom je daar niet op ingaat?”
     Daar waren we het al over eens.
     De temperatuur van de diepe oceanen zal niet veel veranderen op dit soort tijdschalen. Dus zal hun opp. temperatuur ook niet veel veranderen.
     Meer CO2 betekent een hele kleine afkoeling aan het opp.

     1. Herman Vruggink

      Ben Wouters,

      Daar zijn we het dus niet over eens. De bovenlaag van de oceaan waar wij mee te maken hebben is de laatste 100 jaar met zeker een halve graad opgewarmd. Dat is een feit. Bovendien is deze opwarming in alle oceanen met uitzondering van de wateren rond Antarctica aangetoond. De verandering van de diepe oceanen veranderd niet of nauwelijks, dat klopt. Maar met ons klimaat in onze leefomgeving heeft dat niets te maken.

 13. Hetzler

  @Ben Dank voor uw commentaar. Ik beaam uw bevindingen. Bovendien bekruipt mij al een poos dat Herman maar wat bluft zonder duidelijk te maken waar hij werkelijk voor staat.

  1. Herman Vruggink

   Hetzler,

   Wat een merkwaardige reactie. Wat valt er te bluffen? En als je iets niet begrijpt dan kan je het altijd vragen. Er staat nog een vraag open van jouw kant die ik niet heb beantwoord. Je vraagt naar de betekenis van 216. Dat is inderdaad 18 jaar. Waarom 18 jaar? Dat is de periode die alhier steeds wordt aangehaald dat de opwarming gestopt zou zijn. Waarom een vergelijk met RSS en UAH? Om mijn vraag aan de vermeende sceptici te ondersteunen of ze kunnen uitleggen waarom ze UAH negeren indien ze over 18 jaar satelliet data spreken. Nog meer vragen? Stel ze gerust.

  2. Ben Wouters

   “@Ben Dank voor uw commentaar. Ik beaam uw bevindingen. ”
   Ik heb hulp nodig om mijn ideeen over het voetlicht te krijgen. Het grootste probleem waar ik tegen aan loop is dat men lijkt te denken dat het mogelijk is om 4 ä 5 kilometer diep water van boven af op te warmen.
   Verder is er weinig kennis over basis meteorologische principes als de hydrostatische balans, de bijbehorende druk- en temperatuur gradient, convectie met de bijbehorende droge en nat adiabatische lapse rate etc.etc.
   Gaarne aandacht voor deze twee publicaties:
   https://tallbloke.wordpress.com/2014/03/03/ben-wouters-influence-of-geothermal-heat-on-past-and-present-climate/
   en
   https://tallbloke.wordpress.com/2014/10/14/ben-wouters-geothermal-flux-and-the-deep-oceans/

   Ik ben er (95% 😉 ) zeker van een betere verklaring te hebben voor de extreem hoge temperatuur op aarde dan het broeikasverhaal geeft.

 14. Ben Wouters

  @Vruggink
  “De verandering van de diepe oceanen veranderd niet of nauwelijks, dat klopt. Maar met ons klimaat in onze leefomgeving heeft dat niets te maken.”
  De temperatuur van de diepe oceanen is DE reden dat de zon in staat is om het toplaagje naar gemiddeld zo’n 290K te verwarmen. (~15 graden warmer)
  Beweer je nu werkelijk dat toen de diepe oceanen zo’n 18K warmer waren het toplaagje nog steeds zo’n 290K was??
  Dat het toplaagje wat varieert in temperatuur bij gelijke temperatuur van de diepe oceanen is logisch. Variaties in zonnestraling (Milankovitch), bewolking en de verdeling daarvan (meer boven land/zee), opp. stromingen en de invloed van wind daarop etc.etc.
  De basis voor onze zeer hoge opp. temperatuur blijft echter de temperatuur van de diepe oceanen.

  1. Ben Wouters

   Leerzame pagina met verschillende temperatuur profielen:
   http://oceanworld.tamu.edu/resources/ocng_textbook/chapter06/chapter06_04.htm
   Het BATS profiel (~30N) laat zien dat de zon in de zomer tot maximaal 200m diep enige invloed heeft, daar beneden niets meer.

 15. Ben Wouters

  @Vruggink

  Voor het effect van CO2 op de opp. temperatuur zie:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sunlight#/media/File:Solar_spectrum_en.svg
  Net boven de 2000nm zien we de absorptie van zonne IR door CO2. Deze zonneenergie bereikt dus niet het opp.
  => (lichte) afkoeliong door CO2.
  Vergelijkbaar effect als een wolk voor de zon.

Reacties zijn gesloten.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.