‘Een liberale islam? Wat een dwaze gedachte!’

Gisteren verscheen op deze website een interview met de Duits-Syrische politicoloog Bassam Tibi. Hij toonde zich nog altijd een voorstander van een geseculariseerde en verwesterde islam. Vandaag doet de interviewer, Frits Bosch, uit de doeken waarom hij dat geen haalbaare kaart acht.

Tibi wil een liberale islam en heeft zijn hoop erop gevestigd, bijna tegen beter weten in. Wat een dwaze gedachte. Hirsi Ali deed zo’n poging, maar als je alles wegschrapt uit de islam wat zij voorstelt, hou je geen islam over. En ten tweede: ga dat maar eens uitleggen in om het even welke moskee…  Mijn indruk is dat Tibi de islam een interessant studieobject vindt, en daar heeft hij zijn brood en eer mee verdiend. Als persoonlijke religie vindt hij de islam eigenlijk maar niks, want hij had er graag van af gewild, maar het lukte hem niet, het zat te diep. Tibi zit daarmee op dezelfde lijn als diverse arabisten die ik ken in Nederland. Tibi jaagt eigenlijk achter iets aan waar hij feitelijk niet echt in gelooft. Daar zou je inderdaad van naar een psychiater moeten….

Hetgeen Tibi vertelt over zijn positie in Duitsland is herkenbaar voor Nederlanders, maar “Duitsers wensen meer dan ieder ander land hun eigen destructie”. Ook in Nederland is islam in de meeste landelijke media een non-item, ‘waarover men niet spreekt of schrijft’.  Kritiek op islam wordt al snel islamofobie genoemd. Tibi geeft terecht aan dat dit gevaarlijk is, omdat als je de ander niet kent of wilt kennen, er dan afstoting plaatsvindt.

Arabisten Wim van Rooy en Simon Admiraal bevestigen mij dat de begrippen empathie en compassie niet in de Koran voorkomen, maar elke soera begint wel met ‘in Naam van de barmhartige, en dat is Allah’. Er wordt ook genade gevraagd voor armen (de zakat) en wezen, soms ook voor gevangenen; maar in de praktijk komt het toch altijd neer op barmhartigheid voor de moslim en niet voor de niet-moslim. Vele verzen beklemtonen juist het feit dat de kafir (de niet-moslim) bestreden moet worden, dat hij een abject wezen is. Er staat niet in de Koran dat je compassie moet hebben met je medemens zoals bij Boeddhisten, of naastenliefde zoals bij christenen. Naastenliefde zoals nadrukkelijk in het Nieuwe Testament van de Bijbel staat er niet, het geven van aalmoezen aan de arme of de zwakke is wel voorgeschreven, maar dat is dan wel een moslim en je moet die oproep zien als een ritueel, niet als een levenshouding. Dat betekent natuurlijk niet dat moslims niet empathisch kunnen zijn of geen compassie kunnen vertonen. Compassie en empathie zijn immers van alle mensen en van alle tijden. Het heeft echter geen culturele component zoals bij het christendom en boeddhisme. Het valt mij op dat arabisten het bestuderen van de islam interessant vinden maar als islam zodanig – als persoonlijk religie – volstrekt oninteressant vinden of daarbij zelfs weerstand voelen.

Moslims worden steeds geloviger

Arabisten bevestigen de trend. Ze laten mij weten dat dit een wereldwijd verschijnsel is en niet voorbehouden is aan Nederland. Het heeft volgens hen dus niets te maken met “de afwerende houding vanuit de Nederlandse samenleving die het geloof, de moslimidentiteit en het behoren tot een gemeenschap extra aantrekkelijk maakt”, zoals het SCP rapport zonder bewijs en onwetenschappelijk stelt. De vinger van SCP voor het religieuzer worden dient niet naar de Nederlandse samenleving als schuldige te wijzen. Willem Huijnk van SCP: “Het overzicht is vooral beschrijvend van aard. Op de achtergronden van de religieuze veranderingen kunnen we niet uitvoerig ingaan. In het rapport onderzoeken we de verklaringen zelf niet en geven aan dat er geen causaliteit kan worden bepaald. In het rapport noemen we meerdere mogelijke interpretaties voor de ontwikkelingen. Veel moslims ervaren het klimaat in Nederland ten aanzien van hen en hun geloof als zeer negatief en hebben het gevoel er niet bij te (mogen) horen. Het negatief ervaren maatschappelijke klimaat en het eisen van uniformiteit en assimilatie vanuit de ontvangende samenleving kan ertoe leiden dat men zich terugtrekt en/of dat de banden met de eigen religieuze gemeenschap worden aangehaald (religieuze revitalisering). De ervaring van uitsluiting, negatieve vooroordelen en discriminatie bevordert de groepsidentificatie en kan een motivatie vormen voor een verscherpte profilering van de eigen moslimidentiteit, in woord en in gebaar.” Ik constateer dat SCP medewerkers vooral oppervlakte studie bedrijven en niet tot de kern willen doordringen. De directeur van SCP Kim Putters gaat daarin voor. Je mag dan niet verwachten dat zijn discipelen dieper graven.

Zijn moslims bereid om te integreren?

Om met Ruud Lubbers te spreken: hebben ze een positieve grondhouding? In hoeverre zijn moslims echt bereid te integreren? Hierover staat niets expliciet in de Koran. Dat soort concepten kende men toen niet, maar het voorschrift in de Koran om te strijden tegen  Joden en christenen tot er geen meer overbleef of totdat iedereen moslim was geworden, is natuurlijk anti-integratief. Ook bij een ander concept, dat van taqiyya, wordt duidelijk dat men wel mag doen alsof men integreert zolang men een kleine minderheid is. Vanaf een bepaald moment (afhankelijk van kwantiteit en situatie) moet men dan weer jihad plegen. Dat is niet bepaald integratief… In de Koran staat op meerdere plekken dat je beter niet met ongelovigen moet omgaan en geen vriendschappen met hen moet sluiten. Als het dogma is dat iedereen op den duur moslim moet worden, is het duidelijk dat de integratie van de andere kant moet komen… Een moslima mag niet met een niet-moslim trouwen maar een moslim man mag wel met een niet-moslima trouwen, uiteraard om er voor te zorgen dat nakomelingen verplicht en automatisch islamitisch worden. Men is geen voorstander van een multiculturele samenleving, maar van een multitribale samenleving. Islam is een ideologie vol van taboes in een taboeloze maatschappij en ze zijn nog bereid om er voor te vechten ook.

Is Islamitisch Europa een zegen voor welvaart en welzijn?

Bassam Tibi voorziet een verdergaande islamisering van Europa. Het economisch succes van Europa heeft de religieuze achtergrond van Calvijn. Wat zal er gebeuren als Europa ‘islamic ruled’ zou worden? We hoeven niet ver terug te gaan om te kunnen constateren dat dit een negatieve consequentie kan hebben. Het is februari 1979. Veertig jaar geleden werd de Sjah van Iran verjaagd en Khomeini kwam aan de macht. Iran veranderde van een liberaal land op basis van een vrije markt economie met een economische groei van acht procent per jaar in een dictatuur met een starre economie die amper groeide. Dat was al ruim voor de Amerikaanse blokkade. De ooit welvarende bevolking van 35 miljoen zielen sprong naar 83 miljoen armoedzaaiers. Er is geen islamitisch land dat welvaart heeft zonder oliebronnen. Turkije is hetzelfde verhaal. De grote onderlinge verdeeldheid tussen moslims doet de economie ook al geen goed. Protestants-christelijke landen zijn het meest welvarend.  Ze kennen tevens het meeste welzijn. Islam betekent een ramp voor de economie. Zou een islamitisch Europa een zegen zijn voor de burgers? Nee, neergang.

Hoort islam bij de fundamentele normen en waarden van Europa?

Ja en nee. Eerst ja. In Europa zijn 26 miljoen moslims woonachtig, zo’n 5 procent van de toale bevolking. Ze zijn aanzienlijk jonger dat de snel vergrijzende niet-moslim bevolking. Mohammed is de populairste geboortenaam voor jongens in Europa. Moslims zijn geen homogene groep, ze verschillen qua cultuur, etniciteit en uitoefening van hun religie. Sharia vormt geen onderdeel van de Koran. Het is een constructie uit de achtste eeuw, nieuw Arabisch. Laïcité schijnt in Frankrijk gunstig uit te pakken: Franse moslims zijn minder streng religieus dan Britse moslims. Franse niet-moslims hebben veel minder bezwaar tegen moslims als buren dan Britse niet-moslims. IS en de aanslagen hebben een zware impact op hoe niet-moslims tegen moslims aankijken. 45 procent van de Duitsers meent dat er een fundamentele clash is tussen normen en waarden van islam en Westerse waarden. Voor Frankrijk ligt dat op 43 procent, voor Engeland op 38% en VS 35% (Pew Research). Buitenlandse jihad strijders zijn afkomstig uit voormalig Sovjet-republieken (9%), Midden Oosten (7%), West-Europa (5,8%), de Magreb (5,5%), Zuidoost-Azië (1,8%), de Balkan (0,8%), Noord-Amerika (0,4%) (bron: The Soufan Centre).

De conclusie is dat islam er bij is gaan horen of je het wil of niet. Europese landen hebben enerzijds moslims uitgenodigd, anderzijds zijn ze gekomen zonder uitnodiging. Islamisering van Europa zet door, dus islam is ‘here to stay’ en logisch is dat de plek die deze ideologie opeist steeds groter zal worden.

Nu nee. De traditionele Europese normen en waarden zijn: Grieks, Romeins, christendom, jodendom, Verlichting, humanisme. Zoals hiervoor aangegeven mogen we ten aanzien van islam ernstige twijfels hebben of deze ideologie het welzijn en de welvaart van burgers ten goede komt. Het heeft (nog) niet overtuigend bewezen een succesvol concept te zijn. Eerder is het tegendeel het geval.

Abonneer je gratis en voor niets op het Telegram-kanaal van De Dagelijkse Standaard, en like onze spiksplinternieuwe Facebook-pagina!
In dit artikel

Wie op onze website reageert, gaat akkoord met ons huisreglement.

Reacties

52 reacties

 1. Rien Noppen

  De, tamelijk stompzinnige, stelling dat de islam niet in staat is te moderniseren en een plaats te vinden in de Westerse rechtsstaat wordt alleen al gefalsificeerd door het feit dat moslims in Nederland belangrijke politieke en bestuurlijke functies vervullen en daarin niet zelden een sterker besef van Grondwet en rechtsstaat tonen dan autochtone politici.

  1. DeBruijn

   Ja we weten nu wel hoe je denkt, altijd precies tegengesteld.

   Je hebt het over een enkeling.

   1. Rien Noppen

    Het betreft geen enkelingen maar ook als dat zo zijn tonen die aan dat het onzin is te beweren dat Islam en westerse rechtsstaat niet samen zouden kunnen gaan.

    1. Rien Noppen

     zinsdeel moet luiden: ‘maar ook als dat zo zou zijn’

     1. DeBruijn

      Onze rechtstaat is ontstaan in een tijd dat bijna iedereen christen was, dus dat gaat wel degelijk samen. Maar je afkeer van het christendom en liefde voor islam is wel duidelijk. De een verdedig je, de ander heb je altijd kritiek op. Duidelijke D66 retoriek.

      In de Romeinen brief staat ‘gehoorzaam de overheid’ (niet van een dictator, maar normaal gesproken)

    2. TheresaGeissler

     Nou, daar kan men kort en bondig over zijn: Zodra blijkt, dat Islam en westers rechtsstaat wèl samen kunnen gaan, is er sprake van polder- dan wel vrijzinnige Islam, dus met andere woorden: Géén Islam.
     Nogal logisch, dat het dan inderdaad wèl samengaat.

     1. Rien Noppen

      In dezelfde logica kun je beweren dat als christendom samengaat met de westerse rechtsstaat er sprake is van polderchristendom, dus geen christendom.

      Het betreft dus kromme logica.

   2. HendrikJan

    Zij doen geen enkele moeite om te integreren, zij zijn bezig met een totale omvolking, met maar één geloof.
    En dan mag jij raden welk geloof.

    Nee DeBruijn, hoop doet leven zegt men.
    Maar ik ga voor een vertrek uit de EU in deze vorm.

    Groetjes.

    1. Rien Noppen

     “Zij doen geen enkele moeite om te integreren, zij zijn bezig met een totale omvolking”

     Tegen dit soort stupide onzin moet je hier oproeien.

     1. DeBruijn

      Er ijn er genoeg die niet integreren, maar kennelijk woont u in een 100% straat of niet? Hier wonen mensen die al 4 jaar in Nederland zijn en nog geen woord Nederlands spreken en het ook niet willen. Iets verderop wonen mensen die 20 jaar in Nederland zijn, die nog geen 50 Nederlandse woorden kennen.

      In het ziekenhuis liep pas een dame van de receptie boos weg, omdat zij het zat was dat zij 10 mensen achter elkaar had die geen woord Nederlands spraken. En zo gaat dat elke dag aldaar. En dat zijn mensen die hier al jaren wonen, maar verrekken om de taal te leren, allemaal uit het midden-oosten.

    2. joker

     @ HendrikJan.
     Volledig juist !
     De moslim-knuffelaars zoals ze ook rondwaren op dit blog zijn pure fascisten en landverraders. In WO-II had men daar een speciale naam voor, maar die kan ik niet gebruiken omdat die naam nog véél te netjes is voor dat soort insecten.
     Onbegrijpelijk dat je die moslim-knuffelaars altijd hoort vanuit óns landje maar nóóit vanuit Syrië, Irak of Afghanistan, terwijl dát toch hún “beloofde” land zou moeten zijn; ik weet dan ook bijna zeker dat die z.g. moslim-knuffelaars bestaan uit z.g. beroeps-werklozen die teren op kosten van de Staat der Nederlanden en dát zijn wij, de bevolking.
     Verder vind ik dat schorem geen reactie waard.

  2. fockingworst

   @riennoppentrol houd hier zoals altijd de islam volledig uit de wind.
   @riennoppentrol wat een kansloos leven heb je toch..
   14 uurtjes ongeveer per dag 7dagen per week hier aanwezig..en dat al meer als 9 jaar.
   Geen enkel sociaal leven, zielig achter je scherm op jacht naar zelf voldoening om anderen reaguurders te trollen en af te zeiken.
   Welk moment van de dag je ook kijkt de huistrol met meerdere accounts is er ALTIJD op dds

  3. fockingworst

   @riennoppentrol houd zoals altijd hier de islam volledig uit de wind.
   @riennoppentrol wat een kansloos leven heb je toch..
   14 uurtjes ongeveer per dag 7dagen per week hier aanwezig..en dat al meer als 9 jaar.
   Geen enkel sociaal leven, zielig achter je scherm op jacht naar zelf voldoening om anderen reaguurders te trollen en af te zeiken.
   Welk moment van de dag je ook kijkt de huistrol met meerdere accounts is er ALTIJD op dds

   1. Fortiori

    Het gevaar van een macro’tje 🙂

  4. DeBruijn

   Waarmee ik niet zeg dat moslims niet binnen onze rechtstaat passen, natuurlijk wel. Je moet mensen als individu beoordelen en niet als groep.

   1. Rien Noppen

    Hier ben ik het van harte mee eens.

  5. Robert75

   Je haalt nu twee dingen door elkaar heen. Omdat er moslims zijn die kunnen integreren wil niet zeggen dat er een geseculariseerde dan wel liberale islam kan ontstaan. Dat kan alleen als er binnen de islam iemand zou opstaan met de zelfde aanzien of gezag dan Mohammed. Iemand die het binnenuit kan veranderen.

   Maar als er iemand opstaat met het zelfde gezag of aanzien dan Mohammed dan klopt de islam niet meer. Aangezien Mohammed door islam als allerlaatste profeet erkend wordt.

   Dus staat er iemand op zoals Mohammed dan was Mohammed niet de laatste profeet en klopt de islam niet meer.

 2. TD

  “Moslims worden steeds geloviger”
  Dat volk mag zo gelovig zijn en worden als ze willen,maar daar heeft Nederland en zijn autochtone bewoners geen boodschap aan,wij willen er verder helemaal niets mee te maken hebben en wensen er dan ook totaal géén last van te hebben!
  Wij vieren St Nicolaas mét Zwartepiet,kerstfeest en er hangen kruizen in scholen, kapellen en kerken!

  1. HendrikJan

   Te laat TD.

   40 jaar geleden was er nog vanalles mogelijk, maar nu.

   Vergeet het maar.

   1. TD

    Zelfs de koffiehoek van AH is bezet door niet Nederlandse figuren,ben laatst demonstratief er tussenin gaan zitten,nam een beker koffie en liet vervolgens een harde wind,met een vreselijke geur,ik zat in notime alleen!haha.
    Ik verlies mijn normen en waarden als die gasten in mijn buurt zijn!

    1. Dik

     @TD: Islampleitbezorgers zijn nóg erger. Zij blijven het opnemen voor deze verderfelijke ideologie en werken zodoende mee aan de verspreiding van dit levensgevaarlijke gif.

     Vandaag (26-2-2019) in de Telegraaf:

     Leerkracht geschorst na ’beledigen profeet’

     Een techniekinstructeur van de Hoofddorpse vmbo-school het Hoofdvaart College is al ruim een maand geschorst omdat hij de profeet Mohammed beledigd zou hebben. Leerlingen van de school deden daarover hun beklag bij de directie. De instructeur ontkent de beschuldiging. De techniekinstructeur van het Hoofdvaart College in Hoofddorp zit al een maand thuis.

     1. TD

      De directie van de betreffende school heeft een grote fout gemaakt!
      Het is een complete waanzin,in heel Europa,het ergste is dat de meeste mensen niet registreren dat er een omvolking gaande is,huisje-tuintje-boompje en de rest is er niet,allemaal struisvogels die niet of verkeerd gaan stemmen!
      Ik hoop dat mensen wakker worden!

   2. Dik

    @HJ: De islamisering van ons land is inderdaad in volle gang, en het ziet er niet naar uit, zoals in de meeste landen waar islam actief is, dat dit zal verminderen. Temeer omdat de Nederlandse Regering de islamisering in feite alle ruimte geeft. (27-10-2010)

    – 1951: Zeventig gezinnen van islamitische Molukse militairen komen naar Nederland. Het zijn de eerste moslims die groepsgewijs naar Nederland komen.
    – 1954: De eerste Nederlandse vertaling van de Koran verschijnt.
    – 1956: In het Friese Balk en in Den Haag worden de eerste twee moskeeën van Nederland geopend. Koningin Beatrix viert in Den Haag in 2006 het vijftigjarig bestaan. Ze komt tevoren overeen geen handen te zullen schudden.
    – 1971: Het aantal moslims in Nederland, vooral pas geïmmigreerde Turken en Marokkanen, bedraagt 54.300 personen.
    – 2004: Theo van Gogh wordt afgeslacht door een moslim, hij zou de profeet hebben beledigd
    – 2004: Geert Wilders wordt vanaf nu 24 uur per dag beveiligd vanwege zijn anti-islamitische opvattingen
    – 2007: Cabaretier Ewout Jansen krijgt afzeggingen en minder boekingen omdat hij grappen maakt over moslims. Na een optreden op een vmbo-school kwamen drie scholieren op Jansen af. Eén van hen: ‘De islam is geen gewelddadige godsdienst. Als je dat nog één keer zegt, ram ik je in elkaar.’ Cabaretiers blijken beducht voor het maken van islamgrappen.Youp van ’t Hek: ‘Ik let wel op mijn woorden. Ik denk wel na.’
    – 2009: In Amsterdam schorste het GVB een trambestuurder omdat hij een christelijk kruis droeg op zijn uniform. Het dragen van een islamitisch hoofddoekje boven datzelfde uniform is wel toegestaan. De tramconducteur werd door de rechter in het ongelijk gesteld.
    – 2010: Op woensdag 27 oktober 2010 riep Femke Halsema* (GroenLinks) de Regering met een motie op om de islamisering van Nederland (in woord én daad) niet tegen te gaan. De gehele Tweede Kamer, met uitzondering van PVV & SGP, stemde voor.
    – 2011: Supermarkt Aldi wijst een sollicitant af wegens het dragen van een hoofddoek, maar keert op zijn schreden terug als de broer van de sollicitant de publiciteit zoekt.
    – 2014: Wim van de Camp, europarlementariërs voor het CDA, meldt op Twitter: ‘In een sterk deconfessionaliserende wereld kies ik voor de Islam als bond­genoot van het Christendom’.
    – 2015: De gemeente Bunschoten-Spakenburg plakt in de sporthal die is ingericht voor de noodopvang van 150 asielzoekers foto’s af van bierdrinkende jongeren en de Amsterdamse Wallen. De foto’s zouden aanstootgevend kunnen zijn.
    – 2017: De salafistische As-Soennah moskee in Den Haag (Stichting As-Soennah/Centrum Sjeikh Al Islam Ibn Taymia) ontving (2013 en 2017) €44.083 euro aan subsidie.
    – 2018: “Meester Boot” is na 15 jaar niet meer welkom in het Haagse buurthuis De Mussen. Strenggelovige moslima’s, de ’buurtmoeders’, zorgden er uiteindelijk voor, dat hij na vijftien jaar moest vertrekken. De moslima’s accepteerden echter geen man als leraar. (Telegraaf 4-10-2018)
    – 2018: * Femke Halsema wordt burgemeester van Amsterdam en geeft aan het boerkaverbod niet te zullen handhaven.
    – 2018: In Nederland zijn nu meer dan 1 miljoen moslims en meer dan 450 moskeeën, de teller loopt door…
    – 2019: Leerkracht geschorst na ’beledigen profeet’ (Telegraaf 26-2-2019)

 3. Rien Noppen

  “Terreur wordt gedreven door de zoektocht naar een identiteit. De mislukking daarvan vindt zijn legitimering in de meest intolerante vorm van islam.”.

  Dit is een uitspraak van Frits Bosch die op zichzelf juist is maar voor zover zij een causale relatie legt tussen de geloofsinhoud van de islam en extremisme is het onzin. Extremisme, of die nu voortvloeit uit een zoektocht naar identiteit of niet, zoekt altijd legitimatie voor het uitgeoefende geweld en die kan men vinden in alle godsdiensten en in alle ideologieën. Dit sociologische dan wel sociaal-psychologische feit alleen verbinden met de islam is een vorm van racisme, moslimhaat die een legitimatie zoekt.

  1. Blikopener

   Goed hoor Noppen, we verbinden extremistische terreur (het zoeken naar identiteit) niet alleen met de islam. Ook met het christendom en andere ideologieen, zeker geen lieverdjes.

   Helaas voor je doen het christendom en andere godsdiensten op dit moment weinig tot geheel niets aan terreur. Het heeft dus geen zin daarover te praten. Laten we het daarom toch maar met een gerust hart bij de islam alleen houden. Dat houdt de discussie wel zo zuiver.

  2. DeBruijn

   Hoe kan commentaar op islam of andere godsdienst racisme zijn?

   Doe eerst eens onderzoek voordat je wat zegt.

 4. Eugenie de la Fleur

  „of naastenliefde zoals bij christenen“

  Ooit het oude Testament gelezen? Nee he, dacht het niet.

  Verder is de stelling dat er geen ruimte is voor een liberale islam onvoorstelbaar racistisch. Binnen elk religie is er ruimte voor liberaal en vrijzinnig denken, ook binnen de islam.

  De gemiddelde in Nederland wonende moslim is trouwens veel beter ingesteld op onze democratische samenleving dan de SGP gezin in in de Veluwe

  1. Blikopener

   Door haar woedende reactie (‘onvoorstelbaar racistisch’) en het eeuwige gehaspel met de lidwoorden (‘de’ gezin) toont Eugenie een ware moslim te zijn. Geen Nederlander die de en het door elkaar haalt.

   Ook heeft Eugenie niet de bijbel begrepen: het concept naastenliefde wordt geintroduceerd in het Nieuwe Testament.

   En dat de gemiddelde moslim beter ingesteld is op onze democratische samenleving dan de leden van de oudste democratische partij van Nederland is helemaal een gotspe. Eugenie heeft dit dan ook niet zelf bedacht, maar kletst braaf een souffleur na.

  2. DeBruijn

   Waarom wil dan 30% of meer van de moslims in Nederland de Sharia in Nederland?

 5. Dik

  We hebben inmiddels ruim 60 jaar ervaring met de islam in Nederland.

  Vandaag in de Telegraaf: “Leerkracht geschorst na ’beledigen profeet’”

  Er bestaat geen liberale islam en die zal ook nooit bestaan. De Nederlandse regering ging, m.u.v. SGP & PVV, akkoord met het voorstel van Halsema (GroenLinks), gesteund door Cohen (PvdA), Pechtold (D66) en Roemer (SP) om de islamisering van ons land niet tegen te gaan.

  Hiermee heeft de Nederlandse Regering expliciet bewezen en aangetoond dat ze de islamisering van ons land geen strobreed in de weg zal leggen. Mohammedanen weten zich hierdoor gesteund! Het is nu zelfs al mogelijk om docenten (instructeurs) naar huis te sturen door bij de directie te gaan klagen over het vermeende beledigen van een profeet.

  Het is al vijf over twaalf!

  #stemzeweg

  Wee Nederland, let toch op uwe saeck!

  1. Fortiori

   Er is nog nooit een plan geweest om ons land te Islamiseren. Heel lang geleden probeerde de Bhagwan ons in de oranje pyama te zingen maar voor de rest is er geen beweging meer geweest die aan zieltjes werven heeft gedaan. Het is in Nederland uitstekend te vertoeven.

   1. DeBruijn

    Toch klopt het, veel mensen zijn cultuur moslims. Net zoals je ook cultuur christenen hebt. Zijn er eigenlijk niet mee bezig, maar zij identificeren zich wel als zodanig als het erop aankomt.

 6. Rien Noppen

  “Moslims worden steeds geloviger”

  Een stupide generalisering, een socioloog onwaardig.

  Uit alle onderzoek blijkt dat moslims seculariseren in een vergelijkbaar tempo als christenen maar een minderheid, niet in de laatste plaats vanwege discriminatie, stigmatisering en diskwalificering van moslims, en, ironisch genoeg op zoek naar identiteit, orthodoxer worden.

  1. fockingworst

   @riennoppentrol wat een kansloos leven heb je toch..
   14 uurtjes ongeveer per dag 7dagen per week hier aanwezig..en dat al meer als 9 jaar.
   Geen enkel sociaal leven, zielig achter je scherm op jacht naar zelf voldoening om anderen reaguurders te trollen en af te zeiken.
   Welk moment van de dag je ook kijkt de huistrol met meerdere accounts is er ALTIJD op dds

 7. Rud56

  Ernstige twijfels ten aanzien van de islam?

  Nu Frits, me dunkt, wereldwijd heeft en laat de islam het ware karakter zien: dat van een overheersende, onderdrukkende, dominante, intolerante en zeer wrede ideologie!
  Op het satanische af!

  Dus, nee, het is héél duidelijk waar de islam voor staat, een ideologie die je beslist buiten de deur moet houden!
  Want: “Waar de islam verschijnt, is het de vrijheid, vrede en veiligheid die verdwijnt!”

  Al zal dat zeker door dom en wegkijkend deugvolk, zoals ook hier op het forum worden ontkend!

 8. Eugenie de la Fleur

  Ik stoor me aan de het onbeschofte taalgebruik van sommigen. Het is echt niet te pruimen

  1. DeBruijn

   Helaas waar.

  2. Gewoonomdathetkan

   eugenie de l a pleur.
   Als het taalgebruik je niet aan staat .
   Moet je hier wegwezen .
   Ergens anders gaan janken .

   Je lult trouwens lekker uit je nek .

  3. Bosche draak

   En wij storen ons aan uw stompzinnige gekef, het is echt niet te pruimen.
   Het getuigd wel van zo’n demente zwakzinnigheid dat wij ons afvragen hoe u zichzelf aankleed in de ochtend…

 9. Fortiori

  De meeste Moslims zijn er zich niet eens van bewust dat ze Moslim zijn. Juist omdat de tolerante omgeving zich hierover druk maakt, brengt ze op een idee zich in de Islam te verdiepen. Verder is er niks aan de hand. Het zijn gewoon buschauffeurs, metrobestuurders, bakkers enz. net als de rest van de bevolking.

  1. IJsbrand Koudvuur

   Fortiori schreef:

   “… meeste Moslims zijn er zich niet eens van bewust dat ze Moslim zijn…”

   Gefeliciteerd met de meest domme zin van vandaag, fortiori.

 10. Gekko

  De afgelopen 10 jaar zijn er zo’n 500.000 moslims in Nederland bijgekomen, door opnemen ‘vluchtelingen’ en gezinshereniging. Gzijn daarbij niet meegerekend.
  Het totaal aantal moslims in Nederland bedraagt op dit moment minimaal 1,5 miljoen, zeg maar 10% van de bevolking. Als je nagaat dat er 70 jaar geleden nog nauwelijks een moslim in ons land was, is dit best wel een verontrustende groei.

  1. Gekko

   2e regel: Gzijn = Geboorten zijn

  2. Fortiori

   @Gekko, nog maar kort geleden, gerekend naar het bestaan van onze aarde, waren er maar twee mensen. Wat denk je daar van?

 11. Veteraan

  Zie Noppen weer eens onzin uitkramen over de Islam.
  Als D66 autist met oogkleppen van de Hema op en een headset van de action verwacht je ook niet anders maar die enkele keer dat ik zijn braaksels lees verbaas ik me toch.
  En hij komt maar niet voor mijn auto liggen, zo jammer hé.
  De islam is gevaarlijk, in al zijn verschijningen en de moslims zijn gemiddeld zwaar asociaal.
  Een derde doet zijn best en is te pruimen en vind dat NL te soft is tegen de rest van hun soort.
  Een derde maakt 24 per dag misbruik van alles wat NL te bieden heeft, haat Nederland maar blijft voor het gratis geld.
  Een derde is ronduit crimineel, terrorist, extremist en is uit op overheersing door geweld.
  En van de hele groep is bijna 80% voorstander van een sharia, ze hebben niet zoveel op met westerse normen.
  Wanneer komt dat pandemische virus nu een keer los mensen ?
  Hoogste tijd dat we gaan opruimen.

  1. van Urk

   De enige seculiere moslims die ik ken zijn diegenen die bij mij thuis een pakketje bezorgen, op het grasmat van Ajax spelen, satire drijven in een theater, burgemeester zijn van een stad, kapper, huisarts en tandarts zijn of bekend zijn in de muziek of televisiewereld. Maar van de overige duizenden moslims heb ik mijn twijfels over of zij genoeg seculier zijn of het eigenlijk wel willen. Tunesie is ook een liberaal islamitisch land met een doorgevoerd progressief plan dat zelfs vrouwen verbied om hoofddoeken te gaan dragen wat tot groot verzet leidde bij de fundamentele vrouwen omdat zij de islam zeer hoog achten.

 12. Heras

  De islam is een ideologie van vernietiging. Alles moet kapot gemaakt worden : de democratie, de vrouwen de kinderen. En onderling maken ze elkaar af. En dat noemt zich; een geloof van vrede?

 13. Heras

  Wat de linkse partijen maar niet willen zien is dat ook zij kapotgemaakt zullen worden. Wanneer de islam zich verder verspreid, pakken ze uiteindelijk de macht en is het over en uit met het linkse kabinet

 14. sjun

  Opmerkelijk dat het artikel wat aanslagen en opvallende claiming van de straat door het lamleggen van het verkeer door moslims in Frankrijk vergeet. Zo wegkijkend groeien we uiteindelijk toe naar een Spaanse oplossing die het land enige eeuwen welvaart bracht.

 15. Troelstra

  De gematigde Islam bestaat niet.

 16. Gewoonomdathetkan

  ISLAM IS VERGIF!!!!!!.

 17. nienke

  De islam en het westen zal nooit goed gaan, zij passen niet in onze democratie.
  Zij willen hier wel wonen genieten van onze sociale pot maar nooit integreren.
  Zullen op alle mogelijke manieren ervoor zorgen dat zij het hier voor het zeggen gaan krijgen door hun intolerantie naar het westen toe.
  Hoe kunnen we de islam accepteren als zij het verdommen te integreren hun eeuwige haat tegen de joden,hun vrouw onvriendelijke manieren, haat tegen de homo’s, haat tegen de christenen,haat tegen het hele vrije westen.
  Hun enige doel is het westen te islamiseren niet goedschiks dan kwaadschiks.
  Het is geen geloof het is een ideologie die allen die niet in de islam geloven als vijand beschouwen.
  Deze intolerante ideologie zal nooit samen kunnen gaan met het vrije westen.

e-mail:

 
Ja, ik ga ermee akkoord dat Dagelijkse Standaard mij incidenteel commerciële emails stuurt.