Alexander Sassen van Elsloo: "VNL wil lastenverlichting in plaats van stemvee!"

Alexander Sassen van Elsloo: "VNL wil lastenverlichting in plaats van stemvee!"

Alexander Sassen van Elsloo is kasteelheer, financial researcher en consultant. Maar nu wil hij ook de politiek in. Voor VNL. DDS sprak met hem.

U bent een druk man. Een nieuwe website, uw werk als financieel consultant/researcher en ook nog een kleine op komst. Waarom wilt u de politiek in en waarom juist voor VNL?

Ik heb het inderdaad druk, maar maak mij ook vooral druk over het reilen en zeilen van Nederland. Dat doe ik al een tijdje. Tijdens mijn werkzaamheden als aandelenadviseur maakte ik mij in 2007 zorgen om de markt en in 2008 kwam de klap. Door deze beurscrisis te analyseren stuitte ik op andere problemen dan wel tekortkomingen zoals met de euro, de EU, ons politiek bestel, het gebrek aan politieke evolutie en slecht economisch denken. De les die zeker getrokken mag worden is wel dat politiek en economie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit is dan ook tot uiting gekomen in de door mij gevolgde educatie en in de analyses die ik in de context van mijn werk maak. Het feit dat ik en mijn gezin binnenkort een nieuwe aanwinst krijgen, heeft de urgentie om Nederland op een beter pad te krijgen alleen maar vergoot. Ik schrijf al sinds 2011 over deze thema’s (voor de Telegraaf, Tradeidee.nl, IEX, en andere sites), en veel mijn ideeën over politiek en economie zijn daarin naar voren gekomen. Toen VNL werd opgericht waren hun ideeën zowat identiek aan de mijne. Verder heb ik Bontes en van Klaveren leren kennen als uiterst aardige en bekwame personen, dus dat VNL juist mijn partij is geworden mag dan ook niet verbazen. En ja, Jan kende ik van de keren dat ik in zijn radioprogramma Echte Jannen zat, dus toen hij er bij kwam, kon ik dat alleen maar toejuichen.

"De eerste 10.000 euro zijn bij ons belastingvrij en daarna hebben we een vlaktaks van 25 procent"

Welke thema's van VNL zijn voor u het belangrijkst?

Ik vind ze allemaal belangrijk; dit lijkt een flauw antwoord, maar de verschillende beleidsgebieden mogen en kunnen niet los van elkaar worden gezien. De economie kan niet goed functioneren zonder goede en efficiënte educatie noch zonder veiligheid, bijvoorbeeld. Maar als ik een onderwerp mag aanstippen die een enorme positieve bijdrage zal leveren aan het geheel, dan zijn het wel de belastingplannen van VNL. Wij vinden dat de focus moet liggen op het groter maken van de taart, terwijl andere politieke partijen zich juist blindstaren op de verdeling van de taart. Onze plannen houden in dat de eerste EUR 10.000 belastingvrij zijn en dat al het inkomen hierboven belast wordt met een vlaktaks van 25 procent. De vlaktaks is niet alleen eerlijker, dat wil zeggen: meer presteren wordt niet meer disproportioneel zwaar afgestraft, maar ook efficiënter. Dus zijn er minder belastingambtenaren en accountants nodig. Maar het is bovendien ook enorm stimulerend voor de economie. Deze maand komt het CPB uit met de doorrekening van ons program en ik ben ervan overtuigd dat wij als kampioen naar voren zullen komen wat betreft koopkracht en economische groei. Verder zal iedereen kunnen profiteren van de verlaging van:

-de BTW naar 15 procent;
-van de benzine- en tabaksaccijnzen met 10 procent;
-van de winstbelasting met 20 procent;
-van de vermogensrendementsheffing van 30 naar 25 procent over het daadwerkelijk gerealiseerde rendement in plaats van een fictief rendement.

"VNL wil de schandelijke erf- en schenkbelasting geheel afschaffen"

Verder wil VNL de schandelijke erf- en schenkbelasting geheel afschaffen. Ook zijn wij tegen plannen die werknemers en ondernemers straffen, zoals rekeningrijden en een overkill aan regels. Denk aan landbouw, tuinbouw, visserij, winkeliers, enzovoorts. Hierbij wil ik nog apart vernoemen de hetze die tegenwoordig wordt gevoerd door de overheid tegen de ZZP’ers; deze moet direct worden gestaakt. ZZPers en het MKB zien wij als de ruggengraat van Nederland, dus de onzinnige regels en belastingen waaraan zij worden blootgesteld zijn niet alleen ronduit schandalig te noemen, maar ook schadelijk voor ons land als geheel.

Waarom gaan VNL en FvD allebei hun eigen weg? Was het niet logischer geweest om één partij te vormen of op zijn minst een lijstverbinding aan te gaan?

Ik ken Thierry nog van het BurgerforumEU en ik heb hem hoog zitten; een slimme vent die vaak thought provoking is; iets wat het politieke discours enorm verrijkt (voor zo ver deze niet wordt verpest door politici die liever framen dan de discussie aan te gaan). Ik heb hem dan ook veelvuldig gezegd de politiek in te gaan, maar hij heeft altijd aangegeven dit niet te willen doen. Dat hij zijn denktank omvormde tot een politieke partij kwam dan ook als een verrassing voor mij en vele anderen.

"De VVD heeft haar idealen verloochend"

Een lijstverbinding is inderdaad logisch en hebben wij ook aan FvD aangeboden, maar daar is vooralsnog niets uit voort gekomen. Ik wens hem in ieder geval het beste toe en zie FvD als een verrijking op rechts en niet zo zeer als een versplintering; het is het ultieme bewijs dat de VVD haar idealen heeft verloochend.

Als financieel specialist pleit u voor de herinvoering van een 'anker' om de stabiliteit van het financiële stelsel te borgen. En dat anker is goud volgens u. Kunt u dat uitleggen? We hebben immers al eens een goudstandaard gehad, maar dat stelsel is ook mislukt.

Het fiat geldstelsel werkt op vertrouwen: fiat. Nu zie ik wel dat als Duitsland of Nederland een eigen munt zouden voeren, dat deze door goed conservatief monetair beleid het nodige vertrouwen kan bewerkstelligen om het werkbaar te maken, maar veel andere landen met een slecht trackrecord zullen dat vertrouwen alleen krijgen onder bepaalde condities. Een goudstandaard is dan een van de opties. Deze moet echter wel goed worden aangekleed; zo moet het systeem worden vastgelegd in de grondwet en moet er een constitutioneel hof zijn om te waarborgen dat de politiek niet aan het systeem gaat rommelen.

"VNL wil een splitsing van de euro in een neuro en een zeuro"

Dit is ook het punt; een goudstandaard gaat niet zo zeer om goud, maar om de limiet die het plaatst op politici, en ook de financiële sector, waardoor excessen veel moeilijker tot stand kunnen komen. Dat het stelsel voorheen is mislukt - afgeschaft is misschien een betere term - ligt deels hieraan ten grondslag. Voor alle duidelijkheid: VNL pleit niet voor een goudstandaard, maar ziet wel in dat een groot gedeelte van de eurolidstaten, zoals Italië, Griekenland, Portugal, enzovoorts, een solide monetair beleid in de weg staan. Daarom pleit VNL ook voor een splitsing van de euro in een neuro voor het noorden en zeuro voor het zuiden.

Maar in uw columns noemt u de euro een mislukte munt. Wilt u eigenlijk liever weer terug naar de gulden?

Het probleem van de euro is dat de lidstaten teveel van elkaar verschillen. Door het one-size-fits-all beleid krijg je daardoor per definitie verschillende, divergerende, uitkomsten. Hierdoor groeien de eurolidstaten juist uit elkaar. Dit wordt dan achteraf gecompenseerd door allerlei acties zoals financiële hulppakketten van Noord naar Zuid. Dit kan nooit zo door blijven gaan, omdat de kosten oplopen terwijl de electorale steun voor deze correctiemechanismen juist enorm afneemt. Er komt een punt dat de euro dan breekt. Hoe, wat, waar en wanneer bepaalt hoe schadelijk dit proces zal verlopen. Ik sta dan ook een pro-actieve houding van Nederland (en partner Duitsland) voor, om zodoende de Nederlandse belangen, dus inclusief de Europese samenwerking voor vrede en welvaart, te waarborgen. Een splitsing in neuro en zeuro zou al een enorme verbetering zijn en dit is dan ook wat VNL voorstaat. Persoonlijk, als purist, zou ik nog een stap verder gaan en een terugkeer naar een nationale munt willen zien. Of dit dan een gulden, cubit of florijn is doet er niet toe; zolang de munt maar op een solide basis wordt neergezet.

Hoe ziet ú de toekomst van de Europese Unie dan voor u? Uw partij pleit voor ontmanteling van de EU: terug naar de kern. Alleen economische samenwerking. Denkt u daar ook zo over? En zo ja, wilt u toelichten waarom?

De nadruk moet liggen op economische samenwerking. Dit betekent echter niet dat er niet politiek moet worden samengewerkt in Europa, maar dit is een zaak tussen de verschillende landen. Alleen zo kan er maatwerk worden geleverd. Het is ook hier waar de schoen wringt, net als bij de euro: de EU kan geen maatwerk leveren, alleen een one-size-fits-all en dus eigenlijk dus een one-size-fits-none. Het is de ultieme natte droom van de maakbaarheidsdenkers die van bovenaf de ultra complexe economieën en maatschappijen van de verschillende EU lidstaten denken te kunnen controleren om zodoende de gewenste uitkomsten te bewerkstelligen. En hierbij willen ze tot overmaat van ramp ook nog eens bepalen wat wenselijk is voor alle anderen.

"De EU is de ultieme natte droom van de maakbaarheidsdenkers"

Deze drang naar centralisme is eigenlijk socialistisch van aard: het beheersen van alles van bovenaf via de staat; in dit geval de superstaat, druist in tegen alles wat het verleden ons heeft geleerd en staat haaks op het klassieke liberalisme. Het is dan ook een gotspe dat de VVD en D66 zich liberaal noemen, terwijl zij samen in de ALDE fractie van het Europees Parlement zitten, onder leiding van Guy Verhofstadt die EU superstaat wil creëren. Bij VNL willen we de EU hervormen zodat zij zich beperkt tot wat wij zien als kerntaak: het bevorderen van vrijhandel.

U denkt dat de EU nog van binnenuit te hervormen is? Uw collega Baudet van Forum voor Democratie denkt dat dit onmogelijk is, omdat er teveel verschillende belangen mee zijn gemoeid.

Ja, ik denk dat de EU nog wel hervormd kan worden. Het zal wel moeten, want anders keert de wal het schip. Het roer moet echt om. Er zullen wel wat poppetjes sneuvelen, het Europees parlement bijvoorbeeld, dat vinden we overbodig. De natiestaten bepalen het beleid en hoe de samenwerking eruit ziet tussen de deelnemende landen.

VNL zet in op een forse belastingverlaging van ruim 7 miljard en een forse verhoging van defensie uitgaven van 5 mrd. In totaal wil VNL de uitgaven met 16,5 miljard verhogen. Zij wil dat vooral financieren uit het schrappen van allerhande toeslagen en het versoberen van de uitkeringen. Daarvoor is bijna 13 miljard uitgetrokken. Vindt u dat niet erg a-sociaal tegenover al die mensen die van een minimum moeten rondkomen?

Een heleboel mensen die nauwelijks kunnen rondkomen, kunnen dit niet omdat ze niet of niet voldoende werk hebben. Door onze ingrepen krijgen wij de meeste van mensen uit deze groep aan het werk. Ook zorgen onze ingrepen ervoor dat levensonderhoud goedkoper wordt. Iedereen die kan werken, zal zodoende zichzelf makkelijk kunnen bedruipen.

"Het is niet dat wij alles willen afschaffen"

Voor degen die dat niet kunnen is er wel degelijk een vangnet. Het is niet dat wij alles afschaffen. Zo verhogen wij juist het kindgebonden budget tot 150 procent, geven wij meer uit aan maatwerk inkomensondersteuning voor zieken en gehandicapten en verlagen wij het eigen risico ZVW met EUR 50 per jaar. In totaal dus 5 miljard voor de echt zwakkeren in onze maatschappij.

Maar wat zegt u dan tegen de 55 plusser met een hypotheek wiens bedrijf door de crisis onderuit is gegaan en na anderhalf jaar WW in de bijstand terecht komt? Huisje verkopen en naar de voedselbank gaan?

Bij implementatie van ons beleid gaat de economie groeien en worden er nieuwe banen geschapen. Ook voor die 55-jarige. Het moet ook makkelijker worden voor bedrijven om oudere werkkrachten aan te nemen. Maar door het woud aan regelgeving en verplichtingen – denk aan die krankzinnig lange periode waarin werkgevers zieke werknemers moeten doorbetalen – zijn veel ondernemers huiverig om nieuw personeel aan te nemen. Wij willen daar van af. Bovendien vind ik dat mensen gedurende hun werkzame leven een spaarpotje moeten vormen waaruit ze kunnen putten als de nood aan de man komt. Waarom zou de samenleving daarvoor op moeten draaien? Dat zet een rem op de economische groei. Nogmaals voor de echt zwakkeren in onze maatschappij trekken we wel geld uit. Vijf miljard maar liefst.

Maar uit talloze onderzoeken blijkt dat het aantal mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt naar verwachting sterk zal toenemen door verdere automatisering, robotisering en toepassingen van AI. Wat heeft uw partij die mensen te bieden?

De ontwikkelingen in de economie staan nooit stil; alles evolueert. Dit veroorzaakt een shock aan de ene kant, maar ook mogelijkheden aan de andere. Door ons beleid met minder regeldruk, lagere belastingen en dergelijke, geven wij ondernemers vrij spel om deze kansen te benutten. Dit veroorzaakt juist weer banengroei.

"Wij creëren lastenverlichting in plaats van stemvee"

Er is weliswaar bij een shock een overgangsperiode, maar met ons beleid is deze korter, terwijl het huidige beleid mensen juist vasthoudt in het verleden en vaak zelfs geheel afhankelijk maakt van de staat. Wij creëren lastenverlichting in plaats van stemvee. Door decennialang PvdA-beleid zitten we nu met de gebakken peren en er komen steeds meer uitkeringsafhankelijken bij. Dit kan zo niet doorgaan.

"Het Basisinkomen is een waanidee"

Neem die discussie over het Basisinkomen. Een waanidee vind ik dat. Dit soort hippie-denken zal leiden tot een loon-prijs spiraal en dus inflatie. Die Basisinkomen-jongens zouden eens wat meer Von Mises [econoom van de Oostenrijkse School, red.] moeten lezen. Ze begrijpen de menselijke natuur niet!

Waarom zou de hardwerkende Nederlander op VNL moeten stemmen? Daar hebben we de VVD toch voor?

Dat is een goede grap; de VVD voor de hardwerkende Nederlander! De VVD heeft de belastingen verhoogd, genivelleerd, ZZP’ers het werk onmogelijk gemaakt, de hypotheekrenteaftrek gewijzigd, en ga zo maar door, zie deze column op mijn persoonlijke blog. Intussen zijn vele prominente VVD politici betrokken geraakt in allerlei schandalen.

"Verloochende VVD-kiezers hebben een veilig politiek heenkomen: VNL"

De VVD heeft haar grondbeginselen ronduit verloochend en daarmee haar kiezers laten vallen. VNL is er wel voor hardwerkend Nederland, met echte maatregelen die er toe doen; en dan bedoel ik niet alleen op economisch vlak. Ook wat betreft immigratie, zorg, onderwijs, infrastructuur en veiligheid zijn wij er voor de hardwerkende Nederlander. Nu VNL er is, hebben de verloochende VVD kiezers een veilig politiek heenkomen: VNL. Wij ontvangen ze met open armen en zullen ze koesteren.

U staat op plek 5 van de kandidatenlijst. Hoe groot acht u de kans om in de Kamer te komen?

De kans is er. Hoe groot deze is, is moeilijk te zeggen. Polls hebben vaak een foutmarge van 2 a 3 zetels. Het recente lek bij de stemwijzer liet bijvoorbeeld zien dat VNL vaak als eerste keus uit de bus kwam: een indicatie van 5 zetels. Verder kan er tussen nu en 15 maart nog genoeg gebeuren wat de verhoudingen tussen de partijen enorm kan veranderen. Ik en VNL zullen ons toeleggen op die dingen waar wij wel invloed op hebben. We proberen zoveel mogelijk kiezers te spreken en/of te bereiken via de (social) media en gaan graag het debat aan met andere politici over het te voeren beleid. Veel mensen kennen onze partij nog niet, laat staan onze standpunten.

Ik ben ervan overtuigd dat als alle kiezers ons verkiezingsprogram zouden lezen, dat VNL groter zou moeten worden dan de VVD nu is in de polls. De potentie is er. Het is dus zaak om mensen kennis te laten maken met onze partij en ons verkiezingsprogram. Maar wij zijn een partij met een kleine groep mensen waardoor we dus de hulp nodig hebben van de (groeiende!) groep VNL supporters om onze bekendheid te vergroten. Mijn oproep is dan ook om lid te worden en actief ons program te verspreiden. Al onze kandidaten zijn goed bereikbaar via Facebook, Twitter en e-mail, dus mocht iemand vragen en/of leuke ideeën hebben, dan zijn die altijd welkom.

Hartelijk dank voor het gesprek en veel succes op 15 maart!

Een oproep van de redactie: door de coronacrisis heeft DDS het, net als veel andere websites, ontzettend lastig. Wij willen alles gratis leesbaar houden voor iedereen, waardoor we voor onze inkomsten afhankelijk zijn van reclame. Maar bedrijven hebben financiële zorgen, en hebben dus niet veel te makken. Daar merken wij de gevolgen ook van. Vandaar onze oproep aan u, onze lezers: steun ons alsjeblieft! Via het betrouwbare Nederlandse BackMe-systeem kunt u maandelijks óf eenmalig doneren. Doe dat alstublieft, en help DDS in de lucht te blijven!

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties